Aeg PE8036-M Användarmanual
A
B
2/88
C
D
E/1
E/2
F/1
F/2
3/88
G
H
I/1
I/2
I/3
L
4/88
M/1
M/2
N/1
N/2
O/1
O/2
5/88
P/1
P/2
Q/1
Q/2
Q/3
Q/4
6/88
Q/5
Q/6
Q/7
Q/8
R/1
R/2
7/88
R/3
R/4
R/5
R/6
R/7
R/8
8/88
S/1
S/2
S/3
9/88
SVENSKA
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Beskrivningav
espressomaskinen
Beskrivning av
kontrollpanelen
Säkerhet
Använda espressomaskinen
Tillbehör
Utdragbar låda (tillval)
Så här brygger du espresso
Varmvatten
Ånga
Recept
Rengöring och underhåll
Placering/installation
Om det uppstår fel
Tekniska specifikationer
Garantivillkor
1. BESKRIVNING AV
ESPRESSOMASKINEN
(BILD A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Filterhållarring
Ångmunstycke
Kaffepressare
Startknapp för kaffekvarn
Kaffetratt
Spärrknapp
Spillåda
Kaffekvarn, behållare
Vattentank
Inställningsknapp för
malningsgrad
Filterhållare
Filter för 1 kopp
Filter för 2 koppar
Kaffemått
Munstycke för 1 kopp
Munstycke för 2 koppar
Avkalkningsfilter (Brita-filter)
2. BESKRIVNING AV
KONTROLLPANELEN
(BILD B)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Vred för ånga/varmvatten
Vred för programval
Till-/frånknapp
Knapp för kaffe
Knapp för varmvatten
Knapp för ånga
Knapp för ljus på/av
Lampa för ström på/av
Lampa för vattentemperatur
Lampa för kaffe
Lampa för vatten
Lampa för ånga
Lampa för ljus på/av
Lampa för programval
(espresso, dubbel espresso,
1 kopp kaffe, 2 koppar kaffe eller
1 kaffekanna)
3. SÄKERHET
Det är att lätt att använda denna
espressomaskin. Trots det bör du
läsa igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda
maskinen. Då får du bäst resultat
och slipper göra misstag.
Det är mycket viktigt att du följer
säkerhetsanvisningarna!
SÄKERHETSANVISNINGAR
•
•
Apparaten får endast skötas av
vuxna personer. Barn får inte
sköta denna apparat ensamma.
Det är inte tillåtet att utföra
tekniska ändringar av apparaten.
10/88
•
•
•
•
•
•
•
Apparaten får endast anslutas till
nät med den spänning, strömtyp
och frekvens som anges på
typskylten.
Håll alltid apparaten ren.
Fyll aldrig på
frysta
eller
karamelliserade
bönor
i
kaffebehållaren - endast rostade
kaffebönor! Avlägsna främmande
föremål ur behållaren.
Sänk inte ned apparaten i vatten.
Apparatens utvändiga ytor blir
varma när apparaten används och
är även varma en stund efter att
apparaten har stängts av.
Håll
barn
borta
från
apparaten när den är varm.
Kontrollera alltid att apparaten är
frånkopplad från nätet innan du
rengör eller underhåller den.
Reparera aldrig apparaten
själv om den går sönder. Om
reparationer utförs av obehöriga
kan det leda till att skador och
olyckor uppstår. Garantianspråken
kan även komma att ifrågasättas.
Läs bruksanvisningen. Hittar du
inte den information du söker ska
du kontakta vår rikstäckande
service.
Service på apparaten får endast
utföras av behörig personal.
CE
Denna
apparat
uppfyller
kraven i direktivet BT 73/29
§
enligt elsäkerhetsstandard EN
60335-1 (augusti 1995 – Säkerhet
för elektriska hushållsapparater
och dylikt) och EN 60335-2-15
(april
1996
–
särskilda
bestämmelser
för
varmvattensberedare).
§
EMC-direktivet 89/336 – riktlinjer
enligt följande bestämmelser:
-
55014-1
55014-2
61000-3-2
61000-3-3
INSTALLERA OCH UNDERHÅLLA
APPARATEN
•
•
•
Apparaten får endast tas i drift
och anslutas till nätström av
behörig personal. Kontrollera
alltid att apparaten inte är
ansluten till nätet före varje
ingrepp.
Efter att du har packat upp
apparaten ska du kontrollera att
den inte har några skador och att
elkabeln är intakt. Om inte ska du
vända dig till försäljningsstället
innan apparaten tas i drift.
Tillverkaren ansvarar inte för
skador som beror på att de
olycksförebyggande
föreskrifterna inte har följts
eller
på
felaktigt
handhavande.
MILJÖINFORMATION
FÖRPACKNINGSMATERIAL
•
De förpackningsmaterial som har
använts är miljövänliga och kan
återanvändas. Hjälp till att skydda
miljön genom att lämna in
förpackningsmaterialet
för
återanvändning.
AVFALLSHANTERING
•
Gamla/defekta apparater är inte
värdelöst avfall.
•
Ditt försäljningsställe eller de
lokala myndigheterna på din ort
kan
informera
om
aktuell
avfallshantering.
11/88
•
Innan apparaten skrotas ska
elkabeln skäras av för att
göra den obrukbar.
Lägg alltid bruksanvisningen så
att du vet var du har den. Om du
ska sälja eller överlåta apparaten
ska den nya ägaren även ha
denna bruksanvisning för att
kunna sköta och underhålla
apparaten på korrekt sätt.
FYLLA PÅ BÖNOR
•
•
•
•
4. ANVÄNDA
ESPRESSOMASKINEN
FYLLA PÅ VATTENTANKEN
(SE ÄVEN PUNKT 12)
•
•
•
•
•
-
-
Tryck på spärrknappen (E/1).
Dra ut espressomaskinen ur
möbeln
på
teleskopskenorna
(E/2).
Fyll på ca 2,5 liter kallt vatten i
vattentanken i apparatens vänstra
sida (G).
Skjut in espressomaskinen i
skåpet igen (F/1) och tryck åter
på spärren (F/2).
Vattenhårdhet:
Innan du fyller på vatten i
behållaren ska avkalkningsfiltret
fuktas i kallt vatten i minst 20
min. Följ dessutom anvisningarna
på avkalkningsfiltret (A-17).
Därefter ska filtret sättas in i
filteröppningen inuti behållaren.
Om du inte har använt apparaten
under en tid bör du byta ut
vattnet i tanken och hälla ut
vattenrester ur kokaren. Låt
ungefär en halv liter vatten rinna
ut ur maskinen (se avsnitt 8.
Varmvatten).
Tryck på spärrknappen (E/1).
Dra ut espressomaskinen ur
möbeln
på
teleskopskenorna
(E/2).
Fyll på ca 110 g espressobönor i
kaffekvarnen (H) som sitter till
höger på apparaten.
Skjut in espressomaskinen på
teleskopskenorna (F/1) och tryck
på utdragsspärren igen (F/2).
INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA
MASKINEN
•
•
•
Sätt på espressomaskinen genom
att trycka på till-/frånknappen (B20). Den röda lampan (B-25) visar
att apparaten är klar att använda.
Låt varmvatten rinna ut ur
maskinen
(se
avsnitt
8.
Varmvatten) och vänta tills den
luft som finns i vattenkokaren har
strömmat
ut
helt
genom
ångmunstycket (A-2) och det
kommer ut vatten (upprepa detta
flera gånger om det behövs). Vrid
därefter tillbaka vredet (B-18).
Samtidigt tänds den röda lampan
(B-26) som visar att vattnet i
vattenkokaren värms upp. När
lampan
slocknar
har
espressomaskinen uppnått rätt
temperatur och kan börja brygga
espresso.
ÅTERSTÄLLA TILL
URSPRUNGLIGA INSTÄLLNINGAR
•
Maskinen är förinställd från
fabriken för att kunna brygga ett
så bra espressokaffe som möjligt.
12/88
•
•
Den uppfyller även kraven för
ILLY-standard.
För att kunna brygga vanligt
svenskt kaffe ska man använda de
program som är avsedda för det.
Du kan ställa in dessa program
individuellt (se punkt 4).
Om
du
vill
återställa
till
ursprungliga värden ska du göra
så här:
Tryck på till-/frånknappen på
apparaten (B-20) samtidigt som
du trycker ned knappen för ånga
(B-23). Lampan blinkar till när
standard har ställts in igen.
•
•
STÄLLA IN MALNINGSGRAD
•
•
•
•
•
Din espressomaskin är redan
inställd från fabriken på en
malningsgrad med kaffe av
bästa möjliga kvalitet.
Tryck på utdragsspärren (E/1).
Dra ut espressomaskinen på
teleskopskenorna ur skåpet (E/2).
Du kan ställa in malningsgraden
med den inställningsknapp som är
avsedd för detta (den kan vridas
flera varv) (A-10). Om man vrider
inställningsknappen medsols får
man finmalet och därigenom
starkare kaffe. Om man vrider
inställningsknappen motsols mals
bönorna grövre och kaffet blir
svagare.
Skjut in espressomaskinen på
teleskopskenorna igen (F/1) och
tryck på utdragsspärren igen
(F/2).
PROGRAMMERA
MALNINGSMÄNGD
•
Espressomaskinen
fabriken
inställd
är från
på
en
•
kaffemängd som passar till en
kopp espresso enligt ILLYstandard.
Du kan öka eller minska mängden
malet kaffe och spara den mängd
du har valt. Den mängd som kan
programmeras avser alltid bara en
kopp espresso. Malningsmängden
för
de
övriga
programmen
beräknas automatiskt.
Vrid vredet för programval (B-19)
åt
vänster
till
indikeringen
espresso
(B-31),
placera
filterhållaren (A-11) med filtret för
1 kopp (A-12) under kaffetratten
(A-5) och håll startknappen för
kaffekvarnen (A-4) intryckt något
med hjälp av filterhållaren. Efter
ca 10 sekunder ställs apparaten i
programmeringsläge och malningen påbörjas. Efter att den
önskade malningsmängden har
uppnåtts (rekommenderad mängd
ca 6-7 g) behöver du bara släppa
upp startknappen (A-4), så sparas
kaffemängden automatiskt.
Bra att veta: Se till att du alltid
använder rätt filter för den mängd
kaffe du har malt (ett litet filter
för en kopp, ett stort för två
koppar) (A-12÷13).
PROGRAMMERA ESPRESSO/KAFFEMÄNGD PER KOPP
•
•
Du kan ställa in kaffemängden
efter smak eller efter koppens
storlek.
Ställ vredet (B-19) på det önskade
programmet och mal ned kaffe i
filterhållaren. Skjut in filterhållaren
(A-11) i filterhållarringen (A-1)
och ställ en eller två koppar under
filterhållaren, beroende på vilket
program du har valt.
13/88
•
•
•
För att komma till programmeringsläget ska du trycka på
knappen för kaffe (B- 21) i ca 5
sekunder.
När kaffet börjar komma ut ska du
släppa knappen (under tiden
blinkar lampan för kaffe (B-27).
När du har fått önskad mängd
kaffe ska du trycka på knappen
för kaffe (B-21) igen. Espresso/kaffemängden sparas då automatiskt.
PROGRAMMERA VATTENMÄNGD
•
•
•
•
•
Ställ en behållare under ångmunstycket (A-2).
Vrid vredet för ånga/varmvatten
(B-18) motsols.
Om du vill programmera ska du
trycka på knappen för varmvatten
(B-22) i ca 5 sekunder.
När vattnet börjar rinna till ska du
släppa upp knappen.
Efter att du har fått önskad
mängd vatten ska du trycka på
knappen igen (bild B/punkt 22).
Vattenmängden
sparas
då
automatiskt.
5. TILLBEHÖR
•
-
•
Espressomaskinen är utrustad
med en filterhållare (A- 11). Det
går att sätta in två olika filter i
den:
ett för en kopp (A-12)
ett för två koppar (A-13)
Om du använder portionsförpackningar ska du välja filtret
för en kopp.
Det finns dessutom ett kaffemått
(A-14), med vilket du kan mäta
precis hur mycket malet kaffe du
•
behöver ha (ett struket mått = ca
7 g).
Det medföljer dessutom två
munstycken: ett för en kopp (A15) och ett för två koppar kaffe
(A-16), som alltefter behov kan
skruvas fast på filterhållaren
(A/11).
6. UTDRAGBAR LÅDA
(TILLVAL)
Du kan som tillval få en välutrustad
låda med front i rostfritt stål (PES
8036-m).
Lådan är indelad i olika fack som t.ex.
kan användas:
till koppar och fat,
som en utdragbar låda att knacka
av kaffesump i,
att förvara olika tillbehör i
(filterhållare, filter, kaffemått),
till en bricka.
7. SÅ HÄR BRYGGER DU
ESPRESSO
MED ESPRESSOBÖNOR
•
•
•
Ställ vredet (B-19) på det önskade
programmet.
Håll filterhållaren (A-11) under
kaffetratten (A-5) och tryck lätt på
startknappen för kaffekvarnen (A4). Då kommer det automatiskt ut
den mängd kaffe du har
programmerat för en eller två
koppar. Pressa ned det malda
kaffet med kaffepressaren (A-3).
Sätt in filterhållaren (A-11)
i
hållarringen
(A-1)
och
vrid
filterhållarens
handtag
från
14/88
•
•
•
•
vänster åt höger tills det står rakt
ut.
Ställ en eller två koppar under
filterhållarens
munstycke
(A15÷16).
Vänta till den röda lampan för
vattentemperatur (B-26) slocknar.
Tryck på knappen för kaffe (B21). Den mängd kaffe som
kommer ut motsvarar den mängd
du har valt och sparat.
Ta
loss
filterhållaren
ur
hållarringen
och
knacka
ur
kaffesumpen.
MED PORTIONSFÖRPACKNINGAR
(E.S.E-SYSTEM)
•
•
E.S.E.-systemet står för Easy
Serving Espresso och är den
internationella standarden för
kaffebryggning med portionsförpackningar (en portionsförpackning rostat kaffe).
Detta system är enkelt, praktiskt,
miljövänligt och rent, eftersom
den
speciella
förpackningen
förhindrar att kaffe kommer ut.
Efter användning kan du slänga
bort den.
Det går att använda sådana
portionsförpackningar i denna
apparat.
•
•
•
•
BRA ATT VETA OM DU VILL
BRYGGA SÅ GOD ESPRESSO SOM
MÖJLIGT
•
•
•
•
OBS: En portion kaffe räcker till
en kopp kaffe eller espresso.
•
•
•
Ställ in vredet (B-19) på det
önskade
programmet
(en
espresso eller 1 kopp kaffe).
Lägg
portionsförpackningen
i
filterhållaren (använd filtret för 1
kopp).
Sätt in filterhållaren (A-11)
i
hållarringen
(A-1)
och
vrid
filterhållarens
handtag
från
vänster åt höger tills det står rakt
ut.
Ställ koppen under filterhållarens
munstycke (A-15).
Vänta tills den röda lampan för
vattentemperatur (B-26) slocknar.
Tryck på knappen för kaffe (B21). Den mängd kaffe som
kommer ut motsvarar den mängd
du har valt och sparat.
Ta loss filterhållaren ur ringen och
avlägsna
den
använda
portionsförpackningen.
•
•
Det är viktigt att maskinen är ren
och att rätt temperatur har
uppnåtts för att få så bra resultat
som möjligt.
Se alltid till att filtret, filterhållaren
och hållarringen är helt rena.
Espressomaskinen bör alltid stå
klar för drift med filterhållaren på
plats, så att den hålls varm. Ett
undantag är när maskinen inte
ska användas under en längre tid.
Förvärm kopparna med lite vatten
genom att trycka på knappen för
kaffe. Då minskas den mängd
vatten som har blivit kvar i
vattenkokaren
och
samtidigt
värms filterhållaren upp.
När
espressomaskinen
inte
används längre ska filterhållaren
rengöras genom att göra kaffe
utan kaffepulver, så att eventuella
kafferester inte påverkar smaken
på det kaffe som senare ska
bryggas.
För att få så gott kaffe som
möjligt bör bryggtiden vara ca 20-
15/88
•
25 sekunder. Faktorer som
påverkar
bryggtiden
är
espressobönornas malningsgrad,
mängden malt kaffe och hur
mycket kaffepulvret har pressats
samman. Maskinen är inställd på
att brygga espressokaffe av god
kvalitet.
Du
kan
ändra
malningsgraden och mängden
malt kaffe (se avsnitt 4: Använda
espressomaskinen).
Bra att veta: Kaffe är en
hygroskopisk produkt, vilket betyder att kvaliteten beror på
luftens fuktighet. Därför bör
espressobönorna malas grövre om
luftfuktigheten är hög, efter-som
kaffepulvret
annars
blir
för
kompakt och kaffet flyter ut
långsammare. Med ett torrare
klimat bör kaffet malas finare.
8. VARMVATTEN
•
•
•
•
Ställ en behållare under ångmunstycket (A-2).
Vrid vredet (B-18) motsols.
Tryck på varmvattensknappen (B22). Den mängd vatten som
kommer ut motsvarar den mängd
du har ställt in. Avbryt vid behov
genom att trycka på varmvattensknappen igen.
Vrid tillbaka vredet (B-18) igen.
9. ÅNGA
•
•
•
•
•
•
•
•
SKUMMA MJÖLK TILL
CAPPUCCINO
•
•
VÄRMA UPP VÄTSKA
•
Tryck en gång på knappen för
ånga (I/1). Då lyser både lampan
för
ånga
(B-29)
och
för
temperatur (B-26) rött.
Vänta tills båda lamporna slocknar
(I/2). Om du vill avbryta ska du
trycka på knappen för ånga igen
(B-23).
För att kontrollera om ångan är
klar kan du senare även trycka på
knappen för ånga (I/3). Om
lampan för temperatur (B-26) inte
tänds betyder det att maskinen
fortfarande kan producera ånga.
Sänk ned ångmunstycket (A-2) i
den vätska du vill värma upp.
Vrid vredet för ånga (B-18)
motsols tills det kommer ut
tillräckligt mycket ånga.
Vänta tills vätska har blivit varm.
Vrid tillbaka vredet (B-18) medsols.
Obs: Brygg aldrig kaffe när
ånga kan strömma ut! Låt den
först få strömma ut. Hur det
går till beskrivs nedan.
Obs: Efter varje gång ångfunktionen har använts ska du
först trycka på varmvattensknappen (B-22), utan att
öppna vredet för ånga (B-18)
– detta för att fylla på friskt
vatten i vattenkokaren.
•
Tryck en gång på knappen för
ånga (I/1). Lamporna för ånga (B29) och vattentemperatur (B-26)
lyser rött.
Vänta tills båda lamporna slocknar
(I/2). Om du vill avbryta ska du
trycka på knappen för ånga igen
(B-23).
För att kontrollera om ångan är
klar att strömma ut kan du senare
även trycka på knappen för ånga
16/88
•
•
•
•
•
•
(I/3). Om lampan för vattentemperatur (B-26) inte tänds
betyder det att maskinen fort farande kan producera ånga.
Sänk ned ångmunstycket (A-2) i
den mjölk som ska skummas.
Vrid vredet för ånga (B-18) mot sols tills det kommer ut til-lräckligt
mycket ånga.
Medan ångan strömmar ut ska du
höja och sänka behållaren tills
mjölken skummar och kan hällas
upp.
Vrid tillbaka vredet (B-18) medsols.
Obs: Brygg aldrig kaffe när
ånga kan strömma ut! Låt den
först få strömma ut. Hur det
går till beskrivs nedan.
Obs: Efter varje gång ångfunktionen har använts ska du
först trycka på varmvattensknappen (B-22), utan att
öppna vredet för ånga (B-18)
– detta för att fylla på friskt
vatten i vatten-kokaren.
10. RECEPT
ITALIENSK CAPPUCCINO
Italiensk cappuccino är en espresso
med ånguppvärmd mjölk som bildar
ett tjockt skum. Det ger kaffet en
mildare smak. Kaffet serveras i en stor
kopp.
Häll i kall mjölk i en hög kanna och
skumma till ett tjockt skum med hjälp
av ånga. Häll upp rikligt med mjölk
och skum i espresson. Strö eventuellt
på kakaopulver ovanpå.
WIENER-CAPPUCCINO
Denna variant är ett resultat av en
urgammal österrikisk tradition.
Man brygger en svag espresso (öka
vattenmängden), häller i varm mjölk
och täcker med vispad grädde. Strö till
sist över chokladspån. Servera i en
medelstor kopp.
KALL ESPRESSO-SHAKE
En skummande och uppfriskande
dryck att avnjuta på varma dagar.
Brygg en espresso, tillsätt socker och
häll upp i en shaker med isbitar. Skaka
några sekunder och servera i lämpliga
glas.
IRISH COFFEE
Uppiggande och stärkande dryck.
Blanda åtta delar varmt kaffe, en del
whisky och en del rörsocker i ett högt
uppvärmt glas.
Täck med nyvispad grädde.
MEXIKA NSKT KAFFE
Stark och exotisk dryck.
Blanda en skvätt grädde, en halv
tesked (tsk) kanel, en knivsudd
muskotnöt och socker väl i en kopp
och vispa det. Häll upp en tsk
chokladsirap tillsammans med kaffet i
en medelstor kopp, tillsätt lite mer
kanel och rör om väl. Toppa med en
tsk grädde smaksatt med vanilj.
CAPPUCCINO-GLASS
Koka upp två koppar espresso med ¾
kopp vispgrädde och ½ kopp socker i
en liten kastrull.
17/88
Låt svalna tills det är ljummet och frys
in i frysen i 4 - 5 timmar.
Servera i kulor och toppa med kaffe bönor.
ha fastnat mjölk på insidan. Det
räcker att dra loss skyddet
(N/1,N/2)
och
diska
det
tillsammans med munstycket med
en svamp i varmt vatten.
Obs: Stäng alltid av maskinen
när du rengör munstycket.
Vänta minst 20 min. tills
espressomaskinen har kylt av
helt, så att du inte bränner
dig.
11. RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
YTTRE DELAR
•
•
•
Espressomaskinens yttre delar ska
rengöras med en mjuk trasa utan
starka rengöringsmedel (L).
Använd inte stålull, disksvampar
eller starka rengöringsmedel när
du rengör delar i rostfritt stål.
Torka torrt med en mjuk trasa.
SPILLÅDA
•
•
•
Ta ut spillådan ur maskinen
(M/1,M/2).
Töm spillådan (A-7) regelbundet,
så undgår du att vätska rinner ut
som kan smutsa ned skåpet under
apparaten.
Spillådan och metallgallret kan
diskas i diskmaskin.
VATTENTANK
•
•
•
•
Om apparaten inte har använts
under en längre tid bör du byta ut
vattnet i tanken och tömma ut
restvatten
ur
vattenkokaren
genom att trycka flera gånger på
knappen för kaffe (B-21).
Kalka av vattentanken (A-9)
regelbundet.
Vattentanken kan även diskas i
diskmaskin.
Om du använder avkalkningsfiltret
bör du byta ut filtret efter minst
sex veckor (se även tillverkarens
rekommendationer).
RENGÖRING AV VATTENTANKEN
FILTER,
FILTERHÅLLARE/HÅLLARRING
•
•
•
Håll alltid filtren (A-15÷16),
filterhållaren (A-11) och hållarringen (A-1) rena. Kafferester kan
påverka smaken på det kaffe du
senare ska brygga.
Diska filterhållaren och filtren i
diskmaskin en gång i månaden.
Se dessutom till att ångmunstycket (A-2) rengörs minst en
gång om dagen, eftersom det kan
•
•
-
-
Precis som andra apparater där
vatten används kan det även
bildas kalkavlagringar inuti espressomaskinens vattentank.
Var 6:e månad bör du därför:
fylla vattentanken med 1,5 liter
vatten och tillsätta ett halvt glas
flytande citronsyra eller vanligt
flytande avkalkningsmedel (ej
baserat på ättiksyra och myrsyra).
Tryck några gånger på kaffe knappen utan att använda kaffe pulver eller portionsförpackningar
18/88
-
(se avsnitt 7: Så här brygger du
espresso). Då kommer det bara ut
rent vatten ur filterhållaren, tills
tanken är helt tom.
För att spola igenom kokaren ska
du fylla på kallt vatten i tanken
och trycka på knappen för kaffe
igen (utan kaffepulver).
Nu kan du använda espressomaskinen igen.
12. PLACERING/
INSTALLATION
MONTERING I SKÅPET
Det skåp i vilket maskinen ska monteras in ska vara avpassad för detta
för att espressomaskinen ska kunna
fungera optimalt.
Se till att maskinen monteras noga och
korrekt i överensstämmelse med
säkerhetsföreskrifterna för att skydda
mot kontakt med elektriskt ledande
delar.
Alla delar som har en skyddande
funktion och en eventuell skyddspanel
(om apparaten t.ex. placeras vid ena
änden av möbeln) ska monteras på ett
sådant sätt att det endast går att
avlägsna dem med hjälp av verktyg.
Maskinen bör inte monteras precis intill
kyl- eller frysskåp, eftersom de kan
påverkas av värmen som den avger.
KOMPONENTER FÖR
INSTALLATION
Espressomaskinen är utrustad med
följande tillbehör för installation (C ) :
1
2 st. monteringsplattor, 1 mm
tjocka
2
4 st. monteringsplattor, 2 mm
tjocka
3 2 st. teleskopskenor
4 1 st. adapter för elanslutning
5 1 st. stoppelement
6 1 st. tvärbalk (stoppelement)
7 2 st. vinklar för tvärbalk
8 2 st. kontraplattor
9 1 st. spiralkabel för
strömanslutning
10 4 st. tejpbitar för monteringsplattor
11 8 st. skruvar M4x16
12 12 st. självgängande skruvar
13 4 st. mellanläggsskivor
TILLVAL MED LÅDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 st. lådhus
1 st. inlägg
1 st. bricka
1 st. låda för kaffesump
1 st. skena vänster
1 st. skena höger
3 st. skruvar 4,8 x 15
8 st. skruvar 4,8 x 15
Fack för litet filter
Fack för kaffemått
Fack för stort filter
ELEKTRISK ANSLUTNING
•
•
•
Fäst nätenheten (C-4) upptill till
vänster längst in baktill med två
skruvar (O/1).
Anslut nätenheten till nät.
Anslut den medföljande elkabeln
till stickanslutningen på maskinens
baksida och sätt in den i
nätenheten (C-4). Här finns även
klämlisten, som är avsedd för
enfasspänning på 240V (0/1).
19/88
ANVÄNDA
MONTERINGSPLATTORNA
Hur bred den nisch är där espressomaskinen ska monteras avgörs av
möbelns bredd och sidoväggarnas
tjocklek. För att fylla ut den skillnad
som uppstår om sidoväggen är 16 eller
19 mm tjock, medföljer 6 monteringsplattor, 4 på 2 mm och 2 på 1
mm. På så sätt kan en nischbredd på
mellan 562 och 560 mm fyllas ut. Se
även bild P/1 och P/2.
MONTERA MED UTDRAGBAR LÅDA
•
•
•
•
•
•
För att placera monteringsplattorna korrekt i nischen (P/1,P/2)
ska du använda de medföljande
tejpbitarna som monteringshjälp
(Q/1).
Se till att den avrundade kanten
pekar nedåt, så att plattan sitter
rätt.
Bänd
loss
teleskopskenornas
främre del genom att trycka på
spärren. Dra därefter ut dem
(Q/2).
Skruva fast teleskopskenorna på
möbelns sidovägg med skruvarna
som på bild Q/3.
Placera de båda skenorna till
lådan som på bild B/2, B/3.
Fäst de båda vinklarna som på
bild Q/4.
Montera tvärbalken med hjälp av
kontraplattorna och skruvarna M4
som på bild Q/5.
Sätt in lådan på de monterade
skenorna och kontrollera att den
lätt kan skjutas ut och in. Om
inte,
kan
man
kombinera
monterings-plattorna på ett annat
sätt eller efterjustera lådans hus.
•
•
•
•
•
•
Fäst teleskopskenornas ändstycken på apparatens sidor som på
bild Q/6.
Sätt ihop skenorna med de hållare
som redan har monterats i
möbeln
och
skjut
in
espressomaskinen (Q/7).
Skjut in maskinen tills den hakar
fast. Man ska höra att teleskopskenornas delar låses.
Dra ut apparaten ur nischen igen
och anslut stickanslutningen som
på bild O/2.
Reglera tvärbalken om det behövs
så att apparaten låses i rätt läge.
Dra åt skruvarna som på bild
Q/8.
Tryck på spärren (F/2) på apparaten för att låsa fast espressomaskinen.
MONTERA UTAN LÅDA
•
•
•
•
•
•
För in monteringsplattorna (P/1,P/2) längs nischens sidoväggar
och håll fast dem med tejp som
monteringshjälp (R/1).
Se till att den avrundade kanten
pekar uppåt, så att plattan sitter
rätt.
Lossa teleskopskenornas främre
del genom att trycka på spärren
och dra ut dem (R/2).
Skruva fast teleskopskenorna med
skruvarna som på bild (Q/3) på
möbelns sidovägg (R/3).
Placera stoppelementet längts ned
i nischen och sätt fast det med de
båda självgängande skruvarna
som på bild R/4 och R/5.
Fäst
teleskopskenorna
på
apparatens sidor som på bild R/6.
Sätt ihop skenorna med de hållare
som redan har monterats i skåpet
20/88
•
•
•
•
och skjut in espressomaskinen
(R/7).
Skjut in maskinen tills den hakar
fast. Man ska höra att teleskopskenornas delar låses.
Tryck på spärren på apparaten (A6) och kontrollera att den sitter
fast ordentligt i skåpet.
Efterjustera stoppelementet (R/8)
vid behov och sätt fast det som på
bild P/9.
Tryck på spärren på apparaten
(F/2) för att låsa fast espressomaskinen så att den inte åker ut
ur nischen.
ANSLUTA VATTENTANKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryck på spärren på apparaten för
att låsa upp (E/1).
Dra ut espressomaskinen ur
skåpet på teleskopskenorna (E/2)
Ta av locket på vattentanken (A9) och ta ut avkalkningsfiltret (A17).
Ta bort förpackningen och lägg
filtret i kallt vatten i ca 20 min.
Sätt därefter in filtret i filteröppningen i vattentanken (S/1).
Dra ut den flexibla slangen (den
med filt ret) för insugning av
vatten ur behållaren. Dra därefter
loss returslangen för restvatten ur
öppningen (S/2).
Dra ut vattentanken, fyll den med
kallt vatten och sätt in den igen.
För tillbaka slangarna till vattenbehållarens botten (S/3).
Obs: Du får endast fylla på kallt,
rent vatten i apparaten – aldrig
mjölk, mineralvatten eller andra
vätskor!
Avkalkningsfiltret (Brita-filter kan
köpas i elaffärer, hos våra återförsäljare eller i fackbutiker.
13. OM DET UPPSTÅR FEL
Om det uppstår fel ska du alltid
kontrollera
1.
2.
att strömmen är korrekt ansluten
och
att vattentanken är fylld.
Om det uppstår fel ska du kontakta
vår rikstäckande service. Beskriv så
noga du kan vad som har inträffat och
ange serie- och produktnummer.
14. TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
Espressomaskinens
bild D.
dimensioner,
se
•
Bredd
594 mm
•
Djup
260 mm
•
Höjd
357 mm
•
Tankens
kapacitet
•
Nettovikt
17 kg
•
Bruttovikt
19 kg
•
Spänning
220 V
•
Motståndets
effektförbrukning
1000 W
•
Pumpens
effektförbrukning
50 W
•
Pumptryck
ca 2,5 liter
18 bar
21/88
•
Arbetstryck
12 bar
•
Säkring
10 ampere
15. GARANTIVILLKOR
Reklamation
Vid försäljning till konsument i
Sverige gäller den svenska
konsumentlagstiftningen. Kom
ihåg att spara kvittot för eventuell
reklamation.
fel alltid ska åtgärdas av behörig
elektriker.
Innan du kontaktar service ska du
skriva upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning ...............................
Produktnummer ...............................
Serienummer
...............................
Inköpsdatum
...............................
Hur och när uppträder felet ?
Konsumentkontakt
Har du frågor angående
produktens funktion eller
användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt
på tel. 08 - 6725360 eller via email på vår
hemsida www.aeg.se
Service och reservdelar
Har du frågor om eller vill beställa
service eller reservdelar ber vi dig att
kontakta återförsäljaren eller vår
rikstäckande service på tel. 020 – 76
76 76 eller via e-post
på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste servicekontor i telefonkatalogen Gula sidorna
under Hushållsutrustning, vitvaror service.
Innan du beställer service ska du
först kontrollera om du kan
avhjälpa felet själv. Här i
bruksanvisningen finns en tabell som
beskriver enklare fel och hur man kan
åtgärda dem. Observera att elektriska
22/88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement