Electrolux SEM886 User manual

Electrolux SEM886 User manual
 i] Electrolux
Espressobryggare SEM 886
~Bruksanvisning
Funktioner (Fig 1)
Ozea on Oo
Kontrollpanel
Angvred
Kopphyila (I6stagbar)
Fárskvattenbehállare (lóstagbar)
Indikator för vattennivän
Skummunstycke (svängbart)
Sladdfack (undersida)
Droppgaller (ióstagbart)
Droppfack (lôstagbart)
Dataskylt (undersidan)
Filterhállare
1-koppsfilter
2-koppsfilter
Problemiósarfilter
Máttskopa
Fig. 1
UUUUU
ПНД
(SE) Bruksanvisning
Gratulerar till kôpet av din nya Electrolux Espressobryggare. Du har nu kôpt en
professionell och pälitlig apparat med vilken du sékert kommer att brygga ett gott
aromatiskt espresso- och capuccino-kaffe. Som for alla tekniska apparater, gáller ocksá
for denna kaffebryggare att beakta vissa grundlaggande regler.
Las darfor bruksanvisningen noggrant och spara den. Observera sárskilt sákerhetsfóre-
skrifterna.
Sakerhetsforeskrifter 10. Anvánd inte bryggaren om inte fárs- e
Det ár absolut nódvándigt att noggrant kvattenbehallaren ar fylid.
lása igenom bruksanvisningen och fólja 11. Ta aldrig bort filterhállaren under
instruktionerna exakt. Dá fár du mesta pagaende bryggning eftersom
môjliga glâdje av din espressomaskin. maskinen arbetar under tryck. Risk
| | оне
1. Apparaten far endast anslutas till den for brannskadal o
spánning, strómart och frekvens som 12. Anvánd inte bryggaren utan dropp-
anges pá dataskylten pá bryggarens galler och droppfack.
botten! Vid ev. reparation eller fér utbyte av
2. Sladden far aldrig komma i kontakt sladden skall kaffebryggaren lamnas till
med apparatens heta delar. inkópsstállet eller till nármaste Elektro-
o o Service AB, dá det krávs specialverktyg.
3. Dra aldrig i sladden nar stickproppen Reparationer pá elektriska apparater far
skall tas ur vägguttaget, utan i stick- endast utfôras av behôrig fackman.
proppen. Felaktig reparation kan medfôra avsevärda
4. Kaffebryggaren far inte tas i bruk om: risker fór anvándaren. Tillverkaren och
— sladden ár skadad sdljaren ansvarar ej for ev. skador pga
b nôlie h b apparatens anvandning till annat an avsett
— bryggarens noye nar synoara ándamál eller felaktig hantering.
skador.
5. Skummunstycket, ángróret, koknings-
huvudet, filtret och filterhállaren blir A) Sladdfack (fig 2)
mycket heta under bryggning. Place- Din espressobryggare har ett sladdfack.
ra espressobryggaren oatkomlig for í Om sladden är längre än nôdvändigt, kan
barn. overflódig sladd fórvaras i sladdfacket.
Beroende pá var vágguttaget ár beláget
kan sladden antingen lópa ut ur hóger
7. Se till att bryggaren ár avstángd och eller vánster sida pá bryggaren.
att stickproppen har dragits ur vágg- |
kontakten innan rengôring och skótsel N N
päbörjas! 70008 B) Innan bryggaren anvánds fôr O
fôrsta gângen
6. Beakta anvisningarna for avkalkning!
8. Doppa aldrig espressobryggaren |
vatten! Innan du brygger din fôrsta kopp espres-
В ВО sokaffe ska du skólja igenom maskinen en
9. Anvánd endast vatten | farskvattenbe- gang med en full tank vatten och koka.
haliaren, aldrig mjôik eller annan Gor exakt som beskrivs nedan vid "Att
vatska. brygga espressokaffe” (avsnitt C) eller
"Att gbra anga” (avsnitt D), men utan
kaffe i filtret.
Placera en sa stor skal som mdjligt |
mitten pa droppgallret (fig 1/H) och under
skummunstycket (fig 1/F), efter att ha
svangt det utat. |
C) Att brygga espressokaffe
Vi rekommenderar att du skóljer igenom
a varje dag, fôre den fórsta och
sta koppen espressokaffe, i ungefar 10
sekunder, utan kaffe. Detta for att for-
hindra att gammalt kaffe fastnar na-
gonstans. Fortsatt som beskrivs vid punkt
1-6 nedan.
1. Fyll pa vatten (fig 3)
Oppna locket till fárskvattenbehállaren, ta
tag ¡ innerbehállarens handtag och dra
upp den. Fyll tanken med kaillt fárskvat-
ten. Placera sedan tillbaka innerbehállaren
och tryck ner den sá den sitter fast. Stáng
locket. Fórsákra dig om att vattnet gár
over ”MIN”-niván pá vattenniváindikatorn
(fig 1/5).
— Byt vatten varje dag!
— Anvand inte mineralvatten eller
destillerat vatten.
— Rengor farskvattenbehallaren
atminstone varje vecka genom normal
handdisk, inte i diskmaskin.
2. Fyll pa espressokaffe (fig 4, 5)
@ г‘оепае pa om du vill gora en eller tva
koppar espresso, placera antingen
1-koppstiltret (fig. 1/M) eller 2-koppsfiltret
(fig 1/N) i filternällaren (fig 1/1).
Använd mâttskopan (fig 1/P) nár du máter
p kaffe. Fyll filtret med kaffe till kanten
ch jamna av genom att stryka av kanten
med mátskopan (fig 5). Ta bort óverflódigt
kaffe fran kanten pa filtret.
Observera: Nagra fa kaffemarken i
handein inneháller hoga halter av kaffe-
damm. Dammet kan tdppa igen kaffefitret
sa att kaffet rinner igenom mycket lang-
samt eller inte alls. Om detta intraffar
rekommenderar vi att du anvander pro-
blemiósarfiltret (kánns igen pá den bruna
innerringen och de fina smá avlánga
filterhálen, fig 1/0).
3. Sátt in filtret (fig 7)
Rotera filterhállaren frán vánster till hóger i
sitt faste tills handtaget passerar "MIN”-
markeringen (med handtaget vant framat
(fig 6). Filterhállaren har ett inlágg av plast
for att temperaturfórlusten skall bli sa liten
som mójlig, áven nár en liten mángd kaffe
bryggs. Din automatiska espressobrygga-
re ár utrustad med en styrring som gór
det mójligt att snabbt fá hállaren pá plats.
4. Placering av koppen/kopparna (fig 8)
Om du bara vill brygga en kopp, placera
den pa droppgallrets mitt, sa att kaffet
kan rinna ner i koppen fran bada óppning-
arna i filterhallaren. Vill du daremot ha tva
koppar kaffe, placera en kopp under
vardera óppning. Kopphyllan (fig 9) ar ett
lámpligt stálle att placera koppar pá.
5. Slá pá huvudstrómmen
Espressobryggaren kommer snabbt upp i
lámplig temperatur fór bryggning. Det ár
en avgorande férdel i jamférelse med
andra espressobryggare.
Du startar maskinen genom att trycka pa
huvudstrómmen (fig 10/1). Driftlampan
bôrjar lysa (fig 10/2). Om bryggaren inte
anvants pa en tid kommer temperaturlam-
porna (fig 10/4 and 10/6) att bérja blinka.
Medan de blinkar skall du trycka pa
“progr 1” eller “progr 2” f6r att kóra
igenom och skólja maskinen. Detta górs
for att kaffet med sákerhet skall bryggas
med friskt vatten.
Nar skdljningen ar avsiutad lyser tempera-
turlamporna utan att blinka.
6. Starta bryggning — slá pá pumpen
Nar kokningen startar pressas det upp-
hettade vattnet genom kaffepulvret med
ett hógt tryck. Detta hóga tryck
tillsammans med espressobryggarens
filterkonstruktion gor espressokaffet fran
Electrolux espressobryggare till den basta
tankbara.
Sá hár gór du:
Din espressobryggare kan programmeras
for att góra kaffe efter din egen smak.
Detta górs med ”progr 1”- och "progr
2”-knapparna (fig 10/3 och 10/5).
Forprogrammerad standardinstálining:
Progr 1: en liten kopp (ca 40 mi).
Progr 2: en stor kopp (ca 125 ml).
Du kan aktivera ett av programmen
genom att trycka pá den aktuella knappen
(fig 10/3) eller 10/5) efter att temperatur-
lamporna (fig 10/5 och 10/6) har bórjat
lysa (utan blinkning) som visar att
bryggningstemperaturen ár uppnádd.
Den fórprogrammerade instáliningen
fungerar pá sá sátt att lamporna blinkar
(fig 10/8) tills en programknapp (fig 10/3
eller 10/5) eller minnesknappen (fig 10/7)
har aktiverats.
Oberoende av den fórprogrammerade
instáliningen kan du programmera efter
din egen smak:
— Tryck fórst pá minnesknappen
"memo” (fig 10/7). Lampan (fig 10/8)
lyser.
— Tryck nu pa en av de tva program-
knappar "progr 1” eller "progr 2" (fig
10/3 eller 10/5).
— Sá fort som den ónskade mángden
kaffe har runnit ner i koppen
(kopparna) trycker du pá "memo”-
knappen igen (fig 10/7).
Du kan programmera det andra program-
met pá samma sátt. Dá kan du fá alla
tánkbara variationer:
— fran en liten till tva stora koppar,
— fran svagt till starkt espresso.
Mángden espressokaffe som minnet
lagrat kan nar som helt bryggas genom
ett tryck pá lámplig programknapp. Om
strómmen till bryggaren bryts i mer an 10
sekunder fôrsvinner den individuella
programmeringen och ersatts av den
forprogrammerade standardinstäliningen.
Du kan nár som helst avbryta págáende
bryggning, báde den individuella och den
forprogrammerade, genom att trycka en
gang till pa den aktuella programknappen
(fig 10/3 och 10/5).
När alla iampor (fig 10/4, 10/6, 10/8) bôrjar
blinka sla om bryggaren till beredskaps-
lage genom att trycka pá “progr 1” eller
"progr 2”-knapparna (fig 10/3 och 10/5)
och starta sedan en ny bryggning kaffe
pá det vanliga séttet genom en knapp-
tryckning pa nagon av programknap-
parna.
Obs: Om vattnet ¡ fárskvattenbehállaren
tar slut under en bryggning. Avbryt
bryggningen och fyll upp farskvattentan-
ken. For fortsatt bryggning tryck pa en av
programknapparna ("progr 1” eller "progr
2”) och avbryt bryggningen manuellt
("progr 1” eller "progr 2”) nar ônskad
kaffemángd uppnátts, genom att ater
trycka pa programknappen.
Fôr att kunna njuta fullstandigt av ditt
espresso ar bryggaren utustad med
temperaturreglering och fórbryggnings-
funktion. Temperaturregleringen garanterar
en optimal espresso- och ángtemperatur
(se avsnitt О, Att góra ánga) medan fór-
bryggningsfunktionen garanterar maximal
espressoarom: nár de fórsta droppama
vatten har runnit ner ¡ kaffepulvret, av-
stannar bryggningen fór en kort stund
medan kaffet svaller och kaffearomen
utvecklas.
D) Att góra ánga med skum-
munstycket (fig 11, 13)
Den heta ángan kan anvándas fór att
skumma mjôlken till cappuccino och till
att varma upp espressokopparna, eller for
att varma upp andra vatskor.
For att generera anga skall du forst sla pa
huvudstrômmen (fig 10/1} och véanta tills
apparaten uppnatt bryggningstemperatur.
Temperaturlamporna (fig 10/4 och 10/6)
skall lysa utan blinkning. Sátt sedan ner
В
skummunstycket i den vatska/kopp du vill
skumma eller hetta upp.
Rotera ángvredet moturs sá lángt det gar
(fig 11A). Av tekniska skál kommer det
fôrst ut lite vatten ur róret (vilket du kan
torka bort) innan angprocessen startar,
men det brukar inte ha nágon betydelse
for resultatet, exempelvis vid skumning av
mjôlk etc.
Obs: Satt bara ner skummunstycket halv-
igs i vatskan. Skummunstycket skall inte
~omma i beréring med botten av den
behállare du har vátskan i, eftersom áng-
flódet hindras att komma ut dá (fig 12).
Fór att stánga av ángan, vrid ángvredet
edurs tillbaka till avstángt lage (fig 11/B).
© att góra rent róret ár det klokt att
aktivera skummunstycket ánnu en gáng,
specielit efter att ha skummat mjolk.
Nar du ar klar med skumningen, vrid
skummunstycket sa langt det gar till
vánster, sá att eventuella kvarvarande
droppar hamnar i droppgallret (fig 13).
Nár maskinen ár klar med ángberedning-
en kommer temperaturlamporna (fig 10/4
och 10/6) att bérja blinka fór att indikera
att systemet maste fyllas pa. For att gora
detta skall du trycka pá nágon av pro-
gramknapparna "progr 1” eller "progr 2”
(fig 10/3 eller 10/5). Sá snart som det
kommer ut vatten fran kokningshuvudet
skall du avbryta proceduren genom att
trycka pa nagon av programknapparna
igen.
e. har gor du Cappuccino
Gor likadant som nér du brygger espresso
men till cappuccino behóver du en stórre
kaffekopp, halv- eller trekvartsfylld med
ummad mjólk som du sedan fyller pá
e: espressokafte.
Е) Маг аи Баг bryggt kaffe/
Rengóring
Om du vill brygga ánnu en kopp espres-
so, ldmna bryggaren paslagen. Tag bort
fiterhállaren (se nedan, punkt 2), rengór
filtret och hállaren (se nedan, punkt 3),
och fortsátt som beskrivs vid ”C. Att
brygga espresso”.
1. Stáng av maskinen
Om bryggaren inte skall anvándas pá ett
tag, bór den ángas av sá att det alltid fylls
pá nytt friskt vatten nár den skall anván-
das násta gáng. Placera en skál under
skummunstycket och gór sá hár:
Fór att stánga av maskinen, tryck pá
huvudstrómknappen (fig 10/1). Drift-
lampan (fig 10/2) blinkar nágra sekunder
dá du kan ánga av systemet genom att
vrida upp ángvredet (fig 11A). Nár ángan
ar slut stánger du vredet (fig 11B).
Huvudlampan slockar nu (fig 10/2) och
maskinen ár avstángd.
2. Lossa filterhállaren (fig 14)
Fór att lossa filterhállaren skall den
roteras át vánster. Skall du inte anvánda
bryggaren fór en tid sátt inte tillbaka
filterhállaren. Det kommer att fórlánga
hállbarheten pá filterpackningen.
3. Rengôring av filter och filterhállare
(fig 15)
Sla ut det gamla kaffepulvret ur fittret
genom att hálla fast filtret mot filterhálla-
ren med fingerskyddet. Rengór sedan
filtret och hállare under rinnande vatten
och lite diskvatten.
Obs: Filterhállaren fár inte diskas i disk-
maskin!
4. Avlágsna kvarvarande vatten frán
vattenbehállaren.
5. Rengóring av skummunstycket
(fig 16)
Rengór skummunstycket, speciellt nár du
har skummat mjélk, med en fuktig trasa.
Om skummunstycket ar blockerat kan du
skruva loss det genom att anvánda sex-
kanthalet i matskopan och sedan rengéra
munstycket med en nal. Nar du séatter
tillbaka munstycket igen, férsakra dig om
att packningen hamnar ratt.
6. Rengóring av droppgaller och
droppfack (fig 17)
Ta bort droppgallret med hjalp av den
fingerformade nedsánkning som finns pa
bakre vanstra kanten av droppfacket.
Droppfacket kan latt tas loss genom att
lyfta det framat fran fastet. Droppgallret
och droppfacket diskas i handdisk.
7. Rengóring av kopphyllan (fig 18)
Kopphyilan rengórs bast med en fuktig
trasa. Fór att lossa hyllan skall du fórst
trycka den nedát mot bakre kanten och
sedan lyfta den uppát.
8. Rengóring av kokningshuvudet
Nár espressomaskinen har anvánts en tid
bôr den rengôras med en fuktig trasa. Om
koksilen ár smutsig kan den skruvas loss
frán kokningshuvudet med hjálp av ett
mynt (fig 19). Rengór silen under rinnande
vatten.
F. Avkalkning
Livslángden pá din automatiska espresso-
bryggare ókar genom regelbunden avkalk-
ning. Fór avkalkning bór du anvánda ett
miljovánligt avkalkningsmedel, som du
kan kdpa i handeln. Fôlj tillverkarens
bruksanvisning.
Nár du skall avkalka máste du fórst
- skruva av koksilen frán kokningshuvu-
det med hjálp av ett mynt (fig 19).
Fyll fôrst färskvattenbehällaren med en
halv liter vatten och tillsátt sedan
avkalkningsmedel. Aldrig tvárt om!
Placera en ándamálsenlig behállare pá
mitten av droppgallret. Lát cirka 1/3 av
avkalkningslósningen rinna igenom
systemet och du gor dá pá samma sátt
som vid espressobryggning (se avsnitt C).
Stang sedan av bryggaren och lamna
avkalkningslésningen att verka cirka
10-15 minuter. Lát sedan resten av
avkalkningslósningen rinna igenom.
Om det ar mycket kalkavlagringar kan det
bli nodvándigt att repetera avkalknings-
proceduren en gáng till. Efter sista om-
gángen med avkalkningslósning skal!
systemet skóljas igenom en eller tvá
gánger med friskt vatten fór att fórhindra
smak av avkalkningsmedel i kaffet.
Skruva sedan pa koksilen igen.
Obs: Anvánd inte avkalkningsmedel i
pulverform.
G) Vad gor jag...?
..OM espressokaffet inte ar tillräckligt
varmt?
— Genomfór fórst en kokningsomgáng
utan kaffepulver med filter och filter-
hállare pá plats for att várma upp dem.
— Tryck ner kaffepulvret mer noggrannt i
filtret.
— Forvarm espressokopparna.
— Avkalka espressobryggaren.
...om kaffet rinner igenom markbart
lángsamt?
— Tryck inte ner espressokaffet fér hart i
filtret.
Avkalka espressobryggaren.
— Om kaffepulvret ar fér finmalt kan det
blockera halen ¡ filtret. Om sá ár fallet,
anvánd problemiósarfiltret (fig 1/0).
...om kaffet rinner óver sidorna pá
filterhállaren?
— Kontrollera att filterhallaren sitter riktigt
mot fastringen.
— Sitt fast fiterhallaren lite hardare mot
fastringen.
— Rengór kanten pa filterhallaren fran
kaffepulver.
— Rengôr packningen.
...0om inget kaffe kommer ut?
Kontrollera att fárskvattenbehállaren ár
full.
— Kontrollera att fárskvattenbehállaren
sitter korrekt.
— Kontrollera att filterhállaren sitter rátt
mot fástringen.
— Tryck inte ner espressokaffet for hart |
filtret.
e Flytta ángvredet till frán-láge.
— HRengór koksilen
— Avkalka bryggaren.
„от bryggaren later onormalt hôgt?
Kontrollera att farskvattenbehallaren ar
fylld.
— Kontrollera att fárskvattenbehállaren
sitter korrekt.
.0M espressokaffet smakar sámre ап
normait?
— Anvánd alítid nytt espressokaffepulver.
— Kontrollera att det finns tillráckligt med
kaffepulver i filtret.
— Tryck ihop kaffepulvret lite mer i filtret.
...om inte tillrdckligt mycket skum
bildas nar jag skall skumma upp mjélk?
— Anvánd alltid färsk, kall mjólk (lág
tetthalt).
$d Rengór skummunstycket.
...OM ingen ánga kommer ut?
— Fyll pá systemet (se sista delen i
avsnitt D).
Ditt bidrag till en báttre miljó
Fórpackningsmaterialet bor inte kastas
bort.
— Bryggarens emballagekartong kan
lamnas till pappersinsamiingen.
Om fóljande emballage har anvánts:
— Plastpásen av polyeten (PE), ocksá
átervinningsmaterial, lámnas till
speciellt uppsamlingsstálle, om sádant
finns.
— De stôtdämpande emballagedelarna ar
av sxummad CFC-fri polystyrol (PS).
Fräga din kommunalfôrvaltning vart du
skall vanda dig.
Kaffesump är utomordentligt lämpligt fôr
kompostering.
4] Electrolux
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement