Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use | Manualzz
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ИНСТАЛИРАНЕ
..................... 45
СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА .........................48
ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ..........................48
ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА ..49
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ФУРНАТА.....50
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ ..........51
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ ..........................53
СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА................53
За да използвате фурната по най'добрия начин, внимателно прочетете всички инструкции
за употреба и ги запазете за справки в случай на необходимост.
44
ИНСТАЛИРАНЕ
Препоръки
ВАЖНО: всички операции по инсталиране и поддръжка трябва да се извършват при
фурна, изключена от електрическата мрежа.
• Инсталирането трябва да се извърши от квалифициран техник в съответствие с указанията
на производителя и при спазване на действащите местни разпоредби.
• След като разопаковате фурната, проверете дали не е повредена при транспортирането и
дали вратичката се затваря плътно. В случай на съмнение, незабавно се обърнете към
доставчика или Сервиза за поддръжка.
• След като разопаковате фурната, я положете върху основата от полистирол, за да се избегнат
повреди.
• При инсталиране на фурната се препоръчва използване на предпазни ръкавици.
• Фурната е снабдена с две странични дръжки
(B) за облекчаване на действията при
инсталиране (фиг. 7).
Подготовка на шкафа за вграждането
• Кухненските шкафове с директен контакт с фурната трябва да са устойчиви на топлина
(мин. 80°C).
• Преди вкарването на фурната трябва да са изпълнени всички работи по изрязване на
шкафовете. Внимателно отстранете стърготините и праха от рязането, които може да
попречат на функционирането на фурната.
• Размерите на шкафовете, в които е възможно да се вгради фурната, са илюстрирани на фиг.
1, 2 и 3. Размерите на фурната са илюстрирани на фиг. 4.
• За осигуряването на правилна вентилация се препоръчва да оставите отвор на дъното на
шкафа (в съответствие с размерите на фигурата). Дъното на фурната не трябва да бъде
достъпно след извършване на инсталирането.
• През време на инсталирането обърнете внимание стените на фурната да не влизат в пряк
контакт със съседните шкафове.
2
3
1
4
45
• За фурни, инсталирани под работен плот, се оставя междина от поне 5 мм между горния ръб
на фурната и долния ръб на работния плот (фиг. 5). За правилната работа на изделието
тази междина не трябва никога да се затваря.
• Ако шкафът не е неподвижно фиксиран за стената, трябва да се укрепи с пластини
стандартен тип (A) (фиг. 6).
Свързване в електрическата мрежа
Заземяването на уреда е задължително по закон.
• Свързването в електрическата мрежа трябва да се извършва от квалифициран техник в
съответствие с указанията на Производителя и според действащите местни норми.
• Инсталиращото лице носи отговорност за правилното свързване към електрическата мрежа
и за съблюдаването на нормите за защита.
• Дължината на захранващия кабел трябва да бъде достатъчно голяма, за да стигне за
изпълнение на електрическото свързване на фурна, вградена в шкаф.
• В съответствие с разпоредбите за безопасност, по време на инсталирането трябва да се
използва достъпно устройство, осигуряващо изключването от мрежата, или прекъсвач за
всички полюси с минимално разстояние между контактите 3 мм.
• Не използвайте разклонители или удължители.
• След инсталиране контактът на електрозахранването трябва да е лесно достъпен.
6
5
46
Свързване на фурната към електрическата мрежа
• Уверете се, че напрежението, посочено на табелката с данни, отговаря на напрежението на
мрежата.
Табелката с данни се намира на предната стена на фурната и се вижда при отворена
вратичка.
• Ако фурната е без захранващ кабел, постъпете по следния начин:
1. Развинтете двата винта, които закрепват капачето на клемореда, разположен в долната
част на задния капак на фурната.
2. Свалете капачето, за да имате достъп до клемореда, и включете захранващия кабел (вж.
таблицата) през отвора, който се намира на дъното на фурната.
Таблица на захранващия кабел
Брой проводници
1N+
~
Тип кабел
H05 RR>F 3 X 1,5 кв.мм
3. Свържете кабела с клемореда, като завинтите към дъното винтовете и го фиксирате с
кабелната скоба.
4. Поставете на място капачето, като поставите двете езичета в съответните гнезда, и го
фиксирайте с двата винта.
Закрепване на фурната
• Повдигнете фурната, като я хванете за съответните дръжки (B)
, разположени отстрани,
и я поставете в съответно подготвения отвор в шкафа, като внимавате да не затиснете
захранващия кабел (фиг. 8).
• Центрирайте фурната в отвора на шкафа, преди да я закрепите.
• Фурната е снабдена с вече монтирани раздалечители
, за да се улесни фиксирането
на фурната за шкафовете посредством приложените винтове (както е показано на фиг. 9).
7
8
9
47
СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
Изхвърляне на опаковъчните материали
• Кашонът на опаковката може да се рециклира
напълно, както се потвърждава от символа за
рециклиране
.
• Затова различните части на опаковката не
трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци,
а на съответните места, указани в
разпоредбите на местните органи.
Символът
върху изделието или върху
документите, приложени към изделието,
показва, че това изделие не бива да се
третира като битови отпадъци. Вместо това,
то трябва да се предава в специализиран
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. При изхвърлянето
му спазвайте местните норми за изхвърляне
на отпадъци.
За по>подробна информация за
третирането, възстановяването и
рециклирането на това изделие се обърнете
към вашата местна градска управа, към
вашата служба за изхвърляне на битови
отпадъци или към магазина, откъдето сте
закупили изделието.
Икономия на енергия
Изхвърляне на стари електродомакински
уреди
• Този уред е маркиран в съответствие с
Европейска директива 2002/96/ЕО
“Електрическо и електронно оборудване за
отпадъци” (WEEE).Като се погрижите това
изделие да бъде изхвърлено по правилен
начин, вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните негативни
последствия за околната среда и здравето
на хората, което в противен случай може да
бъде предизвикано от неправилно
изхвърляне на това изделие.
• Загрявайте предварително фурната само
ако е указано в таблицата за готвене в
Картата на изделието или във вашата
рецепта.
• Използвайте форми за фурна, които са
тъмни, лакирани в черно или емайлирани,
тъй като те поглъщат много добре
топлината.
ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ
• Не поставяйте тежести върху вратичката,
Внимание:
• Фурната не трябва да се използва от
деца или от немощни лица без надзор.
• Погрижете се децата да не си играят с
уреда.
• Достъпните части на фурната могат да се
нагорещяват по време на работа;
препоръчва се децата да се държат
далече от уреда.
• Не е позволено използването на
абразивни вещества или препарати за
почистване на СТЪКЛАТА, за да се
избегне повреждането им.
• По време на употреба уредът се
нагорещява силно. Трябва да внимавате
да не докосвате горещите елементи
вътре във фурната.
• Тази фурна е предназначена единствено за
използване като домакински уред за готвене
на храна. Не е позволена никаква друга
употреба. Производителят не носи никаква
отговорност за щети, предизвикани от
неправилна употреба или от погрешно
зададени команди.
• Евентуални ремонти или поправки трябва да
се извършват изключително от
квалифициран техник.
• Избягвайте излагането на фурната на
атмосферни въздействия.
•
•
•
•
•
•
48
защото могат да повредят фурната и
пантите. Не се облягайте на вратичката.
Не окачвайте тежести върху дръжката на
вратичката на фурната.
Не покривайте дъното на фурната с
алуминиево фолио или друга материя.
Вратичката на фурната трябва да се затваря
добре. Уплътненията на вратичката трябва
да се поддържат чисти.
Не изливайте вода направо във
вътрешността на гореща фурна.
Емайлираното покритие може да се
повреди.
Плодов сок, капещ от тавата за печене, може
да остави неотстраними петна.
Препоръчваме преди всяко използване
фурната да се почиства.
Избягвайте да влачите тенджери и тигани по
дъното на фурната, за да не се надраска
покритието.
• Остатъчната кондензация след завършване
•
•
•
•
•
•
Внимание: излизането на топлия въздух се
извършва през отвор, разположен между
командното табло и вратичката на фурната.
Затова не покривайте вентилационните
отвори.
• Не съхранявайте във фурната или около нея
запалителни материали: ако уредът бъде
включен случайно, може да възникне пожар.
• Използвайте ръкавици за фурна при
изваждане на съдове и принадлежности,
когато фурната е гореща.
• Ако при печенето на сладкиши се използва
алкохол (напр. ром, коняк, вино и др.), не
забравяйте, че при високи температури
алкохолът се изпарява. Затова не е
изключено спиртните пари да се запалят при
контакт с нагревателния елемент.
• Не затопляйте и не гответе във фурната
храни в затворени кутии. От налягането,
което се образува във вътрешността, кутията
може да се пръсне и да повреди фурната.
• При готвене не използвайте съдове от
синтетични материали (с изключение на
такива, специално предназначени за това;
вж. указанията на производителя). Те може
да се стопят от високите температури.
• Не оставяйте готвенето без наблюдение,
когато то е свързано с използване на много
мазнина. Олиото и мазнината могат да се
загреят прекомерно и да предизвикат
пожар!
• Избягвайте да изваждате
принадлежностите, когато са натоварени
докрай. Бъдете максимално внимателни.
на готвенето може с течение на времето да
повреди фурната и околните мебели.
Препоръчваме:
> задаване на по>ниска температура;
> покриване на храната;
> изваждане на храната от фурната;
> подсушаване на влажните части при
студена фурна.
Решетката и дръжката на вратичката на
фурната де нагорещяват, когато уредът
работи продължително при висока
температура.
Избягвайте да докосвате фурната с мокри
части на тялото и да я използвате, когато сте
с боси крака.
За да извадите щепсела от контакта, не
дърпайте уреда или захранващия кабел.
Не допускайте допира на деца до:
> органите за управление и цялата фурна, в
частност през време на и скоро след
използване, за избягване на изгаряния;
> материалите от опаковката (пликове,
полистирол, метални части и др.);
> фурната, когато е предназначена за
изхвърляне.
Проверете дали електрически проводници
на други електроуреди не се допират до
горещи части и не са захванати от
вратичката на фурната.
Някои модели фурни са снабдени със
система за охлаждане на въздуха, за да се
избегнат прекомерни температури на
предната част на фурната и вътрешността й.
ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА
• Извадете принадлежностите от фурната и я
• Преди употребата свалете:
загрейте до 200°C за около един час, за да
отстраните миризмата и парите от
изолационните материали и защитната грес.
През време на тази процедура дръжте
прозореца отворен.
> лепенките от предната част и вратичката
на фурната, с изключение на табелката с
данни;
> картонените предпазители и защитния
пластмасов филм от командното табло и
други части на фурната;
> евентуални залепени етикети от
принадлежностите (например под тавата
за отцеждане).
49
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ФУРНАТА
Аксесоарите, които не са приложени към фурната,
може да се поръчат отделно чрез Сервиза за
поддръжка. Предвидените за фурната аксесоари са
описани в отделната Карта на изделието (в точката
“Принадлежности”).
Тава за отцеждане (1)
Тавата за отцеждане е предназначена за събиране на
мазнина и частици от храна при поставяне под скарата
или като тава, например при готвене на месо, пиле и риба
> с или без зеленчуци. Налейте малко вода в тавата за
отцеждане, за да намалите дима и пръските мазнина.
1
Тава за сладкиши (2)
За приготвяне на бисквити, торти и пици.
2
Скара (3)
Може да се използва за печене на храни или като поставка
за тави за печене, форми за кекс и други съдове за
готвене. Тя може да се поставя на всеки от страничните
плъзгачи във фурната. Скарата може да се постави
обърната с профила нагоре или надолу.
3
Въртящ се шиш (4)
Използва се, както е показано в съответния раздел на
отделно предоставената Карта на изделието.
4
Комплект “Съдове за грил” (5)
5a
Комплектът съдържа скара (5a), емайлиран съд (5b) и
една или две дръжки (5c).
Този набор трябва да се постави под скарата (3) и да се
използва с функцията грил.
5b
5c
50
5
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Фурни с алуминиево предно табло
Важно: по никакъв начин не използвайте
почистващи препарати с вода под високо
налягане или парна струя.
• Почиствайте с лек препарат и мека кърпа за
миене на прозорци или кърпа от
микрофибър, която не оставя влакънца.
Прекарайте кърпа по повърхността в
хоризонтално направление, без да
упражнявате натиск.
• Не използвайте агресивни почистващи
препарати, твърди гъби или груби кърпи.
Почиствайте алуминиевите повърхности със
суха кърпа.
Външна част на фурната
• Почистете с влажна кърпа. Ако е много
мръсна, използвайте разтвор от вода и
няколко капки препарат за миене на чинии.
Изсушете със суха кърпа.
• Не използвайте корозионни или абразивни
почистващи препарати, защото на места
може да се образува помътняване.
Ако случайно някой такъв препарат влезе в
контакт с фурната, незабавно го почистете с
влажна кърпа.
• Леките различия в цвета на предната част на
уреда се получават от различните
използвани материали > стъкло, пластмаса и
метал.
Принадлежности
• Измивайте принадлежностите с препарат за
миене на съдове след всяка употреба.
Остатъците от храна могат да се премахнат
със специална четка или с гъба.
51
Внимание: за следните операции се препоръчва
използването на предпазни ръкавици. Освен това, за
избягване на евентуални наранявания и да не се
повреди вратичката на фурната и пантите, е
необходимо да се придържате стриктно към тези
инструкции.
За сваляне на вратичката на фурната:
1. Отворете докрай вратичката на фурната (вж. фиг. 1).
1
2. Повдигнете двете ограничителни лостчета и ги
натиснете напред до упор (вж. фиг. 2).
2
3. Затворете вратичката, колкото е необходимо, за да я
извадите, като я изтеглите нагоре (вж. фиг. 3).
Обърнете внимание на пантите при почистване и/или
демонтиране на вратичката (фиг. 4).
За да поставите отново вратичката:
1. Поставете пантите в отворите им и свалете
вратичката докрай.
2. Свалете отново двете ограничителни лостчета.
3. Затворете плътно вратичката на фурната.
Внимание: за да не се повреди вратичката на фурната и
пантите и да се избегнат наранявания, трябва стриктно да
се спазват инструкциите, изложени по>горе.
3
Смяна на задната крушка на фурната:
1. Изключете фурната от електрозахранването.
2. След като фурната изстине, развинтете капачето на
крушката (вж. фиг. 5).
3. Сменете крушката (вж. забележката).
4. Завинтете отново на място капачето на крушката.
5. Включете отново фурната към електрозахранването.
Забележка: използвайте само крушки 25 W/230 V, тип
E'14, T300°C, предлагани в Сервиза за поддръжка.
ВАЖНО: не използвайте фурната, без да сте
поставили на място капачето на крушката.
4
5
52
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВАЖНО:
Фурната не работи:
• Проверете дали има напрежение в мрежата
и дали фурната е с включено
електрозахранване.
• Изключете и включете уреда отново, за да
видите дали проблемът не е изчезнал.
• Проверете дали селекторът на фурната не е
нагласен на “0” или на символа “лампа”
.
> Ако електронният програматор (ако е
предвиден), показва “
”, направете
справка в отделно предоставената карта
на изделието и/или описанието на
електронния програматор.
> Ако електронният програматор (ако е
предвиден), показва “F XX”, веднага се
обърнете към Сервиза за поддръжка.
В този случай укажете номера, който е
посочен след буквата “F”.
СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА
В случай, че фурната трябва да се ремонтира,
се обърнете към упълномощен Сервиз за
поддръжка (това е гаранция за използването
на оригинални резервни части и за правилен
ремонт).
При неспазване на тези указания,
безопасността и качеството на изделието
могат да се влошат.
Преди да се обадите в Сервиза за
поддръжка:
1. Проверете дали не е възможно да
разрешите проблема сами на база на
пунктовете, описани в “Отстраняване на
неизправности”.
2. Изключете уреда и го включете отново, за
да видите дали проблемът не се е
разрешил.
Ако след горните проверки неизправността
се повтаря, се обадете в най'близкия
Сервиз за поддръжка.
Посочете:
• кратко описание на неизправността;
• типа и модела на фурната;
• сервизния номер (числото след думата
Service на табелката с данни),
разположен на десния ръб на отвора на
фурната (вижда се, когато вратичката на
фурната е отворена). Сервизният номер е
посочен и в гаранционната книжка;
• пълния си адрес;
• телефонния си номер.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
• Тази фурна е предназначена да влезе в
контакт с хранителни продукти и е в
съответствие с Наредбата
№ 1935/2004 на ЕО.
• Тя е проектирана за използване
единствено, като готварски уред.
Всяко друго използване (напр. за
отопление на помещения) се счита за
неправилна и следователно опасна.
• Тя е проектирана, произведена и
продавана в съответствие с:
' изискванията за безопасност на
Директива “Ниско напрежение”
2006/95/ЕО (които заместват
73/23/ЕИО и последващите
изменения и допълнения).
' изискванията за защита на Директива
“EMC” 2004/108/ЕО;
' изискванията на Директива
93/68/ЕИО.
53

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement