Whirlpool ARZ000W Health and safety

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Whirlpool ARZ000W Health and safety | Manualzz
SIKKERHETSREGLER
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk
apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig
referanse.
Disse instruksene og selve husholdningsapparatet
er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet, som
alltid må respekteres. Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar ved manglende overholdelse av disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uriktig bruk av
apparatet eller feil innstilling av kommandoer.
 Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker
avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes
på sikker avstand fra apparatet med mindre de
holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og
oppover og personer med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende
erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg
bruk av apparatet og forstår farene det innebærer.
Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke
foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten
å være under tilsyn.
TILLATT BRUK
 FORSIKTIG: Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli styrt ved en ekstern bryter, som f.eks. en timer,
eller et adskilt system for fjernkontroll.
 
Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og på lignende steder som for
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på
kontorer eller på andre arbeidsplasser gårder; av
gjester på hotell, motell, bed & breakfast og andre
overnattingssteder.
 Dette apparatet er ikke beregnet for profesjonell
bruk. Ikke bruk maskinen utendørs.
 Pæren som er brukt i apparatet er spesielt fremstilt
for bruk i husholdningsapparat, og skal ikke brukes til
vanlig innendørs belysning (EU-forskrift nr. 244/2009).
 Apparatet er beregnet på bruk på plasser hvor
omgivelsestemperaturen befinner seg innenfor
følgende intervall, i henhold til klimaklassen som er
oppgitt på typeskiltet. Det kan hende fryseren ikke
fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen
over lengre tid er lavere eller høyere enn de
temperaturer fryseren er beregnet for.
Klimaklasse etter omgivelsestemperatur:
SN: Fra 10°C til 32°C ;
N: Fra 16°C til 32°C
ST: Fra 16°C til 38°C ;
T: Fra 16°C til 43°C
 
Dette apparatet inneholder ikke CFS.
Kjølekretsen inneholder R600a (HC). For
apparater med Isobutan (R600 a): Isobutan er
en naturlig gass uten innvirkning på miljøet.
Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor
viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen
ikke er skadet - spesielt når du tømmer
kjølekretsen.
 ADVARSEL: Pass på at det ikke oppstår skader på
rørene i kjølekretsen på apparatet.
NO
VIKTIG MÅ LESES OG RESPEKTERES
 
ADVARSEL: Hold alle ventilasjonsåpninger i
apparatinnhegningen eller i innbyggingsstrukturen
fri for hindre.
 ADVARSEL: Bruk ikke andre mekaniske, elektriske
eller kjemiske hjelpemidler for å fremskynde
avrimingen enn de som eventuelt anbefales av
produsenten.
 ADVARSEL: Du må hverken bruke eller oppbevare
elektrisk utstyr inne i seksjonene til apparatet, med
mindre disse er godkjent av produsenten.
 ADVARSEL: Dispenser for isbiter og eller vann
som ikke er koblet direkte til vannforsyningen, må
kun fylles med drikkevann.
 Du må ikke oppbevare eksplosive stoffer som for
eksempel spraybokser og du må aldri plassere eller
bruke bensin eller lett antennelig material i nærheten
av apparatet.
 Svelg ikke innholdet (ikke giftig) i kjøleelementene
(leveres kun sammen med noen modeller). Ikke spis
ispinner eller isbiter umiddelbart etter at de er tatt
ut av fryseren, ettersom dette kan forårsake kuldesår.
 Når det gjelder produkter som bruker et luftfilter
inni en tilgjengelig viftedeksel, må filteret alltid være
på plass når kjøleskapet er i bruk.
 Sett aldri glassbeholdere med væsker inn i
fryseseksjonen, da de kan knuses.
Ikke blokker viften (hvis den er inkludert) med
matvarer.
Kontroller at døren til seksjonene kan lukkes
ordentlig når matvarene er satt inn. Dette gjelder
særlig døren til fryseren.
 Skadde pakninger må skiftes så raskt som mulig.
 Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske
matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av
frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og
produksjon av isbiter.
 Unngå å oppbevare uinnpakket mat i direkte
kontakt med de innvendige overflatene i kjøleskapet
eller fryseren.
Apparatet kan ha spesialbokser (boks for ferske
matvarer, kjøleboks ...).
Disse kan fjernes, med mindre annet er angitt i
produktets brukerveiledning, mens ytelsene vil
være de samme.
 
C-pentan brukes som blåsemiddel i
isolasjonsskum og er en brennbar gass.
MONTERING
 Flytting og montering av produktet må utføres
av to eller flere personer - fare for skade. Bruk
beskyttende hansker for å pakke ut og installere fare for kutt.
 Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis
dette er aktuelt), elektrisk tilkopling og reparasjoner
må utføres av kvalifiserte teknikere. Ikke reparer eller
erstatt deler av maskinen med mindre det er tydelig
spesifisert i bruksanvisningen. Hold barn på sikker
avstand fra installeringsområdet. Pakk ut maskinen
og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under
transporten. Dersom det oppstår problem, må du
kontakte forhandleren eller serviceavdelingen. Når
maskinen er installert, må emballasjeavfall (plast,
deler i styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig for
barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjonen - fare for elektrisk støt.
Under monteringen må du påse at strømledningen
ikke kommer i klem og blir skadet - fare for brann
eller elektrisk støt. Maskinen må ikke settes på før
installeringen er fullført.
 Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at
det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
Installer og oppvatre apparatet på et gulv eller en
støtte som er tilstrekkelig solid og på et sted som er
egnet for størrelsen og bruken av apparatet. Påse at
apparatet ikke befinner seg i nærheten av en
varmekilde og kontrollere at alle fire føttene står
støtt og godt på gulvet, juster de dersom det er
nødvendig, og kontroller at apparatet står helt i plan
ved å benytte et vater. Vent i minst to timer før
apparatet settes i gang, for å sikre at kjølekretsen
virker som den skal.
Alle mål og avstander som trengs for installasjon av
apparatet vil du finne i heftet med
installasjonsinstrukser.
 ADVARSEL: Når du plasserer apparatet, må du
forsikre deg om at ledningen ikke sitter fast eller er
skadet.
 
ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner
forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller
festes i henhold til produsentens instruksjoner.
Det er forbudt å plassere kjøleskapet på en slik måte
at metallslangen til gassflammene, metallrør med
gass eller vannrør eller elektriske ledninger kommer
i kontakt med kjøleskapets bakre vegg
(kondensatorspole).
det skal, eller dersom det er skadet eller har falt ned.
 Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
med en identisk ledning av produsenten,
serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte
personer for å unngå farlige situasjoner - fare for
elektrisk støt.
 ADVARSEL: Ikke plasser multippel bevegelige
stikkontakter eller bevegelige strømforsyninger på
baksiden av apparatet.
 Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en
flerpolet bryter montert over stikkontakten i
henhold til reglene som gjelder for elektriske
ledninger og apparatet må koples til jord for å
oppfylle kravene i de nasjonale sikkerhetsforskriftene.
 Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter
eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke
være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke
apparatet når du er våt eller barfotet.
Bruk ikke dette apparatet dersom strømledningen
eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som
Følg installasjonsveiledningen for å sikre tilfredsstillende ventilasjon.
Utilstrekkelig ventilasjon på baksiden av apparatet øker energiforbruket
og gir redusert avkjøling.
Dersom døren åpnes ofte vil dette føre til økt energiforbruk.
Den innvendige temperaturen til apparatet og Energiforbruket kan
også påvirkes av omgivelsestemperaturen, såvel som plasseringen
av apparatet. Temperaturreguleringen bør ta disse faktorene med i
betraktning. Åpne døren så lite som mulig.
Sett mat som skal tines, i kjøleskapet. De frosne produktene er med på å
kjøle ned matvarene i kjøleskapet.
Kjøl ned varm mat og drikke før de settes inn i apparatet.
Hylleplasseringen i kjøleskapet har ingenting å si for hvor energieffektivt
kjøleskapet er. Matvarene bør plasseres slik at luften kan sirkulere
effektivt (matvarene bør ikke være i kontakt med hverandre og bør ikke
stå helt inn mot bakveggen).
Du kan øke lagringskapasiteten av frossen mat ved å fjerne kurvene, og
Stopp Frost-skuffen dersom denne finnes.
Du trenger ikke bekymre deg over lyder som kommer fra kompressoren,
det er normale driftslyder.
ELEKTRISKE ADVARSLER
RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
 ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet
fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold; bruk
aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk støt.
 Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler
som vindusspray, skuremidler, brennbare væsker,
voks, konsentrerte vaskemidler, blekemidler eller
rensemidler som inneholder petroleumsprodukter
på plastdeler, interiør og dørprofiler eller pakninger.
Bruk ikke papirhåndklær, skureputer eller andre
harde rengjøringsinstrument.
AVHENDING AV EMBALLASJE
Emballasjen består av 100% resirkulerbart material, og er merket med
resirkuleringssymbolet .
De forskjellige delene av emballasjen skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men resirkuleres i henhold til de lokale forskrifter.
AVHENDING AV BRUKTE
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om
igjen.
Maskinen må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser
angående avfallsbehandling.
For mer utfyllende informasjon om behandling, gjenvinning og
resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte
de kompetente lokale styresmaktene, det lokale renholdsverket eller
butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er
merket i overensstemmelse med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU,
Kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE).
Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, bidrar
du til å forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil
avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.
Symbolet på apparatet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at
dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men
transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
400011232749

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Built-in Compressor wine cooler 33 bottle(s) Number of temperature zones: 1 Silver
  • Number of shelves: 3 Number of doors: 1
  • Wine cooler net capacity: 144 L
  • 38 dB
  • 80 W
  • 146 kWh

Related manuals

Download PDF

advertisement