Electrolux MR305C Brukermanual
REFRIGERATORS
FREEZERS
ULTRACOLD - FREEZERS
820 9504 21 - ed1203
OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
NOTICE D’ EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
ISTRUZIONI PER L’ USO
INSTRUCCIONES DE MANEJO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
BRUKSANVISNING
HÅNDBOK
BETJENINGSVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE
ARAHAN PENGGUNAAN
OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
NOTICE D’ EMPLOI
....................................................
3
........................................................
15
............................................................................
27
GEBRUIKSAANWIJZING
..............................................................
39
ISTRUZIONI PER L’ USO
.............................................................
51
..........................................
63
.........................................................
75
.............................................................................
87
......................................................................................................
99
INSTRUCCIONES DE MANEJO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
BRUKSANVISNING
HÅNDBOK
BETJENINGSVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE
.....................................................
111
..........................................................................................
123
ARAHAN PENGGUNAAN
2
...........................................................
135
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIDE
VIGTIGE OPLYSNINGER
GENERELT ......................................................................................................................................
SIKKERHED ....................................................................................................................................
TRANSPORT ..................................................................................................................................
MILJØBESKYTTELSE ................................................................................................................
112
112
112
112
INSTALLATION
PLACERING .................................................................................................................................... 113
RENGØRING OG DESINFEKTION ....................................................................................... 114
ELTILSLUTNING ........................................................................................................................... 114
ELEKTRONIK
DISPLAY- OG TASTATUROVERSIGT ...................................................................................
TILSLUTNING ................................................................................................................................
TEMPERATURINDIKATOR .......................................................................................................
BRUGERPARAMETRE ...............................................................................................................
STRØMAFBRYDELSE ................................................................................................................
BATTERI ............................................................................................................................................
LYSDIODETEST ............................................................................................................................
ALARMTEST ...................................................................................................................................
ALARMHISTORIK .........................................................................................................................
ADVARSELSMEDDELELSER ..................................................................................................
ALARMSITUATIONER ..................................................................................................................
FEJLMEDDELELSER ..................................................................................................................
EKSTERN TEMPERATURALARMFUNKTION ..................................................................
SIKKERHEDSTERMOSTAT ......................................................................................................
114
115
115
115
117
117
117
117
118
118
118
119
120
120
VALGMULIGHEDER
SKABSUDSTYR ............................................................................................................................
TEMPERATURSKRIVER ............................................................................................................
RS485-GRÆNSEFLADE ...........................................................................................................
EKSTERN STRØMAFBRYDELSESALARM ......................................................................
120
120
121
121
VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING ..................................................................................................................................
VENTILATOR ..................................................................................................................................
RAMMEVARMER ..........................................................................................................................
MASKINRUM ..................................................................................................................................
OPTØNING ....................................................................................................................................
121
121
121
122
122
APPARATERNE ER I OVERENSSTEMMELSE MED EMC-DIREKTIV 89/336/EØF SAMT LAVSPÆNDINGSDIREKTIV 73/23/EØF.
111
VIGTIGE OPLYSNINGER
GENERELT
• Inden apparatet tilsluttes, læses brugervejledningen omhyggeligt igennem. Den indeholder alle oplysninger vedrørende driftssikkerhed, anvendelse og vedligeholdelse.
• Opbevar brugervejledningen nær apparatet, sådan at alle brugere har mulighed for at søge oplysninger om apparatets funktioner og sikkerhedsforskrifter.
• Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet, så luften kan cirkulere frit.
• Følg brugervejledningens installationsanvisninger.
SIKKERHED
• Apparatet må kun anvendes af voksne personer. Børn må ikke lege med det eller komme i kontakt
med betjeningspanelet.
• Kun teknisk uddannet personale må udføre installationsarbejde eller foretage indstillinger på apparatet. Udføres dette arbejde af personer uden tilstrækkelig faglig ekspertise, kan det påvirke apparatets
ydelse og indebære risiko for person- eller materielskader.
• Servicearbejde og reparationer må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker. Der må kun anvendes originale reservedele.
• Undgå at klemme eller knække tilslutningskablet ved installation eller flytning af apparatet.
• Sørg altid for at slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten, inden vedligeholdelsesarbejde eller rengøring af apparatet påbegyndes. Træk altid i selve stikket og ikke i kablet. Hvis stikket
ikke kan nås, skal sikringen frakobles.
• Apparatets kølesystem indeholder kølemiddel. Opstår der lækage i kølekredsen, kan køleskabet
beskadiges og de opbevarede produkter fordærves. Vær opmærksom på, at ingen skarpe objekter
kommer i kontakt med kølesystemet.
TRANSPORT
• Kontrollér, om apparatet er beskadiget ved levering. Ved konstatering af transportskader kontaktes
fragtmanden eller forhandleren omgående. Hav altid fragtbrevet eller salgskvitteringen klar som dokumentation. Apparater, som er blevet beskadiget under transporten, må ikke tilsluttes! Kontakt forhandleren af apparatet, hvis du er i tvivl.
• Apparatet skal transporteres oprejst. (Maks. hældningsvinkel 45°).
MILJØBESKYTTELSE
• Tænk på miljøet: Sørg for en korrekt og sagkyndig bortskaffelse. Emballage og hjælpemidler er fremstillet til at kunne genbruges.
• Afmonter døren på gamle apparater, inden disse bortskaffes, så der ikke er fare for, at legende børn
låser sig selv inde.
• Inden apparatet bortskaffes, skal blybatteriet afmonteres og bortskaffes separat.
• Pas på, at apparatet ikke overophedes ved bortskaffelse, da isoleringen er opskummet ved hjælp af
en brændbar gas.
112
INSTALLATION
PLACERING
min 70 mm
• Apparatet skal opstilles i et tørt lokale med god ventilation. Undgå at placere apparatet i direkte sollys
og for tæt på varmekilder.
• Kontrollér, at apparatet står stabilt og på et plant
underlag. Apparatet må ikke stå tæt op ad andre
apparater.
• En forudsætning for fejlfri funktion er, at luften kan
cirkulere uhindret rundt om apparatet. Der skal
være mindst 70 mm luft omkring alle sider af apparatet. Ved opretstående apparater skal der være
mindst 50 cm afstand til loftet.
• Apparatet bør ikke opstilles under en loftsventilator
eller tæt op ad et klimaanlæg.
min 50 cm
min 70 mm
POWER FAIL
O
ALARM HISTORY
POWER FAIL
I
O
ENTER
ALARM HISTORY
I
ENTER
ALARM TEST
ALARM TEST
min 70 mm
min 70 mm
• Til nogle modeller medfølger to afstandsstykker ved
levering. Disse anbringes på apparatets bagside
som vist på tegningen, inden apparatet stilles op ad
en væg
• Apparater, der er udstyret med hjul, skal sikres mod
at rulle ud fra væggen ved at skrue opstillingsfødderne ned, når apparatet er opstillet det rette sted:
Drej foden helt ud, indtil den når gulvet. Drej herefter fastspændingsmøtrikken opad for at fiksere
foden.
• Af hensyn til emballering og transport er håndtaget
på modellerne UF ved udlevering fra fabrikken drejet 90° og skal derfor efter opstilling af apparatet
drejes som vist på tegningen.
113
Møtrik
Fod
1
4
3
2
RENGØRING OG DESINFEKTION
• Inden apparatet tages i brug, skal det rengøres grundigt eller desinficeres både ind- og udvendigt.
Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker
trænger ind til ventilatoren under rengøringen.
• Til desinfektion anbefales det at anvende de gængse overfladedesinfektionsmidler, som kunden har til
rådighed, såfremt disse anbefales af den relevante nationale brancheorganisation. Ved desinfektion af
mindre områder anbefales det at anvende et koncentreret alkoholbaseret middel.
ELTILSLUTNING
• Inden apparatet tilsluttes, kontrolleres det, at oplysningerne på mærkepladen, der er anbragt inde i
kølerummet, stemmer overens med de lokale tilslutningsværdier. Apparatet må kun sluttes til en jordet stikkontakt.
• Apparatet skal stå oprejst i mindst 30 minutter, inden det sluttes til og tændes første gang.
• For at undgå at apparatet slår fra, hvis der opstår problemer med andre elektriske apparater, bør det
sluttes til en separat strømkreds. Apparatet må under ingen omstændigheder tilsluttes via en fælles
stikdåse sammen med andre elektriske apparater.
• Vær opmærksom på, at apparatets tilslutningsstik er let tilgængeligt, således at det kan nås uden først
at skulle flytte andre apparater eller møbler.
ELEKTRONIK
Apparaterne overvåges og styres af et elektronisk system, som består af følgende komponenter:
• DET ELEKTRONISKE PRINTKORT
er placeret i køleskabets motorrum.
• DISPLAY OG TASTATUR
Herfra indstilles og overvåges samtlige funktioner.
DISPLAY- OG TASTATUROVERSIGT
Afhængigt af modelrækken har apparatet en af de viste displaytyper:
• DISPLAY OG TASTATUR
Rød lysdiode
(strømafbrydelse)
Nøgleafbryder
1
Grøn lysdiode
(power ok)
Reset-tast
Alarmhistoriktaster/-lysdioder
Display
Lysdiode til
temperaturalarm
114
Belysning /
Lysdiodetest
Parametertaster
Alarmtesttaster
• DISPLAY OG TASTATUR
2
Rød lysdiode
Grøn lysdiode
(strømafbrydelse) (power ok)
Nøgleafbryder
Lysdiode til
temperaturalarm
Alarmhistoriktaster/-lysdioder
Reset-tast
Display
Lysdiodetest
Parametertaster
TILSLUTNING
• Ved tilslutning af apparatet skal nøgleafbryderen drejes til stillingen “II”. Efter tilslutning af apparatet udfører det elektroniske system følgende egendiagnose:
•
Test af alle displaysegmenter
•
Test af alle lysdioder
•
Test af det akustiske signal
• Efter egendiagnosen vises køleskabstemperaturen i displayet.
• Efter egendiagnosen går der en vis tid, inden kompressoren aktiveres automatisk.
TEMPERATURINDIKATOR
Ved normal anvendelse viser displayet køleskabstemperaturen i °C (Celcius) eller i °F (Fahrenheit) (afhængigt af den valgte indstilling). Temperaturvisningen vises i trin på hhv. 0,1° C eller 1° F.
BRUGERPARAMETRE
• Funktionen “Brugerparametre” aktiveres ved at trykke samtidig på de to taster
og
i 5 sekunder.
• Meddelelsen “USER OK” vises kort i displayet, hvorefter det første parameter
vises med den indstillede værdi. Ved hjælp af piletasterne
og
er det
muligt at springe til det næste/det forrige parameter.
• Parameterværdien ændres ved at trykke på tasten
eller . Displayet blinker efter ændring af et parameter for at gøre opmærksom på ændringen. Med
et tryk på tasten
bekræftes den ændrede værdi, og displayet holder op
med at blinke.
• For at afslutte funktionen “Brugerparametre” trykkes igen samtidig på piletasterne
og
. Hvis der
ikke trykkes på en tast inden for 15 sekunder, afsluttes funktionen automatisk. Parametre, der blev
bekræftet med et tryk på tasten
, gemmes.
Følgende parametre kan indstilles på denne måde:
SET
Temperatursætpunkt
Køleskabets forvalgte temperatur.
115
HAL
Øvre alarmpunkt
Højeste tilladte køleskabstemperatur. Når denne værdi nås, udløses en alarm.
LAL
Nedre alarmpunkt
Laveste tilladte køleskabstemperatur. Når denne værdi nås, udløses en alarm.
VIGTIGT :
Ved apparater i modelrækken BR (blodskabe) er temperatursætpunkt og de to alarmpunkter fast defineret iht. gældende norm om køleskabe til blodprodukter (DIN 58371) og kan
således ikke ændres af kunden.
MUD
Afbrydelse af akustisk alarm
Hvis der lyder en akustisk alarm, kan dette signal afbrydes i en forvalgt periode ved at trykke på tasten
. Afbrydelsestiden indstilles ved hjælp af dette parameter. Der kan vælges en
værdi fra 0 til 60 minutter i trin på 1 minut.
C/F
Temperaturenhed
Ændring af temperaturvisningen fra °C (Celsius) til °F (Fahrenheit).
TIM
Klokkeslæt
Det aktuelle klokkeslæt. Når apparatet tilsluttes, viser uret kl. 00.00. Minutantallet indstilles
ved hjælp af tasterne
og
. Efter et tryk på tasten
kan timeantallet indstilles. Efter
endnu et tryk på tasten
gemmes det indstillede klokkeslæt.
VIGTIGT:
For at kunne fastlægge afrimningsfasen helt nøjagtigt ved apparater med automatisk afrimning er det vigtigt, at klokkeslættet på disse apparater er indstillet korrekt (se afsnittet
“Afrimning”).
Når apparatet har været afbrudt med nøgleafbryderen eller efter en strømafbrydelse, skal
klokkeslættet kontrolleres og evt. indstilles på ny.
DT1
DT2
Starttidspunkter for afrimningsfaserne
(kun FR-apparater og MF600G/MF605)
I afsnittet “Afrimning” findes yderligere oplysninger om automatisk afrimning.
LAN
Sprog
Ved hjælp af dette parameter indstilles det, på hvilket sprog advarsler og fejlmeddelelser skal
vises på displayet. Standardindstillingen er ENG (engelsk). Vælg mellem følgende sprog: ESP
(spansk), POR (portugisisk), FRA (fransk), DEU (tysk), BHM (bahasa Malaysia), NED (hollandsk), SVE (svensk), SUO (finsk), NOR (norsk), ITA (italiensk) og DAN (dansk).
ADR
Netværksadresse
Ved hjælp af den indbyggede RS485-grænseflade er det muligt at forbinde flere apparater i
et netværk. I så fald skal hvert apparat have en egen adresse. Denne adresse indstilles via
parameteret “ADR”.
116
STRØMAFBRYDELSE
• I tilfælde af en strømafbrydelse blinker den røde lysdiode POWER-FAIL, og der lyder en akustisk alarm.
Den akustiske alarm kan afbrydes i en periode (parameteret MUD) med et tryk
på tasten
.
• Efter en vis periode slukker displayet automatisk. Det er dog muligt at få vist
køleskabstemperaturen ved at trykke på tasten
.
• Det er ikke muligt at indstille parametre under en strømafbrydelse.
• Hvis køleskabstemperaturen under en strømafbrydelse overstiger det øvre alarmpunkt, vises temperaturalarmen, og de pågældende værdier gemmes under “Alarmhistorik”.
• Alarmer, der skyldes strømafbrydelser, meldes ikke via den eksterne alarmfunktion. Ved behov kan
denne funktion efterinstalleres. Kontakt kundeservice.
BATTERI
• I tilfælde af strømafbrydelse overtager et indbygget batteri overvågningen af elektronikken i maks. 48
timer.
• Batteriet oplades automatisk, når apparatet er tilsluttet.
• Hvis batterikapaciteten ikke er tilstrækkelig til at varetage overvågningsfunktionerne, vises fejlmeddelelsen “BAT LOW” i displayet.
• Fejlmeddelelsen “BAT FAIL” henviser til, at batteriet enten er defekt eller ikke er korrekt tilsluttet.
• For en sikkerheds skyld bør batteriet udskiftes hvert andet år. Batteriet skal udskiftes af godkendt servicepersonale. Apparatet må ikke være sluttet til strøm, når batteriet udskiftes.
• Batteriet er en såkaldt blyakkumulator, som skal bortskaffes separat i tilfælde af defekt.
LED-TEST/BELYSNING
• Ved et kort tryk på tasten
tændes/slukkes lyset i apparater med “GOLD Safety Standard”. Slukkes
lyset ikke via kontakten, slukker det automatisk efter en vis periode.
• Ved apparater med “SILVER Safety Standard” tændes/slukkes belysningen
(ekstraudstyr) via en separat lyskontakt på betjeningspanelet.
• Hvis der trykkes på tasten
i 5 sekunder, startes en lysdiodetest, som tester
alle lysdioder og displaysegmenter ved kort at tænde disse.
• I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres displayet med tasten
(se afsnittet “Strømafbrydelse”).
Køleskabsbelysningen (hvis installeret) tændes ikke.
ALARMTEST - KUN DISPLAY OG TASTATUR 1
• Med vedvarende tryk på alarmtesttasterne
eller
simulerer elektronikken
stigende eller faldende temperatur. Anvend denne funktion til at kontrollere
alarmfunktionen.
• Temperaturen nærmer sig det pågældende alarmpunkt med en afstand på
0,5° og stiger/falder herefter i trin på 0,1°, indtil det indstillede alarmpunkt nås.
Alarmlysdioden blinker, den akustiske alarm lyder, og køleskabstemperaturindikatoren blinker.
• Når alarmtesttasten slippes, vender temperaturindikatoren tilbage til den oprindelige værdi, og alarmen
slukker.
• Under alarmtestfasen er både “Alarmhistorik”-funktionen og en eventuel tilsluttet fjernalarm deaktiveret.
117
ALARMHISTORIK
• Under Alarmhistorik lagres alle relevante værdier, som registreredes under en
temperaturalarm. En af alarmhistoriklysdioderne lyser, når der kan udlæses
data fra hukommelsen.
• Data udlæses fra hukommelsen ved at trykke på den pågældende alarmhistoriktast
(varmealarm) eller
(kuldealarm).
• Trykkes der flere gange på tasten
anden på displayet:
MAX eller MIN
AVG
DUR
eller
, vises følgende værdier efter hin-
Højeste/laveste temperaturværdi i alarmfasen
Gennemsnitstemperatur i alarmfasen
Alarmfasens varighed
• Tryk igen på tasten
eller
for at vende tilbage til normal temperaturvisning.
• Efter udlæsning af værdierne under alarmhistorik, og såfremt der ikke foreligger en ny alarmsituation, slukker alarmhistoriklysdioden. De lagrede værdier
slettes imidlertid ikke, før der indtræffer en ny temperaturalarm.
• Det er muligt at slette indholdet i hukommelsen ved at trykke samtidig på alarmhistoriktasten
og reset-tasten
. Sletningen bekræftes med meddelelsen “HIST DEL”.
eller
• Hvis der i en nærmere bestemt periode ikke indtræffer en temperaturalarm, slettes de lagrede alarmhistorikdata automatisk.
ADVARSELSMEDDELELSER
I tilfælde af en advarselssituation lyder der et akustisk signal, og på displayet blinker den pågældende
advarsel (visningen af disse advarsler er sprogafhængig - se nedenstående tabel). Følgende to advarselssituationer er mulige:
• DOOR
Denne meddelelse vises, hvis døren har stået åben i længere tid end den indstillede. Når døren lukkes, forsvinder meddelelsen på displayet. Det akustiske signal kan slukkes med tasten
.
• CLEAN
Indikerer, at rengøringsintervallet er overskredet, dvs. at kondensatoren skal rengøres (se afsnittet
“Maskinrum”). Meddelelsen forsvinder, og det akustiske signal ophører efter et tryk på tasten
.
ALARMSITUATION
Følgende alarmsituationer er mulige:
• Temperaturalarm
Temperaturalarmen udløses, når køleskabstemperaturen når ét af de indstillede alarmpunkter.
•
Temperaturindikatoren på displayet begynder at blinke.
•
Lysdioden
blinker.
•
En akustisk alarm lyder.
• Alarm ved strømafbrydelse (Power Fail)
•
Lysdioden
blinker.
•
En akustisk alarm lyder.
(se også afsnittet “Strømafbrydelse”)
118
• Det akustiske signal kan afbrydes i en periode (parameteret MUD) med et tryk på tasten
. Hvis
alarmsituationen fortsat er til stede efter denne periode, lyder det akustiske signal på ny.
• I begge tilfælde skal det forsøges at identificere årsagen til alarmen og afhjælpe denne hurtigst muligt.
Hvis dette ikke lykkes, skal nødvendige tiltag straks iværksættes for at undgå, at de opbevarede produkter fordærves.
FEJLMEDDELELSER
• Ud over alarmsituationerne viser apparatet også funktionsfejl. I tilfælde af funktionsfejl lyder et akustisk
signal, og der vises en tilsvarende meddelelse i displayet. (Visningen af disse meddelelser er sprogafhængig - se nedenstående tabel).
• Det akustiske signal kan afbrydes i en periode (parameteret MUD) med et tryk på tasten
. Hvis fejlen fortsat er til stede efter denne periode, lyder det akustiske signal på ny.
• Når en fejl indtræffer, skal nødvendige tiltag straks iværksættes for at undgå, at de opbevarede produkter fordærves. Kontakt straks serviceværkstedet, og oplys ud over fejlmeddelelsen også altid
apparatets produkt- og serienummer.
• Det elektroniske system kan indikere følgende fejl:
DEFR
Problem ved afrimning
COMP
Kompressorsvigt
FAN
Ventilatorproblem
BAT LOW
For lav batterispænding
BAT FAIL
Batteri helt afladet, ikke tilsluttet eller defekt
PRES CON
Overtryk ved kondensator eller trykføler defekt
REGU SEN
Reguleringsføler defekt eller fejl i tilslutningskabel
MID SEN
Temperaturføler defekt eller fejl i tilslutningskabel
PRGM ERR
Konfigurationsparameter stemmer ikke overens med printkortindstillingen
TEST ERR
Fejl under egendiagnose
Oversættelsestabel til advarsels- og fejlmeddelelser (afhængigt af parameteret LAN)
ENG
ESP
POR
FRA
DEU
BHM
NED
SVE
SUO
NOR
ITA
DAN
DOOR
PUERTA
PORTA
PORTE
TUER
PINTU
DEUR
DORR
OVI
DOR
PORTA
DOR
LIMP
LIMP
CLEAN
NETT
REIN
BERSIH
REINIGEN
RENG
PUHDISTA
REN
PULIZIA
RENS
DEFR
DESCONG DESCONGE
DEGIV
ENTFR
CAIR
ONTDOOI
AVFR
SUL VIKA
AVTIN
SBRIN
DEFR
COMP
COMPRES
COMPR
COMP
KOMP
KOMP
COMP
KOMP
KOMPR
KOMPRES
COMP
KOMP
FAN
VENT
VENT
VENT
VENT
KIPAS
VENT
FLAKT
TUULETIN
VIFTE
VENT
VENT
DRAIN
DESAGUE
DRENAGE
ECOUL
ABL
ALIR
AFVOER
AVTAPPN
TYHJ
AVLOP
DREN
DRAEN
BAT LOW
BAT BAJA
BAT BAIX
BAT FAIB
BAT SCHW
BAT REN
BAT ZWAK
BAT LAG
AKKUJAN
BAT LAV
BAT BAS
LAVT BAT
BAT FAIL
AVER BAT
AVA BAT
PAN BAT
BAT AUSF
BAT ROSA
BAT LEEG
BAT FEL
AKKUVIKA
BAT FEIL
AVAR BAT
BATFEJL
DR KOND
TEK KOND DRUK CON
O TRYCK
YLIPAINE
TRYKK
PRES CON
TRYK KON
PRES CON PRES SON PRE COND PRES CON
REGU SEN
SEN REG
SEN REG
REGU SON REGS AUS
SEN REGU
REG SEN
REGL GIV
OHJ ANT
REGU SEN
REG SEN
REGU SEN
MID SEN
SEN MED
SEN MED
SOND CEN SO-M AUS
SEN TENG
MID SEN
MED GIV
LAMP ANT
MID SEN
SEN MED
MID SEN
PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR PRGM ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
119
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
TEST ERR
EKSTERN TEMPERATURALARMFUNKTION
Hviletilstand
• På bagsiden af apparatet findes tre potentialfrie kontakter, som
kan anvendes til styring af en yderligere ekstern temperaturalarm
(optisk eller akustisk).
• Et tryk på tasten
i alarmtilfælde slukker kun det interne akustiske alarmsignal. Den eksterne alarm berøres ikke heraf. Det
eksterne alarmsignal slukker først, når årsagen til alarmen er afhjulpet.
• Der kan sluttes 12 V jævnstrøm eller maks. 250 V vekselstrøm til
kontakterne. Den maksimale belastning må ikke overstige 8 A.
Mindste tilslutningsværdi er 500 mA/12 V AC.
Alarm
SIKKERHEDSTERMOSTAT
• Alle apparater, der arbejder ved “+”-temperaturer, er udstyret med en sikkerhedstermostat. Denne termostat frakobler kompressoren, så snart køleskabstemperaturen falder til under +2° C for at forhindre, at produkterne fryseskades.
VALGMULIGHEDER
SKABSUDSTYR
• Afhængigt af modelrækken er apparaterne udstyret med skuffer eller riste, der kan arrangeres variabelt i højden.
• Belastningen på skufferne eller ristene skal fordeles jævnt.
• Skufferne må kun trækkes ud ved hjælp af grebet.
• Skufferne tages ud (f.eks. til rengøring) ved at trække dem helt frem og derefter løfte dem opad.
TEMPERATURSKRIVER
• Temperaturforløbet i en periode registreres ved hjælp af temperaturskriveren. Registreringsperioden
kan indstilles fra 7 dage (standard) til 24 timer på følgende måde: Vip skrivearmen opad, og afmonter
møtrikken på skriveraksen. Registreringsskiven kan nu fjernes. Træk i skriveraksen for at afmontere
indsatsen fra kabinettet. På siden af indsatsen findes den kontakt, som anvendes til at indstille registreringsperioden.
• Registreringsskiverne til de to perioder er
forskellige. Vær opmærksom på at
anvende den rigtige skive.
• Skriverens ur strømforsynes via et 1,5 V
AA-batteri. Batterirummet findes nederst
i skriverindsatsen.
• Udskiftning af skriverstiften: Træk den
gamle stift af armen, og skub en ny stift
på plads i armens føringsskinner. Undgå
at røre ved stiften med fingrene.
• Vær opmærksom på, at møtrikken monteres korrekt!
120
RS485-GRÆNSEFLADE
• Afhængigt af udstyrsniveauet er apparaterne udstyret med en RS485grænseflade. Ved hjælp af denne kan apparatet sluttes til en pc eller
forbindes med andre køleapparater i et netværk.
• Grænsefladen kan eftermonteres på alle apparater.
• Kontakt serviceværkstedet for at få yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder og software.
EKSTERN STRØMAFBRYDELSESALARM
• Ud over en eksterne temperaturalarm er det muligt at eftermontere en ekstern strømafbrydelsesalarm.
Kontakt serviceværkstedet for at få yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder.
VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING
• Køleskabet bør rengøres grundigt og evt. desinficeres, inden det tages i brug og derefter med regelmæssige mellemrum.
• Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker
trænger ind til ventilatoren under rengøringen.
VENTILATOR
• Ved apparater med ventilation af skabsrummet er det vigtigt, at ventilatoren altid er fuldt funktionsdygtig.
• For at undgå at suge varm luft ind i skabet, slukker ventilatoren, når døren åbnes.
• Sørg for, at luften kan strømme uhindret til ventilatoren. Ventilationsslidserne må derfor ikke blokeres
eller tildækkes.
RAMMEVARMER (KUN UF- OG UCF-APPARATER)
• Apparaterne i modelrækken UF og UCF er udstyret med to rammevarmere. Den ydre rammevarmer
er altid aktiv for at forhindre, at tætningslisten til døren eller låget fryser fast.
• Den indre rammevarmer kan aktiveres via en kontakt i maskinrummet på apparatets bagside.
Kontakten lyser, når den er aktiveret.
• Denne indvendige varmer påvirker apparatets køleeffekt og bør
derfor kun aktiveres i følgende tilfælde:
• ved høj luftfugtighed i forbindelse med høj omgivelsestemperatur (over 32° C)
• ved mange daglige døråbninger
• ved længere døråbninger (f.eks. ved opfyldning eller tømning
af køleskabet)
• Inden aktivering af den indre rammevarmer skal tætningslisten til døren eller låget og beholderrammen
rengøres for rester af is og frost og aftørres grundigt.
121
MASKINRUM
VIGTIGT :
Inden der udføres vedligeholdelse eller rengøring i maskinrummet, skal apparatet slukkes og stikket
trækkes ud af stikkontakten.
• Kondensatoren skal rengøres regelmæssigt med en børste eller en støvsuger. Intervallet for denne
rengøring er forindstillet fra fabrikken og indikeres med meddelelsen “CLEAN” på displayet.
AFRIMNING (KUN FR-APPARATER OG MF600G/MF605)
• FR-apparaterne og MF600G/MF605 er udstyret med en automatisk afrimningsfunktion. Afrimningen
starter automatisk på det indstillede klokkeslæt (parametrene “DT1” og “DT2”). Afrimningen varer ca.
30 minutter.
• Afhængigt af modellen er apparaterne forindstillet til én af følgende cykler:
Én daglig afrimning :
To daglige afrimninger :
Én afrimning hver anden dag :
DT1 = starttid
DT1 = 1. starttid
DT1 kan ikke indstilles
DT2 kan ikke indstilles
DT2 = 2. starttid
DT2 = starttid (hver anden dag)
• Hvis en ændring af disse forindstillede værdier er påkrævet eller ønsket, kan dette udføres i forbindelse med service.
• Køleskabstemperaturen stiger under afrimningen, da kølekompressoren er slukket.
• Afrimning bør derfor finde sted på et tidspunkt, hvor apparatet ikke åbnes.
• På displayet vises meddelelsen “DFR” samt den aktuelle køleskabstemperatur under afrimningen.
• Den automatiske afrimning starter ikke/afbrydes, hvis køleskabstemperaturen er 10° C højere end det
indstillede temperatursætpunkt. Afrimningen udskydes i så fald til næste afrimningstidspunkt.
• Afrimning kan også startes manuelt. Dette gøres ved at trykke samtidig på tasterne
og
i 5
sekunder.
122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement