Electrolux EIS6448 User manual

Electrolux EIS6448 User manual
EIS6448
CS
PL
SK
Varná deska
Płyta grzejna
Varný panel
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
2
24
48
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................8
5. STRUČNÝ PŘEHLED........................................................................................ 9
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................11
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 11
8. TIPY A RADY................................................................................................... 16
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 19
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 19
11. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 22
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 23
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Každý spotřebič má vespodu chladicí
ventilátory.
Je-li spotřebič nainstalován nad
zásuvkou:
– Neuchovávejte v zásuvce žádné
malé kousky nebo listy papíru,
které by mohly být vtaženy dovnitř
a poškodit tak chladicí ventilátory
nebo chladicí systém.
– Mezi dnem spotřebiče a obsahem
zásuvky musí být vzdálenost
alespoň 2 cm.
Odstraňte jakékoliv samostatné
panely nainstalované ve skřínce pod
spotřebičem.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
6
www.electrolux.com
•
•
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
ČESKY
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.4 Montáž
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
Je-li spotřebič nainstalován
nad zásuvkou, ventilace
varné desky může během
vaření ohřát předměty
uložené v zásuvce.
min.
28
min. min.
12 60
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
1
1
1
2
4.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
12
4
5
6
11
7
8
10 9
ČESKY
K zobrazení dostupných nastavení stiskněte příslušný symbol.
Sym‐
bol
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Nabídka
Slouží k otevření a zavření Nabídka.
3
Volba zóny
Slouží k otevření posuvníku pro zvolenou zónu.
Ukazatel zóny
Slouží k zobrazení, pro kterou zónu je posuvník
aktivní.
-
Slouží k nastavení funkcí časovače.
Posuvník
Slouží k upravení tepelného výkonu.
7
PowerBoost
Slouží k zapnutí funkce.
8
Zámek
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Okénko pro infračervený vysílač funkce
Hob²Hood. Nezakrývejte ho.
Pauza
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Slouží k zobrazení aktuálního nastavení teploty.
Bridge
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
VAROVÁNÍ!
III / II / I Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem. Ukazatel
zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
5. STRUČNÝ PŘEHLED
5.1 Používání dotykové
obrazovky
•
•
•
•
•
•
K zapnutí dané možnosti stiskněte
příslušný symbol na displeji.
Zvolená funkce se zapne, když
uvolníte prst z displeje.
K procházení dostupných možností
použijte rychlé gesto nebo přejeďte
prstem přes displej.
Rychlost gesta určuje rychlost pohybu
obrazovky.
•
•
Procházení se může samo zastavit
nebo jej lze okamžitě přerušit
dotykem displeje.
Lze změnit většinu parametrů
zobrazených na displeji, když
stisknete příslušné symboly.
Ke zvolení požadované funkce nebo
času můžete procházet seznamem
nebo se dotknout funkce, kterou
chcete zvolit.
Když je varná deska zapnutá a
některé symboly se přestanou na
9
10
www.electrolux.com
•
•
•
displeji zobrazovat, dotkněte se
kdekoliv displeje. Všechny symboly se
opět zobrazí.
U některých funkcí se při jejich
spuštění zobrazí vyskakovací okno s
dodatečnými informacemi.
Lze použít pouze podsvícené
symboly.
Nejprve zvolte zónu při zapnutí funkcí
časovače.
5.2 Nabídka struktura
Stisknutím
vyvoláte a změníte
nastavení varné desky nebo zapnete
některé funkce. Tabulka zobrazuje
základní strukturu Nabídka.
Nabídka
Podporované vaření
Funkce varné desky
Tavení a rozpouštění
Nastavení
Dětská bezp. pojistka
Stopky
Hob²Hood
H0 - Vypnuto
H1 - Pouze osvětlení
H2 - Nízké otáčky ventilátoru
H3 - Automatický nízký ventilátor
H4 - Automatický střední ventilá‐
tor
H5 - Automatický vysoký ventilá‐
tor
H6 - Automatický posílený ventilá‐
tor
Nastavení
Podporované vaření
Jazyk
Tóny tlačítek
Hlasitost Zvuk. Signalizace
Jas displeje
Servis
Režim Demo
Licence
Zobrazit verze softwaru
Historie výstrah
Reset všech nastavení
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
Když stisknete a podržíte některé
možnosti dostupné v Nabídka, zobrazí
se krátký popis. Řiďte se tipy pro snadné
procházení Nabídka.
ČESKY
11
Pokud jste na konci Nabídka, posuňte
seznam nahoru a použijte
stiskněte
nebo
k opuštění Nabídka.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení můžete změnit v Nabídka >
Nastavení > Nastavení. Viz „Denní
používání“.
6.1 První připojení k elektrické
síti
Po zapojení varné desky do sítě musíte
nastavit Jazyk, Jas displeje a Hlasitost
Zvuk. Signalizace.
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
7.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
používáte nesprávný typ varné
nádoby nebo se na dané zóně
nenachází žádná varná nádoba. Bílý
symbol varné zóny bliká a indukční
varná zóna se automaticky vypne po
jedné minutě.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se zobrazí
hlášení a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
1-2
6 hodinách
3-5
5 hodinách
6
4 hodinách
7-9
1,5 hodině
7.3 Použití varných zón
Postavte varnou nádobu na střed
zvolené varné zóny. Indukční varné zóny
se automaticky přizpůsobují velikosti dna
nádoby.
Jakmile položíte nádobu zvolenou
varnou zónu varná deska ji automaticky
detekuje a na displeji se zobrazí
příslušný posuvník. Tento posuvník je
viditelný po osm sekund a poté se displej
přejde zpět na hlavní zobrazení. Pro
rychlejší uzavření posuvníku poklepejte
na obrazovku vně oblast posuvníku.
Když jsou ostatní zóny aktivní, nastavení
výkonu pro zónu, kterou chcete používat,
může být omezeno. Viz „Řízení výkonu“.
12
www.electrolux.com
Ujistěte se, že je nádoba
vhodná pro indukční varné
desky. Pro více informací
ohledně typů varných nádob
viz „Rady a tipy“.
Zkontrolujte velikost nádoby
v části „Technické údaje“.
7.4 Nastavení teploty
1. Zapněte varnou desku.
2. Postavte nádobu na zvolenou varnou
zónu.
Na displeji se zobrazí posuvník pro
aktivní varnou zónu a bude aktivní po
osm sekund.
3. Stiskněte nebo posuňte prstem k
nastavení požadovaného tepelného
výkonu.
Symbol zčervená a zvětší se.
7.5 PowerBoost
•
•
•
•
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3680 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze,
což má vliv na dostupné nastavení
tepelného výkonu.
Maximální nastavení tepelného
výkonu je viditelné na posuvníku.
Aktivní jsou pouze bílé číslice.
Pokud není dostupné vyšší nastavení
tepelného výkonu, nejprve jej snižte
pro ostatní varné zóny.
7.7 Funkce Bridge
Tato funkce zapne více výkonu příslušné
indukční varné zóny a závisí na velikosti
varné nádoby. Tuto funkci lze zapnout
pouze na omezenou dobu.
Tato funkce spojí dvě varné zóny, které
pak fungují jako jedna se stejným
nastavením tepelného výkonu.
1. Stiskněte nejprve symbol
požadované zóny.
Tuto funkci můžete použít s velkými
varnými nádobami.
nebo posuňte prstem
2. Stiskněte
doprava k zapnutí funkce pro
zvolenou varnou zónu.
Symbol zčervená a zvětší se.
Tato funkce se vypne automaticky. K
ručnímu vypnutí této funkce zvolte zónu
a změňte její nastavení výkonu.
1. Položte varnou nádobu na dvě varné
zóny. Varná nádoba musí zakrývat
středy obou zón.
Pro hodnoty maximální délky
viz „Technické údaje“.
7.6 Řízení výkonu
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3680 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
2. Stisknutím
zapnete danou funkci.
Symbol zóny se změní.
3. Nastavte tepelný výkon.
Varná nádoba musí zakrývat středy obou
zón, ale nesmí přesahovat označenou
oblast.
ČESKY
13
Minutka
Tuto funkci můžete použít, když je varná
deska zapnutá, ale není zapnutá žádná
varná zóna.
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
varných zón.
Tuto funkci vypnete stisknutím
zóny fungují opět nezávisle.
. Varné
7.8 Časovač
+STOP
Odpočítávání času
Pomocí této funkce můžete nastavit
délku zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Funkci lze nastavit u každé zóny zvlášť.
1. Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu a poté nastavte funkci.
2. Stiskněte symbol zóny.
3. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí okno nabídky
časovače.
4. K zapnutí této funkce zaškrtněte
.
.
Symboly se změní na
5. Posuňte prstem doleva nebo doprava
pro volbu požadovaného času (např.
hodin anebo minut).
6. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
SPRÁVNĚ.
+STOP
Volbu lze také zrušit zvolením .
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat
.
Zvukový signál vypnete stisknutím
.
Funkci vypnete změnou nastavení
tepelného výkonu na 0. Alternativně,
stiskněte
+STOP
nalevo od hodnoty
časovače, stiskněte
vedle a potvrďte
vaši volbu, když se zobrazí vyskakovací
okno.
1. Zvolte kteroukoliv varnou zónu.
Na displeji se zobrazí příslušný posuvník.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí okno nabídky
časovače.
3. Posuňte prstem doleva nebo doprava
pro volbu požadovaného času (např.
hodin a minut).
4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
SPRÁVNĚ.
Volbu lze také zrušit zvolením .
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat
.
Zvukový signál vypnete stisknutím
K vypnutí funkce stiskněte
.
nalevo od
hodnoty časovače, stiskněte
vedle a
potvrďte vaši volbu, když se zobrazí
vyskakovací okno.
Stopky
Funkce se automaticky spustí s
okamžitým odpočítáváním po aktivaci
varné zóny. Tato funkce slouží ke
sledování doby jejího provozu.
1. Stisknutím
vyvoláte Nabídka.
2. Projděte Nabídka k volbě Nastavení
> Stopky.
3. Stiskněte spínač k zapnutí/vypnutí
funkce.
nebo
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
Tato funkce se nezastaví, když zdvihnete
nádobu. K resetování této funkce a
jejímu opětovnému spuštění ručně
stiskněte
a ve vyskakovacím okně
zvolte Reset. Funkce začne počítat od 0.
K pozastavení funkce pomocí Pauza pro
14
www.electrolux.com
jedno vaření stiskněte
a ve
vyskakovacím okně zvolte Pauza. K
pokračování počítání zvolte Zapnout.
7.9 Pauza
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší tepelný výkon.
Když je funkce zapnutá, lze použít pouze
a . Všechny ostatní
symboly
symboly na ovládacím panelu jsou
zablokované.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Rozsvítí se . Tepelný výkon je snížen
na hodnotu 1.
Tuto funkci vypnete stisknutím
.
Tato funkce zastaví PowerBoost.
Nejvyšší nastavení tepelného výkonu se
opět zapne, když opět stisknete
.
7.10 Zámek
Když varná deska pracuje, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně tepelného výkonu.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Tuto funkci vypnete stisknutím
sekundy.
na tři
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
7.11 Dětská bezp. pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
Dětská bezp. pojistka.
3. Zapněte spínač a stiskněte písmena
A-O-X v abecedním pořadí pro
zapnutí této funkce. Funkci vypnete
vypnutím spínače.
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
nebo
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
7.12 Jazyk
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
Nastavení > Jazyk.
3. Ze seznamu zvolte vhodný jazyk.
Zvolíte-li nesprávný jazyk, stiskněte
V zobrazeném seznamu zvolte třetí
možnost a poté dvakrát poslední
možnost. Nakonec zvolte možnost
vpravo.
.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
7.13 Tóny tlačítek / Hlasitost
Zvuk. Signalizace
Můžete zvolit typ zvuku, který vaše varná
deska vydává, nebo zvuky vypnout.
Můžete zvolit mezi kliknutím (výchozí)
nebo pípnutím.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
Nastavení> Tóny tlačítek / Hlasitost
Zvuk. Signalizace.
3. Zvolte příslušnou možnost.
nebo
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
7.14 Jas displeje
Můžete změnit jas displeje.
Lze zvolit čtyři stupně jasu, 1 je nejnižší
a 4 je nejvyšší.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení
>Nastavení > Jas displeje.
3. Zvolte příslušnou úroveň.
ČESKY
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
7.15
nebo .
Podporované vaření
Tato funkce upravuje teplotu pro různé
druhy potravin a udržuje ji během vaření.
Lze ji zapnout pouze u levé přední varné
zóny nebo u obou zón vlevo při funkci
spojení.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Zvolte Podporované vaření a ze
seznamu vyberte druh jídla, který
byste chtěli připravit.
U každého druhu jídla je k dispozici
několik možností. Řiďte se pokyny
zobrazenými na displeji.
• Můžete stisknout SPRÁVNĚ na
vrchu vyskakovacího okna, aby
se použila výchozí nastavení.
• Můžete nastavit funkci časovače.
Jakmile nádoba dosáhne
požadované teploty, můžete
spustit časovač.
• Můžete změnit výchozí úroveň
tepelného výkonu.
3. Jakmile nádoba dosáhne
požadované teploty, zazní zvukový
signál a zobrazí se vyskakovací
okno. K zavření okna a spuštění
funkce stiskněte SPRÁVNĚ. Pro
,
trvalé vypnutí okna zkontrolujte
než funkci zapnete.
K zastavení této funkce stiskněte
a
a zvolte
Vypnout nebo stiskněte
Podporované vaření, vyberte jakýkoliv
druh jídla a stiskněte Vypnout.
nebo
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
7.16
nebo .
Tavení a rozpouštění
Tuto funkci můžete použít k rozpouštění
různých potravin, např. čokolády nebo
másla. Funkci lze použít pouze u jedné
varné zóny během jedné přípravy jídla.
15
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Funkce varné
desky > Tavení a rozpouštění.
3. Stiskněte Zapnout
Musíte zvolit požadovanou zónu.
Zobrazí se vyskakovací okno, které
se vás zeptá, zda chcete zrušit
předchozí nastavení tepelného
výkonu, bylo-li nějaké nastaveno.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
K zastavení funkce stiskněte symbol
volby zóny a poté stiskněte Vypnout.
7.17 Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Rychlost
ventilátoru se řídí automaticky na
základě nastavení režimu a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
U většiny odsavačů par je dálkový
systém ovládání původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto zapněte. Více
informací viz návod k použití odsavače
par.
Funkce pracuje automaticky při
nastavení H2 až H6. Varná deska je
původně nastavená na H5. Odsavač par
zareaguje, kdykoliv použijete varnou
desku. Varná deska automaticky
rozpozná teplotu varných nádob a
přizpůsobí rychlost ventilátoru. Volbou
nastavení H1 můžete varnou desku
nastavit tak, aby se zapnulo pouze
osvětlení.
Změníte-li rychlost
ventilátoru na odsavači par,
výchozí spojení s varnou
deskou bude deaktivováno.
Chcete-li funkci znovu
aktivovat, oba spotřebiče
VYPNĚTE a znovu
ZAPNĚTE.
16
www.electrolux.com
Re‐
žim
Auto‐ Vaření1)
matic‐
ké
osvě‐
tlení
Smažení2)
H0
Vyp
Vyp
Vyp
H1
Zap
Vyp
Vyp
H23) Zap
Rychlost
ventilátoru
1
Rychlost
ventilátoru
1
H3
Zap
Vyp
Rychlost
ventilátoru
1
H4
Zap
Rychlost
ventilátoru
1
Rychlost
ventilátoru
1
H5
Zap
Rychlost
ventilátoru
1
Rychlost
ventilátoru
2
H6
Zap
Rychlost
ventilátoru
2
Rychlost
ventilátoru
3
Změna režimů
Režimy se mění a upravují automaticky.
Pokud vám hladina hluku / otáčky
ventilátoru nevyhovují, můžete mezi
režimy přepínat také ručně.
1. Stiskněte
.
Ze seznamu zvolte Nastavení >
Hob²Hood.
2. Zvolte požadovaný režim.
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna.
nebo
Když dokončíte přípravu jídel a vypnete
varnou desku, může ventilátor odsavače
par ještě určitou chvíli pracovat. Systém
poté ventilátor vypne automaticky a na
dalších 30 sekund vám zabrání v jeho
náhodném spuštění.
Osvětlení odsavače par se vypne dvě
minuty po vypnutí varné desky.
1) Varná deska rozpozná proces vaření a
nastaví rychlost odsávání v souladu s auto‐
matickým režimem.
2) Varná deska rozpozná proces smažení a
nastaví rychlost odsávání v souladu s auto‐
matickým režimem.
3) Tento režim zapne ventilátor a osvětlení
a nezávisí na teplotě.
8. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
voda na indukční varné zóně
nastavené na nejvyšší teplotu začne
velmi rychle vřít.
magnet přilne na dno nádoby.
ČESKY
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se automaticky
přizpůsobují velikosti dna nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz „Technické údaje“.
8.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
•
•
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
hučení: používáte vysoký výkon.
cvakání: dochází ke spínaní
elektrických přepínačů, nádoba je
17
detekována po jejím položení na
varnou desku.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu.
8.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
8.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-2
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy za‐
míchejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
18
www.electrolux.com
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
4-5
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
6-7
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
7-8
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
Až 3 l vody a přísady.
V polovině doby obraťte.
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
8.5 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
• Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
• Nezakrývejte ovládací panel varné
desky.
• Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např.
rukou, madlem nádoby nebo vysokým
hrncem). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
Okénko pro infračervený
vysílač funkce Hob²Hood
udržujte čisté.
Ostatní dálkově ovládané
spotřebiče mohou blokovat
signál. Nepoužívejte v
blízkosti varné desky žádné
takové spotřebiče, dokud je
funkce Hob²Hood zapnutá.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
ČESKY
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
19
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par Electrolux,
které jsou vybaveny touto funkcí, musí
být označeny symbolem .
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
9.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
•
•
•
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
Povrch varné desky je vybaven
horizontálními drážkami. Varnou
desku vyčistěte vlhkým hadříkem a
trochou mycího prostředku jemnými
tahy zleva doprava. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem
zleva doprava.
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
20
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Tepelný výkon nenastavíte Zapněte varnou desku
do 60 sekund.
znovu a maximálně do 60
sekund nastavte tepelný
výkon.
Stiskli jste dvě nebo více
senzorových tlačítek sou‐
časně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce Pauza.
Viz „Denní používání“.
Displej nereaguje na do‐
tek.
Část displeje je zakrytá
nádobami umístěnými
příliš blízko displeje.
Na displeji je nějaká tekuti‐
na nebo předmět.
Předměty odstraňte. Po‐
suňte nádoby pryč od dis‐
pleje.
Displej očistěte a vyčkejte,
dokud spotřebič nevy‐
chladne. Odpojte varnou
desku od síťového napáje‐
ní. Po jedné minutě varnou
desku opět zapojte.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vy‐
pnutá, ozve se zvukový
signál.
Zakryli jste jedno nebo ví‐
ce senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Kontrolka zbytkového tepla Varná zóna není horká,
se nerozsvítí.
protože byla zapnutá jen
krátkou dobu nebo je po‐
škozený snímač.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlou‐
ho, aby byla horká, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Nelze nastavit nejvyšší te‐
pelný výkon.
Na nejvyšší tepelný výkon
je již nastavena jiná zóna.
Nejprve snižte výkon druhé
zóny.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo Je-li to možné, na zadních
jste ji postavili příliš blízko varných zónách používejte
ovládacích prvků.
velké nádoby.
Funkce Hob²Hood nefun‐
guje.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovlá‐
dacího panelu.
Funkce Hob²Hood pracuje, Zapnuli jste režim H1.
ale pouze svítí osvětlení.
Změňte režim na H2 - H6
nebo vyčkejte na spuštění
automatického režimu.
Režimy H1 - H6 funkce
Hob²Hood fungují, ale
osvětlení nesvítí.
Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Může být problém s žárov‐
kou.
ČESKY
Problém
Možná příčina
21
Řešení
Při dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizace je vy‐
čítek nezazní žádný zvuko‐ pnutá.
vý signál.
Zapněte zvukovou signali‐
zaci. Viz „Denní používá‐
ní“.
Je nastaven nesprávný ja‐
zyk.
Omylem jste změnili jazyk.
Resetujte všechny funkce
na nastavení z výroby. V
Nabídka zvolte funkci Re‐
set všech nastavení.
Odpojte varnou desku od
síťového napájení. Po jed‐
né minutě varnou desku
opět zapojte. Nastavte Ja‐
zyk, Jas displeje a Hlasi‐
tost Zvuk. Signalizace.
Varná zóna se vypne.
Zobrazí se výstražné hlá‐
šení, které říká, že se var‐
ná zóna vypne.
Automatické vypnutí vypne Viz „Denní používání“.
varnou zónu.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Zobrazí se
Je zapnutá funkce Zámek.
Viz „Denní používání“.
Je zapnutá funkce Dětská
bezp. pojistka.
Viz „Denní používání“.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádobí není vhodné.
Používejte vhodné nádobí.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz
„Technické údaje“.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a
po 30 sekundách ji znovu
zapněte. Pokud se znovu
a hlášení.
Zobrazí se O - X - A.
bliká.
Zobrazí se
a číslo.
rozsvítí , odpojte varnou
desku od síťového napáje‐
ní. Po přibližně 30 sekun‐
dách varnou zónu opět za‐
pojte. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Je slyšet nepřetržité pípá‐
ní.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
Odpojte varnou desku od
síťového napájení. Požá‐
dejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval.
22
www.electrolux.com
10.2 Když nenaleznete řešení...
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
11. TECHNICKÉ ÚDAJE
11.1 Typový štítek
Model EIS6448
Typ 61 B4A 01 CA
Indukce 7.35 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 906 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.35 kW
11.2 Softwarové licence
Software dodávaný spolu s touto varnou
deskou obsahuje software chráněný
autorským právem, který je licencován v
rámci systémů BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2.0 a dalších.
Kompletní kopii licence lze zobrazit zde:
Nabídka > Nastavení > Servis > Licence.
Zdrojový kód open source softwaru
můžete stáhnout pomocí hypertextového
odkazu na webových stránkách výrobku.
11.3 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ PowerBoost
kon (maximál‐ [W]
ní nastavení
teploty) [W]
Délka chodu
Průměr nád‐
funkce Power‐ oby [mm]
Boost [min]
Levá přední
2300
3200
10
125 - 210
Levá zadní
2300
3200
10
125 - 210
Pravá přední
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadní
1800
2800
10
145 - 180
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
ČESKY
23
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
12.1 Produktové informace dle směrnice EU 66/2014 platí pouze
trh v rámci EU
Označení modelu
EIS6448
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Indukce
Průměr kruhových var‐
ných zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných Levá přední
zón (EC electric cooking) Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
188,9 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
185,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
•
Energetické hodnoty vztahující se k dané
varné zóně jsou označeny značkou.
•
12.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
24
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 25
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 27
3. INSTALACJA.................................................................................................... 30
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 31
5. KRÓTKI PRZEWODNIK.................................................................................. 32
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................34
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 34
8. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 40
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 42
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 43
11. DANE TECHNICZNE......................................................................................45
12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 46
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
25
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
26
www.electrolux.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
POLSKI
•
•
27
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
•
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
Usunąć wszystkie przegrody
zamontowane w szafce pod
urządzeniem.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
•
•
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
POLSKI
•
•
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
•
29
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
30
www.electrolux.com
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
3.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
POLSKI
31
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
1
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.
Sym‐
bol
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Menu
Otwieranie i zamykanie Menu.
3
Wybór pola grzej‐
nego
Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzej‐
nego.
Wskaźnik pola
grzejnego
Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączo‐
ny jest suwak.
-
Ustawianie funkcji zegara.
Suwak
Regulacja mocy grzania.
PowerBoost
Włączanie funkcji.
4
-
5
6
7
-
32
www.electrolux.com
Sym‐
bol
8
9
10
11
12
0-9
Uwagi
Blokada
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Okienko emitera sygnałów w podczerwieni funk‐
cji Hob²Hood. Nie należy go zakrywać.
Pauza
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grza‐
nia.
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
III / II / I Występuje
zagrożenie poparzeniem
przez ciepło resztkowe.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
5. KRÓTKI PRZEWODNIK
5.1 Korzystanie z ekranu
dotykowego
•
•
•
•
•
•
•
Aby włączyć daną opcję, należy
dotknąć odpowiedniego symbolu na
wyświetlaczu.
Wybrana funkcja włączy się po
zdjęciu palca z wyświetlacza.
Aby przewinąć dostępne opcje,
należy użyć szybkiego gestu lub
przesunąć palcem po wyświetlaczu.
Szybkość gestu wpływa na szybkość
przewijania ekranu.
Przewijanie może zatrzymać się
samoistnie lub można je przerwać,
dotykając wyświetlacza.
Dotykając odpowiednich symboli,
można zmienić większość
parametrów widocznych na
wyświetlaczu.
Aby wybrać żądaną funkcję lub czas,
można przewinąć listę i/lub dotknąć
wybranej opcji.
•
•
•
•
Gdy płyta grzejna jest włączona, a
niektóre symbole znikną z
wyświetlacza, należy dotknąć
wyświetlacza w dowolnym miejscu.
Wszystkie symbole zostaną ponownie
wyświetlone.
Po uruchomieniu niektórych funkcji na
wyświetlaczu pojawia się
wyskakujące okienko z dodatkowymi
informacjami.
Aktywne są tylko podświetlone
symbole.
Aby włączyć funkcję zegara, należy
najpierw wybrać pole grzejne.
5.2 Struktura Menu
Dotknąć
, aby uzyskać dostęp i
zmienić ustawienia płyty grzejnej lub
włączyć niektóre funkcje. W tabeli
przedstawiono podstawową strukturę
Menu.
POLSKI
Menu
Gotowanie wspomaga‐
ne
Funkcje płyty grzejnej
Roztapianie
Ustawienia
Blokada uruchom.
Stoper
Hob²Hood
H0 – wyłączone
H1 – tylko oświetlenie
H2 – niska prędkość wentylatora
H3 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, niska prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, średnia prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, wysoka prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, zwiększona moc
Konfiguracja
Gotowanie wspomagane
Język
Dźwięki przycisków
Głośność sygnału
Jasność wyświetlacza
Serwis
Tryb demo
Licencja
Wyświetl wer. oprogr.
Historia alarmów
Resetuj wszyst. ust.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
wskazówkami, aby poruszać się po
Menu.
poruszania się po Menu użyć
przewinąć listę w górę i użyć
lub .
Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych
opcji dostępnych w Menu pojawia się ich
krótki opis. Postępować zgodnie ze
Po dotarciu na dół Menu należy
dotknąć
lub
, aby zamknąć Menu.
33
34
www.electrolux.com
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Pierwsze podłączenie do
sieci elektrycznej
Język, Jasność wyświetlacza i Głośność
sygnału.
Ustawienia można zmienić w Menu >
Ustawienia > Konfiguracja. Patrz
„Codzienna eksploatacja”.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania
należy ustawić następujące parametry:
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
7.1 Włączanie i wyłączanie
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
Dotknąć
przez 1 sekundę, aby
włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.
1-2
6 godz.
3-5
5 godz.
6
4 godz.
7-9
1,5 godz.
7.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia lub
nie ma naczynia na danym polu
grzejnym. Zaczyna migać biały
symbol pola grzejnego i po upływie 1
minuty indukcyjne pole grzejne
wyłącza się samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się komunikat i
urządzenie wyłącza się.
7.3 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
Po ustawieniu naczynia na polu
grzejnym płyta grzejna automatycznie
wykrywa jego obecność i na
wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
suwak. Jest on widoczny przez 8
sekund, po czym wyświetlacz powraca
do widoku głównego. Aby szybciej ukryć
suwak, należy dotknąć ekranu poza
obszarem suwaka.
Jeśli włączone są inne pola grzejne,
zakres ustawień mocy kolejnego pola
może być ograniczony. Patrz punkt
„Zarządzanie energią”.
POLSKI
Upewnić się, że naczynie
jest odpowiednie do płyt
indukcyjnych. Więcej
informacji na temat rodzajów
naczyń – patrz „Wskazówki i
porady”. Sprawdzić wielkość
naczynia w rozdziale „Dane
techniczne”.
7.4 Ustawienie mocy grzania
1. Włączyć płytę grzejną.
2. Ustawić naczynie na wybranym polu
grzejnym.
Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla
aktywnego pola grzejnego i pozostanie
widoczny przez 8 sekund.
3. Dotknąć przesunąć palcem po
suwaku, aby ustawić żądaną moc
grzania.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
35
7.6 Zarządzanie energią
•
•
•
•
•
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3680 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3680 W.
Funkcja powoduje zmniejszenie mocy
innych pól grzejnych podłączonych do
tej samej fazy, co ma wpływ na
dostępne ustawienie mocy grzania.
Maksymalna wartość mocy grzania
jest widoczna na suwaku. Aktywne są
tylko wartości wyświetlane na biało.
Jeśli niedostępna jest wyższa moc
grzania, należy najpierw zmniejszyć ją
dla innych pól grzejnych.
7.5 PowerBoost
Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy
określonego pola grzejnego w zależności
od wielkości naczynia. Funkcję można
włączyć tylko na ograniczony czas.
1. Najpierw dotknąć symbolu
wybranego pola grzejnego.
lub przesunąć palcem w
2. Dotknąć
prawo, aby włączyć funkcję dla
wybranego pola grzejnego.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby
wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać
pole grzejne i zmienić ustawienie mocy
grzania.
Informacje o maksymalnym
czasie działania funkcji
znajdują się w części „Dane
techniczne”.
7.7 Funkcja Bridge
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, które
działają jak jedno pole grzejne z tym
samym ustawieniem mocy grzania.
Umożliwia ona gotowanie w dużych
naczyniach.
1. Ustawić naczynie na dwóch polach
grzejnych. Naczynie powinno
zakrywać środki obu pól grzejnych.
2. Dotknąć , aby włączyć funkcję.
Symbol pola zmieni się.
3. Ustawić moc grzania.
Naczynie musi zakrywać środki obu pól
grzejnych, ale nie może wystawać poza
oznaczenie obszaru pola grzejnego.
36
www.electrolux.com
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić
ustawienie mocy grzania na 0.
Ewentualnie dotknąć
+STOP
po lewej stronie
wskazania zegara, dotknąć
obok i
potwierdzić wybór, gdy pojawi się
wyskakujące okienko.
Minutnik
Funkcji tej można używać, gdy płyta
grzejna jest włączona, ale nie pracują
pola grzejne.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
. Pola grzejne będą działać
niezależnie od siebie.
7.8 Zegar
+STOP
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego podczas danego
cyklu gotowania.
Funkcję można ustawić oddzielnie dla
każdego pola grzejnego.
1. Najpierw wybrać moc grzania dla
odpowiedniego pola grzejnego, a
następnie ustawić funkcję.
2. Dotknąć symbolu pola.
3. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
4. Zaznaczyć
, aby włączyć funkcję.
Symbole zmienią się na
.
5. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i/lub minuty).
6. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych.
1. Wybrać dowolne pole grzejne.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
suwak.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
3. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i minuty).
4. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
po lewej stronie wskazania zegara,
dotknąć
obok i potwierdzić wybór, gdy
pojawi się wyskakujące okienko.
+STOP
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
Stoper
Funkcja automatycznie rozpoczyna
odliczanie czasu po włączeniu pola
grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie
czasu jego pracy.
1. Dotknąć
, aby przejść do Menu.
2. Przewinąć Menu, aby wybrać
Ustawienia > Stoper.
POLSKI
3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu
naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie
zresetować i ponownie uruchomić
i wybrać
funkcję, należy dotknąć
Resetowanie w wyskakującym okienku.
Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby
wybrać opcję Pauza dla funkcji w ciągu
jednego cyklu gotowania, należy dotknąć
i wybrać Pauza w wyskakującym
okienku. Wybrać Start, aby kontynuować
odliczanie.
7.9 Pauza
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, można
i . Wszystkie
używać tylko symboli
pozostałe symbole na panelu sterowania
są zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Wyświetli się . Moc grzania zostanie
zmniejszona do wartości 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
.
Funkcja powoduje wyłączenie funkcji
PowerBoost. Przywrócenie najwyższej
mocy grzania następuje po ponownym
dotknięciu
.
7.10 Blokada
Podczas pracy płyty grzejnej można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
37
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i przytrzymać przez 3 sekundy.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
7.11 Blokada uruchom.
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia>Blokada
uruchom. z listy.
3. Ustawić przełącznik w położeniu
włączenia i dotknąć liter A-O-X w
kolejności alfabetycznej, aby włączyć
lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję,
należy ustawić przełącznik w
położeniu wyłączenia.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.12 Język
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >
Język z listy.
3. Wybrać odpowiedni język z listy.
Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy
. Z wyświetlonej listy wybrać
dotknąć
trzecią opcję, a następne dwukrotnie
ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję
po prawej stronie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.13 Dźwięki przycisków /
Głośność sygnału
Możliwy jest wybór dźwięków
emitowanych przez płytę grzejną lub ich
wyłączenie. Dostępne ustawienia to
klikanie (domyślne) lub sygnały
dźwiękowe.
38
www.electrolux.com
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>
Dźwięki przycisków / Głośność
sygnału z listy.
3. Wybrać odpowiednią opcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.14 Jasność wyświetlacza
Można zmienić ustawienie jasności
wyświetlacza.
Do wyboru są cztery jasności
wyświetlacza – od najniższej 1 do
najwyższej 4.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >
Jasność wyświetlacza z listy.
3. Wybrać odpowiednie ustawienie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.15
Gotowanie
wspomagane
Funkcja ta dostosowuje temperaturę do
różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją
podczas gotowania. Można ją włączyć
tylko dla jednego pola grzejnego po lewej
stronie lub dla obu pól grzejnych po lewej
stronie, jeśli działają w trybie łączonym.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a
następnie wybrać z listy rodzaj
potrawy, która będzie przyrządzana.
Dla każdego rodzaju potrawy
dostępnych jest kilka opcji.
Postępować zgodnie ze
wskazówkami na wyświetlaczu.
• Aby użyć ustawień domyślnych,
należy dotknąć OK w górnej
części wyskakującego okienka.
• Można ustawić funkcję zegara.
Gdy naczynie osiągnie
odpowiednią temperaturę, można
włączyć zegar.
• Można zmienić domyślne
ustawienie mocy grzania.
3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i pojawi się wyskakujące
okienko. Aby zamknąć okienko i
uruchomić funkcję, należy dotknąć
OK. Aby na stałe wyłączyć
wyskakujące okienko, należy
zaznaczyć
funkcji.
przed włączeniem
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i Stop lub dotknąć
i wybrać
Gotowanie wspomagane, wybrać
dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
7.16
lub .
Roztapianie
Funkcji tej można używać do roztapiania
różnych produktów, np. czekolady lub
masła. Funkcji tej można użyć tylko dla
jednego pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >
Roztapianie z listy.
3. Dotknąć Start.
Wybrać żądane pole grzejne.
Pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować poprzednie
ustawienia mocy grzania (jeśli
zostało wybrane).
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
symbolu wyboru pola grzejnego, a
następnie dotknąć Stop.
7.17 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
POLSKI
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej.
W większości modeli okapów system
zdalnego sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem funkcji należy
go włączyć. Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi okapu.
Funkcja działa automatycznie w trybach
od H2 do H6. Domyślne ustawienie płyty
grzejnej to H5. Okap kuchenny będzie
reagował na każde włączenie płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora. Można ustawić
płytę grzejną, aby włączała tylko
oświetlenie – w tym celu należy wybrać
tryb H1.
Jeśli użytkownik zmieni
prędkość pracy wentylatora
okapu, nastąpi wyłączenie
domyślnego połączenia z
płytą grzejną. Aby ponownie
włączyć funkcję, należy
wyłączyć oba urządzenia i
ponownie je włączyć.
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wiet‐
lenie
Smaże‐
nie2)
H0
Wył.
Wył.
Wył.
H1
Wł.
Wył.
Wył.
H23) Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
1
H3
Wył.
Wł.
Prędkość
wentylatora
1
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wiet‐
lenie
39
Smaże‐
nie2)
H4
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
1
H5
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
2
H6
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
2
3
1) Płyta grzejna rozpoznaje proces gotowa‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
2) Płyta grzejna rozpoznaje proces smaże‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oś‐
wietlenia jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybów
Tryby zmieniają i dostosowują się
automatycznie. Jeśli hałas jest zbyt duży
lub prędkość wentylatora jest
niezadowalająca, można przełączać
tryby ręcznie.
1. Dotknąć
.
Wybrać Ustawienia > Hob²Hood z listy.
2. Wybrać odpowiedni tryb.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka.
Po zakończeniu gotowania i wyłączeniu
płyty grzejnej wentylator okapu może
nadal pracować przez pewien czas. Po
upływie tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i uniemożliwia
jego przypadkowe włączenie przez
kolejne 30 sekund.
Oświetlenie okapu wyłącza się po
upływie 2 minut od wyłączenia płyty
grzejnej.
40
www.electrolux.com
8. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
8.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych,
płyta grzejna wykrywa ustawione na
niej naczynie.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
8.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
8.4 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
POLSKI
Czas
(min)
41
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-2
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-2
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu.
Potrawy mleczne mieszać
od czasu do czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
7-8
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
8.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z funkcji
Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
•
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
Nie należy zasłaniać panelu
sterowania płyty grzejnej.
•
Nie zakłócać sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. poprzez
zasłonięcie dłonią, uchwytem
naczynia lub wysokim naczyniem).
Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
42
www.electrolux.com
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać
sygnał. Nie należy używać
tego typu urządzeń w
pobliżu płyty grzejnej, jeśli
włączono funkcję Hob²Hood.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
współpracujących z tą funkcją znajduje
się na naszej witrynie internetowej.
Okapy kuchenne
Electrolux współpracujące z tą funkcją
muszą nosić oznaczenie .
Utrzymywać w czystości
okienko emitera sygnałów w
podczerwieni funkcji
Hob²Hood.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
9.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
•
•
•
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
POLSKI
43
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub sterować nią.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawid‐
łowo.
Środek zaradczy
Sprawdzić, czy płytę grzej‐
ną podłączono prawidłowo
do zasilania. Patrz sche‐
mat połączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
W ciągu 60 sekund nie us‐
tawiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 60 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Pauza.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Wyświetlacz nie reaguje na Część wyświetlacza jest
dotyk.
zakryta lub naczynia są us‐
tawione zbyt blisko wy‐
świetlacza.
Na wyświetlaczu jest jakiś
płyn lub przedmiot.
Usunąć blokujące przed‐
mioty. Odsunąć naczynia
od wyświetlacza.
Oczyścić wyświetlacz i za‐
czekać, aż urządzenie os‐
tygnie. Odłączyć płytę
grzejną od zasilania. Po
upływie minuty ponownie
podłączyć płytę grzejną.
Rozlega się sygnał dźwię‐ Zakryto jedno lub więcej
kowy i urządzenie wyłącza pól czujników.
się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
44
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐
ce, ponieważ działało za
krótko lub nastąpiło uszko‐
dzenie czujnika.
Nie można włączyć naj‐
większej mocy grzania.
Inne pole grzejne jest usta‐ Najpierw należy zmniej‐
wione na największą moc szyć moc drugiego pola
grzania.
grzejnego.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było
gorące, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest za duże lub
się.
ustawione za blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Funkcja Hob²Hood nie
działa.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Funkcja Hob²Hood jest
włączona, ale działa tylko
oświetlenie.
Włączono tryb H1.
Zmienić tryb na H2-H6 lub
zaczekać, aż uruchomi się
tryb automatyczny.
Funkcja Hob²Hood działa
w trybie H1-H6, ale działa
oświetlenie.
Prawdopodobnie problem
jest związany z żarówką
oświetlenia.
Skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwiso‐
wym.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
Ustawiono niewłaściwy ję‐
zyk.
Przypadkowo zmieniono
język.
Pole grzejne wyłącza się.
Pojawia się komunikat os‐
trzegawczy informujący o
tym, że pole grzejne się
wyłączy.
Wyłączenie pola grzejnego Patrz „Codzienna eksploa‐
przez funkcję Samoczynne tacja”.
wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
munikat.
Działa funkcja Blokada.
oraz ko‐
Przywrócić ustawienia fa‐
bryczne wszystkich funkcji.
Wybrać opcję Resetuj
wszyst. ust. w Menu.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie minu‐
ty ponownie podłączyć pły‐
tę grzejną. Ustawić Język,
Jasność wyświetlacza i
Głośność sygnału.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
POLSKI
45
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Wyświetla się O - X - A.
Działa funkcja Blokada
uruchom..
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Miga
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia. Patrz „Wskazówki i
porady”.
.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz „Dane techniczne”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Wyłączyć płytę grzejną i
usterka.
włączyć ponownie po 30
sekundach. Jeśli ponownie
wyświetli się , należy
odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie 30
sekund ponownie podłą‐
czyć płytę. Jeśli problem
będzie występował nadal,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał Podłączenie do sieci elek‐
dźwiękowy.
trycznej jest nieprawidło‐
we.
10.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy upewnić się, że
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
11. DANE TECHNICZNE
11.1 Tabliczka znamionowa
Model EIS6448
Typ 61 B4A 01 CA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 596 906 00
220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
46
www.electrolux.com
11.2 Licencja na
oprogramowanie
Pełna treść licencji znajduje się w: Menu
> Ustawienia > Serwis > Licencja.
Oprogramowanie piekarnika
wykorzystuje chronione prawem
autorskim oprogramowanie
licencjonowane, m.in. pod nazwami
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2.0.
Kod źródłowy oprogramowania open
source można pobrać, używając
hiperłącza na stronie internetowej
produktu.
11.3 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ PowerBoost
nowa (maksy‐ [W]
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3200
10
125 - 210
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Prawe przed‐
nie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
1800
2800
10
145 - 180
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
12.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą
tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
EIS6448
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
POLSKI
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Zużycie energii przez pły‐
tę grzejną (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne pola grzejnego są
odpowiednio oznaczone przy
poszczególnych polach grzejnych.
12.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
47
185,0 Wh/kg
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
13. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
48
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................48
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 51
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................53
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 54
5. RÝCHLY SPRIEVODCA.................................................................................. 55
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................57
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 57
8. TIPY A RADY................................................................................................... 62
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................65
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 65
11. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 68
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 69
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
SLOVENSKY
49
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
SLOVENSKY
51
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky
alebo hárky papiera, ktoré by sa
mohli vtiahnuť, pretože by mohli
poškodiť chladiace ventilátory
alebo ovplyvniť činnosť
chladiaceho systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v
zásuvke zachovajte vzdialenosť
minimálne 2 cm.
Odoberte prípadné oddeľovacie
panely inštalované v skrinke pod
spotrebičom.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
52
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Starostlivosť a čistenie
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.4 Inštalácia
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
•
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
53
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
min.
500mm
min.
50mm
54
www.electrolux.com
Ak je spotrebič
nainštalovaný nad zásuvkou,
počas varenia sa vplyvom
vetrania varného panela
môžu zohriať predmety
uložené v zásuvke.
min.
28
min. min.
12 60
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
1
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
1
1
1
2
4.2 Rozloženie ovládacieho panela
1
2
3
12
4
5
6
11
7
8
10 9
SLOVENSKY
55
Ak chcete vidieť dostupné nastavenia, kliknite na príslušný symbol.
Sym‐
bol
Poznámka
1
ZAP/VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Ponuka
Na otvorenie a zatvorenie ponuky Ponuka..
3
Výber zóny
Na otvorenie posúvača pre zvolenú zónu.
Ukazovateľ zóny
Na zobrazenie na ktorej zóne je posúvač aktív‐
ny.
-
Na nastavenie funkcií časovača.
Posúvač
Na úpravu varného stupňa.
7
PowerBoost
Na zapnutie funkcie.
8
Zámok
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
-
Okienko Hob²Hood komunikátora infračervené‐
ho signálu. Neprikrývajte.
Prestávka
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
-
Na zobrazenie aktuálneho varného stupňa.
Bridge
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu na varenie.
VAROVANIE!
III / II / I Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
5. RÝCHLY SPRIEVODCA
5.1 Používanie dotykovej
obrazovky
•
•
•
Na zapnutie danej voliteľnej funkcie
sa dotknite príslušného symbolu na
displeji.
Zvolená funkcia sa zapne, keď
zdvihnete prst z displeja.
Na posúvanie dostupnými funkciami
použite rýchly pohyb alebo potiahnite
prst po displeji.
•
•
•
•
Rýchlosť pohybu určuje rýchlosť
posúvania obrazovky.
Posúvanie sa zastaví samovoľne
alebo ho môžete zastaviť okamžite
dotykom displeja.
Môžete zmeniť väčšinu parametrov
zobrazených na displeji dotykom
príslušných symbolov.
Požadovanú funkciu alebo čas
môžete nastaviť posúvaním zoznamu
56
www.electrolux.com
•
•
•
alebo dotknutím sa voliteľnej funkcie,
ktorú chcete vybrať.
Keď je varný panel zapnutý a niektoré
zo symbolov sa na displeji prestanú
zobrazovať, dotknite sa ľubovoľného
miesta na displeji. Všetky symboly sa
znovu zobrazia.
U niektorých funkcií sa pri spustení
zobrazí automaticky otvára okno s
dodatočnými informáciami.
Môžu byť použité iba podsvietené
symboly.
•
Najprv zvoľte zónu, aby ste zapli
funkcie časovača.
5.2 Ponuka štruktúra
Dotknite sa
pre prístup k a zmenu
nastavení varného panela alebo zapnutie
niektorých funkcií. Tabuľka zobrazuje
základnú Ponuka štruktúru.
Ponuka
Sprievodca pečením
Funkcie varného panela Topenie
Nastavenia
Detská poistka
Stopky
Hob²Hood
H0 – Vyp
H1 – Iba osvetlenie
H2 – Nízka rýchlosť ventilátora
H3 – Automatický ventilátor Nízka
rýchlosť
H4 – Automatický ventilátor Stred‐
ná rýchlosť
H5 – Automatický ventilátor Vyso‐
ká rýchlosť
H6 – Automatický ventilátor Zvý‐
šená rýchlosť
Nastavenie
Sprievodca pečením
Jazyk
Tóny tlačidiel
Hlasitosť zvuku
Jas displeja
Servis
Režim Demo
Licencia
Zobraziť verziu softvéru
História upozornení
Obnoviť nastavenia
SLOVENSKY
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Keď sa dotknete a podržíte niektoré z
voliteľných funkcií dostupné v Ponuka,
zobrazí sa krátky popis. Postupujte podľa
57
pokynov, aby ste mohli jednoducho
navigovať v Ponuka.
Ak ste naspodku Ponuka, posúvajte sa v
zozname nahor a použite
dotknite
alebo sa
, aby ste opustili Ponuka.
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Nastavenia môžete zmeniť v Ponuka >
Nastavenia > Nastavenie. Pozrite si časť
„Každodenné používanie“.
6.1 Prvé zapojenie do
elektrickej siete
Po zapojení spotrebiča do elektrickej
siete je potrebné nastaviť Jazyk, Jas
displeja a Hlasitosť zvuku.
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
riad. Bliká biely symbol varnej zóny a
indukčná varná zóna sa automaticky
vypne po 1 minúte.
• ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí hlásenie a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
7.2 Automatické vypínanie
Varný stupeň
Varný panel sa
vypne po
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
1-2
6 hodinách
3-5
5 hodinách
6
4 hodinách
7-9
1,5 hodine
•
•
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
používate nesprávny kuchynský riad
alebo nie je na danej zóne žiaden
7.3 Používanie varných zón
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej varnej zóny. Indukčné varné
zóny sa automaticky prispôsobujú
veľkosti dna riadu.
Keď položíte hrniec na zvolenú varnú
zónu, hrniec ju automaticky rozpozná a
na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
58
www.electrolux.com
Posúvač je viditeľný 8 sekúnd, potom sa
displej vráti do hlavného náhľadu. Na
rýchlejšie zatvorenie posúvača klepnite
na obrazovku mimo oblasti posúvača.
7.6 Správa výkonu
Keď sú zapnuté iné zóny, varný stupeň
zóny, ktorú chcete použiť, môže byť
obmedzený. Pozrite si časť „Správa
výkonu“.
•
Uistite sa, že je hrniec
vhodný pre indukčné varné
panely. Bližšie informácie o
typoch kuchynského riadu
nájdete v časti „Tipy a rady“.
Veľkosť hrnca skontrolujte v
časti „Technické údaje“.
7.4 Varný stupeň
1. Zapnite varný panel.
2. Položte panvicu na zvolenú varnú
zónu.
Posúvač pre zvolený varnú zónu sa
zobrazí na displeji a je aktívny 8 sekúnd.
3. Nastavte želaný varný stupeň
dotykom alebo posunom prsta.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
•
•
•
•
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 680 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 680 W.
Funkcia znižuje výkon ostatných
varných zón pripojených k rovnakej
fáze, čo má vplyv na dostupný varný
stupeň.
Maximálny varný stupeň je zobrazený
na posúvači. Sú aktívne iba biele
číslice.
Ak nie je dostupný vyšší varný
stupeň, najprv zredukujte ostatné
varné zóny.
7.5 PowerBoost
Táto funkcia aktivuje väčší výkon pre
príslušnú indukčnú varnú zónu v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu.
Funkciu môžete zapnúť iba na
obmedzený čas.
1. Najprv sa dotknite želaného symbolu
zóny.
2. Dotknite sa
alebo posuňte prst
doprava, aby ste zapli funkciu pre
zvolenú varnú zónu.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
Funkcia sa vypne automaticky. Na
vypnutie funkcie ručne vyberte zónu a
zmeňte jej varný stupeň.
Pre maximálne hodnoty
trvania si pozrite tabuľku
„Technické údaje“.
7.7 Funkcia Bridge
Táto funkcia spája dve varné zóny, ktoré
potom fungujú ako jedna s rovnakým
varným stupňom.
Môžete ju použiť u veľkého kuchynského
riadu.
1. Položte kuchynský riad na obe varné
zóny. Kuchynský riad musí zakrývať
stredy oboch zón.
2. Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Symbol zóny sa zmení.
3. Nastavte varný stupeň.
Kuchynský riad musí zakrývať stredy
oboch zón, ale nesmie presahovať
značenie oblasti.
SLOVENSKY
59
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete funkciu vypnúť, zmeňte
nastavenie varného stupňa na 0.
Alternatívne sa na vypnutie funkcie
dotknite
+STOP
naľavo od hodnoty časovača,
dotknite sa
vedľa a potvrďte váš výber
keď sa zobrazí automaticky otvárané
okno.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť, keď je varný
panel zapnutý ale varné zóny nie sú v
činnosti.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť
varných zón.
sa symbolu . Varné zóny budú
fungovať samostatne.
1. Zvoľte ľubovoľnú varnú zónu.
Na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
7.8 Časovač
+STOP
Odpočítavajúci časovač
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
ako dlho má byť zapnutá varná zóna pre
jedno konkrétne varenie.
Funkciu môžete nastaviť pre každú
varnú zónu samostatne.
.
Na vypnutie funkcie sa dotknite
naľavo od hodnoty časovača, dotknite sa
3. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
.
Symbol sa zmení na
.
5. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a/alebo minúty).
6. Dotykom OK potvrďte voľbu.
+STOP
Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš
výber.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať
. Ak
Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš
výber.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať . Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
1. Najprv nastavte varný stupeň pre
príslušnú varnú zónu a potom
nastavte funkciu.
2. Dotknite sa symbolu zóny.
4. Funkciu zapnete začiarknutím
2. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
3. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a minúty).
4. Dotykom OK potvrďte voľbu.
a potvrďte váš výber keď sa zobrazí
automaticky otvárané okno.
Stopky
Funkcia automaticky začne
odpočítavanie po zapnutí varnej zóny.
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
1. Dotknite sa
pre prístup k Ponuka.
2. Posúvajte Ponuka, aby ste zvolili
Nastavenia > Stopky.
60
www.electrolux.com
3. Dotknite sa, aby ste zapli/vypli
funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Keď nadvihnete hrniec, funkcia sa
nezastaví. Na resetovanie funkcie a jej
a
opätovné ručné zapnutie sa dotknite
zvoľte Reset z automaticky otváraného
okna. Táto funkcia začne odpočítanie od
0. Na Prestávka funkcie pre jedno
konkrétne varenie sa dotknite
a zvoľte
Prestávka z automaticky otváraného
okna. Zvoľte Štart, aby pokračovalo
varenie.
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
Keď je funkcia zapnutá, môžete použiť
a . Všetky ostatné
iba symboly
symboly na ovládacom paneli sú
zamknuté.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Rozsvieti sa symbol . Varný stupeň je
znížený na 1.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite
.
Funkcia vypne PowerBoost. Najvyšší
varný stupeň sa opäť zapne keď sa
znova dotknete
.
7.10 Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varného panela. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte
tlačidlo
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
na displeji, aby ste
1. Dotknite sa
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia > Detská poistka
zo zoznamu.
3. Zapnite vypínač a dotknite sa písmen
A-O-X v abecednom poradí, aby ste
zapli funkciu. Ak chcete funkciu
deaktivovať, vypnite vypínač.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
7.12 Jazyk
7.9 Prestávka
sa symbolu
7.11 Detská poistka
3 sekundy.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jazyk zo zoznamu.
3. Vyberte vhodný jazyk zo zoznamu.
. Zo
Ak vyberiete zlý jazyk, dotknite sa
zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte tretiu
možnosť a potom dvakrát poslednú
možnosť. Nakoniec vyberte možnosť
vpravo.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
7.13 Tóny tlačidiel / Hlasitosť
zvuku
Môžete vybrať aký typ zvuku vydá váš
varný panel alebo vypnúť zvuky. Môžete
si vybrať medzi kliknutím (predvolene)
alebo pípnutím.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia > Nastavenie>
Tóny tlačidiel / Hlasitosť zvuku zo
zoznamu.
3. Vyberte vhodnú voliteľnú funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
SLOVENSKY
7.14 Jas displeja
61
Sprievodca pečením, zvoľte nejaký typ
jedla a dotknite sa Zastaviť.
Môžete zmeniť jas displeja.
K dispozícii sú 4 úrovne jasu, pričom 1 je
najnižšia a 4 je najvyššia.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
na displeji, aby ste
1. Dotknite sa
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jas displeja zo zoznamu.
3. Vyberte vhodnú úroveň.
navigovanie v Ponuka použite
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
7.15
alebo .
Sprievodca pečením
Táto funkcia prispôsobí teplotu rôznym
typom jedla a zachová ju počas varenia.
Je možné ju aktivovať iba pre ľavú
prednú varnú zónu alebo obe zóny vľavo
počas funkcie premostenia.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Zvoľte Sprievodca pečením a vyberte
zo zoznamu typ jedla, ktorý chcete
pripraviť.
Pre každý typ jedla je k dispozícii
niekoľko voliteľných funkcií.
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na displeji.
• Môžete sa dotknúť OK na vrchu
automaticky otváraného okna,
aby ste použili predvolené
nastavenia.
• Môžete nastaviť funkciu
časomera. Keď hrniec dosiahne
určenú teplotu, môžete aktivovať
časovač.
• Môžete zmeniť predvolený varný
stupeň.
3. Keď hrniec dosiahne určenú teplotu,
zaznie zvukový signál a zobrazí sa
automaticky otvárané okno. Na
zatvorenie okna a spustenie funkcie
sa dotknite OK. Na vypnutie okna
natrvalo začiarknite
funkciu.
než zapnete
Na vypnutie funkcie sa dotknite
Zastaviť alebo sa dotknite
a
a vyberte
7.16
alebo .
Topenie
Túto funkciu môžete použiť na
roztopenie rôznych výrobkov, napr.
čokolády alebo masla. Túto funkciu
môžete použiť iba pre jednu varnú zónu
počas jedného konkrétneho varenia.
na displeji, aby ste
1. Dotknite sa
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Funkcie varného panela >
Topenie zo zoznamu.
3. Dotknite sa Štart.
Treba vybrať želanú zónu.
Zobrazí sa automaticky otvárané
okno s dotazom, či chcete zrušiť
predchádzajúce nastavenie varného
stupňa, ak bol nejaký nastavený.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Na zastavenie funkcie sa dotknite
symbolu výberu zóny a potom sa
dotknite Zastaviť.
7.17 Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho hrnca na varnom
paneli.
Pri väčšine odsávačov pár je systém
diaľkového ovládania najprv vypnutý.
Zapnite ho pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke odsávača pár.
Táto funkcia je v činnosti automaticky
medzi režimami H2 a H6. Panel je
pôvodne nastavený na H5. Odsávač pár
zareaguje pri každom použití varného
62
www.electrolux.com
panela. Varný panel automaticky meria
teplotu kuchynského riadu a upravuje
rýchlosť ventilátora. Varný panel môžete
zvolením H1 nastaviť tak, aby aktivoval
iba osvetlenie.
Ak zmeníte rýchlosť
ventilátora na odsávači pár,
deaktivuje sa predvolené
pripojenie k varnému panelu.
Funkciu znova aktivujete
ZAPNUTÍM a VYPNUTÍM
oboch spotrebičov.
Re‐
žim
Auto‐ Varenie 1)
matic‐
ké
osve‐
tlenie
Smaže‐
nie2)
H6
Za‐
pnúť
Rýchlosť
ventilátora
3
Rýchlosť
ventilátora
2
1) Varný panel zaregistruje proces vrenia a
zapne rýchlosť ventilátora podľa automatic‐
kého režimu.
2) Varný panel zaregistruje proces smaže‐
nia a zapne rýchlosť ventilátora podľa auto‐
matického režimu.
3) Tento režim zapne ventilátor s osvetle‐
ním a nezávisí od teploty.
Re‐
žim
Auto‐ Varenie 1)
matic‐
ké
osve‐
tlenie
Smaže‐
nie2)
H0
Vy‐
pnúť
Vypnúť
Vypnúť
Zmena režimov
H1
Za‐
pnúť
Vypnúť
Vypnúť
H23) Za‐
pnúť
Rýchlosť
ventilátora
1
Rýchlosť
ventilátora
1
Režimy sa menia a upravujú
automaticky. Ak nie ste spokojní s
úrovňou hlučnosti/rýchlosťou ventilátora,
môžete tiež prepnúť medzi režimami
manuálne.
H3
Za‐
pnúť
Vypnúť
Rýchlosť
ventilátora
1
1. Dotknite sa
.
Vyberte Nastavenia > Hob²Hood zo
zoznamu.
2. Vyberte vhodný režim.
H4
Za‐
pnúť
Rýchlosť
ventilátora
1
Rýchlosť
ventilátora
1
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna.
H5
Za‐
pnúť
Rýchlosť
ventilátora
1
Rýchlosť
ventilátora
2
Keď po skončení varenia vypnete varný
panel, môže ventilátor odsávača pár istý
čas ešte pracovať. Potom systém
automaticky vypne ventilátor a zabráni
náhodnému zapnutiu ventilátora
najbližších 30 sekúnd.
Osvetlenie odsávača pár sa vypne 2
minúty po vypnutí varného panela.
8. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynských nádobách
veľmi rýchlo.
SLOVENSKY
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
riadom
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné panely).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
•
•
po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
63
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
• pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: dôjde k elektrickému
zopnutiu, hrniec je zistený po
umiestnení na varný panel.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
8.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
8.4 Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu
svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
8.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
Varný stu‐
peň
Použitie:
Čas
(min)
1
Udržiavanie teploty hotových podľa
Na kuchynský riad položte
jedál.
potreby pokrievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
1-2
Zahustenie: nadýchané ome‐ 10 - 40
lety, volské oká.
5 - 25
Rady
Z času na čas premiešajte.
Varte s pokrievkou.
64
www.electrolux.com
Varný stu‐
peň
Použitie:
Čas
(min)
Rady
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá v polovici varenia pre‐
miešajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45
Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
dy.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa
Po uplynutí polovice času
ľacie cordon bleu, kotlety,
potreby obráťte.
mäsové guľky, klobásky, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐
vance, šišky.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15
zemiakové placky, steaky,
rezne.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky.
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
8.5 Rady a tipy pre Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
• Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
• Ovládací panel varného panela
nezakrývajte.
• Nerušte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou, rukoväťou kuchynského riadu
alebo vysokým hrncom). Pozrite si
obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
Okienko Hob²Hood
komunikátora
infračerveného signálu
udržiavajte čisté.
SLOVENSKY
Iné spotrebiče ovládané na
diaľku môžu blokovať signál.
Nepoužívajte takéto
spotrebiče v blízkosti
varného panela pri zapnutej
funkcii Hob²Hood.
65
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti Electrolux, ktoré podporujú
túto funkciu, musia mať symbol .
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
9.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
•
•
•
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
Povrch varného panela má
horizontálne drážky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou a malým
množstvom umývacieho prostriedku
plynulým pohybom zľava doprava. Po
čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou zľava doprava.
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá za‐
pnúť ani používať.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
66
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nenastavili ste varný stu‐
peň do 60 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite
a do 60 sekúnd nastavte
varný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tla‐
čidiel.
Dotknite sa iba jedného
senzorového tlačidla.
Funkcia Prestávka je za‐
pnutá.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Displej nereaguje na dotyk. Časť displeja je zakrytá
alebo sú hrnce umiestnené
príliš blízko displeja.
Na displeji je kvapalina
alebo predmet.
Odstráňte predmety. Pre‐
miestnite hrnce mimo di‐
spleja.
Displej vyčistite, počkajte,
kým spotrebič nevychlad‐
ne. Varný panel odpojte od
elektrickej siete. Po 1 mi‐
núte opäť pripojte varný
panel.
Zaznie zvukový signál a
varný panel sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové
tlačidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na sen‐
Odstráňte daný predmet
zo senzorového tlačidla.
zorové tlačidlo
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa nerozsvieti.
.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas, alebo je poško‐
dený senzor.
Nemôžete zapnúť najvyšší Iná zóna je už nastavená
varný stupeň.
na najvyšší varný stupeň.
Ak bola zóna zapnutá do‐
statočne dlho na to, aby
bola horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.
Najprv znížte výkon na inej
zóne.
Zohriali sa senzorové tla‐
čidlá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐ Ak je to možné, preložte
ký alebo ste ho položili prí‐ veľký riad na zadné zóny.
liš blízko ovládačov.
Hob²Hood nefunguje.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný pred‐
met z ovládacieho panela.
Hob²Hood funguje, ale
svieti iba osvetlenie.
Aktivovali ste H1 režim.
Zmeňte režim na H2 – H6
alebo počkajte na spuste‐
nie automatického režimu.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Hob²Hood režimy H1 – H6
sú v činnosti, ale osvetle‐
nie nesvieti.
Môže ísť o problém so žia‐ Obráťte sa na autorizova‐
rovkou.
né servisné stredisko.
67
Riešenie
Pri dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizácia je vy‐ Zapnite zvukovú signalizá‐
čidiel nezaznejú žiadne
pnutá.
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
zvuky.
denné používanie“.
Je nastavený zlý jazyk.
Omylom ste zmenili jazyk.
Obnovte všetky funkcie na
nastavenia z výroby. Vy‐
berte možnosť Obnoviť na‐
stavenia z Ponuka.
Varný panel odpojte od
elektrickej siete. Po 1 mi‐
núte opäť pripojte varný
panel. Nastavte Jazyk, Jas
displeja a Hlasitosť zvuku.
Varná zóna sa vypne.
Zobrazí sa výstražné hlá‐
senie, že sa varná zóna
vypne.
Automatické vypínanie vy‐
pne varnú zónu.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Varný panel vypnite a zno‐
va ho zapnite.
Na displeji sa zobrazí hlá‐
Funkcia Zámok je zapnutá. Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
senie
a číslo.
Zobrazí sa O - X - A.
bliká.
Funkcia Detská poistka je
zapnutá.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
Kuchynský riad nie je
vhodný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si časť
„Tipy a rady“.
Príliš malý priemer dna ria‐ Použite kuchynský riad
du pre túto zónu.
správnych rozmerov. Po‐
zrite si časť „Technické
údaje".
Na displeji sa zobrazí sym‐ Došlo k poruche varného
panelu.
bol
a číslo.
Vypnite varný panel a po
30 sekundách ho znova
zapnite. Keď sa opäť roz‐
svieti symbol , odpojte
varný panel od elektrickej
siete. Po 30 sekundách
opäť pripojte varný panel.
Ak problém pretrváva, ob‐
ráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
68
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Znie neprerušované pípa‐
nie.
Elektrické zapojenie nie je
správne.
Varný panel odpojte od
elektrickej siete. Požiadajte
kvalifikovaného elektrikára,
aby skontroloval inštaláciu.
10.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
11. TECHNICKÉ ÚDAJE
11.1 Typový štítok
Model EIS6448
Typ 61 B4A 01 CA
Indukcia 7.35 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 906 00
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
11.2 Licencia na softvér
Softvér používaný v tomto varnom paneli
obsahuje softvér chránený autorským
právom, na ktorý sa vzťahujú licencie
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2,0 a ďalšie.
Celú kópiu licencie si môžete pozrieť na:
Ponuka > Nastavenia > Servis >
Licencia.
Zdrojový kód open-source softvéru
môžete stiahnuť z odkazu na webovej
stránke výrobku.
11.3 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐ PowerBoost
kon (max. var‐ [W]
ný stupeň)
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá predná
2300
3200
10
125 - 210
Ľavá zadná
2300
3200
10
125 - 210
Pravá predná
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadná
1800
2800
10
145 - 180
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
SLOVENSKY
69
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
12.1 Informácie o produkte podľa normy EU 66/2014 platnej iba
pre EÚ trh
Model
EIS6448
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
4
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových var‐
ných zón (Ø)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotreba energie na var‐ Ľavá predná
nú zónu (EC electric coo‐ Ľavá zadná
king)
Pravá predná
Pravá zadná
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Spotreba energie varné‐
ho panela (EC electric
hob)
185,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
Energetické parametre pre varnú oblasť
sú označené krížikmi príslušných
varných zón.
•
•
•
•
12.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
70
www.electrolux.com
SLOVENSKY
71
867350304-A-482018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement