Aeg 35744G-M Handleiding
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeräte.de
Tip. Montagnani - Mo - Cod. 534356 401
Gaskookplaat
35744
Gebruiks- en montage-aanwijzing
NL
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U dient de
aanwijzingen aandachtig te lezen voordat u het apparaat installeert en in gebruik
neemt. Bewaar dit boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het door
aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het apparaat dient te geschieden door een erkend
installateur. Bij schoonmaken en onderhoud van de kookplaat altijd eerst de stekker
uit het stopcontact trekken!
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of eigenschappen daarvan
te veranderen.
• Controleer het apparaat en het aansluitsnoer na het uitpakken op beschadigingen.
Neem in geval van beschadiging contact op met uw leverancier.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, als deze veiligheidsaanwijzingen
niet worden opgevolgd.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof
veroorzaken.
• Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting van de kookplaat.
• Tijdens het gebruik produceert de kookplaat warmte en vocht, zeker tijdens langdurig
gebruik. Zorg dan voor goede ventilatie door een raam open te zetten of de afzuigkap
in te schakelen.
Tijdens het gebruik
• Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het bereiden van voedsel in de huishouding;
gebruik het nergens anders voor.
• Controleer na gebruik van de kookplaat altijd of de bedieningsknoppen op "UIT"
staan.
• Mocht er in de buurt van de kookplaat een stopcontact zijn, waarop af en toe een
ander huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan voor dat het snoer niet
in aanraking komt met hete delen van de kookplaat.
2
15
Veiligheid van kinderen
Op een keukenmeubel met deur
a
60
Zorg er altijd voor dat de onderzijde van de kookplaat
niet in aanraking kan komen met onderliggende kastdelen
of voorwerpen. Een aanbevolen oplossing ziet u in afb.
1.
Het paneel onder de kookplaat moet eenvoudig kunnen
worden verwijderd, zodat bij evt. reparatie de kookplaat
kan worden losgekoppeld.
20 min
30
Inbouwmogelijkheden
b
• Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
• Houd tijdens het gebruik van de kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na het
uitschakelen blijft het apparaat lang heet.
Reiniging en onderhoud
• Houd de kookplaat altijd goed schoon. Vet- en/of voedselresten kunnen brand
veroorzaken.
afb 1
Boven een oven
Service en onderdelen
Voor de inbouwopeningen zie afb. 2 en 3.
Er zijn twee ventilatie-openingen vereist. Twee mogelijke oplossingen ziet u in afb.
4 en 5.
De elektrische aansluitingen van kookplaat en oven moeten gescheiden blijven, om
elektrotechnische redenen en opdat de oven vanaf de voorkant kan worden losgenomen.
De afstand tussen kookplaat en onderzijde van een bovenkast of afzuigkap moet min.
650 mm bedragen.
Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico‘s leiden. Wend u bij reparaties
altijd tot onze service-afdeling. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle
eisen.
Aanwijzingen m.b.t. het milieu
30
480
550 min
560 min
591
•
380
•
140
•
afb 2
afb 4
14
Apparaat afdanken
Als u het apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of informeer
bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien onbruikbaar gemaakt worden:
aansluitsnoer afsnijden.
afb 3
afb 5
2
120cm 2
360 cm2
180 cm2
50 cm
Alle gebruikte materialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen worden
hergebruikt. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de
juiste manier weggegooid worden.
Deze instructies gelden alleen voor de landen waarvan het identificatiesymbool
is aangebracht op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing en op het
apparaat zelf.
3
Inhoud
Voor de gebruiker
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid..............................................................................2
Beschrijving van de kookplaat ..................................................................................5
Aanwijzingen voor het gebruik ..................................................................................5
Reiniging en onderhoud............................................................................................7
Service en onderdelen ..............................................................................................8
Garantiebepalingen...................................................................................................8
Adres klantenservice ..............................................................................................10
Inbouw
Deze kookplaat is bestemd om te worden ingebouwd in keukenmeubelen met een
diepte van min. 600 mm. De afstand tussen kookplaat en een hoge zijwand moet
minimaal 150 mm zijn. De afmetingen van de kookplaat en de uitsnijmaten vindt u
in de afbeelding.
70
51
0
Voor de installateur
68
0
0
56
48
0
60
0
50
Technische gegevens .............................................................................................11
Aanwijzingen voor de installateur............................................................................11
Elektrische aansluiting ............................................................................................12
Inbouw ....................................................................................................................13
Inbouw en montage
Leidraad bij het lezen van de gebruiksaanwijzing
De volgende symbolen helpen u bij het lezen van de gebruiksaanwijzing:
Informatie m.b.t. de veiligheid
Bediening stap voor stap
Voordat u de kookplaat in de uitsparing plaatst, de meegeleverde afdichting aan de
onderzijde van de kookplaat aanbrengen.
Deze afdichting moet gelijkmatig worden aangebracht, om ervoor te zorgen dat
vloeistoffen niet kunnen binnendringen.
1) Pannendragers en branderdeksel losnemen en de kookplaat ondersteboven
draaien. Let erop dat de bougies en thermokoppels niet worden beschadigd.
2) De afdichting aan de onderzijde van de kookplaat aanbrengen, zie afbeelding.
3) De kookplaat in de uitsparing plaatsen en naar beneden drukken, zodat hij stabiel
op het meubel rust, zie afbeelding. De veren aan de zijkant zorgen ervoor dat de
kookplaat vast blijft liggen.
Tips en adviezen
Informatie m.b.t. milieuvriendelijk gebruik
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
- 73/23 en 90/683 (laagspanningsrichtlijn)
- 89/336 (EMC-richtlijn)
- 90/396 (m.b.t. gastoestellen)
- 93/68 (m.b.t. algemene normen) en latere wijzigingen
4
a
A) afdichting
13
Gasaansluiting
De aansluiting moet door een erkend installateur en volgens NEN 1078 worden
gemaakt. De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort
zoals aangegeven op het typeplaatje. Controleer of deze gegevens overeenkomen
met de geleverde gassoort in de woning.
Beschrijving van de kookplaat
2
1. morsblad
6
Een haakse fitting en ringetje worden meegeleverd. Schroef de onderdelen eerst
losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de wartel dan stevig vast.
2. normaalbrander
3. sudderbrander
4
4. sterkbrander
A aansluitpijp met wartel
B ringetje
C haakse fitting
5. bedieningsknoppen
6. wokbrander
3
A
5
B
C
1
2
Waarschuwing!
Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te
geschieden met een zeep-oplossing, nooit met een vlam.
Aanwijzingen voor het gebruik
Elektrische aansluiting
• De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het
plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd.
• Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat
kunnen verdragen (zie typeplaatje).
• Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn.
• De meerpolige schakelaar moet tussen de schakelcontacten een minimale ruimte
van 3 mm hebben. De aardleiding (geel/groen) mag nooit worden onderbroken.
• Het aansluitsnoer moet zodanig worden geïnstalleerd dat het snoer niet heter kan
worden dan 90°C boven de kamertemperatuur.
• De gaskookplaat is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer waarop een
randaardestekker moet worden gemonteerd.
• De netspanning moet 230 V ~ 50 Hz zijn.
De bedieningsknoppen
De symbolen op de knoppen hebben de volgende betekenis:
uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Kies altijd een stand tussen maximum en minimum, nooit tussen uit en maximum.
D
Afb. 1
A
A
C
B
C
B
12
A -branderdeksel
B - bougie
C - thermokoppel
D - branderdeksel van de
wokbrander
5
Aansteken van de branders
Technische gegevens
Steek de brander altijd aan voordat u er een pan op zet.
Voor het aansteken gaat u als volgt te werk:
Druk de bij de brander behorende knop geheel in en draai hem linksom op
het symbool "maximale gastoevoer".
Houd dan de knop nog ca. 10 seconden lang ingedrukt. Dat is nodig om het
thermokoppel (afb. 1C) te verwarmen en de veiligheidsklep uit te schakelen
die anders de gastoevoer zou onderbreken.
Controleer dan of de vlam regelmatig brandt en zet de knop op de gewenste
stand.
In geval van stroomuitval houdt u een lucifer bij de brander en gaat u te werk
zoals hierboven beschreven.
Mocht na verschillende pogingen de brander niet aangaan, controleer dan of
alle onderdelen goed op hun plek liggen.
Om de brander uit te schakelen draait u de knop rechtsom op stand "UIT".
Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander
neemt.
Afmetingen in mm:
kookplaat h x b x d
uitsnijmaat b x d
90 x 680 x 510
560 x 480
Vermogen van de branders in kW:
sudderbrander
normaalbrander
sterkbrander
wokbrander
1,0
1,65
3,0
4,25
Categorie
II 2 L
Koppeling gas
G 1/2"
Voeding gas
aardgas 25 mbar
Aansluiting aan
230 V~ 50 Hz
Klasse
3
Type brander
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement dient u altijd pannen met een platte bodem te gebruiken.
De diameter van de pan moet aangepast zijn aan de brander, zie onderstaande tabel.
Wij adviseren u ook om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt is bereikt.
Brander
diameter
minimale
diameter
maximale
snel
normaal
sudder
wokbrander
180 mm.
120 mm.
80 mm.
220 mm.
220 mm.
200 mm.
160 mm.
260 mm.
sudderbrander
normaalbrander
sterkbrander
wokbrander
Nominale
Spaarwarmte-afgifte warmte-afgifte
Aardgas 25 mbar
kW
kW
Sproeiers
1,0
1,65
3,0
4,25
0,3
0,32
0,65
1,5
78
99
129
65+141
Spaarstandboring 100/mm
40
41
55
90
Verbruik
m3/h
0,095
0,157
0,286
0,405
Aanwijzingen voor de installateur
Attentie! Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van gas
zuurstof onttrokken aan de lucht. Overtuig u er daarom van dat er ventilatieroosters
aanwezig zijn. Het installeren en aansluiten van het apparaat dient te geschieden
door een erkend installateur. Altijd eerst de stekker uit het stopcontact
trekken! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, als het apparaat
niet volgens de betreffende normen is geïnstalleerd.
Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (bijv. bij frituren).
Olie en vet ontbranden makkelijk bij oververhitting.
6
11
of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden
afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te
schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type
en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte
werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota
direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik
een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.
Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn
en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet
verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een
per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument,
met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen
onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een
van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken
daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en
door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en –voorschriften
gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
Adres klantenservice
Reiniging en onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst de stekker uit het
stopcontact en laat de kookplaat afkoelen.
Algemene reiniging
De geëmailleerde delen met lauw water en wat afwasmiddel schoonmaken. Gebruik
geen schurende middelen.
Maak de branders regelmatig in kokend heet water met wat afwasmiddel schoon en
verwijder alle voedselresten.
De pannendragers kunnen ook in de afwasautomaat worden gereinigd.
Gebruik voor het verwijderen van hardnekkige vlekken in de handel verkrijgbare,
niet-schurende schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuursponsjes, staalwol of schoonmaakmiddelen die zuur bevatten.
Morsblad
Maak het morsblad regelmatig schoon met een zachte doek en lauw water met wat
afwasmiddel. Gebruik nooit:
- schuurmiddelen of bleekmiddelen;
- ingezeepte schuursponsjes die niet geschikt zijn voor pannen met een antiaanbaklaag;
- staalwol;
- speciale schoonmaakmiddelen voor badkamer of wasbak.
Als het morsblad erg verontreinigd is, kunt u het reinigen met in de handel verkrijgbare
speciale schoonmaakmiddelen.
Vonkontsteking
De bougie van de vonkontsteking bestaat uit een keramische behuizing en een
elektrode van metaal (afb. 1B). Deze onderdelen moeten af en toe met lauw water
met wat afwasmiddel worden schoongemaakt. Daarna goed afdrogen.
Controleer ook regelmatig of de branders niet verstopt zijn. In geval van verontreiniging
de branders uit elkaar halen (zie afbeelding), schoonmaken en weer in elkaar zetten.
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
10
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
fax
0172-468 172
0172-468 470
Storingen/reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
tel. 0172-468 300
fax 0172-468 255
Onderdelenverkoop
tel. 0172-468 400
fax 0172-468 376
7
Periodiek onderhoud
Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico‘s leiden. Wend u bij reparaties
altijd tot onze service-afdeling. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle
eisen. Als u contact opneemt met onze service-afdeling, geef dan modelnummer,
productnummer (Prod.No.) en serienummer (Ser.No.) van het apparaat op. Deze
gegevens vindt u op het typeplaatje op de onderzijde van de kookplaat.
5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
– Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke
Apparaten 1 jaar garantie.
– Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw
optreedt en geen afdoend resultaat van het opnieuw uitvoeren van een reparatie
verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden
aangeboden.
De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
6. Voor reparaties, zowel binnen als buiten de garantietermijn, kunt u zich rechtstreeks
wenden tot: AEG fabrieksservice tel. 0172-468 300.
Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen productaansprakelijkheid
aanvaarden.
Garantiebepalingen
AEG fabrieksservice
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Laat van tijd tot tijd door een erkend installateur controleren of de gasslang en de
drukregelaar nog in goede staat verkeren. Laat in geval van afwijkingen het defecte
onderdeel vervangen.
Om een goede en veilige werking te waarborgen moeten de gasregelkranen regelmatig
door een erkend installateur worden gesmeerd.
Service en onderdelen
1. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na aflevering,
onder overlegging van de aankoopfacturen, in kennis wordt gesteld van gebreken
aan de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaal- of constructiefouten,
verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel onder de volgende
voorwaarden:
– Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden
gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen voor
rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en met instemming
van AEG.
– De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in
gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
2. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam, koelleiding
en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen:
– Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform artikel
1.
– Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar, na aankoop, wordt naast het
arbeidsloon en voorrijkosten resp. 20%, 40%, 60% en 80% van de materiaalkosten
berekend.
– Na het vijfde jaar volgt volledige berekening.
3. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden
kan worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen:
– Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en voor andere dan gewone
huishoudelijke doeleinden is gebruikt.
– Indien aan het toestel door anderen dan AEG op ondeskundige wijze reparaties
zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.
– Indien de nummers van het toestel zijn verminkt of verwijderd.
– Indien geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd.
– Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet volgens
de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik, alsmede het niet
opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen.
8
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch
uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de
technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de
melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar
de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een
zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus
werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en
arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd,
danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden
niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg
met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in
artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk
is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement