Electrolux ESF2435 User manual
Innehåll
För användaren
Säkerhetsinformation
Produktbeskrivning
För installatören
3
4-5
- Strilrör
- Grov-/mikrosil
- Finsil
- Diskmedelsfack
- Sköljmedelsdoserare
- Avhärdare
- Rengöring av diskmaskin
Manöverpanel
Tekniska data
14
Uppackning
15
- Skador
- Användning
- Uppställning
- Vid frysrisk
Installation
16
- Vattenanslutning
- Avloppsanslutning
- Elanslutning
6
- Inställning av senarelagd start
Inställning av avhärdare
7
Programtabell
8
Betjäning
9
Brugsanvisning
- Starta diskprogram
- Tillfälligt avbryta diskprogram
- Avsluta diskprogram
- Pausfunktion
- Avsluta torkningsfasen
- Diskmaskinens avstängning
In- och utplockning av disk
10
Information för provningsinstitut
11
Om ett fel uppstår
12
Service
13
- Service och reservdelar
- Konsumentkontakt
- Reklamation
Riktlinjer för användning av bruksanvisning
Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen:
Säkerhetsinformation
Steg för steg instruktion
Råd och tips
Miljöinformation
-2-
17
Säkerhetsinformation
Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan diskmaskinen
installeras och tas i bruk. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt, att alla som
använder diskmaskinen är väl förtrogna med användningssätt och säkerhetsfunktioner.
Spara bruksanvisningen och låt den följa med vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder
diskmaskinen kan läsa om de olika funktionerna och säkerhetsinstruktionerna.
Installation och service
●
●
●
Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten skall
utföras av behörig fackman enligt de anvisningar som
ges i denna bruks- och installationsanvisning. Arbete
utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan
försämra produktens funktion och förorsaka skada på
person och egendom. Vid ingrepp i maskinen måste
den göras spänningslös. Detta sker genom att stickproppen dras ut eller säkringen skruvas ur elcentralen.
Vattenanslutningen skall göras via en lätt tillgänglig
avstängningsventil.
Placera inte vassa knivar i bestickskorgen med spetsen
uppåt utan lägg dem av säkerhetsskäl i diskkorgen.
●
Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd, förutom
när disk plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon
kan snubbla över den öppna luckan och skadas, om
diskmaskinen är lågt placerad.
●
Om något diskgods plockas ut ur maskinen innan diskprogrammet är färdigt så är det mycket viktigt att man
sköljer artikeln noga under rinnande vatten så att eventuella diskmedelsrester avlägsnas.
●
Vattenskyddssystemet skyddar mot vattenskador.
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:
Maskinens anslutningskabel skall anslutas till ett jordat
eluttag, som skall sitta lättåtkomligt. Fast elanslutning
av maskinen får endast utföras av behörig elinstallatör.
●
Vid skador på anslutningskabel eller om den ska
ersättas av en längre kabel, ska en av leverantören
auktoriserad serviceföretag anlitas.
●
Kontrollera att maskinens anslutningskabel och slangar
inte kommer i kläm eller ligger i spänn vid förflyttning
av maskinen t.ex. vid installation eller städning.
Service och eventuella reparationer ska utföras av
Electrolux Service eller av leverantören legitimerat
serviceföretag. Använd endast reservdelar som
tillhandahålles av dessa. Försök aldrig reparera
maskinen själv!
●
●
- Stickproppen måste vara ansluten även vid
avstängd diskmaskin.
- Diskmaskinen måste vara korrekt installerad.
- Stäng alltid av vattenkranen när diskmaskinen lämnas
utan uppsikt för en längre tid, tex. under semester.
●
Om översvämning eller läckage inträffar, stäng omedelbart av vattentillförseln och gör maskinen strömlös
genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget eller
skruva ur säkringen ur elcentralen. Drag inte i sladden,
utan i stickproppen.
Avfallshantering
- emballaget:
Barnsäkerhet
Allt material i emballaget är miljövänligt. De olika
plastsorterna är märkta och kan återvinnas:
PE står för polyetylen och gäller påsen runt maskinen
och bruksanvisningens påse.
●
Maskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barnen leka
med reglage eller detaljer.
●
●
Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget kan
vara livsfarliga leksaker för småbarn.
●
●
Se till att det farliga maskindiskmedlet förvaras på ett
säkert sätt, absolut inte på diskbänken, utan utom
räckhåll för barn.
Kartongdelarna är tillverkade av återvinningsbart papper
och bör lämnas på uppsamlingsställe för återvinning.
●
Se till att inte barn står på eller hänger i öppnad lucka.
- gamla apparater:
Användning
●
Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av
husgeråd som lämpar sig för maskindiskning.
Annan användning kan skada person eller egendom.
●
Undvik att öppna luckan under pågående diskning,
eftersom het ånga kan strömma ut ur maskinen.
●
Använd endast diskmedel avsedd för maskindiskning.
PS står för formpressad polystyren och gäller de
stötdämpande emballagedetaljerna.
Symbolen
på produkten, eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt, bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning, bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
-3-
822 61 10-70
Produktbeskrivning
4
5
-4-
Produktbeskrivning
Strilrör (1)
Sköljmedelsdoseraren får inte fyllas med
flytande diskmedel.
Det är viktigt att alla hål i strilröret är öppna. Ett igensatt
hål kan markant försämra diskresultatet. Om du behöver
rengöra strilröret, skruva loss muttern moturs, ta bort
brickan och lyft upp strilröret. Rensa hålen och skaka ur
eventuella rester.
Avhärdare (6)
Denna diskmaskin är utrustad med en vattenavhärdare
för kalkhaltigt vatten, därför skall sköljmedelsdoseraren
ställas in på en låg dosering.
Hårt vatten innehåller kalk som sätter sig som avlagringar
i maskinen. När du fyller på grovt salt i avhärdarbehållaren
sker en process som fäller ut kalken. Saltet förbrukas och
måste fyllas på då och då.
Grov-/mikrosil (2)
Grovsilen har till uppgift att fånga upp stora smutspartiklar
som t.ex. tandpetare och äggskal. Se till att silen alltid är
ren. Vrid grovsilen moturs, lyft ur den och spola den ren
under vattenkranen vid behov.
Det är viktigt att behållaren fylls med grovt
salt redan innan man använder maskinen
första gången, om du bor i ett område med
kalkhaltigt vatten.
Finsil (3)
Det är lika viktigt att denna sil är ren. En smutsig eller
igensatt sil försämrar alltid diskresultatet. När du lyft ur
grovsilen lyfter du lätt ur även denna sil för rengöring.
En kontrollampa
för påfyllning.
på panelen lyser när det är dags
Diskmedelsfack (4)
1. Skruva av locket moturs.
Öppna locket till facket genom att trycka låsspaken inåt,
mot facket. Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen, häll diskmedlet i facket och stäng sedan
locket. Tänk på att anvisningarna ofta är avsedda för fullstora diskmaskiner, tex. vid användning av diskmedel i
tablettform räcker det med en halv tablett. Fördiskmedel
doseras vid behov i det mindre facket till vänster. Detta
diskmedel är aktivt redan vid avsköljning. Se till att inte
något diskgods kan hindra locket från att öppnas.
2. Fyll först behållaren med vatten (endast första
gången).
Använd endast diskmedel avsedd för diskmaskiner.
Undvik att använda flytande diskmedel regelbundet. Längre tids användning av dessa kan
orsaka oljud från pumpen.
3. Fyll sedan behållaren med grovt salt med hjälp
av den medlevererade tratten.
4. Tag bort tratten och ta även bort allt saltspill runt
om öppningen.
5. Skruva på locket ordentligt.
Nu är avhärdaranläggningen klar för användning. Se till
att det alltid finns grovt salt i behållaren, som rymmer
cirka 1 liter.
Hur du ställer in avhärdaren, kan du läsa om i avsnitt
”Inställning av avhärdare”.
Använd endast specialsalt för diskmaskiner,
vanlig livsmedelssalt kan skada avhärdaren.
Sköljmedelsdoserare (5)
Sköljmedel ger klarare diskgods och snabbare torkning
genom att vattnet rinner av lättare. För hög dosering kan
dock ge ränder och för låg dosering kan ge torkfläckar.
Doseraren rymmer ca 150 ml, vilket räcker upp till 60 diskar
beroende på inställd doseringsmängd. Mängden som skall
doseras ställer du in efter vattnets hårdhet (kalkhalt).
Rengöring av diskmaskin
Diskmaskinen rengörs utvändigt med milt rengöringsmedel, som inte repar. Eftertorka med fuktig trasa.
Du kan ställa in doseringen mellan 1 - 6, motsvarande 1 - 6 ml sköljmedel. Från fabriken är
doseringen inställd på 1. Börja med lägsta dosering och öka vid behov genom att vrida inställningspilen med hjälp av tex. skaftet på en tesked.
En kontrollampa
för påfyllning.
på panelen lyser när det är dags
1. Öppna locket till facket genom att trycka låsspaken inåt mot facket och lyft upp locket.
2. Fyll på sköljmedlet; överdosera inte.
3. Torka noga bort eventuellt spill, annars kan
skumningsproblem uppstå.
4. Tryck till locket tills det låses.
-5-
Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller
dylikt får inte användas.
Manöverpanel
Indikerings- och
kontrollampor
Indikering för
senarelagd start
A
Av/På knapp
Avhärdarknapp
Senarelagd
start-knapp
Diskprogramknappar
Kontrollampa
Kombinationsknapparna ”Cancel” / ”A”:
Förutom angivet diskprogram kan du genom att kombinera
dessa knappar ställa in diskmaskinens avhärdare och
avsluta pågående program.
Indikeringslampor:
Kontrollampor:
Visar
Visar att
• Aktuellt avsnitt i det valda diskprogrammet.
• Av/På knappen är intryckt
• Diskning pågår
övre lampa
• Påfyllning av salt behövs
• Torkning pågår
mellanlampa
• Program avslutat
nedre lampa
• Påfyllning av sköljmedel
behövs
Inställning av senarelagd start
Programstarten kan senareläggas med 3, 6 eller 9 timmar.
Ändring av inställd fördröjning:
Om programmet inte startat, kan man fortfarande
ändra den inställda tiden med senarelagd startknappen.
1. Tryck in Av/På knappen.
2. Tryck upprepade gånger på senarelagd startknappen så att lampan intill timangivelsen lyser
för den önskade startfördröjningen.
Bortkoppling av senarelagd start:
3. Tryck på knappen för det önskade diskprogrammet.
4. Efter att den inställda startfördröjningen förflutit,
startar diskprogrammet.
-6-
Om programmet inte startat, kan fördröjningen av
starten kopplas bort. Tryck upprepade gånger på
senarelagd start-knappen, tills ingen av lamporna
vid timangivelserna lyser. Det valda programmet
startar direkt.
Inställning av avhärdare
För att förhindra kalkavlagringar på disken och i diskmaskinen,
måste disken diskas med mjukt dvs. kalkfattigt vatten.
Diskmaskinen är därför utrustad med en vattenavhärdare, där
ledningsvatten med en hårdhetsgrad från 4 °d (tysk gradering)
avkalkas med hjälp av specialsalt.
Information om vattnets hårdhetsgrad i ditt
bostadsområde får du hos vattenverket.
Avhärdaren kan ställas in i 5 steg:
Ställ in avhärdaren enligt tabellen på den hårdhet som ditt
bostadsområde har.
Vattnets hårdhetsgrad
°d 1)
mmol/l 2)
Inställning av
avhärdaren
Antal
blinksignaler
över 24
över 4,2
5
5
18 - 24
3,2 - 4,2
4
4
12 - 18
2,1 - 3,2
3 *)
3
4 - 12
0,7 - 2,1
2
2
under 4
under 0,7
1
krävs inget salt
1
I följande inställning måste maskinen vara avstängd och samtliga program avslutade.
Se avsnitt ”Betjäning” hur program avslutas.
1. Tryck in Av/På knappen.
2. Tryck på kombinationsknapparna samtidigt och
håll dem intryckta. När de tre första programindikeringslamporna börjar blinka, kan du släppa
knapparna.
3. Tryck på avhärdarknappen en gång. Lampan
för avhärdaren och för avslutat program börjar
blinka.
- Antalet blinksignaler för avslutat program motsvarar den inställda hårdhetsgraden.
- Denna följd av blinksignaler upprepas flera
gånger efter några sekunders paus.
4. Hårdhetsgraden höjs med 1 steg varje gång du
trycker in avhärdarknappen.
Efter hårdhetsgrad 5 kommer hårdhetsgrad 1.
5. Tryck ut Av/På knappen när önskad hårdhetsgrad är inställd för att avsluta inställningen.
Om inställning 1 är valt, lyser inte saltindikeringslampan.
1) tysk hårdhetsgrad, mått på vattnets hårdhet
2) millimol, internationell enhet för vattnets hårdhet
*) fabriksinställning
-7-
Programtabell
Typ av
diskgods
Mat- och
kokkärl
Typ av rester: • hårt
nedsmutsat
• intorkade
matrester,
speciellt äggvita
och stärkelse
Dessert- och
kaffeporslin
Alla typer av diskgods
• normalt
nedsmutsat
• normalt
nedsmutsat
• lätt
nedsmutsat
• lätt
nedsmutsat
• intorkade
matrester
Lämpligt
diskprogram:
INTENSIV
70° C
Programförlopp: 1)
Fördisk
Diskning
2 x Mellansköljning
Slutsköljning
Torkning
NORMAL
65° C
Avsköljning
Diskning
Mellansköljning
Slutsköljning
Torkning
ENERGI SPAR
55° C 3)
Avsköljning
Diskning
Mellansköljning
Slutsköljning
Torkning
SNABB
50° C
Diskning
Mellansköljning
Slutsköljning
-
GLAS
40° C
Diskning
Mellansköljning
Slutsköljning
-
Förbrukningsvärden: 2)
Disktid med
torkning:
112 minuter
92 minuter
150 minuter
35 minuter
30 minuter
Torktid:
13 minuter
13 minuter
54 minuter
—
—
Energi:
1,15 kWh
0,80 kWh
0,63 kWh
0,40 kWh
0,35 kWh
Vatten:
9 liter
7 liter
7 liter
6 liter
6 liter
1) De olika diskprogramavsnitten låter olika, eftersom disken för intensivare rengöring diskas lite kraftigare
vid några av avsnitten.
2) Förbrukningsvärdena har beräknats under normerade förhållanden. De påverkas av ingående vattentemperatur och hur fyllda korgarna är. Avvikelser kan därför förekomma under verkliga förhållanden.
3) Energideklaration och prestanda verifieras med Energi Spar-programmet.
Samtliga program börjar med en tömning.
Diskmedel i tablettform är inte lämpligt att användas vid Snabb- och Glasprogram
för att vissa av dem hinner inte nå sin fulla effekt vid korta program.
-8-
Betjäning
Starta diskprogram
Pausfunktion
1. Skrapa eller skölj bort grövre rester.
Med pausfunktionen kan diskprogrammet tillfälligt avbrytas
för en kort tid.
2. Plocka in diskgodset.
(Se korgar och inplockning).
1. Tryck på Av/På knappen. Diskprogrammet
stannar.
3. Fyll rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket
och stäng locket.
2. Alla lampor slocknar.
3. När du vill att diskprogrammet ska fortsätta igen,
trycker du en gång till på Av/På knappen.
Diskprogrammet fortsätter.
4. Stäng luckan.
5. Tryck in Av/På knappen. Av/På knappens lampa
tänds.
Diskprogrammet bör inte avbrytas under en
längre tid, eftersom det nedkylda diskvattnet
då måste värmas upp igen och därmed stiger
energiförbrukningen.
6. Tryck in önskad programknapp (se programtabell),
Programindikeringen lyser. Under tre sekunder
blinkar de två översta indikeringslamporna och
man kan välja ett annat program. Annars startar
det valda programmet. Indikeringslamporna
visar alltid det aktuella programavsnittet.
Avsluta torkningsfasen
7. Kontrollera om du behöver rengöra silarna när
maskinen diskat färdigt.
I fall man inte vill vänta tills torkningsfasen är färdig, kan
man avsluta den.
1. Tryck på Av/På knappen. Av/På knappens
lampa slocknar.
Om den övre och mellersta indikeringslampan
blinkar, kontrollera först att luckan är ordentligt
stängd, annars läs avsnittet ”Om ett fel uppstår”.
Tillfälligt avbryta diskprogrammet
2. Öppna luckan. Torkningsfasen är avslutad.
Diskmaskinens avstängning
1. Öppna diskmaskinsluckan. Diskprogrammet
stannar.
Stäng av diskmaskinen när indikeringslampan för avslutat program lyser
.
2. Programindikering lyser.
3. Stäng luckan och programmet fortsätter efter ca
6 sekunder.
Öppna luckan försiktigt under pågående diskning,
eftersom het ånga då kan strömma ut.
Avsluta diskprogrammet
1. Tryck på Av/På knappen. Av/På knappens
lampa slocknar.
Var försiktig om du öppnar luckan omedelbart
efter programmets slut, då het ånga kan
strömma ut.
Diskmaskinen är utrustad med det nya spolsystemet ”IMPULSDISKNING”. Vid detta
disksystem varierar motorvarvtalet och spoltrycket under ett diskprogram för intensivare
rengöring av disken. Därför låter de olika diskprogramavsnitten olika under ett pågående
diskprogram.
1. Tryck och håll in kombinationsknapparna tills
programindikering slocknar.
2. Släpp knapparna. Diskprogrammet är avslutat
och ett nytt program kan väljas.
När du stänger av diskmaskinen, avbryts bara
det valda diskprogrammet. Det stoppas inte.
När du startar maskinen igen, fortsätter diskprogrammet.
-9-
In- och utplockning av disk
Så här placeras disken
Korgar
Teckningen visar hur 6 kuvert plockas in. Variationer med
diskgods förekommer förstås, men om du följer nedanstående råd så kommer du att bli nöjd med diskresultatet.
Diskkorg
Bestickskorg
●
Ställ alltid glas, koppar och skålar upp och ned.
●
Luta diskgods med djup botten så att vatten kan rinna
av under torkningen.
●
Se till att besticksdelar och övrig disk inte ligger i
varandra eller staplas över varandra. Spolvattnet
måste komma åt all disk.
●
Se till att inga bestick med smala skaft eller något
annat sticker ner genom korgen och hindrar strilröret
från att rotera.
●
Blanda aldrig silver med rostfritt stål eftersom kontakt
mellan dessa metaller medför en kemisk reaktion som
missfärgar silvret.
●
Porslin med dekor utanpå glasyren kan ta skada vid
maskindiskning. Detsamma gäller bestick med träeller plastskaft.
Se till att alltid köpa artiklar lämpade för
maskindiskning i fortsättningen.
●
Silver- och aluminiumdelar tenderar att missfärgas
vid diskning. Matrester av ägg och senap förorsakar
ofta missfärgningar och fläckar på silver. Därför måste
silver alltid omedelbart sköljas av och matrester avlägsnas om det inte diskas direkt efter användningen.
●
Alla plastartiklar tål inte maskindiskning. Om det inte
framgår att plasten klarar maskindiskning, pröva att
diska någon enstak detalj eller handdiska.
●
Om du ska diska ömtåligt diskgods, välj diskprogram
med lägre temperatur.
●
Starka färgämnen som ketchup o.d. kan ge tillfälliga
missfärgningar i maskinen.
Placera inte vassa knivar i bestickskorgen
med spetsen uppåt, utan lägg dem av säkerhetsskäl i diskkorgen.
Utplockning av disk
Het disk är känslig för stötar. Låt den därför svalna innan
du plockar ut den.
Disken torkar snabbare om du öppnar luckan
helt en kort stund efter programmets slut och
sedan låter den stå på glänt.
- 10 -
Kopphyllor kan placeras i två olika höjdlägen.
Information för provningsinstitut
Saltbehållaren och sköljmedelsbehållaren skall fyllas enligt instruktion i bruksanvisningen.
Före genomförande av mätningar skall maskinen köras en eller två programcykler med diskmedel och rent diskgods.
Provningsstandard:
EN 50242 och EN 60704
Kapacitet:
6 kuvert enligt EN 50242
Inplockning i diskkorg:
se kapitel ”Så här placeras disken”
Testprogram:
energi spar 55° C
Diskmedel (IEC typ B):
9 gram i diskmedelsfacket + 5 gram i fördiskmedelsfacket
Sköljmedel (typ III):
inställning 3
Vattentryck:
minimum 0,8 bar, maximum 10 bar
Avloppsslang:
installeras enligt bilden nedan
- 11 -
Om ett fel uppstår
Försök att åtgärda mindre störningar på diskmaskinen själv med hjälp av denna kontrollista. Om du ändå anlitar
AB Elektroservice för att åtgärda de problem, som finns med på listan eller om produkten har använts till annat än den
är avsedd för, ansvarar inte tillverkaren för service-kostnaden.
Fel
Kontrollera
Programmet startar inte.
•
•
•
•
•
•
•
Är luckan ordentligt stängd?
Är Av/På knappen intryckt?
Är vattenkranen öppen?
Är stickproppen isatt?
Är säkringen (proppen) i elcentralen hel?
Är senarelagd start-knappen intryckt?
Är föregående program avslutat? (Se avsnitt ”Betjäning”).
Maskinen tar inte in vatten.
•
•
•
•
•
Är vattenkranen öppen?
Är husets vattentillförsel tillfälligt avstängd?
Är tilloppsslangen böjd eller har veck?
Är filtret i tilloppsslangen igensatt?
Är vattentrycket för lågt?
Maskinen har inte tömt ur vattnet
efter programmets slut.
• Öppnade du luckan innan indikeringslampan
tändes
och programmet var slut?
• Är föregående program avslutat? (Se avsnitt ”Betjäning”).
• Är silarna igensatta?
Diskgodset blir inte rent.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Synliga kalkrester eller vit hinna
på disken.
• Är saltbehållaren tom eller är avhärdaren felaktigt inställd?
• Är sköljmedelsdoseraren inställd på för låg dosering?
Maskinen för oljud.
• Slår diskgodset emot varandra?
• Tar strilröret emot något diskgods?
Visslande ljud hörs vid diskning.
• Det har ingen betydelse, pröva med att använda ett
annat diskmedel.
Diskgodset torkar inte och
är glanslöst.
• Är sköljmedelsdoseraren tom, eller för lågt inställd?
• Har disken blivit kvar för länge i maskinen?
Luckan är svår att stänga.
• Är uppställningen riktig och maskinen i nivå?
Har något hindrat strilröret från att rotera?
Är strilrörets hål igensatta?
Var diskgodset för tätt packat?
Är silarna igensatta?
Är silarna rätt monterade?
Doserade du tillräckligt med diskmedel?
Är locket till saltbehållaren ordentligt stängt?
Valde du diskprogram med för låg temperatur?
Är sköljmedelsdoseraren tom?
Om indikeringslampan för avslutat program blinkar, kan du eventuellt åtgärda felet på egen hand. När felet är avhjälpt,
trycker du in Av/På knappen och diskprogrammet fortsätter. Om felet visas på nytt, kontakta kundservice.
Om andra lampor blinkar, kontakta kundservice och ange vilka.
Fel
Kontrollera
Indikeringslampan för avslutat
program blinkar.
• Är vattenkranen öppen?
• Är filtret i tilloppsslangen igensatt?
• Är tilloppsslangen böjd eller har veck?
- 12 -
Service
Service och reservdelar
Konsumentkontakt
Vill du beställa service, installation eller reservdelar, ber
vi dig kontakta Electrolux Service på tel. 0771-76 76 76
eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även
söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via
www.electrolux.se eller Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt
på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår hemsida
www.electrolux.se
Innan du beställer service, använd kontrollistan ”Om ett fel
uppstår”, för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand.
Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska
konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för
eventuell reklamation.
Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten.
Dessa uppgifter kan du notera nedan:
TYPE.
.............................................................
MOD.
............................................................
PROD.NO.
.............................................................
SER.NO.
.............................................................
Inköpsdatum:
.......................................................
Hur och när uppträder felet?
Gör aldrig själv några ingrepp i maskinen.
Felaktiga åtgärder kan leda till personskador
och funktionsfel.
- 13 -
Installations instruktioner
Alla elektriska ingrepp i diskmaskinen måste utföras
av behörig elektriker eller kompetent person.
Allt VVS-arbete ska utföras av en behörig fackman
eller kompetent person.
Tekniska data
Kapacitet:
6 kuvert enligt EN 50242
Mått:
Höjd
Bredd
Djup (till kanten av luckan)
Djup (till mitten av luckan)
447 mm
546 mm
480 mm
490 mm
Vikt:
Netto
22 kg
Vattentryck:
Minimum
Maximum
Maximum
80 kPa (0,8 bar)
1000 kPa (10 bar)
65° C
Spänning
Säkring
Värme element
Total effekt
230 V - 50 Hz
10 A
1100 W
1180 W
Vattentemperatur:
Elektrisk anslutning:
- 14 -
Uppackning
Skador
Anmäl eventuella transportskador omedelbart till den som
ansvarat för transporten.
Kontrollera att maskinen är oskadad. Eventuella skador,
felaktigheter eller saknade delar ska omedelbart anmälas
till säljaren.
Lämna inte förpackningsmaterial så att små
barn kan leka med det.
1
Kontrollera att dessa tillbehör finns med när du packar
upp maskinen:
2
– Tratt för saltpåfyllning (1)
– Böj för avloppsslangen (2)
– Gummipackning (3)
– Förminskningsnippel 1/2” (4)
3
4
Användning
Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av husgeråd som lämpar sig för maskindiskning. Annan användning kan skada maskinen och riskera garantin.
Uppställning
Maskinen är i sitt grundutförande avsedd för placering på
diskbänk, bänkskiva eller inbyggd i skåp. Var noga med
att maskinen blir vågrätt uppställd eftersom det är viktigt
för funktionen. Höjden kan ställas in med de justerbara
fötterna (5 mm i höjdled). See illustration med mått för
inbyggnad.
Vid frysrisk
Om diskmaskinen placeras i ett utrymme där
det finns risk att temperaturen kommer under
0° C, kan det kvarvarande vattnet i maskinen
frysa och skada delar i maskinen.
1. Stäng av vattnet till maskinen.
2. Lossa och töm till- och avloppsslangarna.
3. Se till att det finns salt i behållaren för avhärdaren.
Maskinen är avsedd för att användas och förvaras
vid normal rumstemperatur. Tillverkaren ansvarar
inte för frostskador.
- 15 -
Installation
Vattenanslutning
Diskmaskinen är utrustad med säkerhetsanordningar, som ska förhindra att diskvattnet leds
tillbaka till dricksvattennätet. Dessa motsvarar
gällande vattentekniska säkerhetsföreskrifter.
Temperaturen på inloppsvattnet bör inte vara högre än 65°C
och trycket bör vara mellan 80 - 1000 kPa (0,8 - 10 bar).
Det är viktigt att det finns en lättillgänglig avstängningskran
i nära anslutning till maskinen. Det finns såväl speciella
blandare med diskmaskinsutgång som kompletteringssatser för äldre blandare. Anslut tilloppsslangen till kranen
med 3/4’’ rörgängkoppling. Använd den medlevererade
förminskningsnippel (1/2”) vid behov.
Tilloppsslangen får inte anslutas till en förlängningsslang.
Är slangen för kort ersätts hela slangen med en längre
högtrycksslang, som är särskilt avsedd att avhjälpa
problem av detta slag. Tilloppsslangens andra ände, som
är förbunden med maskinen, kan vridas i alla riktningar.
Fästmuttern lossas, slangen vrids och muttern skruvas
fast igen.
Kontrollera att muttern är åtdragen innan
maskinen ställs på plats.
Använd endast tilloppsslang som följer med
maskinen, återanvänd inte en gammal slang.
Avloppsanslutning
För att skydda diskmaskinen mot vattenskador,
är den utrustad med ett vattenskyddssystem.
I händelse av fel kopplas avloppspumpen in och
restvattnet i maskinen pumpas automatiskt ut.
Vattenskyddssystemet fungerar också när
maskinen är avstängd, den får emellertid inte
vara bortkopplad från el-nätet.
Avloppsslangen ska läggas i diskhon som bilden visar.
Den får inte någonstans dras högre upp än 75 cm över
diskmaskinens underlag. Om den sticker upp högre,
finns det risk för driftstörningar. Det är också viktigt att
minsta invändiga diameter inte någonstans understiger
13 mm. Är avloppsslangen för lång kan den lätt kapas till
rätt längd.
1. Skär av slangen till önskad längd med hjälp av
en vass kniv.
2. Montera avloppsböjen på slangen.
Elanslutning
Diskmaskinen levereras med sladd och stickkontakt för
anslutning till 230V jordat uttag, som skall sitta lättåtkomligt och vara säkrat med en 10 A säkring.
Vid alla ingrepp i maskinen måste den först
göras spänningslös, exempelvis genom att
stickproppen dras ut ur vägguttaget.
Fast elanslutning av diskmaskinen får endast
utföras av behörig elinstallatör.
- 16 -
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement