Whirlpool ARC 6700/IX Instruction for Use

Add to my manuals
19 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 6700/IX Instruction for Use | Manualzz
7
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN ........ PAGINA 65
MILIEUTIPS .......................................................................... PAGINA 65
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN..................................................................... PAGINA 66
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ...................... PAGINA 67
HET APPARAAT OP HET ELEKTRICITEITSNET
AANSLUITEN ...................................................................... PAGINA 68
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL....................... PAGINA 69
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN
DE FUNCTIES ..................................................................... PAGINA 70
GEBRUIK VAN HET KOELVAK ..................................... PAGINA 74
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK .................................... PAGINA 76
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN VOEDINGSMIDDELEN ............. PAGINA 77
HET ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK .................. PAGINA 79
ONDERHOUD EN REINIGING ...................................... PAGINA 80
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
LANGDURIGE AFWEZIGHEID ...................................... PAGINA 80
RICHTLIJNEN VOOR HET OPSPOREN VAN
STORINGEN/KLANTENSERVICE ................................. PAGINA 81
KLANTENSERVICE............................................................ PAGINA 82
64
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
• Het door u aangeschafte apparaat
is
uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
gebruik.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing,
waarin u een beschrijving van het apparaat
en wenken voor het conserveren van
voedingsmiddelen vindt, aandachtig door te
lezen.
Bewaar dit boekje voor toekomstige
raadpleging.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet beschadigd is en of de deur goed
sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf
de levering van het product van eventuele
schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om
het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het apparaat voordat
u het in gebruik neemt.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingssymbool.
Volg de plaatselijke verordeningen voor
afvalverwijdering op.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
stukken polystyreen enz.) moet buiten het
bereik van kinderen worden gehouden, omdat
het een bron van gevaar kan vormen.
2. Sloop
De koelkast is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Maak het apparaat op het moment van sloop
onbruikbaar door de voedingskabel door te
snijden, de deuren en schappen zodanig te
verwijderen dat kinderen niet makkelijk in de
koelkast kunnen kruipen.
Wanneer u hem afdankt, dienen de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking te worden
nageleefd en dient u het apparaat in te leveren
bij het centrum voor afvalverwerking. Laat het
apparaat niet onbeheerd achter (zelfs niet voor
een paar dagen), omdat het een bron van gevaar
voor kinderen kan zijn.
3. Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit
bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat
R600a).
Voor apparaten met isobutaan (R600a):
Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet
belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom
noodzakelijk om te controleren of de leidingen
van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
4. Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese
Richtlijnen 89/109/EEG, 90/128/EEG,
02/72/EEG.
• Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
89/336/EEG, gewijzigd door de Richtlijn
93/68/EEG
- de elektrische veiligheid van het apparaat is
alleen verzekerd als het op de juiste wijze is
aangesloten op een deugdelijke installatie met
aarding, conform de wettelijke voorschriften.
65
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie
niet op de voedingskabel staat.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen ontploffen.
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn
dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Installeer de koelkast niet in de buurt van een
warmtebron.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de
buurt van de koelkast of andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken.
• Laat, voor een goede ventilatie, aan beide
kanten en boven het apparaat een ruimte van
1 cm vrij.
• Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen van
het apparaat niet door de ombouw of door
het inbouwmeubel worden afgedekt.
66
• Installeer het apparaat waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte
die geschikt is voor de afmetingen en het
gebruik van het apparaat.
• Gebruik de koelkast niet in omgevingen waar
de temperatuur kan dalen onder 13°C. Plaats
het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Maak geen gebruik van mechanische of
andere hulpmiddelen om het ontdooiproces
te versnellen, behalve die welke worden
aanbevolen door de fabrikant.
• Voorkom beschadigingen aan het
koelvloeistofcircuit.
• Gebruik geen elektrische apparaten aan de
binnenkant van de vriesvakken voor
diepvriesproducten, als die van een ander
type zijn dan aanbevolen door de fabrikant.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kleine kinderen of gehandicapten.
• Om het risico op opsluiting en verstikking van
kinderen in het apparaat te vermijden, hen
niet laten spelen met de koelkast of zich erin
verstoppen.
• De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door een bevoegd technicus.
• Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters
• Slik de (niet giftige) vloeistof uit de
vrieselementen (indien bijgeleverd) niet in.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A.
Koelvak
1.
2.
2a.
3.
3a.
4.
5.
6.
7.
7a.
8.
9.
Licht
Schappen /Zone schappen
Flessenrek (afhankelijk van het model)
Groente- en fruitlade
Vochtigheidsregelaar
Deurvakken
Verwijderbare flessenhouder
Serienummerplaatje (naast de
groente- en fruitlade)
Ventilator
Aanzuigzone
Afscheider groente- en fruitlade
Afscheider
B.
Vriesvak
10.
11.
12.
13.
14.
Blad ter ondersteuning van de
ijsbakjes en/of de koudeaccu's
(vrieselementen), afhankelijk van het
model
Bovenste korf (invrieszone)
Korven voor het bewaren van de
diepgevroren levensmiddelen
Deur van het vriesvak
Deurvakken vriesvak
Met behulp van de ventilator kan de temperatuur in het koelvak gelijkmatiger worden verdeeld, waardoor
het voedsel beter wordt geconserveerd.
Belangrijk: de ventilator werkt elektrisch.
Het elektronische apparaatje stelt de ventilator in werking wanneer dat nodig is, de aanzuigzone (7a)
NIET blokkeren met voedsel.
Opmerking: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.
Alle planken, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.
Let op: de accessoires van de koel/vrieskast mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.
67
HET APPARAAT OP HET
ELEKTRICITEITSNET AANSLUITEN
Bij het maken van de elektrische aansluiting, wordt het display verlicht en
worden alle pictogrammen enkele seconden weergegeven.
Op het display van het vriesvak worden streepjes weergegeven, het
pictogram
knippert, terwijl op het display van de koelkast een in
de fabriek ingestelde temperatuur van +5°C weergegeven wordt.
Tijdens de fase om de door de fabriek ingestelde temperatuur te bereiken
knippert het alarmlichtje
, klinkt het geluidssignaal en gaat het display
van de vriezer
knipperen. Dit betekent dat het apparaat de optimale
temperatuur voor het conserveren van voedingsmiddelen nog niet heeft
bereikt.
Druk gedurende drie seconden op de knop
te schakelen.
om het geluidsalarm uit
Het indicatielampje
stopt met knipperen wanneer de temperatuur
in het vriesvak onder de -12°C komt, op het display verschijnt de
temperatuur -18°C en op dit punt kunnen de voedingsmiddelen in het
vriesvak geplaatst worden.
Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt
bereikt voor het conserveren van een normale lading van het koelvak.
BELANGRIJK:
• Als er voedingsmiddelen worden geplaatst voordat de koelkast helemaal gekoeld is, dan kunnen deze
bederven.
• Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de
aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.
• Zet geen voedsel in de koelkast in de buurt van de uitblaasopening voor de lucht.
• Een ingebouwd apparaat dat de externe vochtigheid controleert zorgt ervoor dat er zich geen vocht
op de randen aan de voorkant ophoopt; het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.
De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt.
68
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
Drukknoppen om de vakken aan / uit te zetten, het menu te doorlopen, keuze en
bevestiging
!
1. Stand-by - aan / uitknop van het koelvak
2. Knop om het menu te doorlopen
3. Aan / uitknop voor het gehele apparaat
"
#
$
4. Knop om de temperatuur te verhogen van het
gekozen vak
5. Bevestigingsknop
6. Knop om de temperatuur te verlagen van het
gekozen vak
Pictogrammen functies en instellingen
Functies en instellingen voor het koelvak
Pictogrammen apparaat, alarmen of storingen
Functies en instellingen voor het vriesvak
69
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN
DE FUNCTIES
Functies en instellingen voor het koelvak
Deur koelvak open
Ingestelde temperatuur in het koelvak
Snelkoelfunctie
Functie vakantie
Functies en instellingen voor het vriesvak
Functie halve belading
Functie “Party”
Ingestelde temperatuur in het vriesvak
Snelvriesfunctie
Pictogrammen apparaat, alarmen of storingen
6th Sense functie geactiveerd. Het apparaat is bezig met de instelling van de gevraagde
omstandigheden voor de beste conservering van voedingsmiddelen.
Functie toetsenblokkering ingesteld.
Alarmpictogram, normaal in combinatie met het geluidssignaal.
Storingspictogram (Klantenservice bellen).
70
Snelvriezen
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren.
Deze functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menutoets te drukken totdat het
symbool van snelvriezen verschijnt. Bevestigen met de bevestigingstoets “OK”.
De functie wordt na 24 uur uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door deze
handeling te herhalen.
Weergave van de temperaturen in het koel- en vriesvak.
De temperatuur in het koelvak kan geprogrammeerd worden tussen +2°C en + 8°C. Op dezelfde
manier kan de temperatuur in het vriesvak geprogrammeerd worden tussen -18°C en -24°C.
Selectie en regeling van de temperatuur in het koelvak
Om de temperaturen in het koel- en vriesvak te wijzigen op de menutoets drukken tot het symbool
koel-/vriestemperatuur verschijnt en vervolgens op de +/- toetsen drukken en bevestigen met de
bevestigingstoets “OK”.
Snelle afkoeling
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden gekoeld.
Deze functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menutoets te drukken totdat het
symbool van snelkoelen
verschijnt.
Het symbool knippert, druk op “OK” om te bevestigen.
De functie wordt na 6 uur uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door deze handeling
te herhalen.
Functie “Halve belading”
Als het vriesvak niet vol is, alle producten in de middelste korf plaatsen en de functie activeren door
op de menutoets te drukken tot het symbool
voor beperking van het stroomverbruik verschijnt.
Het symbool knippert, druk op “OK” om te bevestigen.
Functie “6th Sense”
De 6th Sense functie gaat automatisch aan wanneer:
• er een aanzienlijke hoeveelheid af te koelen en/of in te vriezen voedingsmiddelen is geladen
• de deur van de koelkast en/of vriezer langere tijd heeft opengestaan
• er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat te hoog aan het
worden is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Het pictogram
knippert gedurende ongeveer drie seconden, waarna het blijft branden
gedurende de tijd die nodig is om de optimale conserveringsomstandigheden automatisch te
herstellen.
71
Vakantie
Deze functie verhoogt de interne temperatuur in het koelvak, wanneer de gebruiker lange tijd
afwezig is.
Deze functie wordt geactiveerd door op de menuknop te drukken tot het symbool vakantie
verschijnt
.
Druk op “OK” om te bevestigen. Herhaal de operatie om de koelkast weer op de uitgangsstand te zetten.
Belangrijk: nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden
verwijderd en moet de deur gesloten blijven, de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden
om de vorming van luchtjes te voorkomen.
Party stand
Deze functie wordt geactiveerd door meerdere malen op de menutoets te drukken totdat het symbool
van de party stands verschijnt. Het symbool knippert, druk op “OK” om te bevestigen.
Deze functie maakt het mogelijk dranken te koelen in het vriesvak.
Als deze functie actief is, brandt het symbool. Nadat de functie 30 minuten geactiveerd geweest is
(de tijd die nodig is om een fles van 0,75 liter te koelen zonder dat het glas breekt), gaat het
pictogram knipperen en klinkt er een geluidssignaal, het display licht op. Haal de fles uit het vriesvak
en schakel de functie uit door op de “OK”-toets te drukken en deze ingedrukt te houden.
Belangrijk: laat de fles niet langer in het vriesvak dan de tijd die nodig is voor het koelen.
Toetsenblokkering
Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van instellingen of uitschakeling van
het apparaat worden voorkomen.
Om de toetsenblokkering in te stellen tegelijkertijd de knoppen “+” - “OK” - “-” gedurende 3 seconden
indrukken totdat het symbool
gaat branden: de instelling wordt bevestigd door een geluidssignaal.
De functie kan worden uitgeschakeld met dezelfde procedure, totdat het symbool
dooft.
ON/OFF
Deze functie dient om zowel het koelvak als het vriesvak buiten werking te stellen.
Om de “Stand-by”-functie te activeren, de “on-off”-toets gedurende 3 seconden indrukken. Er zullen nu
twee streepjes op beide displays verschijnen, om aan te geven dat de “Stand-by”-functie geactiveerd is.
Om de functie te hervatten dezelfde procedure volgen totdat de eerder ingestelde temperatuur op
het display verschijnt.
Wanneer het apparaat op stand-by staat, is het licht in het koelvak uit. Bedenk hierbij wel dat het
apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding.
Stand-by koelkast
Met deze functieknop kunt u het koelvak uitschakelen terwijl het vriesvak blijft functioneren.
Om de Stand-by-functie te activeren, de toets “Stand-by koelkast” gedurende drie seconden indrukken.
Om het koelvak uit te schakelen moet dezelfde procedure worden gevolgd totdat de temperatuur die
eerder is ingesteld op het display wordt weergegeven. Wanneer het koelvak op Stand-by staat, werkt
de verlichting in het koelvak niet.
72
Alarm
Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en beeldsignalen.
Alarm temperatuur vriezer
Er wordt een geluidssignaal geactiveerd: het alarmsymbool gaat branden, en het indicatielampje van
de temperatuur knippert.
Wordt geactiveerd wanneer:
• het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op het elektriciteitsnet of na een non-actieve
periode
• De temperatuur van het vriesvak niet geschikt is
• Er een hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen is geladen, die groter is dan de hoeveelheid die op
het serienummerplaatje is aangegeven
• De deur van de vriezer lange tijd open is gebleven
Opmerking: in deze omstandigheden verschijnt automatisch het woord Sense.
Alarm Black Out
Op het display van het vriesvak wordt de maximale temperatuur weergegeven die bereikt is tijdens
de periode waarin er geen stroom was. Tegelijkertijd gaat het alarmpictogram branden en wordt het
geluidssignaal geactiveerd.
Wordt geactiveerd wanneer:
• er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne temperatuur van het vriesvak gestegen is
tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Om de alarmfunctie uit te schakelen de “OK”-toets gedurende minstens 3 seconden
indrukken, op het display verschijnt de eerder ingestelde temperatuur.
Opmerking: het is raadzaam de conserveringsstaat van de voedingsmiddelen te controleren.
Bedrijfsalarmen
In geval van een alarm met betrekking tot de werking worden bovendien, in het koel- of vriesvak,
afhankelijk van de plaats van de storing, alarmindicaties weergegeven (zoals bijv. CF, AL01, AL02,
AL03 of AL04 enz...) neem contact op met de klantenservice en vermeld de weergegeven code.
Alarm koelkastdeur open
Het symbool van de deur van de koelkast (Alarm koelkastdeur open) gaat branden, en tegelijkertijd
klinkt er een geluidssignaal.
Wordt geactiveerd wanneer:
• de deur van de koelkast langer dan 2 minuten is open gebleven. Druk op “OK” om het geluidsalarm
uit te schakelen.
Als de deur open blijft, wordt het geluidssignaal na nog 2 minuten opnieuw geactiveerd.
Sluit de deur(en) en druk op de “OK”-toets.
Opmerking: in deze omstandigheden verschijnt automatisch de melding 6th Sense
73
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Ingebruikneming van het apparaat
• Druk op de “on-off”-toets
Uitschakeling van het apparaat
• Druk nogmaals op de “on-off”-toets
TEMPERATUURREGELING:
Om de temperatuur in het vriesvak te wijzigen, op de Menu-toets drukken totdat het symbool van de
temperatuur van de koelkast gaat branden. Vervolgens de gewenste temperatuur instellen door op de
toetsen +/- te drukken en te bevestigen met de toets “OK”.
De temperatuur kan worden ingesteld van +2 tot +8 °C.
REINIGINGSFUNCTIE
Als de Stand-by knop is ingedrukt, wordt alleen het koelvak uitgeschakeld, terwijl het vriesvak blijft
werken.
Op dit punt kan het koelvak leeg en schoon gemaakt worden.
Conservering van voedingsmiddelen in het koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding.
A. Gekookt voedsel
B. Vis, vlees
C. Groente en fruit
D. Flessen
E. Boter
F. Zuivelproducten
74
OPMERKING:
• De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te
garanderen.
• Zet de voedingsmiddelen niet direct tegen de achterwand.
• Zet er geen voedingsmiddelen in die nog warm zijn.
• Bewaar vloeistoffen in afgesloten bakjes.
• Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de
onderste lade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet.
• Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
• De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10° C e +38° C.
BELANGRIJK:
• Als er voedingsmiddelen in de koelkast worden geplaatst voordat het apparaat de juiste temperatuur
heeft bereikt voor de conservering van voedingsmiddelen, dan kunnen deze bederven.
• Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de
aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.
• Een ingebouwde externe vochtregelaar zorgt ervoor dat er zich geen vocht op de randen aan de
voorkant ophoopt. Het is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.
De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur van het koelvak geopend wordt.
EXTRA SCHAP (afhankelijk van het model)
De koelkast heeft een extra schap van getemperd glas, dat uitstekend geschikt is voor flessen.
• Om het te gebruiken, moet het worden uitgetrokken in de positie die op de afbeeldingen wordt
aangegeven.
• Wanneer het niet wordt gebruikt, kunt u het opklappen en naar achteren duwen.
• Om het schap te verwijderen, de vergrendelingen aan de zijkanten (indien aanwezig) verschuiven zoals
op de afbeelding, en het schap naar u toe trekken.
• Na het extra schap weer geplaatst te hebben, de vergrendelingen aan de zijkanten in de oorspronkelijke
positie schuiven.
1
2
3
75
VERSCHUIFBARE SCHAPPEN VAN GLAS (afhankelijk van het model)
De koelkast heeft verschuifbare schappen van glas, die het gemakkelijker maken de voedingsmiddelen die
achteraan op het schap, of op de laagste schappen geplaatst zijn, te bereiken.
• De schappen zijn gemaakt van sterk, getemperd glas.
• De randen van het schap voorkomen het wegdruppelen van eventueel gemorste vloeistoffen, die dus
niet in andere vakken terechtkomen.
Wijziging van de positie van de schappen:
In deze koelkast is het mogelijk de positie van de schappen aan te passen aan uw wensen.
• Om het schap te verwijderen, trekt u het naar buiten tot aan de aanslag.
• Houd de vergrendelingen naar beneden ingedrukt zoals wordt geïllustreerd op het detail van de
afbeelding, en trek het schap naar buiten totdat het loskomt. De vergrendelingen kunnen apart worden
ingedrukt.
• Trek de pennen naar buiten om de geleiders weg te halen.
• Verwijder de geleiders zoals op de afbeelding, en breng hen op de gewenste positie aan.
• Bij het plaatsen van de geleiders moet de aanduiding “ ” (naar boven) die in de geleider gegraveerd
is, in acht worden genomen.
• Plaats daarna het schap op de geleiders.
V
2
1
4
3
5
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
TEMPEATUURREGELING:
Om de temperatuur in het vriesvak te wijzigen, op de menutoets drukken totdat het symbool van de
temperatuur in het vriesvak gaat branden. Vervolgens de gewenste temperatuur instellen door op de
toetsen +/- te drukken en te bevestigen met de toets “OK”.
De temperatuur kan worden ingesteld van -18°C tot -24 °C.
76
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN VOEDINGSMIDDELEN
Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het
conserveren van diepvriesproducten worden bereikt.
Het vriesvak dat gemarkeerd is met het symbool
, is uitstekend geschikt voor conservering van
diepgevroren voedingsmiddelen, alsook voor het invriezen van vers of voorgekookt voedsel. Bovendien is
hij geschikt voor het maken van ijsblokjes. De binnenkant van de deur van het vriesvak is bijzonder geschikt
voor conservering van pizza of diepvriesvoedsel dat binnen korte tijd dient te worden geconsumeerd.
Op het typeplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel vermeld die in 24 uur kan
worden ingevroren bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
Om goed in te vriezen wordt geadviseerd de snelvriestoets in te drukken
en de snelvriesfunctie te
kiezen
voor de voorbereiding op het invriezen.
Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in de bovenste lade van het vriesvak.
VOORBEREIDEN VAN VERSE, IN TE VRIEZEN VOEDINGSMIDDELEN
Het is belangrijk om de voedingsmiddelen zodanig in te pakken dat er geen water, vocht of condens in
terecht kan komen; op die manier wordt voorkomen dat geuren of aroma's van het ene deel naar het
andere deel van de koelkast worden overgebracht, bovendien worden ingevroren voedingsmiddelen
beter geconserveerd. Het is raadzaam gebruik te maken van plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plastic folie of hoezen van waterdicht plastic.
Belangrijk:
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
• Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
• De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden
opgevolgd.
DICHTMAKEN
Wanneer u voedingsmiddelen in zakjes verpakt, moet alle lucht uit het zakje worden gedrukt.
Plak het etiket aan de binnenkant van doorzichtige zakjes; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke manier.
Vlees (grote stukken): laten ontdooien in het koelvak zonder uit de verpakking te halen. Alvorens het te
bereiden, een paar uur op kamertemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op kamertemperatuur of onmiddellijk bereiden.
Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij
helemaal ontdooid is.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak gedurende de stroomuitval echter dicht. Vries voedsel
dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.
Fruit: ontdooien in het koelvak
OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in de diepvriezer, laat ze 30 minuten op
kamertemperatuur afkoelen, verpak ze en vries ze in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u
het invriest, bespaart u energie en wordt de levensduur van het apparaat verlengd.
IJsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het op het plankje boven de bovenste lade. Voor het
versnellen van de ijsblokjesvorming is het raadzaam het ijsbakje op de bodem van de eerste lade te
zetten (zie afbeelding).
• Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe
voorwerpen om het los te maken.
77
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN
CONSERVERINGSTIJDEN
Fruit
Geconcentreerde
vruchtensappen
Fruit (in het algemeen)
Citrusvruchten en verse
sappen
Groenten
Ingevroren gekocht
Zelf ingevroren
Vlees
Saucijzen
Hamburgers
Rundvlees, kalfsvlees,
lamsvlees
Braadvlees
Rundvlees
Lams- en kalfsvlees
Varkensvlees
Verse saucijzen
Biefstukken en
vleeslapjes
Rundvlees
Lamsvlees, kalfsvlees,
varkensvlees
Vis
Kabeljauw, schol, tong
Zalm
Makreel, baars
Gepaneerde vis (gekocht)
Weekdieren, oesters
Gekookte vis, krab
Rauwe garnalen
Gevogelte
Kip of kalkoen (heel of in
stukken)
Eend en gans
Orgaanvlees
Gevogelte in saus bereid
Vleeslapjes (zonder jus)
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
78
ZUIVELPRODUCTEN
Boter
6 tot 9
maanden
Margarine
12 maanden
12 maanden
8 tot 12 maanden
4 tot 6 maanden
8 maanden
8 tot 12 maanden
4 weken of minder
1 maand
2 tot 3 maanden
6 tot 12 maanden
6 tot 12 maanden
4 tot 8 maanden
1 tot 2 maanden
Kaas
Camembert, mozzarella,
smeerkaas
3 maanden
Roomkazen
niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse
kaas, enz.
(invriezen kan de structuur
van de kaas veranderen)
6 tot 8
maanden
IJs, vruchtensappen, melk
12 maanden
Eieren
(Voeg suiker of zout toe aan
eierdooiers of hele, geklopte
eieren)
Heel (geklopt), eiwit,
eierdooier
12 maanden
OVENPRODUCTEN EN BROOD
8 tot 12 maanden
2 tot 4 maanden
6 maanden
2 tot 3 maanden
2 tot 3 maanden
3 maanden
3 tot 4 maanden
3 tot 4 maanden
12 maanden
12 maanden
6 maanden
2 tot 3 maanden
6 maanden
1 maand
2 tot 3 maanden
Gegist brood en broodjes
3 maanden
Ongebakken brood
1 maand
Croissants
3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
Taarten (geglazuurd) en
koekjes
6 tot 12
maanden
Vruchtenvlaai
12 maanden
Deeg voor koekjes
3 maanden
Deeg voor taarten
4 tot 6 maanden
HET ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK
Wij raden u aan het vriesvak 1 of 2 maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de wanden
ongeveer 3 mm dik is geworden. Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.
• Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier
en bewaar ze op een koele plaats of in een koeltas.
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
• Verwijder het ijsbakje.
• Verwijder de laden.
• Trek het afvoerkanaal voor dooiwater uit het onderste deel van het vriesvak.
• Laat de deur van het vriesvak open. Zet een bak onder het afvoerkanaal om het dooiwater op te
vangen.
Opmerking: gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om het ijs af te krabben; het vriesvak niet
kunstmatig verwarmen. Eventuele beschadigingen die veroorzaakt zijn door het gebruik van deze
voorwerpen worden niet door de garantie gedekt.
• Reinig de koelkast met een vochtige spons met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schuurmiddelen.
• Spoel en droog de binnenkant zorgvuldig af.
• Sluit het apparaat weer aan op het elektriciteitsnet.
• Zet het afvoerkanaal weer in de betreffende behuizing en zet de laden weer terug.
• Druk, voordat u weer levensmiddelen in het vriesvak plaatst, nogmaals op de snelvriesknop .
N.B.: door de temperatuurverhoging in de ingevroren voedingsmiddelen gedurende het ontdooien kan
de houdbaarheid korter worden.
79
ONDERHOUD EN REINIGING
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens
onderhouds- of reinigingswerkzaamheden te verrichten.
Reinig het koel- en het vriesvak geregeld met een vochtige spons met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel dat geschikt is voor de reiniging van de binnenkant van de koelkast. Afspoelen en
drogen. Gebruik nooit schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht
ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige spons met lauw water.
Afdrogen met een zachte doek.
• Gebruik geen stoomreinigers
• Maak de condensor (ventilatieroosters op de achterkant van het apparaat) regelmatig schoon met een
stofzuiger of een borstel.
• Houd de afdichtingen perfect schoon.
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Kortstondige afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.
Gebruik de “Vakantie”-functie (afhankelijk van het model).
Langdurige afwezigheid
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker van
de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokjes met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Het is ook mogelijk het koelvak uit te schakelen met de toets “Stand-by koelkast”, terwijl het vriesvak
blijft functioneren.
Verhuizingen
• Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak hen zorgvuldig en zet hen aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
• Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Wendt u zich, bij stroomuitval, tot het plaatselijke kantoor van het elektriciteitsbedrijf om te informeren
naar de duur van de storing.
1. Als de stroomstoring maximaal 24 uur duurt, beide deuren van het apparaat gesloten houden.
Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare, afsluitbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er
geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan eerst de levensmiddelen die het snelst bederven te
consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld
is met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren,
ook al is het mogelijk dat de smaak en het aroma niet meer hetzelfde zijn. Wanneer het voedsel in een
slechte staat verkeert, kunt u het beter weggooien.
80
RICHTLIJNEN VOOR HET OPSPOREN VAN
STORINGEN/KLANTENSERVICE
Sommige geluiden zijn normaal wanneer de koelkast in werking is.
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice....
Problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder gereedschap.
Het apparaat werkt niet
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
Er staat water op de bodem van het koelvak:
• Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
Water in de ontdooibak:
• Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van de ombouw van het apparaat die in contact staan met de deurafdichtingen voelen
warm aan:
• dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
Het licht werkt niet:
• Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
• Is het lampje doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
• Zie hoofdstuk “Richtlijnen voor het opsporen van storingen/Klantenservice”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
• Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor?
• Zijn de deuren wel goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Het apparaat maakt te veel lawaai:
• Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
• Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Wanneer de deur langere tijd open heeft gestaan of wanneer er grote hoeveelheden voedingsmiddelen
in de kast gezet zijn, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat te koelen.
81
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden
geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de
instelling van de thermostaten.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
• Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
• Controleer of de deuren perfect sluiten.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
• Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte dozen droog voordat u ze in de koelkast zet.
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen komt de vochtigheid
die in de buitenlucht aanwezig is, in de koelkast. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal
het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
• Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in
de koelkast.
• Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
• Controleer of de deurvakken, schappen en laden niet verkeerd geplaatst zijn.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
• Controleer of het apparaat horizontaal staat.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat vervangen.
De binnenverlichting werkt niet:
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Afhankelijk van het model
• Verwijder het lampenkapje (afhankelijk van het model
• Het lampje losdraaien of eruit trekken.
• Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar.
• Afhankelijk van het model, als er een speciaal lampje aanwezig is, dit niet losdraaien om het te
vervangen. Trek het los in de richting van de binnenkant van de koelkast. Dit lampje is alleen
verkrijgbaar bij onze servicecentra. Gebruik geen lampjes van meer dan 15W.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie “Richtlijnen voor het opsporen van
storingen/klantenservice”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
Klantenservice.
82
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
• uw volledige adres,
• Uw telefoonnummer en netnummer
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Stainless steel Freestanding 332 L
  • 234 L
  • 98 L 4* 13 kg/24h
  • 284.7 kWh 40 dB

Related manuals

Download PDF

advertisement