Aeg OE.SS.2273-4 Handleiding
…ko Santo Super
2273-4 DT
CombinŽ rŽfrigŽrateur-congŽlateur
Dubbeldeurs-koelautomaat
Frigorifero-congelatore
Mode dÕemploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni dÕuso
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw
nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het
onderhoud van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op
aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist
functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...".
Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze
klantendienst U te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
22
Inhoud
Veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . 26
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Uw koeltoestel heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Muur-afstandhouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Deurdraairichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Electrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
In gebruik nemen en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . 31
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Deurvakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Koelen van levensmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Invriezenen en diepgevroren opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ontdooiing van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 38
Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Doel, Normen, Richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 41
23
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de erkende regels
der techniek en aan de Duitse wet op de veiligheid van apparaten.
Desondanks zien wij ons genoodzaakt U met de volgende veiligheidsaanwij-zingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
¥ Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is
geschikt voor het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van
levensmiddelen en voor het maken van ijs. Als het apparaat voor
andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen
verantwoording nemen voor eventuele schaden.
¥ Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
¥ Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden danvoor het koelen, diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht
zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt
¥ Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! Wendt U in geval van schade tot
de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
¥ Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat
geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
¥ Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
Ð open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
Ð het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
¥ Verpakkingsdelen (bijv. folie‘n, piepschuim) kunnen voor kinderen
gevaarlijk zijn. Stikgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen
weghouden!
24
¥ Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit
het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel
aanwe-zige snapÐ of grendelsloten verwijderen of kapotmaken.
Daardoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat
opgesloten raken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
¥ Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Bij dagelijks gebruik
¥ Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken
door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers
met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
¥ Flessen en blikken mogen niet in het vriesvak. Ze kunnen springen
als de inhoud bevriest Ð bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg noot limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in
het vriesvak. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol
percen-tage kan in het vriesvak gelegd worden.
¥ Consumptie•js en ijsblokjes niet direct vanuit de vriesruimte in de
mond steken. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
¥ Niet met natte handen aan diepvriesartikelen komen. De handen
kunnen daaraan vastvriezen.
¥ Geen electrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers
etc.) in het koelapparaat gebruiken.
¥ Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit
het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen
c.q. er uit draaien.
¥ De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit
aan het snoer.
Bij storing
¥ Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder ÒWat te doen als ...Ó. Als de daar gegeven
aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat
werken.
¥ Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren
ont-staan. Wendt U zich bij reparaties tot Uw vakhandel of tot onze
klantendienst.
25
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder
gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de
zakken binnen in.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe
FCKW-vrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer
bij het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld
te worden. Dit geldt voor Uw huidige apparaat en - als het ook aan
vervanging toe is - ook voor Uw nieuwe apparaat.
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het
apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
¥ Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
¥ Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
¥ Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het
transport beschermd.
¥ Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
Eventuele plakbandresten kunnen met schoonmaak- of wasbenzine
verwijderd worden.
26
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.
Het apparaat daarom
Ð niet aan directe straling van de zon blootstellen;
Ð niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen
plaatsen;
Ð alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorie‘n staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje
dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 ¡C
N
+16 tot +32 ¡C
ST
+18 tot +38 ¡C
T
+18 tot +43 ¡C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
Ð tot electrische kachels 3 cm;
Ð tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat
staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat
zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten.
27
A
B
10 mm
10 mm
Om veiligheidsredenen moet
de ventilatie zodanig zijn als
aangegeven in Fig.
Attentie: zorg ervoor dat de
ventilatie openingen tijdens
gebruik niet woden afgedekt.
100 mm
Uw koeltoestel heeft lucht nodig
NP005
Muur-afstandhouders
In het documentenzakje bevinden zich twee afstnadhouders
die in de bovenste hoeken aan
de achetzijde geplaatst dienen
te worden. Draai de schroeven
los, steek de afstandhouder
onder de schroefkop en draai
de schroeven weer vast.
D594
Deurdraairichting
De deurstuiter kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar
links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is.
Waarschuwing! Bij het wisselen van de deurstuiters mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit
te stopcontact halen..
Ga nu verder als volgt te werk:
28
1.
Trek het ventilatierooster (D),
dat door palwerk vastgezet is,
uit.
2.
Verwijder het onderscharnier
(E) door de twee schroeven,
die het bevestigen, los te
draaien.
3.
Neem de onderdeur uit het
tussenscharnier (B).
4.
Verwijder het tussenscharnier,
trek de bovendeur van stift (D)
schroef hem af en breng hem
aan de andere kant weer aan.
5.
Verwijder de twee beschermdopjes van de gaatjes voor de
scharnierpinnen en monteer
ze aan de andere kant.
6.
Plaats de bovendeur en het
tussenscharnier (H) aan de
andere kant.
7.
Hermonteer de onderdeur.
8.
Hermonteer het onderscharnier (E) aan de andere kant
door middel van de twee schroeven die u eerder verwijderd
hebt.
9.
D
D590
F
Verwijder het stopstuk (F) uit
het ventilatierooster (D) door
het naar de pijlrichting te
duwen en breng hem aan de
andere kant weer aan.
10.
Hermonteer het ventilatierooster (D), voer het door palwerk
in.
11.
De handgreep losschroeven.
Aan de andere kant van de
deur bevestigen nadat u de
dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen
gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in
het zakje van de documentatie.
Belangrijk
Na het omkeren van de deurdraairichting moet u kontroleren of het deurrubber rondom
F
E
F
D
F
PR185
H
PR24
29
goed op de sponning sluit. In
een koud vertrek (in de winter)
kan het gebeuren dat dat niet
het geval is. Na enkele dagen
zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u dat
bespoedigen, dan kunt u het
rubber warm maken met een
fšhn.
PR228
Voor ingebruikname
¥ Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken
voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk ÒReiniging en OnderhoudÓ).
Electrische aansluiting
Voor de electrische aansluiting is een volgens de voorschriften ge•nstalleerde beschermkontaktdoos vereist.
De kontaktdoos moet zodanig worden ge•nstalleerd, dat de steker
altijd uit de kontaktdoos kan worden getrokken.
De electrische zekering dient minsten 10 Amp•re te zijn.
Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de electrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv.
zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met
een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
¥ Voor ingebruikneming op het merkÐ en typeÐaanduidingsplaatje van
het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenko men met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het
apparaat komt te staan.
Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typebordje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
30
In gebruik nemen en temperatuurregeling
¥ U steekt de steker van de koelkast in een kontaktdoos met randaarde. Als u de koelkastdeur opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld. De draaiknop voor de temperatuu-keuze bevindt zich
rechts in de koelruimte.
Stand ã0Ò betekent: uit.
Stand ã1Ò betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling.
Stand ã6Ò betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling.
Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
- de kamertemperatuur;
- de frekwentie waarmee de deuren geopend worden;
- de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
- de plaats van het apparaat.
De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden
geregeld worden.
Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u
stand ã6Ò kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet
beneden 0¡C komt en zet de temperatuurregelaar tijding op stand ã3Ò
of ã4Ò terug.
Belangrijk!
Hoge omgevingstemperatuur (bijv. op hete zomerdagen) en koude
instelling van de temperatuurregelaar (stand Ò5Ó tot Ò6Ó) kunnen er
voor zorgen dat de compressor continue werkt.
Zet in dat geval de temperatuurregelaar op een warmere stand (stand
Ò3Ó tot Ò4Ó). Bij deze instelling wordt de compressor geregeld en begint
het ontdooien weer automatisch.
31
Interieur
Legvlakken
¥ Afhankelijk van model en
uitrusting zijn legvlakken van
glas, kunststof of roosters
meegeleverd.
¥ Een legvlak zo mogelijk in de
onderste geleiders boven de
groente- en fruitbak schuiven en ook blijven liggen. De
legvlakken kunnen in hoogte
versteld worden:
¥ Daartoe de legvlak zo ver
naar voren trekken tot hij
naar boven en naar beneden
bewogen kan worden en er
uit gehaald kan worden.
D338
¥ Het plaatsen op een andere hoogte in omgekeerde volgorde uitvoeren.
¥ De voorste helft van het VARIO-legvlak onder de achterste helft
schuiven. Daardoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder
liggende plank grote artikelen te plaat sen.
Het verplaatsen van deurvakken
¥ De ruimte tussen deurvakken
kan naar behoefte aan gepast worden. Ga daartoe als
volgt te werk: Trek het vak
geleidelijk naar de door de
pijlen aange-geven richting
totdat het loskomt. Daarna
verplaats het vak naar de
gewenste hoogte.
D006
32
Koelen van levensmiddelen
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen:
¥ Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte;
¥ dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;
¥ plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan cirkuleren.
Enkele belangrijke tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven
de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan ŽŽn of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen, goed afgedekt, op
elk rooster geplaatst worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de groentelade(n)
gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen,
in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of alluminiumfolie verpakt.
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het flessen-rek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardap-pelen, uien of
knoflook niet in de koelkast.
Invriezenen en diepgevroren opslaan
In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse
levensmiddelen zelf invriezen.
Attentie!
¥ Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de
vriesruimte Ð18 ¡C of lager te zijn.
¥ Let op het op het typebordje aangegeven vriesvermogen. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24
uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen
achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de
hoe-veelheid aangegeven op het typebordje. De kwaliteit is beter,
als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen.
¥ Warme levensmiddelen voor het invriezen laten afkoelen. De warm33
te leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik.
¥ Bij het bewaren van kantenklare diepvriesprodukten dient u zich
beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden.
¥ Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking
(bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer
invriezen.
¥ Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken
door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers
met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het vriesapparaat.
¥ Flessen en blikken mogen niet in de vriesruimte. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest Ð bij koolzuurhoudende inhoud zelfs
exploderen! Leg noot limonades, sappen, bier, wijn, champagne
etc. in de vriesruimte. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog
alcohol percentage kan in de vriesruimte gelegd worden.
¥ Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat
ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op
andere diepvriesproducten overgebracht wordt.
Voorzichtig! Diepvriesartikelen niet met natte handen aanraken. De
handen kunnen daaraan vast vriezen.
1.
De in te vriezen levensmiddelen in de vriezer van het apparaat plaatsen. Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met
reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen ontdooien
kunnen.
2
Daardoor heeft U een beter overzicht, wordt het lang openen van de
deur voorkomen en wordt stroom bespaard.
Het maken van ijsblokjes
34
1.
Ijsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in het diepvrieskast plaatsen
en laten bevriezen.
2.
Om de ijsblokjes los te maken de ijsbakje omdraaien of kort onder
stro-mend water houden.
Attentie! Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper.
Ontdooiing van het toestel
Het ontdooien van het koelelement
Het ontdooien van de koelkast
heeft automatisch plaats elke
keer dat de kompressor stopt.
Het dooiwater wordt via een
afvoerkanaaltje opgevangen in
een bakje dat zich aan de achterkant van het appaart boven
de kompressor bevindt. Hier
verdampt het water.
Wij raden u aan het gaatje in
het afvoerkanaal regelmatig
D037
schoon te maken, teneinde te
voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen net maakt. Gebruik
voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt.
Het ontdooien van de vriezer
In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een
laag van circa 4mm vormt. Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic
spatel.Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het aparaat biet
uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken.Wanneer zich een
dikke laag ijs gevormd heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
1.
draai de thermostaaaknop op
Ò0Ó of trek de steker uit het
stopkontakt;
2.
omwikkel de levensmiddelen
met meerdere kranten en
bewaar ze op een koele
plaats;
3.
laat de deur openstaan en
plaats een teiltje op het hoogste rek van het koelkastvak
onder het afvoergaatje, open
het deksetje van de afvoer.
4.
PR116
droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en sluit het gaatje
weer af met open het dekseltje;
35
5.
bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken;
6.
draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker
weer in het stopkontakt. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesprodukten weer terugplaatsen.
Belangrijk
Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen voorwerpen; u
zou uw koelkast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het ontdooiproces te versnellen die niet door de fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van diepvriesprodukten kan hun houdbaarheidsduur verkorten.
Apparaat uitzetten
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
1.
Levensmiddelen uit koelruimte en vriesvak nemen.
2.
Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand Ò0Ó
draaien.
3.
Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp.
uit-halen.
4.
Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk ÒReiniging en OnderhoudÓ).
5.
Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.
Reiniging en onderhoud
Om hygi‘nische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met
toebehoren geregeld gereinigd te worden.
Waarschuwing!
¥ Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of
schakel c.q. draai de zekering er uit.
36
¥ Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er
kan vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor
schokken! Hete damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.
¥ Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
Let op!
¥ Etherische oli‘n en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
Ð Sap van citroenÐ of sinaasappelschillen;
Ðboterzuur;
Ð Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.
¥ Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
1.
KoelÐ en diepvriesartikelen er uit halen. Diepvriesartikelen in meerdere lagen kranten verpakken. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.
2.
Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk ÒOntdooienÓ).
3.
Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c.q. er uitdraaien.
4.
Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
5.
Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
Stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom eenmaal
per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een
zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken.
6.
Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwater afvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd de opening schoonmaken.
7.
Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat
weer in bedrijf nemen.
37
Tips om energie te besparen
¥ Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.
¥ Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het
apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
¥ Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst
laten afkoelen.
¥ Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
¥ De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
¥ Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De
koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt.
¥ Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de
achterzijde van het toestel, schoon.
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die zelf aan de hand
van de volgende aanwijzingen opgelost kunnen worden. Voer zelf
geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder helpen.
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wendt U bij
reparatie tot Uw vakhandel of onze klantendienst.
Storing
Apparaat werkt niet.
38
Mogelijke oorzaken
Verhelpen
Apparaat is niet aangezet.
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het stopcontact of zit los.
Stekker in stopcontact
steken.
Zekering is los of kapot.
Zekering controleren,eventueel vernieuwen
Stopcontact is kapot.
Storingen in het lichtnet
door Uw electrovakman
laten verhelpen.
Apparaat koelt te sterk.
De levensmiddelen zijn te
warm.
Temperatuur is te laag inge- Tenmperatuurregelaar tijsteld.
delijk op een hogere stand
zetten.
Temperatuur is niet juist
ingesteld.
Zie hoofdstuk ÒIngebruiknameÓ.
Deur heeft te lang opengestaan.
Deur slechts zo lang open
laten als nodig is.
In de laatste 24 uur zijn gro- Temperatuurregelaar op een
tere hoeveelheden warme koudere stand zetten.
levensmiddelen opgeslagen.
Het apparaat staat naast
een warmtebron.
Binnenverlichting werkt niet. Lamp is kapot.
Zie hoofdstuk ÒOpstelplaatsÓ.
Zie hoofdstuk ÒLamp verwisselenÓ.
Sterke rijpvorming in het
Deurafdichting is lek (even- Op de ondichte plaatsen de
apparaat, eventueel ook aan tueel na het verwisse-len
deurafdichting voorzichtig
de deurafdichting.
van de deuraanslag).
met een fšhn¨ verwarmen
(niet heter dan ca. 50 ¡C).
Tegelijkertijd de verwarmde
deurafdichting met de hand
zo in vorm trekken dat hij
weer helemaal sluit.
Ongewone geluiden.
Apparaat staat niet recht.
Instelvoetjes bijstellen.
Apparaat komt tegen de
muur of tegen andere
voorwerpen aan.
Apparaat iets wegtrekken.
Een onderdeel, bijv. een lei- Dit onderdeel voorzichtig
ding, aan de achterkant van wegbuigen.
het apparaat komt tegen
een ander onderdeel van
het apparaat aan of tegen
de muur.
Na het wijzigen van de tem- Dit is normaal, het betreft
peratuurinstelling start de
geen storing.
compressor niet direct.
De compressor start na enige tijd automatisch.
Water op de bodem van de Ontdooiwaterafvoer is verkoelruimte of op de planken. stopt.
Zie hoofdstuk ÒReiniging en
OnderhoudÓ.
39
Lamp verwisselen
Waarschuwing! Gevaar voor electrische schok! Voor het verwisselen
van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.
Lampgegevens: 220-240 V,
max. 15 W
40
1.
Om het apparaat uit te zetten
de temperatuurregelaar op
stand ã0" draaien.
2.
Stekken uit het stopcontact
trekken.
3.
Voor het verwisselen van de
lamp de schroef die de
afdekking van het lampje
bevestigt, eruit draaien.
4.
Op de afdekking van het
lampje drukken en deze achteruit laten glijden.
D411
5.
Defecte lamp verwisselen.
6.
De afdekking weer monteren en de bevestigingsschroef aandraaien.
7.
De koelkast aanzetten.
Klantenservice
Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst".
Een gerichte onderdeelvoorbereiding kan onnodige moeite en kosten
besparen. Vermeld daarom de volgende gegevens van het apparaat:
¥ Naam model
¥ Productnummer (PNC)
¥ Productienummer (S-No.)
Deze gegevens staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje aan
de binnenkant van het apparaat. Aanbevolen wordt deze gegevens
hier in te vullen om ze snel bij de hand te hebben.
Aanwijzing: Voor het ten onrechte contact opnemen met de klantendienst tijdens de garantieperiode worden kosten berekend.
Doel, Normen, Richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist
zijn volgens het Duitse GerŠtesicherheitsgesetz (GSG), het Duitse
UnfallverhŸtungsvorschrift fŸr KŠlteanlagen (VBG 20) en de bepalingen van het Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE). De koudecirculatie is op dichtheid getest.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
Ð 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
Ð 89/336/EWG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMV-richtlijn
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement