Whirlpool WBA4327 NF IX AQUA Instruction for Use


Add to my manuals
21 Pages

advertisement

Whirlpool WBA4327 NF IX AQUA Instruction for Use | Manualzz
DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
ENGLISH
Instructions for use
FRANÇAIS
Mode d’emploi
NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing
ESPAÑOL
Instrucciones para el uso
PORTUGUÊS
Manual de utilização
ITALIANO
Istruzioni per l’uso
ΕΛΛΑΣ
Οδηγίες χρήοης
SVENSKA
Bruksanvisning
NORSK
Bruksanvisning
DANSK
Brugsanvisning
SUOMI
Käyttöohje
POLSKI
Instrukcje użytkowania
ČESKY
Návod k použití
SLOVENSKY
Návod na použitie
MAGYAR
Használati utasítás
РУCCКИЙ
Инcтpyкции по экcплyaтaции
Инcтpyкция зa yпoтpeбa
БЪЛГAРCКИ
ROMANA
Instrucţiuni de utilizare
УКРАЇНСЬКА Інструкції щодо установлення
3
Seite 4
Page 18
Page 32
Pagina 46
Página 60
Página 74
Pagina 88
Σελίδα 102
Sidan 116
Side 130
Side 144
Sivu 158
Strona 172
Strana 186
Strana 200
Oldal 214
Cтpaницa 228
Cтpaницa 242
Pagina 256
Сторінка 270
BRUKSANVISNING
INNAN APPARATEN ANVÄNDS 117
MILJÖSKYDDSRÅD
117
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD 118
HUR DU UTÖKAR FRYSENS LAGERYTRYMME 119
FUNKTIONER
119
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV
VATTENAUTOMAT OCH FILTER
(i förekommande fall)
122
ATT FÖRVARA LIVSMEDEL I APPARATEN
123
TWIST ICE MAKER ISMASKIN 124
REKOMMENDATIONER DÅ DU INTE ANVÄNDER
APPARATEN
125
TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI
125
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 126
LYSDIODSYSTEM 126
FELSÖKNING
127
KUNDSERVICE 129
116
INNAN APPARATEN ANVÄNDS
• Apparaten som du har köpt är avsedd för
hushållsbruk samt:
-i kök på arbetsplatser, affärer och/eller
kontor
-på bondgårdar
-på hotell, motell, lägenhetshotell, Rum &
Frukost för att användas av den enskilde
gästen.
1. Ta av emballaget och försäkra dig om
att apparaten inte har skadats under
transporten och att dörrarna stänger
ordentligt. Återförsäljaren skall upplysas om
eventuella skador senast 24 timmar efter
leverans.
2. Vi rekommenderar att du väntar minst två
timmar innan du tar apparaten i funktion.
Denna tid krävs för att kylsystemet skall
fungera på bästa sätt.
3. Se till att installationen och den elektriska
anslutningen av apparaten görs av en
behörig fackman i enlighet med tillverkarens
anvisningar och gällande bestämmelser.
4. Rengör apparaten invändigt före
användning.
För att du skall få mesta möjliga utbyte av
din apparat rekommenderar vi att du läser
bruksanvisningen noggrant. Här finner du
en beskrivning av apparaten och goda råd
om livsmedelsförvaring.
Spar detta häfte som referensmaterial.
MILJÖSKYDDSRÅD
1. Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100
% och är märkt med återvinningssymbolen.
Kassera materialet enligt gällande lokala
bestämmelser. Håll förpackningsmaterialen
(plastpåsar, delar av styrenplast, etc.) utom
räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att
leka med.
2. Kassering
Denna produkt är tillverkad av material som
kan återvinnas. Denna produkt är märkt enligt
EU-direktiv 2002/96/EG beträffande elektrisk
och elektronisk utrustning (Waste Electrical
and Electronic Equipment, WEEE). Genom
att säkerställa en korrekt kassering av denna
produkt bidrar du till att förhindra potentiella
negativa konsekvenser för vår miljö och vår
hälsa, som annars kan bli följden om produkten
inte hanteras på rätt sätt.
på produkten eller i medföljande
Symbolen
dokument anger att denna produkt inte får
hanteras som vanligt hushållsavfall utan måste
lämnas in hos en speciell uppsamlingsstation
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Gör produkten obrukbar innan
den kasseras genom att klippa av nätkabeln.
Avlägsna även dörrar och hyllor så att barn inte
kan klättra in och bli innestängda i produkten.
Följ lokala bestämmelser om avfallshantering
när apparaten skall skrotas. Lämna in den till en
återvinningscentral. Lämna inte apparaten utan
övervakning ens ett par dagar, eftersom den
kan vara farligt för barn. För mer information
om hantering, återvinning och återanvändning
av denna produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller
butiken där produkten inhandlades.
Information:
Denna produkt innehåller inte CFC.
Kylsystemet innehåller R134a (HFC) eller
R600a (HC), se märkplattan på skåpets insida.
Produkter med isobutan (R600a): isobutan är
en miljövänlig naturgas, men den är brandfarlig.
Se därför noga till att kylkretsens rörledningar
inte skadas.
Denna apparat kan innehålla fluorerade
växthusgaser, som täcks av Kyotoprotokollet.
Kylgasen befinner sig i ett hermetiskt förslutet
system.
Kylgas: R134a har en global
uppvärmningspotential (GWP) på 1300.
Försäkran om överensstämmelse
• Denna produkt är utformad för förvaring av
livsmedel och är tillverkad enligt EU:s
direktiv om EG-märkning nr. 1935/2004.
• Produkten är utformad, tillverkad och
marknadsförs i enlighet med:
- Säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv
2006/95/EG (som ersätter direktiv
73/23/EEG och påföljande tillägg).
- Skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG
(elektromagnetisk kompatibilitet).
Produktens elektriska säkerhet
kan endast garanteras när
produkten är korrekt ansluten
till ett godkänt jordningssystem.
117
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA RÅD
INSTALLATION
• För att hantera och installera produkten
krävs minst två personer.
• Var försiktig så att golvet (t.ex. parkettgolv)
inte skadas när du flyttar produkten.
• Se till att elsladden inte blir skadad under
installationen.
• Placera inte produkten i närheten av någon
värmekälla.
• För att säkerställa fullgod ventilation måste
det finnas tillräckligt med utrymme omkring
produkten, både ovanför och på sidorna.
Avståndet mellan apparatens baksida och
väggen bakom apparaten skall vara minst
50 mm. Att reducera detta avstånd betyder
ökad energiförbrukning.
• Se till att apparatens ventilationsöppningar
inte blockeras.
• Se till att rörledningarna i apparatens
kylkrets inte skadas.
• Ställ apparaten på ett golv som klarar
att bära upp dess tyngd och på en plats
som är lämplig för dess dimensioner och
användning och se till att den står i våg.
• Installera produkten på en torr och
välventilerad plats. Produkten är avsedd att
användas på platser där rumstemperaturen
faller inom följande områden enligt den
klimatklass som anges på typskylten.
Produkten kanske inte fungerar korrekt
om den får stå för länge vid en temperatur
utanför det specificerade området.
Klimatklass Rums- T. (°C) Rums- T. (°F)
SN
N
ST
T
Från 10 till 32 Från 50 till 90
Från 16 till 32 Från 61 till 90
Från 16 till 38 Från 61 till 100
Från 16 till 43 Från 61 till 110
• Kontrollera att nätspänningen i ditt
hem överensstämmer med produktens
märkspänning som anges på typskylten.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Använd vattenslangen som medföljer
den nya produkten för anslutningen till
vattenledningen. Återanvänd inte den gamla
produktens slang.
• Nätkabeln får endast modifieras eller bytas
ut av behörig personal eller av Service.
• Det måste vara möjligt att skilja apparaten
från elnätet, antingen genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp
av en tvåpolig strömbrytare uppströms om
uttaget.
SÄKERHET
• Förvara inte explosiva ämnen eller föremål,
t.ex. aerosolburkar med brandfarliga
drivmedel, i denna produkt.
• Förvara inte och använd inte bensin eller
brandfarliga vätskor eller gaser i närheten
av denna produkt eller andra elektriska
hushållsapparater. Ångorna kan orsaka
brand eller explosion.
• Använd inga mekaniska, elektriska
och kemiska metoder utöver de som
rekommenderas av tillverkaren för att
påskynda avfrostningen.
• Använd inte och placera inte elektriska
enheter i produkten, såvida de inte är av
en typ som uttryckligen är godkänd av
tillverkaren.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inkl. barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap, såvida
de inte fått vägledning eller instruktioner om
produktens handhavande av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med skåpet eller
gömma sig inuti det eftersom de riskerar
att bli instängda och kan då utsättas för
kvävningsrisk.
• Svälj inte innehållet (ej giftigt) i frysblocken
(på vissa modeller).
• Ät inte isbitar eller isglassar direkt när de
har tagits ut ur frysen eftersom den låga
temperaturen kan orsaka köldskador.
ANVÄNDNING
• Koppla loss produkten från eluttaget före
rengöring eller underhåll.
• Alla produkter som har en automatisk
ismaskin eller en vattenautomat måste
anslutas till en vattentillförsel som endast
levererar rent dricksvatten (med ett
vattentryck mellan 1,7 - 8,1 bar (0,17 och
0,81 MPa)). Automatiska ismaskiner eller
vattenautomater som inte är direkt anslutna
till vattentillförseln får endast fyllas på med
rent dricksvatten.
• Använd kyldelen endast till att förvara färska
livsmedel och frysdelen endast till att förvara
frysta livsmedel, frysa in färska livsmedel
och för att tillverka isbitar.
118
• Förvara inte glasbehållare som innehåller
vätska i frysdelen eftersom de kan spricka.
• Undvik att förvara ej inslagna livsmedel i
direkt kontakt med de invändiga ytorna i kyleller frysdelen.
• Alla hyllor, luckor och utdragbara korgar kan
avlägsnas.
• Apparatens innertemperatur kan bero
på rumstemperaturen, hur ofta dörren
öppnas och på apparatens placering.
Temperaturinställningen bör räkna in dessa
faktorer.
• Såvida inte annat anges är apparatens
tillbehör inte lämpliga för diskmaskin.
• Efter att ha placerat livsmedel i apparaten,
se till att dörrarna stängs ordentligt, speciellt
frysdörren.
• Ju större avståndet är till bakomvarande
vägg, desto större blir energibesparingen.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar
om ovanstående anvisningar och
säkerhetsföreskrifter inte följs.
Anmärkningar:
• Blockera inte ventilationsöppningarna (på
den bakre väggen) med matvaror
• Om frysen har en lucka kan du göra
förvaringsutrymmet större genom att ta bort
den (genom att böja undan den).
HUR DU UTÖKAR FRYSENS
LAGERYTRYMME
Du kan utöka utrymmet i frysen genom att:
• avlägsna korgarna/luckorna för att ge plats
för stora produkter.
FUNKTIONER
• placera matvarorna direkt på hyllorna.
• avlägsna Twist Ice Maker-paketet (separat)
eller tillsammans med dockningsstationen.
6TH SENSE FRESH CONTROL
GREEN INTELLIGENCE PROFRESH
Denna funktion gör det möjligt att snabbt uppnå
optimala förvaringsvillkor (avseende temperatur
och fuktighet) i apparaten. För att den skall
fungera korrekt, är det nödvändigt att fläkten är
aktiverad. ”6th Sense Fresh Control” / ”Green
Intelligence ProFresh” är fabriksinställd till att
vara aktiverad. För att stänga av funktionen
manuellt, håll knapparna Freezer °C och
Eco Night intryckta i 3 sekunder: Då hörs
en ljudsignal och symbolen ”6th Sense Fresh
Control / ”Green Intelligence ProFresh”
stängs av som bekräftelse på att funktionen har
stängts av.
Funktionen kan slås på igen genom att du
utför samma ingrepp: en ljudsignal och
symbolen ”6th Sense Fresh Control” / ”Green
Intelligence ProFresh”
slås på igen för att
bekräfta att funktionen har aktiverats.
Efter ett strömavbrott eller återgång från
Standby-läge till normalläge återställs statusen
för ”6th Sense Fresh Control” / ”Green
Intelligence ProFresh” till fabriksinställningen,
dvs. det aktiva läget.
ECO NIGHT FUNCTION
(NATTAXA)
Eco Night-funktionen gör det möjligt att se
till att apparaten drar som mest ström under
billigare tidpunkter på dagen (oftast nattetid),
då elektricitet kostar mindre än under dagtid
(endast vissa länder använder sig av olika taxor
under dygnet, hör med din elleverantör).
För att aktivera funktionen, tryck på Eco Nightknappen
när lågpristaxan börjar (beroende
på dina lokala eltaxor). Om din lågpristaxa
till exempel börjar kl 20:00 skall du trycka på
knappen vid denna tidpunkt.
När Eco Night-ikonen
lyser är funktionen
aktiverad. Då du aktiverat denna funktion
kommer apparaten att automatiskt börja ändra
energiåtgången till att passa denna tid, alltså
att använda mindre energi under dagen än på
natten.
VIKTIGT: För att fungera korrekt måste denna
funktion vara påslagen både om dagen och om
natten.
Funktionen är aktiv tills du stänger av den (eller
om det blir strömavbrott eller apparaten stängs
av). För att inaktivera funktionen, tryck på Eco
119
Night-knappen
. När Eco Night-ikonen
släckt är funktionen inte aktiv.
är
Anmärkning: apparatens energiförbrukning är
deklarerad med Eco Night-funktionen avstängd.
PÅ/STANDBY
Denna funktion slår på/ställer både kyl- och
frysdelen i Standby-läge. För att ställa
apparaten i Standby-läge, tryck på & håll På/
Standby-knappen
intryckt i 3 sekunder. Alla
ikoner slocknar utom bakgrundsbelysningen
för On/Standby-ikonen
för att indikera att
apparaten är i standby-läge. När produkten
är i standby-läge fungerar inte belysningen i
kyldelen.
Det är viktigt att du vet att detta moment inte
kopplar loss apparaten från elnätet.
För att sätta på apparaten igen trycker du helt
enkelt på På/Standby-knappen
.
tryck en gång på
Stop Alarm-knappen för att
stänga av ljudsignalen.
TEMPERATURLARM
Ljudsignalen aktiveras och alla de 5 lysdioderna
på frysen blinkar. Larmet aktiveras när:
• Då apparaten åter ansluts till strömförande
nät efter att ha varit avstängd en tid
• När frysdelens temperatur är för hög
• När en större mängd mat än den som anges
på märkplattan har lagts in i frysen
• När frysdörren har stått öppen alltför länge
• För att stänga av larmet, tryck på
Återställningsknappen en gång.
•Larmsymbolen
stängs automatiskt av
så fort frysens temperatur återgår till under
-10 °C och frysens temperaturlysdioder
slutar då blinka och visar istället vald
inställning.
FLÄKT
Fläkten gör att temperaturen blir jämnare
fördelad inuti kyldelen, vilket är optimalt för
förvaring av livsmedel. I standardläget är fläkten
påslagen. Fläkten bör vara påslagen så att
funktionen ”6th Sense Fresh Control”/”Green
Intelligence ProFresh” kan fungera korrekt.
Fläkten bör också vara påslagen när
rumstemperaturen är över 27-28 °C, eller när
det finns vattendroppar på glashyllorna, eller
om luftfuktigheten är mycket hög. Notera att
då fläkten är påslagen kommer den inte att
arbeta hela tiden. Fläkten startar beroende på
temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpen.
BLACK-OUTLARM
Efter ett strömavbrott är din apparat
designad för att automatiskt övervaka
temperaturen i frysen tills strömmen återställs.
Om temperaturen i frysen har stigit över
infrysningsnivå, tänds
Black-Out-symbolen,
och
Larm-symbolen blinkar då strömmen
återställs. För att stänga av larmet, tryck på
Återställningsknappen en gång.
Vid eventuellt strömavbrott rekommenderas
följande:
• Om matvarorna i frysen inte längre är frysta,
men fortfarande är kalla, bör de flyttas
över till kyldelen och konsumeras inom
24 timmar.
• Om matvarorna i frysen är frysta indikerar
detta att varorna tinades och sedan frystes
in på nytt när strömmen återställdes. Detta
försämrar varornas smak, kvalitet och
näringsvärde och de kan även vara osäkra
att använda. Vi rekommenderar därför att
du inte konsumerar dem, utan slänger allt
innehåll i frysen.
Ändamålet med Strömavbrottslarmet är att ge
indikationer angående kvalitet på de i frysen
förvarade matvarorna vid händelse av blackout. Systemet garanterar inte matvarornas
kvalitet eller säkerhet och användaren
uppmanas att använda sitt eget omdöme för
att bedöma varornas kvalitet i kyl- respektive
frysdelen.
Anmärkning: Blockera inte luftintagen med
matvaror.
Stäng av fläkten för att garantera korrekt
prestanda vid lägre rumstemperaturer
(kallare än 18 °C) och för att sänka
energiförbrukningen. För att stänga av fläkten,
tryck på fläktens knapp.
Apparat med fläkt kan utrustas med ett
antibakteriellt filter.
Anvisningar om hur filtret ska bytas finns i
filterlådan.
Ta ut filtret ur lådan som är placerad i frukt- och
grönsakslådan och sätt in filtret i fläktlocket.
LARM: DÖRREN ÄR ÖPPEN
Symbolen
för kylskåpsdörren börjar att
blinka och en ljudsignal avges. Larmet aktiveras
när dörren har stått öppen längre än 2 minuter.
För att stänga av dörrlarmet, stäng dörren eller
KNAPPLÅS
Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar
av inställningarna och att produkten av
misstag stängs av. För att låsa knapparna,
tryck på Alarm Stop-knappen
i 3 sekunder
tills displayen visar
Knapplåsikonen: en
ljudsignal bekräftar att funktionen har valts.
Efter 3 sekunder slocknar lampan .
Då denna funktion är aktiv gör ett tryck på alla
120
andra knappar (utom Stop Alarm-knappen)
att en ljudsignal hörs och på displayen blinkar
Knapplåslampan . Alla larm kan stängas av
då Knapplåset är aktivt.
För att låsa upp knapparna, gör på samma
Knapplåsikonen: en
sätt tills displayen visar
ljudsignal bekräftar att funktionen har kopplats
bort. Efter 1 sekund slocknar lampan .
SMART DISPLAY
Denna tilläggsfunktion kan användas för att
spara energi. För att aktivera Smart Display,
håll knapparna Fridge °C och Freezer °C
intryckta samtidigt i 3 sekunder tills du hör
en ljudsignal. Två sekunder efter aktivering
av Smart Display slocknar hela displayen,
förutom symbolen ”6th Sense Fresh Control” /
”Green Intelligence ProFresh”. För att ställa
in temperatur, eller för att använda andra
funktioner, måste du aktivera displayen genom
att trycka på vilken knapp som helst. Efter
cirka 15 sekunder utan någon åtgärd stängs
displayen av igen: endast symbolen för ”6th
Sense Fresh Control” / ”Green Intelligence
ProFresh” lyser. Då funktionen är avstängd
återställs normalvisning av displayen. Smart
Display-funktionen stängs automatiskt av efter
ett strömavbrott. Kom ihåg att denna funktion
inte kopplar bort apparaten från strömförande
nät, utan reducerar endast den externa
displayens energiförbrukning.
Påslagnings- och avstängningsprocedurer, se
Användaranvisningarna.
Anmärkning: Deklarerad energiförbrukning
på apparaten är uppmätt under drift utan Smart
Display-funktionen aktiverad.
Då ”6th Sense Fresh Control”/ ”Green
Intelligence ProFresh” är avslagen aktiveras
Smart Display: alla lysdioder på displayen
stängs av.
121
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV
VATTENAUTOMAT OCH FILTER (i förekommande fall)
Vattenautomat
Första användning
Innan du använder vattenautomaten första gången, eller om du inte har använt den på länge, spola av
och rengör tanken och filtret med vatten.
Vattenautomaten serverar friskt, filtrerat vatten utan att kylskåpsdörren behöver öppnas. Detta minskar
antalet gånger som dörren öppnas, vilket bidrar till att reducera produktens energiförbrukning.
Installation och byte av aktivt kolfilter
Plocka fram vattenfiltret ur plastpåsen (finns i frukt- och grönsakslådan, ref. 7). Följ anvisningarna som
medföljer filtret.
Viktigt: Om filtret får vara torrt under en längre tidsperiod kan dess prestanda försämras. Blötlägg i så
fall filtret i vatten under några sekunder för att återställa optimala prestanda.
För att fylla på tanken, vrid
locket i pilens riktning
Tank
Figur 1
Stopp
Vattendroppbricka
Aktiveringsplatta
Figur 2
Figur 3
Figur 4
Figur 5
Figur 6
Figur 8
Figur 9
Vattentank (figur 1)
Vattentanken är tillverkad av antibakteriellt material. Detta förebygger och reducerar
förökning och spridning av bakterier.
En intern behållare med ett aktivt kolfilter säkerställer vattenfiltrering.
För att fylla på tanken: vrid vatteninloppet mot dig och fyll på vatten med en tillbringare
eller annan lämplig behållare. När tanken är full, stäng vatteninloppet genom att föra
tillbaka det till utgångsläget.
Använd alltid endast dricksvatten: andra vätskor kan försämra produktens
prestanda.
Servering av filtrerat vatten (figur 2)
När du har fyllt på tanken kanske vattnet inte är tillgängligt omedelbart. Detta beror på
att filtreringsprocessen kan ta några minuter (beroende på mängden vatten i tanken).
För att dispensera vatten: med stängd kylskåpsdörr, tryck på vattenautomatens
aktiveringsplatta med glaset.
Om vattentillförseln av säkerhetsskäl måste förhindras, tryck på stoppet på plattans
baksida. För att aktivera vattentillförseln, för tillbaka stoppet till utgångsläget. Vi
rekommenderar att du konsumerar vattnet i automaten inom 6 timmar.
Rengöring av vattentanken (figur 3-4-5-6-7-8-9)
Rengör vattentanken regelbundet under rinnande vatten. Vi rekommenderar att tanken
rengörs två gånger om året för att hålla den i ett hygieniskt skick. Använd specifika,
klorbaserade produkter som inte påverkar materialets egenskaper och skölj noga
efteråt under rinnande vatten.
Gör på följande sätt för att rengöra tanken:
- (fig. 3) lossa och ta bort överdörrens bricka
- (fig. 4) lossa och avlägsna vattentanken genom att lyfta den och dra
den mot dig. Placera tanken på en plant underlag och avlägsna och
rengör topplocket.
Obs: tanken måste sättas tillbaka på plats så snart som möjligt
för att förhindra att kylskåpet överhettas.
- (fig. 5a-5b) avlägsna innerbehållaren och filtret och rengör delarna
separat. Använd endast rent vatten för att rengöra filtret (inga
rengöringsmedel eller vassa verktyg). För att rengöra filtret, avlägsna
det först från behållaren.
- (figur 6) för en mer noggrann rengöring, avlägsna ventilhatten (delen
som ansluter tanken till kylskåpet) genom att vrida den moturs.
Rengör hatten. Viktigt: dra inte i ventilhuset (figur 7).
Figur 7
- (figur 8) sätt tillbaka ventilhatten på plats genom att vrida den medurs.
- (figur 9) sätt tillbaka tanken på plats genom att placera den mellan
de laterala guiderna i dörren och tryck den sedan på plats. Se till att
ventilen hamnar i dess ursprungliga säte. Kontrollera att det inte är
något mellanrum mellan tankens tätning och dörren.
Rekommenderade filterbyten vid en normal förbrukning på:
3,0 liter/dag4 månader
4,5 liter/dag3 månader
6,0 liter/dag2 månader
Byte av filter täcks inte av garantin. För att beställa ytterligare vattenfilterpatroner, var
god kontakta vår kundtjänst.
122
ATT FÖRVARA LIVSMEDEL I APPARATEN
KYLDEL
Kylavdelningen är perfekt för att förvara färdiga
maträtter, tårtor och bakelser, matkonserver,
kondensmjölk, hårda ostar, frukt och grönsaker
som är känsliga för kyla, såväl som frukt.
Kylens naturliga luftcirkulation gör att den har
olika områden med olika temperaturer. Det är
kallast över grönsakslådorna och vid den bakre
väggen. Det är varmast framtill allra överst.
Märkning av livsmedel
Märk livsmedlet och placera det i frysen. Vi
rekommenderar att förpackningen märks med
infrysningsdatum. På detta sätt garanteras att
matvaran förbrukas före sista förbrukningsdag.
Anmärkning: Otillräcklig ventilation betyder
ökad energiförbrukning och reducerad
kylförmåga.
Råd för förvaring av färska livsmedel
• Använd återanvändbara behållare av plast,
metall, aluminium eller glas, tillsammans
med plastfilm för att förpacka livsmedlen.
• Använd alltid stängda behållare för vätskor
och för livsmedel som kan avge, ta upp eller
täcka över odörer eller smaker.
• Livsmedel som avger mycket etengas
och varor som är känsliga för denna gas,
som frukt, grönsaker och sallad, skall
alltid separeras eller förpackas så att inte
lagringstiden reduceras. Till exempel,
placera aldrig tomater tillsammans med
kiwifrukt eller vitkål.
• Förvara inte livsmedel för nära varandra, för
att säkra luftcirkulationen.
• Skaka lite på flaskhållaren för att försäkra dig
om att flaskorna inte kan falla.
Vi rekommenderar att du placerar livsmedel
enligt följande:
• På kylens hyllor: bakverk, färdigmat, frukt
och grönsaker som är känsliga för kyla, små
paket.
• I den svalare delen: mjölkprodukter, kött och
korv.
• I frukt- och grönsakslådan: grönsaker,
sallad, frukt.
• I dörren (uppifrån och ned): smör, ost, ägg,
tuber, små flaskor, mjölk, juicekartonger.
FRYSDEL
Du kan förvara fryst mat, göra isbitar och frysa
in färska likvsmedel i frysdelen
Den maximala mängd livsmedel som kan frysas
in under en period på 24 timmar anges i kilo på
märkplattan (…kg/24h)
Frys inte in upptinade livsmedel på nytt.
Råd om förvaring av frysta livsmedel
Att tänka på när du köper frysta livsmedel:
• Försäkra dig om att förpackningen eller
omslaget är intakt eftersom kvaliteten på
livsmedlet annars kan ha försämrats. Om
förpackningen är svullen eller har fuktfläckar
har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt
och det finns risk att det har börjat tina.
• Planera din runda i livsmedelsaffären så att
du går till frysdisken det sista du gör och
använd fryspåsar för hemtransporten.
Viktigt:
MÅNADER LIVSMEDEL
I vidstående tabell anges hur många
månader olika frysta livsmedel kan förvaras
i frysen. Följ dessa anvisningar.
123
TWIST ICE MAKER ISMASKIN
ATT GÖRA ISBITAR
Du kan välja att antingen avlägsna hela Twist
Ice Maker (tryck och håll (1) spaken till vänster
och tryck den (2) mot dig) eller endast ta ut
isbitsbrickan genom att dra den (3) mot dig.
ATT TA UT ISBITAR
1. Se till att förvaringsbehållaren är på plats
under isbitsbrickan. Om inte, för in den på
plats.
2. Vrid bestämt medsols på en av spakarna tills
isbitsbrickan vrider sig en aning. Isbitarna
faller ned i förvaringsbehållaren.
eller
Fyll brickan med dricksvatten (maximalnivå=
2/3 av hela volymen).
eller
Placera tillbaka Twist Ice Maker på sin plats,
eller sätt tillbaka isbitsbrickan inuti Twist Ice
Maker. Var försiktig och spill inte vatten.
3. Upprepa steg 2 för den andra halvan av
isbitsbrickan, om nödvändigt. Du kan göra
isbitar (se avsnittet ATT GÖRA ISBITAR)
och förvara dem i förvaringsbehållaren, och
dra den mot dig.
4. För att få isbitar, lyft lätt upp behållaren och
dra den mot dig.
Anmärkning: Om du föredrar detta kan du ta
ut hela Twist Ice Maker-paketet ur apparaten,
för att bära isbitarna till den plats där du vill ta ut
dem (till exempel direkt vid bordet).
Vänta tills isbitarna bildats (vi rekommenderar
att du väntar ungefär 4 timmar, med Fast
Freeze, Snabbinfrysningsfunktionen påslagen).
eller
Anmärkning: Twist Ice Maker kan avlägsnas.
Den kan placeras i horisontellt läge var som
helst i frysdelen, eller tas ut ur apparaten då
isproduktion inte önskas.
124
REKOMMENDATIONER DÅ DU INTE
ANVÄNDER APPARATEN
Kortare semester
Du behöver inte koppla loss produkten från
elnätet om du skall stanna borta kortare tid än
tre veckor. Konsumera alla matvaror som kan
förstöras och frys in övriga livsmedel.
Lång semester
Ta ut alla livsmedel om du ska stanna borta tre
veckor eller längre.
1. Töm isbehållaren.
Tejpa fast små trä- eller plastkilar högst upp
på båda dörrarna och låt dörrarna stå på
glänt så att luften kan cirkulera inuti bägge
avdelningarna. Detta gör att det inte bildas
mögel och uppstår dålig lukt.
Att flytta apparaten
1. Plocka ur alla invändiga delar.
2. Förpacka dem väl och fäst ihop dem med
tejp så att de inte slår emot varandra eller
förloras under transporten.
3. Skruva de justerbara fötterna så att de inte
vidrör stödytan.
4. Stäng båda dörrarna och använd tejp för
att blockera dem. Använd också tejp för att
fästa elsladden vid skåpet.
Strömavbrott
Om det blir strömavbrott kontaktar du
elleverantören på din hemort och frågar hur
länge strömavbrottet förväntas pågå.
Anmärkning: Tänk på att apparaten håller sig
kall längre om den är helt fylld än om den bara
är delvis fylld.
Om du ser väl synliga iskristaller i matvarorna
efter strömavbrottet kan de frysas om, även
om det finns risk att matens lukt och smak har
ändrats.
Om matvarorna är i dåligt skick är det bäst att
kassera dem.
För strömavbrott upp till 24 timmar:
1. Håll båda dörrarna stängda. Detta håller
matvarorna kalla så länge som möjligt.
För strömavbrott längre än 24 timmar:
1. Töm frysdelen och placera matvarorna i en
portabel frysbox. Om ingen frysbox finns
att tillgå, och det heller inte finns tillgång till
kylklampar, konsumera den mat som lättast
blir förstörd.
2. Töm isbehållaren.
125
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller
skilj apparaten från elnätet på annat sätt innan
någon typ av rengöring och underhåll utförs.
Rengör regelbundet apparaten med en duk,
ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel
som är avsett för invändig rengöring av kylskåp.
Använd aldrig rengöringsmedel eller slipmedel.
Rengör aldrig kylskåpets delar med
lättantändliga vätskor.
Gaserna som utvecklas kan förorsaka brand
eller explosion. Rengör apparatens utsida och
dörrarnas tätningslister med en fuktig trasa och
torka torrt med en mjuk trasa.
Använd inte ångtvättar.
Rengör kondensorn med en dammsugare, gör
så här: avlägsna den främre sockeln för att
rengöra kondensorn.
Viktigt:
• Knapparna och kontrollpanelens
teckenfönster (på frysdörren) får inte
rengöras med alkohol eller alkoholderivat,
utan skall torkas rena med en torr duk.
• Rören i kylkretsen är placerade i närheten
av skålen för avfrostningsvattnet och kan bli
mycket heta. Rengör dem regelbundet med
en dammsugare.
• För att avlägsna eller sätta in glashyllan,
flytta den främre dellen av hyllan upp över
stoppanordningen.
För att säkerställa ett fortlöpande och korrekt
flöde av avfrostningsvatten, rengör regelbundet
insidan av tömningshålet i kylens bakre
vägg, nära frukt- och grönsakslådan, med
medföljande verktyg.
LYSDIODSYSTEM
Belysningssystemet i kylen använder
lysdioder, vilket ger bättre lyskraft tillsammans
med mycket låg energiförbrukning. Om
lysdiodsystemet inte fungerar, kontakta Service
för utbyte.
Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när
kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas
öppen under mer än 10 minuter slocknar
belysningen automatiskt.
126
FELSÖKNING
Innan du kontaktar Service...
Ofta är problemen lättåtgärdade, och du kan lösa problemet själv utan några som helst verktyg.
Ljud som kommer från
din apparat är normala
eftersom den har flera
fläktar och motorer som
reglerar funktionerna
och som slås på och av
automatiskt.
Vissa av de funktionsljud du kan höra:
Ett väsande ljud då du slår på apparaten för första gången
eller efter ett längre uppehåll i användandet.
Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i ledningarna.
Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten börjar att
arbeta.
Ett knackande ljud när kompressorn går igång eller då
färdiga isbitar faller ned i förvaringsbehållaren Abrupta
klickande ljud då kompressorn slås av och på.
Vissa av funktionsljuden
kan reduceras genom att:
- Ställa apparaten i våg och
installera den på en plan
yta
- Separera och undvika
kontakt mellan apparaten
och möbler.
- Kontrollera att de
invändiga komponenterna
är korrekt monterade.
- Kontrollera att flaskor och
behållare inte har kontakt
med varandra.
Om apparaten inte
• Är stickkontakten ordentligt insatt i ett eluttag med rätt
fungerar:
spänning?
• Har du kontrollerat skyddsanordningar och proppar i elsystemet
i ditt hem?
Om det finns
• Detta är helt normalt i fuktig och varm väderlek. Skålen kan till
vatten i skålen där
och med vara halvfull. Kontrollera att apparaten står i våg så att
avfrostningsvattnet
vattnet inte flödar över.
samlas upp:
Om kanterna
• Detta är normalt när det är varmt ute och kompressorn är i
på apparatens
funktion.
inbyggnadsskåp (som
är i kontakt med dörrens
tätningslist) är varma:
Belysningen fungerar inte: • Har du kontrollerat skyddsanordningar och proppar i elsystemet
i ditt hem?
• Är stickkontakten ordentligt insatt i ett eluttag med rätt
spänning?
• Är glödlampan trasig?
Om du tycker att motorn
• Är kondensorn (på apparatens baksida) ren från damm och
arbetar för mycket:
smuts?
• Är dörrarna ordentligt stängda?
• Sluter dörrarnas tätningslister till ordentligt?
• Om det är hett ute eller om skåpet står i ett varmt rum är det helt
naturligt att motorn får arbeta mer.
• När frysdörren har stått öppen alltför länge, eller om stora
mängder livsmedel lagts in, kommer motorn att arbeta under
längre tid för att kyla ned insidan på produkten.
• Hur mycket motorn får arbetar beror på olika faktorer: hur
ofta dörren öppnas, hur mycket livsmedel som förvaras,
temperaturen i rummet, temperaturreglagens inställning.
127
Om temperaturen i
apparaten är för hög:
•
•
•
•
•
Om det bildas fukt
•
•
•
•
Om dörrarna inte öppnas
eller stängs korrekt:
•
•
•
•
Är apparatens temperaturreglage korrekt inställda?
Har en stor mängd livsmedel har lagts in i apparaten?
Se till att dörrarna inte öppnas alltför ofta.
Kontrollera att dörren stänger ordentligt.
Se till att ventilationsöppningarna i avdelningen inte är
blockerade, eftersom detta hindrar kallufts-cirkulationen.
Se till att ventilationsöppningarna i avdelningen inte är
blockerade, eftersom detta hindrar luftcirkulationen.
Försäkra dig om att livsmedlen är väl förpackade.
Torka bort fukt på behållare innan du placerar dem i apparaten.
Se till att dörrarna inte öppnas alltför ofta. När dörren är öppen
kommer det in fukt i apparaten från den omgivande luften. Ju
mer du öppnar dörren, desto fortare ansamlas fukt, speciellt om
rummet har hög luftfuktighet.
Om rummet har hög luftfuktighet är det normalt att fukt ansamlas
i kylen.
Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
Kontrollera att de inre delarna eller den automatiska ismaskinen
inte är felplacerade.
Kontrollera att dörrarnas tätningslister inte är smutsiga eller
kladdiga.
Kontrollera att apparaten står i våg.
Funktionslarm
Eventuella funktionslarm visas också med hjälp av lysdioderna på kylens temperaturindikator
(t.ex. Fel 1, Fel 2, etc.). Ring Kundservice och specificera felkoden. Ljudlarmet aktiveras,
Larmikonen
tänds och de tre mittersta lysdioderna på kylens temperaturindikator blinkar enligt
de felkoder som beskrivs nedan:
Fel kod
Visualisering
Felkod 2
RC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund.
Blinkar PÅ 2 gånger och stängs sedan av under
5 sekunder. Mönstret upprepas.
x2
Felkod 3
RC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund.
Blinkar PÅ 3 gånger och stängs sedan av under
5 sekunder. Mönstret upprepas.
x3
Felkod 6
RC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund.
Blinkar PÅ 6 gånger och stängs sedan av under
5 sekunder. Mönstret upprepas.
x6
Förklaring
Lysdiod AV
Lysdiod blinkar
128
KUNDSERVICE
Innan du kontaktar Service:
Sätt på apparaten igen för att kontrollera om
felet har åtgärdats. Om så inte är fallet skiljer
du apparaten från elnätet, väntar en timme och
försöker sedan igen.
Om du, efter att ha utfört kontrollerna i avsnittet
Felsökning och efter att ha stängt av och slagit
på apparaten igen fortfarande inte får den att
fungera korrekt, kontakta Kundservice och
förklara problemet.
Uppge:
• Modell och serienummer (finns på
märkplattan).
• Vilken typ av problem det rör sig om.
• Servicenumret (denna kod finns efter ordet
SERVICE på typskylten som finns inuti
apparaten).
• Din fullständiga adress.
• Telefon- och riktnummer.
Anmärkning:
Dörren kan hängas om till öppning på andra
sidan. Omhängning av dörrar som utförs av
After-sales Service täcks inte av garantin.
TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI
• Installera apparaten på en torr, välventilerad
plats där den inte utsätts för direkt solljus
eller andra värmekällor (t.ex. värmeelement,
spisar osv.). Använd en isolerande platta vid
behov.
• För att säkerställa fullgod ventilation
måste det finnas tillräckligt med utrymme
omkring produkten, både ovanför och på
sidorna. Avståndet mellan baksidan av
apparaten och väggen ska vara 50 mm.
Om utrymmet är mindre ökar apparatens
energiförbrukning.
• Otillräcklig ventilation på baksidan av
apparaten bidrar till ökad energiförbrukning
och minskad kyleffekt.
• Apparatens innertemperatur kan variera
beroende på rumstemperaturen, hur ofta
dörren öppnas och på apparatens placering.
Temperaturinställningen bör räkna in dessa
faktorer.
• Låt varm mat och varma drycker svalna
innan du placerar dem i apparaten.
• Blockera inte fläkten med matvaror.
• Kontrollera att dörrarna, särskilt frysens
dörr, stängs ordentligt efter att du har lagt in
matvarorna.
• Öppna inte dörren ofta.
• Placera fryst mat i kylskåpet vid upptining.
Matvarornas låga temperatur hjälper till att
kyla av livsmedlen i kylskåpet.
• Specialavdelningar som finns på vissa
apparater (avdelning för färsk mat, låda för
nollgradig förvaring) kan tas ut när de inte
används.
• Placeringen av hyllorna i kylskåpet har
ingen inverkan på energiförbrukningen.
Matvarorna ska placeras på hyllorna på
ett sådant sätt att luften kan cirkulera fritt
(livsmedel ska inte läggas tätt intill varandra
eller den bakre panelen).
• Du kan öka lagringsutrymmet för fryst mat
genom att ta ut luckan och/eller korgen
(se produktbladet) utan att det påverkar
energiförbrukningen.
• Rengör kondensorn (slingan på baksidan av
apparaten) regelbundet.
• Skadade eller läckande tätningar ska bytas
ut så snabbt som möjligt.
129
(1)
1
2
3
298
5
4
6
299
7
8
300
9
10
301
11
(2)
1
2
3
4
5
302
6
7
8
9
a
b
10
303
11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Stainless steel Freestanding 420 L
  • 282 L No Frost (fridge) LED Fridge interior light
  • 138 L Bottom-placed No Frost (freezer) 4* 6.5 kg/24h
  • 391 kWh 40 dB

Related manuals

advertisement