Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use | Manualzz
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
INSTALAREA
...................................55
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR....................... 58
MĂSURI DE PRECAUŢIE ............................ 58
ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL .......... 59
ACCESORIILE CUPTORULUI..................... 60
ÎNTREŢINEREA ȘI CURĂŢAREA ............... 61
GHID DE DETECTARE A
DEFECŢIUNILOR......................................... 63
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ ....................... 63
Pentru a utiliza cât mai bine cuptorul, vă invităm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de
folosire și să le păstraţi pentru a le consulta la nevoie.
54
INSTALAREA
Recomandări
Important: pentru orice operaţie de instalare sau de întreţinere, cuptorul trebuie să fie
deconectat de la reţeaua electrică.
• Instalarea trebuie efectuată de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile
fabricantului și cu normele locale în vigoare.
• După scoaterea cuptorului din ambalaj, verificaţi ca aparatul să nu fi suferit stricăciuni în
timpul transportului și ca ușa să se închidă corect. Dacă aveţi dubii, contactaţi vânzătorul
sau apelaţi la cel mai apropiat Serviciu de Asistenţă.
• După scoaterea ambalajului, lăsaţi cuptorul pe suportul de polistiren pentru a-l proteja de
deteriorări.
• La instalarea cuptorului se recomandă să purtaţi mănuși de protecţie.
• Cuptorul este dotat cu două mânere laterale
(B) pentru a ușura manevrele de instalare
(fig. 7).
Pregătirea mobilei pentru încastrare
• Mobilierul de bucătărie aflat în contact direct cu cuptorul trebuie să fie rezistent la căldură
(min. 80°C).
• Executaţi toate operaţiunile de decupare a mobilei înainte de a introduce cuptorul. Îndepărtaţi
cu grijă așchiile sau rumegușul, care ar putea împiedica funcţionarea cuptorului.
• Dimensiunile mobilelor în care poate fi încastrat cuptorul sunt prezentate în figurile 1, 2 și 3.
Dimensiunile cuptorului sunt prezentate în figura 4.
• Pentru a asigura o ventilare corespunzătoare, se recomandă să se lase o deschidere în
spatele mobilei (respectând dimensiunile din figură). Partea inferioară a cuptorului nu
trebuie să mai fie accesibilă după ce s-a terminat instalarea.
• În timpul instalării, aveţi grijă ca pereţii cuptorului să nu vină în contact direct cu mobilele
alăturate.
2
3
1
4
55
• Pentru cuptoarele instalate sub suprafaţa de lucru este necesară o distanţă minimă de 5 mm
între marginea superioară a cuptorului și marginea inferioară a suprafeţei de lucru (fig. 5).
Pentru corecta funcţionare a aparatului, această deschidere nu trebuie să fie închisă
niciodată.
• Dacă mobila nu e fixată bine de perete, trebuie să fie ancorată cu ajutorul unor colţare de tip
comercial (A) (fig. 6).
Racordarea electrică
Împământarea aparatului este obligatorie prin lege.
• Racordarea electrică trebuie efectuată de un tehnician calificat, în conformitate cu
instrucţiunile fabricantului și cu reglementările locale în vigoare.
• Instalatorul este responsabil de corecta racordare electrică și de respectarea normelor de
siguranţă.
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea efectua racordarea
electrică a cuptorului încastrat în mobila de bucătărie.
• Pentru a respecta normele de siguranţă, în timpul instalării trebuie folosit un dispozitiv
accessibil, care să asigure deconectarea de la reţea, sau un întrerupător omnipolar cu o
distanţă minimă între contacte de 3 mm.
• Nu utilizaţi prize multiple sau prelungitoare.
• După instalare, componentele electrice trebuie să fie inaccesibile.
6
5
56
Branșarea cuptorului la reţeaua electrică
• Asiguraţi-vă că tensiunea electrică indicată pe plăcuţa cu datele tehnice corespunde cu
tensiunea din reţea.
Plăcuţa cu datele tehnice este situată pe marginea frontală a cuptorului (e vizibilă când ușa
cuptorului este deschisă).
• Dacă cuptorul nu are cablu de alimentare, procedaţi după cum urmează:
1. Deșurubaţi cele două șuruburi de fixare ale capacului blocului de conexiuni, aflat în partea
inferioară a panoului posterior al cuptorului.
2. Scoateţi capacul pentru a avea acces la blocul de conexiuni și introduceţi cablul de
alimentare (vezi tabelul) prin deschiderea situată pe fundul cuptorului.
Tabel cu cablul de alimentare
Nr. de conductori
1N+
~
Tipul de cablu
H05 RR-F 3 X 1,5 mm˛
3. Conectaţi cablul la blocul de comandă strângând bine șuruburile și ancoraţi-l de bridă.
4. Puneţi la loc capacul, introducând cele două aripioare în locașurile respective, și fixaţi-l cu
cele două șuruburi.
Fixarea cuptorului
• Ridicaţi cuptorul apucându-l de mânerele speciale (B)
laterale și introduceţi-l în cavitatea
mobilei, având grijă să nu blocaţi cablul de alimentare (fig. 8).
• Centraţi cuptorul în cavitatea mobilei înainte de a-l fixa.
• Cuptorul este dotat cu distanţiere
gata montate pentru a ușura ancorarea cuptorului
de mobilă, cu ajutorul șuruburilor din dotare (cum se vede în fig. 9).
7
8
9
57
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclarea ambalajului
• Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și
e marcat cu simbolul de reciclare
.
• De aceea, materialele de ambalaj nu trebuie
aruncate la un loc cu gunoiul menajer, ci
reciclate așa cum este prevăzut de
autorităţile locale.
Simbolul
de pe produs, sau de pe
documentele care însoţesc produsul, indică
faptul că acesta nu poate fi aruncat
împreună cu deșeurile menajere. Trebuie
predat la punctul de colectare
corespunzător, pentru reciclarea
echipamentului electric și electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie
făcută în conformitate cu normele locale
pentru eliminarea deșeurilor.Pentru
informaţii mai detaliate privind eliminarea,
valorificarea și reciclarea acestui produs, vă
rugăm să contactaţi administraţia locală,
serviciul de eliminare a deșeurilor menajere
sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
Economisirea energiei
Aruncarea la gunoi a aparatelor
electrocasnice vechi
• Acest aparat este marcat în conformitate cu
Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare
la Deșeurile de Echipament Electric și
Electronic (WEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat
în mod corect, contribuiţi la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător și sănătăţii
persoanelor, consecinţe care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzătoare
la gunoi a acestui produs.
• Preîncălziţi cuptorul doar dacă așa se
specifică în tabelul de coacere din Fișa
Produsului sau în reţeta dv.
• Folosiţi tăvi de coacere închise la culoare,
negre sau emailate, pentru că absorb
căldura foarte bine.
MĂSURI DE PRECAUŢIE
Atenţie:
• Cuptorul nu trebuie să fie utilizat de copii
sau de persoane handicapate, fără
supraveghere.
• Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
• Cuptorul este destinat în exclusivitate uzului
casnic, pentru coacerea alimentelor. Orice
altă utilizare este interzisă. Fabricantul nu își
asumă responsabilitatea pentru utilizările
neadecvate sau pentru reglarea incorectă a
comenzilor.
• Eventualele reparaţii sau intervenţii trebuie
executate numai de către un tehnician
calificat.
• Nu expuneţi cuptorul la agenţi atmosferici.
• Nu sprijiniţi greutăţi pe ușă, deoarece pot
deteriora interiorul cuptorului și balamalele.
Nu vă sprijiniţi pe ușă.
• Nu atârnaţi greutăţi de mânerul ușii
cuptorului.
• Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului
cu folie de aluminiu sau cu alte obiecte.
• Ușa cuptorului trebuie să se închidă bine.
Păstraţi curată suprafaţa garniturii ușii.
• Nu turnaţi niciodată apă direct în cuptorul
încins. Emailul s-ar putea deteriora.
• Sucurile de fructe care se scurg din tavă pot
lăsa pete care nu mai pot fi îndepărtate. Vă
recomandăm să curăţaţi cuptorul înainte de
a-l folosi din nou.
• Evitaţi să târâţi oale și tigăi pe fundul
cuptorului, pentru a nu zgâria stratul
protector.
58
• Condensul care rămâne la sfârșitul coacerii ar
putea deteriora, în timp, cuptorul și mobilele
din apropierea sa. Vă recomandăm:
- să alegeţi temperatura cea mai joasă;
- să acoperiţi alimentele;
- să scoateţi alimentele din cuptor;
- să uscaţi părţile umede după ce cuptorul
s-a răcit.
• Panoul frontal și mânerul ușii cuptorului se
încălzesc atunci când aparatul rămâne în
funcţiune o perioadă îndelungată la
temperaturi ridicate.
• Evitaţi să atingeţi cuptorul cu părţi ale
corpului ude și să-l folosiţi dacă sunteţi
desculţ.
• Nu trageţi de aparat sau de cablul de
alimentare pentru a-l scoate din priză.
• Ţineţi copiii departe de:
- panoul de comandă, și de cuptor în
general, mai ales în timpul funcţionării
acestuia și imediat după aceea, pentru a
evita arsurile;
- ambalaje (pungi, polistiren, părţi metalice
etc.);
- cuptorul care trebuie aruncat.
• Asiguraţi-vă ca firele electrice ale altor
aparate utilizate în aproprierea cuptorului să
nu intre în contact cu părţile fierbinţi sau să
nu rămână prinse în ușa cuptorului.
• Unele modele de cuptoare sunt dotate cu un
sistem de răcire cu aer, pentru a împiedica
ajungerea la temperaturi prea ridicate a părţii
frontale a cuptorului și a interiorului mobilei.
Atenţie: aerul cald este evacuat printr-o
deschidere aflată între panoul de comandă și
ușa cuptorului. Nu blocaţi deschiderile de
ventilare.
• Nu puneţi materiale inflamabile în cuptor sau
în apropierea sa: dacă aparatul este pus în
funcţiune din greșeală, ar putea lua foc.
• Folosiţi mănuși de bucătărie pentru a scoate
tăvile sau accesoriile când cuptorul este
fierbinte.
• Dacă la fripturi sau la dulciuri folosiţi alcool
(de ex. rom, coniac, vin etc.), reţineţi că
alcoolul se evaporă la temperaturi ridicate.
De aceea, se poate întâmpla ca vaporii de
alcool să ia foc când vin în contact cu
rezistenţa electrică.
• Nu încălziţi și nu gătiţi în cuptor alimente în
recipiente închise. Presiunea care se
dezvoltă în interiorul ambalajului poate duce
la explozia acestuia, deteriorând cuptorul.
• Nu folosiţi, pentru coacere, recipiente din
material sintetic (cu excepţia celor adecvate;
consultaţi indicaţiile producătorului). Aceste
recipiente se pot topi la temperaturi ridicate.
• Supravegheaţi gătirea dacă folosiţi multă
grăsime sau mult ulei. Uleiul și grăsimea se
pot supraîncălzi și pot provoca un incendiu!
• Evitaţi să extrageţi grătarele încărcate.
Procedaţi cu cea mai mare grijă.
ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL
• Înainte de utilizare, îndepărtaţi:
- etichetele de pe partea anterioară și de pe
ușa cuptorului, lăsând doar plăcuţa cu
datele tehnice;
- ambalajul de carton și folia protectoare de
plastic de pe panoul de comandă și de pe
alte părţi ale cuptorului;
- eventualele etichete adezive de pe
accesorii (de exemplu de pe fundul tăvii
pentru strângerea grăsimii).
• Scoateţi accesoriile din cuptor și încălziţi-l la
200°C timp de circa o oră, pentru a elimina
mirosul și fumul materialelor izolatoare și al
unsorii protectoare. Vă recomandăm să ţineţi
fereastra deschisă pe durata acestei
operaţiuni.
59
ACCESORIILE CUPTORULUI
Accesoriile care nu fac parte din dotarea cuptorului
pot fi cumpărate separat, de la Serviciul de Asistenţă.
Accesoriile din dotarea cuptorului sunt enumerate în
Fișa Produsului, care e separată (în capitolul
Accesorii).
Tavă pentru scurgerea grăsimii (1)
Se folosește pentru a aduna grăsimea sau bucăţile de
alimente când este plasată sub grătar, sau ca tavă, pentru
a găti carne, pui, pește cu sau fără legume. Pentru a evita
împroșcarea cu grăsime sau fumul, vărsaţi puţină apă în
tavă.
1
Tavă pentru dulciuri (2)
2
Se folosește pentru a coace biscuiţi, torturi, pizza.
Grătar (3)
Se folosește pentru coacerea alimentelor sau ca suport
pentru oale, forme pentru prăjituri sau alte recipiente de
gătit. Poate fi așezat pe orice nivel disponibil. Grătarul
poate fi introdus cu partea concavă în sus sau în jos.
3
Frigare (4)
Se folosește așa cum este indicat în capitolul respectiv din
Fișa Produsului, care e separată.
4
5a
Set “Grill Pan” (tavă și grătar) (5)
Setul cuprinde un grătar (5a), o tavă emailată (5b) și unul
sau două mânere (5c).
Acest set trebuie așezat pe grătarul (3) și utilizat cu funcţia
Grill.
60
5b
5c
5
ÎNTREŢINEREA ȘI CURĂŢAREA
Cuptoare cu panou frontal din aluminiu
Important: nu folosiţi aparate de curăţat cu jet
de apă cu presiune sau cu jet de vapori.
• Folosiţi un detergent delicat și o cârpă moale
de curăţat geamuri, sau o cârpă din
microfibră, care nu lasă scame. Ștergeţi
suprafaţa în sens orizontal, fără a apăsa.
• Nu folosiţi produse corozive, bureţi tari sau
cârpe aspre pentru a o curăţa. Curăţaţi
suprafeţele din aluminiu cu o cârpă uscată.
Exteriorul cuptorului
• Curăţaţi cu o cârpă umedă. Dacă este foarte
murdar, folosiţi o soluţie de apă cu puţin
detergent de vase. Ștergeţi cu o cârpă
uscată.
• Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi,
deoarece se formează zone opace.
Dacă, din greșeală, un asemenea produs
intră în contact cu cuptorul, curăţaţi-l imediat
folosind o cârpă umedă.
• Ușoarele diferenţe de culoare din zona
frontală a aparatului se datorează diferitelor
materiale folosite, cum ar fi sticlă, plastic și
metal.
Accesoriile
• Puneţi accesoriile la înmuiat în apă cu
detergent pentru vase, imediat după
utilizare. Resturile de mâncare pot fi
îndepărtate cu o perie adecvată sau cu un
burete.
61
Atenţie: pentru următoarele operaţiuni se recomandă
utilizarea mănușilor de protecţie. Pentru a evita atât
rănirea, cât și posibila stricare a ușii cuptorului și a
balamalelor, trebuie să respectaţi cu grijă aceste
instrucţiuni.
Pentru a scoate ușa cuptorului:
1. Deschideţi complet ușa cuptorului (vezi fig. 1).
1
2. Ridicaţi cele două dispozitive de oprire și împingeţi-le
în faţă până se blochează (vezi fig. 2).
2
3. Închideţi ușa cât e nevoie pentru a o putea scoate
trăgând-o în sus (vezi fig. 3).
Fiţi atenţi la balamale când curăţaţi și/sau demontaţi ușa
(fig. 4).
Pentru a monta la loc ușa:
1. Introduceţi balamalele în locașurile lor și lăsaţi în jos
ușa în întregime.
2. Coborâţi din nou cele două dispozitive de oprire.
3. Închideţi complet ușa cuptorului.
3
Atenţie: pentru a nu strica ușa cuptorului și balamalele și
pentru a evita rănirile, trebuie să respectaţi cu grijă aceste
instrucţiuni.
Înlocuirea becului din spate al cuptorului:
1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică.
2. După răcirea cuptorului, deșurubaţi capacul becului
spre stânga (vezi fig. 5).
3. Înlocuiţi becul (vezi nota).
4. Înșurubaţi la loc capacul becului.
5. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua electrică.
Notă: folosiţi numai becuri de 25 W/230 V, tip E-14,
T300°C, disponibile la Serviciul nostru de Asistenţă.
Important: nu puneţi cuptorul în funcţiune fără a fi pus
la loc capacul becului.
4
5
62
GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
Cuptorul nu funcţionează:
• Verificaţi să nu fie întrerupt curentul electric,
iar cuptorul să fie conectat la reţeaua
electrică.
• Stingeţi cuptorul, apoi porniţi-l din nou,
pentru a vedea dacă problema a dispărut.
IMPORTANT:
• Verificaţi ca butonul selector al cuptorului să
nu fie pe poziţia “0” sau pe “bec”
.
- Dacă dispozitivul de programare
electronic (dacă există în dotare) indică
“
”, consultaţi fișa produsului și/sau
descrierea dispozitivului de programare
electronic.
- Dacă dispozitivul de programare
electronic (dacă există în dotare) indică
“F XX”, contactaţi Serviciul de Asistenţă
cel mai apropiat. În acest caz, indicaţi
numărul care urmează după litera “F”.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ
În eventualitatea în care cuptorul trebuie
reparat, contactaţi un Centru de Asistenţă
Tehnică autorizat (pentru a fi siguri că se vor
folosi piese de schimb originale și că reparaţia
se va executa corect).
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate
compromite siguranţa și calitatea
produsului.
Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă:
1. Încercaţi să rezolvaţi singur problema,
urmărind punctele descrise în “Ghid de
detectare a defecŢiunilor”.
2. Stingeţi cuptorul, apoi porniţi-l din nou,
pentru a vedea dacă problema a dispărut.
Dacă problema persistă și după controalele
menţionate, contactaţi Serviciul de
Asistenţă cel mai apropiat.
Indicaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul și modelul exact al cuptorului;
• numărul de Asistenţă (numărul care se
găsește după cuvântul “Service” pe
plăcuţa cu datele tehnice), situat pe
marginea din dreapta, în interiorul
cuptorului (e vizibil când ușa cuptorului
este deschisă). Numărul de Asistenţă
este de asemenea indicat în foaia de
garanţie;
• adresa dv. completă;
• numărul dv. de telefon.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
• Acest cuptor este destinat să intre în
contact cu produse alimentare și este
conform cu directiva (CE) nr. 1935/2004.
• A fost proiectat spre a fi utilizat numai ca
aparat pentru gătit.
Orice altă utilizare (de ex. pentru
încălzirea încăperilor) este considerată
improprie și, prin urmare, periculoasă.
• A fost proiectat, fabricat și comercializat
în conformitate cu:
- obiectivele de siguranţă din Directiva
“Joasă Tensiune” 2006/95/CE
(care înlocuiește directiva 73/23 CEE și
amendamentele succesive);
- normele de protecţie din Directiva
“EMC” 2004/108/CE;
- normele din Directiva 93/68/CEE.
63

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement