Electrolux ESF2435 User manual

Electrolux ESF2435 User manual
Indhold
Til installatøren
Til brugeren
Sikkerhedsinformation
18
Tekniske data
29
Kontrolpanel
19
Udpakning
30
- Skader
- Brug
- Opstilling
- Ved frostrisiko
- Indstilling af startforsinkelse
Produktbeskrivelse
20-21
- Spulearm
- Grov-/mikrofilter
- Fint filter
- Vaskemiddeldispenser
- Skyllemiddeldispenser
- Afhærder
- Rengøring af opvaskemaskinen
Installation
- Vandtilslutning
- Afløbstilslutning
- Elektrisk tilslutning
Justering af vandafhærderen
22
Programoversigt
23
At fylde og tømme
opvaskemaskinen
24
Betjening
25
- Start af programmet
- Midlertidig afbrydelse af programmet
- Annullering af programmet
- Pausefunktion
- Annullering af tørringsfasen
- Slukke opvaskemaskinen
Information til testcentre
26
I tilfælde af en fejl
27
Service
28
- Service og reservedele
- Produktansvar
Vejledning i brug af brugsanvisning
Følgende symboler kan findes i teksten til at hjælpe dig gennem vejledningerne:
Sikkerhedsinformation
Trin-for-trin-vejledning
Råd og tips
Miljøinformation
- 17 -
31
Sikkerhedsinformation
Før installation og første brug af opvaskemaskinen, skal du læse brugsanvisningen grundigt, inklusive dens råd og advarsler. For at undgå unødige fejl og uheld er det vigtigt, at du sikrer dig, at alle
personer, som bruger opvaskemaskinen, er ordentligt bekendte med betjeningen af den og dens
sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning og husk, at de skal følge med opvaskemaskinen,
hvis den flyttes eller sælges, således at alle, der bruger den gennem dens levetid, kan blive ordentligt
informeret om apparatets brug og sikkerhed.
Installation og service
●
Al installations- og servicearbejde, der udføres på produktet, skal udføres af en uddannet tekniker. Arbejde,
der udføres af personer med utilstrækkelig viden, kan
modsat påvirke tilfredsstillende funktion for produktet
og kan forårsage personskade eller beskadigelse. Før
der udføres arbejde på opvaskemaskinen, skal strømforsyningen afbrydes. For at gøre dette, skal strømstikket fjernes fra stikkontakten eller sikringen fra
elcentralen.
●
Vandtilslutning skal foretages via en lettilgængelig
stophane.
●
Strømkablet skal tilsluttes en jordet stikkontakt, som
skal være lettilgængelig. Permanent installering må
kun foretages af en autoriseret elektriker.
●
Hvis strømkabelen er beskadiget, eller hvis den skal
udskiftes med en længere kabel, skal denne udskiftes
av en leverandøren godkjent servicefirma.
●
Du skal være sikker på, at strømkablet ikke er klemt
eller på anden måde beskadiget, og at slangerne ikke
bliver knust eller slår bugter, når opvaskemaskinen
flyttes i forbindelse med installation, rengøring etc.
●
Service og mulige reparationer skal udføres af et
servicefirma, som er autoriseret af leverandøren.
Brug kun reservedele, som er leveret af disse.
Prøv aldrig at reparere opvaskemaskinen selv.
●
Placer ikke skarpe knive med spidserne opad. Det er
meget sikrere at lægge dem vandret i kurven.
●
Vær opmærksom på, at opvaskemaskinens dør altid er
lukket undtagen når den fyldes eller tømmes. Således
undgår De, at nogen falder over døren og derved bliver
kvæstet.
●
Hvis man tager noget opvask ud af maskinen, inden
opvaskeprogrammet er færdigt, er det meget vigtigt,
at man skyller det grundigt under rindende vand, så
eventuelle opvaskemiddelrester fjernes.
●
Vandsikkerhedssystemet beskytter mod vandskader.
Følgende krav skal opfyldes:
- Opvaskemaskinen skal være tilsluttet el, når den er
slukket.
- Opvaskemaskinen skal være korrekt installeret.
- Luk altid for vandtilførslen, når vaskemaskinen
efterlades uden opsyn i en længere periode.
●
I tilfælde af oversvømmelse eller lækage, skal du
lukke for vander omgående ved at lukke stophanen
og afbryde strømtilførslen ved at tage stikket ud eller
fjerne sikringen. Når du fjerner elstikket, skal du holde
omstikket, ikke ledningen.
Miljøhensyn
- emballering:
Børns sikkerhed
●
Opvaskemaskinen bør kun bruges af voksne. Lad ikke
børn lege med betjeningsknapperne eller andre dele
af maskinen.
●
Tænk på at plasticposerne, der indgår i emballagen,
kan være livsfarligt legetøj for små børn.
●
●
●
Opbevar alle opvaskemidler på et sikkert sted uden
for børns rækkevidde.
●
Undgå at børn sidder, gynger eller står på den åbne dør.
Alle de materialer, der bruges til emballering af dette
apparat, er miljøvenlige. De forskellige plastikker,
der bruges, er identificerede og kan genbruges:
PE står for polyethylen, som er brugt til posen rundt
om apparatet, og posen, som denne vejledning blev
leveret i.
PS står for polystyren (formstøbt), som er brugt til de
emballeringssektioner, der bruges til at polstre apparatet.
Papdelene i emballeringen er lavet af genbrugspapir og
bør afleveres ved en genbrugsindsamling.
Under brug
●
Denne opvaskemaskine er kun beregnet til opvask af
husgeråd, der egner sig til maskinopvask. Anden
anvendelse kan skade personer eller ejendom.
●
Undgå at åbne døren, mens opvaskemaskinen kører,
idet der kan komme varm damp ud.
●
Brug kun opvaskemiddel, der er specifikt beregnet til
brug i opvaskemaskiner.
- gammelt apparatur:
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du
med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse
af dette produkt.
- 18 -
Kontrolpanel
Indikator og
kontrollamper
Indikatorlamper for
forsinket start
A
On/Off-knap
Forsinkelsesstartknap
Afhærderknap
Program
-knapper
Kontrollampe
Kombinationsknapperne ”Cancel” / ”A”:
Udover at vælge et program, kan du trykke på disse to
knapper for at justere indstillingen af vandafhærdningen
og annullere det igangværende program.
Indikatorlamper:
Kontrollamper:
Viser
Viser at
• Nuværende fase af det valgte program.
• On/Off-knappen er trykket ind
• Vaskecyklus
toplampe
• Påfyldning af salt er nødvendig
• Tørring igang
mellemlampe
• Programcyklus slut
nederste lampe
• Påfyldning af skyllemiddel er
nødvendig
Indstilling af startforsinkelse
Reset den forsinkede start:
Programstarten kan forsinkes med 3, 6 eller 9 timer.
1. Tryk On/Off-knappen ind.
2. Tryk forsinkelsesstartknappen flere gange, indtil
lampen ved siden af den krævede tidsforsinkelse
lyser.
3. Tryk på knappen for det ønskede program.
4. Efter at den indstillede forsinkelsestid er udløbet,
starter programmet.
- 19 -
Hvis programmet ikke er startet, kan du ændre
den indstillede tid med forsinkelsesstartknappen.
Annullering af den forsinkede start:
Hvsi programmet ikke startes, kan den forsinkede
start annulleres. Tryk på forsinkelsesstartknappen
flere gange, indtil ingen lamper ved siden tiden
lyser. Det ønskede program starter omgående.
Produktbeskrivelse
4
5
- 20 -
Produktbeskrivelse
Spulearm (1)
Det er vigtigt at holde alle huller i spulearmen rene. Et
stoppet hul kan have alvorlige konsekvenser for vaskeeffektiviteten. Hvis spulearmen trænger til rengøring, skal
du løsne møtrikken ved at skrue mod uret, fjerne vaskeren
og løfte spuleearmen af. Rens hullerne og ryst eventuelle
madrester ud.
Grov-/mikrofilter (2)
Formålet med grovfilteret er at opfange store ting, såsom
tandstikkere og stykker af æggeskal. Du skal sikre dig, at
filteret altid er rent. Drej grovfilteret mod uret. Løft filteret
ud og rens det under rindende vand, når det er nødvendigt.
Fyld ikke skyllemiddeldispenseren med
flydende opvaskemiddel.
Afhærder (6)
Denne opvaskemaskine er udstyret med en vandafhærder
for hårdt vand, derfor skal skyllemiddeldispenseren indstilles
til lav dosering.
Kalken i hårdt vand forårsager hvide aflejringer på
service og opvaskemaskinens indre. For at forebygge
dette, skal vandet passere gennem en speciel beholder,
hvor kalken udfældes. Fordi afhærderen forbruger groft
opvaskesalt, skal du fylde saltbeholderen efter et vist
antal vaske.
Det er meget vigtigt, at saltbeholderen er
fyldt med det grove opvaskesalt, før opvaskemaskinen bruges første gang, hvis du bor i
ett område med kalkholdigt vand.
Fint filter (3)
Det er ligesæ vigtigt at holde dette filter rent. Et beskidt
eller stoppet filter, vil altid mindske vaskeeffektiviteten.
Det fine filter kan let løftes ud til rengøring, når du har
fjernet grovfilteret.
Indikatorlampen
på kontrolpanelet lyser, når
dispenseren kræver genopfyldning.
1. Skru låget til saltbeholderen mod uret for at få
den af.
Vaskemiddeldispenser (4)
Åben låget til dispenseren ved at presse låggrebet mod
rummet. Se efter i instruktionerne på opvaskemiddelpakken,
fyld rummet i henhold dertil og luk låget. Forvaskopvaskemiddel skal hældes ned i det mindre rum til venstre, når
det er nødvendigt. Dette opvaskemiddel er allerede aktivt
ved forrensning. Du skal være sikker på, at der ikke er
nogle genstande, som forhindrer låget i at åbne.
2. Fyld saltbeholderen med vand (kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen med groft salt ved hjælp af
den medfølgende tragt.
4. Fjern tragten og tør spild rundt om fyldningsåbningen bort.
5. Skru låget ordentligt på igen.
Brug kun opvaskemiddel, der er specielt
fremstillet til opvaskemaskiner.
Undgå hyppig brug af flydende opvaskemiddel,
fordi at langsigtede påvirkninger fra sådant
opvaskemiddel giver en potentiel risiko for
forøgelse af pumpestøj.
Nu er afhærderanlægget klar till første opvask. Sørg for,
att der altid findes groft salt i beholderen, som indeholder
omkring 1 liter.
For at justere afhærderen, læs kapitlet ”Justering af
afhærderen”.
Brug kun speciel salt til opvaskemaskiner,
fordi almindelig husholdningssalt kan
beskadige afhærderen.
Skyllemiddeldispenser (5)
Brug af skyllemiddel vil resultere i renere og hurtigere
tørring af indholdet, hvilket hjælper vand til at løbe af. For
meget skyllemiddel kan resultere i streger, for lidt kan forårsage hvide pletter. Dispenseren indeholder ca. 150 ml.
Dette er nok til ca. 60 vaske, afhængig af doseringindstillingerne. Juster doseringsindstillingen efter vandets hårdhed.
Du kan indstille dosen mellem 1 - 6, hvilket er
ensbetydende med 1 - 6 ml skyllemiddel.
Fabriksindstillinger er 1. Begynd med den laveste
dosisindstilling og forøg om nødvendigt ved at
dreje indstillingspilen med fx håndtaget på en ske.
Rengøring af opvaskemaskinen
Rengør ydersiden af apparatet ved hjælp af en mild
(ikke-slibende) husholdningsrengøringsprodukt. Afslut
ved at fjerne tilbageværende spor af produktet med en
fugtig klud.
Indikatorlampen
på kontrolpanelet lyser, når
dispenseren kræver genopfyldning.
1. Åbn låget til dispenseren ved at presse låggrebet mod rummet.
2. Fyld med skyllemiddel, overfyld ikke.
3. Tør forsigtigt al spild væk for at undgå for meget
skum i løbet af vaskeprogrammet.
4. Luk låget og tryk indtil det lukker igen.
- 21 -
Brug ikke rengøringsprodukter, som
indeholder alkohol (sprit), fortynder og
lignende.
Justering af afhærderen
For at forebygge kalkafskalning på servicen og den indvendige
side af opvaksemaskinen, skal service vaskes med blødt vand,
dvs. vand med lavt kalkindhold.
Denne opvaskemaskine er udstyret med en vandafhærderen,
som afkalker med salt, hvor vandet i hanen er hårdere end 4 °d
(tysk måling).
Kontakt den lokale vandmyndighed for at få
oplyst den nøjagtige vandhårdhed for dit
område.
Vandafhærderen har 5 indstillinger:
Juster vandafhærderen efter tabellen nedenfor i overensstemmelse med vandets hårdhedsgrad i dit område.
Indstilling af
afhærderen
Antal gange
lampen blinker
4,2
5
5
18 - 24
3,2 - 4,2
4
4
12 - 18
2,1 - 3,2
3 *)
3
4 - 12
0,7 - 2,1
2
2
under 4
under 0,7
Vandhårdhedsniveau
°d 1)
mmol/l 2)
> 24
>
1
salt ikke nødvendigt
I det følgende indstillingen skal opvaskemaskinen slukkes og alle programmer fuldføres.
Se kapitlet ”Betjening”, hvordan et program fuldføres.
1. Tryk On/Off-knappen ind.
2. Tryk på kombinationsknapperne samtidigt og hold
dem inde. Når de første 3 programindikatorlamper
begynder at blinke, kan du slippe knapperne.
3. Tryk en gang på afhærderknappen. Lamperne
for afhærderen og for afsluttet programcyklus
begynder at blinke.
- Antallet af blink for afsluttet programcyklus
stemmer med indstillingen for vandets hårdhedsniveau.
- Denne sekvens af blink gentages flere gange
efter en pause på få sekunder.
4. Vandets hårdhedsniveau øges med 1 trin, hver
gang du trykker på afhærderknappen.
Efter hårdhedsniveau 5 kommer hårdhedsniveau 1.
5. Tryk On/Off-knappen ud, når det ønskede
vandhårdhedsniveau er justeret, for at fuldføre
indstillingen.
Hvis du har valgt indstilling 1, lyser saltindikatorlampen ikke.
1) Tysk måling for vandhårdhed
2) millimol, international enhed for vandhårdhed
*) fabriksindstilling
- 22 -
1
Programoversigt
Servicetype
Tallerkener og
gryder
Type af
snavs:
• meget
snavset
Alle typer service
• normalt
snavset
• normalt
snavset
• let
snavset
• indtørrede
• indtørrede
madrester,
madrester
specielt æggehvide og stivelse
Kaffekopper,
skrøbelige
genstande
• let
snavset
Passande
program:
INTENSIV
70° C
Programcyklus: 1)
Forvask
Vask
2 x skyl
Slutskyl
Tørring
NORMAL
65° C
Forskyl
Vask
Skyl
Slutskyl
Tørring
LAV ENERGI
55° C 3)
Forskyl
Vask
Skyl
Slutskyl
Tørring
HURTIG
50° C
Vask
Skyl
Slutskyl
-
GLAS
40° C
Vask
Skyl
Slutskyl
-
Forbrugstal:
2)
Vasketid med
tørring:
112 minutter
92 minutter
150 minutter
35 minutter
30 minutter
Tørretid:
13 minutter
13 minutter
54 minutter
—
—
1,15 kWh
0,80 kWh
0,63 kWh
0,40 kWh
0,35 kWh
9 liter
7 liter
7 liter
6 liter
6 liter
Energi:
Vand:
1) Forskellige dele af vaskeprogrammet lyder måske ikke ens, fordi vask er mere intensiv på nogle stadier.
2) Forbrugstal er udregnet for normale forhold. Tallene kan variere afhængig af indløbstemperatur og hvor
fuld hoved- og bestikkurven er.
3) Forbrugstal og effekt følger Lav energi-programmet.
Alle programcykler begynder med en aftapning.
Opvaskemiddel til opvaskemaskine i tabletform er ikke velegnet til brug på programmerne Hurtig og
Glas, da nogle tabletter ikke kan få den fulde virkning i korte programmer.
- 23 -
At fylde og tømme opvaskemaskinen
Således fyldes opvaskemaskinen
Kurve
Illustrationen viser opvaskemaskinen fyldt med 6 kuverter.
Din egen service er sandsynligvis ikke identisk med dette,
men hvis du følger rådene nedenfor, er vi sikre på, at du
vil blive tilfreds med resultaterne.
Hovedkurv
Bestikkurv
●
Placer altid glas, kopper og skåle med bunden opad.
●
Hæld dybe tallerkener så vandet kan løbe af under
tørring.
●
Sørg for, at opvasken ikke støder mod hinanden. Det
gælder specielt bestikkurven, to skeblade, der ligger
op ad hinanden, kan ikke blive rene. Altså, spulevandet
skal nå ud til alt det snavsede.
●
Sørg for at intet bestik med smalle skafter eller noget
andet stikker ned gennem kurven og hindrer spulearmen i at rotere.
●
Bland aldrig sølv med rustfrit stål, da kontakt mellem
disse metaller medfører en kemisk reaktion, som misfarver sølvet.
●
Porcelæn med dekoration uden på glasuren kan tage
skade ved maskinopvask. Det samme gælder bestik
med træ- eller plastskaft.
Du skal huske altid at købe genstande, som
tåler maskinopvask.
●
Sølv- og aluminiumsgenstande har en tendens til at
misfarves, når de vaskes. Madrester fra æg og sennep
forårsager ofte misfarvning og pletter på sølv. Husk
at skylle af og fjerne madrester på sølv, hvis ikke det
skal vaskes umiddelbart efter brug.
●
Ikke alle plastikganstande tåler maskinopvask. Hvis
du er i tvivl, om dine køkkengenstande i plastik tåler
maskinopvask, anbefaler vi, at du vasker en enkelt
genstand for at afprøve og ellers vasker dem i hånden.
●
Når du vasker skrøbelige genstande, skal du vælge
programmet med lavere vasketemperatur.
●
Stærke farveemner som ketchup o.lign. kan give
midlertidige misfarvninger i maskinen.
Placer ikke skarpe knive med spidserne
opad. Det er meget sikrere at lægge dem
vandret i kurven.
Tømning
Varmt service er følsomt over for mekaniske stød. Du
skal altid lade service køle af, før det tages ud.
Service tørrer hurtigere, hvis lågen åbnes helt
i en kort periode, når vaskeprogrammet er
færdigt og derefter på klem.
- 24 -
Kophylderne kan anbringes i to forskellige højder.
Betjening
Start af programmet
Pausefunktion
1. Skrab eller skyl faste madrester bort.
Med pausefunktionen kan programmet afbrydes
midlertidigt i en kortere periode.
2. Fyld opvaskemaskinen.
(Se kurv og fyldning).
1. Tryk On/Off-knappen ind. Programmet standser.
3. Hæld den korrekte mænge opvaskemiddel i opvaskemiddeldispenseren og luk dispenserens låg.
2. Alle lamper slukkes.
3. Når du ønsker at programmet skal fortsætte,
skal du trykke på On/Off-knappen.
Programmet fortsætter.
4. Luk lågen.
5. Tryk On/Off-knappen ind. Lampen for On/Offknappen tændes.
6. Tryk den ønskede programknap ind (se programoversigt). Programindikatorlampen lyser. I løbet
af de 3 sekunder, de to topindikatorlamper blinker,
kan du vælge et andet program. Hvis ikke, starter
det valgte program. Lampen indikerer altid, hvilken
del af det valgte program opvaskemaskinen er i
gang med.
Programmet bør ikke pausere programmet
længere end nødvendigt, fordi vandet inden i
opvaskemaskinen køles ned og skal varmes op
igen, hvilket øger strømforbruget.
Annullering af tørringsfasen
I tilfælde af, at du ikke ønsker at vente, indtil tørringsfasen er fuldført, kan du annullere den.
7. Kontroller filtrene for at se, om de trænger til
rengøring, når opvaskemaskinen er færdig med
programmet.
Hvis både top- og mellemindikatorlysene blinker,
skal du først kontrollere om lågen er ordentligt
lukket, ellers skal du se sektionen "I tilfælde af
fejl".
1. Tryk On/Off-knappen ind. Kontrollampen for
On/Off-knappen slukkes.
2. Åben lågen. Tørringsfasen annulleres.
Slukke opvaskemaskinen
Sluk for opvaskemaskinen, når indikatorlampen
programafslutning lyser.
Midlertidig afbrydelse af programmet
for
1. Tryk On/Off-knappen ind. Kontrollampen for
On/Off-knappen slukkes.
1. Åben lågen. Programmet standser.
Du skal være forsigtig, hvis du åbner lågen
omgående efter programmets afslutning,
fordi der kan komme varm damp.
2. Programindikatorlampen lyser
3. Luk lågen og programmet fortsætter efter ca.
6 sekunder.
Være forsigtig hvis du åbner lågen, mens
opvaskemaskinen kører, idet der kan komme
varm damp ud.
Annullering af programmet
1. Tryk på kombinationsknapperne og hold dem
inde, indtil indikatorlampen for programmet
slukkes.
2. Slip knapperne. Programmet er nu annulleret og
du kan vælge et nyt program.
Hvis du slukker for opvaskemaskinen, afsluttes
det valgte program ikke, det afbrydes kun midlertidigt. Når du starter opvaskemaskinen igen,
fortsætter programmet.
- 25 -
Opvaskemaskinen har en ny funktion, der
kaldes "IMPULSVASK". Dette vaskesystem
varierer både omdrejningerne for punpen og
vandtrykket for mere intensiv rengøring af
service gennem programmet. Det er derfor, at
forskellige programsektioner ikke lyder ens.
Information til testcentre
Saltbeholderen og skyllemiddeldispenseren skal fyldes i henhold til brugsanvisningen.
Før du udfører måling, skal opvaskemaskinen køre en eller to hele omgange med brug af opvaskemiddel
og ren service.
Teststandard:
EN 50242 og EN 60704
Kapacitet:
6 kuverter som ved EN 50242
Påfyldning i kurv:
se kapitlet ”Således fyldes opvaskemaskinen”
Testprogram:
lav energi 55° C
Opvaskmiddel (IEC type B):
9 gram i dispenseren + 5 gram i forvaskdispenseren
Skyllemiddel (type III):
indstilling 3
Vandtryk:
minimum 0,8 bar, maksimum 10 bar
Afløbsslang:
installeras i henhold til figur
- 26 -
I tilfælde af en fejl
Før du ringer efter service, skal du bruge nedenstående checklist til at forsøge at udbedre fejlen selv.
Feil
Kontroller
Programmet starter ikke.
•
•
•
•
•
•
•
Er lågen rigtigt lukket?
Har du trykket On/Off-knappen ind?
Er vandhanen åben?
Er opvaskemaskinen tilsluttet?
Er sikringen sprunget?
Er forsinkelsesstartknappen trykket ind?
Er det foregående program færdigt? (Se kapitlet ”Betjening”).
Opvaskemaskinen fyldes ikke med
vand.
•
•
•
•
•
Er vandhanen åben?
Er der midlertidigt lukket for vandet til din husstand?
Er vandindløbsslangen bøjet eller blokeret?
Er filteret i indtagsslangen stoppet?
Er vandtrykket for lavt?
Tømmes ikke for vand ved
afslutning.
• Åbnede du lågen, før indikatorlampen
lyste og
programmet var færdigt?
• Er det foregående program færdigt? (Se kapitlet ”Betjening”).
• Er filtrene stoppede?
Service vaskes ikke tilfredstillende.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Synlige kalkaflejringer eller hvid
film på service.
• Er saltbeholderen tom, eller er vandafhærderen ikke
justeret korrekt?
• Er skyllemiddeldispenseren justeret til for lille dosis?
Opvaskemaskinen larmer.
• Rasler service mod hinanden?
• Slår spulearmen mod servicen?
Fløjtelyd ved vask.
• Dette er ikke en fejl; prøv med et andet opvaskemiddelmærke.
Service er ikke helt tør og
skinner ikke.
• Er skyllemiddeldispenseren tom, eller ikke justeret korrekt?
• Har tallerkenerne stået for længe i opvaskemaskinen?
Lågen er svær at lukke.
• Er opstillingen korrekt og vandret?
Har noget blokeret for spulearmens rotation?
Er spulearmens huller stoppede?
Var servicen pakket for tæt?
Er filtrene stoppede?
Sidder filtrene rigtigt?
Brugte du tilstrækkeligt med opvaskemiddel?
Er låget til saltbeholderen ordentligt lukket?
Valgte du et program med for lav temperatur?
Er skyllemiddeldispenseren tom?
Hvis indikatorlampe for programcyklus slut blinker, er det muligt, at du selv kan løse problemet. Når problemet er løst,
skal du trykke på On/Off-knappen, hvorefter programmet fortsætter. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte dit
lokale servicecenter. Hvis andre lamper blinker, skal du kontakte og informere dit lokale servicecenter.
Feil
Kontroller
Indikatorlampe for programcyklus slut
blinker.
• Er vandhanen åben?
• Er filteret i indtagsslangen stoppet?
• Er vandindløbsslangen bøjet eller blokeret?
- 27 -
Service
Service og reservedele
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Brug checklisten "I tilfælde af en fejl" inden der tilkaldes
service.
Hos ELECTROLUX SERVICE A/S kan man bestille
service på telefonnummer:
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte
kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i
produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
70117400 eller faxnummer 87403601
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på
telefon 86 25 02 11 og
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
muligheden for at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende over for den forhandler, som
produktet er købt hos.
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55.
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation
over for den forhandler, som produktet er købt hos.
http://www.electrolux.dk
Angiv modelbetegnelse, produkt- og serienummer som
findes på dataskiltet.
Oplysningerne kan noteres nedenfor:
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar".
Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
TYPE
............................................................
MOD
............................................................
Forbehold
PROD.NO
............................................................
SER.NO
............................................................
Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade
skyldes et eller flere af følgende forhold:
Købsdato
............................................................
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
I det i lovgivningen påbudte omfang udbedres vederlagsfrit
fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor
reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Hvidevare-Service A/S. Se telefonnummer
i afsnittet ”Service”.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte
sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes
fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
• At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved en senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker
indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Foretag aldrig nogen indgreb i maskinen.
Fejlagtige foranstaltninger kan føre til
personskade og funktionsfejl.
- 28 -
Installationsvejledning
Al elektrisk arbejde, der kræves til installation af apparatet,
skal udføres af en uddannet elektriker eller en kompetent
person.
Al VVS-arbejde, der kræves til installation af apparatet, skal
udføres af en uddannet VVS-mand eller en kompetent person.
Tekniske data
Kapacitet:
6 kuverter som ved EN 50242
Mål:
Højde
447 mm
Bredde
546 mm
Dybde (til kanten af lågen) 480 mm
Dybde (til midten af lågen) 490 mm
Vægt:
Netto
22 kg
Vandtryk:
Minimum
Maximum
Maximum
80 kPa (0,8 bar)
1000 kPa (10 bar)
65° C
Spænding
Sikring
Varme element
Totalt
230 V - 50 Hz
10 A
1100 W
1180 W
Vandtemperatur:
Elektrisk tilslutning:
- 29 -
Udpakning
Skader
Hvis opvaskemaskinen er blevet beskadiget under transporten, skal du omgående meddele det til det firma, som
er ansvarligt for leveringen.
Kontroller, at opvaskemaskinen er ubeskadiget. Hvis du
opdager en skade, fejl, eller at noget mangler, skal du
underrette forhandleren omgående.
1
Efterlad aldrig pakmateriale, hvor børn kan
lege med det.
Kontroller, at følgende tilbehør er leveret med opvaskemaskinen, når du pakker den ud:
2
– En tragt til påfyldning af salt (1)
– Knæk til afløbsslange (2)
– Gummiforsegling (3)
– Drøvling 1/2” (4)
3
4
Brug
Denne opvaskemaskine er udelukkende konstrueret til
vask af husholdningsartikler, der tåler maskinvask. Bruges
maskinen til andre formål, kan det beskadige den og gøre
garantien ugyldig.
Opstillning
Opvaskemaskinen er beregnet til at blive installeret på en
køkkenvask, køkkenbord eller indbygget. For at fungere
ordentligt, skal apparatet være i vater. Dets højde kan
justeres med justeringsfoden (5 mm hver). Se illustrationen for indbygningsmål.
Ved frostrisiko
Hvis opvaskemaskinen placeres i et miljø, hvor
temperaturen nogle gange falder til under 0° C,
er der en risiko for, at den lille mængde vand,
der er i de indre dele af opvaskemaskinen,
fryser og beskadiger den. For at forebygge
dette skal du:
1. Lukke for vandtilførslen til opvaskemaskinen.
2. Fjerne vandindtaget og afmontere slanger.
3. Sørg for, at der er groft salt i saltbeholderen til
vandafhærderen.
Apparatet må kun anvendes og opbevares
indendøre ved normal rumtemperatur.
Producenten er ikke ansvarlig for frostskader.
- 30 -
Installation
Vandtilslutning
Opvaskemaskinen er udstyret med sikkerhedsfuntioner,
som skal forebygge vandet i at løbe tilbage til ferskvandssystemet. Disse funktioner er i henhold til nuværende vandtekniske sikkerhedsregulativer.
Temperaturen for vandtilførslen må ikke overstige 65° C og
trykket bør være mellem 80-1000 kPa (0,8-10 bar).
Det er vigtigt, at der er placeret en hane eller stophane tæt ved
opvaskemaskinen og som er lettilgængelig. Der findes specialblandingsbatterier med tilslutninger til opvaskemaskiner, såvel
som tilpasningsstykker til ældre blandingsbatterier. Tilslut indløbsslangen til en hane med et 3/4" rørgevind. Om nødvendigt
skal du bruge den medfølgende drøvling (1/2").
Indløbsslangen må ikke tilsluttes nogen form for forlængerslange. Hvis den er for kort, skal hele slangen udskiftes med en
længere højtryksslange, som er specielt fremstillet til formålet.
Enden på slangen, som er forbundet til opvaskemaskinen, kan
drejes i alle retninger. Løsn låsemøtrikken, drej slangen og
spænd derefter møtrikken igen.
Kontrollér, at låsemøtrikken er tilspændt, før
maskinen sættes på plads.
Benyt kun Indløbsslangen, som leveres med
maskinen; genbrug ikke den gamle slangen.
Afløbstilslutning
For at beskytte opvaskemaskinen mod vandskade, er
den udstyret med et vandsikkerheds-system. I tilfælde
af en fejl starter dræningspumpen automatisk og det
overskydende vand i maskinen pumpes ud.
Vandsikkerhedssystemet fungerer også, når
opvaskemaskinen er slukket. Men opvaskemaskinen skal være tilsluttet elektricitet.
Placer afløbsslangen over vasken som vist. Den må ikke på
noget tidspunkt være højere end 75 cm over overfladen, som
opvaskemaskinen står på. Hvis den kommer højere op, kan
betjening af opvaskemaskinen ødelægges.
Det er også vigtigt at sikre sig, at inderdiameteren af slangen
ikke er mindre end 13 mm noget sted. Hvis afløbsslangen er
for lang, kan den let skæres til i den rigtige længde.
1. Skær slangen i en passende længde med en
skarp kniv.
2. Sæt det medfølgende afløbsknækket på enden
af slangen.
Elektrisk tilslutning
Opvaskemaskinen er udstyret med en ledning og et stik til
tilslutning til en 230 V jordet stikkontakt, som skal være
lettilgængelig og beskyttet af en 10 A sikring.
Før der udføres arbejde på opvaskemaskinen,
skal den adskilles fra den elektriske tilførsel, fx
ved at fjerne stikket fra stikkontakten.
Permanent elektrisk installation skal udføres af en
autoriseret elektriker eller kompetent person.
- 31 -
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement