Electrolux ETV4500ZM User manual

Electrolux ETV4500ZM User manual
ETV4500ZM
PL
RU
Instrukcja obsługi
Руководство по эксплуатации
84
105
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa..................85
Pierwsze kroki.......................................................86
Uwagi & funkcje & akcesoria.................................86
Funkcje..................................................................86
Przyciski kontrolne na TV......................................86
Podłączanie zasilania ...........................................87
Pilot ......................................................................88
Połączenia.............................................................89
Menu przeglądarki mediów...................................92
Opcje i funkcje menu TV.......................................93
Działanie ogólne TV..............................................95
Korzystanie z listy kanałów...................................95
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.........95
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG).. 95
Aktualizacja oprogramowania...............................96
Rozwiązywanie problemów i wskazówki...............97
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC ..........98
Obsługiwane formaty plików dla trybu USB..........98
Kompatybilność sygnału AV i HDMI .....................98
Tryb DVD...............................................................99
Uwagi o płytach.....................................................99
Informacje dotyczące licencji.................................99
Jak oglądać filmy nagrane na dysku DVD............99
Przyciski panelu sterowania DVD.......................100
Przegląd funkcji pilota.........................................100
Odtwarzanie ogólne............................................102
Usuwanie usterek DVD.......................................102
Typy płyt zgodne z tym urządzeniem..................104
Dane techniczne..................................................104
Polski - 84 -
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU).
WEWNĄTRZ NIE MA KOMPONENTÓW, KTÓRE
WOLNO DOTYKAĆ UŻYTKOWNIKOWI. POWIERZAJ
NAPRAWY WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
Użytkowanie Państwa telewizora w ekstremalnych
warunkach środowiskowych może spowodować
jego uszkodzenie
Na czas burz lub wyładowań atmosferycznych
lub gdy TV nie będzie używany przez dłuższy
czas (np.: podczas wyjazdu na wakacje), wyłącz
go z prądu. Wtyczka zasilająca urządzenia służy
do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być
łatwo dostępna.
Wykrzyknik w polu trójkąta równobocznego
wskazuje użytkownikom ważne instrukcje
dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia
zamieszczone w materiałach informacyjnych
dołączonych do urządzenia.
Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
WAŻNE - Proszę przeczytać
całą instrukcję przed instalacją i
użytkowaniem
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom
(również dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem
doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie
urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
•Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół
urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm
wolnej przestrzeni.
•Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
•Nie umieszczaj TV na pochyłych lub niestabilnych
powierzchniach, może się on przewrócić.
innymi przewodami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać
wymienione przez osobę wykwalifikowaną.
•Nie używaj tego TV w wilgotnym miejscu. Nie
wystawiaj TV na działanie płynów. W przypadku
dostania się jakiegoś płynu do obudowy telewizora,
należy go natychmiast odłączyć od zasilania i
przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu
personelowi punktu naprawy przed ponownym
użyciem.
•Niewystawiaj TV na bezpośrednie działanie światła
słonecznego i innych źródeł gorąca.
•Telewizora nie należy umieszczać w pobliżu
otwartego ognia lub źródeł ciepła takich jak np.
grzejnik elektryczny.
•Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na
słuchawkach może spowodować utratę
słuchu.
•Upewnij się, że na urządzeniu nie umieszczono
żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących
się świec.
•Aby zapobiec obrażeniom, TV musi być
solidnie przymocowany do ściany zgodnie
z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest
dostępna).
•Czasem na ekranie może się pojawić kilka
nieaktywnych pikseli, które mają wygląd
nieruchomych punktów koloru niebieskiego,
zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że
nie wpływa to na sprawność i wydajność Twojego
urządzenia. Uważaj, aby nie porysować ekranu
paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami.
•Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Do czyszczenia używaj tylko
miękkiej i suchej ściereczki.
Ostrzeżenie
Ryzyko poważnych obrażeń
lub śmierci
Ryzyko porażenia
prądem
Ryzyko niebezpiecznego
napięcia
•To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w
umiarkowanym klimacie.
•Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo
dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych
elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie
zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/
wtyczka może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z
gniazdka trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel
zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki
mokrymi rękami, jako że może to spowodować
spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na
przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z
Polski - 85 -
Uwaga
Ważne
Uwaga
Ryzyko obrażeń
uszkodzenia mienia
System operacyjny
Uwagi dodatkowe
lub
Pierwsze kroki
•Automatyczna wyłączanie po maksimum sześciu
godzinach.
Uwagi & funkcje & akcesoria
Informacje ekologiczne
Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać
mniej energii i ratować środowisko. Aby zmniejszyć
zużycie energii, postępuj według następujących
kroków:
•Wyłącznik czasowy.
•Blokada klawiszy
•Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest
odbierana żadna transmisja.
Jeśli włączony jest tryb oszczędzania energii jako
Eco, telewizor przełączy się w tryb oszczędzania
energii. Ustawienia trybu oszczędzania energii
znajdują się w części głównego menu "obraz". Zwróć
uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą
mogły zostać zmienione.
•Odtwarzanie w standardzie NTSC
Jeśli wybrana jest opcja wyłączania obrazu,
wiadomość: “Ekran zostanie wyłączony za 3 sekund.”
pojawi się na ekranie. Wybierz KONTYNUUJ i naciśnij
OK. Ekran natychmiast się wyłączy.
•Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME,
2000, XP, Vista, Windows 7.
Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo
odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także
zredukuje zużycie energii.
•Pilot
Informacje o trybie oczekiwania
1. Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z
anteny lub źródła HDMI) przez 5 minut, przełączy
się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie
włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca
wiadomość: "Wyłączony w trybie oszczędzania
energii" Naciśnij OK, aby kontynuować.
2. Jeśli TV zostanie pozostawiony sam sobie i nie
będzie przez jakiś czas oglądany, przełączy się on
w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV,
zostanie wyświetlona następująca wiadomość:
“Wyłączony w trybie oszczędzania energii”
Naciśnij OK, aby kontynuować.
•AVL (Funkcja automatycznego ograniczania
głośności).
•PLL (Wyszukiwanie częstotliwości).
•Wejście PC
•Tryb Gry (opcja).
Załączone akcesoria
•Baterie: 2 x AAA
•Instrukcja obsługi
Przyciski kontrolne na TV
Przycisk kontrolny TV i obsługa
Funkcje
•Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
•Całkowicie zintegrowana telewizja cyfrowa/kablowa
(DVB-T/C)
•Wejścia HDMI służą do podłączania urządzenia
wyposażonego w gniazdo HDMI.
•Wejście USB.
•System menu OSD.
•Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń
zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR,
gry telewizyjne, itd.)
•System dźwięku stereofonicznego.
•Teletekst.
•Podłączenie słuchawek.
•Automatyczny System Programowania.
•Strojenie ręczne.
1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Przycisk wyboru programu/głośności/AV/trybu
oczekiwania
Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/
kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.
Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając
przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając
przycisk w dół.
Polski - 86 -
Aby zmienić głośność: Naciśnij środek przycisku,
a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale.
Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do
góry lub w dół
Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu
środka przycisku na ekranie pojawi się lista źródeł.
Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do
góry lub w dół
Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku
i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w
tryb oczekiwania.
Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji
zużytych urządzeń i baterii
(Tylko dla krajów UE)
Ten symbol oznacza, że opatrzonych nim urządzeń
nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji urządzenie
należy odnieść na wyznaczone składowisko odpadów
lub do punktu zbiórki celem zapewnienia jego
prawidłowego recyklingu.
Uwaga: P oniższy znak Pb wskazuje na to, że bateria
zawiera ołów.
Wkładanie baterii do pilota
Proszę delikatnie podważyć klapkę z tyłu pilota.
Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że baterie
umieszczone są w pilocie właściwie – odpowiednio
skierowanymi biegunami, + i – . Załóż klapkę z
powrotem.
Bateria
Produkty
Specyfikacje
Podłączanie zasilania
WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania
z prądu zmiennego 220-240V AC, 50 Hz. Po
rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć
temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do
prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.
Antena/Podłączanie TV kablowej
Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do
WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT) znajdującego się
z tyłu telewizora.
Transmisje telewizyjne
PAL B/G D/K K
Odbierane kanały
VHF (BAND I/III)
- UHF (BAND U) HYPERBAND
Liczba
programowalnych
kanałów
Wskaźnik kanału
Na ekranie pojawi
Wejście Antenowe RF
75 Ohm (niezbalansowane)
Napięcie Robocze
220-240V AC, 50Hz.
Dźwięk
German +Nicam Stereo
Moc wyjścia audio
(WRMS.) (10% THD)
35 W
Waga
3,60
podstawką)
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.
ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH
TV Wymiary DxLxH
(Bez podstawki)
„Dolby” i podwójne-D są znakiem towarowym Dolby
Laboratories.
2 x 2,5
Pobór Mocy
TV Wymiary DxLxH (Z
Uwaga
1000
Temperatura i
wilgotność pracy
"HDMI, logo HDMI oraz interfejs
HDMI są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC."
Polski - 87 -
134 x 451 x 331
54 x 451 x 296
5ºC do 45ºC,. wilgotność
85%
Pierwsze kroki
Pilot
1. Tryb oczekiwania
2. Rozmiar obrazu
3. Wyłącznik czasowy
INFO
4. Przyciski numeryczne
SLEEP
SCREEN
SOURCE
5. Wróć / Wyjście / Strona indeksu (w trybie teletekstu)
PRESETS
6. Kursor skierowany do góry
7. Kursor w lewo
8. Następny program - Poprzednia strona
9. Poprzedni program - Następna strona
10. Tryb wyboru ulubionych
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Bieżący język (*) (dla kanałów
DVB)
MENU
RETURN
12. Poprzedni program
13. Elektroniczny przewodnik po programach.
14. Biblioteka nagrań
15. Brak funkcji
16. Stop (w trybie przeglądania mediów)
17. Nagrywanie programu
18. Szybkie przewijanie do tyłu (w trybie przeglądarki
mediów)
19. Szybkie przewijanie do przodu (w trybie przeglądarki
mediów)
FAV
LANG.
20. Info / Odsłonięcie (w trybie teletekstu)
SUBTITLE
EPG
Teletekst
21. Brak funkcji
6
37
38
39
40
41
42
43
22. Wybór trybu obrazu
23. AV / źródło
24. Czerwony przycisk
25. Zielony przycisk
26. Żółty przycisk
27. Menu włączone/wyłączone
28. Niebieski przycisk
29. OK/ Wybierz / Przytrzymaj (w trybie tekstowym)
30. Kursor skierowany w prawo
31. Kursor skierowany w dół
Naciśnij przycisk
aby wejść. Naciśnij ponownie,
aby włączyć tryb Mix. Naciśnij ponownie, aby wyjść.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na
ekranie teletekstu cyfrowego.
Teletekst cyfrowy ( tylko dla Wielkiej Brytanii)
Naciśnij przycisk
aby wyświetlić informacje
teletekstu cyfrowego. Do jego obsługi służą kolorowe
przyciski, przyciski kursora i przycisk OK Metoda
obsługi może się różnić w zależności od zawartości
teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami
teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie.
Po ponownym wciśnięciu przycisku
powraca do programu telewizyjnego.
telewizor
32. Głośniej
33. Ciszej
34. Włączanie/wyłączanie napisów (dla kanałów DVB)
35. Wyłączanie dźwięku
36. Teletekst / Mix
37. Brak funkcji
38. Przeglądarka mediów
39. Brak funkcji
40. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów wideo)
41. Pause / Nagrywanie z przesunięciem czasu
42. Brak funkcji
43. Brak funkcji
Polski - 88 -
Pierwsze kroki
Połączenia
Połączenie
Typ
Kable
Urządzenie
Scart
Podłączenie
(tył)
VGA
Podłączenie
(tył)
BOCZNE AV
PC/YPbPr
Audio
Podłączenie
(bok)
Boczne audio
Kabel do połączeń YPbPr lub PC
(nie załączony)
HDMI
Podłączenie
(tył)
SPDIFF
Podłączenie
(tył)
BOCZNE AV
Boczne AV
(Audio/
Wideo)
Podłączenie
(bok)
SŁUCHAWKI
(nie załączony)
Słuchawki
Podłączenie
HEADPHONE
(bok)
YPbPr Video
Podłączenie
(tył)
Kabel do połączeń PC do YPbPr (nie
załączony)
USB
Podłączenie
(bok)
CI
Podłączenie
CAM
module
(bok)
Uwaga: Do podłączania urządzeń poprzez boczne wejście AV należy użyć kabli dołączonych do zestawu.
Spójrz na powyższą ilustrację. Aby przesłać sygnał YPbPr poprzez wejście VGA, można użyć kabla YPbPr do
VGA.Nie można korzystać z VGA i YPbPr w tym samym czasie.Aby podłączyć dźwięk z PC, będziesz potrzebować
BIAŁEGO i CZERWONEGO wejścia kabla do BOCZNEGO PODŁĄCZENIA AV.Jeśli urządzenie zewnętrzne jest
podłączone poprzez gniazdko SCART, TV automatycznie przełączy się na tryb AV.Podczas oglądania kanałów
DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądarki mediów, wyjście poprzez gniazdko scart nie będzie dostępne. Przy
korzystaniu z montażu naściennego (opcja), zalecamy podłączenie wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed
zamontowaniem urządzenia na ścianie. Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY.
Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdziesz w instrukcji obsługi modułu.
Polski - 89 -
Pierwsze kroki
Pierwsza instalacja - połączenia USB
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć telewizor
Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w
którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V
AC, 50 Hz.
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie
oczekiwania:
Proszę wcisnąć na pilocie przycisk “
przycisk numeryczny.
”, P+ / P- lub
Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV, aż włączy
się on z trybu oczekiwania.
Aby wyłączyć telewizor
Proszę wcisnąć przycisk “ “ na pilocie lub przycisk
funkcyjny na telewizorze telewizor przełączy się wtedy
w tryb oczekiwania.
Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę
kabla z gniazdka.
Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda
LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje
takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są
aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania
TV z trybu oczekiwania.
Pierwsza instalacja
Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru
języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK.
Następnie na ekranie wyświetli się menu pierwszej
instalacji (FTI). Ustaw żądane parametry korzystając
z przycisków nawigacyjnych i po zakończeniu naciśnij
OK, aby kontynuować.
Można włączyć opcję trybu sklepu tak, aby była
dostępna w menu innych ustawień, a funkcje Twojego
telewizora będą zilustrowane na górze ekranu. Pojawi
się okno dialogowe potwierdzania. Wybierz TAK , aby
kontynuować.
Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu nie będzie
dostępny po początkowej instalacji. Naciśnij OK, aby
kontynuować.
Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich
lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz
posortować kanały wg LCN(*), wybierz „Tak”, a
następnie naciśnij OK.
Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z listy kanałów i
oglądać TV.
(*) LCN to system logicznego numerowania
kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z
rozpoznawalną sekwencja kanałów.
Instalacja TV kablowej
Jeśli wybierzesz opcję TV KABLOWA, naciśnij
przycisk OK na pilocie. Aby kontynuować wybierz
TAK i naciśnij OK. Aby anulować operację, wybierz
NIE i naciśnij OK. Można wtedy wybrać zakres
częstotliwości.
Wprowadź ręcznie zakres częstotliwości, używając
przycisków numerycznych.
Uwaga Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od
wybranego kroku wyszukiwania.
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB
Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 2.5”
i 3.5” calowy dysk twardy (z zasilaniem zewnętrznym) lub
pendrive.
WAŻNE! Zrób kopię zapasową swoich plików przed
podłączeniem do TV. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę
danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze
MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą nie być
kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje
dyski sformatowane w FAT32 i NTFS, ale nagrywanie
nie będzie dostępne dla dysków NTFS.
Podczas formatowania dysku USB o pojemności
1TB (Tera Bajt) lub większej, mogą wystąpić pewne
problemy. Należy unikać powtarzanego szybkiego
podłączania i odłączania urządzenia. Może to
spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB,
oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj pamięci
USB podczas odtwarzania pliku.
Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności
od wybranego kraju.
Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby
wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych
kodów: 4725, 0000 lub 1234.
Instalacja anteny
Jeśli wybrałeś opcję ANTENA na ekranie Typu
Wyszukiwania , telewizor wyszuka cyfrowe audycje
telewizji naziemnej.
Uwaga: Możesz nacisnąć przycisk MENU, aby anulować.
Polski - 90 -
Nagrywanie programu
Nagrywanie z przesunięciem czasu
WAŻNE: Używając nowego dysku USB, zaleca się
go najpierw sformatować, używając funkcji telewizora
„formatuj dysk”.
Uwaga: Aby nagrać program, powinieneś najpierw
podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony.
Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć
funkcję nagrywania.
Dla celów nagrywania, podłączony dysk USB lub dysk
zewnętrzny powinien mieć pojemność co najmniej
1GB i powinien być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli
podłączone urządzenie USB nie obsługuje prędkości
przesyłu danych 2.0, pojawi się wiadomość o błędzie.
Uwaga: Nagrane programy są zapisywane na
podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/
skopiować nagrania na swój komputer; niemniej
jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na
komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie
na telewizorze.
Uwaga: Podczas korzystania z przesunięcia czasu,
mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z
dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane.
TV może nagrać do dziesięciu godzin programów.
Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB.
Jeśli prędkość zapisu podłączonego dysku USB jest
niewystarczająca, nagrywanie może nie powieść się,
i opcja przesunięcia czasu może być niedostępna.
Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie
dysków twardych USB.
Nie odłączaj USB/HDD podczas nagrywania. Może
to uszkodzić podłączony USB/HDD.
Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są
maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja
dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby
ją móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona
sformatowana jako partycja podstawowa.
Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać
nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może
czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas
odtwarzania.
Przyciski Nagrywania, odtwarzanie, Pauza,
wyświetlania(dla listy odtwarzania) nie mogą być
używane podczas włączonego teletekstu. Jeśli
nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst
jest wyłączany automatycznie. Również korzystanie
z teletekstu podczas trwającego nagrywania lub
odtwarzania jest niemożliwe.
Naciśnij przycisk
(PAUZA) podczas oglądania
audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu.
W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany
i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB.
Naciśnij
(ODTWARZANİE) ponownie, aby
kontynuować oglądanie programu od momentu jego
zatrzymania. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać
tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania
audycji na żywo.
Uwaga: Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie
radia.
Uwaga: Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do
tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania
przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.
Natychmiastowe nagrywanie
Naciśnij przycisk
(NAGRYWANİA), aby rozpocząć
natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie
programu. Możesz nacisnąć przycisk
(NAGRYWANİA) na pilocie ponownie, aby nagrać
następną audycję w programie. W takim przypadku,
pojawi się na ekranie krótki komunikat, wskazujący
programy, które będą nagrywane. Naciśnij (STOP),
aby anulować natychmiastowe nagrywanie.
Uwaga: W trybie nagrywania nie można pozałączać programów
lub korzystać z przeglądarki mediów. Jeśli na pamięci USB nie
ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu
lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się
komunikat ostrzegawczy.
Oglądanie nagranych programów
Wybierz Bibliotekę Nagrań z menu Przeglądarki
Mediów. Wybierz nagrany program z listy (jeśli
został on uprzednio nagrany) Aby sprawdzić opcje
odtwarzania , naciśnij OK. Wybierz opcję i naciśnij
przycisk OK.
Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu będzie
niedostępny podczas odtwarzania.
Naciśnij
(STOP) , aby zatrzymać odtwarzanie i
powrócić do biblioteki nagrań.
Powolne odtwarzanie do przodu
Naciskając przycisk (PAUZA) podczas odtwarzanie
nagranego programu, uaktywni się opcję powolnego
odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku
,aby włączyć powolne przewijania do przodu.
Naciskając przycisk
ponownie, zmieni się
prędkość przewijania do przodu.
Polski - 91 -
Konfiguracja nagrywania
Wybierz element konfiguracji nagrania w menu
instalacji, aby skonfigurować ustawienia nagrywania.
Formatuj Dysk: Funkcji formatowania dysku można
wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku
USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z
funkcji formatowania dysku (PIN domyślny to: 0000).
Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności
od wybranego kraju.
Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby
wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych
kodów: 4725, 0000 lub 1234.
WA Ż N E : P a m i ę t a j , ż e W S Z Y S T K I E d a n e
przechowywane na dysku USB zostaną utracone
podczas jego formatowania i konwersji na FAT32,
gdy opcja ta zostanie aktywowana. Można również
spróbować sformatować dysk USB, gdy nie działa on
poprawnie. W większości przypadków sformatowany
dysk USB zacznie działać poprawnie; niemniej jednak
WSZYSTKIE dane na nim przechowywane zostaną
utracone.
Uwaga: Jeśli komunikat “USB jest zbyt wolne” pojawi
się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj
zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd,
możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów
technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć
inny dysk USB.
Menu przeglądarki mediów
Można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy
przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu
do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB
znajdujących się z boku TV. Naciskając przycisk
MENU w trybie przeglądarki mediów uzyskasz dostęp
do opcji menu obrazu, dźwięku i ustawień. Ponowne
naciśnięcie przycisku MENU spowoduje wyjście z
tego ekranu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki
mediów przy pomocy menu ustawień.
Obsługa trybu pętla/ losowe
Rozpocznij odtwarzanie,
używając
i uruchom
Rozpocznij odtwarzanie,
używając OK i uruchom
Rozpocznij odtwarzanie,
używając OK/
i uruchom
TV odtworzy następny plik i
zapętli listę.
Plik będzie odtwarzany w pętli
(powtarzany).
Ten sam plik będzie odtwarzany
losowo.
Polski - 92 -
Opcje i funkcje menu TV
Zawartość menu obrazu
Tryb
Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może
zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kino, Gry,Dynamiczny i Naturalny.
Kontrast
Ustawia poziom kontrastu na ekranie.
Jasność
Ustawia wartości jasności ekranu.
Ostrość
Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor
Ustawia nasycenie koloru.
Tryb
oszczędzania
energii
(Podczas trybu dynamicznego, tryb oszczędzania energii jest automatycznie
wyłączony.)
Można stawić tryb oszczędzania energii jako Eco, obraz wyłączony lub nieaktywny.
Podświetlenie
(opcja)
To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie
nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania energii Eco. Podświetlenie nie
może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu
ustawiony jest na grę.
Redukcja
szumów
Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia
Redukcji Szumu, aby zredukować takie zakłócenia.
Ustawienia zaawansowane
Kontrast
dynamiczny
Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Temperatura
koloru
Ustawia temperaturę koloru.
Powiększenie
obrazu
Wybierz żądany rozmiar obrazu w menu powiększenia obrazu.
Uwaga: Auto (dostępny tylko w trybie Scart z przełącznikiem wysokiego/niskiego
napięcia SCART PIN8)
Tryb filmu
Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna
niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie
oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry
Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru
Za pomocą tej opcji możesz dopasować balans pomiędzy kolorem zielonym, a
czerwonym.
Wzmocnienie
RGB
Korzystając z tego elementu można ustawić wartości temperatury koloru.
Reset
Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu gry)
Autopozycja (w
trybie PC)
Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować.
Pozycja H (w
trybie PC)
Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja V (w
trybie PC)
Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Częstotliwość
zegara (w trybie
PC)
Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma
pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w
paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.
W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu
Faza (w trybie PC) TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można
użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów.
W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA
zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC.
Polski - 93 -
Opcje i funkcje menu TV
Zawartość menu dźwięku
Objętość
Ustawia głośność.
Equalizer
Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie
użytkownika.
Balans
To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego.
Słuchawki
Ustawia głośność słuchawek.
Tryb dźwięku
Możesz wybrać tryb dźwięku. (jeśli obsługiwany na wybranym kanale).
AVL (Automatyczne
ograniczenie
głośności)
Funkcja ta ustawia określony poziom głośności dla programów.
Wyjście cyfrowe
Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Zawartość menu ustawień
Dostęp warunkowy
Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język
Konfiguruje ustawienia języka (może zmieniać się w zależności od wybranego
kraju). Będą dostępne ustawienia wybrane oraz bieżące. Ustawienia bieżące
mogą być zmienione tylko wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji.
Kontrola rodzicielska
Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło.
W tym menu można łatwo zmienić blokadę menu, blokadę wiekową (może
zmieniać się w zależności od wybranego kraju) i blokadę klawiszy. Można tu
również ustawić nowy numer PIN.
Timery
Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia
timery dla wybranych programów. (Nagrywanie USB)
Konfiguracja
nagrywania
Wyświetla menu ustawień nagrywania (wymagane jest podłączenie USB)
Data/Godzina
Ustawia datę i godzinę.
Źródła
Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł.
Inne Ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora:
Limit czasu menu
Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Skanowanie kanałów
kodowanych
Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą
także kanały kodowane.
Niebieskie tło
Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go
w ogóle nie ma.
Aktualizacja
oprogramowania
Aby zapewnić TV zawsze najświeższe oprogramowanie sprzętowe.
Wersja aplikacji
Wyświetla wersję aplikacji.
Osoby niedosłyszące
Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio
Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i
niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Tej
funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę
narracji.
Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub
korzystania z funkcji przesunięcia czasu.
Polski - 94 -
Opcje i funkcje menu TV
Automatyczne
wyłączanie telewizora
Można ustawić czas automatycznego wyłączania. Po upłynięciu określonego
czasu, i o ile TV był nie oglądany przez wybrany czas, odbiornik przełączy się
w tryb oczekiwania.
Wyszukiwanie w
trybie oczekiwania
(opcja)
Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje
się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV
odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające,
czy wprowadzić zmiany. Po tej operacji lista kanałów zostanie uaktualniona i
zmieniona.
Tryb sklepu
Tryb włączania
Jeśli wystawiasz TV w sklepie, możesz aktywować ten tryb. Kiedy Tryb
sklepu jest aktywowany, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.
Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania.
Zawartość menu instalacji i dostrajania
Automatyczne
wyszukiwanie
kanałów (ponowne
strojenie)
(jeśli dostępne)
Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje
stacje DVB. TV cyfrowa kablowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB.
Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa:
Wyszukuje i zapisuje antenowe stacje DVB i analogowe. Kabel cyfrowy i
analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje kablowe DVB i analogowe.
Ręczne wyszukiwanie
kanałów
Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie
kanałów sieciowych
Wyszukuje kanały połączone ze stacjami.
Dostrajanie
analogowe
Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest
niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe.
Pierwsza instalacja
Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień
fabrycznych.
Działanie ogólne TV
Korzystanie z listy kanałów
Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać ulubione
kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów.
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej
Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli
rodzicielskiej.
Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Fabryczny numer PIN
to 0000. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień kontroli rodzicielskiej.
Blokada menu (Opcja): Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu.
Blokada wiekowa (Opcja): Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o
poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.
Blokada klawiszy (Opcja): Kiedy blokada klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany
jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać.
Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.
Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności od wybranego kraju.
Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych
kodów: 4725, 0000 lub 1234.
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają informacje o aktualnym i następnym programie. Naciśnij przycisk
EPG aby wyświetlić menu EPG .
Polski - 95 -
Czerwony przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla
programy z poprzedniego dnia.
Zielony przycisk (następny dzień): Wyświetla
programy na następny dzień.
Żółty przycisk (Powiększenie): Rozwija informacje
o programie.
Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania.
SUBTITLE: Proszę nacisnąć przycisk Napisy, aby
wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkcji
można przeszukać bazę danych przewodnika po
programach zgodnie z wybranym rodzajem programu.
Informacje dostępne w przewodniku po programach
zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie lista
wyników odpowiadających wprowadzonym kryteriom.
İ (INFO): Wyświetla szczegółowe informacje o
wybranym programie.
Przyciski numeryczne (bezpośrednie
przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście
do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego
numeru.
OK: Wyświetla opcje programu.
(Wyszukiwanie): Wyświetla menu “Wyszukiwanie
w przewodniku”.
(Teraz) : Pokazuje bieżący program.
(Nagrywanie): Telewizor nagra wybrany
program. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać
nagrywanie.
P+P- : Więcej informacji o programie
WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora.
Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję
nagrywania.
Ustaw / Usuń timer
Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk
OK. Wybierz opcję Ustaw timer dla programu
i naciśnij przycisk OK. Możesz ustawić timer dla
przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer,
podświetl dany program i naciśnij OK. Następnie,
wybierz opcję “Usuń timer”. Timer zostanie usunięty.
Uwaga Nagrywanie dwóch kanałów w tym samym czasie
jest niemożliwe.
Aktualizacja oprogramowania
Twój TV jest w stanie odnaleźć aktualizacje w sygnale
z anteny/kabla i automatycznie je zainstalować.
Wyszukiwanie aktualizacji
oprogramowania poprzez interfejs
Należy po prostu wyświetlić menu główne. Wybierz
ustawienia i menu inne ustawienia. W Innych
Ustawieniach należy przejść do Aktualizacji
Oprogramowania i nacisnąć OK, aby wyszukać
nową aktualizację oprogramowania.
Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad
ranem
Podczas gdy TV odbiera sygnał antenowy. Jeśli
włączone jest automatyczne wyszukiwanie w
menu opcji aktualizacji, telewizor włącza się o
03:00 nad ranem i przeszukuje kanały w celu
odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja
jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym
włączeniu telewizora jest ona aktywowana.
Uwaga: Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć,
wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie.
Uwaga: Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub
programy jest niemożliwe.
Opcje Programów
W menu EPG, naciśnij przycisk OK, żeby wejść do
menu Opcje programów.
Wybór kanału
Używając tej opcji w menu EPG, możesz przełączyć
na wybrany kanał.
Nagrywanie / Usuń zaprogramowane nagranie
Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk
OK. Wybierz opcję Nagraj i naciśnij przycisk OK .
Po tej czynności nagrywanie zostanie ustawione dla
wybranego programu.
Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl
program i naciśnij przycisk OK i wybierz opcję Usuń
zaprogramowane Timer. Nagrywanie zostanie
anulowane.
Polski - 96 -
USB jest zbyt wolny
Rozwiązywanie problemów i wskazówki
TV nie chce się włączyć
Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona
do gniazdka. Może wyczerpały się baterie w pilocie.
Naciśnij włącznik na TV.
Słaba jakość obrazu
Jeśli komunikat “USB jest zbyt wolne” pojawi się na
ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj
zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje
ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB
nie spełnia wymogów technicznych dotyczących
prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.
•Czy wybrany został prawidłowy system TV?
•Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu.
Sprawdź antenę.
•Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość
kanału, jeśli dostrajałeś TV manualnie.
•Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa
urządzenia są podłączone do telewizora w tym
samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć
jedno z urządzeń.
Brak obrazu
•Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie
otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały naciśnięte
prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj ponownie.
Proszę się również upewnić, że zostało wybrane
prawidłowe źródło wejścia.
•Czy antena jest podłączona prawidłowo?
•Czy kabel anteny jest uszkodzony?
•Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich
wtyczek?
•W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze
sprzedawcą.
Brak dźwięku
•Czy dźwięk TV został wyłączony? Aby włączyć
ponownie dźwięk, naciśnij przycisk „ ”, lub zwiększ
poziom głośności.
•Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy
balans nie został ustawiony tylko w jednym
kierunku? Proszę odnieść się do menu dźwięku.
Pilot nie działa
•Być może wyczerpały się baterie. Proszę wymienić
baterie.
Źródła wejścia - nie można wybrać
•Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może
nie zostało podłączone żadne urządzenie.
•Sprawdź kable AV i podłączenia urządzenia.
Nagrywanie niedostępne
Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć
dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś
następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję
nagrywania. Jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj
wyłączyć TV, wyjąć i włożyć ponownie pamięć USB.
Polski - 97 -
Kompatybilność sygnału AV i HDMI
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC
Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe
tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać
wszystkich rozdzielczości. Twój TV obsługuje do
1920x1080.
Indeks
1
2
Rozdzielczość
1024x768
1280x768
Źródło
Obsługiwane sygnały
Dostępne
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
Częstotliwość
RGB 60
O
60 Hz
PAL 50/60
O
Boczne
AV
60 Hz
NTSC 60
O
60 Hz
480I, 480P
60Hz
O
56 Hz
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
66 Hz
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
3
1360x768
4
800x600
5
800x600
6
1024x768
7
1280x1024
60 Hz
8
1280x960
60 Hz
9
1400x1050
60 Hz
10
1600x1200
60 Hz
11
1920x1080
60 Hz
PC/
YPbPr
60 Hz
HDMI1
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
(X: Niedostępne, O: Dostępne)
W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany
prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany
niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD,
dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów
proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem
sprzętu.
Obsługiwane formaty plików dla trybu USB
Multimedia
Film
Muzyka
Zdjęcie
Napisy
Format
Rozszerzenie
pliku
Obraz
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
vob
MPEG2
mp4
MPEG4, Xvid , H.264
mkv
H.264, MPEG4,VC-1
MPEG2, MPEG4, Xvid ,
H.264
avi
Dźwięk
Uwagi
(Maks. Rozdzielczość/Prędkość
transmisji itp.)
MPEG1: 768x576 @30P
MPEG2:1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
flv
H.264/VP6/Sorenson
3gp
MPEG4 , H.264
1920x1080 @ 30P
wmv,asf
MPEG4 , VC-1
.mp3
-
MPEG 1 Layer
1 / 2 (MP3)
.jpg .jpeg
Podst. JPEG
-
1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 320Kbps(prędkość
transmisji danych)32K, 44.1k,
48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K,
11.025K, 12K Hz(częstotliwość
próbkowania)
max szer. x wys. = 17000x10000
4147200 bitów
.
Progresywny JPEG
-
.bmp
-
-
.sub .srt
-
Sorenson: 352x288 @30P
-
Polski - 98 -
max szer. x wys. = 4000x4000
3840000 bitów
maks. Wys.xSzer. = 5760x4096
3840000 bajtów
-
Tryb DVD
Czyszczenie
•Przed odtwarzaniem należy oczyścić płytę czystą
szmatką. Wycierać powierzchnię płyty od środka
do zewnątrz.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Odtwarzacz DVD jest produktem laserowym klasy 1.
Urządzenie wykorzystuje widoczny laser. Może on być
szkodliwy po skierowaniu go bezpośrednio na oko.
Odtwarzacz należy obsługiwać zgodnie z instrukcją.
KLASY 1
PRODUKT
LASEROWY
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Symbol strzałki w polu trójkąta równobocznego
wskazuje użytkownikom niebezpieczne, nieizolowane
miejsca w obudowie urządzenia, będące pod
wpływem napięcia mogącego wywołać porażenie
elektryczne.
Wykrzyknik w polu trójkąta równobocznego wskazuje
użytkownikom ważne instrukcje dotyczące obsługi lub
konserwacji urządzenia.
Uwagi o płytach
Postępowanie z płytami
•Aby utrzymać czystość płyt, należy je obsługiwać
trzymając je za krawędzie. Nie należy dotykać
powierzchni płyt.
•Nie należy naklejać papieru ani taśm na płyty.
•Jeżeli płyta jest zanieczyszczona pyłem, klejem lub
inną substancją należy ją oczyścić przed użyciem
•Nie wystawiaj dysku na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, ani żadnych źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, lub zaparkowany w słońcu
samochód, jako że temperatura może się szybko
podnieść i uszkodzić płytę.
•Po odtwarzaniu płytę należy przechowywać w jej
opakowaniu.
•Nie wolno używać rozpuszczalników takich jak
benzyna, rozcieńczalniki, dostępne środki czystości
ani spray-ów antystatycznych przeznaczonych do
płyt winylowych.
Informacje dotyczące licencji
•U r z ą d z e n i e w y k o r z y s t u j e t e c h n o l o g i e
zabezpieczające prawa autorskie chronione
patentami USA i innymi przepisami chroniącymi
własność intelektualną. Korzystanie z tej technologii
ochrony praw autorskich musi być autoryzowane
przez firmę Rovi Corporation i jest ograniczone do
użytku domowego lub innego użytku w ograniczonym
zakresie, jeśli nie zostało to określone inaczej przez
firmę Rovi Corporation. Zabrania się inżynierii
wstecznej oraz demontażu urządzenia.
Jak oglądać filmy nagrane na dysku
DVD
Dysk należy wkładać do podajnika tak, aby strona z
etykietą znalazła się z przodu:
Po włączeniu telewizora najpierw należy przełączyć
źródło na DVD przy pomocy przycisku SOURCE
na pilocie. Naciśnij przycisk odtwarzania na pilocie,
lub bezpośrednio na panelu frontowym. Jeżeli w
podajniku urządzenia nie ma żadnej płyty, należy
najpierw włożyć płytę DVD i wcisnąć przycisk Play.
Uwaga: Jeśli przełączysz na inne źródło przez
naciśnięcie na pilocie przycisków SOURCE
lub P+/P-, Odtwarzanie DVD zostanie zawieszone
automatycznie. Kiedy przełączysz na tryb DVD,
naciśnij odtwarzanie, aby manualnie wznowić
odtwarzanie.
Polski - 99 -
Przyciski panelu sterowania DVD
A. Podajnik płyty
B. Przycisk Odtwórz/Pause
Odtwarza/zatrzymuje odtwarzanie dysku, Gdy menu DVD (menu główne) jest aktywne,
ten przycisk służy jako "klawisz wyboru” (wybiera podświetlony element menu), jeżeli
funkcja ta jest obsługiwana przez dysk.
C. Przycisk Stop / Eject
Zatrzymuje odtwarzanie dysku / Wyrzuca dysk z podajnika lub go ładuje. Uwaga:
•Nie można wysunąć dysku za pomocą pilota.
•Podczas odtwarzania pliku należy wcisnąć przycisk STOP trzy razy, aby wyrzucić
płytę z napędu.
Przegląd funkcji pilota
1. Tryb oczekiwania
2. Przyciski numeryczne
INFO
3. Powrót
SLEEP
4. Wybór języka
SCREEN
SOURCE
5. Wyświetlanie godziny / menu DVD
6. Wyczyść
7. Stop
8. Brak funkcji
9. Szybkie przewijanie do tyłu
MENU
RETURN
10. Szybkie przewijanie do przodu
11. Info
12. Zoom
13. Powtórz
14. Katalog źródłowy
15. Menu
16. Tytuł
17. OK / Wybierz
18. Przyciski nawigacyjne
FAV
19. Napisy
20. Kąt
LANG.
EPG
21. Tryb wyszukiwania
22. Odtwarzanie
23. Pauza
24. Pomiń następny
25. Pomiń poprzedni
Uwaga: Przyciski nie oznaczone numerem nie funkcjonują
w trybie DVD.
Polski - 100 -
SUBTITLE
PRESETS
Przełączniki DVD
Zawartość płyt DVD oraz płyt CD z filmami, muzyką lub obrazami można odtwarzać przy pomocy odpowiednich
przycisków na pilocie. Poniżej przedstawiono główne funkcje najczęściej używanych przycisków na pilocie.
Przyciski
Odtwarzanie
Oglądanie filmu
Oglądanie
obrazków
Słuchanie muzyki
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
Stop
Stop
Stop
Stop
Przeskakiwanie
do tyłu/do
przodu
Przeskakiwanie do
tyłu/do przodu
Poprzedni/Następny
Poprzedni/Następny
DVD
/
Przesuwa powiększony obraz w lewo lub w prawo (jeżeli opcja jest dostępna).
/
/
Podświetla pozycję w menu / Przesuwa powiększony obraz w górę lub w dół (jeżeli opcja jest
dostępna).
Szybkie przewijanie / Szybkie cofanie
/
Kąt
Wyświetla scenę pod różnymi kątami
(jeżeli opcja jest dostępna).
Zmienia efekt
slajdów (w
zależności od
zawartości).
C
Kasuje cyfrę (jeżeli opcja jest dostępna)
WYŚWIETLACZ
Wyświetla czas/pokazuje menu główne konfiguracji.
INFO
Wybór trybu licznika czasu (podczas odtwarzania). Naciskaj przycisk, aby przełączać się pomiędzy
trybami.
JĘZYK
Język automatyczny
X
MENU
X
Wyświetla menu TV.
OK / WYBIERZ
Wejdź/Wyświetl/Odtwórz
Powtórz
Wyświetla opcje powtarzania.
POWRÓT
Powraca do poprzedniego menu (jeżeli opcja jest dostępna).
Katalog źródłowy
Powraca do katalogu źródłowego (jeżeli opcja jest dostępna).
TRYB
WYSZUKIWANIA *
Bezpośredni wybór scen lub czasu.
Wybiera żądany plik.
Wybiera żądany plik.
NAPISY
Napisy włączone/wyłączone.
Naciskaj przycisk, aby przełączać się
pomiędzy opcjami napisów.
X
X
TYTUŁ
Wyświetla
menu dysku
(jeżeli jest
dostępne).
X
X
MENU
Wyświetla menu
dysku (jeżeli jest
dostępne).
Powiększenie obrazu. Naciskaj przycisk, aby przełączać się pomiędzy opcjami powiększania.
Pozostałe Funkcje – Kombinacje Przycisków (Podczas odtwarzania)
Powolne odtwarzanie do przodu.
+
(
X
+
Ustawia niską prędkość odtwarzania do przodu.
+
Ustawia prędkość szybkiego przewijania do przodu.
+
Ustawia dużą prędkość odtwarzania do tyłu.
+
+
)+
Potwierdza polecenie zatrzymania
Proszę naciskać , aby przewijać ręcznie do przodu.
Polski - 101 -
(*) Do tytułu można przejść,
wciskając bezpośrednio
przyciski numeryczne. W
tym celu należy wcisnąć 0, a
następnie odpowiedni przycisk
numeryczny (na przykład: aby
wybrać 5, należy wcisnąć 0 i 5).
Odtwarzanie ogólne
Podstawowe odtwarzanie
1. Nacisnąć przycisk gotowości
2. Włożyć dysk do podajnika.
Podajnik dysków zostanie automatycznie zamknięty
i jeśli na dysku nie ma nagranego menu, rozpocznie
się odtwarzanie.
Po chwili albo pojawi się menu na ekranie TV, albo
film może się rozpocząć natychmiast po prezentacji
wytwórni filmowej. Zależy to od zawartości płyty, może
się więc zmieniać.
Uwaga Kroki 3 i 4 są dostępne tylko wtedy, gdy na dysku
jest nagrane menu.
3. Korzystając z przycisków “ ” / “ ” /
/
lub
klawiszy numerycznych, wybierz żądany tytuł.
4. Naciśnij OK.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego elementu.
Pozycją może być film, obraz, lub kolejne menu
zależnie od zawartości dysku.
Warto wiedzieć:
Jeżeli wykonanie wybranej funkcji jest zabronione, to na
ekranie pojawi się symbol “
”.
Uwagi dotyczące odtwarzania
1. Podczas prędkiego przewijania do przodu lub
do tyłu nie jest odtwarzany dźwięk.
2. Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie nie
jest odtwarzany dźwięk.
3. Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu nie
jest dostępne.
4. W niektórych przypadkach język napisów nie
zmieni się natychmiast na wybrany.
5. Jeśli żądany język nie zostanie wybrany pomimo
kilkukrotnego naciskania tego przycisku, oznacza
to, że dany język nie jest dostępny na płycie.
6. Ustawienia napisów powracają do
początkowych ustaleń przy ponownym
uruchomieniu odtwarzacza oraz przy zmianie
płyty.
7. Jeśli zostanie wybrany język, który nie jest
obsługiwany na dysku, język podtytułów
zmienia się automatycznie na język domyślny
dysku.
8. Przełączanie napisów odbywa się zwykle
w pętli, tak więc można wyłączyć napisy
naciskając przycisk SUBTITLE tak długo, aż na
ekranie pojawi się napis "Subtitle Off".
9. Po włączeniu odtwarzacza oraz po wyjęciu płyty
język ścieżki dźwiękowej ustawia się zgodnie
z ustawieniami początkowymi. Jeśli wybrany
język nie jest nagrany na płycie, odtwarzany
będzie jedynie dostępny na płycie język.
10. Niektóre płyty DVD mogą nie zawierać menu
głównego i/lub tytułu.
11. Nie jest dostępne przejście o klatkę do tyłu.
12. Dla własnej wygody:
Jeśli wprowadzisz liczbę większą niż całkowita
długość aktualnego tytułu, okno wyszukiwania znika
a w lewym rogu ekranu pojawia się komunikat “
Wprowadzono niewłaściwe dane".
13. Pokaz slajdów jest niedostępny przy włączonej
funkcji powiększania.
Usuwanie usterek DVD
Jakość obrazu jest słaba (DVD)
•Sprawdź, czy powierzchnia płyty DVD nie jest
uszkodzona (Rysy, odciski palców etc.)
•Oczyść płytę DVD i spróbuj ponownie.
Aby prawidłowo wyczyścić dysk, zapoznaj się z instrukcjami
zawartymi w rozdziale “Uwagi dotyczące dysków”.
•Upewnić się, że płyta DVD jest ułożona na podajniku
nadrukiem do góry.
•Wilgotna płyta DVD lub skraplanie się pary mogą
mieć wpływ na działanie sprzętu. Odczekaj godzinę
do dwóch z odtwarzaczem w trybie gotowości, co
usunie wilgoć.
Płyta nie jest odtwarzana
•W urządzeniu nie ma dysku. Umieść płytę w
podajniku.
•Dysk włożony niepoprawnie.
Upewnić się, że płyta DVD jest ułożona na podajniku
nadrukiem do góry.
•Niewłaściwy rodzaj dysku. Urządzenie nie może
odtwarzać CD-ROM, itd.Regionalny kod DVD musi
odpowiadać kodowi odtwarzacza.
Niewłaściwy język napisów na wyświetlaczu
ekranowym (OSD)
•Proszą wybrać język w menu ustawień.
•Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej lub
napisów z płyty DVD.
•Na tej płycie DVD nie ma nagranych wielojęzycznych
ścieżek dźwiękowych ani napisów.
•Spróbuj zmienić ścieżkę dźwiękową lub napisy
używając menu tytułowego DVD. Niektóre dyski
dozwalają tę zmianę tylko za pomocą menu dysku.
•Te funkcje nie są dostępne na tej płycie DVD.
Brak obrazu
•Sprawdź, czy na pilocie został naciśnięty właściwy
przycisk. Spróbuj ponownie.
Brak dźwięku
•Sprawdź, czy regulacja głośności jest ustawiona na
słyszalny poziom.
•Sprawdź, czy przypadkowo nie wyłączyłeś dźwięku.
Zniekształcenie dźwięku
•Sprawdź, czy ustawiony jest właściwy tryb dźwięku.
Polski - 102 -
Jeśli nic nie działa
Jeśli żaden z powyższych sposobów nie pomógł,
należy spróbować wyłączyć i ponownie włączyć
telewizor. Jeśli i to nie pomoże, skontaktuj się ze
sprzedawcą albo technikiem serwisu. Nigdy nie wolno
próbować samodzielnie naprawić uszkodzonego
telewizora.
Polski - 103 -
Typy płyt zgodne z tym urządzeniem
Typy dysków
(logo)
DVD
Typy
nagrywania
maxymalny
czas
odtwarzania
Rozmiar
dysku
Jednostronne
240 min
Dźwięk
+
12 cm
Dwustronne
•Różne funkcje obrazu i dźwięku
Można łatwo wybierać z Pomocł menu
ekranowego.
74 min.
•LP jest nagrywane jako sygnał analogowy
z większymi zniekształceniami. CD
jest nagrywane jako sygnał cyfrowy
z lepszą jakością audio, mniejszymi
zniekształceniami jakości dźwięku wraz
z upływem czasu.
12 cm
Zależy od
jakości MP3.
•MP3 nagrany jest jako sygnał cyfrowy
o lepszej jakości dźwięku, mniejszym
poziomem zniekształceń i mniejszym
pogarszaniem się jakości dźwięku w
miarę upływu czasu.
12 cm
Zależy od
jakości JPEG.
•JPEG nagrany jest jako sygnał cyfrowy
o lepszej jakości obrazu przy upływie
czasu.
AUDIO-CD
MP3-CD
Dźwięk
(xxxx.mp3)
PICTURE-CD
Obraz
(zdjęcia)
•DVD zawiera dźwięk i obraz doskonałej
jakości dzięki systemom Dolby Digital i
MPEG-2.
480 min
Obraz
Dźwięk
Charakterystyka
12 cm
Dla prawidłowego działania, można używać tylko dysków 12cm.
Dane techniczne
Obsługiwane
typy płyt
DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
CD-DA
SS/DL 4.7” (DVD-9)
CD-R
DS/SL 4.7” (DVD-10)
CD-RW
DS/DL 4.7” (DVD-18)
MP-3/JPEG
MPEG-2 Standard Dekodera (MPEG-1 obsługiwane)
Szeroki ekran wideo z 720 x 576 (PAL) i 720 x 480 (NTSC) pikseli
Tryb video
50 i 60 Hz częstotliwością odświeżania (PAL i NTSC)
Cyfrowe przetwarzanie bitstream prędkość do 108 Mbit / sek.
Rozdzielczość linia ponad 500 linii
Tryb audio
Wyjście audio
MPEG dekodowanie wielokanałowe
LPCM
Wyjścia analogowe
24-bit / 48, 44,1 kHz próbkowania sub-DAC
Polski - 104 -
Содержание
Техника безопасности.......................................106
Начало работы...................................................107
Уведомления, функции и аксессуары..............107
Функции..............................................................107
Кнопки управления на телевизоре...................107
Подключение питания ......................................108
Пульт дистанционного управления ................. 110
Разъемы............................................................. 111
Меню медиа браузера....................................... 114
Характеристики и функции меню телевизора.115
Общее управление телевизором..................... 117
Использование списка каналов........................ 117
Установка настроек родительского контроля.. 117
Электронная программа передач (EPG).......... 118
Обновление программного обеспечения......... 118
Поддерживаемые форматы файлов для
режима USB.......................................................120
Совместимость сигналов AV и HDMI ...............120
Режим DVD.........................................................121
Примечания относительно дисков...................121
Информация о лицензии...................................121
КАК ПРООСМАТИВАТЬ DVD............................121
Кнопки панели управления DVD.......................122
Обзор пульта дистанционного управления......122
Общее воспроизведение...................................124
Выявление неисправностей в
DVD-проигрывателе..........................................124
Типы дисков, совместимые с данным
плеером..............................................................126
Технические характеристики............................126
Русский - 105 -
Техника безопасности
ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
ОТКРЫВАТЬ
ОСТОРОЖНО: В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ
КРЫШКУ(ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ).ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
КВА ЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНА ЛОМ
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.
Использование TV телевизора в экстремальных
условиях может вызвать поломку устройства.
В случае грозы или штормов либо
неиспользования телевизора в течение
некоторого времени (например, во время
отпуска) отключайте телевизор от сети
питания. Штепсельная вилка используется
для отключения телевизора от электрической
сети, поэтому она должна быть всегда
исправной.
Восклицательный знак в соответствующем
треугольнике предназначен для
предупреждения пользователя о наличии
важных инструкций по эксплуатации и
обслуживанию в документации, которая
прилагается к устройству.
Примечание:для использования соответствующих
функций следуйте инструкциям на экране.
ВАЖНО - Перед установкой
или эксплуатацией данного
оборудования ознакомьтесь с
настоящим руководством.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лицам с физическими,
сенсорными или умственным нарушениями,
детям, а также лицам, не имеющим
достаточного опыта и/или знаний, следует
пользоваться электрооборудованием только
под присмотром.
•Для целей вентиляции оставьте, минимум, 10 см
свободного места вокруг телевизора.
•НЕ перекрывайте вентиляционные отверстия.
•НЕ помещайте телевизор на наклонные или
неустойчивые поверхности - телевизор может
опрокинуться.
•Используйте данное устройство в умеренных
климатических условиях.
•Доступ к штепсельной вилке не должен быть
затруднен. НЕ ставьте телевизор, мебель и
т.п. на шнур питания. Повреждение шнура
питания/вилки может привести к возгоранию
или поражению электрическим током. При
выключении прибора из розетки тяните за вилку;
НЕ тяните за шнур питания. Не прикасайтесь к
шнуру питания / вилке влажными руками, так как
это может привести к короткому замыканию или
поражению электрическим током. Не допускайте
наличия узлов на шнуре и его переплетения с
другими шнурами. При повреждении шнур должен
быть заменен. Замена должна производиться
только квалифицированными рабочими.
•Не используйте данный телевизор во влажном
месте. Не допускайте попадания на телевизор
жидкостей. Если внутрь корпуса устройства попал
посторонний предмет или жидкость, отключите
телевизор от сети и прекратите эксплуатацию
телевизора до прихода квалифицированного
специалиста.
•НЕ подвергайте телевизор воздействию прямых
солнечных лучей или других источников тепла.
•Не устанавливайте устройство около источников
открытого огня или источников высокой
температ уры, например, элек трических
обогревателей.
•Чрезмерное давление звук ового
излучения из наушников может вызвать
потерю слуха.
•Не ставьте на телевизор источники открытого
огня, например, зажженные свечи.
•Для предотвращения травм телевизор
необходимо надежно прикрепить к
стене в соответствии с инструкциями
по настенному монтажу (если данная опция
доступна).
•На экране может случайно появиться несколько
неактивных пикселей в виде фиксированной
синей, зеленой или красной точки. Это не
оказывает влияния на работу устройства. Будьте
осторожны, чтобы не поцарапать экран ногтями
или другими твердыми предметами.
•Перед проведением очистки, отк лючите
телевизор от электрической сети. Во время
чистки используйте только мягкую сухую ткань.
Предупреждение
Риск получения тяжких
телесных повреждений или
летального исхода.
Опасность
п о р а ж е н и я
электрическим током
Опасность высокого
напряжения.
Внимание
Важна
Русский - 106 -
Примечание
Риск получения травм или
повреждения имущества
П р а в и л ь н а я р а б от а с
системой
Отмечены дополнительные
примечания
Начало работы
•Ручная настройка
Уведомления, функции и аксессуары
Информация об охране окружающей среды
Данный телевизор имеет сниженное потребление
электроэнергии, что способствует охране
окружающей среды. Для снижения потребления
электроэнергии выполните следующие шаги:
у с т а н о в и т ь р е ж и м э н е р го с б е р е ж е н и я в
состояние Eco, то телевизор переключится в
режим энергосбережения. Настройки режима
энергосбережиня можно найти в разделе
"Изображение" главного меню. Следует отметить,
что изменение некоторых настроек изображения
будет недоступно.
Если выбрана функция "Отключение
изображения", появится сообщение “Экран
отключится на 3 секунд.”. Выберите настройку
и нажмите OK, чтобы продолжить выбранное
действие. Экран будет немедленно отключен.
Когда телевизор не используется, выключайте
его или отключайте из розетки. Это уменьшит
потребление энергии.
•А в т о м а т и ч е с к о е о т к л ю ч е н и е п о с л е
определенного периода работы - до 6 часов.
•Таймер спящего режима.
•Замок от детей.
•Автоматическое отключение звука при отсутствии
сигнала.
•Воспроизведение в стандарте NTSC.
•AVL (автоматическое ограничение громкости).
•PLL (фазовая автоматическая подстройка
частоты ФАПЧ)
•Вход для ПК.
•Plug&Play для Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Игровой режим (опция)
Входящие в комплект дополнительные
приспособления
•Пульт дистанционного управления
•Батарейки: AAA - 2 шт.
•Инстукция
Уведомления режима ожидания
1. Если телевизор не принимает каких-либо
входных сигналов (например, из антенны или
источника HDMI) с течение 5 минут, телевизор
перейдет в режим ожидания. При следующем
включении появится сообщение: “Отсутствие
сигнала в связи с режимом ожидания”
Нажмите OK, чтобы продолжить.
2. Если телевизор оставлен и не эксплуатируется
в течение часов, то он перейдет в режим
ожидания. При следующем включении
появится сообщение: “Нерабочее состояние
в связи с режимом ожидания” Нажмите OK,
чтобы продолжить.
Кнопки управления на телевизоре
Переключатель управления телевизором
Функции
•Цветной телевизор управляется при помощи
пульта дистанционного управления.
•Встроенное цифровое/кабельное/спутниковое
телевидение (DVB-T/C)
•Входы HDMI служат для подключения устройства,
имеющего гнездо HDMI.
•Вход USB.
1. Вверх
•Система меню OSD.
•Гнездо Scart для внешних устройств (таких, как
DVD-плееры, PVR, видеоигры и т.д.).
•Звуковая стереосистема.
2. Вниз
3. Переключатель Программа/Громкость/AV/Режим
ожидания – Вкл
С помощью контрольной кнопки осуществляется
у п р а вл е н и е Гр о м к о с т ь ю / П р о г р а м м а м и /
Источником и функциями Режима ожидания.
•Телетекст
•Разъем для наушников.
•Система автоматического программирования.
Русский - 107 -
Изменять громкость: Увеличивайте громкость
нажатием кнопки вверх. Уменьшайте громкость
нажатием кнопки вниз.
Изменение каналов: Нажмите на среднюю часть
кнопки, на экране появится баннер с информацией
о канале. Нажатием кнопки вверх или вниз
выполняйте прокрутку сохраненных каналов
Изменение источника: Нажмите на среднюю
часть кнопки, на экране появится исходный список.
Нажатием кнопки вверх или вниз выполняйте
прокрутку доступных каналов.
В ы к л юч е н и е т е л е в и о р а : Н а ж м и т е н а
центральную часть кнопки и удерживайте ее
нажатой в течение нескольких секунд, пока
телевизор не переключится в режим ожидания.
Установка батареек в пульт дистанционного
управления
Осторожно поднимите вверх крышку на задней
стороне пульта дистанционного управления.
Установите две батарейки AAA. Убедитесь в
том полюса батарей + и – соответствуют схеме,
изображенной в отсеке для батарей (соблюдайте
полярность).
Уведомление
Произведено по лицензии Dolby Laboratories.
ПРИЗНАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ
“Dolby” и двойной символ D являются торговыми
марками компании "Dolby Laboratories".
HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia
Interface являются торговыми марками или
зарегистрированными марками HDMI Licensing
LLC.
Информация для пользователей по утилизации
старого оборудования и батареек
[Только для стран Европейского Союза]
Д а н н ы е с и м в ол ы у к а з ы в а ют н а т о , ч т о
оборудование, на которое они нанесены, нельзя
выбрасывать вместе с обычными бытовыми
отходами. При утилизации изделия или батареек
воспользуйтесь соответствующими системами или
средствами сбора для надлежащей вторичной
переработки отходов.
Примечание: Значок Pb под символом на батарейках
оз н ач а ет, ч то д а н н а я б а та р е й к а
содержит свинец.
Батарейка
Изделие
Подключение питания
ВАЖНО: Телевизор рассчитан на работу от
электросети с напряжением 220-240V AC,
50 Hz переменного тока и частотой. После
распаковки необходимо дать телевизору нагреться
до комнатной температуры и только потом
подключать к электрической сети. Вставьте шнур
питания в розетку сети.
Подключение антенны/кабеля
Подключите штепсель антенны или кабельного
телевидения к гнезду ДЛЯ АНТЕННЫ (ANT.),
находящемуся на задней панели телевизора.
Русский - 108 -
Технические характеристики
Системы
Телевизионного
Сигнала
PAL B/G D/K K
Принимаемые
каналы
VHF (BAND I/III)
- UHF (BAND U) HYPERBAND
Количество
предварительно
установленных
каналов
1000
Индикатор каналов
Отображение на экране
Радиочастотный
Антенный Вход
75 Ом
(несбалансированный)
Рабочее напряжение
220-240 В переменного
тока, 50 Гц.
Аудио
German+Nicam Stereo
Выходная Аудио
Мощность (WRMS.)
(СУММАРНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ
ГАРМОНИЧЕСКИХ
ИСКАЖЕНИЙ - 10%)
2 x 2,5
Потребляемая
мощность
35 W
Вес
3,60
Габариты телевизора
ШxДxВ (с подставкой)
134 x 451 x 331
Габариты телевизора
ШxДxВ (без
подставки)
54 x 451 x 296
Рабочая
температура и
влажность
от 5ºC до 45ºC, 85%
влажности макс.
Русский - 109 -
Начало работы
Пульт дистанционного управления
1. Режим ожидания
2. Размер изображения
3. Таймер спящего режима
INFO
4. Цифровые кнопки
SLEEP
SCREEN
SOURCE
PRESETS
5. Возврат / Выход / Указатель (в режиме телетекста)
6. Курсор вверх
7. Курсор влево
8. Программа вверх /страница вниз
9. Программа вниз /страница вверх
10. Выбор любимого режима
11. Моно-Стерео - Dual I-II / Текущий язык (на каналах
DVB)
MENU
RETURN
12. Предыдущая программа
13. Электронная программа передач
14. Библиотека записей
15. Функция отсутствует
16. Cтоп (в режиме Медиа Браузер)
17. Запись программы
18. Ускоренная перемотка назад (в режиме Медиа
Браузер)
FAV
LANG.
SUBTITLE
EPG
19. Быстрая перемотка вперед (ускоренная перемотка
вперед, в режиме Медиа Браузер)
6
37
38
39
40
41
42
43
20. Инфо / Раскрыть (в режиме телетекста TXT)
21. Функция отсутствует
22. Выбор режима изображения
23. AV / Источник
24. Красная кнопка
25. Зеленая кнопка
26. Желтая кнопка:
27. Меню включение / выключение
28. Синяя кнопка
Телетекст
29. ОК / Выбор / Удержание (в режиме телетекста)
Нажмите кнопку
, чтобы войти. Для активации
режима "микс" нажмите на кнопку повторно.
Чтобы выйти, нажмите кнопку еще раз. Следуйте
инструкциям, отображаемым на экране цифрового
телетекста.
Цифровой телетекст
Великобритании)
(только
для
Нажмите кнопк у
, чтобы просмотреть
информацию цифрового телетекста. Управляйте
этой информацией с помощью цветных кнопок,
кнопок со стрелками и кнопки OK. Можно
использовать различные способы управления в
зависимости от содержания цифрового телетекста.
Следуйте инструкциям, отображаемым на экране
цифрового телетекста. Если снова нажать кнопку
, телевизор вернется в режим телевещания.
30. Курсор вправо
31. Курсор вниз
32. Увеличить громкость
33. Уменьшить громкость
34. Вкл.-Выкл. Субтитров (в режиме каналов DVB)
35. Без звука
36. Телетекст / Mix
37. Функция отсутствует
38. Медиа браузер
39. Функция отсутствует
40. Воспроизведение (в режиме Медиа Браузер)
41. Пауза / Запись в режиме смещения по времени
42. Функция отсутствует
43. Функция отсутствует
Русский - 110 -
Начало работы
Разъемы
Разъем
Тип
Провода
Прылада
Scart
Подключение
(сзади)
VGA
Подключение
(сзади)
Боковой AV
PC/YPbPr
аудио
Подключение
(сбоку)
Боковой разъем для аудио
YPbPr или соединительный
кабель для ПК
(не прилагается)
HDMI
Подключение
(сзади)
SPDIFF
Подключение
(сзади)
Боковой AV
Боковой AV
(Аудио/видео)
Подключение
(сбоку)
Наушники
(не прилагается)
Наушники
Подключение
HEADPHONE
(сбоку)
YPbPr видео
Подключение
(сзади)
Кабель для соединения ПК и YPbPr (не
прилагается)
USB
Подключение
(сбоку)
CI
Подключение
CAM
module
(сбоку)
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении устройства через разъем Боковой AV используйте входящие
в комплект соединительные кабели.См. рисунки выше. Для подключения сигнала YPbPr через вход
VGA можно использовать кабель "YPbPr - VGA" (не поставляется).Нельзя использовать VGA и YPbPr
одновременно.Для воспроизведения звука с ПК используйте БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ разъемы входящего в
комплект соединительного аудио/видео кабеля Боковой AV. Если внешнее устройство подключено через
разъем SCART, телевизор автоматически перейдет в режим AV. При приеме каналов цифрового ТВ (Mpeg4
H.264) или в режиме работы с программой Медиа браузер разъем SCART не будет обеспечивать вывод
сигнала. При использовании настенного крепления (опция) рекомендуется подключить все кабели в разъемы
на задней панели телевизора до установки на стену. Вставка или удаление модуля CI осуществляется,
только если телевизор ВЫКЛЮЧЕН. Для получения подробной информации о настройках прочитайте
руководство по модулю.
Русский - 111 -
Начало работы
Меню Первоначальная установка - подключения через USB
установка воздушной антенны
Включение/выключение
Включение телевизора
Подключите сетевой шнур к сети электропитания
с параметрами 220-240 В переменного тока,
частота 50 Гц.
Выведите телевизор из режима ожидания любым
из способов:
Нажмите кнопку “ ”, P+ / P- или цифровую кнопку
на пульте дистанционного управления.
Нажмите боковой функциональный переключатель
и удерживайте его, пока телевизор не выйдет из
режима ожидания.
Выключение телевизора
Нажмите кнопку “ “ на пульте дистанционного
управления или боковой функциональный
переключатель и удерживайте их, пока телевизор
не переключится в режим ожидания.
Для полного отключения питания телевизора,
отключите сетевой шнур из розетки.
Примечание: При переключении телевизора в режим
ожидания индикатор режима ожидания может мигать,
показывая активность таких функций как Поиск в
режиме ожидания , Загрузка по беспроводной связиили
Таймер. Светодиод может мигать при включении
телевизора из режима ожидания.
Первая установка времени
При первом включении появляется меню выбора
языка. Выберите необходимый язык и нажмите
на кнопку OK.
Затем отобразится Экран первичной установки
(FTI). Установите первичные настройки, используя
навигационные кнопки, и нажмите ОК по мере
завершения.
Оопция Демонстрационного режима будет
доступна в меню других настроек, и функции
телевизора будут отображаться на верхней части
экрана. Появится экран подтверждения. Выберите
ДА, чтобы продолжить.
Если выбран Домашний режим, то
Демонстрационный режим не будет доступен
после Первой установки. Нажмите кнопку OK,
чтобы продолжить.
ПИН-код, установленный по умолчанию,
может быть изменен, в зависимости от
выбранной страны.
Если поступил запрс на вод ПИН-кода для
просмотра опций меню, следует использовать
один из следующих кодов: 4725, 0000 или 1234.
Если на экране типа поиска выбрана опция
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, то будет выполняться
поиск цифровых станций эфирного вещания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для отмены нажмите кнопку MENU.
После сохранения всех имеющихся станций на
экране появится список каналов. Если вы хотите
сохранить этот список каналов, выберите "Да" и
нажмите на кнопку OK.
Нажмите кнопку MENU, чтобы выйти из списка
каналов и начать смотреть телевизор.
(*) LCN – это система номеров логических каналов,
которая организует доступные программы
вещания в соответствии с распознаваемой
последовательностью каналов (при наличии).
Установка кабеля
Если вы выбрали опцию КАБЕЛЬ и нажали
кнопку OKна пульте дистанционного управления.
Выберите Да и нажмите OK, чтобы продолжить.
Для отмены операции выберите Нет и нажмите
OK. На этом экране можно выбирать частотные
диапазоны.
Введите диапазон частоты вручную с помощью
цифровых кнопок.
Примечание: Продолжительность поиска будет
изменена, в зависимости от выбранного шага поиска.
Воспроизведение медиа-файлов через вход USB
USB-диск с параметрами 2,5 и 3,5 дюймов(жесткий диск
с внешним питанием) или USB-стик можно подключать
к USB-входам телевизора.
ВАЖНО! Перед выполнением любого подключения
к телевизору создайте резервные копии файлов.
Производитель не несет ответственности
за повреждение файлов или утерю данных.
Некоторые виды USB-устройств (например,
МР3-плееры) могут оказаться не совместимыми
с данным телевизором. Телевизор поддерживает
форматирование дисков в формате FAT32 и NTFS,
но запись на диски в формате NTFS невозможна
В процессе форматирования жесткого диска
USB с емкостью 1TB (терабайт) или более
могут возникнуть проблемы. Избегайте частого
подключения и отключения устройства. Это
может повредить USB-плеер и непосредственно
устройство USB. Не извлекайте USB-модуль во
время проигрывания файла.
Русский - 112 -
Запись программ
ВАЖНО: При использовании нового жесткого
д и с к о в од а U S B р е к о м е н д у ет с я с н ач а л а
отформатировать диск с помощью опции
телевизора Отфарматировать диск.
Примечание: Для записи программы сначала
необходимо подключить USB-диск к телевизору.
Телевизор в это время должен быть выключен.
Затем необходимо включить телевизор, чтобы
функция записи стала доступна.
Для использования функции записи необходимо
подключить USB-диск или внешний жесткий
дисковод к телевизору, а подключаемый USBдиск должен иметь емкость, как минимум, 1
ГБ и скоростную совместимость USB 2.0. Если
подключаемое USB-устройство не поддерживает
скорость 2.0, появится сообщение об ошибке.
П р и м еч а н и е : З а п и с ы ва е м ы е п р о г р а м м ы
сохраняются на подключенный USB-диск. По
желанию записи можно сохранить или скопировать
на компьютер; однако, воспроизведение этих
файлов на компьютере будет невозможно.
Воспроизведение записей возможно только на
телевизоре.
Примечание: При отложенном просмотре может
наблюдаться задержка синхронизации аудио
и видео потоков (Lip Sync). Запись радио не
поддерживается. Телевизор может записывать
программы продолжительностью до 10 часов.
Записанные передачи разбиваются на части
объемом по 4 Гб.
Если у подключенного диска скорость записи
не остаточна, возможен сбой записи, а функция
сдвига по времени может оказаться недоступной.
Д л я з а п и с и п р о г р а м м в ы с о к о й ч ет к о с т и
рекомендуется использовать жесткие диски USB.
Нельзя вынимать диск USB/HDD во время
выполнения записи. Это может повредить
подключенное устройство USB/HDD.
Осуществляется поддержка нескольких разделов.
Поддерживается до 2 различных разделов.
Первый раздел USB диска используется для
функций PVR. Для использования под функции
PVR ready он должен быть отформатирован как
главный раздел.
Некоторые пакетированные потоки могут не
записаться из-за проблем с сигналом, поэтому
во время проигрывания видео может иногда
останавливаться.
Кнопки Запись, Воспроизведение, Пауза,
Отображение не могут использоваться при
включенном телетексте. Если запись начинается
по сигналу таймера при включенном телетексте,
телетекст будет автоматически отключен.
Использование телетекста отключается во время
записи или воспроизведения.
Запись со сдвигом по времени
Нажмите кнопку
ПАУЗА во время просмотра
передачи для переключения в режим сдвига по
времени. В режиме сдвига по времени передача
приостанавливается и одновременно записывается
на подключенный диск USB.
Снова нажмите кнопку (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)
для просмотра прерванной программы с момента,
на котором просмотр был остановлен. Нажмите
кнопку СТОП, чтобы остановить запись со сдвигом
по времени и вернуться к прямой передаче.
Примечание: В режиме радио смещение по времени не
может быть использовано.
Примечание: Вы не можете использовать функцию
быстрого перехода назад при смещении по времнеи
перед ускорением воспроизведения с помощью опции
быстрого продвижения вперед.
Одновременная запись
Нажмите кнопку
(ЗАПИСЬ), чтобы начать
запись передачи одновременно с просмотром
программы. Для записи следующей передачи в
электронной программе передач можно еще раз
нажать кнопку
( З А П И С Ь ) н а п у л ьт е
дистанционного управления. В этом случае на
экране отобразится следующая передача, запись
которой запрограммирована. Нажмите кнопку
СТОП, чтобы прекратить одновременную
запись.
Примечание: Вы не можете переключаться на другие
станции телевещания или просматривать Медиабраузер во время режиме записи. Если скорости вашего
USB-устройства не достаточно, то во время записи
программы или отложенного просмотра на экране
появится предупреждающее сообщение.
Просмотр записанных программ
Выберите Библиотеку записей из меню Медиабраузера. Выберите запись из списка (если
запись сделана ранее). Нажмите кнопку OK, чтобы
отобразить Опции воспроизведения. Выберите
опцию, затем нажмите кнопку OK.
Примечание: Во время воспроизведения просмотр
главного меню и позиций меню будет не доступен.
Нажмите кнопку
СТОП, чтобы остановить
воспроизведение и вернуться к Библиотеке
записей.
Замедленное воспроизведение
При нажатии кнопки ПАУЗА во время просмотра
записанных программ будет станет доступна
функция "Замедленное воспроизведение".
Функция приводится в действие с помощью кнопки
. Последовательные нажатия кнопки
будут
изменять скорость воспроизведения.
Русский - 113 -
Конфигурация записи
Выберите элемент "Конфигурация записи" в меню
"Настройки" для конфигурации настроек записи.
Форматирование диска: Функцию
форматирования диска можно использовать для
форматирования подключенного USB-диска.
ПИН-код требется для использования функции
Форматирование диска (ПИН-код по умолчанию
- 0000)..
ПИН-код, установленный по умолчанию,
может быть изменен, в зависимости от
выбранной страны.
Если поступил запрс на вод ПИН-кода для
просмотра опций меню, следует использовать
один из следующих кодов: 4725, 0000 или 1234.
ВАЖНО: Обратите внимание, что при активации
данной функции все данные, сохраненные на USBдиске будут потеряны, а затем формат диска будет
преобразован в FAT32. USB-диск также можно
отформатировать, если он не правильно работает.
В большинстве случаев форматирование USBдиска восстанавливает нормальную работу
диска, однако, в этом случае будет потеряна ВСЯ
информация, сохраненная на USB-диске.
Примечание: Если во время начала записи на экране
появилось сообщение "слишком медленная работа USBустройства", попробуйте начать запись еще раз. Если
данная ошибка не исчезает, возможно, ваш USB-диск не
соответствует требованиям по скорости. Попробуйте
подключить другой диск.
Меню медиа браузера
Можно воспроизводить фото и музыкальные
файлы и файлы с фильмами, сохраненные
на USB-диске, путем подключения диска к
телевизору. Подключите USB-диск к одному из
входных USB-разъемов, находящихся на боковой
панели телевизора. При нажатии кнопки MENU в
режиме Медиа-браузера будет обеспечен доступ
к опциям меню Изображение, Звук и Настройки.
При повторном нажатии кнопки MENU будет
иметь место выход из данного экрана. Настройки
Медиа браузера можно установить с помощью
диалогового окна Настройки.
Включение режима "Цикл/Перемешивание"
Начните воспроизведение с
помощью кнопки
и
активируйте процесс
Начните воспроизведение с
помощью кнопки ОК и
активируйте процесс
Начните воспроизведение с
помощью кнопки ОК/
и
активируйте процесс
Н а
т е л е в и з о р е
воспроизводится следующий
файл, и составляется список.
будет воспроизводиться один
и тот же файл в цикле (повтор)
данный файл будет
воспроизводиться при
перемешивании.
Русский - 114 -
Характеристики и функции меню телевизора
Состав меню изображения
Режим
Вы можете изменить режим изображения в соответствии с Вашими
предварительными настройками или требованиями. Можно установить одну из
следующих опций режима изображения: кино, игра,, динамический,спорт и
естественный,.
Контрастность
Устанавливает уровень контрастности на экране
Яркость
Устанавливает яркость изображения.
Резкость
Устанавливает резкость отображения объектов на экране.
Цвет
Устанавливает насыщенность изображения.
Режим
энергосбережения
Можно установить режим энергосбережения в состояние Eco, отключение
изображения и отключено.
(В режиме "Динамичный" режим энергосбережения автоматически блокируется).
Подсветка (опция)
Этот параметр управляет уровнем подсветки. Функция подсветки будет не активна,
если установлен режим энергосбережения. Подсветку нельзя активировать в
режиме VGA или Медиа Браузера, или когда установлен режим изображения Игра.
Шумопонижение
При слабости передаваемого сигнала и сопровождении изображения шумом
используйте настройку Шумопонижение для снижения уровня шума.
Дополнительный настройки
Динамический
контраст
Вы можете заменить коэффициент "Динамический контраст" на требуемое
значние.
Температура цвета
Устанавливает температуру цвета.
Масштабирование
изображения
Устанавливает требуемый размер изображения с помощью меню
масштабирования.
Примечание: Авто (доступно только в режиме Scart при переключении
высокого/низкого напряжения SCART PIN8)
Режим просмотра
фильма
В обычных телевизионных программах фильмы записываются с различным
количеством кадров в секунду. Для четкого отображения сцен с быстрым
действием включите данную функцию.
Цвет кожи
Цвет кожи может быть изменен между -5 и 5.
Настройка цвета
С помощью этой опции вы можете отрегулировать изменение цвета на зеленый
или красный.
Усиление RGB
С помощью функции усиления RGB можно настроить значения цветового баланса.
Сброс
Сбрасывает настройки изображения с возвратом к заводским настройкам.(За
исключениеми Режима "Игра")
Автопозиционирование Выполняет автоматическую оптимизацию дисплея. Нажмите ОК для выполнения
(в режиме ПК)
оптимизации.
Положение Н (в
режиме ПК)
Этот пункт меню смещает изображение горизонтально к правому или левому краю
экрана.
Положение V (в
режиме ПК)
Этот пункт меню смещает изображение вертикально к верхнему или нижнему краю
экрана.
Синхросигнал (в
режиме ПК)
Настройка синхросигналов корректирует интерференцию, которая проявляется
как вертикальные полосы с элементами отображения, похожими на таблицы или
абзацы, или текст с мелким шрифтом.
Фаза (в режиме ПК)
В зависимости от разрешения и частоты развертки, которая введена в телевизор,
изображение на экране может быть нечетким или иметь помехи. В этом случае
вы можете использовать этот пункт меню для получения чистого изображения
методом последовательного приближения.
В режиме VGA (ПК) некоторые элементы меню изображения будут недоступны. В т же время, при работе
в режиме РС настройки режима VGA добавятся в меню Настройки изображения.
Русский - 115 -
Характеристики и функции меню телевизора
Состав меню звука
Громкость
Настраивает уровень громкости.
Эквалайзер
Выбирает режим эквалайзера. Пользовательские настройки можно
устанавливать только в режиме пользователя.
Баланс
Данная настройка используется для изменения баланса в сторону усиления
левого или правого динамика.
Наушники
Устанавливает громкость наушников.
Режим Звука
Вы можете выбрать режим звука. (если выбранный канал поддерживает данную
опцию)
AVL
(автоматическое
Настраивает звук для достижения фиксированного уровня выхода различных
ограничение уровня программ.
громкости)
Цифровой выход
Устанавливает цифровой тип аудио выхода.
Настройки состава меню
Условный доступ
Управляет модулями условий доступа при их наличии.
Язык
Конфигурирует настройки языка (-может быть изменен, в зависимости от
выбранной страны) Будут доступны предпочитаемые и текущие настройки.
Текущие настройки можно изменять только в том случае, если эта возможность
поддерживается вещающей станцией.
Родительские
настройки
Введите правильный пароль для изменения родительских настроек. В данном
меню Вы можете настроить блокировку меню, блокировку в зависимости
от зрелости родителей (возможно изменение в зависимаости от выбранной
страны) и замок от детей. Также Вы можете установить новый ПИН-код.
Таймеры
/ Устанавливает таймер автоматического отключения на определенное время.
Устанавливает таймеры дл выбранных программ. (запись через USB)
Конфигурация
записи
Отображает меню конфигурации записи (требуется подключение через разъем
USB)
Дата/ Время
Устанавливает дату и время.
Источники
Подключает или отключает выбранные опции источников.
Прочие настройки: Показывает другие опции настройки телевизора:
Максимальное
время отображения
меню
Изменяет время отображения меню на экранах меню.
Сканировать
шифрованные
каналы
При включении данной опции процесс поиска будет также охватывать все
кодированные каналы.
Синий фон
Активирует или дезактивирует систему синего фона при слабом сигнале или
отсутствии сигнала.
Обновление
программного
обеспечения
Используйте данную настройку для постоянного обновления встроенных
программ.
Версия приложения
Отображает текущую версию приложения.
Для
слабослышащих
Активирует любую специальную функцию, передаваемую вещающей станцией.
Русский - 116 -
Характеристики и функции меню телевизора
Аудио описание
Аудио описание относится к дополнительной дорожке с описанием
видеоинформации для слепых и слабовидящих зрителей. Эту функцию можно
использовать только если вещающая станция поддерживает дополнительную
дорожку с данным описанием.
Примечание: В режиме записи или смещения по времени функция звука аудиоописания не можт быть доступна.
Автоматическое
выключение
телевизора
Опция Поиск в
режиме ожидания (*)
Демонстрационного
режима
Перед
подключением
Можно установить время действия функции автоматического отключения.
Телевизор выключится, если он не работал в течение времени срабатывания
функции автоматического срабатывания.
При включении режима Поиск в режиме ожидания будет выполняться поиск
доступных вещающих станций, пока телевизор находится в режиме ожидания. Если
телевизор находит какую-либо новую или недостающую станцию, отобразится экран
меню с запросом подтверждения выполнения данных изменений. Список программ
будет изменен и обновлен после данной процедуры.
Использование этого режима возможно при включении телевизора в магазине.
Магазинный режим
При включении данного режима некоторые пункты меню телевизора могут быть
недоступными.
Эта настройка определяет предпочтение относительно режима питания при
выключении
Установка и перенастройка содержания меню
Автоматический
поиск каналов
(перенастройка)
(если доступно)
Отображает опции автоматической настройки. Цифровая антенна: Поиск
и сохранение станций цифрового телевиденья. Цифровой кабель: Поиск
и сохранение станций кабельного цифрового телевидения. Аналоговый:
Поиск и сохранение станций аналогового телевидения. Цифровая антенна и
аналоговый: Поиск и сохранение станций эфирного цифрового и аналогового
телевидения. Цифровой кабель и аналоговый: Поиск и сохранение станций
кабельного цифрового и аналогового телевидения.
Ручное
сканирование
каналов
Эта функция может использоваться для прямого ввода вещающей станции.
Сетевое
сканирование
каналов
Поиск связанных каналов в системе вещания.
Точная настройка
аналоговых каналов
Эту настройку можно использовать для тонкой настройки каналов. Данная функция
недоступна, если нет сохраненных аналоговых каналов.
Первая установка
времени
Удаляет все сохраненные каналы, возвращает телевизор к заводским настройкам.
Общее управление телевизором
Использование списка каналов
Телевизор сортирует все станции, сохраненные в списке каналов. Вы можете отредактировать список
каналов или установить любимые каналы, или активные станции, которые будут внесены в список с
помощью опций списка каналов.
Установка настроек родительского контроля
Для предотвращения просмотра определенных передач, каналы и меню можно заблокировать с помощью системы
родительского контроля.
Для отображения опций меню системы родительского контроля необходимо ввести ПИН-код. Заводской
ПИН-код, используемый по умолчанию – 0000. Для отображения опций меню системы родительского
контроля необходимо ввести ПИН-код.
Блокировка меню (дополнительно): Эта настройка включает или отключает доступ к меню.
Блокировка в зависимости от возраста зрителей (дополнительно): При установке этой опции у
вещающих станций будет запрашиваться информация о зрелости, и если данный уровень зрелости
отключен, то доступ к соответствующей передаче будет отключен.
Русский - 117 -
Защита от детей (дополнительно): Если
установлена эта опция, то управлять телевизором
м ож н о буд ет тол ь к о п р и п о м о щ и п ул ьта
дистанционного управления. В этом случае кнопки
панели управления работать не будут.
Установить ПИН-код: Устанавливает новый
ПИН-код.
ПИН-код, установленный по умолчанию,
может быть изменен, в зависимости от
выбранной страны.
Если поступил запрс на вод ПИН-кода для
просмотра опций меню, следует использовать
один из следующих кодов: 4725, 0000 или 1234.
Электронная программа передач (EPG)
Нек оторые к аналы (но не все) передают
информацию как о текущей, так и о следующей
передачах. Нажмите кнопку EPG для просмотра
меню EPG.
Красная кнопка (предыдущий день): отображает
передачи предыдущего дня.
Зеленая кнопка (Следующий день): отображает
передачи следующего дня.
Желтая Кнопка (Масштаб): Разворачивает
информацию о передаче.
Синяя кнопка (фильтр): Отображает опции
фильтра.
СУБТИТР: Нажмите кнопку СУБТИТР для
просмотра меню выбор жанра. Используя эту
функцию, можно выполнять поиск в базе данных
программы передач по выбранному жанру.
Будет выполняться поиск, и его результаты, в
соответствии с заданными Вами критериями, будут
выданы в виде списка.
İ (INFO): Отображение подробной информации о
выбранной передаче.
Jump (цифровые кнопки): Переход
непосредственно к любимому каналу посредством
цифровых кнопок.
OK: Отображение опций для передачи.
(Поиск): Отображает меню “поиск по
программе передач”.
(Текущая) : Отображает текущую передачу.
(ЗАПИСЬ): Телевизор начнет записывать
выбранную передачу. Для остановки записи
нажмите кнопку еще раз.
P+P- : Более подробная информация о передаче
ВАЖНО: Подключите USB-диск к телевизору, когда
последний выключен. Затем необходимо включить
телевизор, чтобы функция записи стала доступна.
Примечание: Переключение на другую станцию
телевещания или источник не доступно во время
записи.
Опции программы
В меню Электронной программы передач
нажмите кнопку OK для входа в меню опции
передачи.
Выбор канала
С помощью этой опции в меню электронной
программы передач вы сможете переключиться
на выбранный канал.
Запись /удаление таймера записи
После выбора передачи в меню Электронной
программы передач нажмите кнопку OK.
Выберите опцию "Запись" и нажмите кнопку OK.
В результате этой операции устанавливается
запись выбранной программы.
Для отмены уже установленной записи выделите
передачу, нажмите кнопку OK и выберите опцию
"Функция Поиск в режиме ожидания”. Запись
будет отменена.
Установка /удаление тймера
После выбора передачи в меню Электронной
программы передач нажмите кнопку OK.
Выберите опцию Установить таймер на передачу"
и нажмите кнопку OK. Таймер можно установить
на программы, которые будут передаваться в
будущем. Для отмены уже запланированной
записи, выделите передачу и нажмите кнопку
ОК. Затем выберите опцию “Отменить таймер”.
Таймер будет отменен.
Примечание: Невозможно осуществить запись двух
каналов одновременно.
Обновление программного обеспечения
Телевизор может выполнять поиск и обновление
через сигнал "Антенна/Кабель".
Поиск обновлений программного
обеспечения через пользовательский
интерфейс
Просто перемещайтесь по главному меню.
Выберите Настройки, а затем меню Другие
настройки. В меню Другие настройки перейдите
к элементу Обновление программ и нажмите
кнопку OK, чтобы проверить наличие новых
обновлений ПО
3 Поиск и обновление в фоновом
режиме
При подключении телевизора к антенне. Если
опция автоматическое сканирование включена в
меню опции обновления, то телевизор просыпается
в 03:00 и выполняет поиск обновления программ на
вещающих каналах. В случае обнаружения ноой
программы и ее успешной загрузки при следующем
включении питания телевизор запустится с новой
версией программного обеспечения.
Русский - 118 -
Примечание: Если телевизор не возобновил работу
после обновления, отключите его из электрической
розетки на 2 минуты, а затем снова включите.
Поиск и устранение неисправностей и
рекомендации
Телевизор не включается
Убедитесь, что шнур питания должным образом
включен в настенную розетку. Возможно, в
ПДУ сели батареи. Нажмите кнопку Питание на
телевизоре.
Низкое качество изображения
•Может быть неправильно выбрана телевизионная
система.
•Слабый сигнал может привести к искажению
изображения. Проверьте соединение антенны.
•Проверьте, правильно ли настроена частота
каналов, если настройка была произведена
вручную.
•Проверьте кабель AV и его подключение.
Запись недоступна
Для записи программы сначала необходимо
подключить USB-диск к телевизору. Телевизор
в это время должен быть выключен. Затем
необходимо включить телевизор, чтобы функция
записи стала доступна. Если выполнить запись
не получается, попробуйте выключить телевизор
и затем заново вставить
Слишком медленная работа USBустройства
Если во время начала записи на экране появилось
сообщение “слишком медленная работа USBустройства", попробуйте начать запись еще раз.
Если данная ошибка не исчезает, возможно,
ваш USB-диск не соответствует требованиям по
скорости. Попробуйте подключить другой диск.
•Изображение может ухудшиться, если к
телевизору одновременно подключены два
внешних устройства. В этом случае следует
отключить одно из внешних устройств.
Отсутствует изображение
•Отсутствие изображения означает, что телевизор
не принимает телевизионный сигнал. Возможно,
Вы нажали не ту кнопку на пульте дистанционного
управления. Поробуйте еще раз. Проверьте, что
Вы выбрали правильный источник входящего
сигнала.
•Возможно, неправильно подключена антенна?
•Может быть поврежден антенный провод
•Возможно, используемые штекеры не подходят
для соединения с антенной.
•Если у вас есть сомнения, обратитесь к Вашему
местному представителю.
Нет звука
•Не отключен ли на телевизоре звук? Чтобы
отменить беззвучный режим, нажмите на кнопку
“ ” или увеличьте уровень громкости.
•Звук слышен только из одного динамика.
Возможно, баланс звука установлен в одно из
крайних положений. См. раздел Sound Menu
(меню звука).
Пульт дистанционного управления не
работает
•Возможно, сели батарейки. Снова установите
крышку отсека для батарей.
Невозможно выбрать источник
входного сигнала
•Если Вы не можете выбрать источник входящего
сигнала, возможно, нет подключенных устройств.
Русский - 119 -
Совместимость сигналов AV и HDMI
Ти п и ч н ы е р е ж и м ы и зо б р а ж е н и я п р и
подключении ПК
Источник
В следующей таблице представлена установка
некоторых типичных режимов изображения. Ваш
телевизор может не поддерживать некоторые
значения разрешения экрана. Телевизор
поддерживает разрешение до 1920x1080.
Поддерживаемые
сигналы
Доступность
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
Боковой
AV
Указатель
Разрешение
Частота
1
1024x768
60 Hz
480I, 480P
60 Гц
O
2
1280x768
60 Hz
576I, 576P
50 Гц
O
3
1360x768
60 Hz
720P
50 Гц – 60 кГц
O
4
800x600
56 Hz
1080I
50 Гц – 60 кГц
O
5
800x600
60 Hz
1080P
50 Гц – 60 кГц
O
6
1024x768
66 Hz
480I
60 Гц
O
7
1280x1024
60 Hz
480P
60 Гц
O
8
1280x960
60 Hz
576I, 576P
50 Гц
O
9
1400x1050
60 Hz
720P
50 Гц – 60 кГц
O
10
1600x1200
60 Hz
1080I
50 Гц – 60 кГц
O
11
1920x1080
60 Hz
PC/YPbPr
HDMI1
NTSC 60
1080P
O
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
(X: Недоступно, O: Доступно)
В некоторых случаях сигнал в телевизоре может не
отображаться надлежащим образом. Эта проблема может
быть вызвана несовместимостью стандартов оборудования
источников (DVD, телевизионных приставок и т.п.) Если вы
действительно столкнулись с такой проблемой, обратитесь
к дилерам и производителям вашего оборудования.
Поддерживаемые форматы файлов для режима USB
Среда
Фильмы
Музыка
Фото
Субтитры
Формат
Расширение
файла
Видео
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
vob
MPEG2
mp4
MPEG4, Xvid , H.264
mkv
H.264, MPEG4,VC-1
MPEG2, MPEG4, Xvid ,
H.264
avi
flv
H.264/VP6/Sorenson
3gp
MPEG4, H.264
wmv,asf
MPEG4 , VC-1
.mp3
-
Аудио
Примечания
(Максимальное разрешение/
скорость в битах и т.п.)
MPEG1: 768x576 @30P
MPEG2:1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
Sorenson: 352x288 @30P
1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
32 кбит/с ~ 320 кбит/с (скорость
MPEG 1 Layer передачи битов)32 K, 44,1 , 48
1 / 2 (MP3)
Кгц,16 K, 22,05 K, 24 Кгц,8K,
11,025 K, 12 Кгц (Дискретизация)
макс. WxH = 17000x10000
4147200 байт
.jpg .jpeg
Базовый JPEG
.
Последовательный
JPEG
-
.bmp
-
-
.sub .srt
-
-
Русский - 120 -
макс. WxH = 4000x4000 3840000
байт
Макс. ШхВ = 5760x4096 3840000
байт
-
Режим DVD
Техника безопасности
ОСТОРОЖНО
Как чистить диски
•Перед воспроизведением очистите диск
чистящей тканью. Протрите диск, начиная с
центра.
DVD-плеер является лазерным устройством
класса 1. В данном изделии используется видимый
лазер. Этот лазер может привести к повреждению,
если будет направлен прямо в глаза. При
эксплуатации плеера обязательно соблюдайте все
инструкции руководства по эксплуатации.
Класс 1
ЛАЗЕРНЫЙ
ПРОДУКТ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Значок молнии в соответствующем треугольнике
предназначен для предупреждения пользователя
о присутствии неизолированного «опасного
напряжения» в корпусе продукта, которое может
являться достаточно высоким и представлять
опасность поражения электрическим током.
Восклицательный знак в соответствующем
треугольнике предназначен для предупреждения
пользователя о наличии важных инструкций по
эксплуатации и обслуживанию в документации,
которая прилагается к устройству.
Примечания относительно дисков
Как обращаться с дисками
•Не пользуйтесь для чистки растворителями,
такими как бензин, или имеющиеся в продаже
чистящие средства, или антистатиками для
виниловых пластинок.
Информация о лицензии
•Данный продукт включает авторское право
на технол огию, защищенное патентами
США и другими правами интеллектуальной
с о бс т ве н н о с т и . И с п ол ь зо ва н и е д а н н о й
технологии защиты авторских прав должно
быть санкционировано Корпорацией Rovi, и
предназначено только для домашнего или
другого ограниченного просмотра до тех пор, пока
не будет дано разрешение Корпорацией Rovi.
Инженерный анализ или дизассемблирование
запрещены.
КАК ПРООСМАТИВАТЬ DVD
При установке диска в лоток его маркированная
часть должна быть сверху:
•Чтобы не загрязнить диски, держите их за края.
НЕ прикасайтесь к поверхности.
•Не наклеивайте на диск бумагу или ленту.
•Если на диск попал клей или аналогичное
вещество, перед использованием диска удалите
его полностью.
•Не подвергайте диск воздействию прямого
солнечного света или воздействию источников
тепла, например, от тепловентиляторов,
и не оставляйте его в припаркованной на
солнце машине, так как быстрое повышение
температуры в машине может привести к
повреждению диска.
Когда телевизор включен, включите сначала
источник DVD, используя кнопку SOURCE на ПДУ.
Нажмите кнопку воспроизведения на ПДУ или
прямо на передней панели. Если внутри загрузчика
диска нет, сначала вставьте DVD и нажмите кнопку
воспроизведения.
Примечание: Если переключиться на другой
источник путем нажатия кнопок SOURCE
или P+/P- на пульте дистанционного
управления, воспроизведение DVD будет
а в т о м а т и ч е с к и п р и о с т а н о вл е н о . П р и
•После воспроизведения храните диски в переключении в режим DVD необходимо нажать
футлярах.
на кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и возобновить
воспроизведение вручную.
Русский - 121 -
Кнопки панели управления DVD
A. Загрузчик дисков
Воспроизведение/Пауза
Воспроизводит/приостанавливает диски. Когда меню DVD (главное меню) активно,
функции данной кнопки, такие как “ выбор кнопки ” (выбирает выделенные
элементы в меню), если данная операция не запрещена диском.
E. Стоп / Извлечение
Остановка воспроизведения диска/ извлечение или загрузка диска. Примечание:
•Диск не может быть извлечен с помощью пульта дистанционного управления.
•При воспроизведении файла для извлечения нужно трижды нажать кнопку
СТОП.
Обзор пульта дистанционного управления
1. Режим ожидания
2. Цифровые кнопки
INFO
3. Возврат / back
4. Выбор языка
SLEEP
5. Отображает время/ меню DVD
SCREEN
SOURCE
6. Очистка
7. Стоп
8. Нет функции
9. Быстрая перемотка назад
10. Быстрая перемотка вперед
MENU
RETURN
11. Информация
12. Масштаб
13. повторить
14. Корень
15. Меню
16. номера
17. OK / Выберите
18. Кнопки навигации (Вверх/ Вниз/ Влево/ Вправо)
19. Субтитры
FAV
20. Угол
21. Режим поиска
LANG.
EPG
22. Воспроизведение
23. Пауза
24. Перейти вперед
25. Перейти назад
Примечание: Все записи обозначаются номером.
Русский - 122 -
SUBTITLE
PRESETS
Элементы управления DVD-проигрывателем
Вы можете управлять содержанием DVD-дисков, CD-дисков с фильмами, музыкой или содержанием
CD-дисков с изображениями, используя соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления.
Далее приведены основные функции широко используемых кнопок пульта дистанционного управления.
Кнопки
/
Воспроизведение
Воспроизведение
DVD- дисков
фильмов
Воспроизведение
изображения
Воспроизведение музыки
Воспроизведение
Воспроизведение
Воспроизведение
Воспроизведение
Пауза
Пауза
Пауза
Пауза
Стоп
Стоп
Стоп
Стоп
Пропуск назад/
вперед
Пропуск назад/
вперед
Предыдущий/
Следующий
Предыдущий/ Следующий
Смещение масштабированного изображения влево или вправо (если доступно)
/
/
Выделяет пункт меню / смещает увеличенное изображение вверх или вниз (если доступно).
Быстрое воспроизведение вперед / Быстрое воспроизведение назад
/
УГОЛ
Позволяет просматривать кадр с
различных углов (если доступно)
Изменяет эффект
слайдов (зависит от
содержания)
X
C
Удаляет цифру (если доступно)
ДИСПЛЕЙ
Отображает время / Позволяет просматривать главное установочное меню
СВЕДЕНИЯ
Выбор режима счетчика времени (во время воспроизведения). Для переключения между режимами
выполняйте многократное нажатие.
LANG.
Автоматическая установка языка
X
МЕНЮ
Отображает меню телевизора.
OK / SELECT
Вход/ Вид/ Воспроизведение
X
ПОВТОР
Отображает опции повтора.
ВОЗВРАТ
Возврат в предыдущее меню (если доступно).
КОРЕНЬ
Возврат в корневую папку (если доступно).
РЕЖИМ
ПОИСКА *
Прямой выбор кадров или времени.
Выбирает требуемый
файл.
Выбирает требуемый файл.
СУБТИТР
Вкл. - Выкл. субтитров. Для
переключения между опциями
субтитров выполняйте многократное
нажатие.
X
X
X
X
ЗАГОЛОВОК
МЕНЮ
Отображает
меню диска (если
доступно).
Отображает
меню диска (если
доступно).
Масштабирует изображение. Для переключения между опциями масштабирования выполняйте
многократное нажатие.
Другие функции – комбинации кнопок (во время воспроизведения)
Медленно вперёд
+
(
+
Ус т а н а в л и в а ет м е д л е н н у ю
воспроизведения вперед
скорость
+
Ус т а н а в л и в а е т б ы с т р у ю с к о р о с т ь д л я
воспроизведения вперед
+
Устанавливает быструю скорость воспроизведения
назад
+
+
)+
Подтверждает команду остановки
Для воспроизведения вперед вручную выполняйте
многократное нажатие
Русский - 123 -
(*) Вы можете перейти к
названию, нажимая
непосредственно на
цифровые кнопки. Чтобы
переключить одно цифровое
название, следует нажать 0,
затем - цифровую клавишу
(пример: чтобы выбрать 5,
нажмите 0 и 5).
Общее воспроизведение
Основные функции воспроизведения
1. Нажмите на кнопку включения электропитания
2. Вставьте компакт-диск в дисковод.
Лоток диска автоматически закроется, и начнется
воспроизведение, если на этом диске не записано
никаких меню.
Через несколько секунд на экране ТВ может
появиться меню, либо воспроизведение начнется
автоматически после титров кинокомпании. Это
зависит от содержания диска и может изменяться.
Примечание: Шаги 3 и 4 доступны только в том случае,
когда на диске записано меню.
3. Для выбора нужного пункта меню используйте
кнопку “ ” / “ ” / / или цифровые кнопки.
4. Нажмите ОК.
Начнется воспроизведение выбранных пунктов.
Таким пунктом меню может быть фильм, стоп-кадр
или иная позиция, в зависимости от содержания
подменю.
Для справки:
Если операция, соответствующая нажатой кнопке,
запрещена, отображается символ “
Примечания относительно
воспроизведения
”.
1. Во время ускоренной перемотки звуковое
сопровождение не воспроизводится.
2. Во время замедленного воспроизведения звук
отсутствует.
3. Замедленное воспроизведение назад для
этого типа дисков недоступно.
4. В некоторых случаях, язык субтитров не
переключается сразу же на выбранный язык.
5. Если даже после нескольких нажатий на
кнопку нужный язык не появляется, значит на
диске звукового сопровождения на этом языке
нет.
6. После повторного включения плеера или
после установки нового диска, выбор языка
субтитров автоматически устанавливается
на первоначально заданные установки.
7. При выборе языка, который не
поддерживается диском, автоматически
будет выбран язык, который идет первым в
списке.
8. При переключении на другой язык субтитров
список изменяется по кругу, т.е. для того,
чтобы выключить субтитры совсем, надо
несколько раз нажать на кнопку, пока
не появится индикация "СУБТИТРЫ
ВЫКЛЮЧЕНЫ".
9. После выключения проигрывателя, или
после извлечения диска, выбор языка
звукового сопровождения автоматически
Русский
устанавливается на первоначально
заданные установки. Если звуковое
сопровождение на нужном языке не
записано на диске, будет воспроизводиться
звуковое сопровождение только на
имеющемся языке.
10. Некоторые DVD-диски не содержат корневых
меню и/или меню названий.
11. Обратное пошаговое приращение не
доступно.
12. Для удобства:
Если вы попытаетесь ввести время, превышающий
общее время воспроизведения фильма, окошко
поиск а по времени закроется, а в левом
верхнем углу экрана появится сообщение "
Недопустимый"
13. Когда включен режим масштабирования,
слайд-шоу выключено.
Выявление неисправностей в DVDпроигрывателе
Плохое качество изображения (DVD)
•Убедитесь в том, что на поверхности DVD диска
отсутствуют повреждения. (Царапины, отпечатки
пальцев и т. д.)
•Очистите DVD диск и повторите попытку его
воспроизведения.
Ознакомьтесь с инструкциями, описанными в
“Примечания о Дисках”, чтобы правильно очистить
ваш диск.
•Убедитесь в том, что DVD диск установлен
в выдвижную секцию таким образом, что его
эмблема находится сверху.
•На работу плеера может оказывать влияние
использование влажного диска или повышенный
уровень конденсации. Оставьте плеер для
просушки на один-два часа в режиме ожидания.
Диск не воспроизводится
•Нет диска в лотке. Вставьте диск в загрузочное
устройство.
•Диск вставлен неправильно.
Убедитесь в том, что DVD диск установлен в
выдвижную секцию таким образом, что его эмблема
находится сверху.
•Неправильный тип диска. В DVD-проигрывателе
не работает CD-дисковод и т.д. Код региона DVDдиска должен соответствовать проигрывателю.
Неправильный язык экранного меню
•Выберите язык из меню настройки.
•Н е уд а ет с я и з м е н и т ь я з ы к з в у к о в о г о
сопровождения или субтитров на DVD диске.
•На DVD диске отсутствует многоязычная
поддержка для звукового сопровождения и/или
субтитров.
- 124 -
•Попытайтесь изменить настройки для звукового
сопровождения или субтитров, воспользовавшись
меню фильма на DVD диске. Некоторые DVDпроизрыватели не предусматривают изменение
пользователем этих настроек без использования
меню диска.
•Эти функции недоступны на DVD диске.
Отсутствует изображение
•Те ли кнопки Вы нажали на пульте дистанционного
управления? Поробуйте еще раз.
Нет звука
•Проверьте правильность установки уровня звука.
•Убедитесь в том, что звук не был случайно
отключен.
Искажение звука
•Проверьте правильность соответствующих
звуковых настроек.
Если ничего не работает
Если Вы попытались применить вышеуказанные
решения, и ничего не работает, попробуйте
выключить и включить Ваш телевизор-DVDпроигрыватель. Если это не поможет, свяжитесь
с продавцом или специалистом по ремонту
телевизоров-DVD-проигрывателей. Ни при
каких обстоятельствах не пытайтесь устранить
неисправности телевизора-DVD-проигрывателя
самостоятельно.
Русский - 125 -
Типы дисков, совместимые с данным плеером
Типы дисков
(логотипы)
DVD
Типы
записей
диск
Размер
Макс. время
воспроизведения
односторонние; 240
мин.
Аудио
+
12 cm
Двусторонние-; 480
мин.
Видео
AUDIO-CD
Аудио
MP3-CD
Аудио
(xxxx.mp3)
12 cm
74 iei.
Зависит от качества
формата MP3.
12 cm
on MP3
quality.
ИЗОБРАЖЕНИЕCD
Видео
(фотоснимки)
Зависит от качества
формата MP3.
12 cm
on JPEG
quality.
Характеристики
•DVD содержит отличный звук и видео
благодаря системе Dolby Digital и
MPEG-2.
•Доступ к различным видео и аудио
функциям осуществляется при помощи
экранного меню.
•На диске с длительным временем
воспроизведения сигнал записан
в а н а л о го во м в и д е с б ол ь ш и м
к оэффициентом иск ажений. CD
записывается как цифровой сигнао с
лучшим качеством аудио, меньшим
искажением и меньшим ухудшением
аудио с течением времени.
•На диске MP3 сигналы записаны в
цифровом виде, что обеспечивает
лучшее качество звука, меньший
коэффициент искажений и снижает
возможность ухудшения со временем
качества звука.
•К о м п а к т - д и с к в ф о р м ате J P E G
записан в цифровом формате, что
о бе с п еч и ва ет л у ч ш е е к ач е с т во
изображения по прошествии времени.
Для обеспечения надлежащей работы устройства, следует использовать только диски толщиной 12 см.
Технические характеристики
Поддерживаемые
типы дисков
DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
CD-DA
SS/DL 4.7” (DVD-9)
CD-R
DS/SL 4.7” (DVD-10)
CD-RW
DS/DL 4.7” (DVD-18)
MP-3/JPEG
MPEG-2 видео стандартного декодирования (поддерживается формат MPEG-1)
Видео Тип
Полноэкранное отображение видео изображения 720 x 576 (PAL) & 720 x 480
(NTSC) пикселей
50 и 60 Гц частота развертки (PAL & NTSC)
Скорость обработки потока цифровых данных до 108Мбит/с
Линейное разрешение более 500 линий
тип аудио
аудио разъемы
мультиканальное декодирование M PEG
LPCM.
Аналоговые выходы
24 бита /96, 48, 44 1кГц DAC с понижающей частотой
Русский - 126 -
www.electrolux.com/shop
Cód: 893905
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement