Electrolux EIS6448 User manual

Electrolux EIS6448 User manual
EIS6448
BG
HU
RO
Плоча
Főzőlap
Plită
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Manual de utilizare
2
27
51
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 8
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО..............................................................................10
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................11
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 12
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 18
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 21
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................21
11. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................24
12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................25
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пържене с мазнина или
олио, без надзор, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, а изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене
трябва да бъде наблюдаван постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот,
тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е
свързан директно към електрическата мрежа с
помощта на съединителна кутия, премахнете
предпазителя, за да изключите уреда от
електрическата мрежа. В противен случай се
свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
БЪЛГАРСКИ
•
5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за
котлони вградени в уреда. Използването на
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато
се отвори вратата или прозорецът.
Всеки уред има охлаждащи
вентилатори на дъното.
Ако уреда е монтиран над
чекмеджето:
– Не складирайте малки
парченца или хартийки, които
могат да бъдат всмукани и да
наранят охлаждащите
•
вентилатори или да повредят
охлаждащата система.
– Пазете дистанция от минимум 2
см между дъното на уреда и
складираните части в
чекмеджето.
Отстранете всякакви разделящи
панели, монтирани в шкафа под
уреда.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
"изкл." след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
•
•
•
2.5 Обслужване
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.6 Изхвърляне
2.4 Грижи и почистване
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
7
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.3 Свързващ кабел
•
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да подмените повреден
захранващ кабел, използвайте
кабел тип: H05V2V2-F, който
издържа на температура от 90 °С
8
www.electrolux.com
или по-висока. Свържете се с
местния сервизния център.
3.4 Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
Ако уредът е инсталиран
над чекмедже,
вентилацията на плота
може да загрее
елементите, съхранявани
в чекмеджето по време на
процеса на готвене.
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1
1 Индукционна зона за готвене
2 Контролно табло
1
1
1
2
min.
28
БЪЛГАРСКИ
9
4.2 Разположение на командното табло
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
За да видите наличните настройки, докоснете съответния символ.
Сим‐
вол
Бележка
1
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на плочата.
2
Меню
За да отворите и затворите Меню.
3
Избор на зона
За да отворите плъзгача за избраната зона.
Индикатор на зо‐
на
За да се покаже за коя зона е активен плъзга‐
чът.
-
За задаване на функциите на таймера.
Плъзгач
За регулиране степента на нагряване.
7
PowerBoost
За да активирате функцията.
8
Заключване
За активиране и деактивиране на функцията.
-
Прозорецът на инфрачервен сигнален кому‐
никатор Hob²Hood. Не слагайте капак.
Пауза
За активиране и деактивиране на функцията.
-
За показване текущата степен на нагряване.
Bridge
За активиране и деактивиране на функцията.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
10
www.electrolux.com
4.3 OptiHeat Control (3стъпков индикатор за
остатъчна топлина)
ВНИМАНИЕ!
III / II / I Съществува риск
от изгаряне, вследствие на
остатъчна топлина.
Индикаторът посочва
нивото на остатъчната
топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
5.1 Използване на сензорния
екран
•
•
•
•
•
•
•
За да активирате дадена опция,
докоснете съответния бутон на
дисплея.
Избраната функция се активира,
когато отделите пръста си от
дисплея.
За бързо преминаване през
наличните опции използвайте бърз
жест или плъзнете пръсти през
дисплея.
Скоростта на жеста определя колко
бързо се движи екрана.
Превъртането може да спре от
самосебе си, или можете да го
прекратите незабавно, с докосване
на екрана.
Можете да промените повечето
параметри, които се показват на
дисплея, с докосване на
съответните символи.
За избор на необходимата функция
или време, превъртете списъка
Меню
Помощ при готвене
Функции котлон
Размразяване
•
•
•
•
и/или докоснете опцията, която
желаете да изберете.
Когато плочата е активирана и част
от символите изчезнат от екрана,
докоснете което и да е място от
дисплея. Символите отново се
показват.
За определени функции се появява
изскачащ прозорец с допълнителна
информация при стартирането им.
Могат да се използват единствено
символите с подсветка.
Първо изберете зона, за да
активирате функциите на таймера.
5.2 Меню структура
Докоснете
, за да получите достъп
до и да промените настройките на
плочата или да активирате някои
функции. Таблицата показва
основната структура на Меню.
БЪЛГАРСКИ
Настройки
11
Защита от деца
Хронометър
Hob²Hood
H0 – изключено
H1 – само светлина
H2 – ниска скорост на вентила‐
тора
H3 – Автоматичен вентилатор
на ниска скорост
H4 – Автоматичен вентилатор
на средна скорост
H5 – Автоматичен вентилатор
на висока скорост
H6 – Усилвател на автоматич‐
ния вентилатор
Настройка
Помощ при готвене
Language (Език)
Звук на бутоните
Сила на звук. сигнал
Яркост на екрана
Услуга
Demo Режим
Термометър
Покажи версията на софтуера
Хронология аларми
Нулиране вс. настройки
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
Когато докоснете и задържите някои
от опциите, налични в Меню, се
появява кратко описание. Следвайте
съветите за лесна навигация в Меню.
Ако сте в долната част на Меню,
превъртете списъка нагоре и
използвате или докоснете
излезете от Меню.
, за да
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Първо свързване към
мрежата
Когато свързвате плочата към
мрежата, трябва да зададете
12
www.electrolux.com
Language (Език), Яркост на екрана и
Сила на звук. сигнал.
Може да промените настройката от
Меню > Настройки > Настройка. Вижте
„Всекидневна употреба“.
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Настройка на на‐ Котлонът се
гряването
деактивира след
7.1 Активиране и
деактивиране
1-2
6 часа
3-5
5 часа
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
6
4 часа
7-9
1,5 часа
7.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
всички зони за готвене са
изключени,
• след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
• разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Махнете предмета или почистете
командното табло.
• плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
• използвате неподходящ готварски
съд или не е поставен такъв върху
дадена зона. Белият символ за
зона за готвене премигва и
индукционната зона за готвене се
деактивира автоматично след 1
минута.
• не спрете зоната за готвене или не
промените степента на нагряване.
След известно време светва
съобщение и плочата се
деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
7.3 Използване на зоните за
готвене
Поставете готварските съдове върху
центъра на избраната зона за готвене.
Индукционните зони за готвене
автоматично се приспособяват към
размера на дъното на готварския съд.
След като поставите готварски съд
върху избраната зона за готвене
плочата автоматично го засича и
съответният плъзгач се появява на
дисплея. Слайдерът се вижда за 8
секунди, а след това време дисплеят
се връща в основен изглед. За да
затворите плъзгача по-бързо,
докоснете екрана извън зоната на
плъзгача.
Когато другите зони са активни,
степента на нагряване за зоната,
която искате да ползвате, може да е
ограничена. Разгледайте „Управл.
мощност“.
Уверете се, че готварският
съд е подходящ за
индукционни плочи. За
повече информация
относно видовете
готварски съдове вижте
„Препоръки и съвети“.
Проверете размера на
готварския съд в
„Технически данни“.
БЪЛГАРСКИ
7.4 Настройка на нагряването
1. Активирайте плочата.
2. Поставете готварския съд върху
зоната за готвене.
Плъзгачът за активна зона за готвене
се появява на дисплея и е активен 8
секунди.
3. Докоснете или плъзнете с пръст,
за да зададете желаната степен на
нагряване.
Символът става червен и се
уголемява.
•
•
•
•
13
Функцията се активира, когато
общият електрически товар на
зоните за готвене, свързани към
една фаза, надвиши 3680 W.
Функцията намалява мощността на
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза, което оказва
влияние на наличната степен на
нагряване.
Максималната степен на нагряване
се вижда на плъзгача. Само
цифрите в бяло са активни.
Ако не е налична по-висока степен
на нагряване, намалете я първо за
другите зони за готвене.
7.5 PowerBoost
Тази функция активира повече
мощност за подходящата индукционна
зона за готвене; тя зависи от размера
на съдовете. Функцията може да бъде
активирана само за ограничен период
от време.
1. Първо докоснете символа на
желаната зона.
2. Докоснете
или плъзнете пръст
надясно, за да активирате
функцията за избраната зона за
готвене.
Символът става червен и се
уголемява.
Функцията се деактивира
автоматично. За да деактивирате
функцията ръчно, изберете зоната и
променете степента на нагряване.
За максимални стойности
на продължителността
вижте "Технически данни".
7.6 Управл. мощност
•
•
•
Зоните за готвене са групирани
според местоположението и броя
на фазите в плота. Вижте
илюстрацията.
Всяка фаза има максимален
електрически товар от 3680 W.
Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани
към същата фаза.
7.7 функция Bridge
Тази функция свързва две зони за
готвене и те работят като една, със
същата степен на нагряване.
Можете да използвате функцията с
големи съдове за готвене.
1. Поставете готварските съдове
върху две зони за готвене.
Готварските съдове трябва да
покриват центровете на двете
зони.
2. Докоснете , за да активирате
функцията. Символът на зоната се
променя.
3. Настройте степента на нагряване.
Готварските съдове трябва да
покриват центровете на двете зони, но
да не преминават маркировката на
областта.
14
www.electrolux.com
Когато времето свърши, прозвучава
звуков сигнал и
Докоснете
премигва.
, за да спрете сигнала.
За да изключите функцията, настройте
степента на нагряване на 0. Или
докоснете
+STOP
наляво от стойността на
до него и
таймера, докоснете
потвърдете избора си, когато се появи
изскачащият прозорец.
Таймер
Можете да използвате тази функция,
когато плочата е активирана, но
зоните за готвене не работят.
За да деактивирате функцията,
натиснете . Зоните за готвене
работят независимо една от друга.
7.8 Таймер
Таймер за обратно
броене
+STOP
Използвайте тази функция, за да
посочите колко дълго искате зоните за
готвене да работят по време на една
готаврска сесия.
Може да нагласите функцията за
всяка зона за готвене отделно.
1. Първо нагласете степента на
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
2. Докоснете символа на зоната.
3. Докоснете .
Прозорецът с менюто на таймера се
появява на дисплея.
4. Проверете
функцията.
, за да активирате
Символите се сменят на
.
5. Плъзнете пръст наляво или
надясно, за да изберете желаното
време (напр. часове и/или минути).
6. Докоснете ОК, за да потвърдите
избора си.
+STOP
Може също така да изберете
отмените избора си.
, за да
Тази функция не влияе върху
работата на зоните за готвене.
1. Изберете зона за готвене.
На дисплея се показва съответният
плъзгач.
2. Докоснете .
Прозорецът с менюто на таймера се
появява на дисплея.
3. Плъзнете пръст наляво или
надясно, за да изберете желаното
време (напр. часове и минути).
4. Докоснете ОК, за да потвърдите
избора си.
Може също така да изберете , за да
отмените избора си.
Когато времето свърши, прозвучава
светва. Докоснете
звуков сигнал и
, за да спрете сигнала.
За да деактивирате функцията,
докоснете
наляво от стойността на
таймера, докоснете
до него и
потвърдете избора си, когато се появи
изскачащият прозорец.
Хронометър
Функцията стартира автоматично
отброяване веднага след като сте
активирали зона за готвене. Можете
да използвате тази функция, за да
наблюдавате колко дълго работи
зоната за готвене.
1. Докоснете
за достъп до Меню.
БЪЛГАРСКИ
2. Скролнете в Меню, за да изберете
Настройки > Хронометър.
3. Докоснете превключвателя, за да
включите/изключите функцията.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
Първо настройте степента на
нагряване.
Докоснете , за да активирате
функцията.
За да деактивирате функцията,
докоснете
докоснете
и изберете Пауза от
изскачащия прозорец. Изберете
Старт, за да продължите отброяване.
7.9 Пауза
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Когато функцията работи, можете да
използвате единствено символите
и . Всички останали символи на
командното табло са заключени.
Функцията не спира функциите на
таймера.
Докоснете
функцията.
, за да активирате
светва. Степента на нагряване е
намалена на 1.
За да деактивирате функцията,
натиснете
.
Функцията спира PowerBoost. Найвисоката степен на нагряване се
активира повторно, когато отново
натиснете
.
7.10 Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато плочата работи. Така се
за 3 секунди.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
Функцията не спира, когато
повдигнете готварския съд. За да
нулирате функцията и да я
рестартирате ръчно, докоснете ,
изберете Нулиране от изскачащия
прозорец. Функцията започва
отброяване от 0. За да Пауза на
функцията за една готварска сесия,
15
предотвратяват случайни промени на
степента на нагряване.
7.11 Защита от деца
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
на дисплея, за да
1. Докоснете
отворите Меню.
2. Изберете Настройки > Защита от
деца от списъка.
3. Включете превключвателя и
докоснете буквите A-O-X по
азбучен ред, за да активирате
функцията. За да деактивирате
функцията, изключете
превключвателя.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
7.12 Language (Език)
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Настройки >Настройка >
Language (Език) от списъка.
3. Изберете съответния език от
списъка.
Ако сте избрали грешен език,
докоснете
. От появилия се списък
изберете третата опция и след това
последната опция два пъти. Накрая
изберете опцията отдясно.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
16
www.electrolux.com
навигирате в Меню, използвайте
или
.
7.13 Звук на бутоните / Сила
на звук. сигнал
Може да изберете типа звук, който
издава плочата или да изключите
всички звуци. Може да избирате
между кликване (по подразбиране)
или „бипкащ“ звук.
на дисплея, за да
1. Докоснете
отворите Меню.
2. Изберете Настройки > Настройка>
Звук на бутоните / Сила на звук.
сигнал от списъка.
3. Изберете съответната опция.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
7.14 Яркост на екрана
за постоянно, проверете , преди
да активирате функцията.
Можете да променяте яркостта на
дисплея.
Има 4 нива на яркост, като 1 е найниското, а 4 – най-високото.
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Настройки >Настройка >
Яркост на екрана от списъка.
3. Изберете съответното ниво.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
7.15
1. Докоснете
на дисплея, за да
отворите Меню.
2. Изберете Помощ при готвене и от
списъкиа изберете вида храна,
която желаете да приготвите.
За всеки вид храна има няколко
налични опции. Следвайте
инструкциите на екрана.
• Можете да докоснете ОК в найгорната част на изскачащия
прозорец, за да използвате
настройките по подразбиране.
• Може да настроите функцията
на таймера. Когато готварският
съд достигне желаната
температура, може да
активирате таймера.
• Може да промените степента на
нагряване по подразбиране.
3. Когато готварският съд достигне
желаната температура, прозвучава
звуков сигнал и се появява
изскачащ прозорец. За да
затворите прозореца и да
стартирате функцията, докоснете
ОК. За да деактивирате прозореца
Помощ при готвене
Тази функция регулира температурата
за различни видове храна и я
поддържа по време на цялото готвене.
Тя може да се регулира само за
лявата предна зона за готвене или и
за двете зони отляво при свързване.
За да спрете функцията, докоснете
и Стоп или докоснете
и изберете
Помощ при готвене, изберете вида
храна и докоснете Стоп.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
или
.
7.16
Размразяване
Може да използвате тази функция за
разтапяне на различни продукти, напр.
шоколад или масло. Може да
използвате функцията само за една
зона за готвене по време на една
готварска сесия.
на дисплея, за да
1. Докоснете
отворите Меню.
2. Изберете Функции котлон >
Размразяване от списъка.
3. Натиснете Старт
БЪЛГАРСКИ
Трябва да изберете желаната
зона.
Появява се изскачащ прозорец с
въпрос дали желаете да отмените
последната степен на нагряване,
ако има такава.
Ако смените скоростта на
вентилатора на
абсорбатора, връзката по
подразбиране на плочата
се деактивира. За да
активирате повторно тази
функция, ИЗКЛЮЧЕТЕ
двата уреда и отново ги
ВКЛЮЧЕТЕ.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец. За да
навигирате в Меню, използвайте
17
или
.
За да спрете функцията, докоснете
символа за избор на зона и докоснете
Стоп.
7.17 Hob²Hood
Това е модерна автоматична функция,
свързваща плочата към специален
абсорбатор. Както плочата, така и
абсорбаторът разполагат с
комуникатор с инфрачервен сигнал.
Скоростта на вентилатора се
определя автоматично, въз основа на
настройката на режима и
температурата на най-горещите
готварски съдове върху плочата.
При повечето абсорбатори
дистанционната система е
деактивирана по подразбиране.
Активирайте я, преди да използвате
функцията. За повече информация
вижте ръководството за употреба на
абсорбатора.
Функцията работи автоматично между
H2 и Н6. Първоначално плочата е
зададена на H5. Абсорбаторът
реагира при работа с плочата.
Плочата автоматично разпознава
температурата на готварските съдове
и регулира скоростта на вентилатора.
Можете да настроите плочата така, че
да активира само лампичката при
натискане на Н1.
Ре‐ Ав‐
Варене 1)
жим тома‐
тич‐
но
ос‐
вет‐
ле‐
ние
Пържене2)
H0
Изкл. Изкл.
Изкл.
H1
Вкл.
Изкл.
Изкл.
H23) Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 1
1
H3
Вкл.
Изкл.
H4
Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 1
1
H5
Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 1
2
H6
Вкл.
Скорост на Скорост на
вентила‐
вентилатор
тор 2
3
Скорост на
вентилатор
1
1) Плочата разпознава процеса на варе‐
не и активира скоростта на вентилатора
съгласно автоматичния режим.
2) Плочата разпознава процеса на пър‐
жене и активира скоростта на вентилато‐
ра съгласно автоматичния режим.
3) Този режим активира вентилатора и
осветлението, като не зависи от темпе‐
ратурата.
18
www.electrolux.com
Смяна на режимите
Режимите се сменят и се регулират
автоматично. Ако не сте
удовлетворени с нивото на шума/
скоростта на вентилатора, можете да
превключвате режимите ръчно.
1. Докоснете
.
Изберете Настройки > Hob²Hood от
списъка.
2. Изберете съответния режим.
За да излезете от Меню, докоснете
или дясната част на дисплея, извън
изскачащия прозорец.
Когато приключите с готвенето и
деактивирате плочата, е възможно
вентилаторът на абсорбатора все още
да работи за определен период от
време. След този период от време
системата автоматично деактивира
вентилатора и предотвратява
случайното му активиране в
следващите 30 секунди.
Осветлението на абсорбатора се
деактивира 2 минути след
деактивиране на плочата.
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Уверете се, че дъната на
чиниите са чисти и сухи,
преди да ги поставите на
повърхността на плота.
8.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
подходящи съдове
Материал на готварския съд
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно
(отбелязано като правилно от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
Водата завира много бързо на
зона, настроена на най-високата
степен за нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват към дъното на
готварския съд автоматично.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Вж. "Технически данни".
8.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
БЪЛГАРСКИ
•
бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: електрическо
превключване, готварският съд ще
бъде засечен, след като го
поставите на плота.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумовете са нормални и не
показват неизправност.
8.3 Öko Timer (Икономичен
таймер)
19
8.4 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната не е линейна. Когато
увеличите степента на нагряване, тя
не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия. Това означава, че зоната за
готвене със средна степен на
нагряване използва по-малко от
половината от своята енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
За да пестите енергия, нагревателят
на зоната за готвене се деактивира
преди сигнала на таймера за
отброяване на оставащото време.
Разликата във времето за работа
зависи от степента на нагряване и
времетраенето на готвенето.
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
1
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1-2
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1-2
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
2-3
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете поне два пъти
повече течност, отколкото
е оризът, по средата на го‐
твенето смесете млечните
блюда.
3-4
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
20 - 45
Добавете няколко супени
лъжици течност.
4-5
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
4-5
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
20
www.electrolux.com
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
6-7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, кюфтета, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
7-8
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. PowerBoost е активиран.
8.5 Препоръки и съвети за
Hob²Hood
При управление на плочата с тази
функция:
•
Пазете панела на абсорбатора от
пряка слънчева светлина.
• Не зацапвайте халогенната лампа
на панела на абсорбатора.
• Не покривайте командното табло
на плочите.
• Не прекъсвайте сигнала между
плочата и аспиратора (например с
ръка, готварска ръкохватка или
тенджера). Вж. картинката.
Аспираторът на картинката е само
примерен.
Поддържайте прозореца
за Hob²Hood инфрачервен
сигнален комуникатор
Hob²Hood чист.
Други дистанционно
контролирани уреди могат
да блокират сигнала. Не
използвайте такива уреди
в близост до плочата,
докато Hob²Hood е
включен.
Абсорбатори с Hob²Hood функция
За да намерите пълната гама
абсорбатори, които работят с тази
функция, обърнете се към нашия
потребителски уебсайт. Electrolux
абсорбаторът, който работи с тази
функция трябва да съдържа символа
.
БЪЛГАРСКИ
21
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
9.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолио, захар и храна със захар, в
противен случай замърсяването
може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.
•
•
•
Използвайте специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
Повърхността на поставката за
греене е с хоризонтални жлебове.
Почистете плочата с влажна кърпа
и малко препарат с плавно
движение отляво надясно. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа отляво надясно.
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или да работите с плоча‐ към електрозахранването
та.
или е свързана непра‐
вилно.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да изключват, се обадете
на квалифициран елек‐
тротехник.
22
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не настройвате степента Включете плочата отново
на нагряване за 60 секун‐ и задайте степента на
ди.
нагряване за по-малко от
60 секунди.
Докоснали сте 2 или по‐
Докосвайте само по едно
вече сензорни полета ед‐ сензорно поле.
новременно.
Дисплеят не реагира на
докосване.
Пауза работи.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Част от дисплея е покри‐
та или готварските съдо‐
ве са поставени прекале‐
но близо до него.
Има течност или предмет
върху дисплея.
Отстранете предметите.
Преместете готварските
съдове далеч от дис‐
плея.
Почистете дисплея, изча‐
кайте докато уредът из‐
стине. Изключете плоча‐
та от електрическото за‐
хранване. След 1 минута
свържете плочата отно‐
во.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира, прозвучава зву‐
ков сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време или сензорът е по‐
вреден.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да се нагорещи, свър‐
жете се с упълномощен
сервизен център.
Не можете да активирате Вече има друга зона, коя‐ Първо намалете мощ‐
най-високата степен на
то е зададена на най-ви‐ ността на другата зона.
нагряване.
соката степен на нагря‐
ване.
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до полетата за управле‐
ние.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
Hob²Hood не работи
Махнете предмета от ко‐
мандното табло.
Покрили сте командното
табло.
БЪЛГАРСКИ
23
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Hob²Hood работи, но са‐
мо лампичката свети.
Активирали сте режим
H1.
Сменете режима на H2 –
H6 или изчакайте докато
стартира автоматичният
режим.
Hob²Hood режими H1 –
Възможно е да има про‐
H6 работят, но лампичка‐ блем с крушката.
та е изключена.
Свържете се с упълномо‐
щен сервизен център.
Няма звук, когато докос‐
вате сензорните полета
на таблото.
Звуците са деактивира‐
ни.
Активирайте звуците.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Зададен е грешен език.
Сменили сте езика по‐
грешка.
Връщане на всички функ‐
ции към фабричните на‐
стройки. Изберете Нули‐
ране вс. настройки от Ме‐
ню.
Изключете плочата от
електрическото захран‐
ване. След 1 минута
свържете плочата отно‐
во. Задайте Language
(Език), Яркост на екрана
и Сила на звук. сигнал.
Зоната за готвене се
деактивира.
Излиза предупреждение,
че зоната за готвене ще
се изключи.
Автоматичното изключ‐
ване деактивира зоната
за готвене.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново.
Излизат
и съобщение. Заключване работи.
Появява се O - X - A.
премигва.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Защита от деца работи.
Вижте "Всекидневна упо‐
треба".
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове. Вижте
"Препоръки и съвети".
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери. Вижте "Технически
данни".
24
www.electrolux.com
Проблем
и число светва.
Възможна причина
Отстраняване
В плочата има грешка.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново
след 30 секунди. Ако
се появи отново, изклю‐
чете плочата от електри‐
ческото захранване.
След 30 секунди свърже‐
те плочата отново. Ако
проблемът продължи, се
обърнете към упълномо‐
щен сервизен център.
Може да чуете постоянен Електрическата връзка е
звуков сигнал.
изпълнена неправилно.
10.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
Изключете плочата от
електрическото захран‐
ване. Говорете с квали‐
фициран електротехник
да направи проверка на
инсталацията.
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
11. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
11.1 Табелка с технически
данни
Модел EIS6448
Тип 61 B4A 01 CA
Индукционен7.35 kW
Сериен номер .................
ELECTROLUX
11.2 Софтуерни лицензи
Софтуерът на този продукт съдържа
защитен от авторски права софтуер,
лицензиран според BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 и други.
PNC (номер на продукт) 949 596 906 00
220 – 240 V / 400 V 2N 50 – 60 Hz
Произведено в Германия
7.35 kW
Проверете пълното копие на лиценза
от: Меню > Настройки > Услуга >
Термометър.
Можете да изтеглите изходния код на
софтуера с отворен код, като
последвате хиперлинка, който се
намира на уеб страницата на
продукта.
БЪЛГАРСКИ
25
11.3 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
PowerBoost
мощност (при [W]
максимална
топлинна на‐
стройка) [W]
PowerBoost
максимална
продължи‐
телност [min]
Диаметър на
готварски съд
[mm]
Предна лява
2300
3200
10
125 - 210
Задна лява
2300
3200
10
125 - 210
Предна дясна
1400
2500
4
125 - 145
Задна дясна
1800
2800
10
145 - 180
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
12.1 Продуктова информация съобразно EU 66/2014, валиден
само за пазара на ЕС
Идентификация на мо‐
дела
EIS6448
Тип готварски плот
Вградени котло‐
ни
Брой зони за готвене
4
Загряваща технология
Индукция
Диаметър на кръгли зо‐
ни за готвене (Ø)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Енергийна консумация
на зона за готвене (EC
electric cooking)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
188,9 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Енергийна консумация
на котлона (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене. Част 2: Котлони – методи за
измерване на ефективността
Енергийните стойности, отнасящи се
до зоната за готвене, са
185,0 Wh / kg
идентифицирани от маркировките на
съответните зони за готвене.
26
www.electrolux.com
12.2 Енергоспестяващи
•
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
•
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
MAGYAR
27
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................27
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 30
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 32
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 33
5. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN...............................................................34
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................36
7. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 37
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................43
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................45
10. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 45
11. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 48
12. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 49
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
28
www.electrolux.com
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket/terméket tartsa folyamatosan felügyelet
alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap
adott elemét, és ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
30
www.electrolux.com
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a
nedvesség ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Mindegyik készülék alján
hűtőventilátorok találhatók.
Ha a készüléket fiók fölött helyezi
üzembe:
– Ne tároljon semmi olyan
kisméretű tárgyat vagy papírlapot,
melyet a ventilátorok
beszívhatnak, mivel az
megsértheti a hűtőventilátorokat,
vagy megrongálhatja a
hűtőrendszert.
– A készülék alja és a fiókban tárolt
tárgyak között hagyjon legalább 2
cm távolságot.
A készülék alatti szekrényből minden
elválasztó lapot távolítson el.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Bármilyen beavatkozás előtt
ellenőrizni kell, hogy a berendezés le
lett-e választva az elektromos
hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket
a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
(ha van) és a hálózati kábel épségére.
Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
MAGYAR
•
•
•
•
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
2.3 Használat
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
31
Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
A szívritmus-szabályozóval
rendelkező személyek tartsanak
legalább 30 cm távolságot a
bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.
Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
32
www.electrolux.com
2.4 Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
2.5 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.4 Összeszerelés
3.1 A szerelést megelőző
teendők
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
Sorozatszám ...........................
3.2 Beépíthető tűzhelylapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
3.3 Csatlakozóvezeték
•
•
A főzőlapot csatlakozó vezetékkel
együtt szállítjuk.
A megsérült hálózati kábel pótlásához
használja a következő vezetéktípust:
H05V2V2-F, mely 90°C-os vagy
magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
min.
500mm
min.
50mm
MAGYAR
Ha a készüléket egy fiók fölé
szereli fel, a főzőlap
ventilátora főzés közben
felmelegítheti a fiókban
elhelyezett és tárolt
eszközöket.
min.
28
min. min.
12 60
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Főzőfelület elrendezése
1
1 Indukciós főzőzóna
2 Kezelőpanel
1
1
1
2
4.2 Kezelőpanel elrendezés
1
2
3
12
4
5
6
11
7
8
10 9
33
34
www.electrolux.com
A rendelkezésre álló beállítások megtekintéséhez érintse meg a megfelelő
szimbólumot.
Szim‐ Megjegyzés
bólum
1
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
2
Menü
A Menü megnyitása és bezárása.
3
Főzőzóna-válasz‐
tás
A csúszka megnyitása a kiválasztott főzőzóná‐
hoz.
Főzőzóna vissza‐
jelzője
Jelzi, hogy a csúszka melyik főzőzónánál aktív.
-
Az időzítő funkciók beállítása.
Csúszka
A hőfok beálítása.
7
PowerBoost
A funkció bekapcsolása.
8
Funkciózár
A funkció be- és kikapcsolása.
-
A Hob²Hood infravörös jeladó ablaka. Ne fedje
le.
Szünet
A funkció be- és kikapcsolása.
-
Megjeleníti az aktuális hőfokbeállítást.
Bridge
A funkció be- és kikapcsolása.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control
(maradékhő kijelzése 3
lépésben)
FIGYELMEZTETÉS!
III / II / I A maradékhő miatt
égési sérülés veszélye áll
fenn. A visszajelző a
maradékhő szintjét jelzi.
Az indukciós főzőzónák közvetlenül a
főzőedény alján biztosítják az
ételkészítéshez szükséges hőt. Az
üvegkerámiát a főzőedény maradékhője
melegíti.
5. A HASZNÁLAT LÉPÉSEI RÖVIDEN
5.1 Az érintőképernyő
használata
•
•
Egy adott kiegészítő funkció
aktiválásához vagy kikapcsolásához
érintse meg a megfelelő szimbólumot
a kijelzőn.
A kiválasztott funkció bekapcsol,
amikor elveszi ujját a kijelzőről.
•
•
•
A rendelkezésre álló kiegészítő
funkciók közötti görgetéshez tegyen
egy gyors mozdulatot, vagy húzza
végig az ujját a kijelzőn.
A mozdulat sebességétől függ, hogy
milyen gyorsan gördül a képernyő.
A görgető mozgás önmagától leáll,
vagy azonnal le is állíthatja, ha
megérinti a kijelzőt.
MAGYAR
•
•
•
•
A kijelzőn megjelent paraméterek
többségét módosíthatja, ha megérinti
az adott paraméterhez tartozó
szimbólumot.
A kívánt funkció vagy idő
beállításához végiggörgethet a listán,
és/vagy érintse meg a kiválasztandó
kiegészítő funkciót.
Ha a főzőlap be van kapcsolva, és
néhány szimbólum eltűnik a kijelzőről,
érintse meg a kijelző bármely részét.
Az összes szimbólum megjelenik.
Néhány funkció elindítása után egy
előugró ablak jelenik meg további
információkkal.
Menü
Előre programozott sü‐
tés
Főzőlapfunkciók
Olvasztás
•
•
35
Csak a háttérvilágítással rendelkező
szimbólumok használhatók.
Először válasszon egy főzőzónát az
időzítő funkciók aktiválásához.
5.2 Menü szerkezet
A főzőlap beállításainak eléréséhez és
módosításához, illetve egyes funkciók
bekapcsolásához érintse meg a
gombot. A táblázat a Menü
alapszerkezetét mutatja be.
36
www.electrolux.com
Készülék beállítások
Gyerekzár
Stopperóra
Hob²Hood
H0 - Ki
H1 - Csak világítás
H2 - Alacsony ventilátorsebesség
H3 - Alacsony automatikus venti‐
látorsebesség
H4 - Közepes automatikus venti‐
látorsebesség
H5 - Magas automatikus ventilá‐
torsebesség
H6 - Automatikus ventilátorsebes‐
ség rásegítéssel
Beállítás
Előre programozott sütés
Nyelv
Nyomógomb Hang
Figyelmeztető hangerő
Kijelző fényerő
Szolgáltatások
Demo üzemmód
Licenc
Szoftver verzió kijelzése
Riasztási előzmények
Minden beáll. vissz.
A Menü pontból való kilépéshez érintse
meg a
gombot vagy a kijelző jobb
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
vagy
gombot.
Amikor megérintve tartja egy kiegészítő
funkció gombját a Menü-ben, a
kiegészítő funkció rövid leírása jelenik
meg. Kövesse a javaslatokat a Menü
pontba való könnyű mozgás érdekében.
Ha a Menü aljához ért, görgessen fel a
listában, és a segítségével vagy a
megérintésével lépjen ki a Menü pontból.
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Első csatlakoztatás az
elektromos hálózatra
Amikor a főzőlapot a tápfeszültséghez
csatlakoztatja, a következőket kell
beállítani: Nyelv, Kijelző fényerő és
Figyelmeztető hangerő.
MAGYAR
A beállítások a Menü > Készülék
beállítások > Beállítás menüpontban
37
módosíthatók. Lásd a „Napi használat”
című részt.
7. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Be- és kikapcsolás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig
a főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
7.2 Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
•
valamennyi főzőzóna ki van
kapcsolva,
• nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
• több mint 10 másodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta
a kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
Hangjelzés hallható, és a főzőlap
kikapcsol. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
• a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl.
egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt
ismét használná a főzőlapot, várja
meg, hogy a főzőzóna lehűljön.
• nem megfelelő a főzőedény, vagy
nincs főzőedény az adott főzőzónán.
A fehér főzőzóna szimbólum villog, és
1 perc múlva az indukciós főzőzóna
automatikusan leáll.
• nem állított le egy főzőzónát, illetve
nem módosította a hőfokbeállítást.
Bizonyos idő után egy üzenet jelenik
meg, és a főzőlap kikapcsol.
A hőfokbeállítás és azon időtartam
közötti kapcsolat, melynek elteltével a
főzőlap kikapcsol:
Hőfokbeállítás
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol:
1-2
6 óra
3-5
5 óra
6
4 óra
Hőfokbeállítás
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol:
7-9
1,5 óra
7.3 A főzőzónák használata
A főzőedényt a kiválasztott főzőzóna
közepére helyezze. Az indukciós
főzőzónák automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának
méretéhez.
Miután a kiválasztott főzőzónára helyezte
az edényt, a főzőlap automatikusan
érzékeli azt, és a megfelelő csúszka
megjelenik a kijelzőn. A csúszka 8
másodpercig látható, majd a kijelző
visszatér a fő képernyőre. A csúszka
gyorsabb bezárásához érintse meg a
kijelző csúszkán kívül eső területét.
Más zónák működése közben
előfordulhat, hogy a használandó
főzőzóna hőfokbeállítása korlátozottá
válik. Lásd a „Teljesítménykezelés” című
szakaszt.
Ellenőrizze, hogy főzőedény
megfelelő-e indukciós
főzőlaphoz. A főzőedény
típusokkal kapcsolatos
tudnivalókért olvassa el a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” c. fejezetet.
Ellenőrizze a főzőedény
méretét a „Műszaki adatok”
fejezetben.
7.4 Hőfokbeállítás
1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Helyezze a főzőedényt a kiválasztott
főzőzónára.
Az aktív főzőzóna csúszkája megjelenik
a kijelzőn, és 8 másodpercig látható.
3. Érintse meg a csúszkát, vagy
csúsztassa el az ujját a szükséges
hőfok beállításához.
38
www.electrolux.com
A szimbólum pirosra vált, és mérete
megnő.
•
Amennyiben egy magasabb
hőfokbeállítás nem áll rendelkezésre,
csökkentse a többi főzőzóna beállított
értékét.
7.5 PowerBoost
Ez a funkció nagyobb teljesítményt
rendel a megfelelő indukciós zónához, a
főzőedény méretétől függően. Ez a
funkció csak bizonyos ideig
működtethető.
1. Először érintse meg a megfelelő
zóna szimbólumát.
gombot, vagy
2. Érintse meg a
húzza el jobbra az ujját a funkció
bekapcsolásához a kiválasztott
főzőzónánál.
A szimbólum pirosra vált, és mérete
megnő.
A funkció automatikusan kikapcsol. A
funkció manuális kikapcsolásához
válassza ki a főzőzónát, majd módosítsa
hőfokbeállítását.
A maximális időtartamot lásd
a „Műszaki adatok” c.
részben.
7.6 Teljesítménykezelés
•
•
•
•
•
•
A főzőzónák a főzőlapba lépő fázisok
számától és elhelyezésétől függően
vannak csoportosítva. Lásd az ábrát.
Minden egyes fázis legnagyobb
elektromos terhelhetősége 3680 W.
A funkció elosztja a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
között.
A funkció akkor kapcsol be, ha az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
összes elektromos
teljesítményfelvétele meghaladja a
3680 W értéket.
A funkció csökkenti a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött többi
főzőzónánál, ezáltal befolyásolja a
rendelkezésre álló hőfokbeállítást.
A maximális hőfokbeállítás a
csúszkán látható. Csak a fehér színű
számjegyek aktívak.
7.7 Bridge funkció
Ez a funkció két főzőzónát kapcsol
össze, és azok egy zónaként üzemelnek
ugyanazzal a hőfokbeállítással.
Ezt a funkciót nagyméretű edényekhez
használhatja.
1. Helyezze a főzőedényt két
főzőzónára. A főzőedényt úgy
helyezze el, hogy lefedje mindkét
zóna középpontját.
2. A funkció bekapcsolásához érintse
mezőt. A zóna szimbólum
meg a
automatikusan megváltozik.
3. Végezze el a hőfokbeállítást.
A főzőedényt úgy helyezze el, hogy
lefedje mindkét zóna középpontját, de ne
nyúljon túl a zónahatár jelölésén.
MAGYAR
39
és a felugró ablak megjelenésekor
erősítse meg választását.
Percszámláló
Ezt a funkciót akkor használhatja, amikor
a főzőlap be van kapcsolva, de a
főzőzónák nem üzemelnek.
A funkció kikapcsolásához érintse meg a
gombot. A főzőzónák ezután
egymástól függetlenül működnek.
7.8 Időzítő
+STOP
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy az adott
főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen
egyetlen főzési ciklus alatt.
A funkció külön állítható mindegyik
főzőzónánál.
1. Először végezze el a megfelelő
főzőzóna hőfokbeállítását, majd
állítsa be a funkciót.
2. Érintse meg a zóna szimbólumot.
gombot.
3. Érintse meg a
Az időzítő menü ablaka megjelenik a
kijelzőn.
4. Jelölje be a
mezőt a funkció
aktiválásához.
jelzésre változnak.
A szimbólumok
5. Húzza az ujját balra vagy jobbra a
megfelelő idő (pl. óra és/vagy perc)
kiválasztásához.
6. A választás megerősítéséhez érintse
meg az Csatlakozás… OK gombot.
+STOP
A kiválasztás törléséhez az
elemet is
használhatja.
Amikor a visszaszámlálás véget ér,
hangjelzés hallható, és a
villog.
gombot a hangjelzés
Érintse meg a
kikapcsolásához.
A funkció kikapcsolásához módosítsa a
hőfokbeállítást 0 értékre. Másik
lehetőségként érintse meg az időzítés
értékétől balra található
+STOP
érintse meg a mellette levő
gombot, majd
gombot,
A funkció nincs hatással a főzőzónák
működésére.
1. Válassza ki a főzőzónák egyikét.
A hozzá tartozó csúszka megjelenik a
kijelzőn.
2. Érintse meg a
gombot.
Az időzítő menü ablaka megjelenik a
kijelzőn.
3. Húzza az ujját balra vagy jobbra a
megfelelő idő (pl. óra és perc)
kiválasztásához.
4. A választás megerősítéséhez érintse
meg az Csatlakozás… OK gombot.
A kiválasztás törléséhez az
elemet is
használhatja.
Amikor a visszaszámlálás véget ér,
hangjelzés hallható, és a
villog.
Érintse meg a
gombot a hangjelzés
kikapcsolásához.
A funkció kikapcsolásához érintse meg
az időzítés értékétől balra található
gombot, majd érintse meg a mellette levő
gombot, és a felugró ablak
megjelenésekor erősítse meg
választását.
Stopperóra
A funkció automatikusan megkezdi a
számlálást a főzőzóna bekapcsolása
után. Ezzel a funkcióval figyelheti, hogy
mennyi ideig tart a működés.
1. Érintse meg a
gombot a Menü
eléréséhez.
2. Görgesse a Menü-t a Készülék
beállítások > Stopperóra
kiválasztásához.
3. A funkció be- / kikapcsolásához
érintse meg a kapcsolót.
40
www.electrolux.com
A Menü pontból való kilépéshez érintse
meg a
gombot vagy a kijelző jobb
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
vagy
gombot.
A funkció nem áll le a főzőedény
felemelésekor. A funkció manuális
visszaállításához és újraindításához
gombot, majd válassza
érintse meg a
a Alaphelyzetbe állítás lehetőséget a
felugró ablakból. A funkció 0 értéktől
kezdi a számlálást. A Szünetfunkció egy
főzési ciklusra történő szüneteltetése
érdekében érintse meg a
gombot,
majd válassza a Szünet lehetőséget a
felugró ablakból. A számlálás
folytatásához válassza a Start pontot.
7.9 Szünet
Ez a funkció az összes üzemelő
főzőzónát a legalacsonyabb hőfokú
beállításra állítja.
és
Amíg a funkció működik, csak a
a szimbólum használható. Minden egyéb
szimbólum le van zárva a kezelőpanelen.
A funkció nem állítja le az időzítési
funkciókat.
A funkció bekapcsolásához érintse meg
a
mezőt.
visszajelző világítani kezd. A
A
hőfokbeállítás 1-es szintre mérséklődik.
A funkció kikapcsolásához érintse meg a
gombot.
A funkció leállítja a PowerBoost
működését. A magasabb hőfokbeállítás
ismét bekapcsolja, ha újra megérinti a
gombot.
7.10 Funkciózár
A főzőlap működése közben zárolhatja a
kezelőpanelt. Ezzel megelőzheti a
hőfokbeállítás véletlen módosítását.
Először végezze el a hőfokbeállítást.
A funkció bekapcsolásához érintse meg
a
mezőt.
A funkció kikapcsolásához érintse meg a
gombot 3 másodpercre.
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
7.11 Gyerekzár
Ez a funkció megakadályozza a főzőlap
véletlen üzemeltetését.
1. Érintse meg a
gombot a kijelzőn
a Menü megnyitásához.
2. Válassza a Készülék beállítások >
Gyerekzár lehetőséget a listából.
3. A funkció aktiválásához fordítsa
bekapcsolás helyzetbe a kapcsolót,
majd érintse meg a A-O-X betűket
ábécé sorrendben. A funkció
leállításához forgassa a kapcsolót
kikapcsolt helyzetbe.
A Menü pontból való kilépéshez érintse
gombot vagy a kijelző jobb
meg a
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
vagy
gombot.
7.12 Nyelv
1. Érintse meg a
gombot a kijelzőn
a Menü megnyitásához.
2. Válassza a Készülék beállítások
>Beállítás > Nyelv lehetőséget a
listából.
3. Válassza ki a megfelelő nyelvet a
listából.
Ha nem a megfelelő nyelvet választotta
gombot. A
ki, érintse meg a
megjelenő listából válassza ki a
harmadik lehetőséget, majd kétszer az
utolsó lehetőséget. Végül válassza a
jobb oldalon található lehetőséget.
A Menü pontból való kilépéshez érintse
gombot vagy a kijelző jobb
meg a
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
vagy
gombot.
MAGYAR
7.13 Nyomógomb Hang /
Figyelmeztető hangerő
41
A kijelző fényereje módosítható.
2. Válassza a Előre programozott sütés
menüpontot, majd válassza ki a
listából az elkészítendő ételfajtát.
Néhány beállítás áll rendelkezésre
minden egyes ételfajtához. Kövesse
a kijelzőn látható utasításokat.
• A felugró ablak felső részén levő
Csatlakozás… OK
megérintésével az
alapértelmezett beállításokat
használhatja.
• Beállíthatja az időzítő funkciót.
Amikor a főzőedény eléri a kívánt
hőmérsékletet, az időzítő
bekapcsolható.
• Módosíthatja az alapértelmezett
hőmérsékleti fokozatot.
3. Amikor a főzőedény eléri a kívánt
hőmérsékletet, hangjelzés hallható,
és egy felugró ablak jelenik meg. Az
ablak bezárásához és a funkció
elindításához érintse meg az
Csatlakozás… OK gombot. Mielőtt
bekapcsolja a funkciót, az ablak
végleges kikapcsolásához jelölje be
4 fényerő szint áll rendelkezésre: 1 a
legkisebb, 4 a legnagyobb fényerőt
jelenti.
A funkció leállításához érintse meg a
és Leállítás gombot, vagy érintse meg a
Kiválaszthatja a főzőlap által
megszólaltatott hangjelzés típusát, vagy
ki is kapcsolhatja a hangjelzést. Kattanás
(alapértelmezett) vagy sípolás közül
választhat.
gombot a kijelzőn
1. Érintse meg a
a Menü megnyitásához.
2. Válassza a Készülék beállítások >
Beállítás> Nyomógomb Hang /
Figyelmeztető hangerő lehetőséget a
listából.
3. Válassza ki a megfelelő beállítást.
A Menü pontból való kilépéshez érintse
meg a
gombot vagy a kijelző jobb
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
vagy
gombot.
7.14 Kijelző fényerő
1. Érintse meg a
gombot a kijelzőn
a Menü megnyitásához.
2. Válassza a Készülék beállítások
>Beállítás > Kijelző fényerő
lehetőséget a listából.
3. Válassza ki a megfelelő fokozatot.
A Menü pontból való kilépéshez érintse
gombot vagy a kijelző jobb
meg a
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
7.15
sütés
vagy
gombot.
Előre programozott
Ez a funkció különböző ételfajtákhoz
állítja be a hőmérsékletet, és fenntartja
azt a főzés során. Csak a bal első
főzőzónánál vagy az áthidalással
összekapcsolt két bal oldali zónánál
kapcsolható be.
1. Érintse meg a
gombot a kijelzőn
a Menü megnyitásához.
a
mezőt.
gombot, és válassza a Előre
programozott sütés lehetőséget, majd
válassza ki az ételfajtát, és érintse meg a
Leállítás gombot.
A Menü pontból való kilépéshez érintse
meg a
gombot vagy a kijelző jobb
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
7.16
vagy
gombot.
Olvasztás
Ezt a funkciót különböző termékek, pl.
csokoládé vagy vaj felolvasztásához
használhatja. A funkciót csak egy
főzőzónához használhatja egy főzési
ciklus alatt.
1. Érintse meg a
gombot a kijelzőn
a Menü megnyitásához.
2. Válassza a Főzőlapfunkciók >
Olvasztás lehetőséget a listából.
3. Érintse meg a Start gombot.
Válassza ki a megfelelő főzőzónát.
42
www.electrolux.com
Egy előugró ablak jelenik meg, és
megkérdezi, hogy törli-e az előző
hőfokbeállítást (ha volt ilyen).
A Menü pontból való kilépéshez érintse
meg a
gombot vagy a kijelző jobb
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el. A Menü elemei közötti
mozgáshoz használja a
vagy
gombot.
A funkció leállításához érintse meg a
zónakiválasztás szimbólumot, majd a
Leállítás gombot.
7.17 Hob²Hood
Ez egy korszerű automatikus funkció,
mely a főzőlapot egy speciális
páraelszívóval kapcsolja össze. A
főzőlap és a páraelszívó is infravörös
jelekkel kommunikál. A ventilátor
sebességét a készülék automatikusan
határozza meg a beállított üzemmód és
a főzőlapon levő legmelegebb főzőedény
alapján.
A legtöbb páraelszívónál a távvezérlő
rendszer gyárilag ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a funkció használata előtt.
További információkért olvassa el a
páraelszívó használati utasítását.
A funkció automatikusan működik H2 és
H6 üzemmódok között. A főzőlap
gyárilag H5 üzemmódra van állítva. A
páraelszívó a főzőlap minden egyes
működtetésére reagál. A páraelszívó
automatikusan érzékeli a főzőedény
hőmérsékletét, és ehhez állítja a
ventilátor sebességét. A H1 üzemmód
kiválasztásával úgy állíthatja be a
főzőlapot, hogy csak a világítás
kapcsoljon be.
A főzőlappal való
alapértelmezett kapcsolat
leáll, ha módosítja a
páraelszívó
ventilátorsebességét. A
funkció ismételt
bekapcsolásához mindkét
készüléket kapcsolja KI és
BE.
Üze
mm
ód
Auto‐ Főzés1)
mati‐
kus
világ‐
ítás
Sütés2)
H0
Ki
Ki
Ki
H1
Be
Ki
Ki
H
2 3)
Be
1. ventilá‐
torsebes‐
ség
1. ventilá‐
torsebes‐
ség
H3
Be
Ki
1. ventilá‐
torsebes‐
ség
H4
Be
1. ventilá‐
torsebes‐
ség
1. ventilá‐
torsebes‐
ség
H5
Be
1. ventilá‐
torsebes‐
ség
2. ventilá‐
torsebes‐
ség
H6
Be
2. ventilá‐
torsebes‐
ség
3. ventilá‐
torsebes‐
ség
1) A főzőlap érzékeli a főzés műveletét, és
automatikus üzemmódban ennek megfe‐
lelően állítja be a ventilátor sebességét.
2) A főzőlap érzékeli a sütés műveletét, és
automatikus üzemmódban ennek megfe‐
lelően állítja be a ventilátor sebességét.
3) Ez az üzemmód bekapcsolja a ventilátort
és a világítást, és nem veszi figyelembe a
hőmérsékletet.
Az üzemmódok váltása
A készülék az üzemmódokat
automatikusan váltja és állítja be. Az
üzemmódok között kézzel is válthat, ha
nem elégedett a zajszinttel /
ventilátorsebességgel.
1. Érintse meg a
gombot.
Válassza a Készülék beállítások >
Hob²Hood lehetőséget a listából.
2. Válassza ki a megfelelő üzemmódot.
A Menü pontból való kilépéshez érintse
meg a
gombot vagy a kijelző jobb
MAGYAR
oldalát, mely a felugró ablakon kívül
helyezkedik el.
Amikor befejezi a főzést, és kikapcsolja a
főzőlapot, a páraelszívó ventilátora még
egy bizonyos ideig működhet. Ezen idő
elteltével a rendszer automatikusan
43
kikapcsolja a ventilátort, és a véletlen
bekapcsolás elkerülése érdekében a
következő 30 másodpercben nem
engedélyezi a bekapcsolást.
A főzőlap kikapcsolása után 2 perccel a
páraelszívó világítása is kikapcsol.
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
kisebb átmérőjű főzőedény csak egy
részét veszi fel a főzőzóna által leadott
energiának.
Lásd a „Műszaki adatok” c.
részt.
8.1 Főzőedény
Az indukciós főzőzónáknál
az erős elektromágneses
mező a főzőedényben
nagyon gyorsan termel hőt.
Az indukciós főzőzónákat
megfelelő edényekkel
használja
A főzőedény anyaga
•
megfelelő: öntöttvas, acél,
zománcozott acél, rozsdamentes
acél, többrétegű főzőedényalj (a
gyártó által megfelelőnek jelölve).
• nem megfelelő: alumínium, réz,
sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.
A főzőedény akkor megfelelő
indukciós tűzhelylaphoz, ha:
•
•
egy kevés víz nagyon gyorsan felforr
a legmagasabb hőfokra beállított
zónán.
a mágnes hozzátapad a főzőedény
aljához.
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
Ügyeljen arra, hogy az
edények alja tiszta és száraz
legyen, mielőtt a főzőlapra
helyezi azokat.
Edények méretei
Az indukciós főzőzónák automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának
méretéhez.
A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény
átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál
8.2 Működés közben hallható
hangok
Ha a következőt hallja:
•
recsegés: a főzőedény különböző
anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
• fütyülés: a főzőzónát magas
teljesítményszinten használja, és az
edény különböző anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
• zümmögés: magas teljesítményszintet
használ.
• kattogás: elektromos kapcsolás megy
végbe, az edény főzőlapra helyezése
után az edényérzékelés bekapcsol.
• sziszegés, zümmögés: a ventilátor
üzemel.
Ezek a zajok normális jelenségnek
számítanak, és nem jelentenek
meghibásodást.
8.3 Öko Timer (Eco időzítő)
Az energiatakarékosság érdekében a
főzőzóna fűtőegysége korábban
kikapcsol a visszaszámlálásos időzítő
hangjelzésénél. A működés időbeli
különbsége a hőfok beállításától és a
főzési idő hosszától függ.
8.4 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A főzőzóna hőfokbeállítása és
energiafogyasztása közötti kapcsolat
nem lineáris. A hőfokbeállítás
növelésekor a főzőzóna
44
www.electrolux.com
energiafogyasztása nem arányosan
emelkedik. Azaz, a közepes
hőfokbeállítású főzőzóna a névleges
energiafogyasztásának felénél kevesebb
energiát fogyaszt.
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
1
Főtt ételek melegen tartásá‐
ra.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1-2
Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1-2
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2-3
Rizs és tejalapú ételek főzé‐ 25 - 50
se, készételek felmelegítése.
A folyadék mennyisége leg‐
alább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú éte‐
leket.
3-4
Zöldségek, hal gőzölése, hús 20 - 45
párolása.
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
4-5
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
4-5
Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz
a hozzávalók.
6-7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szük‐
borjúhús, cordon bleu, borda, ség
húspogácsa, kolbász, máj,
szerint
rántás, tojás, palacsinta,
fánk.
Félidőben fordítsa meg.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.
Félidőben fordítsa meg.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐
tek), burgonya bő olajban sütése.
5 - 15
Nagymennyiségű víz forralása. PowerBoost bekapcsolva.
8.5 Javaslatok és tanácsok a
Hob²Hood funkcióhoz
Amikor a főzőlapot az alábbi funkcióval
használja:
•
•
A páraelszívó kezelőpanelét óvja a
közvetlen napfénytől.
Ne irányítson halogén lámpát a
páraelszívó kezelőpanelére.
•
•
Ne takarja le a főzőlap kezelőpaneljét.
Ne szakítsa meg a jelet a főzőlap és a
páraelszívó között (pl. kézzel, a
főzőedény fogantyújával vagy magas
edénnyel). Lásd a képet.
A képen levő páraelszívó csak
illusztrációként szolgál.
MAGYAR
45
Előfordulhat, hogy egyéb
távirányítású készülékek
akadályozzák a vezérlőjelet.
Ne használjon ilyen
készülékeket a főzőlap
közelében, amikor a
Hob²Hood funkció be van
kapcsolva.
Páraelszívók Hob²Hood funkcióval
Tartsa a Hob²Hood
infravörös jeladó ablakát
tisztán.
Látogassa meg webáruházunkat az ezen
funkcióval működő páraelszívók teljes
kínálatának megtekintéséhez. Az ezzel a
funkcióval működő Electrolux
szimbólummal vannak
páraelszívók
megjelölve.
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényeket
használjon, amelyeknek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
9.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
10. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
•
•
•
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
A főzőlap felületén vízszintes vájatok
találhatóak. Finom, balról jobbra
végzett törlőmozdulatokkal tisztítsa
meg a főzőlapot egy enyhén
mosogatószeres, nedves ruhával. A
tisztítás után puha ruhával, balról
jobbra végzett mozdulatokkal törölje
szárazra a főzőlapot.
46
www.electrolux.com
10.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
A főzőlap nincs csatlakoz‐
tatva az elektromos háló‐
zathoz, vagy csatlakoztatá‐
sa nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Lásd a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem végezte el a hőfok‐
beállítást 60 másodpercen
belül.
Indítsa el újra a főzőlapot,
és 60 másodpercen belül
állítsa be a hőfokot.
2 vagy több érzékelőmezőt Egyszerre csak egy érzé‐
érintett meg egyszerre
kelőmezőt érintsen meg.
A kijelző nem reagál az
érintésre.
A Szünet funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
A kijelző egy része le van
takarva, vagy a főzőedé‐
nyek túl közel helyezked‐
nek el a kijelzőhöz.
Folyadék vagy tárgy van a
kijelzőn.
Távolítsa el a tárgyakat.
Helyezze távolabb a főzőe‐
dényeket a kijelzőtől.
Tisztítsa meg a kijelzőt.
Ehhez várja meg, hogy a
készülék kihűljön. Feszült‐
ségmentesítse a főzőlapot.
1 perc múlva csatlakoztas‐
sa újra a főzőlapot.
Hangjelzés hallható, és a
Letakart egy vagy több ér‐
főzőlap kikapcsol.
zékelőmezőt.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
lőmezőre.
Nem kezd világítani a ma‐
radékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben,
vagy az érzékelő sérült/
meghibásodott.
Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőkről.
érzéke‐ Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőről.
Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kel‐
lene lennie, forduljon a
márkaszervizhez.
A legmagasabb hőfokbeál‐ Egy másik főzőzóna már a
lítást nem lehet bekapcsol‐ legmagasabb hőfokbeállí‐
ni.
tásra van állítva.
Elsőként csökkentse a má‐
sik zóna teljesítményét.
Az érzékelőmező felmeleg‐ A főzőedény túl nagy vagy
szik.
túl közel tette a kezelőpa‐
nelhez.
Ha lehetséges, tegye a
nagy főzőedényeket a hát‐
só főzőlapokra.
MAGYAR
47
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem működik a Hob²Hood
funkció.
Letakarták a kezelőpanelt.
Távolítsa el a tárgyat a ke‐
zelőpanelről.
A Hob²Hood funkció műkö‐ A H1 üzemmódot kapcsol‐
dik, de csak a világítás van ta be.
bekapcsolva.
Változtassa meg az üzem‐
módot H2 - H6-ra, vagy
várjon, míg az automatikus
üzemmód el nem indul.
A Hob²Hood H1 - H6
Lehetséges, hogy az izzó
üzemmódok működnek, de meghibásodott.
a világítás nem.
Vegye fel a kapcsolatot
egy márkaszervizzel.
Nincs hangjelzés, amikor
A hangjelzések ki vannak
megérinti a kezelőpanel ér‐ kapcsolva.
zékelőmezőit.
Kapcsolja be a hangjelzé‐
seket. Lásd a „Napi hasz‐
nálat” című részt.
Helytelen nyelv van beállít‐ Véletlenül módosította a
va.
nyelvi beállítást.
Minden funkció visszaállí‐
tása a gyári beállításra.
Válassza a Minden beáll.
vissz. lehetőséget a Menü
pontban.
Feszültségmentesítse a fő‐
zőlapot. 1 perc múlva csat‐
lakoztassa újra a főzőla‐
pot. Állítsa be a Nyelv, Ki‐
jelző fényerő és Figyel‐
meztető hangerő funkció‐
kat.
A főzőzóna kikapcsol.
A Automatikus kikapcsolás
Egy figyelmeztető üzenet
kikapcsolja a főzőzónát.
jelenik meg, és azt jelzi,
hogy a főzőzóna kikapcsol.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd kapcsolja be újra.
és egy üzenet jelenik
meg.
A Funkciózár funkció mű‐
ködik.
O - X - A jelenik meg.
A Gyerekzár funkció műkö‐ Lásd a „Napi használat” cí‐
dik.
mű részt.
A
Nincs főzőedény a főzőzó‐
nára helyezve.
villog.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Tegyen főzőedényt a főző‐
zónára.
A főzőedény nem megfele‐ Használjon megfelelő fő‐
lő típusú.
zőedényt. Olvassa el a
„Hasznos tanácsok és ja‐
vaslatok” c. fejezetet.
A főzőedény aljának átmé‐ Megfelelő méretű főzőe‐
rője túl kicsi a főzőzónához dényt használjon. Lásd a
képest.
„Műszaki adatok” c. részt.
48
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A
visszajelző és egy
szám jelenik meg.
Üzemzavar lépett fel a fő‐
zőlapnál.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd 30 másodperc eltelté‐
vel kapcsolja be újra.
Amennyiben a
jelzés is‐
mét megjelenik, feszültség‐
mentesítse a főzőlapot. 30
másodperc múlva csatla‐
koztassa újra a főzőlapot.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon a márka‐
szervizhez.
Folyamatos hangjelzés
hallható.
Az elektromos csatlakozta‐ Feszültségmentesítse a fő‐
tás helytelen.
zőlapot. A készülék telepí‐
tésének ellenőrzéséhez
forduljon szakképzett vil‐
lanyszerelőhöz.
10.2 Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Győződjön
meg arról, hogy a főzőlapot megfelelően
működtette-e. Ha nem megfelelően
üzemeltette a készüléket, a szerviz
szerelője vagy az eladó kiszállása nem
lesz ingyenes, még a garanciális
időszakban sem. A szervizközponttal és
a garanciális feltételekkel kapcsolatos
tájékoztatást a garanciakönyvben találja
meg.
11. MŰSZAKI ADATOK
11.1 Adattábla
Modell: EIS6448
Típus: 61 B4A 01 CA
Indukciós 7.35 kW
Sorozatszám: .................
ELECTROLUX
11.2 Szoftver licenszek
A főzőlapban levő szoftver kereskedelmi
védelem alatt áll, és a BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 és egyéb
licenszek hatálya alá tartozik.
PNC (Termékszám): 949 596 906 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Gyártási hely: Németország
7.35 kW
A licensz teljes másolata itt ellenőrizhető:
Menü > Készülék beállítások >
Szolgáltatások > Licenc.
A nyílt forrású szoftver forráskódja
letölthető a termék honlapján található
hiperhivatkozás segítségével.
MAGYAR
49
11.3 Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges tel‐
jesítmény
(maximális
hőfokbeállí‐
tás) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Főzőedény át‐
maximális idő‐ mérője [mm]
tartam [perc]
Bal első
2300
3200
10
125 - 210
Bal hátsó
2300
3200
10
125 - 210
Jobb első
1400
2500
4
125 - 145
Jobb hátsó
1800
2800
10
145 - 180
A főzőzónák teljesítménye kismértékben
eltérhet a táblázat adataitól. A
teljesítmény a főzőedény anyagától és
méretétől függően változik.
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a táblázatban
szereplő átmérőt.
12. ENERGIAHATÉKONYSÁG
12.1 Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint, mely
kizárólag az EU piacra érvényes
A készülék azonosítójele
EIS6448
Főzőlap típusa
Beépíthető főző‐
lap
Főzőzónák száma
4
Fűtési technológia
Indukciós
Kör alakú főzőzónák át‐
mérője (Ø)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiafogyasztás főző‐
zónánként (EC electric
cooking)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
188,9 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Főzőlap energiafogyasz‐
tása (EC electric hob)
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
A főzőfelületre vonatkozó
energiafogyasztási értékeket az egyes
főzőzónák jelöléseivel lehet
beazonosítani.
185,0 Wh / kg
12.2 Energiatakarékosság
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
50
www.electrolux.com
•
•
•
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
•
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
13. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
ROMÂNA
51
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 51
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 54
3. INSTALAREA................................................................................................... 56
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................57
5. GHID RAPID.....................................................................................................58
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................60
7. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 60
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 65
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 68
10. DEPANARE.................................................................................................... 68
11. DATE TEHNICE............................................................................................. 71
12. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................72
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
52
www.electrolux.com
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
53
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul
butonului şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina
detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
54
www.electrolux.com
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic
sau foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
Scoateţi toate panourile de separare
instalate în cabinet sub aparat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
ROMÂNA
•
•
•
•
•
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este
crăpată, deconectaţi imediat aparatul
de la reţeaua electrică. Procedaţi
astfel pentru a preveni electrocutarea.
55
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin
inducţie atunci când aparatul este în
funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
56
www.electrolux.com
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
2.5 Service
•
•
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.4 Asamblarea
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Numărul de
serie ...........................
3.2 Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
3.3 Cablul de conectare
•
•
Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
temperatură de 90°C sau mai ridicată.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
min.
500mm
min.
50mm
ROMÂNA
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar,
ventilaţia plitei poate încălzi
articolele depozitate în sertar
pe durata procesului de
gătire.
min.
28
min. min.
12 60
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Aspect suprafaţă de gătit
1
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
1
1
1
2
4.2 Configuraţia panoului de comandă
1
2
3
12
4
5
6
11
7
8
10 9
57
58
www.electrolux.com
Pentru a vedea setările disponibile, atingeţi simbolul corespunzător.
Sim‐
bol
Comentariu
1
PORNIT/OPRIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Meniu
Pentru a deschide şi închide Meniu.
Selectarea zonei
Pentru a deschide glisorul pentru zona selec‐
tată.
Indicatorul zonei
Pentru a arăta pentru ce zonă este glisorul activ.
-
Pentru a seta funcţiile cronometrului.
Glisorul
Pentru a regla nivelul de căldură.
7
PowerBoost
Pentru a activa funcţia.
8
Blocarea
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Fereastra pentru comunicatorul cu semnal infra‐
roşu Hob²Hood. Nu o acoperiţi.
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Pentru a afişa nivelul curent de căldură.
Bridge
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
3
4
-
5
6
-
9
10
11
0-9
12
4.3 OptiHeat Control (Indicator
de căldură reziduală cu 3
trepte)
Zonele de gătit prin inducţie produc
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
AVERTISMENT!
III / II / I Pericol de arsuri din
cauza căldurii reziduale.
Indicatorul prezintă nivelul
căldurii reziduale.
5. GHID RAPID
5.1 Utilizarea ecranului tactil
•
•
•
•
Pentru a activa o anumită opţiune,
atingeţi simbolul corespunzător de pe
afişaj.
Funcţia selectată este activată atunci
când luaţi degetul de pe afişaj.
Pentru a derula prin opţiunile
disponibile utilizaţi un gest rapid sau
trageţi cu degetele pe suprafaţa
afişajului.
Viteza gestului stabileşte viteza de
mişcare a ecranului.
•
•
•
•
Derularea se poate opri singură sau o
puteţi opri imediat dacă atingeţi
afişajul.
Puteţi modifica majoritatea
parametrilor care apar pe afişaj atunci
când atingeţi simbolurile
corespunzătoare.
Pentru a selecta funcţia sau ora
necesară puteţi derula prin listă şi/sau
puteţi atinge opţiunea dorită.
Atunci când plita este activată şi unele
simboluri dispar de pe afişaj, atingeţi
ROMÂNA
•
•
•
afişajul în orice loc. Toate simbolurile
sunt afişate din nou.
Pentru anumite funcţii, apare o
fereastră pop-up cu informaţii
suplimentare atunci când le porniţi.
Pot fi folosite doar simbolurile cu
lumină de fundal.
Selectaţi mai întâi o zonă pentru a
activa funcţiile cronometru.
59
5.2 Meniu structura
Atingeţi
pentru a accesa şi modifica
setările plitei sau pentru activarea unor
funcţii. Tabelul prezintă structura de bază
a Meniu.
Meniu
Gatire asistata
Funcţii plită
Topire
Setări
Blocare acces copii
Temporizator
Hob²Hood
H0 - Oprit
H1 - Doar lumină
H2 - Viteză ventilator redusă
H3 - Ventilator automat redus
H4 - Ventilator automat mediu
H5 - Ventilator automat ridicat
H6 - Ventilator automat accelerat
Configurare
Gatire asistata
Limbă
Tonul de la taste
Volum la apasare pe taste
Luminozitate afişaj
Service
Modul Demo
Licenţă
Afişare versiune software
Istoric alarme
Resetează setările
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
scurtă descriere. Urmaţi sfaturile pentru a
naviga uşor prin Meniu.
Meniu folosiţi
lista în sus şi folosiţi sau atingeţi
pentru a ieşi din Meniu.
sau .
Atunci când atingeţi lung unele dintre
opţiunile disponibile în Meniu, apare o
Dacă vă aflaţi la capătul Meniu derulaţi
60
www.electrolux.com
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Puteţi modifica setarea în Meniu > Setări
> Configurare. Consultaţi „Utilizarea
zilnică”.
6.1 Prima conectare la sursa de
energie electrică
Atunci când conectaţi plita la sursa de
curent aveţi de setat Limbă, Luminozitate
afişaj şi Volum la apasare pe taste.
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Relaţia între nivelul de căldură şi
durata după care plita se
dezactivează:
7.1 Activarea şi dezactivarea
Nivelul de
căldură
Plita se dezacti‐
vează după
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
1-2
6 ore
3-5
5 ore
6
4 ore
7-9
1,5 ore
7.2 Oprirea automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
•
•
•
•
•
•
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
aţi vărsat sau aţi pus ceva pe panoul
de comandă pentru mai mult de 10
secunde (o tigaie, o lavetă etc.). Este
emis un semnal acustic şi plita se
dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau
curăţaţi panoul de comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
folosiţi vase neadecvate sau nu există
niciun vas pe o anumită zonă.
Simbolul zonei de gătit albe clipeşte şi
zona de gătit cu inducţie se
dezactivează automat după 1 minut.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp apare un mesaj, iar plita se
dezactivează.
7.3 Utilizarea zonelor de gătit
Puneţi vasul în centrul zonei de gătit
selectate. Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
După ce aţi pus un vas pe zona de gătit
selectată, plita îl detectează automat şi
glisorul corespunzător apare pe afişaj.
Glisorul este vizibil timp de 8 secunde,
după care afişajul revine la vizualizarea
principală. Pentru a închide mai rapid
glisorul, atingeţi ecranul în afara zonei de
glisare.
Când alte zone sunt active, nivelul de
căldură pentru zona pe care doriţi să o
folosiţi poate fi limitat. Consultaţi
„Management putere”.
ROMÂNA
Asiguraţi-vă că vasul este
adecvat pentru plitele cu
inducţie. Pentru mai multe
informaţii privind tipurile de
vase, consultaţi „Informaţii şi
sfaturi”. Verificaţi
dimensiunea vasului în
„Date tehnice”.
7.4 Nivelul de căldură
1. Activaţi plita.
2. Puneţi vasul pe zona de gătit
selectată.
Glisorul pentru zona de gătit activă apare
pe afişaj şi este activ timp de 8 secunde.
3. Atingeţi sau glisaţi cu degetul pentru
a seta nivelul de căldură dorit.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
61
7.6 Management putere
•
•
•
•
•
•
•
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3680 W.
Funcţia împarte puterea între zonele
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3680 W.
Funcţia scade puterea celorlalte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază,
care influenţează nivelul de căldură
disponibil.
Nivelul maxim de căldură este vizibil
pe glisor. Sunt active doar cifrele albe.
Dacă nu este disponibil un nivel de
căldură mai ridicat, reduceţi mai întâi
nivelul de căldură de la celelalte zone
de gătit.
7.5 PowerBoost
Această funcţie activează mai multă
putere pentru zona respectivă de gătit cu
inducţie; aceasta depinde de
dimensiunea vasului. Funcţia poate fi
activată doar pentru o perioadă limitată
de timp.
1. Atingeţi mai întâi simbolul zonei
dorite.
sau glisaţi cu degetul spre
2. Atingeţi
dreapta pentru a activa funcţia pentru
zona de gătit aleasă.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
Funcţia se dezactivează automat. Pentru
a dezactiva funcţia manual, selectaţi
zona şi schimbaţi nivelul de căldură al
acesteia.
Pentru valorile maxime ale
duratei, consultaţi „Date
tehnice”.
7.7 Funcţia Bridge
Această funcţie conectează două zone
de gătit care vor funcţiona ca o singură
zonă cu acelaşi nivel de căldură.
Puteţi folosi funcţia cu vase mari.
1. Puneţi vasul pe două zone de gătit.
Vasul trebuie să acopere centrele
ambelor zone.
2. Pentru activarea funcţiei atingeţi .
Simbolul zonei se schimbă.
3. Setaţi nivelul de căldură.
Vasul trebuie să acopere centrele
ambelor zone, însă să nu depăşească
marcajul zonei.
62
www.electrolux.com
Atunci când timpul ajunge la final, este
emis un semnal sonor şi clipeşte
Atingeţi
.
pentru a opri semnalul.
Pentru a opri funcţia, setaţi nivelul de
căldură la 0. Alternativ, atingeţi
+STOP
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie atunci când
plita este activată, însă zonele de gătit
nu funcţionează.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
Zonele de gătit funcţionează
independent.
.
1. Selectaţi orice zonă de gătit.
Glisorul relevant apare pe afişaj.
7.8 Temporizator
Cronometru cu
numărătoare inversă
+STOP
Folosiţi această funcţie pentru a specifica
durata de funcţionare a unei zone de
gătit în timpul unei singure sesiuni de
gătit.
Puteţi seta funcţia separat pentru fiecare
zonă de gătit.
1. Setaţi mai întâi nivelul de căldură
pentru zona de gătit respectivă şi
după aceea setaţi funcţia.
2. Atingeţi simbolul zonă.
3. Atingeţi .
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
4. Pentru activarea funcţiei bifaţi
.
Simbolurile se schimbă în
.
5. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi/sau minute).
6. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
+STOP
De asemenea, puteţi alege
vă revoca selecţia.
Funcţia nu are nici o influenţă asupra
funcţionării zonelor de gătit.
pentru a
2. Atingeţi .
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
3. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi minute).
4. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
De asemenea, puteţi alege
pentru a
vă revoca selecţia.
Atunci când timpul ajunge la final, este
emis un semnal sonor şi clipeşte
Atingeţi
.
pentru a opri semnalul.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
Temporizator
Funcţia porneşte automat numărătoarea
imediat după ce activaţi o zonă de gătit.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
monitoriza durata funcţionării.
1. Atingeţi
pentru a accesa Meniu.
2. Derulaţi Meniu pentru a selecta
Setări > Temporizator.
ROMÂNA
3. Atingeţi comutatorul pentru a porni /
opri funcţia.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Funcţia nu se opreşte atunci când ridicaţi
vasul. Pentru a reseta funcţia şi a o porni
din nou manual, atingeţi , selectaţi
Resetare din fereastra pop-up. Funcţia
începe numărătoarea de la 0. Pentru a
Pauză funcţia pentru o singură sesiune
de gătit, atingeţi
şi selectaţi Pauză din
fereastra pop-up. Selectaţi Start pentru a
continua numărătoarea.
7.9 Pauză
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea
minimă.
Atunci când funcţia este activă, doar
şi
pot fi folosite. Toate
simbolurile
celelalte simboluri de pe panoul de
comandă sunt blocate.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
se aprinde. Nivelul de căldură este
coborât la 1.
.
Pentru a dezactiva funcţia atingeţi
Funcţia opreşte PowerBoost. Cel mai
ridicat nivel de căldură se reactivează
atunci când atingeţi
din nou.
7.10 Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă în
timpul utilizării plitei. Previne modificarea
accidentală a nivelului de căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
Pentru dezactivarea funcţiei, atingeţi
timp de 3 secunde.
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
63
7.11 Blocare acces copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Blocare acces copii
din listă.
3. Porniţi comutatorul şi atingeţi literele
A-O-X în ordine alfabetică pentru a
activa funcţia. Pentru a dezactiva
funcţia, opriţi comutatorul.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
7.12 Limbă
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare >
Limbă din listă.
3. Alegeţi limba adecvată din listă.
Dacă alegeţi o limbă greşită, atingeţi
Din lista care apare selectaţi a treia
opţiune, după care de două ori ultima
opţiune. În cele din urmă, alegeţi
opţiunea din dreapta.
.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
7.13 Tonul de la taste / Volum
la apasare pe taste
Puteţi alege tipul de sunet emis de plită
sau să opriţi sunetele. Puteţi alege între
clic (implicit) sau bip.
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare> Tonul
de la taste / Volum la apasare pe
taste din listă.
3. Alegeţi opţiunea adecvată.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
64
www.electrolux.com
7.14 Luminozitate afişaj
Puteţi modifica luminozitatea afişajului.
asistata, alegeţi orice tip de aliment şi
atingeţi Oprire.
Există 4 niveluri de luminozitate, 1 este
cel mai scăzut şi 4 cel mai ridicat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări >Configurare >
Luminozitate afişaj din listă.
3. Alegeţi nivelul adecvat.
Meniu folosiţi
sau
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
7.15
sau .
Gatire asistata
Această funcţie reglează temperatura la
diferite tipuri de alimente şi o păstrează
pe durata gătirii. Acesta poate fi activat
doar pentru zona de gătit stânga faţă sau
pentru ambele zone din stânga când
sunt făcute punte.
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Gatire asistata şi alegeţi
tipul de aliment pe care doriţi să-l
preparaţi din listă.
Pentru fiecare tip de aliment există
câteva opţiuni disponibile. Urmaţi
instrucţiunile care apar pe afişaj.
• Puteţi atinge OK deasupra
ferestrei pop-up pentru a folosi
setările implicite.
• Puteţi seta funcţia cronometru.
Atunci când vasul atinge
temperatura dorită, puteţi activa
cronometrul.
• Puteţi modifica nivelul implicit de
căldură.
3. După ce vasul ajunge la temperatura
dorită, este emis un semnal acustic şi
apare o fereastră pop-up. Pentru a
închide fereastra şi a începe funcţia,
atingeţi OK. Pentru a dezactiva
înainte
fereastra permanent, bifaţi
de a activa funcţia.
Pentru a opri funcţia, atingeţi
sau atingeţi
şi Oprire
şi selectaţi Gatire
7.16
sau .
Topire
Puteţi folosi această funcţie pentru a topi
diferite produse, de ex. ciocolata sau
untul. Puteţi folosi funcţia doar pentru o
singură zonă de gătit în timpul unei
singure sesiuni de gătit.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Funcţii plită > Topire din
listă.
3. Atingeţi Start
Trebuie să selectaţi zona dorită.
Apare o fereastră pop-up care vă
întreabă dacă doriţi să revocaţi
nivelul de căldură anterior dacă
acesta a existat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Pentru a opri funcţia, atingeţi simbolul de
selectare a zonei, după care atingeţi
Oprire.
7.17 Hob²Hood
Este o funcţie automată avansată care
conectează plita la o hotă specială. Atât
plita cât şi hota au un sistem de
comunicare cu semnale în infraroşu.
Viteza ventilatorului este stabilită
automat în funcţie de setarea modului şi
a temperaturii celui mai fierbinte vas de
pe plită.
Pentru majoritatea hotelor, sistemul de
comandă la distanţă este iniţial
dezactivat. Activaţi sistemul înainte de a
utiliza funcţia. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare
al hotei.
Funcţia operează automat între H2 şi H6.
Plita este setată iniţial la H5. Hota
reacţionează de fiecare dată când
ROMÂNA
utilizaţi plita. Plita recunoaşte automat
temperatura vasului şi reglează viteza
ventilatorului. Puteţi seta plita să activeze
doar lumina prin selectarea H1.
Dacă schimbaţi viteza
ventilatorului de la hotă,
conexiunea implicită cu plita
este dezactivată. Pentru a
reactiva funcţia, OPRIŢI şi
PORNIŢI din nou aparatele.
Mod Lu‐
Fierbere 1) Prăjire2)
mină
auto‐
mată
H0
Oprit
Oprit
Oprit
H1
Pornit Oprit
Oprit
H23) Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H3
Pornit Oprit
Viteza ven‐
tilatorului 1
H4
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H5
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 2
H6
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 2 tilatorului 3
Schimbarea modurilor
Modurile se schimbă şi se reglează
automat. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de
nivelul de zgomot / viteza ventilatorului,
puteţi comuta manual între moduri.
1. Atingeţi
.
Selectaţi Setări > Hob²Hood din listă.
2. Alegeţi modul adecvat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up.
Când aţi terminat de gătit şi aţi dezactivat
plita, ventilatorul hotei poate funcţiona în
continuare pentru o anumită perioadă de
timp. După trecerea timpului respectiv,
sistemul dezactivează automat
ventilatorul şi împiedică activarea
accidentală în următoarele 30 de
secunde.
Lumina hotei se dezactivează la 2
minute după dezactivarea plitei.
1) Plita detectează procesul de fierbere şi
activează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
2) Plita detectează procesul de prăjire şi ac‐
tivează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
3) Acest mod activează ventilatorul şi lumi‐
na şi nu se bazează pe temperatură.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
65
8.1 Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură
în vasul pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
66
www.electrolux.com
Materialul vaselor de gătit
•
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(cu un marcaj corect de la
producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
•
•
apa fierbe foarte repede pe o zonă
setată la nivelul de căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie
cât mai groasă şi cât mai
plată.
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor sunt curate şi uscate
înainte de a le pune pe
suprafaţa plitei.
Dimensiunile vaselor
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată
de zona de gătit.
Consultaţi „Date tehnice”.
•
sunet ca un fluierat: folosiţi o zonă de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar
vasul este făcut din materiale diferite
(o construcţie „sandviş”).
• zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
• pocnituri: apare procese de comutare
electrică, vasul este detectat după ce
îl puneţi pe plită.
• şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
8.3 Öko Timer (Cronometru
ECO)
Pentru a economisi energia, încălzirea
zonei de gătit se dezactivează înainte de
avertizarea sonoră a cronometrului.
Diferenţa în timpul de funcţionare
depinde de nivelul de căldură şi de
durata gătitului.
8.4 Exemple de gătit
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
este direct proporţională cu creşterea
consumului de curent. Aceasta
înseamnă că o zonă de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar
orientative.
8.2 Zgomotul pe durata
funcţionării
Dacă auziţi:
•
zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (o construcţie
„sandviş”).
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
1
Menţinerea la cald a alimen‐
telor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Puneţi un capac pe vas.
1-2
Sos olandez, topit: unt, cio‐
colată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în
când.
ROMÂNA
67
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 - 40
Gătiţi cu capacul pus.
2-3
Fierberea înăbuşită a orezu‐
lui şi a mâncărurilor care
conţin lapte, încălzirea ali‐
mentelor preparate.
25 - 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care
conţin lapte.
3-4
Pentru a găti la aburi legu‐
me, peşte, carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai
mari de alimente, tocane şi
supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele,
chiftele, cârnaţi, ficat, roux,
ouă, clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
7-8
Chifteluţe, muşchiuleţ, fripturi 5 - 15
bine prăjite.
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş,
friptură înăbuşită), pentru a prăji cartofi.
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
8.5 Sfaturi utile pentru
Hob²Hood
Când utilizaţi plita cu funcţia:
•
Protejaţi panoul hotei de lumina
directă a soarelui.
• Nu puneţi becuri halogene pe panoul
hotei.
• Nu acoperiţi panoul de comandă al
plitei.
• Nu întrerupeţi semnalul dintre plită şi
hotă (de ex. cu mâna, cu mânerul
unui vas sau cu un vas înalt).
Consultaţi imaginea.
Hota din imagine este doar un
exemplu.
Păstraţi curată fereastra
pentru semnalul infraroşu
Hob²Hood al
comunicatorului.
68
www.electrolux.com
Alte aparate controlate prin
telecomandă pot bloca
semnalul. Nu folosiţi astfel
de aparate în apropierea
plitei cât timp Plită²Hotă este
pornită.
Pentru a găsi gama completă de plite de
aragaz care lucrează cu această funcţie
consultaţi site-ul web pentru
consumatori. Plitele de aragaz de la
Electrolux care lucrează cu această
funcţie trebuie să conţină simbolul .
Plitele aragazelor cu funcţia
Hob²Hood
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru
sticlă.
•
•
•
9.2 Curăţarea plitei
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare
şi îndepărtaţi resturile de pe
suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
Suprafaţa plitei prezintă canale
orizontale. Curăţaţi plita cu o lavetă
moale şi puţin detergent cu o mişcare
uşoară de la stânga la dreapta. După
curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale de la stânga spre dreapta.
10. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
10.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită
sau utilizată.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent. Consultaţi dia‐
grama de conectare.
ROMÂNA
Problemă
69
Cauză posibilă
Soluţie
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 60 secun‐
de.
Activaţi plita din nou şi se‐
taţi nivelul de căldură în
mai puţin de 60 secunde.
Aţi atins simultan 2 sau
mai multe câmpuri cu sen‐
zor.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Afişajul este acoperit par‐
ţial sau vase sunt puse
prea aproape de afişaj.
Există puţin lichid sau un
obiect pe afişaj.
Îndepărtaţi obiectele. Mu‐
taţi vasele departe de afi‐
şaj.
Curăţaţi afişajul, aşteptaţi
până când aparatul este
rece. Deconectaţi plita de
la reţeaua electrică. După
1 min, conectaţi din nou
plita.
Este emis un semnal acus‐ Aţi pus un obiect pe unul
tic şi plita se dezactivează. sau mai multe câmpuri cu
Atunci când plita se dezac‐ senzor.
tivează este emis un sem‐
nal acustic.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
Afişajul nu reacţionează la
atingere.
Aţi pus un obiect pe câm‐
pul cu senzor
.
Indicatorul căldurii rezidua‐ Zona nu este fierbinte pen‐ Dacă zona a funcţionat su‐
le nu se aprinde.
tru că a fost utilizată numai ficient de mult pentru a fi
o scurtă perioadă de timp. fierbinte, contactaţi un
Centru de service autori‐
zat.
Nu puteţi activa cel mai ri‐
dicat nivel de căldură.
O altă zonă este deja se‐
tată la cel mai ridicat nivel
de căldură.
Reduceţi mai întâi puterea
celeilalte zone.
Câmpurile cu senzor se în‐ Vasul este prea mare sau
fierbântă.
l-aţi pus prea aproape de
butoane.
Puneţi vasele mari pe zo‐
nele din spate, dacă este
posibil.
Hob²Hood nu funcţio‐
nează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
panoul de comandă.
Aţi acoperit panoul de co‐
mandă.
70
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Hob²Hood funcţionează,
însă doar lumina este
aprinsă.
Aţi activat modul H1.
Schimbaţi la unul din mo‐
durile H2 - H6 sau aştepta‐
ţi începerea modului auto‐
mat.
Modurile Hob²Hood H1 H6 funcţionează, însă lu‐
mina este stinsă.
Poate fi o problemă cu be‐
cul.
Contactaţi un Centru de
service autorizat.
Nu este emis niciun sunet Sunetele sunt dezactivate.
atunci când atingeţi câm‐
purile cu senzor ale panou‐
lui.
Activaţi sunetele. Consul‐
taţi „Utilizarea zilnică”.
Este setată o limbă greşită. Aţi schimbat limba din gre‐
şeală.
Resetaţi toate funcţiile la
setările din fabrică. Selec‐
taţi Resetează setările din
Meniu.
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. După 1
min, conectaţi din nou pli‐
ta. Setaţi Limbă, Luminozi‐
tate afişaj şi Volum la apa‐
sare pe taste.
O zonă de gătit este de‐
zactivată.
Apare un mesaj de averti‐
zare care spune că zona
de gătit se va opri.
Oprire automată dezacti‐
vează zona de gătit.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou.
Este afişat
Blocarea funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Blocare acces copii func‐
ţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Pe zonă nu este niciun
vas.
Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate.
Consultaţi „Informaţii şi sfa‐
turi”.
şi un mesaj.
O - X - A apare.
clipeşte.
Diametrul bazei vasului es‐ Utilizaţi vase de gătit cu di‐
te prea mic pentru zonă.
mensiuni corecte. Consul‐
taţi „Date tehnice”.
ROMÂNA
Problemă
Este afişat
Cauză posibilă
şi un număr. Plita prezintă o eroare.
71
Soluţie
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou după 30 de se‐
cunde. Dacă
se aprinde
din nou, deconectaţi plita
de la sursa de alimentare
electrică. După 30 de se‐
cunde, conectaţi din nou
plita. Dacă problema conti‐
nuă să apară, apelaţi la
Centrul de service autori‐
zat.
Auziţi un bip constant.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
10.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să veri‐
fice instalaţia.
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
11. DATE TEHNICE
11.1 Plăcuţă cu date tehnice
Model EIS6448
Tip 61 B4A 01 CA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
ELECTROLUX
11.2 Licenţele software
Software-ul inclus în plită conţine
software supus legii drepturilor de autor
care este licenţiat în conformitate cu
termenii BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 ,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 şi alţii.
PNC 949 596 906 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
Consultaţi textul complet al licenţei în:
Meniu > Setări > Service > Licenţă.
Puteţi descărca codul sursă al softwareului open source prin accesarea
următorului link din pagina produsului
web.
72
www.electrolux.com
11.3 Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
durata ma‐
ximă [min]
Diametru vas
[mm]
Stânga faţă
2300
3200
10
125 - 210
Stânga spate
2300
3200
10
125 - 210
Dreapta faţă
1400
2500
4
125 - 145
Dreapta spate
1800
2800
10
145 - 180
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
12. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
12.1 Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
valabil exclusiv pentru piaţa UE
Identificarea modelului
EIS6448
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
4
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit Stânga faţă
circulare (Ø)
Stânga spate
Dreapta faţă
Dreapta spate
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumul de energie per Stânga faţă
zonă de gătit (EC electric Stânga spate
cooking)
Dreapta faţă
Dreapta spate
188,9 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
185,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Măsurătorile de energie referitoare la
zona de gătit sunt identificate de
marcajele corespunzătoare zonelor de
gătit respective.
12.2 Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul
gătitului zilnic dacă respectaţi
recomandările de mai jos.
•
•
•
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
Înainte de a activa zona de gătit,
puneţi un vas pe aceasta.
ROMÂNA
•
•
Puneţi vase mici pe zone de gătit
mici.
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
•
13. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
73
Pentru a păstra alimentele calde sau
a le topi folosiţi căldura reziduală.
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
74
www.electrolux.com
ROMÂNA
75
867350305-A-482018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement