Electrolux MR305C Ohjekirja
REFRIGERATORS
FREEZERS
ULTRACOLD - FREEZERS
820 9504 21 - ed1203
OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
NOTICE D’ EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
ISTRUZIONI PER L’ USO
INSTRUCCIONES DE MANEJO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
BRUKSANVISNING
HÅNDBOK
BETJENINGSVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE
ARAHAN PENGGUNAAN
OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
NOTICE D’ EMPLOI
....................................................
3
........................................................
15
............................................................................
27
GEBRUIKSAANWIJZING
..............................................................
39
ISTRUZIONI PER L’ USO
.............................................................
51
..........................................
63
.........................................................
75
.............................................................................
87
......................................................................................................
99
INSTRUCCIONES DE MANEJO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
BRUKSANVISNING
HÅNDBOK
BETJENINGSVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE
.....................................................
111
..........................................................................................
123
ARAHAN PENGGUNAAN
2
...........................................................
135
SISÄLLYS
SIVU
TÄRKEITÄ OHJEITA
YLEISOHJEITA ................................................................................................................................
TURVATOIMENPITEET ...............................................................................................................
KULJETUS .......................................................................................................................................
YMPÄRISTÖNSUOJELU ...........................................................................................................
124
124
124
124
ASENNUS
PAIKALLEEN SIJOITUS ............................................................................................................ 125
PUHDISTUS/DESINFIOINTI ..................................................................................................... 126
SÄHKÖLIITÄNTÄ .......................................................................................................................... 126
ELEKTRONIIKKA
ELEKTRONIIKKA PANEELI -JA NÄPPÄIMET .................................................................
KÄYNNISTYS .................................................................................................................................
LÄMPÖTILANÄYTTÖ ..................................................................................................................
KÄYTTÄJÄPARAMETRIT ...........................................................................................................
SÄHKÖKATKOS ...........................................................................................................................
AKKU ..................................................................................................................................................
LED-TESTI .......................................................................................................................................
HÄLYTYSTESTI (ALARM TEST) ............................................................................................
HÄLYTYSHISTORIA (ALARM HISTORY) ..........................................................................
VAROITUSVIESTIT .......................................................................................................................
HÄLYTYSTILANTEET ....................................................................................................................
VIKAILMOITUKSE ........................................................................................................................
ULKOINEN LÄMPÖTILAHÄLYTYSTOIMINTO ..................................................................
TURVATERMOSTAATTI .............................................................................................................
126
127
127
127
129
129
129
129
130
130
130
131
132
132
LISÄVARUSTEET
SISÄVARUSTEET .........................................................................................................................
LÄMPÖTILAPIIRTURI ..................................................................................................................
RS485-LIITÄNTÄ ..........................................................................................................................
ULKOINEN SÄHKÖKATKOSHÄLYTYS ...............................................................................
132
132
133
133
HUOLTO JA HOITO
PUHDISTUS ....................................................................................................................................
TUULETIN ........................................................................................................................................
OVENLÄMMITIN ...........................................................................................................................
LAITEKOTELO ...............................................................................................................................
SULATUS .........................................................................................................................................
133
133
133
134
134
LAITTEET OVAT SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAN DIREKTIIVIN 89/336/ETY
SEKÄ PIENJÄNNITETTÄ KOSKEVIEN DIREKTIIVIEN 73/23/ETY MUKAISIA.
123
TÄRKEITÄ OHJEITA
YLEISOHJEITA
• Ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohje ja kaikki sen käyttöturvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevat
ohjeet on luettava huolellisesti.
• Käyttöohjetta on hyvä säilyttää laitteen läheisyydessä, jotta kaikki käyttäjät saavat helposti tietoa laitteen toiminnoista ja turvallisuusmääräyksistä.
• Laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Asennusohjeita on noudatettava.
TURVATOIMENPITEET
• Laitetta saavat käyttää vain aikuiset. On huolehdittava siitä, etteivät lapset leiki sillä tai pääse säätämään sitä.
• Laitteen asennus- ja säätötoimenpiteistä saa huolehtia vain asiaan koulutettu henkilöstö. Laitteen käyttöön puutteellisesti perehtyneiden ihmisten suorittamat työt voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja
aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja.
• Huollot ja korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huolto. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
• Laitteen asennuksen ja siirtämisen yhteydessä on varmistettava, ettei verkkojohto jää puristuksiin tai
taitu.
• Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä laite on sammutettava ja verkkojohto irrotettava verkkovirrasta. Irrota johto tarttumalla pistokkeeseen, älä vedä johdosta. Jos pistokkeeseen on mahdotonta ylettyä, irrota sulake.
• Laitteen jäähdytysjärjestelmässä on jäähdytysainetta. Jos jäähdytysjärjestelmään tulee vuoto, laite ja
sen sisällä olevat tuotteet voivat vahingoittua. Tämän vuoksi on huolehdittava, ettei jäähdytysjärjestelmää vahingoiteta terävillä esineillä.
KULJETUS
• Tarkista ensin, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksessa. Jos laitteesta löytyy kuljetuksen aikana syntyneitä vahinkoja, ota heti yhteyttä laitteen toimittajaan tai jos sinulla on rahtikirja tai ostokuitti, myyntipaikkaan. Kuljetuksessa vahingoittunutta laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää! Jos epäilet
vahingoittumista, on aina parempi varmistaa asia myyntipaikasta.
• Laitetta saa kuljettaa vain pystyasennossa (suurin sallittu kaltevuuskulma on 45°).
YMPÄRISTÖNSUOJELU
• Osallistu omalta osaltasi ympäristönsuojeluun: huolehdi jätteen hävittämisestä asianmukaisella tavalla
ja asetusten mukaan. Laitteen pakkausmateriaali on täysin kierrätyskelpoisia ja se on toimitettava jätteiden kierrätyspisteeseen.
• Kun loppuunkäytetty laite hävitetään, siitä irrotetaan ensin ovi, jotta leikkivät lapset eivät voi vahingossa jäädä loukkuun jääkaappiin.
• Ennen laitteen hävittämistä laitteen lyijyakku irrotetaan ja hävitetään erikseen.
• Laitteen hävittämisessä on muistettava, ettei sitä saa ylikuumentaa, koska sen eristystila on täytetty
helposti syttyvällä kaasulla.
124
ASENNUS
PAIKALLEEN SIJOITUS
• Laite asennetaan kuivaan ja hyvin ilmastoituun
tilaan, jossa se ei joudu suoraan auringonpaisteeseen eikä lämmönlähteen välittömään läheisyyteen.
• Varmista, että kaappi on tukevasti pystyssä eikä
joudu kosketuksiin vieressä olevien laitteiden kanssa.
• Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on varmistettava, että ilma pääsee kunnolla kiertämään laitteen ympäri. Laitteen ympärille on joka tapauksessa
jätettävä vähintään 70 mm tyhjää tilaa.
Pystylaitteiden yläosan ja huoneen katon väliin on
jäätävä vähintään 50 cm tilaa.
• Laitetta ei saa sijoittaa kattotuulettimen alle eikä
ilmastointilaitteiden välittömään läheisyyteen.
min 70 mm
min 50 cm
min 70 mm
POWER FAIL
O
ALARM HISTORY
POWER FAIL
I
O
ENTER
ALARM HISTORY
I
ENTER
ALARM TEST
ALARM TEST
min 70 mm
min 70 mm
• Eri mallien mukana toimitetaan 2 erotinosaa. Ne
kiinnitetään kuvan mukaisesti laitteen takaosaan,
ennen kuin laite sijoitetaan paikalleen seinää vasten.
• Sen jälkeen kun pyörillä varustettu laite on sijoitettu
lopulliselle sijoituspaikalleen, pyörät lukitaan kiinnitysjalalla ja estetään siten laitteen liikkuminen:
Jalkaa kierretään niin, että ylettää lattiaan asti, sen
jälkeen kiinnitysmutteria kierretään jälleen ylöspäin.
Kiinnitysmutter
Jalka
• UF-tuotesarjaan kuuluvien laitteiden ovenkahva on
tehtaalla käännetty 90 astetta pakkaus- ja kuljetussyistä. Kahvaa käännetään laitteen asennusvaiheessa oheisen kuvan mukaisesti.
1
4
3
2
125
PUHDISTUS / DESINFIOINTI
• Ennen käyttöottoa jääkaappi on puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava sisältä ja päältä.
Puhdistukseen saa käyttää vain mietoja puhdistusaineita. Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita,
teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen
aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse pesunestettä.
• Desinfiointiin käytetään asiakkaan tiloissa käytettäväksi suositeltuja pintadesinfiointiaineita, joita on
suositeltu myös Saksan puhtaus- ja mikrobiologiayhdistyksen DGHM:n (Deutsche Gesellschaft für
Hygiene und Mikrobiologie) ja muiden kansallisten järjestöjen desinfiointiaineluettelossa. Pienten epäpuhtauksien poistoon suosittelemme alkoholitiivisteen käyttöä.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon on laitteen sisäpuolella olevasta arvokilvestä tarkistettava,
että siinä annetut arvot vastaavat paikallisia arvoja. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Ennen kuin laite liitetään verkkovirtaan ja kytketään ensimmäisen kerran käyntiin, on odotettava noin
30 minuuttia.
• Jotta laite ei aiheuttaisi mahdollisia häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin, se on kytkettävä erilliseen
sähkövirtapiiriin. Sitä ei saa missään tapauksessa liittää muiden elektronisten laitteiden kanssa samaan
pistorasiaan jakorasian avulla.
• On myös varmistettava, että pistorasia, johon laite liitetään, on kätevässä paikassa, jotta laite voidaan
tarpeen vaatiessa irrottaa verkkovirrasta ilman, että muita laitteita tai huonekaluja joudutaan siirtämään.
ELEKTRONIIKKA
Laitetta valvotaan ja ohjataan elektronisesti seuraavien osien avulla:
• ELEKTRONIIKKALEVY
sijaitsee jääkaapin laitekotelossa
• ELEKTRONIIKKAPANEELI JA -NÄPPÄIMET
joiden avulla kaikki toiminnot säädetään ja niitä
valvotaan.
ELEKTRONIIKKAPANEELI
Mallisarjan mukaan laitteessa on jompikumpi tässä esitetyistä näytöistä:
• ELEKTRONIIKKAPANEELI JA -NÄPPÄIMET
Punainen
LED-valo
(Sähkökatkos)
Kytkentäavain
Vihreä
LED-valo
(Virtaa on)
Nollaus-näppäin
1
Alarm history -näppäin
/ LED-valot
Näyttö
Lämpötila
Hälytys
LED-valo
126
Valokytkin /
LED-testi
Parametrinäppäimet
Alarm test näppäin
• ELEKTRONIIKKAPANEELI JA -NÄPPÄIMET
Punainen LED-valo Vihreä LED-valo
(Sähkökatkos)
(Virtaa on)
Kytkentäavain
2
Lämpötila
Hälytys
LED-valo
Alarm history näppäin /
LED-valot
Näyttö
Nollaus-näppäin
LED-testi
Parametrinäppäimet
KÄYNNISTYS
• Jääkaappi käynnistetään kääntämällä kytkentäavain asentoon “II”.
Käynnistyksen jälkeen laitteen elektroniikka tekee seuraavat itsetestaukset:
•
Näytön kaikkien osien testaus
•
Kaikkien LED-valojen testaus
•
Äänimerkin testaus
• Itsetestauksen jälkeen näyttöön tulee jääkaapin sisälämpötila.
• Kompressori käynnistyy vasta jonkin ajan kuluttua itsetestaukseen päättymisen jälkeen.
LÄMPÖTILANÄYTTÖ
Normaalissa käytössä LED-näytössä näkyy jääkaapin sisälämpötila joko celsiusasteina (°C) tai fahrenheiteina (°F) (sen mukaan, mitkä parametrit on valittu). Lämpötila näytetään 0,1 °C:n tai 1 °F:n tarkkuudella.
KÄYTTÄJÄPARAMETRIT
• Käyttäjäparametritoimintoon pääsee painamalla
- ja
- näppäintä yhtäaikaa 5 sekunnin ajan.
• Näyttöön tulee ilmoitus “USER OK” ja sen jälkeen ensimmäinen parametri ja
sille säädetty arvo. Seuraavaan ja edelliseen parametriin pääsee
- ja
näppäinten avulla.
• Parametrien muuttaminen tapahtuu
- ja
- näppäinten avulla. Kun muutos on tehty, näyttö alkaa vilkkua ja ilmoittaa sillä tavalla tehdystä muutoksesta. Kun painetaan
- näppäintä, uusi arvo tallentuu ja näyttö lakkaa vilkkumasta.
• Käyttäjäparametritoiminnosta pääsee pois painamalla jälleen
- ja
- näppäimiä yhtäaikaa. Jos
mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, laite siirtyy automaattisesti pois käyttäjäparametritoiminnosta.
- näppäimellä vahvistetut arvot tallentuvat muistiin.
Tällä tavalla voidaan säätää seuraavia arvoja:
SET
Lämpötilan asetusarvo
Jääkaapin haluttu lämpötila.
127
HAL
Ylähälytysraja
Suurin sallittu sisälämpötila. Kun laite saavuttaa tämän lämpötilan, se antaa hälytyksen.
LAL
Alahälytysraja
Pienin sallittu sisälämpötila. Kun laite saavuttaa tämän lämpötilan, se antaa hälytyksen.
TÄRKEÄÄ :
Mallisarjan BR (verijääkaapit) jääkaappien lämpötilan asetusarvo sekä kumpikin hälytysraja on määritelty kiinteiksi verituotteiden säilytykseen tarkoitettuja jääkaappeja koskevassa
standardissa (DIN 58371), eikä asiakas siksi voi muuttaa niitä.
MUD
Vaimennusaika
Hälytyksen sattuessa äänimerkki voidaan vaimentaa halutuksi ajaksi
- näppäimellä.
Haluttu aika määritellään tällä parametrillä. Aika voidaan säätää 0:sta 60:een minuuttiin minuutin tarkkuudella.
C/F
Lämpötilayksikkö
Lämpötilanäytön yksikön muuttaminen celsiuksesta (°C) fahrenheitiin (°F).
TIM
Kellonaika
Paikallinen kellonaika. Kun laite käynnistetään, aikanäytössä näkyy 00.00.
- ja
- näppäimillä säädetään ensin minuuttiaika. Sen jälkeen painetaan
- näppäintä, minkä jälkeen
voidaan säätää oikea tunti. Kun painetaan jälleen
- näppäintä, säädetty kellonaika tallentuu laitteen muistiin.
TÄRKEÄÄ :
Automaattisulatuksella varustettujen laitteiden sulatusvaiheen määrittämiseksi tarkasti on
äärimmäisen tärkeää, että laitteen kellonaika säädetään oikein (katso kohtaa “Sulatus”).
Kun laite on sammutettu kytkentäavaimella tai kun on ollut sähkökatkos, kellonaika on tarkistettava ja tarvittaessa säädettävä uudelleen.
DT1
DT2
Sulatusvaiheiden aloitusajat
(vain FR-laitteissa ja malleissa MF600G/MF605)
Lisätietoja automaattisulatuksesta on kohdassa “Sulatus”.
LAN
Kieli
Tällä parametrillä voidaan valita haluttu kieli, jolla laitteen antamat varoitukset ja vikailmoituksen näkyvät näytöllä. Etukäteen on säädetty ENG eli englanti. Vaihtoehtoja ovat: ESP eli
espanja, POR eli portugali, FRA eli ranska, DEU eli saksa, BHM eli bahasa malesia, NED eli
hollanti, SVE eli ruotsi,SUO eli suomi, NOR eli norja, ITA eli italia ja DAN eli tanska.
ADR
Verkko-osoite
Laitteeseen sisäänrakennetun RS485-liitännän avulla voidaan useita eri laitteita kytkeä yhteen
yhdeksi verkoksi. Tällöin kullakin laitteella on oltava oma erillinen osoitteensa. Ne määritellään
parametrillä “ADR”.
128
SÄHKÖKATKOS
• Sähkökatkoksen sattuessa punainen POWER-FAIL-LED-valo vilkkuu ja laite
hälyttää äänimerkillä. Äänimerkki voidaan vaimentaa halutuksi ajaksi (parametri MUD) painamalla
- näppäintä.
• Tietyn ajan kuluttua näyttö sammuu itsestään. Jääkaapin sisälämpötilan saa
kuitenkin näkyviin painamalla
- näppäintä.
• Sähkökatkoksen aikana parametrejä ei voi muuttaa.
• Jos jääkaapin sisälämpötila nousee yli sille asetetun ylähälytysrajan sähkökatkoksen aikana, näyttöön
tulee lämpötilahälytys ja siihen liittyvät lämpötila-arvot tallentuvat hälytyshistoriaan (alarm history).
• Sähkökatkoksesta johtuvaa hälytystä ei anneta ulkoisena hälytystoimintona. Toiminto voidaan tarvittaessa lisätä jälkeenpäin. Lisätietoja asiasta antaa asiakkaan huoltopiste.
AKKU
•
•
•
•
•
Sähkökatkostilanteessa sisäänrakennettu akku valvoo elektroniikan toimintaa enintään 48 tunnin ajan.
Tämä akku latautuu automaattisesti, kun laite liitetään siihen.
Kun akun lataus ei enää riitä valvontatoiminnon hoitamiseen, näyttöön tulee vikailmoitus “AKKUJAN”.
Vikailmoitus “AKKUVIKA” viittaa sen sijaan siihen, että akku on joko viallinen tai väärin liitetty.
Akku pitää vaihtaa kahden vuoden välein varmuuden vuoksi. Vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoteknikko. Ennen kuin akku irrotetaan, laite on irrotettava verkkovirrasta.
• Laitteessa käytetään lyijyakkua. Vioittunut akku on hävitettävä erikseen.
LED-TESTI / VALO
•
•
•
•
•
- näppäimen lyhyt painaminen sytyttää “GOLD Safety Standard” -laitteiden sisällä olevan valon tai sammuttaa sen. Jos valo ei sammu, kun näppäintä painetaan, se sammuu hetken kuluttua itsestään.
“SILVER Safety Standard” -laitteissa valo (lisävaruste) sytytetään erillisellä
valokytkimellä, joka on käyttöpaneelissa.
Kun
- näppäintä painetaan 5 sekunnin ajan, laite käynnistää LED-testin. Silloin kaikki LED-valot ja
näytön kaikki segmentit syttyvät yksi kerrallaan lyhyeksi ajaksi.
Sähkökatkostapauksessa näyttö käynnistetään painamalla
- näppäintä (katso kohtaa
“Sähkökatkos”).
Sisävalo (jos sellainen kuuluu varustukseen) ei tässä tapauksessa syty.
HÄLYTYSTESTI -
VAIN ELEKTRONIIKKAPANEELI JA -NÄPPÄIMET 1
• Kun hälytystestin
/
jompaakumpaa nuolinäppäintä pidetään alaspainettuna, elektroniikka nostaa tai laskee lämpötilaa. Näin voidaan testata, että
hälytystoiminto toimii kunnolla.
• Lämpötila lähestyy haluttua hälytysrajaa puolen asteen päähän ja laskee tai
nousee sen jälkeen asteittain 0,1 asteella, kunnes se saavuttaa hälytysrajan.
ALARM-LED -valo vilkkuu, laite antaa äänimerkin ja sisälämpötilanäyttö vilkkuu.
• Kun ALARM TEST -näppäin vapautetaan, lämpötilanäyttö palautuu jälleen alkuperäiseen arvoonsa ja
hälytys loppuu.
• Hälytystestin ajan sekä ALARM HISTORY -toiminto että mahdollinen kytketty kaukohälytys eivät ole
käytössä.
129
HÄLYTYSHISTORIA
• Hälytyshistoriaan tallentuvat kaikki merkittävät arvot, jotka laite lukee lämpötilahälytyksen aikana. Jommankumman ALARM HISTORY -LED-valon syttyminen on merkki siitä, että muistiin tallennetut tiedot voidaan hakea muistista.
• Kun halutaan lukea tietoja muistista, painetaan haluttua ALARM HISTORY näppäintä
tai
.
• Kun ALARM HISTORY-näppäimiä
painetaan peräkkäin, näyttöön tulevat seuraavat arvot:
MAX vain MIN
AVG
DUR
Hälytysvaiheen enimmäis- tai vähimmäislämpötila
Hälytysvaiheen keskilämpötila
Hälytysvaiheen kesto
• Kun hälytysnäppäimiä painetaan uudelleen, saadaan näyttöön taas normaali
lämpötilanäyttö.
• Kun ALARM HISTORY -arvot on haettu kerran eikä hälytystilanne toistu,
ALARM HISTORY-LED-valo sammuu. Tallentuneet tiedot säilyvät kuitenkin
muistissa, kunnes tulee uusi lämpötilahälytys.
• Jos painetaan samanaikaisesti ALARM HISTORY - näppäintä
/
ja
- näppäintä, muistiin tallennetut tiedot häviävät. Laite vahvistaa tietojen häviämisen ilmoituksella “HIST DEL”.
• Jos laite ei tiettynä ajanjaksona anna yhtään lämpötilahälytystä, tallentuneet hälytyshistoriatiedot häviävät automaattisesti.
VAROITUKSET
Varoitustilanteessa laite antaa äänimerkin ja näytössä vilkkuu varoitusta vastaava ilmoitus (varoitustekstit
vaihtelevat valitun kielen mukaan - katso jäljempänä olevaa taulukkoa). Seuraavat kaksi varoitustilannetta ovat mahdollisia:
• DOOR
Tämä ilmoitus tulee näyttöön, kun ovi on ollut auki yli sallitun ajan. Kun ovi suljetaan, ilmoitus poistuu
näytöstä. Äänimerkki poistuu, kun painetaan
- näppäintä.
• CLEAN
Varoitus osoittaa, että säännöllisen puhdistuksen ajankohta on ohitettu eli että kondensaattori on puhdistettava (katso kohtaa “Laitekotelo”). Ilmoitus poistuu näytöltä ja äänimerkki sammuu, kun painetaan
- näppäintä.
HÄLYTYSTILANTEET
Seuraavanlaiset hälytystilanteet ovat mahdollisia:
• Lämpötilahälytys
Laite antaa lämpötilahälytyksen, jos jääkaapin sisälämpötila ylittää jommankumman lämpötilalle säädetyn hälytysrajan.
•
Näytön lämpötilanäyttö alkaa vilkkua.
•
LED-valo
vilkkuu.
•
Kuuluu äänimerkki
• Sähkökatkoshälytys (Power Fail) ((katso lisätietoja myös kohdasta “Sähkökatkos”)
•
LED-valo
vilkkuu.
•
Kuuluu äänimerkki.
130
• Äänimerkki voidaan vaimentaa halutuksi ajaksi
- näppäimellä (parametri MUD). Jos hälytystilanne
jatkuu vaimennusajan päätyttyä, äänimerkki käynnistyy jälleen.
• Kummassakin tapauksessa on pyrittävä selvittämään hälytyksen syy ja poistettava se mahdollisimman
nopeasti. Ellei siinä onnistuta, on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, jotta voidaan estää jääkaapissa säilytettävien tavaroiden vahingoittuminen.
VIKAILMOITUKSET
• Hälytystilanteiden lisäksi laite antaa ilmoituksen toimintahäiriöistä. Toimintahäiriön sattuessa laite antaa
äänimerkin ja vastaava ilmoitus tulee näyttöön. (Ilmoitustekstit vaihtelevat valitun kielen mukaan - katso
jäljempänä olevaa taulukkoa.)
• Äänimerkki voidaan vaimentaa halutuksi ajaksi
- näppäimellä (parametri MUD). Jos hälytystilanne
jatkuu vaimennusajan päätyttyä, äänimerkki käynnistyy jälleen. Jos vikatilanne jatkuu vaimennusajan
päätyttyä, äänimerkki käynnistyy jälleen.
• Jos laite antaa vikailmoituksen, on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin jääkaapissa säilytettävien
tavaroiden vahingoittumisen estämiseksi. Vastaavaan huoltopisteeseen on myös heti ilmoitettava ja
kerrottava vikailmoituksen lisäsi myös laitteen tuote- ja sarjanumero.
• Elektroniikkapaneelissa voivat näkyä seuraavat vikailmoitukset:
DEFR
Sulatusongelma
COMP
Kompressorihäiriö
FAN
Tuuletinongelma
BAT LOW
Akkulataus riittämätön
BAT FAIL
Akku täysin tyhjä, ei kytketty tai viallinen
PRES CON
Kondensaattorissa ylipainetta tai paineanturi viallinen
REGU SEN
Säädinanturi viallinen tai vikaa liitäntäjohdossa
MID SEN
Lämpötila-anturi viallinen tai vikaa liitäntäjohdossa
PRGM ERR
Kokoonpanoparametrit ja levyasennus eivät vastaa toisiaan
TEST ERR
Virhe itsetestausvaiheessa
Varoitusten ja vikailmoitusten käännöstaulukko (valitun kielen mukaan, LAN)
ENG
ESP
POR
FRA
DEU
BHM
NED
SVE
SUO
NOR
ITA
DAN
DOOR
PUERTA
PORTA
PORTE
TUER
PINTU
DEUR
DORR
OVI
DOR
PORTA
DOR
LIMP
LIMP
CLEAN
NETT
REIN
BERSIH
REINIGEN
RENG
PUHDISTA
REN
PULIZIA
RENS
DEFR
DESCONG DESCONGE
DEGIV
ENTFR
CAIR
ONTDOOI
AVFR
SUL VIKA
AVTIN
SBRIN
DEFR
COMP
COMPRES
COMPR
COMP
KOMP
KOMP
COMP
KOMP
KOMPR
KOMPRES
COMP
KOMP
FAN
VENT
VENT
VENT
VENT
KIPAS
VENT
FLAKT
TUULETIN
VIFTE
VENT
VENT
DRAIN
DESAGUE
DRENAGE
ECOUL
ABL
ALIR
AFVOER
AVTAPPN
TYHJ
AVLOP
DREN
DRAEN
BAT LOW
BAT BAJA
BAT BAIX
BAT FAIB
BAT SCHW
BAT REN
BAT ZWAK
BAT LAG
AKKUJAN
BAT LAV
BAT BAS
LAVT BAT
BAT FAIL
AVER BAT
AVA BAT
PAN BAT
BAT AUSF
BAT ROSA
BAT LEEG
BAT FEL
AKKUVIKA
BAT FEIL
AVAR BAT
BATFEJL
DR KOND
TEK KOND DRUK CON
O TRYCK
YLIPAINE
TRYKK
PRES CON
TRYK KON
PRES CON PRES SON PRE COND PRES CON
REGU SEN
SEN REG
SEN REG
REGU SON REGS AUS
SEN REGU
REG SEN
REGL GIV
OHJ ANT
REGU SEN
REG SEN
REGU SEN
MID SEN
SEN MED
SEN MED
SOND CEN SO-M AUS
SEN TENG
MID SEN
MED GIV
LAMP ANT
MID SEN
SEN MED
MID SEN
PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
131
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
ULKOINEN LÄMPÖTILAHÄLYTYSTOIMINTO
Normaalitila
• Laitteen takapuolella on kolme nollapotentiaalissa olevaa liitäntää,
joiden avulla voidaan aikaansaada ulkoinen lämpötilahälytys
(ilmoitusteksti tai äänimerkki).
• Kun
- näppäintä painetaan hälytystilanteessa, vain sisäinen
äänimerkki sammuu. Näppäimen painaminen ei vaikuta ulkoiseen
hälytykseen. Ulkoinen hälytysäänimerkki sammuu vasta, kun
hälytyksen syy on poistettu.
• Liitäntöihin voi kytkeä jännitteeltään 12 voltin tasavirtaa ja enintään 250 voltin vaihtovirtaa. Enimmäiskuormitus ei saa ylittää 8
ampeeria. Liitännän vähimmäisarvot ovat 500 mA / 12 V AC.
Hälytys
TURVATERMOSTAATTI
• Kaikki +-alueella toimivat laitteet on varustettu turvatermostaatilla. Termostaatti sulkee kompressorin,
jos jääkaapin sisälämpötila laskee alle +2 celsiusasteen, jolloin se estää kaapissa säilytettävien tavaroiden pakastumisvahingot.
LISÄVARUSTEET
SISÄVARUSTEET
• Mallisarjasta riippuen laitesarjan varustuksiin kuuluu vetolaatikko tai ritilähylly, jotka voidaan sijoittaa eri
korkeuksille.
• Säilytettävä tavara on sijoitettava tasaisesti vetolaatikkoon tai ritilähyllylle.
• Vetolaatikko avataan vain siihen tarkoitetusta vetokahvasta.
• Vetolaatikko poistetaan (esimerkiksi puhdistusta varten) niin, että sitä vedetään ensin ulospäin ja nostetaan lopuksi ylöspäin.
LÄMPÖTILAPIIRTURI
• Lämpötilapiirturi mittaa lämpötilaa tietyn ajanjakson ajan, ja se voidaan tarpeen mukaan asettaa 7 päivän (etukäteen säädetty) tai 24 tunnin jaksolle. Toimi näin: Nosta akseli neuloineen ylös ja kierrä kiinnitysmutteri irti piirturin akselista. Irrota piirturipaperi. Käännä piirturinakseli takaisin paikoilleen ja vedä
piirturi ulos. Aikajakson valitsin on piirturin
sivussa.
• Piirturipaperi on erilainen riippuen halutusta ajasta. Paperi on valittava halutun
ajan mukaan.
• Piirturin kello toimii 1,5 voltin AA-paristolla. Pariston paikka on piirturin alapuolella.
• Piirturin neula vaihdetaan vetämällä neula
pitimineen ulos. Työnnä uusi neula ohjainten väliin, kunnes se on pohjassa asti. Älä
koske neulaan käsin.
• Asennuksessa on kiinnitettävä huomiota
kiinnitysmutterin oikeaan sijaintiin!
132
RS485-LIITÄNTÄ
• Laitteen varustuksesta riippuen laite voi olla varustettu RS485-liitännällä. Liitännän avulla laite voidaan kytkeä PC-laitteeseen tai samaan verkkoon muiden kylmälaitteiden kanssa.
• Liitäntä voidaan lisätä mihin kaikkiin laitteisiin myös jälkikäteen.
• Lisätietoja liitäntämahdollisuuksista ja ohjelmista saa paikallisesta huoltopisteestä.
ULKOINEN SÄHKÖKATKOSHÄLYTYS
• Ulkoisen lämpötilahälytyksen lisäksi on mahdollista varustaa laite myös ulkoisella sähkökatkoshälytyksellä. Lisätietoja liitäntämahdollisuuksista saa paikallisesta huoltopisteestä.
HUOLTO JA HOITO
PUHDISTUS
• Jääkaappi on puhdistettava ennen käyttöönottoa. Sen jälkeen se puhdistetaan säännöllisesti ja desinfioidaan tarpeen vaatiessa.
• Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa
missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse
pesunestettä.
TUULETIN
• On erittäin tärkeää varmistaa, että sisätuuletuksella varustetuissa laitteissa sisätilan tuuletin toimii aina.
• Jotta sisälle ei menisi turhaan lämmintä ilmaa ovenavauksen yhteydessä, tuuletin sammuu, kun ovi
avataan.
• Ilman on päästävä tuulettimeen esteettä, eikä tuuletusaukkoa saa siksi koskaan tukkia tai peittää.
OVENLÄMMITIN (VAIN UF- JA UCF-LAITTEISSA)
• UF- ja UCF-tuotesarjojen laitteet on varustettu ovenlämmittimellä. Ulkoinen ovenlämmitys on aina toiminnassa, jotta jääkaapissa olevien säiliöiden ovi- ja kansitiivisteet eivät jäädy kiinni.
• Oven sisälämmitys voidaan käynnistää haluttaessa laitekotelon takaosassa olevalla kytkimellä.
Kytkimeen syttyy valo silloin, kun se on kytketty päälle.
• Koska oven sisälämmitys vaikuttaa laitteen viilennystehoon, sitä
käytetään vain seuraavissa tilanteissa:
• kun ilmankosteus ja ympäröivän ilman lämpö (yli 32 °C) on korkea
• kun ovea avataan päivittäin hyvin usein
• kun ovea pidetään avattaessa auki pitkään (kun laitetta täytetään tai tyhjennetään)
• Ennen sisälämmityksen käynnistämistä ovi- ja kansitiivisteet ja säiliöiden kotelot on pudistettava jäästä
ja huurteesta ja kuivattava kunnolla.
133
LAITEKOTELO
TÄRKEÄÄ :
Ennen laitekotelon jokaista huolto- tai puhdistustoimenpidettä laite on kytkettävä pois päältä ja verk kojohto irrotettava pistorasiasta.
• Kondensaattori/Nesteytin on puhdistettava säännöllisesti harjalla tai pölynimurilla. Puhdistuskertojen
väli on määritelty tehtaalla ja laite ilmoittaa sen näytössä näkyvällä ilmoituksella “PUHDISTUS”.
SULATUS (VAIN FR-LAITTEILLE JA MALLEILLE MF600G/MF605)
• FR-laitteet ja MF600G/MF605-laitteet on varustettu automaattisella sulatustoiminnolla. Siinä sulatus
käynnistyy automaattisesti etukäteen säädettyyn kellonaikaan (parametrit “DT1” ja “DT2”).
Sulatusvaihe kestää noin 30 minuuttia.
• Mallista riippuen laitteessa on jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Yksi sulatus vuorokaudessa:
DT1
DT2
DT1
DT2
DT1
DT2
Kaksi sulatusta vuorokaudessa:
Yksi sulatus kahdessa vuorokaudessa:
= aloitusaika
ei säädettävissä
= 1. aloitusaika
= 2. aloitusaika
ei säädettävissä
= aloitusaika (joka toinen päivä)
• Jos on tarpeen vaihtaa laitteen sulatusvaihtoehtoa toiseen, huoltoteknikko voi tehdä muutoksen.
• Kun jääkaappi kytketään pois päältä sulatuksen ajaksi, kaapin sisälämpötila nousee. Sulatukselle valitaan siksi sellainen ajankohta, jolloin laiteen ovea ei tarvitse avata.
• Näyttöön tulee sulatuksen aikana ilmoitus “DFR” ja senhetkinen sisälämpötila.
• Automaattinen sulatus ei käynnisty eikä keskeydy, jos laitteen sisälämpötila on 10 celsiusastetta korkeampi kuin säädetty lämpötilan asetusarvo. Automaattinen sulatustoiminto käynnistyy tässä tilanteessa silloin, kun seuraava sulatusvaihe on säädetty alkavaksi.
• Sulatus voidaan käynnistää myös käsin. Se tehdään painamalla
- ja
- näppäimiä samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.
134
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement