Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use | Manualzz
BRUGERVJLEDNING
INSTALLATION
............................... 65
OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ...........68
VIGTIGE RÅD ................................................68
FØR OVNEN TAGES I BRUG .......................69
OVNTILBEHØR .............................................70
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ....... 71
FEJLFINDINGSOVERSIGT ............................ 73
SERVICE.........................................................73
Det anbefales at læse brugervejledningen nøje for at få det bedste udbytte af ovnen samt at
opbevare vejledningen til eventuel fremtidig brug.
64
INSTALLATION
Generelle råd
Vigtigt: Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse.
_ Installationen skal udføres af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt
gældende lokal lovgivning.
_ Kontrollér, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt.
Kontakt forhandleren eller Service i tilfælde af tvivl.
_ Når ovnen er taget ud af emballagen, skal den anbringes på polystyrenskumunderlaget for at undgå
eventuelle beskadigelser.
_ Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker, når ovnen installeres.
_ Ovnen er udstyret med to håndtag på siden
(B) for at lette håndteringen under installationen
(fig. 7).
Forberedelse til indbygning
_ Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (80 °C min.).
_ Før ovnen installeres, skal køkkenelementet skæres til, så det passer. Fjern omhyggeligt eventuel
savsmuld eller træspåner, da de kan hindre korrekt funktion af ovnen.
_ De mål køkkenelementerne skal have, for at ovnen kan indbygges, er vist på figur 1, 2 og 3. Ovnens
mål er vist på figur 4.
_ For at opnå korrekt ventilation skal der være en ventilationsåbning på møblets bund. Se målene på
figuren. Efter endt installation må der ikke være adgang til ovnens bund.
_ Under installationen skal man sørge for, at ovnvæggene ikke kommer i direkte kontakt med de
tilstødende køkkenelementer.
2
3
1
4
65
_ For underbygningsmodeller skal der være en åbning på mindst 5 mm mellem ovnens øverste kant og
bordpladens nederste kant (fig. 5). For at sikre korrekt funktion af apparatet må denne åbning
aldrig lukkes.
_ Hvis ovnen ikke er sikkert fastgjort til væggen, skal den fastgøres yderligere med beslag (A) (fig. 6).
Eltilslutning
Denne ovnen skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet.
_ Eltilslutning skal foretages af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt
gældende lokal lovgivning.
_ Installatøren er ansvarlig for en korrekt installation og overholdelse af de gældende sikkerhedskrav.
_ Ovnens elkabel skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til
strømforsyningen.
_ For at opfylde sikkerhedsdirektiverne skal der anvendes en tilgængelig anordning, der sikrer, at
strømforsyningen til ovnen kan afbrydes, eller en afbryderkontakt med en kontaktafstand på mindst
3 mm til installationen.
_ Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger.
_ Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
6
5
66
Tilslutning af ovnen
_ Kontrollér, at spændingen anført på typepladen er i overensstemmelse med netspændingen i hjemmet.
Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når døren er åben).
_ Gå frem på følgende måde, hvis ovnen ikke er udstyret med forsyningskabel:
1. Løsn de to fastgørelsesskruer på klemkassens låg, der sidder nederst på ovnens bagside.
2. Fjern låget, så der bliver adgang til klemkassen, og før forsyningskablet (se tabel) gennem åbningen
i bunden af ovnen.
Tabel over forsyningskabel
Antal ledere
1N+
Kabeltype
~
H05 RR-F 3 X 1,5 mm²
3. Slut kablet til klemkassen ved at skrue skruerne godt fast. Sæt kablet fast i kabelholderen.
4. Sæt låget på plads ved at føre de to vinger ind i deres sæde, og fastgør det med de to skruer.
Fastgørelse af ovnen
_ Løft ovnen ved at holde den i håndtagene (B)
i siden, og sæt den på plads i køkkenelementet.
Sørg for, at elkablet ikke kommer i klemme (fig. 8).
_ Kontrollér, at ovnen er anbragt korrekt, før den fastgøres.
_ Ovnen er udstyret med afstandsstykker
, der allerede er monteret, for at lette fastgørelsen af
ovnen til køkkenelementet med de medfølgende skruer (som vist på fig. 9).
7
8
9
67
OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN
Bortskaffelse af emballagen
_ Emballagen kan genbruges 100% og er mærket
med genbrugssymbolet
.
_ Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet,
men skal bortskaffes i overensstemmelse med
lokale regler.
Bortskaffelse af gamle apparater
_ Dette produkt er mærket i henhold til
EU-direktiv 2002/96/EF om Kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet
korrekt, hjælper man med til at forhindre
potentielle, negative konsekvenser for miljøet og
folkesundheden, der kunne opstå gennem
uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
Symbolet
på produktet eller på
dokumenterne, der ledsager produktet, angiver,
at produktet ikke må bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres
på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk
udstyr.
Det skal skrottes i henhold til gældende lokale
miljøregler for bortskaffelse af affald.
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt bedes
man kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen, hvor
produktet er købt.
Energispareråd
_ Ovnen bør kun forvarmes, hvis det angives i
produktkortets tabel for tilberedning eller i
opskriften.
_ Anvend mørke forme med sort emalje, da de
absorberer varmen bedst.
VIGTIGE RÅD
Advarsel:
_ Må ikke anvendes af mindreårige og
svagelige personer uden opsyn.
_ Mindreårige skal være under opsyn af
voksne, for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
_ Ovnens tilgængelige dele kan blive varme
under brugen, hvorfor det anbefales at
holde børn langt fra apparatet.
_ Brug ikke skuremidler til rengøring af
RUDERNE for at undgå, at de beskadiges.
_ Ved brug af apparatet bliver det meget
varmt. Pas på ikke at røre ved varme
elementer indeni ovnen.
_ Denne ovn er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug til tilberedning af madvarer.
Enhver anden anvendelse frarådes. Producenten
fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget
af fejlagtig brug eller ukorrekt indstilling af
betjeningsknapperne.
_ Eventuelle reparationer eller indgreb må
udelukkende udføres af en servicetekniker.
68
_ Ovnen må ikke udsættes for vind og vejr.
_ Anbring ikke tunge genstande på døren, da de
kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Hold
ikke fast i døren.
_ Hæng aldrig noget tungt på ovnhåndtaget.
_ Beklæd ikke bunden af ovnen med alufolie
eller andre genstande.
_ Ovndøren skal lukke korrekt. Dørtætningen skal
holdes ren.
_ Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn.
Emaljebelægningen kan blive beskadiget.
_ Frugtsaft, der drypper ned fra bagepladen, kan
efterlade pletter, der ikke kan fjernes. Det
anbefales at rengøre ovnen, inden den bruges
igen.
_ Træk ikke gryder og pander hen over bunden af
ovnen, da de kan lave ridser.
_ Den resterende kondens efter endt tilberedning
kan med tiden beskadige ovnen og de tilstødende
møbler. Det tilrådes derfor:
- at indstille den laveste temperatur
- at dække maden til
- at fjerne maden fra ovnen
- at tørre de fugtige dele, når ovnen er kold.
_ Frontpanelet og ovnhåndtaget bliver varme, når
der er tændt for apparatet ved høje
temperaturer i lang tid.
_ Undgå at røre ved ovnen med våde kropsdele og
at bruge ovnen, når De er barfodet.
_ Ryk ikke i apparatet eller elledningen for at
afbryde strømforsyningen.
_ Hold børn væk fra:
- ovnen og dens betjeningsknapper, specielt når
ovnen er i brug samt umiddelbart efter brug,
så beskadigelser undgås.
- emballagen (poser, polystyren metaldele osv.)
- ovne, der skal kasseres.
_ Sørg for, at ledningerne på andre apparater, der
befinder sig i nærheden af ovnen, ikke berører
varme dele eller kommer i klemme i ovndøren.
_ Nogle ovnmodeller er forsynet med et
luftkølingssystem, der er beregnet til at hindre, at
ovnens forside og indbygningsrum bliver for
varme.
Bemærk: Den varme luft føres ud gennem en
åbning, der befinder sig mellem betjeningspanelet
og ovndøren. Ventilationsåbningen må derfor ikke
blokeres.
_ Anbring ikke brændbart materiale i eller i
nærheden af ovnen, da der er risiko for brand,
hvis ovnen tændes ved et uheld.
_ Brug grillhandsker, når gryder og tilbehør tages
ud af den varme ovn.
_ Hvis der tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin
osv.) under tilberedningen af en ret, skal man
huske på, at spiritus fordamper ved høje
temperaturer. Der kan gå ild i de dampe, der
frigøres af spiritussen, når de kommer i kontakt
med det elektriske varmelegeme.
_ Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede
beholdere i ovnen. Det tryk, der udvikler sig
inden i beholderen, kan medføre, at beholderen
eksploderer, så ovnen beskadiges.
_ Anvend aldrig beholdere af syntetisk materiale til
tilberedning af madvarer (undtagen emballage,
der er specielt beregnet til dette formål, se
producentens vejledning), da de kan smelte ved
høje temperaturer.
_ Hold øje med ovnen, når der tilberedes retter
med brug af meget fedtstof eller olie. Der kan gå
ild i meget varm olie og fedtstof!
_ Træk aldrig fyldte plader fremad uden at holde
godt fast i dem.
FØR OVNEN TAGES I BRUG
_ Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til
200 °C i cirka en time, så lugten af
beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer
forsvinder. Det anbefales at holde et vindue
åbent under denne procedure.
_ Før ovnen tages i brug fjernes:
- klæbemærkater på forsiden af ovnen og på
ovndøren (med undtagelse af typepladen)
- papemballagen og beskyttelsesfilmen af plast
fra betjeningspanelet og andre ovndele
- eventuelle klæbemærkater fra tilbehøret
(for eksempel under dryppebakken).
69
OVNTILBEHØR
Tilbehør, der ikke følger med ovnen, kan købes separat
via Service. Det medfølgende tilbehør er anført i det
produktkort, der leveres separat (i afsnittet Tilbehør).
Dryppebakke (1)
Dryppebakken anvendes til opsamling af fedt og maddele, når
den er anbragt under risten, eller som en plade, når der f.eks.
tilberedes kød, kylling og fisk med eller uden grøntsager. Hæld
lidt vand i bunden af dryppebakken, så fedtstænk og røg undgås.
1
Bageplade (2)
Til bagning af småkager, tærter, pizza.
2
Rist (3)
Risten kan anvendes til grilning af mad eller som en støtte for
gryder, bageforme og andre tilberedningsbeholdere. Den kan
anbringes på enhver af ovnens ribber. Risten kan føres ind med
krumningen vendt opad eller nedad.
3
Drejespid (4)
Anvend drejespiddet som angivet i det relevante afsnit i det
“Produktkort”, der leveres separat.
4
5a
Grillpandesæt (5)
Dette tilbehør består af en rist (5a), en emaljeret grillpande (5b)
og et eller to håndtag (5c).
Tilbehøret skal placeres på risten (3) og anvendes sammen med
funktionen Grill.
5b
5c
70
5
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Vigtigt: Anvend aldrig højtryks- eller damprensere.
Ovne med frontpanel af aluminium
Ovnens yderside
_ Rengøres med mildt rengøringsmiddel og en blød
klud til vinduespudsning eller en klud af
mikrofibre, der ikke efterlader fibre på
overfladen. Tør efter i vandret retning uden at
trykke.
_ Anvend aldrig slibemidler, hårde svampe eller
grove klude. Rengør aluminiumsoverfladerne
med en tør klud.
_ Rengør den udvendige del af ovnen med en fugtig
klud. Hvis ydersiden er meget snavset, skal den
rengøres med en opløsning af vand og få dråber
opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.
_ Der må ikke anvendes ætsende eller slibende
rengøringsmidler, da de vil gøre overfladen mat.
Hvis et af ovennævnte produkter skulle komme i
kontakt med ovnen, skal den straks rengøres
med en fugtig klud.
_ Mindre forskelle i farven på forsiden af apparatet
afhænger af de forskellige materialer, der er
anvendt, som f.eks. glas, plast og metal.
Tilbehør
_ Vask altid tilbehøret med opvaskemiddel straks
efter brug. Madrester fjernes let med en børste
eller svamp.
71
Bemærk: Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker,
når nedenstående indgreb udføres. Denne vejledning skal
følges nøjagtigt for at undgå eventuelle læsioner og for
ikke at beskadige ovndøren og hængslerne.
Sådan fjernes ovndøren:
1. Luk ovndøren helt op (se fig. 1).
1
2. Løft de to låse, og skub dem fremad så langt som muligt
(se fig. 2).
2
3. Fjern døren ved at lukke den delvist og trække den opad
(se fig. 3).
Vær forsigtig med hængslerne, når der gøres rent og/eller døren
afmonteres (fig. 4).
Genmontering af døren:
1. Sæt hængslerne ind i fordybningerne, og sænk ovndøren
helt.
2. Sænk de to låse igen.
3. Luk ovndøren helt i.
3
Bemærk: Ovenstående vejledning skal følges nøjagtigt for ikke
at beskadige ovndøren og hængslerne samt for at undgå
læsioner.
Udskiftning af den bageste ovnpære:
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Skru lampeglasset af mod venstre, når ovnen er kølet helt
af (se fig. 5).
3. Skift pæren ud (se bemærkning).
4. Sæt lampeglasset på igen.
5. Sæt stikket i stikkontakten igen.
Bemærk: Anvend udelukkende 25 W/230 V pærer,
type E-14, T300 °C, der kan fås ved henvendelse til
kundeservice.
Vigtigt: Ovnen må ikke tages i brug, før lampeglasset er
sat på plads igen.
4
5
72
FEJLFINDINGSOVERSIGT
Ovnen varmer ikke op:
_ Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om
stikket sidder i stikkontakten.
_ Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at
kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Vigtigt:
_ Kontrollér, om betjeningsknappen står på “0”
eller på “lampe”-symbolet
.
- Hvis den elektroniske
programmeringsfunktion (hvis den findes)
viser “
”: Se det separate produktkort
og/eller beskrivelsen af den elektroniske
programmeringsfunktion.
- Hvis den elektroniske
programmeringsfunktion (hvis den findes)
viser “.::”: Kontakt Service. Meddel i
ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer
efter bogstavet “.”.
SERVICE
Før service kontaktes:
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen
ved at følge anvisningerne i
“Fejlfindingsoversigt”.
2. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at
kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Hvis ovnen stadig ikke fungerer korrekt,
kontaktes Service.
Oplys venligst:
_ En kort beskrivelse af fejlen
_ Ovntype og -model
_ Servicenummeret (tallet står efter ordet
Service på typepladen) er anbragt på højre
kant af ovnrummet (synlig når døren er åben).
Servicenummeret er også angivet i
garantihæftet.
_ Fulde navn og adresse
_ Telefonnummer
Hvis det er nødvendigt at reparere ovnen, bedes
De kontakte et autoriseret servicecenter, da
dette er en garanti for brug af originale reservedele
og en korrekt reparation.
Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå
ud over produktets sikkerhed og kvalitet.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
_ Denne ovn er beregnet til at komme i
kontakt med fødevarer og er i
overensstemmelse med EF-direktiv
89/109/EØF.
_ Ovnen er udelukkende beregnet til brug i
forbindelse med madlavning.
Enhver anden brug (som f.eks. til
rumopvarmning) betragtes som forkert, og
er potentielt farlig.
_ Ovnen er udviklet, produceret og
markedsført i overensstemmelse med:
- Sikkerhedskravene i
Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF.
- Beskyttelseskravene i EMC-direktivet
89/336/EØF,
- Kravene i direktiv 93/68/EØF.
73

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement