Electrolux Z970 Brukermanual

Electrolux Z970 Brukermanual
Z 990 Z 970 Z 960
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
823 0018 000
2004-04 Edition 2
ENGLISH ____________________ 6-7
Electrical connections for UK only _ 8-9
FRANÇAIS _________________ 10-11
DEUTSCH __________________ 12-13
SVENSKA __________________ 14-15
NORSK ____________________ 16-17
DANSK ____________________ 18-19
2
Tillbehören på bilderna kan variera mellan olika varianter.
The accessories shown in the pictures may vary on different models.
Les accessoires illustrés sur les images peuvent varier d’un modèle à l’autre.
Das abgebildete Zubehör kann je nach Ausführung verschieden sein.
Tilbehøret på bildene kan variere fra modell til modell.
Tilbehøret på billederne kan variere på de forskellige modelvarianter.
3
1a
2
1b
5a
5b
6
7
a
8
4
b
2
3
4
1
5c
5d
2
9
a
4b
b
b
c
e
d
5
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Når man benytter et elektrisk produkt må man ta
følgende forholdsregler for å redusere fare for brann,
elektrisk støt eller skade av noe slag:
ADVARSEL!
• Kun før innendørs bruk
• Forlat aldri støvsugeren når den er koblet til strøm. Må
kobles fra strøm når ikke i bruk eller før reperasjon/
service.
• Må aldri benyttes som ett leketøy. Vær spesielt forsiktig
dersom støvsugeren benyttes i nærheten av barn.
• Må brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen. Ser
vice og reparasjon må utføres av autorisert serviceper
son. Benytt originale reservdeler og produsentens origi
nale tilleggsutstyr. Støvsugeren må ikke på noen
måte justeres eller forandres.
• Støvsugeren må aldri benyttes uten filter.
• Advarsel! Støvsug aldrig sundheds skadeligt materiale
uden at Hepa-filteret er monteret.
• All hantering av maskin, støvposer, filter og
øvrige tillbehør som anvendes ved støvsugning av hel
seskadelig materiale, skal utføres i henhold til de regler
som gjelder for de respektive materialer.
• Må ikke brukes dersom ledning eller støpselet er øde
lagt. Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, falt
i gulvet, ødelagt, etterlatt utendørs eller blitt våt må den
etter sees av autorisert serviceperson før bruk.
• Må ikke løftes eller bæres etter kabelen.
Trekk ikke kabelen rundt skarpe kanter eller hjørner.
Kjør ikke over ledningen med maskinen. Hold ledningen
borte fra varme overflater.
• Trekk ikke i ledningen når du skal trekke utkontakten.
Trekk alltid i støpselet.
• Støvsug aldri flytende væsker. Pass på at du er tørr på
hendene når du tar på elektriske ledninger og støpsel.
Når maskinen skall rengjøres, pass på at den ikker er
tilkoblet strøm. Bruk toørr klut ved rengjøringen.
• Bruk aldri støvsugeren til å suge opp
•
•
•
•
•
brennende, glødende eller rykende materialer, slikt som
sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brennbar gass eller
væske.
Sug aldri opp skarpe gjenstander.
Slå av maskinen før støpselet trekkes ut av kontakten..
Vær spesielt forsiktig ved rengjøring av trapper og avsatser.
Må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosive
gasser eller væsker.
Slå alltid av støvsugeren før du monterer eller skifter utstyr.
Service og reparasjon av dobbelt isolerte
produkter.
I ett dobbelt isolert produkt er den dobbelte isoleringen en
erstatning for jordet elektrisk tilkobling. Produktet har ingen
jordet tilkoblingsmulighet og må ikke ved noen anledning
justeres slik at dette blir tilkoblet.
Service og vedlikehold av dobbeltisolerte produkter krever
stor kunskap om produktet. Service og reparasjoner skal
derfor alltid utføres av en autorisert serviceperson.
Reservdeler i et dobbeltisolert produkt må være identiske
med de deler som byttes ut. Symbolet er merket på alle
dobbeltisolerte produkter.
Lydeffekt i overensstemmelse med BS:
58,5 dB(A)
Lydeffekt med munnstykket mot gulvet i overensstemmelse med IEC 704:
76 dB(A)
Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC, 93/68/EEC.
SPAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER!
16
BRUKSANVISNING
1. Åpne
7. Start/stopp
Trekk låseklipsen opp og ut (a) og løft dekselet (b).
a) Fotbetjent start/stopp
b) Strømuttaket for motordrevet teppemunnstykke koples
inn når maskinen startes.
2. Støvpose
Træ åpningen i posen over maskinens inntaksstuss. Trykk
papplaten med mem-branen forover forbi den opphøyde
kanten på stussen og fest den med låsebrikken. Bruk bare
originale støvposer.
8. ADVARSEL!
Støvsugeren må aldri brukes til oppsuging av væske,
glassbiter eller aske!
3 Tilkopling av slange
9 Filter
Skyv slangekoplingen helt inn og vri med klokken.
Maskinens filtre er plassert i dekselet. Løft ut filterholderen
slik figur a viser og løft deretter filtrene ut.
Figur b viser standardfilteret, figur c viser finfilteret. Kontroller disse filtrene med jevne mellomrom, f.eks. når
posen skiftes, og skift ved behov.
I stedet for disse to filtrene kan man bruke et mikrofilter av
HEPA-kvalitet (e). Dette filteret renser utblåsingsluften
99,99 % for partikler større enn 0,3 mikron.
Maskinen er også utstyrt med et katastrofefilter (d) plassert over motordelen. Dette filteret må kontrolleres og
eventuelt skiftes når posen skiftes.
4. Forlengelsesrør
Backsaverrør
Sett sammen rørene og vri slik at de låses sikkert på plass.
Rørene kan monteras på 2 forskjelige måter. For å løsse,
trekk inn knappen (1) på rørene.
Teleskoprør
Trykk sperren nedover, deretter tilpasses lengden. Maks. 950
mm, min. 630 mm. Ved støvsuging i trapper, anbefales
sammenskjøvet teleskoprør.
4b) Parking av rörene med kombimunnstykket
Under og etter rengjøring kan du parkere slangen, røret og
munnstykket. Trykk parkeringsklipset på kombimunnstykket
fast i sporet på baksiden av maskinen.
5. Munnstykker
Utstyret på figurene kan variere fra modell til modell.
a-b) Kombimunnstykke
Innstillingen tilpasses etter typen gulv, med børste på harde
gulv og uten børste på tepper.
c) Fugemunnstykke
Brukes på møbler, ovner og andre vanskelig tilgjengelige
steder.
d) Lite kombimunnstykke
Det lille kombimunnstykket er utstyrt med en børste for
møbler, billedrammer, lister osv, samt et oppfellbart plant
munnstykke for gardiner, møbler osv.
VIKTIG!
Denne maskin er utstyrt med ledning i spisialutførelse,
som må skiftes ut med ledning av samme type hvis den
skades. En slik ledning kan fås fra autorisert serviceverksted og må monteres av sakkyndeg person.
Denne maskin er utstyrt med en termobryter for å beskytte
vitale deler mot overoppheting. Skulle sikkerhetsbryteren
slå av maskinen, tar det ca 5-10 minutter før den automatisk
starter igjen. Denne tiden bruker du til å kontrollere slange,
støvpose og filter for å kontrollere at ingenting hindrer
luftstrømmen gjennom maskinen.
6. Spjeld
OBS!
For å unngå at munnstykket suger seg fast, kan sugeeffekten
reguleres med spjeldet på håndtaket.
Før rengjøring eller service av maskinen må støpselet
trekkes ut av kontakten.
17
20
Printed in Sweden by AB Åmålstryck
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement