Pioneer X-SMC11, X-SMC22 User manual

Pioneer X-SMC11, X-SMC22 User manual
X-SMC22-S
X-SMC11-S
Slim Microsysteem
Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw
Pioneer product via http://www.pioneer.nl http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu)
Handleiding
WAARSCHUWING
OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE
VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN.
AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN
ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN
BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR GEKWALIFICEERD
PERSONEEL TE BEDIENEN.
D3-4-2-1-1_B1_Nl
WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
andere wijze blootstellen aan waterdruppels,
opspattend water, regen of vocht.
D3-4-2-1-3_A1_Nl
WAARSCHUWING
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals
een brandende kaars) op de apparatuur zetten.
D3-4-2-1-7a_A1_Nl
BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE
DE VENTILATIE
Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een
goede doorstroming van lucht te waarborgen
(tenminste 20 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de
zijkanten van het apparaat).
WAARSCHUWING
De gleuven en openingen in de behuizing van het
apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een
betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen
en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen
nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden
door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of
door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een
bed.
D3-4-2-1-7b*_A1_Nl
Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk
gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden
of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld
langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke
doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als
gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties
in rekening gebracht worden, ook als het apparaat
nog in de garantieperiode is.
K041_A1_Nl
LET OP
De STANDBY/ON schakelaar van dit apparaat
koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet.
Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat
nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u
de stekker uit het stopcontact halen om het apparaat
volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het
apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval
gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald.
Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het
stopcontact halen wanneer u het apparaat langere tijd
niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie
gaat).
D3-4-2-2-2a*_A1_Nl
LET OP
Dit apparaat is geclassificeerd als een klasse 1
laserproduct onder de veiligheidsnormen voor
laserproducten, IEC 60825-1:2007.
KLASSE 1 LASERPRODUCT
D58-5-2-2a_A1_Nl
WAARSCHUWING
Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van
kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts
indien kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
D41-6-4_A1_Nl
Houd de netspanningsadapter uit de buurt
van kinderen en baby's.
Kinderen kunnen per ongeluk het snoer van de
netspanningsadapter om hun nek wikkelen met
verstikking tot gevolg.
Gebruiksomgeving
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:
+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige
verlichting).
D3-4-2-1-7c*_A1_Nl
Lees voordat u dit product gebruikt de
veiligheidsinformatie op de onderkant van het
apparaat en op het label van de etspanningsadapter.
D3-4-2-2-4_B1_Nl
Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en
batterijen
Symbool voor
toestellen
De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan
dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone
huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.
Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste
behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten
en batterijen.
Symbolen
voor batterijen
Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of
batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt
gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar
maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen
met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.
Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.
Pb
Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact
opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering
van het product.
K058a_A1_Nl
Waarschuwing bij de
wisselstroomadapter
• Houd de wisselstroomadapter bij het
hoofdgedeelte vast wanneer u deze van de
netstroom verwijdert. Het netsnoer raakt mogelijk
beschadigd als u eraan trekt, en dit kan tevens
leiden tot brand en/of elektrocutie.
• De wisselstroomadapter moet niet met natte
handen worden ingestoken of verwijderd, omdat
dit kan leiden tot elektrocutie.
• Steek de tanden van de wisselstroomadapter
geheel in het stopcontact. Als de tanden niet
volledig zijn ingestoken, kan hittevorming
ontstaan, wat kan leiden tot brand. Daarbij kan
contact met de aangesloten tanden van de
adapter leiden tot elektrocutie.
• Steek de wisselstroomadapter niet in een
contactdoos waarvan de aansluiting los zit, ook al
zijn de tanden geheel in het stopcontact
ingestoken. Hitte kan zich ophopen en dit kan
leiden tot brand. Raadpleeg het verkooppunt of
een elektricien in verband met vervanging van het
stopcontact.
• Het apparaat noch meubilair en dergelijke mag op
het netsnoer worden geplaatst of het snoer
afknellen. Leg geen knoop in het snoer en knoop
het niet vast aan andere snoeren. De netsnoeren
moeten zodanig worden geleid dat er niet
gemakkelijk op getrapt kan worden. Een
beschadigde wisselstroomadapter en netsnoer
kunnen leiden tot brand of een elektrische schok
veroorzaken. Controleer nu en dan de
wisselstroomadapter en het netsnoer. Als het
beschadigd zijn kunt u ze door het dichtstbijzijnde
PIONEER-onderhoudscentrum of uw verkooppunt
laten vervangen.
Waarschuwing radiogolven
Dit toestel maakt gebruik van radiogolven met een
frequentie van 2,4 GHz, een band die ook gebruikt wordt
door andere draadloze systemen (draadloze telefoons,
magnetronovens enz.).
In dit geval verschijnt er ruis in het televisiebeeld en is het
mogelijk dat dit apparaat (en ook de producten die door die
apparaat worden ondersteund) signaalinterferentie
veroorzaakt in de antenne-ingangsaansluiting van uw
televisie, video-apparaat, satelliettuner enz.
Vergroot in een dergelijk geval de afstand tussen de
ingangsaansluiting voor de antenne en dit toestel (inclusief
door dit toestel ondersteunde apparatuur).
• Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
storingen of foutieve werking van het geschikte Pioneer
product door communicatiefouten/storingen die
samenhangen met uw netwerkverbinding en/of de
aangesloten apparatuur. Raadpleeg uw Internet-provider
of de fabrikant van uw netwerkapparatuur.
• Er is een aparte overeenkomst/betaling vereist met/aan
een internet service provider om gebruik te kunnen
maken van het internet.
WAARSCHUWING NETSNOER
Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan
het netsnoer met natte handen aangezien dit
kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan
hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het
netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een knoop
in en en verbind het evenmin met andere snoeren. De
netsnoeren dienen zo te worden geleid dat er niet per
ongeluk iemand op gaat staan. Een beschadigd
netsnoer kan brand of een elektrische schok
veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe. Wanneer
u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient u bij uw
dichtstbijzijnde erkende PIONEER onderhoudscentrum
of uw dealer een nieuw snoer te kopen.
S002*_A1_Nl
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt.
Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u weet hoe u uw apparaat moet gebruiken. Bewaar de handleiding op een
veilige plaats voor eventuele naslag in de toekomst.
Inhoudsopgave
01 Voordat u begint
Inhoud van de doos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aanbrengen van de batterijen in de
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
02 Overzicht van de bedieningstoetsen
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gebruik van de afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bovenzijde paneel/zijkant paneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
03 Aansluitingen
Aansluiting van de antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Buitenantennes gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De stekker in het stopcontact steken . . . . . . . . . . . . . 10
Aan de wand bevestigen om het systeem te
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
04 Aan de slag
Het apparaat inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instellen van de klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Algemene bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ingangsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helderheid van de display regelen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische instelling volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volumeregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
08 Gebruik van de tuner
Luisteren naar de radiouitzendingen . . . . . . . . . . . . . . 23
Afstemmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorkeurzenders opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellen van een voorkeurzender . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aftasten van de voorkeuzezenders. . . . . . . . . . . . . . . . .
Wissen van het gehele ingestelde geheugen . . . . . . . .
23
23
24
24
24
Een inleiding tot RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naar RDS-programma’s zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via RDS verzorgde informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto Station Program Memory (ASPM) gebruiken . . .
Opmerkingen aangaande het gebruik van RDS . . . . . .
24
24
25
25
25
Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) . . . . . . 24
09 Overige aansluitingen
Aansluiten van extra apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10 Bluetooth® Audioweergave (alleen XSMC22)
Muziek weergeven met behulp van Bluetooth draadloze
technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gebruik van de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Paren met het systeem (eerste vastlegging) . . . . . . . 27
Luister naar muziek op het systeem vanaf een met
Bluetooth uitgerust apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
De wekkertimer instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Waarschuwing radiogolven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Activeren van de wekkerfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uitschakelen van de wekkertimer . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gebruik van de wekkerfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De slaaptimer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gebruik van hoofdtelefoons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
05 Weergave van iPod/iPhone/iPad
Welke iPod/iPhone/iPad-modellen worden
ondersteund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aansluiten van uw iPod/iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tijdens het sluiten van de iPod/iPhone-dock . . . . . . . . 16
Aansluiting van een iPod/iPhone/iPad via de
meegeleverde iPad-houder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De iPod/iPhone/iPad afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
06 Disc-weergave
Afspelen van discs of bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Geavanceerde weergave van een CD of MP3/WMAdisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Direct opzoeken van een fragment . . . . . . . . . . . . . . . .
Herhaalde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Willekeurige weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geprogrammeerde weergave (CD of MP3/WMA). . . . .
Volgorde van de mapweergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De map kiezen die moet worden afgespeeld . . . . . . . .
Wijzig de displayinhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
19
20
20
07 USB-weergave
Afspelen van USB-opslagapparaten . . . . . . . . . . . . . . 21
Herhaalde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Willekeurige weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nl
Afspelen in de gewenste volgorde (Programmaweergave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Geluidsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
P.BASS-bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bass/treble-bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
De map kiezen die moet worden afgespeeld . . . . . . . . 22
Wijzig de displayinhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BT STANDBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Omvang van de werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Weerkaatsingen van radiogolven. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Voorzorgsmaatregelen betreffende de aansluiting op
producten die door dit apparaat worden
ondersteund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
11 Aanvullende informatie
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Afmetingen (achterzijde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Afspeelbare schijven en indelingen . . . . . . . . . . . . . . 33
Omtrent kopieerbeveiligde CD’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Geschikte audiobestandsformaten . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Let op tijdens het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wanneer het apparaat wordt verplaatst . . . . . . . . . . . .
De dock mag niet worden gebruikt om het apparaat te
verplaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaats van installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaats nooit een voorwerp bovenop het apparaat . . . .
Over condensvocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reiniging van het product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen van het disc-lensje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
34
34
34
34
Behandeling van discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reiniging van schijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Informatie over schijven met speciale vormen . . . . . . . 35
Over de iPod/iPhone/iPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Over apt-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto Power Off-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle instellingen op de beginstand terugzetten . . . . .
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
35
35
36
Voordat u begint
01
Hoofdstuk 1:
Voordat u begint
Inhoud van de doos
Controleer of de volgende onderdelen zich bij opening in de
doos bevinden.
• Afstandsbediening
• Netsnoer
• Netadapter
• AAA-batterijen (R03) x 2
• FM-draadantenne
• iPad-houder
• Garantiebewijs
• Snelstartgids
• Handleiding (CD-ROM)
WAARSCHUWING
• Wees bij het plaatsen van de batterijen voorzichtig zodat
u de veren op de  aansluitingen voor de batterijen niet
beschadigt. Hierdoor kunnen batterijen gaan lekken of
oververhit raken.
Lijn de minpool  op met
het aansluitpunt  van
de afstandsbediening bij
het plaatsen van de
batterij.
Indien de batterij zodanig
in de houder wordt
geduwd dat het
aansluitpunt  vervormt,
kan de alkalinebatterij
kortsluiting veroorzaken
Opmerking
• CD-ROM: Kan niet op dit systeem worden afgespeeld.
Aanbrengen van de batterijen in
de afstandsbediening
1 Open het achterdekseltje en plaats de
batterijen zoals hieronder is afgebeeld.
2
Sluit het achterdekseltje.
De bijgeleverde batterijen zijn bedoeld om de werking van het
product te controleren en hebben mogelijk geen lange
levensduur. Wij raden u aan alkalibatterijen te gebruiken die
een lange levensduur hebben.
Het aansluitpunt 
wordt vervormd
• Gebruik geen andere dan de voorgeschreven batterijen.
Gebruik ook nooit een oude en een nieuwe batterij
tegelijk.
• Leg de batterijen in de juiste richting in de
afstandsbediening, zoals aangegeven door de
polariteitstekens ( en ).
• Probeer niet om de batterijen open te maken, verhit ze
niet en gooi ze niet in open vuur of water.
• Batterijen kunnen verschillende voltages hebben, ook
als ze van hetzelfde formaat zijn. Gebruik geen
verschillende soorten batterijen door elkaar.
• Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening
voorlopig (een maand of langer) niet meer gebruikt, om
schade door eventuele batterijlekkage te voorkomen. Als
er batterijvloeistof is gelekt, veegt u de binnenkant van
het batterijvak dan zorgvuldig schoon, voordat u nieuwe
batterijen plaatst. Als een batterij lek is en de vloeistof
komt op uw huid, wast u het er grondig af met volop
water.
• Gebruikte batterijen dienen met inachtneming van de
regelgeving of milieuwetgeving van de overheid in uw
land/zone van de hand te worden gedaan.
• WAARSCHUWING
Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op
een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel.
Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken, oververhitten,
exploderen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit
de levensduur of prestatie van de batterijen.
5
Nl
02
Overzicht van de bedieningstoetsen
Hoofdstuk 2:
Overzicht van de bedieningstoetsen
1
Afstandsbediening
STANDBY/ON
1
2
2
CLOCK

CD
11
USB
TUNER
BT AUDIO
AUDIO IN
SLEEP
13
EQUALIZER
1
2
3
4
5
4
14
7
8
4
FOLDER
9
REPEAT
RANDOM
0
DISPLAY
Bedieningstoetsen
DISPLAY
Indrukken om de display te wijzigen voor songs die via de
CD of USB worden afgespeeld (bladzijde 20).
BASS/TREBLE
CLEAR
CLEAR
Gebruiken om geprogrammeerd afspelen te annuleren
(bladzijden 19 en 24).
5
6
Nummertoetsen (0 tot 9)
Gebruiken om het nummer in te voeren (bladzijde 18).
P.BASS
3
Ingangsfunctieknoppen
Gebruiken om de ingangsbron van dit systeem te selecteren
(bladzijden 16, 17, 21, 23, 26 en 27).
3
TIMER
12
iPod
 STANDBY/ON
Hiermee wordt het apparaat ingeschakeld en op stand-by
gezet (bladzijde 12).
FOLDER
TUNE+
Gebruiken om de map van de MP3/WMA-schijf of het
USB-apparaat voor massaopslag te selecteren
(bladzijden 19 en 22).
15
16
MENU
5
Gebruiken voor toegang tot het menu.
MEMORY/PROGRAM
6
Gebruiken voor geheugenopslag of programmeren van
de MP3/WMA-schijf (bladzijde 19).
ENTER
PRESET
+
7
9
17
MUTE
–
–


DIMMER

ST/MONO RDS ASPM


PTY
DISPLAY
10
OPTION
6
Nl

/// (TUNE +/–), ENTER
Gebruiken om de systeeminstellingen en modi te selecteren
en daartussen te wisselen, en om acties te bevestigen.
TUNE +/– kan worden gebruikt om radiofrequenties te zoeken
(bladzijde 23).
VOLUME
TUNE–
+
8
6
MEMORY
/PROGRAM
MENU
18
7
PRESET +/–
Hiermee selecteert u de voorkeurzenders (bladzijde 23).
8
MUTE
Hiermee zet u het geluid aan en uit (bladzijde 13).
9
Weergavebedieningstoetsen
Gebruiken om elke functie te bedienen nadat u deze heeft
geselecteerd via de invoerfunctietoetsen (bladzijde 17).
Overzicht van de bedieningstoetsen
10 Tuner-bedieningsfuncties
ST/MONO
Gebruik deze functie om het geluid tussen stereo en
mono te wijzigen (bladzijde 23).
RDS ASPM
RDS Auto station gebruiken om te zoeken naar stations
voor geheugenopslag (bladzijde 24).
02
Gebruik van de afstandsbediening
De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 7 m bij
een hoek van ongeveer 30º vanaf de
afstandsbedieningssensor.
30°
RDS PTY
Hiermee zoekt u naar RDS-programmatypes
(bladzijde 24).
RDS DISPLAY
Indrukken om de RDS-display voor de informatiemodus
te wijzigen (bladzijde 24).
11 CLOCK
Gebruiken om de klok in te stellen (bladzijde 12).
12 TIMER
Gebruiken om de wekker in te stellen (bladzijde 13).
13 SLEEP
Zie De slaaptimer gebruiken op bladzijde 14.
14 Bedieningstoetsen voor het geluid
De geluidskwaliteit afstellen (bladzijde 13).
30°
7m
Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, houd dan
rekening met het volgende:
• Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de
afstandsbediening en de sensor op het apparaat
bevinden.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als sterk
zonlicht of TL-licht op de afstandsbedieningssensor valt.
• Afstandsbedieningen van andere apparatuur kunnen
storing veroorzaken. Vermijd het gebruik van
afstandsbedieningen voor apparatuur die in de buurt
van dit apparaat is opgesteld.
• Vervang de batterijen wanneer het bereik van de
afstandsbediening aanzienlijk korter is geworden.
15 RANDOM
De track van een CD, iPod of USB in willekeurige volgorde
afspelen (bladzijden 18 en 21).
16 REPEAT
Indrukken om herhaald afspelen (Repeat Play) in te stellen
vanaf een CD, iPod of USB (bladzijden 18 en 21).
17 Volume-bedieningsfuncties
Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen
(bladzijde 12).
18 DIMMER
Dimt of maakt het display helderder. De helderheid kan in vier
stappen worden geregeld (bladzijde 12).
7
Nl
02
Overzicht van de bedieningstoetsen
Voorpaneel
1
2 3 4 5
POWER ON
TIMER
BT CONNECT
6
TUNE
PUSH OPEN
X-SMC22
7
1
Afstandsbedieningssensor
8
7
5
TUNE
Hier komen de signalen van de afstandsbediening binnen.
Gaat branden zodra een station wordt ontvangen.
2
6
POWER ON indicator
Hoofddisplay
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht deze indicator
op.
7
Luidspreker
3
8
iPod/iPhone-dock
TIMER indicator
Is verlicht als het systeem is uitgeschakeld terwijl de
timerinstelling is ingeschakeld.
4
Druk het PUSH OPEN-paneel in om de iPod/iPhone aan te
sluiten (bladzijde 15).
BT CONNECT (X-SMC22)
De display gaat tijdens de paringsprocedure knipperen. De
display stopt met knipperen en blijft branden zodra de paring
is geslaagd (bladzijde 28).
SLEEP (X-SMC11)
Gaat branden zodra de SLEEP-timer is ingesteld.
Dock-aansluiting
8
Nl
Ontgrendelhendeltje
Overzicht van de bedieningstoetsen
02
Bovenzijde paneel/zijkant paneel
4
X-SMC22
5
6

DISC EJECT
LABEL SIDE
STANDBY/ON

INPUT
BT AUDIO
1
2
3

BT STANDBY




7
–
+
VOLUME
8
9
5V
2.1 A
PHONES
10
11
AUDIO IN
12
ANTENNA
DC IN
18 V
13
 STANDBY/ON-toets
8
Hiermee wordt het apparaat ingeschakeld en op stand-by
gezet (bladzijde 12).
Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen
(bladzijde 12).
2
INPUT-toets
9
1
Selecteren van de ingangsbron.
3
BT AUDIO-toets (X-SMC22)
Wordt gebruikt als muziek vanaf een apparaat met de
Bluetooth-functie wordt afgespeeld (bladzijde 27).
VOLUME –/+
USB aansluiting
Gebruiken voor aansluiting van uw USB-apparaat voor
massaopslag of om Apple iPod/iPhone/iPad als audiobron te
gebruiken (bladzijden 16 en 21).
10 Hoofdtelefoonaansluiting
Zie De slaaptimer gebruiken op bladzijde 14.
Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. Wanneer een
hoofdtelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid
weergegeven via de luidsprekers (bladzijde 14).
4
11 AUDIO IN-aansluiting
SLEEP-toets (X-SMC11)
BT STANDBY (X-SMC22)
Wijzig de BT STANDBY ON/OFF-instelling door 3 seconden
lang de BT AUDIO-toets in te drukken.
Gebruiken voor aansluiting van een extra component via een
stereo-ministekerkabel (bladzijde 26).
5
Disc-gleuf
12 FM-antenneaansluiting
6
 EJECT
Sluit hierop de bijgeleverde FM-draadantenne aan
(bladzijde 10).
Werp de schijf uit.
7
Weergavebedieningstoetsen
Via deze toetsen kan de gewenste track of het bestand dat
moet worden afgespeeld worden geselecteerd. Stop de
huidige weergave. Stop de weergave of hervat de weergave
vanaf het punt waar deze is stopgezet.
13 DC IN-aansluitpunt
Steek de netadapter in het stopcontact (bladzijde 10).
9
Nl
03
Aansluitingen
Hoofdstuk 3:
Aansluitingen
WAARSCHUWING
• Zorg er te allen tijde voor dat het apparaat is
uitgeschakeld en verwijder het netsnoer van het
stopcontact als u aansluitingen doet of wijzigt.
• Sluit het netsnoer aan nadat alle aansluitingen tussen
de diverse apparaten zijn voltooid.
De stekker in het stopcontact
steken
Nadat alle aansluitingen zijn voltooid, kunt u het apparaat op
een stopcontact aansluiten.
Aansluiting van de antenne
Sluit de FM-draadantenne aan zoals hieronder aangegeven.
Om de ontvangst en de geluidskwaliteit te verbeteren, kunt u
buitenantennes aansluiten (zie Buitenantennes gebruiken
hieronder).
Naar
stopcontact
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
Netsnoer (meegeleverd)
5V
2.1 A
1 Sluit de meegeleverde netadapter aan op
het contactpunt aan de zijkant van het
apparaat.
PHONES
AUDIO IN
1
ANTENNA
DC IN
18 V
1 Sluit de FM-draadantenne aan op de FMantenne-aansluiting.
Voor optimale resultaten rolt u de FM-antenne volledig af en
bevestigt u deze aan een wand of een deurkozijn. Niet los
ophangen of opgerold laten.
2 Sluit het meegeleverde netsnoer aan op
de netadapter en sluit daarna het andere
uiteinde aan op een stopcontact.
WAARSCHUWING
• Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij dit apparaat is
meegeleverd.
• Gebruik het netsnoer uitsluitend voor het doel dat
hieronder staat beschreven.
• Het snoer van het apparaat naar de netadapter heeft een
lengte van 1,5 m. Zorg ervoor dat de netadapter zodanig
wordt gebruikt, dat deze niet van de grond hangt.
In contact met de grond
Buitenantennes gebruiken
Om de FM-ontvangst te verbeteren
Gebruik een PAL-connector (niet meegeleverd) om een
externe FM-antenne aan te sluiten.
1,5 m
Naar stopcontact
5V
2.1 A
Eenkliks PALsteker
Hangt boven de grond
PHONES
AUDIO IN
ANTENNA
75  coaxiale
kabel
DC IN
18 V
10
Nl
Naar stopcontact
Aansluitingen
03
Opmerking
• Houd het systeem met de handen vast omdat het nog
niet is bevestigd en kan vallen. Ga onmiddellijk verder
met stap 3.
Aan de wand bevestigen om het
systeem te gebruiken
WAARSCHUWING
3
Als het systeem aan de wand wordt bevestigd, moeten
de bevestigingsschroeven (afzonderlijk in de handel
verkrijgbaar) worden vastgedraaid, en dient u zich
ervan te verzekeren dat de wand het systeem veilig
kan dragen. Indien de structuur van de wand het
gewicht van het systeem niet kan dragen of de wand
niet stevig genoeg is, kan het systeem ervan afvallen.
De iPad/iPad-mini mag niet op de dock worden
aangesloten. Het systeem is niet compatible. Een
apparaat dat niet compatible is mag niet worden
aangesloten. Raadpleeg bladzijde 15 voor modellen
die compatible zijn of ondersteund worden. De iPad/
iPad-mini kan vallen en letsel veroorzaken, of
omkantelen en schade aan het apparaat veroorzaken
(met name rondom het connectorgedeelte).
Bevestiging van het systeem aan de wand nadat alle
aansluitingen (inclusief USB en hoofdtelefoon) zijn gedaan. Als
aansluitingen opnieuw worden gedaan, moet het systeem
eerst van de wand worden verwijderd. Zodra de aansluitingen
zijn voltooid sluit u het netsnoer aan op het stopcontract
wanneer het systeem aan de wand wordt bevestigd.
1 Draai de bevestigingsschroeven op de
aangegeven bevestigingsafmeting (154 mm)
aan de wand.
Zie Afmetingen (achterzijde) op bladzijde 32.
Schroeven wandbevestiging
(in de handel verkrijgbaar)
2 mm tot 3 mm
154
Vergrendelgaten
Middellijn
Beweeg naar links, en naar beneden.
Verzekert u zich ervan dat het systeem stevig is bevestigd.
POWER ON
TIMER
BT CONNECT
TUNE
PUSH OPEN
9 mm
17 mm
Opmerking
• Als het systeem van de wand wordt verwijderd, beweeg
het dan in tegenovergestelde richting van de
bevestiging. Beweeg naar boven en dan naar rechts.
• Bij bevestiging aan de wand bestaat de kans dat het
systeem eraf valt indien het niet goed is bevestigd. Zorg
ervoor dat er zich geen ongelukken kunnen voordoen.
• Kies een locatie voor plaatsing/ installatie van het
systeem die stevig genoeg is om het gewicht van het
systeem te dragen. Raadpleeg een deskundige indien u
niet weet hoe stevig enz. de wand is.
• Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ongelukken of schade veroorzaakt door ondeugdelijke
installatie/bevestiging, onjuist gebruik, wijzigingen,
natuurrampen, enz.
• Plaats alle kabels langs de wand zodat er niet over kan
worden gestruikeld.
• Als het systeem aan de wand is bevestigd, zorg er dan
goed voor dat de iPod/iPhone er niet vanaf kan vallen.
• Houd het systeem niet vast door het bij de iPod/iPhonedock beet te nemen.
7 mm tot 8 mm
Schroefkop
ø6,5 mm tot ø10 mm
Diameter schroef
ø4 mm
Aanbevolen
schroefdiameter (gebruik
schroeven die geschikt
zijn voor de wandsterkte
en wandstructuur)
2 Voeg de schroeven voor wandbevestiging in
de vergrendelgaten.
11
Nl
04
Aan de slag
Hoofdstuk 4:
Aan de slag
Opmerking
Het apparaat inschakelen
Druk op de toets  STANDBY/ON om het apparaat in te
schakelen.
• Wanneer stroomvoorziening is weergegeven nadat het
apparaat weer is ingestoken of door vermogensuitval,
stel de klok in opnieuw.
Na gebruik:
Druk op de toets  STANDBY/ON om het apparaat op standby te zetten.
Opmerking
• Als een iPod/iPhone/iPad is aangesloten, gaat het
apparaat terwijl het op stand-by staat over op de
laadmodus.
Algemene bediening
Ingangsfunctie
Als INPUT op het hoofdsysteem wordt ingedrukt, gaat de
huidige functie over op een andere modus. Druk herhaaldelijk
op INPUT om de gewenste functie te kiezen.
X-SMC22
Instellen van de klok
CD
DISPLAY
STANDBY/ON
TUNE+
FOLDER
USB
TUNER
AUDIO IN
TIMER
BT AUDIO
AUDIO IN
SLEEP
MEMORY
/PROGRAM
MENU
EQUALIZER
1
2
3
PRESET
TUNE–
Druk op CLOCK op de afstandsbediening.
“CLOCK” wordt op het hoofddisplay aangegeven.
3
Druk op ENTER.
4 Druk op / om de dag in te stellen, en
druk daarna op ENTER.
5 Druk op / om het uur in te stellen, en
druk daarna op ENTER.
6 Druk op / om de minuut in te stellen, en
druk daarna op ENTER om te bevestigen.
7 Druk op ENTER.
Bevestigen van het tijddisplay:
Druk op CLOCK. De tijdsaanduiding zal circa 10 seconden
worden getoond.
Gelijk zetten van de klok:
Voer “Instellen van de tijd” vanaf stap 1 uit.
12
Nl
IPOD
CD
FM
USB/IPOD
VOLUME
1 Druk op  STANDBY/ON om het apparaat
in te schakelen.
2
BT AUDIO
X-SMC11
ENTER
iPod
USB/IPOD
CLOCK

CD
FM
AUDIO IN
IPOD
Helderheid van de display regelen
Druk op DIMMER om de helderheid van de display te
dimmen. De helderheid kan in vier stappen worden geregeld.
Automatische instelling volume
Als u de hoofdunit in- of uitschakelt terwijl het volume op 31
of hoger staat, dan begint de instelling bij 30.
Volumeregeling
Druk op VOLUME –/+ op het apparaat of druk op VOLUME
+/– van de afstandsbediening om het geluidsvolume omhoog
of omlaag te draaien.
WAARSCHUWING
• Het geluidsniveau bij een bepaald ingesteld volume,
hangt af van het prestatievermogen van de luidspreker,
van de locatie en van verschillende andere factoren. Het
dient aanbeveling om u niet aan een te hoog
geluidsvolume bloot te stellen. Zet niet het volume voluit
wanneer u het toestel aanzet. Luister naar muziek op een
gematigde geluidssterkte. Excessieve geluidsdruk uit
oor- en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
Aan de slag
Muting
Het volume wordt tijdelijk gedempt als MUTE op de
afstandsbediening wordt ingedrukt. Druk opnieuw op deze
toets, om het geluidsvolume te herstellen.
Geluidsbediening
04
De wekkertimer instellen
Gebruiken om de bestaande timerinstelling te wijzigen of om
een nieuwe timer in te stellen.
1 Druk op  STANDBY/ON om het apparaat
in te schakelen.
2
Equalizer
Als de EQUALIZER wordt ingedrukt, wordt de huidige
modusinstelling getoond. Om de modus te wijzigen, drukt u
herhaaldelijk op EQUALIZER totdat de gewenste
geluidsmodus verschijnt.
FLAT
Basisgeluid met weinig intonatie.
ACTIVE
Krachtig geluid waarbij de lage en
hoge tonen worden benadrukt.
Geluid waarbij de radio of zang
DIALOGUE beter hoorbaar is.
NIGHT
Geluid dat ook op laag volume goed
beluisterbaar is in de avond en nacht.
WALL
Bijstelling bij wandplaatsing ter verbetering
van de balans van de bandbreedte.
COMP
De muziekkwaliteit wordt verbeterd wanneer
gecomprimeerde audiobestanden zoals MP3
worden afgespeeld.
P.BASS-bediening
Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt de
P.BASS-modus weergegeven welke de basfrequenties
versterkt. Druk op P.BASS van de afstandsbediening om de
P.BASS-modus uit te schakelen.
Bass/treble-bediening
Druk op BASS/TREBLE, en druk daarna op /// om
het basniveau of de hoge tonen te regelen.
Opmerking
• De EQUALIZER en P.BASS kunnen niet tegelijkertijd
functioneren. De laatst gekozen functie van deze twee is
de functie die wordt gebruikt.
• BASS/TREBLE functioneert naast de EQUALIZER of
P.BASS.
Druk op TIMER.
3 Druk op / om “ONCE” of “DAILY” te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
ONCE – Werkt slechts éénmaal op een vooraf ingestelde
tijd.
DAILY – Werkt op de vooraf ingestelde tijd op een vooraf
ingestelde dag.
4 Druk op / om “TIMER SET” te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
5 Druk op / om de weergavebron voor de
timer te selecteren, en druk daarna op ENTER.
• CD, FM, USB/IPOD, IPOD, BT AUDIO (X-SMC22) en
AUDIO IN kunnen als afspeelbron worden gebruikt
6 Druk op / om de timerdag te selecteren,
en druk daarna op ENTER.
7 Druk op / om het uur in te stellen, en
druk daarna op ENTER.
8 Druk op / om de minuut te selecteren,
en druk daarna op ENTER.
• Stel de stoptijd in zoals in stappen 7 en 8 hierboven.
9 Druk voor instelling van het volume op
VOLUME +/–, en druk daarna op ENTER.
10 Druk op  STANDBY/ON om op stand-by
over te schakelen.
• De TIMER-indicator gaat branden.
Als een van bovengenoemde functies is
gekozen wordt de niet gekozen functie
als volgt weergegeven.
1 Als de P.BASS-instelling (ON/OFF) wordt
gewijzigd.
• EQUALIZER : FLAT
2 Als de EQUALIZER-instelling wordt
gewijzigd.
• P.BASS : OFF
13
Nl
04
Aan de slag
Activeren van de wekkerfunctie
Een bestaande timerinstelling kan opnieuw worden gebruikt.
Gebruik van hoofdtelefoons
1 Volg stap 1 en 3 in “De wekkertimer
instellen”.
Sluit de aansluitplug van de hoofdtelefoon aan op het
aansluitpunt PHONES.
Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, wordt er geen
geluid weergegeven via de luidsprekers.
2 Druk op / om “TIMER ON” te selecteren
en druk dan op ENTER.
Uitschakelen van de wekkertimer
5V
2.1 A
Zet de timerinstelling uit.
PHONES
1 Volg stap 1 en 3 in “De wekkertimer
instellen”.
2 Druk op / om “TIMER OFF” te
selecteren en druk dan op ENTER.
AUDIO IN
ANTENNA
Gebruik van de wekkerfunctie
DC IN
18 V
1 Druk op  STANDBY/ON om het apparaat
uit te schakelen.
2 Bij het bereiken van de wektijd wordt het
apparaat automatisch ingeschakeld en begint de
weergave van de geselecteerde ingangsbron.
Opmerking
• Als een iPod/iPhone/iPad niet tijdens een wektijd op het
apparaat is aangesloten of als een schijf niet is geladen,
dan schakelt het apparaat wel in, maar wordt de track
niet afgespeeld.
• Het is mogelijk dat sommige discs niet automatisch
worden afgespeeld wanneer de wektijd wordt bereikt.
• Stel tenminste één minuut in tussen de begin- en
eindtijd tijdens de instelling van de timer.
De slaaptimer gebruiken
De inslaaptimer schakelt het apparaat uit zodat u zonder
zorgen in slaap kunt vallen.
1 Druk enkele malen op SLEEP om de tijd te
kiezen waarna het apparaat moet worden
uitgeschakeld.
U kunt 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 60 minuten,
90 minuten, 120 minuten, 150 minuten, 180 minuten of Uit
(inslaaptimer uitgeschakeld) instellen. De nieuw ingestelde
waarde wordt voor 3 seconden aangegeven waarna de
instelling is voltooid.
Opmerking
• De inslaaptimer kan worden ingesteld door op SLEEP te
drukken terwijl de resterende tijd wordt aangegeven.
14
Nl
• Draai het volume niet op volle sterkte, wanneer u het
apparaat inschakelt en luister naar muziek bij matige
geluidsniveaus. Excessieve geluidsdruk uit oor- en
hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
• Zet het volume laag voor u de hoofdtelefoon aansluit of
uit het toestel haalt.
• Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3,5 mm
diameter stekker heeft en een impedantie tussen de
16 Ohm en 50 Ohm. De aanbevolen impedantie is
32 Ohm.
Weergave van iPod/iPhone/iPad
05
Hoofdstuk 5:
Weergave van iPod/iPhone/iPad
• Pioneer kan onder geen enkele omstandigheid
aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect
verlies als gevolg van beschadiging of verlies van
opgenomen materiaal dat het resultaat is van een defect
van de iPod/iPhone/iPad.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone/
iPad voor instructies over het gebruik van de iPod/
iPhone/iPad.
• Dit systeem is ontwikkeld en getest voor de
softwareversie van iPod/iPhone/iPad, zoals vermeld op
de website van Pioneer
(http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/).
• Installatie op uw iPod/iPhone/iPad van andere
softwareversies dan de versies die staan vermeld op de
website van Pioneer, kan mogelijk leiden tot
incompatibiliteit met dit systeem.
• Dit apparaat kan niet worden gebruikt voor het opnemen
van CD’s, radio-uitzendingen of ander materiaal van een
iPod/iPhone/iPad.
Door enkel uw iPod/iPhone/iPad op dit apparaat aan te
sluiten, kunt u genieten van topkwaliteit geluid van uw iPod/
iPhone/iPad. De weergave voor muziek van de iPod/iPhone/
iPad kan via dit apparaat of via de iPod/iPhone/iPad zelf
worden ingesteld.
Welke iPod/iPhone/iPad-modellen
worden ondersteund
Hieronder ziet u de iPod/iPhone/iPad modellen die met dit
apparaat kunnen worden gebruikt.
iPod/iPhone/iPad
Dockconnector
(Lightningconnector)
USBaansluitpunt
iPhone 5


iPhone 4S
—

iPhone 4
—

iPhone 3GS
—

iPhone 3G
—

iPhone
—

iPad mini
—

iPad (3/4G)
—

iPad 2
—

iPod nano 7G


iPod nano (3/4/5/6G)
—

iPod touch 5G


iPod touch (1/2/3/4G)
—

Aansluiten van uw iPod/iPhone
Belangrijk
• Indien u een in de handel verkrijgbare beschermcover
gebruikt voor uw iPod/iPhone, is het misschien niet
mogelijk de iPod/iPhone op de dockconnector aansluiten.
1
PUSH OPE
N
Duwen
WAARSCHUWING
De iPad/iPad-mini mag niet op de dock worden
aangesloten. Het systeem is niet compatible. Een
apparaat dat niet compatible is mag niet worden
aangesloten. De iPad/iPad-mini kan vallen en letsel
veroorzaken, of omkantelen en schade aan het
apparaat veroorzaken (met name rondom het
connectorgedeelte).
Druk het PUSH OPEN-paneel in.
2
Aansluiting van de iPod/iPhone.
Opmerking
• Pioneer kan niet garanderen dat dit apparaat werkt met
andere iPod/iPhone/iPad modellen dan die hieronder
zijn aangegeven.
• Het is echter mogelijk dat bij sommige modellen of
softwareversies bepaalde functies niet beschikbaar zijn.
• iPod/iPhone/iPad is gelicentieerd voor reproductie van
materiaal waarop geen auteursrechten rusten of
materiaal waarvoor de gebruiker het recht heeft om dit te
reproduceren.
• Voorzieningen zoals de equalizer kunnen niet met dit
systeem worden bediend en wij raden u aan de equalizer
uit te schakelen voordat u de aansluitingen doet.
Dock-aansluiting
Ontgrendelhendeltje
15
Nl
05
Weergave van iPod/iPhone/iPad
Tijdens het sluiten van de iPod/iPhone-dock
• Om de dock te sluiten schuift u de ontgrendeling
eenmaal naar links. Daardoor wordt het slot op de dock
ontgrendeld, en keert de dock naar de oorspronkelijke
positie.
De iPod/iPhone/iPad afspelen
1
RELEASE
2
Aansluiting van een iPod/iPhone/iPad
via de meegeleverde iPad-houder
1 Sluit de iPod/iPhone/iPad-kabel aan op het
USB-aansluitpunt aan de zijkant van het
systeem.
5V
2.1 A
PHONES
Aansluiting van uw iPod/iPhone/iPad.
• Wanneer een iPod/iPhone/iPad is aangesloten terwijl
het apparaat is ingeschakeld, gaat de weergave van de
iPod/iPhone/iPad niet van start.
Druk op iPod of USB als ingangsbron.
“IPOD” of “USB/IPOD” verschijnt op de hoofddisplay.
• De beschikbare bedieningstoetsen voor de weergave
van de iPod/iPhone/iPad op het apparaat zijn  , 
,  .
• In de volgende gevallen moet u uw iPod/iPhone/iPad
rechtstreeks bedienen:
- Zoeken van een bestand op naam van de artiest of op genre.
- Afspelen in de modus Repeat of Random.
WAARSCHUWING
• Wanneer uw iPod/iPhone/iPad op dit apparaat is
aangesloten en u de iPod/iPhone/iPad rechtstreeks wilt
bedienen, moet u de iPod/iPhone/iPad met uw andere
hand goed vasthouden om een defect als gevolg van een
verkeerd contact te voorkomen.
AUDIO IN
Opmerking
ANTENNA
DC IN
18 V
2 Voer het snoer van de iPod/iPhone/iPad
door de onderzijde van de houder en sluit hem
op de iPod/iPhone/iPad aan.
3
16
Nl
Plaats de iPod/iPhone/iPad op de houder.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone/
iPad voor instructies over het gebruik van de iPod/
iPhone/iPad.
• De iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen wanneer de iPod/
iPhone/iPad op dit apparaat is aangesloten. (Deze
functie wordt tevens in stand-by ondersteund.)
• Als de ingang van iPod op een andere functie wordt
ingesteld, dan wordt de weergave van de iPod/iPhone/
iPad tijdelijk stopgezet.
Belangrijk
Als dit apparaat uw iPod/iPhone/iPad niet kan weergeven,
voer dan de volgende controles uit:
• Controleer of de iPod/iPhone/iPad door dit apparaat
wordt ondersteund.
• Sluit de iPod/iPhone/iPad opnieuw op het apparaat aan.
Als dit niet werkt, probeer dan om de iPod/iPhone/iPad
te resetten.
• Controleer of dit apparaat de software voor de iPod/
iPhone/iPad ondersteunt.
Controleer de volgende onderdelen als de iPod/iPhone/iPad
niet kan worden bediend:
• Is de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze aangesloten?
Sluit de iPod/iPhone/iPad opnieuw op het apparaat aan.
• Blijft de iPod/iPhone/iPad hangen? Probeer de iPod/
iPhone/iPad te resetten en sluit deze opnieuw op het
apparaat aan.
Disc-weergave
06
Hoofdstuk 6:
Disc-weergave
Dit systeem kan een standaard CD, CD-R/RW in CD-formaat
en CD-R/RW met MP3- of WMA-bestanden afspelen, maar
kan deze niet opnemen. Bepaalde audio CD-R en CD-RW
discs kunnen vanwege de status van de disc of opnameapparatuur niet worden afgespeeld.
MP3:
MP3 is een compressieformaat. De afkorting staat voor MPEG
Audio Layer 3. MP3 is een soort audiocodering voortkomend
uit een aanzienlijke compressie van de oorspronkelijke
audiobron met zeer weinig verlies van de geluidskwaliteit.
• Dit systeem ondersteunt MPEG-1/2 audiolaag 3
(samplingsnelheid: 8 kHz tot 48 kHz; bitsnelheid: 32 kbps
tot 320 kbps).
• Tijdens weergave van een VBR bestand verschilt de
tijdteller op het display mogelijk van de werkelijke
weergavetijd.
WMA:
WMA-bestanden (Windows Media Audio) zijn Advanced
System Format-bestanden met geluidsbestanden die via
Windows Media Audio-codec zijn gecomprimeerd. WMA is
door Microsoft ontwikkeld als een bestand met
geluidsindeling voor Windows Media Player.
• WMA wordt door dit systeem ondersteund
(samplingsnelheden: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz;
bitsnelheden: 64 kbps tot 320 kbps).
• Tijdens weergave van een VBR bestand verschilt de
tijdteller op het display mogelijk van de werkelijke
weergavetijd.
Afspelen van discs of bestanden
1 Druk op  STANDBY/ON om het apparaat
in te schakelen.
2 Druk op CD van de afstandsbediening of
druk herhaaldelijk op INPUT van het
hoofdapparaat om de CD-ingang te selecteren.
3 Plaats een disc.
Plaats een disc
met de
labelkant naar
voren.
WAARSCHUWING
• Er mogen niet twee of meer schijven tegelijkertijd in de
gleuf worden geplaatst.
• Speel geen discs af met speciale vormen (hart,
achthoekig, enz.). Dit kan een storing veroorzaken.
• Als de disc niet soepel naar binnen wordt getrokken,
moet u niets gaan forceren. Neem de disc uit de gleuf en
probeer het opnieuw. Als u iets forceert, kan dit
resulteren in beschadigingen of een foutieve werking.
• Raak niet het opname-oppervlak van de disc aan, want
het is mogelijk dat de disc niet goed wordt afgespeeld als
er vingervlekken of vuil op de disc zijn.
• 8 cm discs kunnen niet worden afgespeeld. Probeer ook
geen adapter voor 8 cm CD’s te gebruiken om een
dergelijke disc af te spelen, want dit kan resulteren in
een defect.
• Er mogen geen water en andere vreemde voorwerpen in
de schijfgleuf terecht komen. Hierdoor kan storing
ontstaan.
Opmerking
• Vanwege de structuur van de discinformatie, duurt het
aflezen van een MP3/WMA disc langer dan bij een normale
CD (ongeveer 20 tot 90 seconden).
• Als het begin van de eerste track tijdens versneld achteruit
spelen is bereikt, gaat het apparaat over op de
weergavemodus (alleen voor CD).
• Indien een radio of TV de weergave van de CD stoort, dient
u het toestel verder van de TV of radio te plaatsen.
Tip
• Als het systeem langer dan 20 minuten niet is bediend
terwijl het op CD staat en het geluidsbestand niet is
afgespeeld, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.
• Auto Power Off kan in en uit worden geschakeld (ON/
OFF) (bladzijde 35).
Diverse discfuncties
Functie
Afspelen
Hoger/
lager
fragment
4
Druk op  om de weergave te starten.
Nadat het laatste nummer op de disc is afgespeeld zal het
toestel automatisch stoppen.

Stoppen
Pauzeren
• Steek de disc in het midden van de insteekgleuf en druk
hem zachtjes vanaf boven naar binnen.
• De disc zal automatisch in de gleuf worden getrokken.
Hoofdtoestel
Snel
voorwaarts/
achterwaarts
Afstandsbediening

Indrukken voor de
weergavemodus.



Indrukken tijdens de
stopfunctie.




Indrukken voor de
weergavemodus. Druk op 
om de weergave vanaf het
onderbroken punt te
hervatten.



Bediening
 Druk tijdens weergave op de
stopfunctie.
 Als u de toets in de
stopmodus indrukt, drukt u op
 om de gewenste track te
starten.




 Tijdens weergave ingedrukt

houden.
Laat de toets los om de
weergave te hervatten.
17
Nl
06
Disc-weergave
Geavanceerde weergave van een
CD of MP3/WMA-disc
0
STANDBY/ON
CLOCK
DISPLAY
FOLDER
TUNE+

CD
USB
TUNER
TIMER
iPod
BT AUDIO
AUDIO IN
SLEEP
EQUALIZER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P.BASS
MEMORY
/PROGRAM
MENU
PRESET
REPEAT
DISPLAY
+
RANDOM
MUTE
–
FOLDER
–


TUNE+
VOLUME
TUNE–
+
0
In de herhalingsfunctie kan één fragment, alle fragmenten of
een geprogrammeerde reeks herhaald worden afgespeeld.
Herhalen van één fragment:
Druk herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT ONE” verschijnt.
Druk op ENTER.
Herhaling van alle fragmenten:
ENTER
BASS/TREBLE
CLEAR
Herhaalde weergave
DIMMER

ST/MONO RDS ASPM



PTY
DISPLAY
Direct opzoeken van een fragment
Met de cijfertoetsen kunnen de gewenste tracks op de
huidige schijf worden afgespeeld.
Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening
om de gewenste track te selecteren terwijl de
geselecteerde schijf wordt afgespeeld.
Opmerking
• Een hoger fragmentnummer dan het aantal fragmenten
op de disc kan niet worden gekozen.
Druk herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT ALL” verschijnt.
Druk op ENTER.
Herhalen van gewenste fragmenten:
Voer stap 1 tot 5 uit in het onderdeel “Geprogrammeerde
weergave (CD of MP3/WMA)” op de volgende bladzijde en
druk daarna herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT ALL”
verschijnt. Druk op ENTER.
Annuleren van de herhaalde weergave:
Druk herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT OFF” verschijnt.
Druk op ENTER.
Opmerking
• Druk op  nadat Repeat Play is uitgevoerd. De disc zal
anders doorlopend worden afgespeeld.
• Random Play is niet mogelijk tijdens Repeat Play.
• Als Random Play tijdens Repeat Play wordt ingesteld,
wordt Repeat Play uitgeschakeld.
Willekeurige weergave
Stoppen van de weergave:
De tracks op de disc kunnen automatisch in willekeurige
volgorde worden afgespeeld.
Druk op .
Willekeurig weergave van alle nummers:
Druk herhaaldelijk op RANDOM totdat “RDM ON” verschijnt.
Druk op ENTER.
Annuleren van de willekeurige
weergavevolgorde:
Druk herhaaldelijk op RANDOM totdat “RDM OFF” verschijnt.
Druk op ENTER.
Opmerking
• Bij willekeurige weergave worden de fragmenten
automatisch kris-kras door elkaar weergegeven. (De
volgorde van de tracks kunnen niet worden
geselecteerd.)
• Repeat Play is niet mogelijk tijdens Random Play.
• Als Repeat Play tijdens Random Play wordt ingesteld,
wordt Random Play uitgeschakeld.
18
Nl
Disc-weergave
Geprogrammeerde weergave (CD of
MP3/WMA)
U kunt maximaal 32 fragmenten voor weergave in de
gewenste volgorde kiezen.
1 Druk als het apparaat is stopgezet op
MEMORY/PROGRAM van de afstandsbediening
voor toegang tot het
programmeringsgeheugen.
2 Druk op   of de nummertoetsen van
de afstandsbediening om de gewenste tracks te
selecteren.
3 Druk op ENTER om de map en het
tracknummer te bewaren.
4 Herhaal de stappen 2 tot 3 voor verdere
mappen/fragmenten. U kunt maximaal 32
fragmenten programmeren.
• Druk op MEMORY/PROGRAM als u de
geprogrammeerde tracks wilt controleren.
• Indien u zich heeft vergist kunnen de laatst
geprogrammeerde tracks worden geannuleerd door op
CLEAR te drukken.
5
Druk op  om de weergave te starten.
Annuleren van de geprogrammeerde
weergavefunctie:
Druk tweemaal op  van de afstandsbediening om een
geprogrammeerde weergave te annuleren. In de display
verschijnt: “PRG CLR” en de complete geprogrammeerde
inhoud wordt gewist.
Toevoegen van tracks aan het programma:
Druk op MEMORY/PROGRAM. Volg daarna stappen 2 tot 3
om tracks toe te voegen.
06
Volgorde van de mapweergave
Indien de MP3/WMA-bestanden in verschillende mappen zijn
opgenomen, dan wordt voor elke map automatisch een
nummer vastgelegd.
Deze mappen kunnen via FOLDER op de afstandsbediening
worden geselecteerd. Indien zich in de geselecteerde map
geen compatibele bestandsformaten bevinden, wordt de map
overgeslagen en de volgende map geselecteerd.
Voorbeeld: Hieronder staat aangegeven hoe de mapnummers
worden toegewezen wanneer bestanden met een MP3/WMAindeling worden opgenomen.
1
De ROOT-map is ingesteld als MAP 1.
2 Voor wat betreft de mappen binnen de
ROOT-map (MAP A en MAP B), wordt de map die
eerder op de schijf is opgenomen ingesteld als
MAP 2 en MAP 3.
3 Voor wat betreft de map binnen MAP A
(MAP C en MAP D), wordt de map die eerder op
de schijf is opgenomen ingesteld als MAP 4 en
MAP 5.
4 MAP E die zich in MAP D bevindt, wordt als
MAP 6 ingesteld.
• De informatie over de volgorde van de mappen en
bestanden die op de disc is opgenomen, is afhankelijk
van de schrijfsoftware. Het is mogelijk, dat dit toestel de
bestanden niet weergeeft in de door ons verwachte
afspeelvolgorde.
• Op een schijf met MP3/WMA-bestanden kunnen
maximaal 255 mappen en 999 bestanden (inclusief nietafspeelbare bestanden) worden gelezen.
• Het maximale aantal mappen dat is toegestaan,
inclusief de ROOT-map, is 255 mappen.
ROOT
(MAP 1)
MAP A
(MAP 2)
Opmerking
• Als een schijf wordt uitgeworpen dan is alle
geprogrammeerde content gewist.
• Als u op  STANDBY/ON drukt om op stand-by over te
gaan of de functie van CD in een andere functie te
wijzigen, worden de geprogrammeerde selecties gewist.
• Random Play is niet mogelijk tijdens de bediening van
de programmering.
• Als Random Play tijdens geprogrammeerd afspelen
wordt ingesteld, dan wordt geprogrammeerd afspelen
uitgeschakeld.
MAP B
(MAP 3)
MAP C
(MAP 4)
BESTAND 3
BESTAND 4
BESTAND 5
MAP D
(MAP 5)
BESTAND 6
BESTAND 7
BESTAND 8
MAP E
BESTAND 9
(MAP 6)
BESTAND 10
BESTAND 1
BESTAND 2
19
Nl
06
Disc-weergave
De map kiezen die moet worden
afgespeeld
Voer de volgende stappen uit om de map te kiezen die moet
worden afgespeeld.
STANDBY/ON
0
CLOCK

DISPLAY
CD
USB
TUNER
TIMER
iPod
BT AUDIO
AUDIO IN
SLEEP
2
3
Wijzig de displayinhoud
1
Druk op DISPLAY.
Als de titel, artiest en albumnaam naar het bestand zijn
geschreven, dan wordt die informatie getoond. (Het systeem
toont uitsluitend alfanumerieke tekens. Niet-alfanumerieke
tekens verschijnen als “*”.)
FOLDER
TUNE+
Display van het tracknummer,
de weergavetijd
Display van Titel/Artiest/
Album
ENTER
EQUALIZER
1
MEMORY
/PROGRAM
MENU
Het bestandstype tonen
P.BASS
4
5
7
8
6
PRESET
BASS/TREBLE
CLEAR
–
FOLDER

DIMMER

ST/MONO RDS ASPM
1
Opmerking
–

TUNE+



PTY
DISPLAY
Druk op CD, en laad een MP3-/WMA-schijf.
2 Druk op FOLDER, en druk op / om de
gewenste af te spelen map te selecteren.
3
Druk op ENTER.
De weergave start vanaf het eerste nummer van de
geselecteerde map.
• Als de weergave is stopgezet is het nog steeds mogelijk
om op / te drukken en een map te selecteren.
20
Nl
Display van nummer
van de map/track
+
MUTE
RANDOM
0
DISPLAY
+
9
REPEAT
VOLUME
TUNE–
• “Door auteursrecht beschermde WMA-bestanden” of
“Niet ondersteunde bestanden” kunnen niet worden
afgespeeld. In deze gevallen worden de bestanden
automatisch overgeslagen.
• In sommige gevallen kan er geen informatie worden
weergegeven.
• Het tonen van de titel, artiest en albumnaam wordt
alleen voor MP3-bestanden ondersteund.
USB-weergave
07
Hoofdstuk 7:
USB-weergave
Opmerking
Afspelen van USBopslagapparaten
Het is mogelijk via de USB-interface aan de zijkant van dit
systeem tweekanaals audio te beluisteren.
• Pioneer garandeert niet dat bestanden die op een USBopslagapparaat zijn opgenomen kunnen worden
afgespeeld of dat stroom naar een USB-opslagapparaat
kan worden toegevoerd. Bovendien aanvaardt Pioneer
geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van
bestanden op USB-geheugenapparaten dat optreedt na
het aansluiten op dit apparaat.
1
Druk op USB als de ingangsbron.
“USB/IPOD” wordt op het hoofddisplay aangegeven.
2
Sluit het USB-opslagapparaat aan.
Het aantal mappen of bestanden dat op het aangesloten USBopslagapparaat is opgeslagen verschijnt automatisch op de
hoofddisplay.
• Dit apparaat ondersteunt niet het gebruik van een USBhub.
• Als een iPod/iPhone/iPad op het systeem wordt
aangesloten, dan begint het apparaat automatisch met
opladen.
• USB flash drive die USB 2.0 ondersteunt kan worden
gebruikt.
• Het is mogelijk dat dit apparaat een USBgeheugenapparaat niet herkent, de bestanden niet kan
afspelen of geen stroom aan het USBgeheugenapparaat kan leveren. Zie Wanneer er een USBgeheugenapparaat is aangesloten op bladzijde 31 voor
verdere informatie.
• Als er geen USB-opslagapparaat wordt afgespeeld en er
heeft meer dan 20 minuten lang geen bediening
plaatsgevonden, dan schakelt het apparaat automatisch
uit.
• Auto Power Off kan in en uit worden geschakeld (ON/
OFF) (bladzijde 35).
Herhaalde weergave
In de herhalingsfunctie kan één fragment, alle fragmenten of
een geprogrammeerde reeks herhaald worden afgespeeld.
Herhalen van één fragment:
Druk herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT ONE” verschijnt.
Druk op ENTER.
Herhaling van alle fragmenten:
Druk herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT ALL” verschijnt.
Druk op ENTER.
Herhalen van gewenste fragmenten:
5V
2.1 A
PHONES
AUDIO IN
USBopslagapparaat (in
de handel
verkrijgbaar)
Voer stap 1 tot 5 uit in het onderdeel “Geprogrammeerde
weergave (CD of MP3/WMA)” op de volgende bladzijde en
druk daarna herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT ALL”
verschijnt. Druk op ENTER.
Annuleren van de herhaalde weergave:
Druk herhaaldelijk op REPEAT totdat “RPT OFF” verschijnt.
Druk op ENTER.
ANTENNA
Opmerking
DC IN
18 V
3 Druk op  om de weergave te starten
zodra de herkenning is voltooid.
• Als u overschakelt naar een andere ingangsbron, zorg er
dan voor dat eerst de weergave van het USB-geheugen
wordt stopgezet.
4 Verwijder het USB-opslagapparaat uit het
USB-aansluitpunt.
• Druk op  nadat Repeat Play is uitgevoerd. Anders
wordt het bestand van het USB-opslagapparaat
voortdurend afgespeeld.
• Random Play is niet mogelijk tijdens Repeat Play.
• Als Random Play tijdens Repeat Play wordt ingesteld,
wordt Repeat Play uitgeschakeld.
Willekeurige weergave
Het bestand van het USB-opslagapparaat kan in willekeurige
volgorde automatisch worden afgespeeld.
Schakel het apparaat uit voordat het USB-opslagapparaat
wordt verwijderd.
21
Nl
07
USB-weergave
Willekeurig weergave van alle nummers:
Druk herhaaldelijk op RANDOM totdat “RDM ON” verschijnt.
Druk op ENTER.
Annuleren van de willekeurige
weergavevolgorde:
Druk herhaaldelijk op RANDOM totdat “RDM OFF” verschijnt.
Druk op ENTER.
Opmerking
• Bij willekeurige weergave worden de fragmenten
automatisch kris-kras door elkaar weergegeven. (De
volgorde van de tracks kunnen niet worden
geselecteerd.)
• Repeat Play is niet mogelijk tijdens Random Play.
• Als Repeat Play tijdens Random Play wordt ingesteld,
wordt Random Play uitgeschakeld.
De map kiezen die moet worden
afgespeeld
Voer de volgende stappen uit om de map te kiezen die moet
worden afgespeeld.
1 Druk op USB en sluit het USBopslagapparaat aan.
2 Druk op FOLDER, en druk op / om de
gewenste af te spelen map te selecteren.
3
Druk op ENTER.
De weergave start vanaf het eerste nummer van de
geselecteerde map.
• Als de weergave is stopgezet is het nog steeds mogelijk
om op / te drukken en een map te selecteren.
Wijzig de displayinhoud
Het apparaat kan de in het USB-opslagapparaat opgenomen
informatie weergeven. Zie Wijzig de displayinhoud op
bladzijde 20 voor verdere informatie.
22
Nl
Afspelen in de gewenste volgorde
(Programma-weergave)
Het apparaat kan de in het USB-opslagapparaat opgeslagen
mappen in de gewenste volgorde afspelen. Zie
Geprogrammeerde weergave (CD of MP3/WMA) op bladzijde 19
voor verdere informatie.
Gebruik van de tuner
08
Hoofdstuk 8:
Gebruik van de tuner
• RDS-stations kunnen geheel automatisch worden
afgestemd via de functie Auto Station Program Memory
(ASPM), zie bladzijde 25.
Luisteren naar de
radiouitzendingen
De volgende stappen geven aan hoe de FM-radiostations
worden ingesteld via de automatische (zoekfunctie) en
handmatige (stap-voor-stap) tuningfuncties. Zodra u op een
station heeft afgestemd kunt u de frequentie opslaan zodat
deze later kan worden opgeroepen. Zie Voorkeurzenders
opslaan hieronder voor meer gegevens over deze functie.
0
STANDBY/ON
CLOCK

CD
USB
TUNER
iPod
BT AUDIO
AUDIO IN
2
3
4
5
6
FOLDER
TUNE+
TIMER
ENTER
MEMORY
/PROGRAM
MENU
P.BASS
PRESET
7
8
–
RANDOM
–

0
DISPLAY
+
MUTE
9
REPEAT
TUNE+
VOLUME
TUNE–
+
BASS/TREBLE
CLEAR
FOLDER
• Druk op ST/MONO om de stereomodus te selecteren en
“AUTO” verschijnt op de display.
Slechte FM-ontvangst verbeteren:
1 Druk herhaaldelijk op ST/MONO om MONO
te selecteren.
Hiermee wordt de tuner gewijzigd van stereo naar mono en
zorgt gewoonlijk tevens voor een betere ontvangst.
Voorkeurzenders opslaan
SLEEP
EQUALIZER
1
DISPLAY
Ontvangen van FM stereo uitzendingen:

DIMMER

ST/MONO RDS ASPM
Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig dat
u de frequentie opslaat in het geheugen van de apparaat om
hem later makkelijk te kunnen oproepen (Preset-tuning). Zo
hoeft u niet telkens handmatig af te stemmen op de zender.
In dit apparaat kunt u maximaal 30 zenders in het geheugen
opslaan.



PTY
DISPLAY
0
DISPLAY
CLEAR
TUNE+
DISPLAY
Afstemmen
PRESET
TUNE–
–

1
Houd TUNE +/– ingedrukt, het scannen start automatisch en
de tuner stopt bij het zendstation dat als eerste wordt
ontvangen.
2
• Ingeval van radiostoringen, wordt de automatische
tuning automatisch bij dat punt gestopt.
• Automatische tuning slaat stations met een zwak
signaal over.
• Druk op  om automatische tuning te stoppen.
• Als op een RDS-station (Radio Data System) wordt
afgestemd, wordt eerst de frequentie getoond. Tenslotte
zal de naam van het station getoond worden.
PRESET
MEMORY
/PROGRAM
–
DIMMER
TUNE–
VOLUME
+
+
MUTE
3 Druk op TUNE +/– van de afstandsbediening
om op het gewenste station af te stemmen.
Automatisch afstemmen:
Opmerking
FOLDER
VOLUME
+
+
Druk herhaaldelijk op TUNE +/– om op het gewenste station
af te stemmen.
RANDOM
ENTER
MEMORY
/PROGRAM
MENU
Druk op TUNER.
Handmatig afstemmen:
TUNE+
ENTER
MENU
1 Druk op de toets  STANDBY/ON om het
apparaat in te schakelen.
2
REPEAT
0
FOLDER
MUTE

–
–
Stem af op de gewenste zender.
Zie Afstemmen voor meer informatie.
Druk op MEMORY/PROGRAM.
Het presetnummer gaat knipperen.
3 Druk op PRESET +/– om het in te stellen
kanaal te selecteren.
4 Druk op MEMORY/PROGRAM om dat
station in het geheugen op te slaan.
Als het presetnummer van knipperen op branden is
overgegaan, herhaal dan de procedure vanaf stap 2 voordat
het station in het geheugen wordt opgeslagen.
• Herhaal de stappen 1 tot 4 om andere zenders in te
stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer
een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt,
zal de eerder opgeslagen zender worden gewist.
23
Nl
08
Gebruik van de tuner
Opmerking
• De back-upfunctie houdt de opgeslagen stations enkele
uren lang vast ingeval van een stroomonderbreking of
als het netsnoer losraakt.
Instellen van een voorkeurzender
1 Druk op PRESET +/– om het gewenste
station te selecteren.
Aftasten van de voorkeuzezenders
De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch
worden afgetast. (Aftasten voorkeuzegeheugen)
1
Houd PRESET +/– ingedrukt.
Het presetnummer verschijnt en de geprogrammeerde
stations worden elk 5 seconden lang één voor één ingesteld.
2 Druk nogmaals op PRESET +/– als het
gewenste station is gevonden.
Wissen van het gehele ingestelde
geheugen
1
Druk op TUNER op de afstandsbediening.
2 Druk op CLEAR totdat “MEM CLR”
verschijnt.
Opmerking
• Alle stations worden gewist.
Gebruiken van het Radio Data
Systeem (RDS)
Een inleiding tot RDS
RDS (Radio Data System – radiogegevenssysteem) is een
systeem dat de meeste FM-radiozenders gebruiken om
luisteraars informatie te verschaffen – bijvoorbeeld de naam
van de zender en het soort uitzending dat ze verzorgen.
Met RDS kunt u zoeken naar typen programma’s. U kunt
bijvoorbeeld een station zoeken dat het programmatype JAZZ
uitzendt op dit moment.
U kunt naar de volgende soorten programma’s zoeken:
NEWS – Nieuws
AFFAIRS – Actualiteiten
INFO – Algemene informatie
SPORT – Sport
EDUCATE – Educatief
DRAMA – Hoorspelen e.d.
CULTURE – Nationale of
regionale cultuur, theater enz.
SCIENCE – Wetenschap en
technologie
VARIED – Meestal
praatprogramma’s, zoals
quizzen of interviews.
POP M – Popmuziek
ROCK M – Rockmuziek
EASY M – ‘Easy listenning’
rustige populaire muziek
LIGHT M – ‘Lichte’ klassieke
muziek
CLASSICS – ‘Serieuze’
klassieke muziek
OTHER M – Muziek die niet in
een van bovenstaande
categorieën valt
WEATHER – Weerberichten
FINANCE – Beursberichten,
financieel en zakelijk nieuws
enz.
CHILDREN –
Kinderprogramma’s
SOCIAL – ‘Human interest’,
programma’s over sociale
aangelegenheden
RELIGION – Religieuze
programma’s
PHONE IN – Programma’s
waarin mensen telefonisch
hun mening kunnen geven
TRAVEL – Programma’s over
reizen (maar geen
verkeersinformatie)
LEISURE – Hobby en vrije tijd
JAZZ – Jazz
COUNTRY –
Country&Western-muziek
NATION M – Populaire muziek
in een andere taal dan Engels
OLDIES – Gouwe ouwen
(muziek uit de jaren 50 en 60)
FOLK M – Volksmuziek
DOCUMENT – Documentaires
TEST – Uitzenden wanneer
apparatuur of receivers voor
nooduitzending worden getest.
ALARM – Noodbericht,
uitgezonden onder
uitzonderlijke omstandigheden
om te waarschuwen voor
gebeurtenissen die een publiek
gevaar vertegenwoordigen.
Naar RDS-programma’s zoeken
U kunt een programmatype uit bovenstaande lijst kiezen.
1
Druk op TUNER op de afstandsbediening.
2
Druk op RDS PTY op de afstandsbediening.
“SELECT” wordt ongeveer 6 seconden lang getoond.
3 Druk op / of / om het
programmatype te selecteren waarnaar u wilt
luisteren.
Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verschijnt het
programmatype. Als de toets ingedrukt wordt gehouden, blijft
het programmatype getoond worden.
4 Druk nogmaals op RDS PTY terwijl het
geselecteerde programmatype wordt
weergegeven (binnen 6 seconden).
Nadat het geselecteerde programmatype 2 seconden is
opgelicht, verschijnt “SEARCH”, en begint de functie met
zoeken.
Opmerking
• Begin, zodra de display stopt met knipperen, weer bij
stap 2. Zodra het systeem een gewenst programmatype
tegenkomt, gaat het overeenkomstige kanaalnummer
ongeveer 8 seconden lang branden, en wordt vervolgens
de stationsnaam weergegeven.
24
Nl
Gebruik van de tuner
08
• Als u naar hetzelfde programmatype van een ander
station wilt luisteren, drukt u op de RDS PTY terwijl het
kanaalnummer of de stationnaam knippert. Het toestel
zal dan de volgende zender opzoeken.
• Als er geen zender gevonden kan worden, zal de
aanduiding “NO FOUND” 4 seconden lang getoond
worden.
Via RDS verzorgde informatie
Elke keer dat RDS DISPLAY wordt ingedrukt, wordt de display
als volgt gewijzigd:
STANDBY/ON
CLOCK
DISPLAY

CD
USB
TUNER
iPod
BT AUDIO
AUDIO IN
FOLDER
TUNE+
TIMER
SLEEP
ENTER
EQUALIZER
1
2
MEMORY
/PROGRAM
MENU
3
P.BASS
4
5
6
7
8
9
PRESET
CLEAR
+
MUTE
REPEAT
–
RANDOM
0
DISPLAY
–

TUNE+
VOLUME
TUNE–
+
BASS/TREBLE

FOLDER

DIMMER

ST/MONO RDS ASPM


PTY
DISPLAY
Voortijdig stoppen van de ASPM functie:
Druk op  tijdens het scannen door stations. De reeds in het
geheugen opgeslagen zenders worden hier bewaard.
Opmerking
• Als dezelfde zender op verschillende frequenties
uitzendt, zal de sterkst doorkomende frequentie in het
geheugen worden opgeslagen.
• Een zender met dezelfde frequentie als een reeds in het
geheugen opgeslagen zender zal niet worden
opgeslagen.
• Als er reeds 30 zenders in het geheugen zijn opgeslagen,
zal het scannen worden afgebroken. Wanneer u het
ASPM-proces wilt herhalen, moet u het
geprogrammeerde geheugen wissen.
• “END” wordt ongeveer 4 seconden getoond indien er
geen zender in het geheugen is vastgelegd.
• Als de RDS signalen zeer zwak zijn, is het mogelijk dat de
naam van de zender in kwestie niet in het geheugen kan
worden opgeslagen.
• U kunt dezelfde zendernaam opslaan in verschillende
kanalen.
• Het is mogelijk dat de zendernamen tijdelijk afwijken in
bepaalde gebieden of gedurende bepaalde perioden.
OPTION
Stationsnaam (PS)
Frequentie
Programmatype (PTY)
Radiotekst (RT)
Wanneer u afstemt op een zender die geen RDS gegevens
uitzendt, of op een zeer zwakke RDS zender, zal het display in
deze volgorde veranderen:
No RDS
FM 98.80 MHz
Auto Station Program Memory (ASPM)
gebruiken
Tijdens de ASPM functie zoekt de tuner automatisch nieuwe
RDS-zenders zoeken. Er kunnen maximaal 30 zenders worden
vastgelegd.
Als u al een paar zenders in het geheugen heeft gezet, zal het
aantal nieuwe zenders dat u kunt opslaan minder zijn.
1
Druk op TUNER op de afstandsbediening.
2 Houd RDS ASPM op de afstandsbediening
ingedrukt.
Nadat “ASPM” ongeveer 4 seconden heeft geknipperd, zal het
scannen beginnen (87,5 MHz tot 108 MHz).
Na het scannen zal het aantal zenders dat in het geheugen is
opgeslagen 4 seconden worden getoond, waarna 4 seconden
lang de aanduiding “END” getoond zal worden.
Opmerkingen aangaande het gebruik
van RDS
Mocht zich een van de volgende gevallen
voordoen, dan betekent dit niet dat het
toestel defect is:
• “PS”, “No PS” en de stationnaam verschijnen om de
beurt en op de juiste wijze.
• Indien een bepaalde zender niet de juiste signalen
uitzendt of aan het testen is, zal de RDS
ontvangstfunctie mogelijk niet juist functioneren.
• Het is mogelijk dat gegevens zoals de zendernaam niet
getoond worden wanneer u afstemt op een RDS zender
waarvan het signaal te zwak is.
• “No PS”, “No PTY” of “No RT” zal ongeveer 5 seconden
langknipperen, waarna de frequentie getoond zal
worden.
Opmerkingen over radiotekst:
• De eerste 8 tekens van de radiotekst verschijnen, en
vervolgens worden deze over de display gescrold.
• Als u afstemt op een RDS zender die geen radiotekst
gegevens uitzendt, zal de aanduiding “No RT” getoond
worden wanneer u overschakelt naar de radiotekst.
• Terwijl radiotekstgegevens ontvangen worden, of
wanneer de inhoud van de tekst gewijzigd wordt, zal “RT”
op het display verschijnen.
25
Nl
09
Overige aansluitingen
Hoofdstuk 9:
Overige aansluitingen
WAARSCHUWING
• Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer van
het wandcontact voordat u apparatuur aansluit of
aansluitingen wijzigt.
Aansluiten van extra apparatuur
Sluit de AUDIO IN-miniplugstekker aan de zijkant aan op het
extra afspeelapparaat.
• Deze methode kan worden gebruikt om muziek op dit
apparaat af te spelen vanaf de iPod/iPhone/iPad die het
gebruik van een iPod/iPhone-dock en USB-aansluitpunt
(Zijkant) niet ondersteunt.
5V
2.1 A
Stereominiplug
kabel (In de
handel
verkrijgbaar)
PHONES
AUDIO IN
ANTENNA
DC IN
18 V
Draagbaar
audiosysteem, enz.
1 Wijzig de ingang door op INPUT van het
hoofdapparaat te drukken of op AUDIO IN van
de afstandsbediening.
Als INPUT is geselecteerd, dan wordt “AUDIO IN” op het
hoofddisplay weergegeven.
Opmerking
• Als de AUDIO IN ministekkeringang wordt verbonden
met de hoofdtelefoonaansluiting van de extra
apparatuur, wordt het volume van het apparaat ingesteld
met de volumeregeling op de extra apparatuur. Als het
geluid vervormd is nadat u het volume van het apparaat
heeft verlaagd, probeer dan het volume op de
aanvullende weergavecomponent te verlagen.
26
Nl
Bluetooth® Audioweergave (alleen X-SMC22)
10
Hoofdstuk 10:
Bluetooth® Audioweergave (alleen XSMC22)
Muziek weergeven met behulp van
Bluetooth draadloze technologie
Gebruik van de afstandsbediening
Met de afstandsbediening die bij dit systeem wordt geleverd
kunt u media afspelen en stopzetten en andere bewerkingen
uitvoeren.
Opmerking
• Het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie moet AVRCP-profielen ondersteunen.
• Bewerkingen van afstandsbedieningen kunnen niet
worden gegarandeerd voor alle apparaten die zijn
voorzien van Bluetooth draadloze technologie.
Apparaat met Bluetooth
draadloze technologie:
Mobiele telefoon
Apparaat met Bluetooth
draadloze technologie:
Digitale muziekspeler
Apparaat zonder Bluetooth draadloze
technologie: Digitale muziekspeler
+
Bluetooth® audiozender (los verkrijgbaar)
Muziekgegevens
POWER ON
TIMER
BT CONNECT
TUNE
PUSH OPEN
Gebruik van de
afstandsbediening
Op het systeem kan muziek worden afgespeeld die draadloos
op met Bluetooth uitgeruste apparatuur (mobiele telefoon,
digitale muziekspelers, enz.) is opgeslagen. Tevens kan een
Bluetooth audiotransmitter (afzonderlijk in de handel
verkrijgbaar) worden gebruikt, zodat muziek van apparatuur
kan worden afgespeeld die de Bluetooth-functionaliteit niet
heeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het met
Bluetooth uitgeruste apparaat voor meer gegevens.
Opmerking
• Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
PIONEER CORPORATION gebruikt deze onder licentie
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
eigendom van de respectieve eigenaren.
• Het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie moet A2DP-profielen ondersteunen.
• Pioneer garandeert niet de juiste aansluiting en functies
van dit apparaat met alle apparatuur die is voorzien van
Bluetooth draadloze technologie.
Paren met het systeem (eerste
vastlegging)
De paring dient te worden uitgevoerd om muziek, die op een
met Bluetooth uitgerust apparaat is opgeslagen, af te spelen.
De paring moet worden uitgevoerd als het systeem voor het
eerst met het met Bluetooth uitgeruste apparaat wordt
gebruikt, of als de paringsgegevens van het apparaat om de
een of andere reden zijn gewist.
De paring moet worden uitgevoerd zodat er communicatie
kan plaatsvinden via Bluetooth draadloze technologie.
• De paring wordt alleen de eerste maal dat het systeem
en het met Bluetooth uitgeruste apparaat samen worden
gebruikt, uitgevoerd.
• Om communicatie via de Bluetooth draadloze
technologie te laten plaatsvinden dient de paring zowel
op het systeem als het met Bluetooth uitgeruste
apparaat te worden uitgevoerd.
• Nadat de BT AUDIO is ingedrukt en de BT AUDIOingang is ingeschakeld, moet de paringsprocedure van
het met Bluetooth uitgeruste apparaat worden
uitgevoerd. Als de paring op de juiste wijze is uitgevoerd,
hoeven de paringsprocedures voor het systeem zoals
hieronder aangegeven niet te worden uitgevoerd.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het met Bluetooth
uitgeruste apparaat voor meer gegevens.
1 Druk op  STANDBY/ON en schakel het
apparaat in.
2
Druk op BT AUDIO.
Het systeem schakelt over op BT AUDIO en PAIRING
verschijnt.
27
Nl
Bluetooth® Audioweergave (alleen X-SMC22)
10
3 Schakel het met Bluetooth uitgeruste
apparaat waarmee gepaard moet worden in en
voer de paringsprocedure uit.
De paring gaat van start.
• Plaats het met Bluetooth uitgeruste apparaat dichtbij het
systeem.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met
Bluetooth uitgeruste apparaat voor gegevens over
wanneer de paring kan worden uitgevoerd en de
procedures die voor de paring vereist zijn.
• Als de pincode-ingang wordt gevraagd, moet “0000”
worden ingevoerd. (Dit apparaat kan uitsluitend met de
pincode “0000” worden ingesteld.)
4 Bevestig op het met Bluetooth uitgeruste
apparaat dat de paring is voltooid.
Als de paring met het met Bluetooth uitgeruste apparaat op
de juiste wijze is voltooid, wordt de naam van het met
Bluetooth uitgeruste apparaat op het voorpaneel van het
systeem weergegeven. (Alleen alfanumerieke tekens van één
byte kunnen worden getoond. Elk teken dat niet kan worden
getoond wordt met “*” aangeduid.)
De BT CONNECT LED-display
Paringstatus
LED-display
Paring stand-by
Langzaam knipperen
Paring voltooid
Brandt
Luister naar muziek op het
systeem vanaf een met Bluetooth
uitgerust apparaat
1
Druk op BT AUDIO.
Het systeem schakelt over op de BT AUDIO-ingang.
2 Een Bluetooth-aansluiting wordt tot stand
gebracht tussen het met Bluetooth uitgeruste
apparaat en dit systeem.
De procedures voor de aansluiting op dit systeem moeten
vanaf het met Bluetooth uitgeruste apparaat worden
uitgevoerd.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met
Bluetooth uitgeruste apparaat voor gegevens over de
aansluitingsprocedures.
3 Speel muziek af vanaf het met Bluetooth
uitgeruste apparaat.
BT STANDBY
Het volgende kan worden uitgevoerd als het systeem op
stand-by staat terwijl BT STANDBY is ingeschakeld (ON).
28
Nl
Als een met Bluetooth uitgevoerd apparaat wordt
geselecteerd dat reeds eerder op dit systeem is aangesloten
geweest (de paring is reeds uitgevoerd), wordt het systeem
automatisch met de BT AUDIO-functie ingeschakeld.
BT STANDBY-instellingen
In- en uitschakelen (ON/OFF) door de BT AUDIO-toets, die
zich bovenop het systeem bevindt, 3 seconden lang in te
drukken.
De instelling kan alleen worden gedaan via de BT AUDIOtoets op het apparaat. De instelling kan niet via de
afstandsbediening worden uitgevoerd.
Opmerking
• Als BT STANDBY is ingeschakeld (ON), verschijnt “BT
STANDBY ON” in de hoofddisplay.
• Als BT STANDBY is uitgeschakeld (OFF), verschijnt “BT
STANDBY OFF” in de hoofddisplay.
Aansluiting tijdens BT STANDBY via het met
Bluetooth uitgevoerde apparaat
Als het met Bluetooth uitgevoerde apparaat reeds eerder
tijdens BT STANDBY op het systeem is aangesloten geweest
(paring is reeds uitgevoerd), kan het apparaat rechtstreeks uit
de eerder gedane aansluiting een aansluitverzoek ontvangen.
Het apparaat gaat de BT AUDIO-functie gebruiken en zal
aansluiten op een met Bluetooth uitgevoerd apparaat.
Ook bij apparatuur waarvoor al een paring met dit systeem is
uitgevoerd zal in de volgende gevallen tijdens BT STANDBY
geen aansluiting plaatsvinden.
In die gevallen dient u de in het geheugen opgenomen paring
uit het met Bluetooth draadloze technologie uitgevoerde
apparaat te wissen en de paring opnieuw uitvoeren.
• Maximaal 8 paringen kunnen met dit systeem in het
geheugen worden opgenomen. Als op meer dan 8 met
Bluetooth draadloze technologie uitgevoerde apparaten
wordt aangesloten, wordt de oudste paring uit het
geheugen gewist.
• Als de instellingen op de fabrieksinstellingen worden
teruggesteld, wordt al het paringsgeheugen gewist.
Waarschuwing radiogolven
Dit apparaat maakt gebruik van een radiogolffrequentie van
2,4 GHz, wat een band is die wordt gebruikt door andere
draadloze systemen (zie lijst hieronder). Om ruis of
onderbroken communicatie te voorkomen, dient u dit
apparaat niet in de buurt van dergelijke apparaten te
gebruiken, of dient u ervoor te zorgen dat die apparaten
tijdens het gebruik uitgeschakeld zijn.
• Draadloze telefoons
• Draadloze faxmachines
• Magnetrons
• Draadloze LAN-apparaten (IEEE802.11b/g)
• Draadloze AV-apparatuur
• Draadloze regelaars voor spelsystemen
• Gezondheidsapparaten op basis van microgolven
Bluetooth® Audioweergave (alleen X-SMC22)
• Bepaalde babyphones
Andere, minder bekende apparatuur die op dezelfde
frequentie werkzaam kan zijn:
• Antidiefstalsystemen
• Amateurradiostations (HAM)
• Logistieke beheersystemen in magazijnen
• Discriminatiesystemen voor trein- of
noodhulpvoertuigen
Opmerking
• Als er ruis verschijnt in uw televisiebeeld, is het mogelijk
dat apparatuur die is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten
die door dit apparaat worden ondersteund)
signaalinterferentie veroorzaken met de antenneingangsaansluiting van uw televisie, videospeler,
satelliettuner enz. Vergroot in dit geval de afstand tussen
de antenne-ingangsaansluiting en de apparatuur die is
voorzien van Bluetooth draadloze technologie of dit
apparaat (met inbegrip van producten die door dit
apparaat worden ondersteund).
• Als er iets is dat de baan blokkeert tussen dit apparaat
(met inbegrip van apparaten die door dit apparaat
worden ondersteund) en de apparatuur die is voorzien
van Bluetooth draadloze technologie (zoals een metalen
deur, een betonwand of isolatie waarin aluminiumfolie is
verwerkt), kan het zijn dat u de plaats van uw systeem
moet veranderen om signaalruis en onderbrekingen te
voorkomen.
Omvang van de werking
Gebruik van dit apparaat is beperkt tot thuisgebruik. (De
zendafstand kan minder zijn als gevolg van de
communicatieomgeving.)
In de volgende locaties kan het geluid worden onderbroken of
gestopt als gevolg van slechte omstandigheden of het niet
kunnen ontvangen van radiogolven:
• In gebouwen met gewapend beton of woningen gemaakt
met stalen of ijzeren dragende delen.
• In de buurt van metalen meubilair.
• In een menigte mensen of in de buurt van een gebouw of
een obstakel.
• Op een locatie die is blootgesteld aan het magnetische
veld, statische elektriciteit of radiogolfinterferentie van
radiocommunicatieapparatuur die gebruik maakt van
dezelfde frequentieband (2,4 GHz) als dit apparaat, zoals
een 2,4 GHz draadloos LAN-apparaat (IEEE802.11b/g) of
een magnetron.
• Wanneer u in een dichtbevolkt woongebied woont
(appartement, rijtjeshuis enz.) en de magnetron van uw
buren in de buurt van uw systeem is geplaatst, kunt u
last hebben van radiogolfinterferentie. Wanneer dit
gebeurt, verplaatst u het apparaat naar een andere plek.
Wanneer de magnetron niet wordt gebruikt, is er geen
radiogolfinterferentie.
10
Weerkaatsingen van radiogolven
De radiogolven die door dit apparaat worden ontvangen zijn
de radiogolven die rechtstreeks afkomstig zijn van het
apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie
(directe golven) en de golven die vanuit verschillende
richtingen komen als gevolg van de weerkaatsingen tegen
muren, meubilair en gebouw (weerkaatste golven). De
weerkaatste golven (als gevolg van obstakels en reflecterende
voorwerpen) produceren daarnaast opnieuw een
verscheidenheid aan weerkaatste golven alsmede een variatie
in ontvangstomstandigheden, afhankelijk van de locaties.
Wanneer de audio als gevolg van dit verschijnsel niet meer
correct kan worden ontvangen, kunt u proberen de locatie van
het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie iets te veranderen. Het geluid kan tevens worden
onderbroken als gevolg van de weerkaatste golven wanneer
een persoon door de ruimte tussen dit apparaat en het
apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie
loopt of deze nadert.
Voorzorgsmaatregelen betreffende de
aansluiting op producten die door dit
apparaat worden ondersteund
• Zorg dat de aansluitingen voor alle apparatuur die door
dit apparaat wordt ondersteund, inclusief alle
audiosnoeren en netsnoeren, is voltooid voordat u de
verbinding met dit apparaat maakt.
• Nadat de aansluitingen op dit apparaat zijn voltooid,
moet u controleren of de audiosnoeren en netsnoeren
niet samen zijn gebundeld.
• Controleer bij het loskoppelen van het apparaat of er
voldoende werkruimte rondom het apparaat is.
• Wanneer u de aansluiting wijzigt van de audiosnoeren of
andere snoeren voor producten die door dit apparaat
worden ondersteund, moet u controleren of er
voldoende werkruimte rondom het apparaat is.
29
Nl
11
Aanvullende informatie
Hoofdstuk 11:
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of storingen. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit apparaat,
controleert u eerst de onderstaande punten. Soms ligt de oorzaak van het probleem bij een ander apparaat. Controleer de andere
apparaten en de elektrische apparatuur die in gebruik is. Als u het probleem aan de hand van de gegeven maatregelen niet kunt
verhelpen, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Pioneer servicecentrum of met uw dealer om het
apparaat te laten repareren.
• Als het apparaat niet naar behoren functioneert vanwege externe effecten zoals statische elektriciteit, haalt u de stekker uit
het stopcontact en steekt u deze weer in het stopcontact om het apparaat weer normaal te doen werken.
Algemeen probleem
Probleem
Controle
Oplossing
De instellingen die u hebt
gedaan zijn gewist.
Is het netsnoer uitgetrokken?
Als het netsnoer is uitgetrokken, worden de gedane instellingen
gewist. Stel de tijd nogmaals in. Verwijder het netsnoer niet als u
niet wilt dat de instellingen worden gewist.
Verschil in volume tussen
CD’s, MP3, WMA, iPod/
iPhone/iPad, Tuner en
AUDIO IN.
Dit duidt niet op een storing in de
werking van dit apparaat.
Het volume kan verschillen afhankelijk van de ingangsbron en
opmaak van de opname.
Het apparaat reageert niet op Voert u de bediening op grote
de afstandsbediening.
afstand uit?
Staat de sensor voor de
afstandsbediening bloot aan direct
zonlicht of scherp kunstlicht zoals
bijv. TL-verlichting?
De schijf kan niet worden
afgespeeld.
Blijf binnen de 7 m, 30º van de afstandsbedieningssensor op het
voorpaneel (bladzijde 7).
De signalen van de afstandsbediening worden niet juist ontvangen
als de sensor van de afstandsbediening blootstaat aan direct
zonlicht of scherp kunstlicht zoals bijv. TL-verlichting.
Zijn de batterijen leeg?
Vervang de batterijen (bladzijde 5).
Bevat de schijf krassen?
Schijven met krassen kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
Is de schijf vuil?
Verwijder het vuil van de schijf (bladzijde 34).
Is de disc goed in de discgleuf
gestoken?
Plaats een disc met de labelkant naar voren (bladzijde 17).
Staat het apparaat op een plaats met Er kan zich binnenin condensvorming hebben voorgedaan. Wacht
veel vocht?
even totdat de condens is verdampt. Plaats het apparaat niet te
dicht bij een airconditioning enz. (bladzijde 34).
Geluid slaat over als de schijf Staat het afspeelvolume te hard?
wordt afgespeeld.
Map- of bestandsnamen
worden niet herkend.
Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
30
Nl
Verlaag het weergavegeluid als het geluid tijdens de weergave bij
hoog volume overslaat (bladzijde 12).
Is het maximaal aantal mappen of
Er kunnen tot 255 mappen worden herkend op eenzelfde disc. Er
bestandsnamen dat het apparaat kan kunnen tot 999 bestanden worden herkend binnen een enkele map.
herkennen niet overschreden?
Afhankelijk van de mappenstructuur bestaat echter de kans dat het
apparaat bepaalde mappen of bestanden niet herkent.
Als er 20 minuten of langer geen weergave of bediening is geweest,
wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
Auto Power Off kan in en uit worden geschakeld (ON/OFF)
(bladzijde 35).
Aanvullende informatie
11
Probleem
Controle
Kan geen met Bluetooth
uitgerust apparaat
aansluiten, er komt geen
geluid uit, of het geluid wordt
bij de aansluiting afgebroken.
(alleen X-SMC22)
Bevindt er zich apparatuur in de
Als dat het geval is moet deze apparatuur van het systeem
buurt die elektromagnetische golven verwijderd worden of moet andere apparatuur die
elektromagnetische golven uitzendt niet meer worden gebruikt.
in de 2,4 GHz band (microgolven,
draadloze LAN-apparatuur, andere
met Bluetooth uitgeruste apparatuur
enz.) uitzendt?
Oplossing
Staat het met Bluetooth uitgeruste
apparaat te ver van het systeem
verwijderd, of bevindt er zich een
obstakel tussen?
Plaats het met Bluetooth uitgeruste apparaat in dezelfde ruimte
zonder obstakels ertussen, en binnen een bereik van 10 m *.
* Alleen het aanbevolen bereik. Het feitelijk mogelijke
communicatiebereik varieert afhankelijk van de omgeving.
Is het met Bluetooth uitgeruste
apparaat op een functie ingesteld
waarbij Bluetooth draadloze
communicatie mogelijk is?
Controleer de instellingen op het met Bluetooth uitgeruste
apparaat.
Is de paring niet geslaagd, of heeft
het systeem of het met Bluetooth
uitgeruste apparaat de vorige
paringsinstelling gewist?
Voer de paringsprocedure nogmaals uit.
Wordt het apparaat dat u probeert
aan te sluiten door een profiel
ondersteund?
Gebruik een met Bluetooth uitgevoerd apparaat dat A2DP
ondersteunt.
Wanneer er een USB-geheugenapparaat is aangesloten
Probleem
Controle
Oplossing
Het USB-opslagapparaat
wordt niet herkend.
Is het USB-opslagapparaat op de
juiste wijze aangesloten?
Sluit het apparaat stevig aan (geheel ingestoken).
Is het USB-opslagapparaat via een
USB-hub aangesloten?
Dit apparaat ondersteunt geen USB-hubs. Sluit het USBopslagapparaat rechtstreeks aan.
Wordt het USB-opslagapparaat door
dit systeem ondersteund?
Dit apparaat herkent alleen USB-apparaten die bedoeld zijn voor
gegevensopslag.
Dit apparaat is geschikt voor draagbare flash-geheugenapparaten
en digitale muziekspelers.
Alleen de bestandssystemen FAT16 en FAT32 worden ondersteund.
Andere bestandssystemen (exFAT, NTFS, HFS enz.) worden niet
ondersteund.
USB flash drive die USB 2.0 ondersteunt kan worden gebruikt.
Het gebruik van drivers voor harde schijven wordt niet door dit
apparaat ondersteund.
Dit duidt niet op een storing in de
werking van dit apparaat.
Het bestand kan niet worden Is het bestand auteursrechtelijk
afgespeeld.
beschermd (door DRM)?
Dit duidt niet op een storing in de
werking van dit apparaat.
Schakel het apparaat uit en daarna weer in.
Sommige USB-opslagapparaten worden niet op de juiste wijze
herkend.
Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
Bestanden die op een computer zijn opgeslagen kunnen niet
worden afgespeeld.
Het is mogelijk dat sommige bestanden niet kunnen worden
afgespeeld.
31
Nl
11
Aanvullende informatie
Probleem
Controle
Oplossing
Mappen of bestandsnamen
Bevatten de map- of bestandsnamen Het maximum aantal tekens dat voor de map en bestandsnamen
worden niet juist of helemaal meer dan 30 tekens?
kan worden weergegeven is 30.
niet aangegeven.
Map- of bestandsnamen
worden niet in alfabetische
volgorde weergegeven.
Dit duidt niet op een storing in de
werking van dit apparaat.
De volgorde waarin de map- en bestandsnamen worden
weergegeven is afhankelijk van de volgorde waarin de mappen of
bestanden op het USB-opslagapparaat zijn opgenomen.
Herkenning van het USBopslagapparaat neemt veel
tijd in beslag.
Wat is de capaciteit van de USBopslagapparaten?
Het duurt even voordat de gegevens zijn geladen als een USBopslagapparaat met grote capaciteit wordt aangesloten (dit kan
enkele minuten in beslag nemen).
Er is geen stroomtoevoer
naar het USBopslagapparaat.
Verschijnt de aanduiding AUTH ERR Schakel het apparaat uit en daarna weer in.
op het display op het voorpaneel? Er
Schakel het apparaat uit, verwijder het USB-opslagapparaat en sluit
wordt geen stroom toegevoerd als
het weer aan.
het stroomverbruik te hoog is.
Druk op INPUT om over te schakelen naar een andere ingangsbron
en schakel dan terug naar de USB-stand.
Ingeval van aansluiting van een iPod/iPhone/iPad
Probleem
Oplossing
Kan de iPod/iPhone/iPad niet bedienen met de afstandsbediening.
Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze is
aangesloten (zie Aansluiten van uw iPod/iPhone op bladzijde 15).
De iPod/iPhone/iPad werkt niet.
Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad op de juiste wijze is
aangesloten (zie Aansluiten van uw iPod/iPhone op bladzijde 15).
Als de iPod/iPhone/iPad onvoorzien is gestopt, probeer de iPod/
iPhone/iPad dan te resetten en sluit deze opnieuw op het apparaat
aan.
Afmetingen (achterzijde)
Apparaat: mm
520
154
77
9
218
146
Middellijn
32
Nl
17
Aanvullende informatie
11
Afspeelbare schijven en indelingen
Audio CD
WMA
MP3
• In de audiohandel verkrijgbare audio-CD’s
• CD-R/-RW/-ROM discs met muziek die is opgenomen in het CD-DA formaat
WMA-bestanden die op CD-R/-RW/-ROM-schijven zijn opgenomen of USB-opslagapparatuur
MP3-bestanden die op CD-R/-RW/-ROM-schijven of USB-opslagapparaten zijn opgenomen
• Alleen discs die gefinaliseerd zijn kunnen worden
afgespeeld.
• Discs die zijn opgenomen in de packet-write-modus
(UDF-indeling) zijn niet compatibel met dit apparaat.
• De hierin genoemde ondernemingen en productnamen
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de betreffende ondernemingen.
• Alleen discs die zijn opgenomen volgens de ISO9660
niveau 1, niveau 2 en Joliet-normen kunnen worden
afgespeeld.
• Bestanden met een DRM (Digital Rights Management)
beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.
Opmerking
• Dit apparaat is niet geschikt voor multisessie-discs of
multiborder-opnamen.
• Multisessie/multiborder-opname is een
opnamemethode waarbij de gegevens op een enkele
disc worden opgenomen in meerdere sessies of tussen
twee of meer begrenzingen (“borders”). Een “sessie” of
een “border” is een complete opnameeenheid,
bestaande uit een volledig stel gegevens vanaf de intro
tot en met het slotakkoord of de aftiteling.
Let op tijdens het gebruik
Wanneer het apparaat wordt
verplaatst
Zorg er bij het verplaatsen van het systeem allereerst voor dat
er geen schijf is geladen en dat de iPod/iPhone/iPad is
afgesloten. Druk vervolgens op  STANDBY/ON, wacht
totdat “STAND BY” op de hoofddisplay verdwijnt en schakel
dan het apparaat uit en verwijder het netsnoer. Er kan schade
ontstaan als het systeem wordt vervoerd of verplaatst terwijl
een schijf is geladen, of als een ander apparaat is
aangesloten op de iPod/iPhone-dock, het USB-aansluitpunt
of de AUDIO IN mini-plugstekker.
De dock mag niet worden gebruikt om
het apparaat te verplaatsen
Omtrent kopieerbeveiligde CD’s
Dit apparaat is ontworpen om te voldoen aan de specificaties
van het audio-CD formaat. Dit apparaat is niet geschikt voor
het afspelen of voor andere functies van discs die niet voldoen
aan deze specificaties.
Geschikte audiobestandsformaten
• Dit apparaat is niet geschikt voor verliesvrije codering.
Plaats van installatie
• Kies een stabiele plaats in de buurt van de TV of de
stereo-installatie waarmee u het apparaat gebruikt.
• Plaats het apparaat niet bovenop een TV of
kleurenmonitor. Installeer de receiver ook niet in de buurt
van een cassettedeck en overige apparatuur die voor
magnetische krachten gevoelig is.
Vermijd de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•
Plaatsen die aan direct zonlicht zijn blootgesteld.
Vochtige of slecht geventileerde plaatsen
Zeer warme plaatsen
Plaatsen die aan trillingen onderhevig zijn
Plaatsen met veel stof of tabaksrook
Plaatsen die blootstaan aan roet, stoom of hitte (van bijv.
keukens)
33
Nl
11
Aanvullende informatie
Plaats nooit een voorwerp bovenop
het apparaat
Plaats nooit enig voorwerp bovenop het apparaat.
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten vrij zijn.
Plaats het apparaat niet op een wollig kleedje of deken, op een
bed of sofa, en leg er nooit een doek overheen. Bij
onvoldoende ventilatie kunnen de inwendige onderdelen
oververhit en beschadigd raken.
Niet aan hitte blootstellen.
Plaats het apparaat niet bovenop een versterker of ander
apparaat dat warmte afgeeft. Als de receiver op een rek wordt
gemonteerd, plaats hem dan op een schap onder de
versterker om de warmte die door de versterker of ander
audiocomponent wordt afgegeven te vermijden.
• Schakel het apparaat uit wanneer u het apparaat niet
gebruikt.
• Afhankelijk van de ontvangstomstandigheden kunnen er
strepen in het TV-beeld verschijnen of kan er storing in de
radio-ontvangst klinken wanneer het apparaat aan staat.
Als dit zich voordoet, schakelt u het apparaat uit.
Over condensvocht
Als het apparaat direct van een koude omgeving in een
warme kamer wordt geplaatst (’s winters bijvoorbeeld), of als
de kamer waarin het apparaat staat plotseling snel wordt
verwarmd, kan er vocht uit de lucht in het inwendige van het
apparaat condenseren (als druppeltjes op de lens enz.). Na
dergelijke condensatie zal het apparaat niet goed werken,
zodat u geen discs kunt afspelen. Laat het apparaat dan 1 tot
2 uur lang (afhankelijk van de hoeveelheid condensatie)
ongebruikt aan staan, totdat het condensvocht verdampt is.
Wanneer alle condens is verdampt, zal het apparaat weer
normaal werken. Condensatie kan ook ’s zomers optreden, als
het apparaat direct in de koude luchtstroom van een
airconditioning staat. Wanneer dit gebeurt, verplaatst u het
apparaat naar een andere plek.
Reiniging van het product
• Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u
het apparaat gaat reinigen.
• Veeg het apparaat schoon met een zachte doek. Gebruik
ingeval van hardnekkig vuil een zachte doek die in
neutraal wasmiddel is gedompeld dat met 5 of 6 delen
water is opgelost, wring hem goed uit, verwijder het vuil,
en reinig dan nogmaals met een zachte en droge doek.
• Door gebruik van alcoholverdunners, wasbenzine,
insecticiden, enz. kan de bedrukking of de lak loskomen.
Laat ook niet langdurig plastic of rubber voorwerpen
tegen het apparaat aan liggen, want ook dat kan de
afwerking aantasten.
• Als een chemisch geïmpregneerde reinigingsdoek wordt
gebruikt, lees dan zorgvuldig de waarschuwingen die bij
de doek worden gegeven.
34
Nl
Reinigen van het disc-lensje
• Bij normaal gebruik hoort het lensje van dit apparaat niet
vuil te worden, maar als er mogelijk stof of vuil op is
gekomen, raadpleegt u dan uw dichtstbijzijnde Pioneer
servicecentrum. Lensreinigers voor spelers zijn in de
handel verkrijgbaar, maar sommige kunnen schade aan
het lensje veroorzaken, dus we raden het gebruik ervan
af.
Behandeling van discs
Bewaren
• Plaats schijven altijd in hun cover en bewaar ze rechtop,
waarbij hitte, vocht, plaatsen die blootstaan aan direct
zonlicht en zeer koude plaatsen dienen te worden
vermeden.
• Lees de waarschuwingen die bij de schijf worden
gegeven.
Reiniging van schijven
• De schijven kunnen mogelijk niet worden afgespeeld als
ze vingerafdrukken of stof bevatten. Gebruik in dat geval
bijv. een reinigingsdoek en reinig de schijf voorzichtig
aan de binnen- en buitenzijde. Gebruik geen vervuilde
reinigingsdoeken.
• Gebruik geen wasbenzine, verdunner of andere vluchtige
chemische stoffen. Gebruik ook geen LP-spray of
antistatische middelen.
• Gebruik ingeval van hardnekkig vuil een zachte doek die
in water is gedompeld, wring hem goed uit, verwijder het
vuil, en neem dan het vocht af met een droge doek.
• Gebruik geen beschadigde (gebroken of verbogen)
schijven.
• Zorg ervoor dat het contactoppervlak van de schijven niet
bekrast of vervuild raakt.
• Bevestig geen papiertjes of stickers op de schijven.
Daardoor kunnen de schijven verbuigen, waardoor ze
niet meer kunnen worden afgespeeld. N.B. er bevinden
zich meestal labels op gehuurde schijven, en de label kan
zijn doortrokken van de lijm. Controleer of er zich geen
lijm bevindt rondom de randen van de labels voordat
gehuurde schijven worden gebruikt.
Aanvullende informatie
Informatie over schijven met speciale
vormen
11
Over apt-X
Gebruik in dit apparaat geen discs met afwijkende vormen
(zeshoekig, hartvormig e.d.). Probeer niet om dergelijke discs
af te spelen, want dat kan dit apparaat beschadigen.
© 2012 CSR plc en haar concernmaatschappijen. Het
merkteken aptX® en het logo aptX zijn handelsmerken van CSR
plc of een van haar concernmaatschappijen en kunnen in één
of meerdere rechtsgebieden zijn geregistreerd.
Over de iPod/iPhone/iPad
Auto Power Off-instelling
Houd  op het systeem 3 seconden lang ingedrukt om de
Auto Power Off-instelling in of uit te schakelen (ON/OFF).
Deze bediening kan worden uitgevoerd door slechts de  op
het systeem te gebruiken. Dit hoeft niet via de
afstandsbediening te worden ingesteld. De aanvankelijke
instelling is ON.
Bluetooth-technologie functioneert met iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad (3de en 4de
generatie), iPad 2, iPad mini, iPad touch (1ste tot 5de
generatie).
Opmerking
• Als Auto Power Off is ingeschakeld (ON), verschijnt
“APD ON” op de hoofddisplay.
• Als Auto Power Off is uitgeschakeld (OFF), verschijnt
“APD OFF” op de hoofddisplay.
De Lightningconnector functioneert met de iPhone 5, iPod
touch (5de generatie), en iPod nano (7de generatie).
USB functioneert met iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone
3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad (3de en 4de generatie), iPad 2,
iPad mini, iPad touch (1ste tot 5de generatie) en iPod nano
(3de tot 7de generatie).
“Gemaakt voor iPod”, “Gemaakt voor iPhone” en “Gemaakt
voor iPad” wil zeggen dat een elektronische accessoire
speciaal ontwikkeld is voor verbinding met respectievelijk een
iPod, iPhone of iPad, en door de maker gewaarborgd is als
conform de Apple werkingsnormen. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en voor het
voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke normen.
Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met
iPod, iPhone of iPad invloed kan hebben op de draadloze
prestatie.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en
andere landen.
Lightning is een handelsmerk van Apple Inc.
Alle instellingen op de beginstand
terugzetten
Volg onderstaande stappen om alle instellingen terug te
stellen op de standaardinstellingen. Voer de bediening uit als
er geen schijf is geplaatst (“NO DISC”).
1 Druk op  STANDBY/ON om het apparaat
in te schakelen.
2 Druk op CD van de afstandsbediening of
druk herhaaldelijk op INPUT van het
hoofdapparaat om de CD-ingang te selecteren.
3
Druk tegelijkertijd op  STANDBY/ON en .
Gebruik de toetsen op het bovenpaneel van dit apparaat.
“DEFAULT” wordt weergegeven en de instellingen worden op
de beginstand teruggezet. Het apparaat is uitgeschakeld.
35
Nl
11
Aanvullende informatie
Specificaties
•
Versterkergedeelte
RMS-uitgangsvermogen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 W + 20 W
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 )
•
Tunergedeelte
Frequentiebereik (FM) . . . . . . . . . . . . . 87,5 MHz tot 108 MHz
Antenne-ingang (FM) . . . . . . . . . . . . . . . 75  ongebalanceerd
•
Bluetooth (alleen X-SMC22)
Versie . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth-specificatie ver. 2.1 + EDR
Uitgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth-specificatie klasse 2
Geschatte directe transmissie-afstand*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 10 m
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4 GHz
Modulatie
. . . . . . . . . . . . FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Ondersteunde Bluetooth profielen . . . . . . . . . . A2DP, AVRCP
Ondersteunde codec . . . SBC (Subband Codec), AAC, APT-X
Ondersteunde inhoudbescherming . . . . . . . . . . . . . . SCMS-T
* De directe transmissie-afstand is een geschatte waarde. De
feitelijke transmissie-afstand kan verschillen afhankelijk van
de omgevingsomstandigheden.
•
Diverse
iPod/iPhone-dock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 1 A
USB-aansluitpunt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 2,1 A
Voedingsbron . . . . . . . . . . . . .AC 100 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik
Power On. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 W
Powerstand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 W of minder
Power stand-by (BT STANDBY ON)* . . . . .0,5 W of minder
*alleen X-SMC22
Afmetingen . . . . . . . 520 mm (B) x 218 mm (H) x 137 mm (D)
Gewicht (zonder verpakking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 kg
•
Luidspreker
Type
Passieve radiator
Volledig toonbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6 cm conus
Passieve radiator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7 cm conus
Frequentiebereik van de weergave . . . . . . . . 60 Hz tot 20 kHz
•
Accessoires
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Netsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Netadapter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AAA-batterijen (R03). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FM-draadantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
iPad-houder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Garantiebewijs
Snelstartgids
Handleiding (CD-ROM)
Opmerking
• CD-ROM: Kan niet op dit systeem worden afgespeeld.
• De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het
oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
36
Nl
http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be
http://www.pioneer.eu
© 2013 PIONEER CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
K002_B3_En
<ARC8267-A>
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement