Whirlpool AWO/D 43135, WAK 5200-1, LOE 1052, LOE 1050, AWO/D 4110, LOE 668, AWO/D 5530P, Perfect Wash 1400, AWO/D 41120, HOLLYWOOD1400 User guide

Whirlpool AWO/D 43135, WAK 5200-1, LOE 1052, LOE 1050, AWO/D 4110, LOE 668, AWO/D 5530P, Perfect Wash 1400, AWO/D 41120, HOLLYWOOD1400 User guide
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
OBSAH
URČENÉ POUŽITÍ
PŘED POUŽITÍM PRAČKY
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
DVÍŘKA
DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI)
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
VYJMUTÍ FILTRU/
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘEPRAVA/MANIPULACE
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 2 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
URČENÉ POUŽITÍ
• Návod k použití, tabulku programů i návod k instalaci
si dobře uschovejte; pokud budete pračku předávat
jiné osobě, dejte jí také tento návod k použití,
tabulku programů a návod k instalaci.
Tato pračka je určena výhradně k praní prádla
vhodného pro praní v pračce v množství, které je v
domácnosti obvyklé.
• Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v
tomto návodu k použití, návodu k instalaci a tabulce
programů.
PŘED POUŽITÍM PRAČKY
1. Rozbalení a kontrola
5. Vypouštění
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému
prodejci.
• Zkontrolujte, zda jste dostali všechno příslušenství
i dodávané díly.
• Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén,
apod.) uschovejte mimo dosah dětí, mohl by pro
ně být nebezpečný.
• Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu,
nechte ho před použitím několik hodin stát při
pokojové teplotě.
• Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí přiloženého oblouku ve tvaru “U” přes
okraj umyvadla.
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je
vybaven odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody (sifonový
efekt).
2. Odstranění přepravních šroubů
• Pračka je vybavena ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek pračky před
poškozením při dopravě. Před použitím pračky
musí být přepravní šrouby bezpodmínečně
odstraněny.
• Po odstranění šroubů zakryjte otvory
4 přiloženými krytkami z plastu.
3. Instalace pračky
• Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u
modelu).
• Při přemist’ování nikdy spotřebič nedržte za pracovní
desku.
• Postavte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe
do rohu místnosti.
• Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně
na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je
spotřebič dokonale vyrovnaný.
• V případě dřevěných nebo tzv. “plovoucích
podlah” (např. některé parketové nebo laminátové
podlahy) umístěte spotřebič na překližku o
rozměrech 60 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušt’kou,
a překližku připevněte k podlaze.
• Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci
pračky (je-li u daného modelu) zakryté kobercem
nebo jiným předmětem.
6. Připojení k elektrické síti
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými
platnými bezpečnostními předpisy.
• Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jištění jsou
uvedeny na vnitřní straně dvířek.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou
s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí
být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá
veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob
nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené
zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu
elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Pokud byla pračka při převozu poškozena,
nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze
poprodejní servis.
• Spotřebič je určený pouze pro použití v
domácnosti a k předepsanému účelu.
4. Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními
platnými předpisy vodárenského podniku.
• Přívod vody:
Pouze studená voda
(pokud nejsou v tabulce
programů jiné informace)
• Vodovodní kohout:
hadicová přípojka se
závitem 3/4”
100-1000 kPa
(1-10 bar).
• Tlak vody
(hydrodynamický
tlak):
• Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte
pouze nové hadice. Již použité hadice se nesmí
znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
CZ 2
Black process 45.0° 100.0 LPI
Minimální rozměry pro vestavbu:
Šířka:
Výška:
Hloubka:
600 mm
850 mm
600 mm
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 3 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Bezpečnostní pokyny
4. Úspora energie
• Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních
prostorách.
• V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby
lezly do bubnu (viz také následující stranu, část
“Dětská pojistka”).
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají
příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte
si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce.
Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze
tehdy, je-li sušička připevněna k pračce pomocí
příslušné spojovací instalační soupravy, která je k
dispozici v servisu nebo u specializovaného
prodejce.
• Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji
připojenou k síti.
• Pokud neperete, kohoutek zavřete.
• Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby,
pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
• Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je
nepoužívejte jako stupínek.
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za
stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí
vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.
Spotřeba vody u této pračky je optimalizována; u
některých programů proto nevidíte při provozu
spotřebiče skleněným okénkem vodu.
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li
prát maximální doporučené množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku.
• Eko kulička - speciální zařízení v odtoku zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do
životního prostředí.
• Předpírku (je-li u daného modelu) používejte
pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím
prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie
tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až
normálně zašpiněné prádlo.
• Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí
odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny
do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší
teplotou.
• Šetřete energii používáním pracího programu 60°
C místo 95° C nebo pracího programu 40° C místo
60° C.
• Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší
rychlosti odstředění ke snížení množství vody v
prádle, pokud chcete prádlo sušit v bubnové
sušičce (pro pračky s nastavitelnou rychlostí
odstředění).
2. Obal
• Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen
recyklačním symbolem
. Při likvidaci
obalového materiálu se řiďte místními předpisy.
5. Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES:
Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES
Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost
2004/108/ES
3. Likvidace obalu a staré pračky
• Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů.
Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními
předpisy o likvidaci odpadu.
• Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího
prášku a odřízněte přívodní kabel, aby pračku
nebylo možné znovu používat.
• Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a
elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům
na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Symbol
na výrobku nebo na dokumentech
přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.
Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro
odstraňování odpadu.
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
CZ 3
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 4 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
POPIS PRAČKY
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
Pracovní deska
Ovládací panel
Dávkovač pracího prostředku
Servisní štítek (uvnitř dvířek)
Dvířka
Dětská pojistka (je-li u modelu, uvnitř dveří)
Přístup k čerpadlu je za podstavcem nebo krytem (podle modelu)
Seřiditelné nožičky
DVÍŘKA
Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo, stiskněte vnitřní držadlo (pokud je k dispozici u daného modelu) a
dvířka otevřete. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.
DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI)
Chcete-li zabránit nevhodnému použití spotřebiče, otočte s
použitím mince plastovým šroubem na vnitřní straně dvířek.
• Svislá rýha: dvířka nejdou zavřít.
• Vodorovná rýha - normální poloha: dvířka je možné opět
zavřít.
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v
pračce po jejím testování ve výrobě.
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Do hlavní komory dávkovače pracího prostředku
přidejte prací prostředek (asi 30 ml).
4. Zvolte krátký program a spust’te ho (viz samostatná “Tabulka programů”).
CZ 4
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 5 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
1. Prádlo roztřiďte podle...
Čištění skvrn
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Barevné kusy oddělte od bílých. Nové barevné
kusy perte zvlášt’.
• Rozměry
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte
tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
• Jemné
Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásky
apod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky)
perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se
zipem. Vždy ze záclon odstraňte kroužky nebo
záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických
látek se většinou odstraní během programu ve fázi
působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje,
trávy, ovoce apod. je nutné přidat odstraňovač
2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty
mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i
nádrž.
3. Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky;
volné pásky a tkanice je třeba svázat.
skvrn do komory pro hlavní praní
dávkovače
na prací prostředky.
• Zvlášt’ odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním čističem skvrn.
Barvení a bělení
• Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro
pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky
mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.
Vkládání prádla
1. Otevřete dveře.
2. Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po
druhém, pračku nepřeplňujte. Dodržujte množství
prádla uvedená ve stručném návodu.
Poznámka: přetěžování pračky má za následek
špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Prací prostředky a přísady uchovávejte na
bezpečném a suchém místě mimo dosah
dětí!
Volba pracího prostředku závisí na:
• Druhu látky (bavlna, snadná údržba/syntetické
materiály, vlna).
Poznámka: Používejte pouze speciální
prostředky na praní vlny a oděvů z mikrovláken
(např. sportovních oděvů nebo plavek).
• Barvě
• Prací teplotě.
• Stupni a typu znečištění
Poznámky:
• Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny
nerozpustnými složkami použitými v
bezfosfátových pracích prášcích. Tyto skvrny
snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo
používejte tekuté prací prostředky.
• Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
• Používáte-li prostředky k odstraňování vodního
kamene, barviva nebo bělidla pro předpírku (je-li u
daného modelu), přesvědčte se, zda jsou vhodné
pro domácí automatické pračky. Prostředky k
odstraňování vodního kamene mohou pračku
poškodit.
• Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín). V pračce neperte látky, které
byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými
tekutinami.
• Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní
praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka” (pokud
je k dispozici).
• Nepoužívejte tekutý prací prostředek, jestliže
zapnete funkci “Odložený start” (je-li tato funkce u
vaší pračky).
Dávkování
Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu
pracích prostředků. Závisí na:
• stupni a typu znečištění.
• množství prádla
plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k dávkování;
poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
Minimální náplň (asi 1 kg):
1/2 dávky pro plnou náplň;
• tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte
u místního vodárenského podniku). Měkká voda
potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší
množství pracího prostředku (viz tabulka tvrdosti
vody v návodu k použití).
Poznámky:
Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit
nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost
praní.
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může
zablokovat odstřeďování.
Příliš malé množství pracího prostředku má zase za
následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném
tělese se tvoří vápenité usazeniny.
CZ 5
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 6 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
Použití pracích prostředků a přísad
Přepážka
Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. “A”).
Komora pro předpírku
• Prací prostředek pro předpírku
Komora pro hlavní praní
• Prací prostředek pro hlavní praní
• Čisticí prostředek na skvrny
• Změkčovač vody
Komora na změkčovadlo
• Avivážní prostředek
• Tekutý škrob
Přísady dávejte pouze ke značce “MAX”.
(
• Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do
komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového
bělidla (násypku pracího prostředku pečlivě zavřete).
• Okamžitě po ukončení programu spust’te program “Máchání a
odstřeďování”, abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li,
můžete přidat aviváž.
Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na
změkčovadlo současně.
Přepážka
Použití škrobu
• Zvolte program “Máchání a odstřeďování” a snižte počet otáček na
asi 800 ot/min.
• Zapněte program, vysuňte dávkovač pracího prostředku tak, aby
byly vidět asi 3 cm komory na změkčovadlo.
B
1
C
Pro použití s tekutým pracím prostředkem: umístěte přepážku do dolní
polohy. Přepážku v komoře upevněte pomocí předních vodicích
kolejniček.
Umístěte přepážku tak, aby se dotýkala spodku komory pro hlavní
praní
(obr. “D”).
D
Black process 45.0° 100.0 LPI
Vodicí
kolejničky
3
Jak umístit přepážku do komory na hlavní praní pro
práškový nebo tekutý prací prostředek
CZ 6
Háčky
2
• Když do dávkovače pracího prostředku natéká voda, nalijte
připravený škrobový roztok do komory na změkčovadlo.
Pro použití s práškovým pracím prostředkem: umístěte přepážku do
vyšší polohy.
Zvedněte přepážku, až se může horní část sklopit. Háčky přepážky
umístěte na horní zadní vodicí kolejničky a lehkým stlačením dolů
přepážku upevněte (obr. “B” a “C”).
Jestliže byla přepážka správně instalována, musí mezi přepážkou a
spodkem komory pro hlavní praní zůstat mezera
(obr. “B” a “C”).
}
A
Použití chlorového bělidla
)
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 7 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
VYJMUTÍ FILTRU/
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně
dvakrát až třikrát ročně.
A
Především:
• Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje.
• Pokud se rozsvítí kontrolka “Vyčistěte filtr”:
DŮLEŽITÉ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda
voda už vychladla.
1. Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Pomocí přepážky zásuvky na prací prostředky odstraňte
podstavec nebo otevřete kryt (podle modelu pračky)
(obr. “A” / “B”).
3. Pod filtr umístěte misku. Jestliže je u pračky filtr umístěn za
podstavcem (viz obrázek “A” a “C”), používejte širokou a
velmi plochou nádobu s maximální výškou 2 cm.
4. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu otáčejte
filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. C), až voda
začne vytékat.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby voda
mohla vytéct.
8. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
9. Přesvědčete se, že se rotor čerpadla volně pohybuje.
10. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových
ručiček až na doraz.
11. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody,
abyste znovu aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je
filtr správně a pevně umístěný.
12. Znovu nainstalujte podstavec nebo kryt, podle modelu
pračky.
13. Pračku opět zapojte.
Pračka je nyní opět připravena k provozu.
CZ 7
Black process 45.0° 100.0 LPI
B
C
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 8 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
PÉČE A ÚDRŽBA
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění dvířek
• Omývejte je měkkým vlhkým hadříkem.
• Můžete použít i neutrální čisticí prostředek
(neabrazivní).
• Osušte měkkým hadříkem.
• Po každém praní osušte těsnění dvířek savým
bavlněným hadříkem; před zavřením dvířek u
prázdné pračky zkontrolujte, zda je těsnění dvířek
zcela suché.
• Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Vnitřek pračky
• Po každém praní nechte dveře nějakou dobu
otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
• Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95 °C,
doporučujeme příležitostně spustit některý z
programů při 95 °C, bez prádla a s menším
množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek
pračky vyčistil.
Filtr
• Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně
dvakrát až třikrát ročně, (viz “Vyjmutí filtru/
Vypouštění zbylé vody
Přívodní hadice
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte sítkový filtr v
přívodní hadici (viz “Čištění sítkového filtru v
přívodní hadici/přívodních hadicích”).
K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.
Dávkovač pracího prostředku
Doporučujeme pravidelně dávkovač pracího prostředku
kontrolovat a čistit.
Čištění zásuvky dávkovače:
1. Stiskněte uvolňovací páčku v komoře pro hlavní praní (viz šipku
směrem dolů) a vytáhněte zásuvku na prací prostředek z jejího
umístění.
2. Vyjměte mřížku krytu z komory na změkčovadlo. Vytažením
nahoru vyjměte z komory na hlavní praní přepážku (viz šipky
nahoru).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte komoru na prací prostředek vlhkým hadříkem.
5. Přepážku i mřížku vrat’te zpět do zásuvky na prací prostředek a
zásuvku zasaďte zpět do komory na prací prostředek.
CZ 8
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 9 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
Přívodní hadice
Pokud je přívodní hadice poškozená, vyměňte ji za novou stejného
typu, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce.
Jestliže je přívodní hadice vybavena průhledným obalem (obr. “C”),
pravidelně kontrolujte barvu průhledného obalu. Jakmile se barva
obalu zbarví na intenzivní červenou, znamená to, že hadice někde
prosakuje a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo
u specializovaného prodejce.
A
Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/přívodních
hadicích
1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici na kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke
kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vrat’te sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.
B
Kontrolní okénko
bezpečnostního
ventilu
C
CZ 9
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 10 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a
bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika
minut.
Problém
Pračka nezačala prát,
kontrolky nesvítí.
Příčiny, řešení, tipy
• Zástrčka není řádně zasunuta do sít’ové zásuvky.
• Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní
lampou či jiným podobným zařízením).
• Nestiskli jste tlačítko “Zap/Vyp” (pokud je u modelu k dispozici).
• Dvířka nejsou správně zavřená (viz též Dětská pojistka “).
Pračka se nespustí,
přestože jste stiskli tlačítko • Zapnuli jste funkci “Dětská pojistka/ Zablokování tlačítek”
(pokud je u
“Start/Pauza”.
modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně tlačítko teploty a tlačítko
rychlosti odstředění a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na
displeji zmizí a program může být spuštěn.
• Je zapnutá funkce “Zastavení máchání” (pokud je u pračky k dispozici) a symbol
Pračka se zastavila během
programu a kontrolka “Start/
“Zastavení máchání”
na ukazateli průběhu programu svítí - funkci
Pauza” bliká.
“Zastavení máchaní” ukončete stiskem tlačítka “Start/Pauza” nebo spuštěním
programu “Vypouštění”.
• Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko
“Start/Pauza”.
• Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte
program stisknutím tlačítka “Start/Pauza”.
• Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz “Význam červených
kontrolek” v tabulce programů).
• Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá, nebo
zanesená (svítí kontrolka “Vodovodní kohout zavřený”).
Po praní zůstávají v násypce • Přepážka v komoře pro hlavní praní není správně instalovaná, nebo není
zbytky pracích prostředků a/
upravená pro použití práškového nebo tekutého pracího prostředku
nebo přísad.
(vizPrací prostředky a přísady
• Nedostatečné množství vody; Sítkové filtry v přívodní hadici mohou být
zanesené (viz “Péče a údržba”).
Pračka při odstřeďování
vibruje
• Nebyly odstraněny přepravní šrouby; před použitím pračky musí být
přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
• Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně
na zemi (viz samostatný “Návod k instalaci”).
Závěrečné odstředění je
nedostatečné
Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt’ování nerovnováhy a korekčním
systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášt’),
může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost
při spuštění odstřeďování příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus úplně přerušit,
aby pračku chránil.
• Těžké kusy zabraňují odstřeďování; přidejte menší kousky prádla a znovu
spust’te odstřeďovací cyklus.
• Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství pěny; zvolte a
spust’te program “Máchání a odstřeďování”. Nepoužívejte nadměrné množství
pracího prostředku (viz “Prací prostředky a přísady”).
• Tlačítko “Nastavení odstředění” (pokud je u pračky k dispozici) bylo nastaveno
na nízkou rychlost odstředění, nebo na funkci “Bez odstředění” (pokud je u
pračky k dispozici).
Zbytky pracího prášku na
vypraném prádle
Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny
nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích prášcích.
- nedávejte příliš pracího prostředku
- použijte tekutý prací prostředek
- zvolte “Intenzivní máchání”, je-li to možné
- oprašte tkaninu
Doba programu uvedená
na displeji se během praní
prodlužuje/zkracuje (pouze
u praček s displejem, který
ukazuje zbytkový čas)
Normální jev, kdy se pračka přizpůsobuje okolnostem, které mohou mít vliv
na délku pracího programu, např.: nadměrná tvorba pěny, nevyváženost při
vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě
přiváděné vody.
Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku
programu případně upraví. Na některých displejích (záleží na modelu
pračky) se během takto upravené doby objeví animace.
CZ 10
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 11 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
Význam červených kontrolek
Význam
Příčiny
Řešení
Červená kontrolka
svítí
“Vodovodní kohoutek
zavřený”
“Vyčistěte čerpadlo”
Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka “Start/Pauza” bliká.
Zkontrolujte, zda:
• Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.
• Hadice není někde přehnutá.
• Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz “Péče a údržba”).
• Není voda v přívodní hadici zamrzlá.
• Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je červené (pokud je
u pračky přívodní hadice jako na obrázku “B” - viz předchozí část “Péče a
údržba”); nahraďte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo u svého
prodejce.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Start/Pauza” k restartování programu.
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).
Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu;
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda:
• Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá, nebo není hadice jinak
zablokovaná.
• Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část “Vyjmutí filtru/ Vypouštění zbylé
vody”); před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla).
• Voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla.
Po odstranění programu, vyberte a spust’te program “Vypouštění”, nebo
stiskněte tlačítko “Reset” na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte požadovaný
program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další
část).
CZ 11
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 12 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
Červená kontrolka
svítí
Ukazatel na
displeji
(pokud je jím pračka
vybavena).
Význam
Příčiny
Řešení
od “F02” do “F35”
(kromě “F24”)
“Porucha elektrického systému”
Zvolte a spust’te program “Vypouštění”, nebo
stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny.
od “F40” do “F43”
“Porucha elektrického systému”
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohout otevřený.
Jestliže ano:
• Vypněte pračku, nebo otočte volič programu do
polohy “Zap/Vyp”; potom ji zapněte znova, nebo
otočte programovým voličem na prací program.
Jestliže porucha stále trvá:
• Zvolte a spust’te program “Vypouštění”, nebo
stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny.
“F24”
“Hladina vody příliš vysoká” (po zrušení programu
nebo špatném kroku). Vypněte pračku (stisknutím
tlačítka “Zap/Vyp” nebo otočením voliče programu do
polohy “Zap/Vyp” - podle modelu pračky), a potom ji
zapněte znova, vyberte program “Vypouštění” a
spust’te do 15 vteřin.
“F02” nebo “FA”
“Porucha akvastopu”
Vypněte pračku (stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nebo
otočením voliče programu do polohy “Zap/Vyp” podle modelu pračky), vytáhněte sít’ovou zástrčku ze
zásuvky a zavřete vodovodní kohout. Opatrně pračku
nakloňte směrem dopředu, aby nahromaděná voda
mohla vytéct z jejího spodku. Potom:
• Pračku opět zapojte.
• Otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne
okamžitě natékat do pračky, i když pračka není
zapnutá, jde o poruchu; Zavřete přívod vody a
zavolejte do servisního střediska).
• Znovu zvolte požadovaný program a spust’te ho.
“Fod”
“Příliš mnoho pěny”
Přílišné množství pěny přerušilo prací program.
• Zvolte a spust’te program “Máchání a
odstřeďování”.
• Potom znovu zvolte požadovaný program a spust’te
ho, použijte méně pracího prostředku.
“Servis”
Projevuje-li se porucha i po provedení výše
uvedených úkonů, vypněte spotřebič a zavřete
přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního
střediska (viz příští část).
CZ 12
Black process 45.0° 100.0 LPI
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 13 Monday, September 15, 2008 4:06 PM
SERVIS
Uveďte:
• Druh poruchy.
• Model pračky
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Než se obrátíte na servis:
1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak
odstranit poruchu”).
2. Znovu spust’te program, zda se závada opět
projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte
do naše servisu.
Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.
• Svoji úplnou adresu.
• Telefonní číslo i s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na
záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce,
u kterého jste pračku zakoupili.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pro některé modely můžete zakoupit prostřednictvím
servisu nebo u specializovaného prodejce:
• Zásuvku podstavce, kterou můžete instalovat
pod pračku. Podstavec pračku zvýší, a tím umožní
pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez
zbytečného ohýbání ke dvířkám pračky. Navíc
vám poskytne velký úložný prostor.
• Souprava pro umístění na pračku pomocí které
můžete postavit sušičku na pračku a tím ušetřit
místo.
Některé modely jsou vhodné k instalaci pod
kuchyňskou pracovní desku; v tomto případě se
obrat’te na servis (viz výše). Uvědomte si prosím:
• Spotřebič MUSÍ být instalován pod souvislou
pracovní desku.
• Podle zákonných bezpečnostních předpisů MUSÍ
instalaci spotřebiče provést autorizovaný technik
nebo naše servisní středisko.
• Spotřebič MUSÍ být zabudován s použitím
soupravy krycího panelu, který získáte u
specializovaných prodejců nebo v našem
servisním středisku.
PŘEPRAVA/MANIPULACE
Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Zavřete vodovodní kohoutek.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač na prací prostředek úplně zavřené.
Odpojte přívodní a odpadní hadici.
Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Vyjmutí filtru/ Vypouštění zbylé vody”).
Nasaďte přepravní šrouby (povinné).
CZ 13
Black process 45.0° 100.0 LPI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement