Electrolux EBC54524AX Manuel utilisateur

Electrolux EBC54524AX Manuel utilisateur
EBC54524
NL
Automatisch koffiezetapparaat
Handleiding
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
INLEIDING...................................................................................................................... 3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................................................... 3
PRODUCTBESCHRIJVING............................................................................................ 5
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.................................................................... 6
EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT..................................................................... 7
INSCHAKELING EN OPWARMING................................................................................ 8
KOFFIE ZETTEN MET KOFFIEBONEN......................................................................... 8
DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE WIJZIGEN............................................. 10
DE MAALGRAAD REGELEN........................................................................................ 10
ESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE (IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN).. 11
AFGIFTE VAN HEET WATER........................................................................................11
DE HOEVEELHEID HEET WATER WIJZIGEN..............................................................11
CAPPUCCINO MAKEN................................................................................................. 12
DE HOEVEELHEDEN MELK EN KOFFIE WIJZIGEN VOOR CAPPUCCINO ............ 13
MEERDERE KOPPEN KOFFIE ZETTEN MET DE KAN-FUNCTIE............................. 13
DE PARAMETERS VAN DE KAN-FUNCTIE WIJZIGEN.............................................. 14
REINIGING.................................................................................................................... 15
DE MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN................................................. 17
UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT...................................................................... 22
TECHNISCHE GEGEVENS.......................................................................................... 22
MELDINGEN OP HET DISPLAY................................................................................... 23
PROBLEMEN OPLOSSEN........................................................................................... 24
WE’RE THINKING OF YOU
Wij danken u voor de aanschaf van een Electrolux apparaat. U heeft gekozen voor een
product dat kan bogen op tientallen jaren professionele ervaring en innovatie. Het is speciaal
voor u ontworpen, vernuftig en stijlvol. Dus kunt u tijdens het gebruik van het apparaat gerust zijn dat u, elke keer weer, geweldige resultaten zult verkrijgen.
Welkom bij Electrolux.
Bezoek onze website voor:
Gebruiksadvies, brochures, hulp voor het oplossen van problemen, serviceinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop Accessoires, Verbruiksgoederen en Originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENZORG EN -SERVICE
Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
Zorg ervoor, bij het benaderen van onze Bevoegde Technische Service, dat de volgende
gegevens beschikbaar zijn: Model, PNC, Serienummer.
De informatie staat vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Voorzichtig - Veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
NEDERLANDS
3
1. INLEIDING
1.1 In deze handleiding
gebruikte symbolen
De belangrijke waarschuwingen gaan
van deze symbolen vergezeld.
Deze waarschuwingen moeten beslist
worden opgevolgd.
Veronachtzaming van de vermelde
aanwijzingen kan elektrische schokken,
ernstig letsel, brandwonden, brand of
schade aan het apparaat veroorzaken.
GEVAAR!
Veronachtzaming kan de oorzaak
zijn of is de oorzaak van letsels
door elektrische schokken met
gevaar voor het leven.
BELANGRIJK!
Veronachtzaming kan de oorzaak
zijn of is de oorzaak van letsel of
schade aan het apparaat.
GEVAAR VAN BRANDWONDEN!
Veronachtzaming kan de oorzaak
2.
zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen.
Dit symbool onderstreept handige
tips en belangrijke informatie voor
de gebruiker.
1.2 Letters tussen haakjes
De letters tussen haakjes komen overeen met de legende in de Beschrijving
van het apparaat (pag.
1.3 Problemen en reparaties
Volg, in geval van problemen, de aanwijzingen op in de paragrafen “Meldingen
op het display” en “Problemen oplossen”.
Als deze ondoeltreffend mochten blijken,
wordt geadviseerd om de klantenservice te raadplegen. Wendt u zich voor
reparaties uitsluitend tot de Technische
Service.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2.1 Informatie veiligheid
Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij zij onder toezicht staan van, of, met betrekking tot het
veilig gebruik van het apparaat geïnstrueerd worden door, een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat
ze niet met dit apparaat spelen.
De reiniging en het onderhoud moeten worden uitgevoerd door
de gebruiker; kinderen zonder toezicht mogen dit niet doen.
Het apparaat nooit in water onderdompelen.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Het is niet bedoeld voor gebruik in: keukens voor
personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
boerderijen; bij gasten in hotels, motels en andere accommo-
4
www.electrolux.com
daties; accommodaties van het type bed & breakfast.
Laat een beschadigde stekker of snoer uitsluitend vervangen
door de Technische Service om gevaar te voorkomen.
Alleen voor Europese markten:
Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen
ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en
de betrokken gevaren begrijpen. De handelingen voor reiniging en onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder
toezicht handelen. Houd het apparaat en diens snoer buiten
het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met
gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of mits ze
aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van
het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact indien het apparaat
onbeheerd blijft en tijdens montage, demontage en schoonmaak van het apparaat.
De oppervlakken waar dit symbool op is aangebracht,
worden warm tijdens het gebruik (het symbool is alleen op
bepaalde modellen aanwezig).
2.2 Veiligheidsvoorschriften
GEVAAR!
Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, dient men
zich aan de volgende veiligheidsvoorschriften te houden:
• Raak het apparaat nooit met vochtige
of natte handen aan.
• Raak de stekker nooit met vochtige of
natte handen aan.
• Controleer of het gebruikte stopcontact
altijd vrij toegankelijk is, want alleen op
die manier kan de stekker indien nodig
meteen verwijderd worden.
• Trek nooit aan het snoer om schade te
voorkomen.
• Pak de stekker vast en trek hem uit het
stopcontact.
• Zet de hoofdschakelaar (A23) aan de
zijkant in de stand 0 om het apparaat
volledig uit te schakelen.
• Probeer de defecten van het apparaat
niet eigenhandig te repareren.
• Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar (A23), verwijder de stekker
uit het stopcontact en wendt u zich tot
de Technische Service.
BELANGRIJK!
Bewaar het verpakkingsmateriaal
(plastic zakjes, piepschuim, e.d.)
buiten het bereik van kinderen.
NEDERLANDS
GEVAAR VAN BRANDWONDEN!
Dit apparaat produceert heet
water en wanneer het werkt kan er
waterdamp gevormd worden.
Let op dat u niet in contact komt
met waterspatten of hete stoom.
Gebruik de knoppen of handgrepen.
BELANGRIJK!
Steunt u niet op het apparaat wanneer het uit het meubel is getrokken.
Geen recipiënten met vloeistoffen of ontvlambare of bijtende
materialen boven op het apparaat plaatsen. Plaats de voor
het zetten van koffie benodigde
accessoires (zoals bijvoorbeeld
het maatschepje) in de daarvoor
bestemde houder.
Plaats geen grote voorwerpen die
bewegingen kunnen verhinderen
of instabiele voorwerpen op het
apparaat.
BELANGRIJK!
Gebruik het huishoudelijke apparaat niet wanneer het uit zijn nis
is getrokken. Wacht altijd tot het
apparaat inactief is alvorens het
uit te trekken.
Het regelen van de maalgraad
vormt hierop een uitzondering, wat
namelijk bij uitgetrokken apparaat
moet gebeuren (zie hoofdstuk “De
maalgraad regelen”).
Gebruik uitsluitend originele of
door de fabrikant aanbevolen accessoires en reserveonderdelen.
2.3 Beoogd gebruik
Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van
drankjes.
Elk ander gebruik moet als oneigenlijk
beschouwd worden.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik van het apparaat.
Dit apparaat kan geïnstalleerd worden
boven een inbouwmagnetron, als deze
aan de bovenkant voorzien is van een
koelventilator (maximumvermogen van
de magnetron: 3 kW).
2.4 Instructies
Lees deze aanwijzingen aandachtig door
alvorens het apparaat te gebruiken.
• Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig.
• Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel aan personen
en schade aan het apparaat.
• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door veronachtzaming van deze
gebruiksaanwijzingen.
Het apparaat is voorzien van een
koelventilator.
Deze treedt in werking wanneer
koffie, stoom of heet water wordt
afgegeven.
Na enkele minuten gaat de ventilator automatisch uit.
3. PRODUCTBESCHRIJVING
3.1 Beschrijving van het
apparaat
(pag. 3 - A)
A1. Opzetvlak kopjes
A2. Servicedeurtje
A3. Koffietoevoerlaatje
A4. Koffiedikbakje
A5. Koffiezeteenheid
A6. Verlichting opzetvlak kopjes
5
A7. Inschakel-/standbyknop
A8. Bedieningspaneel
A9. Opslagblad
A10.Afgiftepijpje heet water en stoom
A11.IEC connector
A12.Waterreservoir
A13.Koffieuitloop (verstelbaar in de
hoogte)
A14.Drupbakje
A15.Deksel van koffiebonenreservoir
6
www.electrolux.com
A16.Koffiebonenreservoir
A17.Regelknop maalgraad
A18. Klepje van trechter voor gemalen
koffie
A19. Maatschepje
A20. Opbergruimte maatschepje
A21. Trechter voor inbrengen voorgemalen koffie
A22. Voedingskabel
A23. Hoofdschakelaar
3.2 Beschrijving van het
bedieningspaneel
(pag. 3 - B)
Om de pictogrammen te activeren,
is een lichte aanraking voldoende.
B1.Display: helpt de gebruiker bij het
gebruik van het apparaat.
B2.
Pictogram voor het activeren of
inactiveren van de instelmodus van
de menuparameters
B3.
Pictogram voor het in-/uitschakelen van de verlichting A6
B4.
Pictogram voor de selectie van
de smaak van de koffie
B5.
Pictogram voor de selectie van
de gewenste soort koffie (espressokopje, klein kopje, kopje medium,
grote kop, beker)
B6. Pictogram om de geselecteerde
modus af te sluiten
B7-B8.
Pictogrammen om het
menu in beide richtingen te doorlopen en de verschillende werkwijzen
weer te geven.
B9.Pictogram OK om de geselecteerde
functie te bevestigen
B10.
Pictogram voor de afgifte van
een kop koffie
B11.
Pictogram voor de afgifte van
twee koppen koffie
B12.
Pictogram voor de afgifte van
cappuccino
B13.
Pictogram voor de afgifte van
heet water
B14.
Pictogram “Kan” voor het zetten
van een bepaald aantal koppen koffie
rechtstreeks in de kan
3.3 Beschrijving van het
melkreservoir en accessoires
(pag. 3 - C)
C1. Regelknop opgeschuimde melk
C2. Handgreep melkreservoir
C3. CLEAN knop
C4. Opvoerbuisje melk
C5. Uitloop opgeschuimde melk
C6. Melkopschuimer
C7. Uitloop heet water
4. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
4.1 Controle na het transport
Controleer, na de verpakking te hebben
verwijderd, of het apparaat intact is en
alle accessoires aanwezig zijn. Gebruik
het apparaat niet indien schade wordt
geconstateerd. Wendt u zich tot de Technische Service.
4.2 Installatie van het apparaat
BELANGRIJK!
• De installatie moet verricht worden
door een vakkundig technicus overeenkomstig de geldende plaatselijke
voorschriften (zie par. “Installatie
(inbouw)”).
• De verpakkingselementen (plastic zakken, polyester, e.d.) moeten buiten het
bereik van kinderen gehouden worden.
• Installeer het huishoudelijke apparaat
nooit in vertrekken waar de temperatuur tot 0° C kan zakken.
• Pas zo snel mogelijk de waarden van
de hardheid van het water aan volgens
de aanwijzingen in “Programmering
van de hardheid van het water”.
4.3 Het apparaat aansluiten
GEVAAR!
Controleer of de netspanning
overeenkomt met de spanning
NEDERLANDS
aangeduid op het gegevensplaatje
aan de onderkant van het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op
een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact met een
minimaal vermogen van 10A en
voorzien van een doeltreffende
aarding.
Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door
een vakman laten vervangen door
een stopcontact van het geschikte
type.
7
Voor het in acht nemen van de
veiligheidsrichtlijnen, moet tijdens
de installatie een meerpolige
schakelaar met een minimumafstand tussen de contacten van 3
mm worden gebruikt.
Gebruik geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
BELANGRIJK!
Er moeten uitschakelvoorzieningen in het stroomnet aanwezig
zijn die voldoen aan de nationale
installatievoorschriften.
5. EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT
Op de fabriek is er koffie gebruikt tijdens
de controle van de machine; het is dus
normaal als u sporen van koffie in de koffiemolen aantreft.
Pas zo snel mogelijk de waarden
van de hardheid van het water
aan volgens de procedure “17.7
Programmering van de hardheid
van het water”.
1. Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan. Druk op de inschakel-/
standbyknop (A7) (afb. 7).
Stel de gewenste taal in.
2. Gebruik voor het instellen van de taal
de
pictogrammen (B7 en B8)
tot de gewenste taal wordt verkregen
(afb. 2). Wanneer op het display
de volgende melding verschijnt:
“DRUK OK VOOR NEDERLANDS”,
houd dan minstens 3 seconden het
pictogram OK (B9) (afb. 3) ingedrukt
tot de melding “NEDERLANDS
INGESTELD” verschijnt. Als een niet
gewenste taal wordt geselecteerd,
volg dan de aanwijzingen in hoofdstuk “Wijziging van de taal”. Als uw
taal niet beschikbaar is, kiest u dan
een andere taal die vermeld is op het
display. De instructies verwijzen naar
de Engelse versie. Volg de weergegeven instructies:
3. Na 5 seconden geeft het apparaat
weer “VUL TANK!”: verwijder de tank
(afb. 4), spoel hem en vul hem met
schoon water.
Plaats de tank terug en duw hem
goed aan.
4. Plaats vervolgens een kopje onder
de uitloop heet water (afb. 5). (Indien
het afgiftepijpje heet water niet is
aangebracht, toont het apparaat
"PLAATS AFGIFTEPIJPJE WATER".
Bevestig het zoals aangegeven in
afbeelding 6.
Het apparaat toont: “HEET WATER
DRUK OK”.
Druk op het pictogram OK (B9) (afb.
6) en na enkele seconden stroomt er
een beetje water uit het pijpje.
5. Het apparaat toont nu "UITSCHAKELING... WACHT AUB" en gaat uit.
6. Trek het apparaat naar buiten aan de
hiervoor bestemde handgrepen (afb.
9). Open het deksel en vul het koffiebonenreservoir, sluit het deksel en
duw het apparaat weer naar binnen.
Nu is het apparaat klaar voor het
normale gebruik.
BELANGRIJK!
Gebruik nooit voorgemalen koffie,
oploskoffie, gekarameliseerde
koffiebonen of andere voorwerpen
die het apparaat kunnen beschadigen.
Bij het eerste gebruik, is het
noodzakelijk 4-5 kopjes koffie en
4-5 cappuccino’s te zetten voordat
8
www.electrolux.com
een bevredigend resultaat wordt
verkregen.
AGNOSE” starten om vervolgens
uit te schakelen. Om het apparaat
opnieuw in te schakelen, moet op
de inschakel-/standbyknop (A7)
gedrukt worden (afb. 7).
Bij elke inschakeling m.b.v. de ON/
OFF hoofdschakelaar (A23), zal
het apparaat de functie “AUTO-DI-
6. INSCHAKELING EN OPWARMING
Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt automatisch een opwarmings- en spoelcyclus uitgevoerd die niet
onderbroken kan worden.
Het apparaat is alleen na uitvoering van
deze cyclus klaar voor gebruik.
GEVAAR VAN BRANDWONDEN!
Tijdens het spoelen loopt een
beetje warm water uit de spuitmonden van de koffieuitloop.
Druk, om het apparaat in te schakelen op
de inschakel-/standbyknop (A7) (afb. 7).
Het bericht "OPWARMEN... WACHTEN
AUB" wordt weergegeven.
Na het opwarmen toont het apparaat een
andere melding: “SPOELEN”;
Het apparaat is op temperatuur wanneer
op het display “KOPJE MEDIUM NORMAAL” verschijnt.
Als na circa 2 minuten op geen enkel
pictogram is gedrukt, verschijnt op het
display de tijd (indien ingesteld) (zie
paragraaf “Instelling van de klok”).
Als de tijd niet is ingesteld, toont het apparaat de laatst ingestelde functies.
Wanneer op een willekeurig pictogram
wordt gedrukt, verschijnt opnieuw “KOPJE MEDIUM NORMAAL”. Het apparaat
is klaar om weer koffie te zetten.
7. KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN)
1. Het apparaat is in de fabriek ingesteld om koffie met een normaal
aroma af te geven. Het is mogelijk
koffie met extra mild, mild, sterk of
extra sterk aroma te zetten. Ook is er
de optie voor gebruik met voorgemalen koffie. Druk, om het gewenste
aroma te selecteren, meerdere malen
op het
pictogram (B4) (afb. 10).
Het gewenste aroma verschijnt op
het display.
2. Zet één kopje onder de koffieuitloop
om 1 koffie te zetten, of 2 kopjes om
2 koffie te zetten. Om een smeuïger
crème te verkrijgen, de koffieuitloop
zo dicht mogelijk bij de kopjes brengen, door hem omlaag te zetten (afb.
10).
3. Druk op het pictogram
(B5) (afb.
11) voor de selectie van de gewenste soort koffie: espressokopje,
klein kopje, kopje medium, grote kop,
beker. Druk vervolgens op het
pictogram (B10) als u één koffie wilt
zetten en op het
pictogram (B11)
(afb. 13) als u 2 kopjes wilt zetten.
Het apparaat maalt nu de koffiebonen en geeft de koffie af in het kopje.
Zodra de vooraf ingestelde hoeveelheid koffie is verkregen, onderbreekt
het apparaat de automatische afgifte
en voert het koffiedik af naar het koffiedikbakje.
4. Na enkele seconden is het apparaat
opnieuw klaar voor gebruik.
5. Druk, om het apparaat uit te schakelen op de inschakel-/standbyknop
(A7) (afb. 7).
(Vóór het uitschakelen, voert het apparaat automatisch een spoeling uit:
let op dat u zich niet verbrandt).
OPMERKING 1: Als de koffie druppelsgewijs of helemaal niet afgegeven wordt,
raadpleeg dan het hoofdstuk “Regeling
van de maalgraad”.
OPMERKING 2: Als de koffie te snel
afgegeven wordt en de crème niet bevredigend is, raadpleeg dan het hoofdstuk
NEDERLANDS
“Regeling van de maalgraad”.
OPMERKING 3: Tips om warmere koffie
te verkrijgen:
• Ga te werk zoals beschreven in het
hoofdstuk “De menuparameters wijzigen en instellen”, functie “Spoeling”.
• Gebruik geen te dikke kopjes, omdat
deze te veel warmte aan de koffie
onttrekken, tenzij ze voorverwarmd
worden.
• Gebruik kopjes die zijn voorverwarmd
door ze met warm water af te spoelen.
OPMERKING 4: Op elk moment kan de
afgifte van koffie onderbroken worden
door opnieuw op het eerder geselecteerde pictogram te drukken, dat verlicht blijft
tijdens de werking.
OPMERKING 5: Als u, zodra de afgifte
is beëindigd, de hoeveelheid koffie in
de kop wilt verhogen, moet u het eerder
geselecteerde pictogram binnen 3 seconden na afloop van de afgifte ingedrukt
houden.
OPMERKING 6: Wanneer op het display
de volgende melding verschijnt: “VUL
TANK!” moet het waterreservoir worden
gevuld, want anders geeft het apparaat
geen koffie af.
(Het is normaal dat er nog wat water in
het reservoir staat).
OPMERKING 7: Wanneer het apparaat
koffie afgeeft, mag het waterreservoir
nooit verwijderd worden.
Indien het reservoir verwijderd wordt,
slaagt het apparaat er niet in koffie te
zetten en verschijnt de melding: “TE FIJN
GEMALEN REGEL MAALGRAAD EN
DRUK OK” en vervolgens “VUL RESERVOIR!”.
Na elke 14 enkele kopjes koffie
(of 7 dubbele), toont het apparaat
de melding: “LEEG KOFFIEDIKBAKJE”.
Het apparaat toont vaak het
bericht voor het legen van het koffiedikbakje.
Ook al is het niet vol, wordt het verzoek
het koffiedikbakje te legen getoond na
72 uur vanaf het moment dat de eerste
koffie afgegeven werd. Voor het correct
berekenen van deze 72 uur, moet het
9
apparaat nooit uitgeschakeld worden
door de hoofdschakelaar in de 0-stand
te zetten.
Open, voor de reiniging, het deurtje vooraan door aan de koffieuitloop te trekken,
neem vervolgens het drupbakje uit en
maak het schoon. Wanneer het gereinigd
wordt, moet het drupbakje altijd volledig
verwijderd worden.
BELANGRIJK!
Wanneer het drupbakje wordt
verwijderd, moet het koffiedikbakje
VERPLICHT geledigd worden. Als
deze handeling niet wordt verricht,
kan het apparaat verstopt raken.
OPMERKING 8: Wanneer het apparaat
koffie afgeeft, mag het waterreservoir
nooit verwijderd worden.
Indien het reservoir verwijderd wordt,
slaagt het apparaat er niet in koffie te
zetten en verschijnt de melding: “TE FIJN
GEMALEN REGEL MAALGRAAD EN
DRUK OK” en vervolgens “VUL RESERVOIR!”.
Controleer vervolgens het niveau van het
water in de tank en breng de tank in.
Druk, om het apparaat weer op te
starten, op het pictogram OK (B9). Het
display toont “HEET WATER DRUK OK”.
Druk binnen enkele seconden op het
pictogram OK (B9) en laat het water
gedurende circa 30 seconden uit het afgiftepijpje weglopen. Na afgifte geeft het
apparaat automatisch weer de ingestelde
basiswerkwijzen weer.
Het apparaat kan vragen om
de handeling meerdere malen
te herhalen, namelijk totdat alle
10
www.electrolux.com
lucht uit het hydraulische circuit is
verwijderd.
gevoerd of als het apparaat wordt
uitgezet, kan het display weer de
ingestelde basisfuncties weergeven, ook al is het probleem feitelijk
nog aanwezig.
Als de hierboven beschreven
handeling niet correct wordt uit-
8. DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE WIJZIGEN
Het apparaat is vooraf ingesteld in de
fabriek om automatisch de volgende hoeveelheden koffie af te geven:
• espresso
• klein kopje
• kopje medium
• grote kop
• beker
Ga als volgt te werk om de hoeveelheid
te wijzigen:
• Druk op de toets
(B2) om het
menu te openen. Druk op de pictogrammen
(B7) en (B8) (afb. 2)
totdat de volgende melding verschijnt:
“KOFFIEPROGRAMMA”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Selecteer de hoeveelheid koffie die
gewijzigd moet worden m.b.v. de pictogrammen
(B7) en (B8).
• Druk op het pictogram OK (B9) om de
hoeveelheid koffie die gewijzigd moet
worden te bevestigen.
• Gebruik de pictogrammen
(B7)
en (B8) om de gewenste hoeveelheid
koffie te wijzigen. De voortgangsbalk
geeft de geselecteerde hoeveelheid
koffie aan.
• Druk opnieuw op het pictogram OK
(B9) om te bevestigen (of op het pictogram
(B6) om te annuleren).
• Druk op het pictogram
icon (B6)
om het menu af te sluiten.
Nu is het apparaat volgens de nieuwe
instellingen geprogrammeerd en klaar
voor gebruik.
9. DE MAALGRAAD REGELEN
De koffiemolen hoeft niet te worden
geregeld, omdat dit reeds in de fabriek is
gebeurd. Indien u evenwel na de eerste
kopjes vaststelt dat te koffie te snel of
te langzaam (druppelsgewijs) wordt
afgegeven, moet de maalgraad worden
geregeld met behulp van de regelknop
van de maalgraad (afb. 14).
Om een tragere koffieafgifte en een betere crème te verkrijgen, één klik linksom
draaien (=koffiebonen fijner gemalen).
Om een snellere koffieafgifte te verkrijgen (niet druppelsgewijs), één klik
rechtsom draaien (=koffiebonen grover
gemalen).
BELANGRIJK!
De regelknop van de maalgraad
mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is.
Maak slecht kleine aanpassingen
van de maalgraad.
De nieuwe instelling heeft pas effect vanaf het tweede kopje koffie.
NEDERLANDS
11
10. KOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE
(IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN)
• Druk op het pictogram
(B4) (afb.
7) en selecteer de functie voorgemalen
koffie.
• Trek het apparaat naar buiten bij de
hiervoor bestemde handgrepen (afb.
• Til het dekseltje in het midden op,
breng in de trechter een maatschepje
voorgemalen koffie in; duw het apparaat naar binnen en ga te werk
zoals beschreven in “Koffie zetten (met
koffiebonen).” N.B.: Er kan telkens 1
koffie gezet worden door te drukken op
het pictogram
(B10).
• Als men na het zetten van koffie met
voorgemalen koffie, weer koffie wil zetten met koffiebonen, moet de functie
voorgemalen koffie uitgeschakeld
worden door nogmaals te drukken op
het pictogram
(B4).
OPMERKING 1: Doe nooit voorgemalen
koffie in het apparaat wanneer dit uitgeschakeld is, om te voorkomen dat de
koffie verloren gaat in het apparaat.
OPMERKING 2: Breng nooit meer dan
1 maatschepje in, want anders zet het
apparaat geen koffie.
OPMERKING 3: Gebruik uitsluitend het
bijgevoegde maatschepje.
OPMERKING 4: Doe in de trechter uitsluitend voorgemalen koffie voor espressoapparaten.
OPMERKING 5: Indien meer dan
één maatschepje voorgemalen koffie
ingebracht wordt en de trechter verstopt
raakt, gebruik dan een mes om de koffie
te doen zakken, en verwijder en reinig
vervolgens de zetgroep en het apparaat
zoals beschreven in de paragraaf “Reiniging van de koffiezeteenheid”.
11. AFGIFTE VAN HEET WATER
• Zorg ervoor dat het apparaat klaar is
voor gebruik.
• Zorg ervoor dat het afgiftepijpje heet
water is aangebracht (afb. 21); plaats
een bakje onder het pijpje (afb. 22).
• Druk op het pictogram
(B13) (afb.
23) en het hete water stroomt uit het
afgiftepijpje in het bakje.
(Laat niet langer dan 2 minuten achter
elkaar heet water afgeven).
Druk op het pictogram
(B13) of
het pictogram
(B6) om te onderbreken. Het apparaat onderbreekt
de afgifte zodra de vooraf ingestelde
hoeveelheid is bereikt.
12. DE HOEVEELHEID HEET WATER WIJZIGEN
Het apparaat is in de fabriek ingesteld
om automatisch 200ml heet water af te
geven.
Indien u deze hoeveelheden wenst te
wijzigen, als volgt te werk gaan:
• Plaats een bakje onder het afgiftepijpje
heet water.
• Druk op het pictogram
(B2) om het
menu te openen en druk vervolgens op
de pictogrammen
(B7) en (B8)
tot de melding “PROGRAMMA HEET
WATER” verschijnt.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Selecteer de gewenste hoeveelheid
water m.b.v. de pictogrammen
(B7) en (B8). De voortgangsbalk geeft
de geselecteerde hoeveelheid water
aan.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen (of op het pictogram
(B6) om te annuleren).
• Druk twee keer op het pictogram
(B6) om het menu af te sluiten.
Nu is het apparaat volgens de nieuwe
instellingen geprogrammeerd en klaar
voor gebruik.
12
www.electrolux.com
13. CAPPUCCINO MAKEN
De voor het maken van de cappuccino te gebruiken hoeveelheid
koffie moet worden ingesteld door
middel van de functie "Program.
cappuccino" in het menu.
• Kies het aroma dat u wenst te gebruiken
voor de cappuccino door te drukken op
het pictogram
(B4).
• Verwijder het deksel van het melkreservoir.
• Vul het reservoir met ongeveer 100
gram melk voor iedere te bereiden cappuccino (afb. 15). Het op het reservoir
aangegeven niveau MAX (ongeveer 750
ml) nooit overschrijden. We raden aan
magere of halfvolle melk te gebruiken
op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C).
• Zorg ervoor dat het opvoerbuisje correct
in de rubberen ring geplaatst is (afb. 16)
en plaats vervolgens het deksel van het
melkreservoir terug.
• Plaats de regelknop opgeschuimde
melk (C1) tussen de woorden CAPPUCCINO en CAFFELATTE aangegeven op
het deksel van het reservoir.
De kwaliteit van het schuim kan worden
aangepast met de regelknop: door deze
enigszins te verplaatsen naar het woord
CAFFELATTE verkrijgt men een dikker
schuim. Bij het verplaatsen van de knop
naar het woord CAPPUCCINO wordt
een minder dik schuim verkregen.
GEEN schuim
Dikker schuim
regelknop opgeschuimde melk
Weinig dik schuim
• Verwijder het afgiftepijpje heet water en
breng het melkreservoir op het mondstuk aan (afb. 17).
• Plaats de uitloop opgeschuimde melk
zoals getoond in afb. 18 en plaats vervolgens een voldoende grote kop onder
de uitlopen koffie en melk.
• Druk op het
pictogram (B12) (afb.
19). Het apparaat toont “CAPPUCCINO...” en na een paar seconden wordt
uit de melkuitloop opgeschuimde melk
afgegeven in de onderstaande kop. (De
afgifte stopt automatisch).
• Het apparaat geeft koffie af.
• De cappuccino is nu klaar. Voeg suiker
naar smaak toe en strooi, indien gewenst, een beetje cacaopoeder over de
melk.
OPMERKING 1: Tijdens het maken van
cappuccino kan de stroom opgeschuimde
melk of koffie onderbroken worden door te
drukken op het pictogram
(B12).
OPMERKING 2: Indien de melk in het
melkreservoir op raakt tijdens het afgeven
van opgeschuimde melk, verwijder dan
het reservoir en voeg melk toe. Plaats
het reservoir opnieuw en druk op
(B12) voor het opnieuw opvragen van een
cappuccino.
OPMERKING 3: Om de volledige reiniging
en hygiëne van de melkopschuimer te
waarborgen moeten de interne circuits van
het deksel van het melkreservoir na het
voltooien van de cappuccino's gereinigd
worden.
Het display toont het knipperende bericht
"DRUK OP CLEAN!"
• Plaats een bakje onder de melkuitloop.
• Houd de CLEAN-knop op het deksel
(C3) gedurende tenminste 5 seconden
ingedrukt (afb. 20) om de reinigingsfunctie te starten.
Het apparaat toont het bericht "REINIGING BEZIG!" met daaronder een balk
die opgevuld wordt.Houd de CLEANknop ingedrukt tot deze balk volledig is
opgevuld om aan te duiden dat de reiniging voltooid is. Wanneer de CLEANknop wordt losgelaten, wordt de functie
onderbroken. Neem het reservoir na het
reinigen weg uit het apparaat en plaats
het in de koelkast. De melk moet zich
voor niet meer dan 15 minuten buiten
de koelkast bevinden.
OPMERKING 4: Voor het wijzigen van de
automatisch door het apparaat afgegeven
hoeveelheden koffie of opgeschuimde
melk, te werk gaan zoals beschreven in
hoofdstuk "De hoeveelheden melk en koffie wijzigen voor cappuccino".
NEDERLANDS
13
14. DE HOEVEELHEDEN MELK EN KOFFIE WIJZIGEN
VOOR CAPPUCCINO
Het apparaat is ingesteld voor het automatisch afgeven van een normale cappuccino.
Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als volgt te werk gaan:
14.1 Wijzigen van de hoeveelheid
melk
• Vul het reservoir met melk tot aan het
aangegeven maximale niveau.
• Druk op het pictogram
(B2) om het
menu te openen en druk vervolgens op
de pictogrammen
(B7) en (B8)
(afb. 2) tot het verschijnen van het bericht "PROGRAM. CAPPUCCINO".
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen. Op het display verschijnt
"PROGRAM. MELK”.
• Druk opnieuw op het pictogram OK (B9).
• Selecteer de gewenste hoeveelheid melk
door middel van de pictogrammen
(B7) en (B8). De voortgangsbalk geeft
de geselecteerde hoeveelheid melk aan.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen (of op het pictogram
(B6)
om te annuleren).
• Druk twee keer op het pictogram
(B6)
om het menu af te sluiten.
14.2 Wijzigen van de hoeveelheid
koffie
• Druk op het pictogram
(B2) om het
menu te openen (afb. 15) en druk vervolgens op de pictogrammen
(B7) en
(B8) (afb. 2) tot het verschijnen van het
bericht "PROGRAM. CAPPUCCINO".
• Druk op het pictogram OK (B9) om te bevestigen en vervolgens op de pictogrammen
(B7) en (B8) (afb. 2) tot op
het display het bericht "KOFFIE VOOR
CAPPUCC." verschijnt.
• Druk opnieuw op het pictogram OK (B9).
• Selecteer de gewenste hoeveelheid
koffie door middel van de pictogrammen
(B7) en (B8). De voortgangsbalk
geeft de geselecteerde hoeveelheid koffie aan.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen (of op het pictogram
(B6)
om te annuleren).
• Druk twee keer op het pictogram
(B6)
om het menu af te sluiten.
15. MEERDERE KOPPEN KOFFIE ZETTEN MET DE
KAN-FUNCTIE
• Door middel van deze functie kunt u
automatisch meerdere koppen koffie
zetten (4, 6) in een kan waarin de koffie warm wordt gehouden.
Kies een kan met een voldoende
capaciteit.
• Plaats deze onder de koffieuitloop. De
koffieuitloop (A13) moet in de hoogste stand geplaatst worden om het
mogelijk te maken de kan eronder te
plaatsen.
• Druk op het pictogram
(B14). "VUL
KOFFIEBONENRESERVOIR EN
WATERRESERVOIR, LEDIG KOFFIEDIKBAKJE, DRUK OK" wordt weer-
gegeven. Zorg ervoor dat het waterreservoir vol is, het koffiebonenreservoir
voldoende vol is en het koffiedikbakje
geheel leeg is.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Druk op het pictogram
(B2) om
eventueel het type koffie, de smaak en
het aantal kopjes te wijzigen.
• Bevestig door te drukken op het pictogram
(B14). Het display toont een
voortgangsbalk die de vordering van
de voorbereiding aangeeft. Wanneer
de voortgangsbalk is opgevuld, onderbreekt het apparaat de voorbereiding.
BELANGRIJK!
Indien er onvoldoende koffiebonen
14
www.electrolux.com
zijn om de gewenste functie te voltooien, onderbreekt het apparaat
de voorbereiding en wacht het
vervolgens op het bijvullen van
het koffiebonenreservoir en op het
indrukken van het pictogram
(B14). Bijvoorbeeld, indien men 4
kopjes koffie wenst te zetten maar
er zijn niet voldoende koffiebonen,
zal het apparaat 2 kopjes zetten
en de voorbereiding dan onderbreken. Vul het koffiebonenreservoir en druk op het pictogram
(B14). Zodra het reservoir
is bijgevuld zal het apparaat de
resterende 2 kopjes zetten om het
gewenste aantal van 4 kopjes te
voltooien.
Indien er niet voldoende water in
het reservoir is om de gewenste
functie te voltooien of het koffiedikbakje is vol, zal het apparaat de
voorbereiding onderbreken.
Na het verhelpen van het
probleem moet het programma
opnieuw gestart worden.
In dat geval moet rekening worden
gehouden met de hoeveelheid
koffie die reeds in de kan aanwezig is, om de kan niet te laten
overlopen.
16. DE PARAMETERS VAN DE KAN-FUNCTIE WIJZIGEN
Het programma voor de kan is in de
fabriek op standaardwaarden ingesteld.
Deze waarden kunnen aan uw voorkeuren worden aangepast en worden
opgeslagen.
Er kunnen met behulp van een grafische
balk 5 verschillende soorten koffie worden geselecteerd, van extra mild tot extra
sterk, en 10 hoeveelheden koffie.
Deze instellingen kunnen als volgt gewijzigd worden:
• Druk op de toets
(B2) om het
menu te openen. Druk op de pictogrammen
(B7) en (B8) totdat
op het display het volgende opschrift
verschijnt “KAN PROGRAMMA”.
• Druk op het pictogram OK (B9) en
vervolgens op de pictogrammen
(B7) en (B8) totdat op het display het
volgende opschrift verschijnt “KAN
KOFFIESTERKTE”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Druk op de pictogrammen
(B7)
en (B8) om een ander koffiearoma te
selecteren, van extra licht t/m extra
sterk.
• Bevestig het gewenste aroma door op
het pictogram OK (B9) te drukken.
• Druk, om de hoeveelheid koffie te
wijzigen, op de pictogrammen
(B7) en (B8) totdat op het display het
opschrift “KAN OF KOP NIVEAU”
verschijnt.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Op het display verschijnt een balk die
langer of korter kan worden; deze stelt
de hoeveelheid koffie voor die voor
elke kop wordt afgegeven.
Wanneer de balk volledig vol is, komt
dit overeen met de maximale hoeveelheid koffie voor een kop.
• Druk, wanneer de gewenste hoeveelheid koffie wordt aangegeven, op het
pictogram OK (B9) om te bevestigen.
• Druk, om het aantal kopjes te wijzigen,
op de pictogrammen
(B7) en
(B8) totdat op het display het volgende
opschrift verschijnt “AANTAL KOPJES”.
• Druk op het pictogram OK (B9) en
vervolgens op de pictogrammen
(B7) en (B8) om het gewenste aantal
koppen te selecteren (4, 6). Het display toont “KAN 4 KOPJES” of “KAN 6
KOPJES”.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Druk op het pictogram
(B6) om de
programmeermodus af te sluiten.
NEDERLANDS
15
17. REINIGING
17.1 Reiniging van het apparaat
Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplosmiddelen of schurende
reinigingsmiddelen. Het is voldoende om
een vochtige en zachte doek te gebruiken.
Geen enkel onderdeel van het apparaat mag in de vaatwasser afgewassen
worden.
De volgende onderdelen van het apparaat moeten periodiek gereinigd worden:
• Koffiedikbakje (A4).
• Drupbakje (A14).
• Waterreservoir (A12).
• Koffieuitloop (A13)
• Trechter voor inbrengen van voorgemalen koffie (A21).
• Binnenkant van het apparaat, alleen
toegankelijk nadat het deurtje is geopend (A2).
• Koffiezeteenheid (A5).
17.2 Reiniging van het
koffiedikbakje
Wanneer op het display het opschrift
“LEEG KOFFIEDIKBAKJE” verschijnt,
moet dit geleegd en gereinigd worden.
Om de reiniging uit te voeren:
• open het deurtje vooraan (afb. 26),
neem vervolgens het drupbakje weg
(afb. 27) en maak het schoon.
• Reinig zorgvuldig het koffiedikbakje
(afb. 28).
BELANGRIJK!
Wanneer het drupbakje wordt
verwijderd, moet het koffiedikbakje
VERPLICHT geledigd worden.
17.3 Reiniging van het
drupbakje
veau in het bakje zelf (afb.
Voordat deze indicator uit het opzetvlak
voor de kopjes steekt, moet het bakje
geledigd en gereinigd worden.
Om het bakje te verwijderen:
1. Open het servicedeurtje (afb. 26).
2. Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje (afb. 27).
3. Reinig het drupbakje (afb. 29) en het
koffiedikbakje (A4).
4. Plaats het drupbakje en het koffiedikbakje (A4) terug.
5. Sluit het servicedeurtje.
17.4 Reiniging van het
waterreservoir
1. Reinig periodiek (circa eens per
maand) het waterreservoir (A12) met
een vochtige doek en een beetje mild
reinigingsmiddel.
2. Verwijder zorgvuldig eventuele resten
reinigingsmiddel.
17.5 Reiniging van de
spuitmonden
1. Reinig de spuitmonden regelmatig
met een spons.
2. Controleer periodiek of de gaatjes
van de koffieuitloop verstopt zijn.
Verwijder indien nodig de aangekoekte koffieresten met een tandenstoker.
17.6 Reiniging van de trechter
voor het inbrengen van de
voorgemalen koffie
Controleer periodiek (circa eens per
maand) of de trechter voor het inbrengen
van voorgemalen koffie verstopt is.
BELANGRIJK!
Als het drupbakje niet geleegd
wordt, kan het water overlopen.
Dit kan het apparaat beschadigen.
Het drupbakje is voorzien van een drijvende indicator (rood) van het waterni-
GEVAAR!
Voordat reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd, dient men het
apparaat uit te schakelen door op
de hoofdschakelaar (A23) te drukken en het los te koppelen van het
elektriciteitsnet.
Dompel het apparaat nooit onder
in water.
16
www.electrolux.com
17.7 Reiniging van de
binnenkant van het apparaat
1. Controleer periodiek (circa eens per
week) of de binnenkant van het apparaat vuil is.
Verwijder indien nodig de aangekoekte koffieresten met een sponsje.
2. Zuig de resten op met een stofzuiger.
17.8 Reiniging van de
koffiezeteenheid
De koffiezeteenheid moet minstens eens
per maand gereinigd worden.
BELANGRIJK!
De koffiezeteenheid (A5) kan niet
verwijderd worden wanneer het
apparaat is ingeschakeld. Probeer
de koffiezeteenheid niet op krachtige wijze te verwijderen.
1. Controleer of het apparaat zich
correct heeft uitgeschakeld (zie “Uitschakeling”).
2. Open het servicedeurtje (afb. 26).
3. Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje (afb. 27);
4. Druk de twee rode ontgrendeltoetsen
naar binnen en verwijder tegelijkertijd
de koffiezeteenheid (afb. 31).
BELANGRIJK!
Gebruik geen reinigingsmiddel
voor de reiniging van de koffiezeteenheid.
Dit zou het smeermiddel in de
zuiger verwijderen.
PUSH totdat de “klik” van vergrendeling wordt gehoord.
Houder
Pen
Indien de koffiezeteenheid moeilijk
in te brengen is, is het noodzakelijk (alvorens hem te plaatsen)
hem op de juiste maat te brengen
door tegelijk krachtig te drukken
op de onder- en bovenkant, zoals
aangegeven in figuur.
7. Controleer of na het inbrengen de
twee rode toetsen naar buiten zijn
gesprongen.
5. Spoel de koffiezeteenheid af onder
stromend water.
8. Plaats het drupbakje en het koffiedikbakje weer terug.
9. Sluit het servicedeurtje.
6. Breng de koffiezeteenheid (A5) na
reiniging weer aan door hem in de
steun en de onderste pen te steken;
druk vervolgens op het opschrift
17.9 Reiniging van het
melkreservoir
BELANGRIJK!
Wanneer u melk bereidt moeten de binnenleidingen van het
NEDERLANDS
melkreservoir (C) altijd gereinigd
worden.
Indien er nog melk in het reservoir
aanwezig is, laat het dan niet langer dan
strikt noodzakelijk buiten de koelkast.
Reinig het reservoir telkens wanneer u
melk bereid zoals beschreven in punt 3
van hoofdstuk "Cappuccino maken".
Alle onderdelen kunnen gewassen worden in de vaatwasser en moeten in het
bovenste rek geplaatst worden.
1. Draai het deksel van het melkreservoir naar rechts en verwijder het.
2. Verwijder de uitloop melk en het
opvoerbuisje.
mondstuk
opvoerbuisje
melk
17
gat
gat
3. Verwijder de regelknop opgeschuimde melk door hem naar buiten te trekken.
4. Was alle onderdelen zorgvuldig met
warm water en een mild reinigingsmiddel.
Let op dat er geen melkresten achterblijven in de gaatjes en de gleuf aan
het einde van de regelknop opgeschuimde melk.
5. Controleer of het opvoerbuisje en de
uitloop niet verstopt zijn met melkresten.
6. Plaats de regelknop opgeschuimde
melk, de melkuitloop en het opvoerbuisje terug.
7. Plaats het deksel terug op het reservoir.
Gleuf
Regelknop opgeschuimde melk
18. DE MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN
Wanneer het apparaat klaar is voor
gebruik, kunnen binnen het menu de volgende parameters of functies gewijzigd
worden:
• Taal instellen
• Spoelen
• Uitschakeltijd
• Instellen Klok
• Starttijd
• Autostart
• Temperatuur
• Waterhardheid
• Koffieprogramma
• Programma cappuccino
• Programma kan
• Programma heet water
• Ontkalking
•
•
•
•
Reset fabriekswaarden.
Statistiek-modus
Geluidssignaal
Contrast
18.1 De taal instellen
Ga als volgt te werk om de taal op het
display te wijzigen:
• Druk op de toets
(B2) om het
menu te openen. "KIES TAAL" wordt
weergegeven.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Gebruik de pictogrammen
(B7)
en (B8) tot de gewenste taal wordt
getoond.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
18
www.electrolux.com
bevestigen.
• Druk op het pictogram
menu af te sluiten.
(B6) om het
Als per ongeluk de verkeerde taal
wordt gekozen, kan het menu
rechtstreeks worden geopend om
deze parameter te wijzigen.
• Houd het pictogram
(B2) minstens
7 seconden ingedrukt totdat het apparaat de diverse talen weergeeft.
• Kies de gewenste taal door te werk te
gaan zoals beschreven in de paragraaf
“Eerste gebruik van het apparaat”.
18.2 Spoelen
Deze functie dient om warmere koffie te
verkrijgen.
Ga daarom als volgt te werk :
• Wanneer u, meteen nadat u het apparaat ingeschakeld hebt, een klein kopje
koffie wilt zetten (minder dan 60 cc),
gebruik dan het warme spoelwater om
het kopje voor te verwarmen.
• Indien evenwel na de laatst gezette
kop koffie meer dan 2/3 minuten zijn
verstreken, wordt aangeraden de koffiezeteenheid, alvorens een nieuw kopje te zetten, voor te verwarmen door
te drukken op het pictogram
(B2)
om het menu te openen en vervolgens
op de pictogrammen
(B7) en
(B8) tot de functie “SPOELEN” wordt
geselecteerd.
Druk op het pictogram OK (B9).
"SPOELEN... BEVESTIG AUB” wordt
getoond.
Druk opnieuw op het pictogram OK
(B9).
Laat het water in het onderstaande
drupbakje lopen of gebruik dit water
om het kopje waaruit de koffie gedronken wordt te vullen (en vervolgens te
ledigen), met de bedoeling het voor te
verwarmen.
18.3 Wijziging van de
inschakeltijd
Het apparaat is in de fabriek ingesteld
om 30 minuten na het laatste gebruik
automatisch uit te schakelen.
Ga als volgt te werk om dit tijdsinterval te
wijzigen (max. 120 min.):
• Druk op het pictogram
(B2) om het
menu te openen en druk vervolgens op
de pictogrammen
(B7) en (B8)
totdat de volgende melding verschijnt:
“UITSCHAKELTIJD”.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Druk op de pictogrammen
(B7)
en (B8) om te bepalen na hoeveel
tijd het apparaat uitgeschakeld moet
worden (1/2 uur, 1 uur, 2 uur).
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Druk op het pictogram
(B6) om af
te sluiten.
18.4 De klok instellen
• Druk op het pictogram
(B2) om het
menu te openen en druk vervolgens op
de pictogrammen
(B7) en (B8)
totdat de volgende melding verschijnt:
“INSTELLEN KLOK”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Gebruik de pictogrammen
(B7)
en (B8) om de uren in te stellen en
druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Gebruik de pictogrammen
(B7)
en (B8) om de minuten in te stellen en
druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Druk op het pictogram
(B6) om het
menu af te sluiten.
18.5 Instelling van het tijdstip
van automatische inschakeling
Met deze functie wordt het tijdstip
geprogrammeerd waarop het apparaat
automatisch inschakelt.
• Controleer of de klok van het apparaat
ingesteld is.
• Druk op het pictogram
(B2) om het
menu te openen en druk vervolgens op
de pictogrammen
(B7) en (B8)
totdat de volgende melding verschijnt:
“INSTELLEN KLOK”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
NEDERLANDS
• Gebruik de pictogrammen
(B7)
en (B8) om de starttijd in te stellen en
druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Gebruik de pictogrammen
(B7)
en (B8) om de minuten in te stellen en
druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Druk, om de functie “automatische
start” te activeren, op de pictogrammen
(B7) en (B8) tot het apparaat de melding “AUTOSTART” toont.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
Op het display verschijnt “AUTOSTART BEVESTIG AUB”.
Druk op het pictogram OK (B9).
Op het display verschijnt het symbool
.
• Druk op het pictogram
(B6) om het
menu af te sluiten.
• Druk op het pictogram
(B2) om
de functie autostart uit te schakelen
en daarna op de pictogrammen
(B7) en (B8) tot het apparaat de melding “AUTOSTART” weergeeft. Druk
op het pictogram OK (B9). Op het
display verschijnt "BEVESTIG AUB”.
Druk op
(B6) om uit te schakelen,
waarna het symbool
verdwijnt.
18.6 Wijziging van de
koffietemperatuur
Om de temperatuur van de gezette koffie
te wijzigen, als volgt te werk gaan:
• Druk op het pictogram
(B2) om
het menu te openen en druk vervolgens op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat de volgende melding
verschijnt: “TEMPERATUUR”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Gebruik de pictogrammen
(B7)
en (B8) om de gewenste koffietemperatuur te wijzigen tussen laag, gemiddeld, hoog.
• Druk op het pictogram OK (B9) om de
gekozen temperatuur te bevestigen.
• Druk op het pictogram
(B6) om
het menu af te sluiten.
19
18.7 Programmering van de
hardheid van het water
Deze werkingsperiode kan worden
verlengd, waardoor de ontkalking minder
frequent wordt uitgevoerd. Dit gebeurt
door het apparaat op basis van het werkelijke kalkgehalte in het gebruikte water
te programmeren.
Ga daarom als volgt te werk :
• verwijder het reageerstrookje “Total
hardness test uit zijn verpakking (bijgevoegd op pag. 2) en dompel het enige
seconden volledig onder in een glas
water.
Neem het uit het water en wacht circa
30 seconden (totdat het van kleur
verandert en rode vierkantjes verschijnen).
• schakel het apparaat in door op de inschakel-/standbyknop (A7) te drukken.
• Druk op het pictogram
(B2) om
het menu te openen en druk vervolgens op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat de volgende melding
verschijnt: “WATERHARDHEID”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Druk op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat het nummer is geselecteerd dat overeenkomt met het
aantal rode vierkantjes dat op het
reageerstrookje is verschenen (als er
bijvoorbeeld 3 rode vierkantjes op het
reageerstrookje zijn verschenen, moet
de melding “WATERHARDHEID 3”
geselecteerd worden);
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
Nu is het apparaat geprogrammeerd
om de ontkalkingswaarschuwing te
geven wanneer dit daadwerkelijk nodig
is.
18.8 Programmering koffie
Zie voor de aanwijzingen voor de programmering van de koffie het hoofdstuk
“DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET
KOPJE WIJZIGEN”.
20
www.electrolux.com
18.9 Programmering
cappuccino
Zie voor de aanwijzingen voor de
programmering van de cappuccino het
hoofdstuk “DE HOEVEELHEDEN MELK
EN KOFFIE VOOR CAPPUCCINO
WIJZIGEN”.
18.10 Programmering kan
Zie voor de aanwijzingen voor de programmering van de kan het hoofdstuk
“DE PARAMETERS VAN DE KANFUNCTIE WIJZIGEN”.
18.11 Programmering water
•
•
•
•
Zie voor de aanwijzingen het hoofdstuk
“DE HOEVEELHEID HEET WATER
WIJZIGEN”.
•
18.12 Ontkalking
•
BELANGRIJK! Het ontkalkingsproduct bevat zuren.
Neem de veiligheidsvoorschriften
van de fabrikant die op de verpakking van het ontkalkingsproduct
zijn aangegeven in acht.
Gebruik uitsluitend een ontkalkingsproduct dat door de fabrikant
wordt aanbevolen.
In tegengesteld geval is de garantie niet geldig.
Bovendien is de garantie niet geldig als de ontkalking niet regelmatig wordt uitgevoerd.
Wanneer de melding “GRAAG ONTKALKEN!” verschijnt, is het moment
aangebroken om de ontkalking van het
apparaat uit te voeren.
Ga daarom als volgt te werk :
• controleer of het apparaat klaar is voor
gebruik;
• Druk op het pictogram
(B2) om
het menu te openen en druk vervolgens op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat de volgende melding
verschijnt: “ONTKALKEN”.
• Druk op het pictogram OK (B9) en de
•
•
•
•
•
•
volgende melding verschijnt: “ONTKALKEN BEVESTIG AUB”;
Druk op het pictogram OK (B9). Op het
display verschijnt de melding “VOEG
ONTKALKER TOE, DRUK OP OK”.
Ledig het waterreservoir, giet de inhoud van een flacon ontkalkingsmiddel
in de tank met inachtneming van de
aanwijzingen op de verpakking. Voeg
water toe.
Plaats een bak met een inhoud van
ongeveer 2 liter onder het waterpijpje.
Druk op het pictogram OK (B9). De
ontkalkingsvloeistof stroomt uit het
waterpijpje in de bak.
Het apparaat toont: "ONTKALKEN".
Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een aantal keren afgifte en
pauzes uit.
Na circa 30 minuten verschijnt de
melding “ONTKALKEN KLAAR, DRUK
OP OK ”.
Druk op het pictogram OK (B9). Het
display toont “SPOEL RESERVOIR".
Leeg het waterreservoir, spoel hem om
resten ontkalkingsmiddel te verwijderen, en vul hem met schoon water.
Breng het reservoir vol met schoon
water weer aan.
Op het display verschijnt het opschrift
“SPOELING, DRUK OP OK”.
Druk opnieuw op het pictogram OK
(B9).
Het hete water komt uit het pijpje, vult
de onderstaande bak en de volgende
melding verschijnt: “SPOELING”;
Wacht op de melding “SPOELING
KLAAR, DRUK OP OK”.
Druk op het pictogram OK (B9). Op
het display verschijnt het opschrift
“ONTKALKEN KLAAR” en vervolgens
“RESERVOIR”. Vul het waterreservoir
opnieuw met schoon water.
Het ontkalkingsprogramma is nu
afgerond en het apparaat is klaar om
opnieuw koffie te zetten.
OPMERKING: Als men het ontkalkingsprogramma vóór het einde onderbreekt, moet men weer van voren af
aan beginnen.
BELANGRIJK! DE GARANTIE
VERVALT INDIEN DE ONT-
NEDERLANDS
KALKING NIET REGELMATIG
WORDT UITGEVOERD.
18.13 Herstellen van de
fabriekswaarden (reset)
Het is mogelijk om terug te gaan naar
de oorspronkelijke instellingen van het
apparaat (zelfs nadat de gebruiker ze
gewijzigd heeft), en wel als volgt:
• Druk op het pictogram
(B2) om
het menu te openen en druk vervolgens op de pictogrammen
B7)
en (B8) totdat de volgende melding
verschijnt: “RESET FABRIEKSWAARDEN.”.
• Druk op het pictogram OK (B9) en de
volgende melding verschijnt: “FABRIEKSWAARDEN, DRUK OP OK”;
• Druk op het pictogram OK (B9) om
terug te gaan naar de fabrieksinstellingen.
18.14 Statistiek-modus
Met deze functie worden de statistische
gegevens van het apparaat weergegeven. Ga voor weergave van deze
gegevens als volgt te werk:
• Druk op het pictogram
(B2) om
het menu te openen en druk vervolgens op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat de volgende melding
verschijnt: “STATISTIEK”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Door op de pictogrammen
(B7)
en (B8) te drukken, kan het volgende
gecontroleerd worden:
• Hoeveel kopjes koffie gezet zijn.
• Hoeveel ontkalkingen uitgevoerd zijn.
• Hoeveel liter water in totaal afgegeven
is.
• Druk één maal op het pictogram
(B6) om deze functie af te sluiten of
druk twee maal om het menu te verlaten.
18.15 Geluidssignaal
Met deze functie wordt het geluidssignaal
in- of uitgeschakeld dat het apparaat
inschakelt wanneer op één van de
21
pictogrammen wordt gedrukt en wanneer accessoires worden aangebracht/
verwijderd.
Het apparaat is ingesteld met het
geactiveerde geluidssignaal.
• Druk op het pictogram
(B2) om
het menu te openen en druk vervolgens op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat de volgende melding
verschijnt: “GELUIDSSIGNAAL”.
• Druk op het pictogram OK (B9). Op
het display verschijnt het opschrift
“GELUIDSSIGNAAL, DRUK OP OK”.
• Druk op het pictogram
(B6) om het
geluidssignaal uit te schakelen of op
het pictogram OK (B9) om het in te
schakelen.
• Druk op het pictogram
(B6) om
het menu af te sluiten.
18.16 Instelling contrast
Ga als volgt te werk om het contrast van
het display te verhogen of te verlagen:
• Druk op het pictogram
(B2) om
het menu te openen en druk vervolgens op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat de volgende melding
verschijnt: “CONTRAST”.
• Druk op het pictogram OK (B9).
• Druk op de pictogrammen
(B7)
en (B8) totdat het gewenste contrast
op het display verschijnt.
De voortgangsbalk geeft het geselecteerde contrastniveau aan.
• Druk op het pictogram OK (B9) om te
bevestigen.
• Druk één maal op het pictogram
(B6) om deze functie af te sluiten of
druk twee maal om het menu te verlaten.
22
www.electrolux.com
19. UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT
Elke keer dat het apparaat wordt
uitgeschakeld, vindt een automatische
spoeling plaats die niet onderbroken kan
worden.
GEVAAR VAN BRANDWONDEN!
Tijdens het spoelen loopt een
beetje warm water uit de spuitmonden van de koffieuitloop.
Let op dat u niet wordt geraakt
door waterspatten.
Druk, om het apparaat uit te schakelen
op de inschakel-/standbyknop (A7).
Het apparaat voert de spoeling uit en
schakelt zich vervolgens uit.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden,
zet dan ook de ON/OFF hoofdschakelaar (A23) aan de achterkant van het apparaat in de stand
0.
20. TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz max.
10A
Vermogensverbruik: 1350W
Druk: 15 bar
Inhoud waterreservoir: 1,8 liter
Afmetingen LxHxD: 594x 455x411 mm
Gewicht: 23/24 kg
Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en
latere wijzigingen.
• EMC-richtlijn 2004/108/EG en latere
wijzigingen.
• Europese reglementering Stand-by
1275/2008
De materialen en voorwerpen die
bestemd zijn om met levensmiddelen in
contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening
(EG) nr. 1935/2004.
NEDERLANDS
23
21. MELDINGEN OP HET DISPLAY
Melding op het display
Mogelijke oorzaak
Remedie
VUL RESERVOIR!
Het waterreservoir is leeg
of verkeerd geplaatst.
Vul het waterreservoir en/of
breng het correct aan door
het volledig aan te duwen.
MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN
(afgewisseld met)
DRUK OK
De maalgraad is te fijn
en de koffie wordt dus te
langzaam afgegeven.
Draai de regelknop van de
maalgraad één klik richting
nummer 7.
MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN
(afgewisseld met)
DRUK OK
(en vervolgens)
VUL RESERVOIR!
Het reservoir is tijdens de
afgifte verwijderd.
Breng het reservoir aan en
druk op het pictogram OK (B9).
Het display toont “HEET
WATER DRUK OK”.
Druk opnieuw op het pictogram OK (B9).
Het apparaat keert terug
naar de werkwijze “klaar
voor gebruik”.
LEEG KOFFIEDIKBAKJE
Het koffiedikbakje (A4) is
vol of er zijn meer dan drie
dagen sinds de laatste
afgifte verstreken (deze
handeling garandeert een
correcte hygiëne van het
apparaat).
Ledig het bakje, reinig het
en breng het weer aan.
Belangrijk: wanneer het
drupbakje wordt verwijderd,
moet het koffiedikbakje
VERPLICHT geledigd worden, ook al is het niet vol.
Doet u dit niet, dan kan het
gebeuren dat bij het zetten
van de volgende kopjes
koffie, het koffiedikbakje te
vol raakt en het apparaat
verstopt raakt.
PLAATS KOFFIEDIKBAKJE
Na de reiniging is het koffiedikbakje niet aangebracht.
Open het deurtje en breng
het koffiedikbakje aan.
VOEG VOORGEMALEN
KOFFIE TOE
De functie “voorgemalen
koffie” is geselecteerd,
maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter
gedaan.
De trechter (A21) is verstopt.
Trek het apparaat uit en
doe de voorgemalen koffie
in de trechter.
GRAAG ONTKALKEN!
Geeft aan dat het apparaat
ontkalkt moet worden.
Het ontkalkingsprogramma
beschreven in de paragraaf
“Ontkalking” moet zo snel
mogelijk uitgevoerd worden.
MINDER KOFFIE!
Er is te veel koffie gebruikt.
Kies een lichter aroma of
gebruik minder voorgemalen
koffie en zet opnieuw koffie.
Ledig de trechter met
behulp van een mes zoals
beschreven in de paragraaf
”Reiniging van de trechter
voor het inbrengen van
voorgemalen koffie”.
24
www.electrolux.com
Melding op het display
Mogelijke oorzaak
Remedie
VUL KOFFIEBONENRESERV.
De koffiebonen zijn op.
Vul het reservoir met koffiebonen.
PLAATS KOFFIEZETEENHEID
Na het reinigen is de zeteenheid niet aangebracht.
Breng de zeteenheid aan
zoals beschreven in de
paragraaf “Reiniging van de
koffiezeteenheid”.
DOE DEUR DICHT!
Het deurtje is open
Sluit het servicedeurtje.
ALGEMEEN ALARM!
De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.
Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in
de paragraaf “Reiniging en
onderhoud”.
Als het apparaat na de reiniging nog steeds de melding laat zien, zich tot een
servicecentrum wenden.
22. PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
De koffie is niet heet
Mogelijke oorzaak
De bekers waren niet voorverwarmd.
De koffiezeteenheid is
afgekoeld omdat er vanaf
de laatste gezette koffie 2/3
minuten verstreken zijn.
De temperatuur is te laag
ingesteld.
De koffie is niet romig
genoeg
De koffie is te grof gemalen.
Verkeerd type koffie
De koffie wordt te langzaam
of druppelsgewijs afgegeven.
De koffie is te fijn gemalen.
Remedie
Verwarm de koppen voor
door ze met heet water te
spoelen.
Alvorens koffie te zetten de
koffiezeteenheid voorverwarmen door de functie
SPOELING in het menu te
selecteren.
Verander de instelling van
de temperatuur (zie paragraaf "Wijziging koffietemperatuur").
Draai de regelknop van de
maalgraad één klik richting
"1" terwijl de koffiemolen in
werking is.
Gebruik koffie voor espressoapparaten.
Draai de regelknop van de
maalgraad één klik richting
"7" terwijl de koffiemolen in
werking is.
Handel met één klik per
keer tot de afgifte van de
koffie bevredigend is.
Het resultaat is pas na het
zetten van twee kopjes
zichtbaar.
NEDERLANDS
Probleem
25
Mogelijke oorzaak
Remedie
De koffie wordt te snel
afgegeven.
De koffie is te grof gemalen.
Draai de regelknop van de
maalgraad één klik richting
"1" terwijl de koffiemolen in
werking is.
Vermijd de regelknop
maalgraad te veel te draaien
omdat anders bij het zetten
van 2 kopjes de koffie druppelsgewijs afgeleverd kan
worden.
Het resultaat is pas na het
zetten van twee kopjes
zichtbaar.
Er komt geen koffie uit één
van de spuitmonden.
De spuitmonden zijn verstopt.
Reinig de spuitmonden met
een tandenstoker.
De koffie komt niet uit de
spuitmonden maar komt
rondom het servicedeurtje
naar buiten.
De gaten van de spuitmonden zijn verstopt met
opgedroogde koffie.
Indien nodig de koffieresten
met een tandenstoker, een
spons of een harde keukenborstel verwijderen.
Het koffietoevoerlaatje (A3)
grondig reinigen, in het bijzonder nabij de scharnieren.
In plaats van koffie komt er
water uit de spuitmonden.
De voorgemalen koffie kan
geblokkeerd zijn in de trechter (A21).
Reinig de trechter (A21) met
een houten of plastic vork en
reinig de binnenkant van de
machine.
Er stroomt geen melk uit de
melkuitloop (C5).
Het opvoerbuisje is niet of
niet correct geplaatst.
Plaats het opvoerbuisje (C4)
in de rubberen ring van het
deksel van het melkreservoir
(afb. 24).
De melk wordt niet goed
opgeschuimd.
Het deksel van het melkreservoir is vuil.
Reinig het deksel melkreservoir zoals beschreven
in hoofdstuk "Reiniging
melkreservoir".
Pas aan volgens de instructie van hoofdstuk "Cappuccino maken".
Het koffietoevoerlaatje (A3)
aan de binnenkant van het
servicedeurtje is geblokkeerd
en kan niet schommelen.
De regelknop opgeschuimde
melk is niet correct geplaatst.
De melk bevat grote bellen
of komt spuitend uit de
uitloop.
De melk is niet voldoende
koud of is niet halfvol.
De regelknop opgeschuimde
melk is niet correct geplaatst.
Het deksel van het melkreservoir is vuil.
We raden aan magere of
halfvolle melk te gebruiken
op koelkasttemperatuur
(ongeveer 5°C). Indien het
resultaat nog steeds niet
bevredigend is, probeer dan
een ander merk melk.
Verplaats de regelknop opgeschuimde melk enigszins
naar het woord "CAFFELATTE" toe (zie hoofdstuk
"Cappuccino maken").
Reinig het deksel melkreservoir zoals beschreven
in hoofdstuk "Reiniging
melkreservoir".
26
www.electrolux.com
NEDERLANDS
27
5713230451/01.16
electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement