Whirlpool | GKI 9000/A | Instruction for Use | Whirlpool AFB 820/3 Instruction for Use

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
BRUKSANVISNING
FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK
MILJØVENNLIG BRUK
GENERELLE RÅD
BRUK AV FRYSEREN
AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN
FEILSØKINGSLISTE
SERVICE
INSTALLASJON
86
61433002N.fm Page 87 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK
• Ditt nye produkt er et apparat som kun er
beregnet på bruk i privat husholdning
For å få best mulig utbytte av apparatet er
det viktig å lese denne bruksanvisningen
nøye. Her gis en beskrivelse av apparatet,
samt nyttige råd om riktig oppbevaring av
matvarene.
Ta vare på heftet for fremtidige behov.
1. Etter at man har pakket ut apparatet, må man
forsikre seg om at det ikke er skadet og at
døren lukker seg perfekt. Eventuelle skader må
meldes til forhandleren innen 24 timer fra
levering av produktet.
2. Det anbefales å vente minst to timer før
apparatet settes igang, slik at kjølekretsen
virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av
en kvalifisert elektriker ifølge produsentens
anvisninger og gjeldende forskrifter
4. Rengjør apparatet innvendig før det tas i bruk.
MILJØVENNLIG BRUK
1. Emballasjen
Emballasjen består av 100% resirkulerbart
materiale og er merket med
resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til
de lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter,
polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns
rekkevidde.
2. Kassering
Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart
materiale.
Dette apparatet er merket i samsvar med
EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av
elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical
and Electronic Equipment - WEEE).
Forsikre deg om at dette produktet blir
avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan
utgjøre noen helse- eller miljørisiko.
Symbolet
på produktet eller på
dokumentene som følger med det, viser at dette
produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Lever det til et autorisert
mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
Før apparatet kastes, må man sørge for at det
ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av
nettledningen. Fjern også dørene og hyllene, slik
at ikke barn kan stenge seg inne i kjøleskapet.
Ved endt livstid må det tas hånd om ifølge de
lokale renovasjonsforskrifter og leveres til et
autorisert mottak. La det aldri stå uten tilsyn selv
noen få dager, da det kan utgjøre en fare for
barn. For nærmere informasjon om håndtering,
kassering og resirkulering av dette produktet,
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller
forretningen der du anskaffet det.
Informasjon:
Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen
inneholder R 134 a), eller fritt for HFK
(kjølekretsen inneholder R 600 a Isobutan).
For apparater med Isobutan (R 600 a):
Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på
miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er
derfor viktig å forsikre seg om at rørene i
kjølekretsen ikke er skadet.
Overensstemmelseserklæring
• Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring
av matvarer og er i overensstemmelse med
EU-direktivene 89/109/EØF, 90/128/EØF og
02/72/EØF.
• Dette apparatet er utformet, fremstilt og
markedsført i samsvar med:
- sikkerhetskravene i EU-direktivet “Lav
Spenning” 73/23/EØF;
- kravene til beskyttelse i “EMC”-direktivet
89/336/EØF, endret i EU-direktiv 93/68/EØF;
• Apparatets elektriske sikkerhet er kun
garantert når det er koblet til et
forskriftsmessig, jordet elektrisk anlegg.
87
61433002N.fm Page 88 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
GENERELLE RÅD
• Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av
ferske matvarer og fryseseksjonen kun til
oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing
av ferske matvarer og produksjon av
isterninger.
• Etter installering må man kontrollere at
kjøleskapet ikke står oppå nettledningen.
• Sett aldri glassbeholdere med flytende føde
inn i fryseseksjonen. Det kan føre til at de
sprekker.
• Spis ikke ispinner eller isterninger
umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren.
Det kan forårsake kuldesår.
• Før enhver form for rengjøring eller
vedlikehold av apparatet, må apparatet
frakobles strømnettet.
• Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er
plassert ved siden av en varmekilde.
• Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre
brennbare gasser/væsker i nærheten av
kjøleskapet eller andre
husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker
kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.
• For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må
man la det være 1 cm med luft på siden og
over apparatet.
• Hold ventilasjonsåpningene fri for hindringer
på apparatkabinettet eller
innbyggingsstrukturen.
• Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og
vanndispenser må utelukkende tilkobles
vanntilførsel med drikkevann (med et
tilførselstrykk på mellom 1,7 og 8,1 bar (25 til
117 PSI)). Ismaskin og/eller vanndispenser
som ikke er koblet direkte til vannettet, må
kun fylles med drikkevann.
• Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv
som er tilstrekkelig solid og på et sted der det
er tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
88
• Plasser apparatet på et tørt sted med god
ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk
ved bestemte omgivelsestemperaturer, i
henhold til klimaklassen som er oppgitt på
typeskiltet: Det kan hende apparatet ikke
fungerer korrekt dersom
omgivelsestemperaturen over lengre tid er
lavere eller høyere enn de temperaturer
apparatet er beregnet for.
Klimaklasse
SN
N
ST
T
Omg. temp. (°C) Omg. temp. (°F)
Fra 10 til 32
Fra 50 til 90
Fra 16 til 32
Fra 61 til 90
Fra 18 til 38
Fra 64 til 100
Fra 18 til 43
Fra 64 til 110
• Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at
det ikke oppstår skader på gulvet
(f. eks. parkett).
• Benytt ikke mekaniske eller andre slags
hjelpemidler til å fremskynde avrimingen,
annet enn de som anbefales av produsenten.
• Ellers kan det oppstå skade på kjølekretsen.
• Bruk aldri elektriske apparater inne i
kjøleskapet, med mindre disse er godkjent av
konstruktøren.
• Apparatet må ikke brukes av små barn eller
personer som har behov for konstant tilsyn.
• La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i
apparatet. Det kan føre til at de stenger seg
inne og blir kvalt.
• Nettledningen må kun skiftes ut av en
kvalifisert elektriker.
• Benytt ikke skjøteledninger eller doble
stikkontakter.
• Det må være mulig å frakoble apparatet,
enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved
hjelp av en topolsbryter plassert før
stikkontakten.
• Kontroller at nettspenningen er den samme
som oppgitt på typeplaten
• Svelg ikke væsken (ikke giftig) i
kjøleelementene (noen versjoner).
61433002N.fm Page 89 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
BRUK AV FRYSEREN
I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og
fryse inn ferske matvarer. Den mengde ferske matvarer
som kan fryses inn på 24 timer er oppgitt på typeplaten.
Fryseren kan fungere ved en omgivelsestemperatur på
mellom+10° C og +32° C. De beste resultatene oppnås ved
temperaturer på mellom+16° C og +32° C.
Igangsetting av fryseren
• Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er
forhåndsinnstilt fra fabrikken.
• Sett støpslet i stikkontakten. Både det grønne lyset, som viser at
apparatet er slått på, og det røde lyset vil tennes. På noen
modeller vil det etter ca. 1 minutt også høres et alarmsignal,
siden temperaturen i fryseren enda ikke er kald nok til at man
kan legge inn matvarene.
• For å stoppe alarmsignalet må man trykke på tasten for hurtig
innfrysing; det gule lyset vil tennes.
• Slå av bryteren for hurtig innfrysing så snart det røde
kontrollyset slukker.
Regulering av termostaten
Ved å vri på bryteren kan man regulere temperaturen i
fryseseksjonen:
1 = Minimal kjøling
4 = Maksimal kjøling
Temperaturen i fryseren kan påvirkes av
omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og
matvaremengden som oppbevares.
I utgangspunktet anbefales det å sette termostaten på en
middels innstilling: 2 - 3.
Forklaring til kontrollys og alarmsignal
(noen versjoner)
Det grønne lyset viser at apparatet er i funksjon.
Det røde lyset (og på noen modeller også et alarmsignal) viser at
temperaturen i apparatet enda ikke egner seg til oppbevaring av
matvarer.
Dette skjer:
• Når apparatet tas i bruk for første gang.
• Når apparatet settes igang igjen etter avriming og rengjøring.
• Hvis det er blitt lagt inn for store matvaremengder til innfrysing.
• Hvis døren ikke lukker helt tett igjen.
• Hvis kjølesystemet ikke fungerer som det skal (se
“Feilsøkingsliste”).
• Hvis man skrur termostaten til et høyere tall (lavere
temperatur).
Det gule lyset viser at funksjonen hurtig innfrysing er aktivert.
Når det lyser, vil ikke alarmsignalet aktiveres (på de versjonene
der det finnes).
Frysere med sylinderformet dørkontakt
Alarmsignalet høres dersom døren holdes åpen i mer enn
1 minutt. Alarmen avbrytes når døren lukkes. Dersom døren til
fryseren må holdes åpen i mer enn 1 minutt (f. eks. i forbindelse
med opprydding i skuffene), kan alarmen avbrytes ved å dra i
stangen (se figur).
89
61433002N.fm Page 90 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
BRUK AV FRYSEREN
Aktivering av hurtig innfrysing
Ved innfrysing av en maksimal mengde med matvarer, bør man
trykke på knappen for hurtig innfrysing 24 timer før matvarene
legges inn. Den anbefalte maksimale matvaremengde som kan
fryses inn, er oppgitt på typeplaten, som er plassert inne i
apparatet. Når matvarene legges inn, kan det hende den røde
indikatorlampen vil tennes og lyse til riktig temperatur er nådd.
24 timer etter at matvarene ble lagt inn, må bryteren for hurtig
innfrysing slås av igjen.
Råd for innfrysing og oppbevaring av ferske matvarer
• De ferske matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn i:
aluminiumsfolie, plastfolie, vanntette plastposer eller
polyetylenbokser m/lokk som er egnet til innfrysing.
• Matvarene (bortsett fra kjøtt) må være ferske, modne og av
beste kvalitet.
Bare slik oppnår man frysevarer av beste sort.
• Ferske grønnsaker og frukt bør fryses inn så raskt som mulig
etter innhøstingen, slik at de bevarer næringsstoffene, formen,
konsistensen, fargen og smaken.
Kjøtt av småvilt bør ligge og mørne tilstrekkelig lenge før det fryses
inn.
Merk:
• La alltid varme matvarer avkjøles før de legges i fryseren.
• Helt eller delvis opptinte matvarer må benyttes umiddelbart.
Frys dem ikke inn igjen uten at de i mellomtiden er blitt kokt
eller stekt.
Etter at matvarene er blitt kokt, kan de fryses inn igjen.
Innfrysing og oppbevaring av matvarer
• Plasser matvarene som skal fryses inn i de to øvre kurvene.
• Dersom fryseren brukes uten dryppebrett, må
kuldeakkumulatorene plasseres over matvarene som skal fryses
inn, foran i den øverste skuffen.
Viktig:
Innfrossede matvarer må ikke oppbevares lenger enn vist i
tabellen ved siden av.
Merking av frysevarene
Merk frysevarene og legg dem i skuffene (kurvene).
Det anbefales å lage en kalender, slik at matvarene konsumeres
innen holdbarhetsperioden.
Anmerkning om kontroll av frysevarene
Stikk et termometer for lave temperaturer inn mellom
frysevarene, slik at du kan kontrollere temperaturen.
Hvis du bare legger termometeret oppå frysevarene, finner du kun
lufttemperaturen, som ikke svarer til temperaturen på
frysevarene.
90
MÅNEDER
MATVARER
61433002N.fm Page 91 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
BRUK AV FRYSEREN
Råd for oppbevaring av frysevarer
Ved kjøp av frysevarer, må man forsikre seg om at:
• Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke
har blitt forringet. Dersom det er bulker og/eller våte flekker på
pakken, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt
for en delvis opptining.
• Kjøp alltid frysevarene til sist og frakt dem hjem i kjølebag.
• Legg dem i fryseren med en gang du kommer hjem.
• Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i
løpet av et døgn.
• Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dem til et
minimum.
Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
• Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av
frysevarene.
Fjerning av kurvene
• Trekk kurven ut så langt den går, løft den litt opp og ta den ut.
• Trekk den nederste kurven ut så langt den går, vipp den forsiktig
mot høyre og ta den ut.
Anmerkning om nyttekapasitet
Nyttekapasiteten er regnet ut uten dryppebrettet og de tre øvre
kurvene. Fryseren kan også brukes uten kurver, slik at man oppnår
bedre plass, f. eks. ved innfrysing av fjærfe eller lignende.
Produksjon av isterninger
• Fyll isterningbrettet 2/3 fullt med vann og plasser i
dryppebrettet eller i en kurv.
• Bruk skaftet på en skje for å få løs isterningbrett som har satt seg
fast. Bruk ikke skarpe gjenstander.
• Isterningene løsner lettere hvis isterningbrettet bøyes forsiktig.
• Dersom isterningbrettet er av aluminium, kan man holde
undersiden under rennende vann.
Merk:
Dersom døren til fryseren ikke lar seg åpne rett etter at man har
lukket den igjen, må man vente 2-3 minutter, til undertrykket i
fryseren har avtatt.
Slå av fryseren
• Skru termostaten mot urviserne (mot venstre) til stillingen z.
Den grønne driftslampen vil slukke, i likhet med alle eventuelle
andre lys; apparatet vil imidlertid fortsatt være under spenning.
91
61433002N.fm Page 92 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av
apparatet, må apparatet frakobles strømnettet. Det
anbefales å avrime fryseren 1 til 2 ganger i året, eller
når islaget på veggene har nådd en tykkelse på 3 mm.
Avrimingen bør foretas når det er minimalt med
matvarer i seksjonen.
• Hvis det fortsatt er frosne matvarer i fryseren, må man
trykke på bryteren for hurtig innfrysing noen timer før
avriming, slik at matvarene kjøles ned ytterligere.
• Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i
avispapir, slik at de blir liggende tett inntil hverandre, og
plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.
• Koble apparatet fra strømnettet.
• La døren til fryseren stå åpen for å fremskynde
nedsmeltingen av islaget på veggene.
• Trekk ut dreneringsslangen for smeltevann og plasser en
bolle under for å samle opp vannet.
• Rengjør innsiden av fryseren med en svamp fuktet i lunkent
vann, eventuelt tilsatt et nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke aggressive midler.
• Skyll og tørk omhyggelig.
• Lukk fryseren og slå på bryteren for hurtig innfrysing. Legg
matvarene inn igjen og slå av hurtigfrys-funksjonen etter
noen timer.
Ved lengre fravær
• Tøm fryseren.
• Koble apparatet fra strømnettet.
• Avrim og rengjør apparatet innvendig.
• La døren stå åpen, slik at det ikke dannes innestengt lukt.
Tetningslist på døren
• Tetningslisten på døren må rengjøres jevnlig med vann.
Tørk godt.
Bruk aldri olje eller fett.
Viktig
• Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket, slik
at luften kan sirkulere fritt.
92
61433002N.fm Page 93 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
FEILSØKINGSLISTE
1. Apparatet virker ikke.
•Er det strømbrudd?
•Står støpselet ordentlig i stikkontakten?
•Er sikringene i orden?
•Er nettledningen skadet?
•Står termostaten på ●?
2. Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.
•Lukker dørene seg ordentlig igjen?
•Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
•Er termostaten riktig innstilt?
•Er luftsirkulasjonen blokkert?
3. Temperaturen i fryseren er for kald.
•Er termostaten riktig innstilt?
4. Det er vann i bunnen av fryseren.
•Har du rengjort fryseren skikkelig før du satte den igang
igjen?
•Er apparatet tilkoblet og fungerer korrekt?
•Er døren ordentlig lukket?
5. Det gule, røde og grønne lyset tennes ikke.
Kontroller først punkt 1, deretter:tilkall service.
6. Det røde lyset fortsetter å lyse og alarmsignalet
(noen versjoner) høres.
Kontroller om:
•Apparatet er satt igang på riktig måte?
•Det er blitt frosset inn for mye mat på en gang?
•Døren er ordentlig lukket?
•Fryseren er defekt?
•Termostaten har for høy innstilling?
Merk:
• Dersom kanten på forsiden av fryseren er varm,
beror ikke dette på en feil, men er for å motvirke
dannelse av fuktighet.
• Gurglende og hvislende lyder fra kjølekretsen er helt
normalt.
93
61433002N.fm Page 94 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM
SERVICE
Før Service kontaktes:
1. Se om problemet kan løses (se avsnittet
“Feilsøkingsliste”).
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er
løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet
strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall
service.
Oppgi:
• hva som er feil,
• modell,
•
•
•
Merk:
Omhengsling av dørene utført av våre teknikere
dekkes ikke av garantien.
INSTALLASJON
• Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde.
Høy omgivelsestemperatur, direkte sollys eller plassering
nær varmekilder (ovner eller komfyrer) fører til økt
strømforbruk og bør unngås.
Dersom dette ikker er mulig, må følgende avstander
overholdes:
- 30 cm fra olje- eller vedkomfyrer
- 3 cm fra elektriske komfyrer.
• Plasser fryseren på et tørt sted med god ventilasjon.
• Rengjør apparatet innvendig (se avsnittet “Avriming og
rengjøring av fryseren”).
• Sett inn tilbehøret.
• Kontroller at tetningslisten på døren er i god stand, spesielt
etter montering og eventuell omhengsling av døren.
Elektrisk tilkobling
• Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende
forskrifter.
• Spenning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten, som
sitter inne i apparatet.
• Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten
fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på
personer, dyr eller gjenstander som skyldes
manglende respekt for ovennevnte normer.
• Dersom støpslet og stikkontakten ikke passer sammen, må
stikkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
• Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
Elektrisk frakobling
• Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at
støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter som
avbryter strømtilførselen til stikkontakten.
94
servicenummer (tallet som står etter ordet
SERVICE på typeplaten inne i apparatet),
din adresse,
ditt telefonnummer.
Download PDF

advertising