Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 230/IX/02 Instruction for Use | Manualzz
NÁVOD NA POUŽITIE
INŠTALÁCIA
....................................25
RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA .............................................. 28
UPOZORNENIA ........................................... 28
PRED POUŽÍVANÍM RÚRY ......................... 29
PRÍSLUŠENSTVO RÚRY ............................ 30
ÚDRŽBA A ČISTENIE ................................. 31
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV............................................... 33
SERVIS......................................................... 33
Aby ste čo najlepšie využili možnosti rúry, pozorne si prečítajte celý návod na používanie a
odložte ho pre ďalšie potreby.
24
INŠTALÁCIA
Odporúčania
Dôležité upozornenie: pri akomkoľvek zásahu pri inštalácii alebo údržbe musí byt' rúra
odpojená od elektrickej siete.
• Inštaláciu musí vykonat' kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s platnými
normami STN.
• Po vybalení rúry skontrolujte, či sa rúra počas prepravy nepoškodila a či sa dvierka správne
zatvárajú. V prípade, že máte pochybnosti, obrát'te sa na predajcu alebo najbližšie
servisné stredisko.
• Po vybalení rúry ju nechajte na základni z polystyrénu, aby sa nepoškodila.
• Pri inštalácii rúry vám odporúčame navliect' si ochranné rukavice.
• Rúra je vybavená dvoma rukovät'ami na boku
(B), ktoré uľahčujú manipuláciu pri
inštalácii (obr. 7).
Pripravte linku
• Nábytok v kuchyni v priamom kontakte s rúrou musí odolávat' teplu (min. 80 °C).
• Vykonajte všetky práce na vyrezanie otvoru v linke ešte pred vložením rúry. Pozorne
odstráňte piliny, ktoré by mohli spôsobit' nesprávnu činnost' rúry.
• Rozmery nábytku, do ktorého je možné rúru namontovat', sú uvedené na obrázkoch 1, 2 a 3.
Rozmery rúry sú znázornené na obrázku 4.
• Aby bolo zabezpečené správne vetranie, odporúčame vám nechat' otvor na dne linky
(dodržiavajúc rozmery na obrázku). Dno rúry nesmie byt' po ukončení inštalácie
prístupné.
• Počas inštalácie rúry dávajte pozor, aby sa jej steny nedotýkali častí nábytku stojaceho v
tesnej blízkosti.
2
3
1
4
25
• Pre rúry nainštalované pod pracovnou doskou sa vyžaduje minimálna medzera 5 mm medzi
horným okrajom rúry a spodným okrajom pracovnej dosky (obr. 5). Aby bola zaručená
správna činnost' výrobku, táto medzera nesmie byt' nikdy zakrytá.
• Ak je linka pevne prichytená k múru, musí byt' ukotvená konzolami (A) (obr. 6).
Elektrické zapojenie
Uzemnenie rúry vyplýva zo zákona.
• Elektrické zapojenie musí vykonat' kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s
platnými normami STN.
• Pracovník vykonávajúci inštaláciu je zodpovedný za správne vykonané elektrické zapojenie
a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
• Prívodný elektrický kábel musí byt' dostatočne dlhý, aby bolo možné vykonat' zapojenie rúry
zasunutej v linke.
• Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, počas inštalácie je potrebné použit' prístupné
zariadenie, ktoré zabezpečí odpojenie od siete, alebo bipolárny vypínač s minimálnou
vzdialenost'ou kontaktov 3 mm.
• Nepoužívajte rozdvojky alebo elektrické predlžovačky.
• Po inštalácii nesmú byt' elektrické časti prístupné.
6
5
26
Zapojenie rúry do elektrickej siete
• Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu siete v domácnosti.
Výrobný štítok je umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach).
• Ak na rúre nie je prívodný elektrický kábel, postupujte nasledovne:
1. Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky krytu svorkovnice, umiestnenej na spodnej časti
zadného krytu rúry.
2. Vyberte kryt, aby ste mali prístup k svorkovnici a vsuňte prívodný elektrický kábel (pozri
tabuľku) cez otvor umiestnený na dne rúry.
Tabuľka pre prívodné elektrické káble
Počet vodičov
1N+
Druh kábla
~
H05 RR-F 3 X 1,5 mm˛
3. Zapojte kábel ku svorkovnici úplne utiahnúc skrutky a zachyt'te ho do držiaka kábla.
4. Vrát'te kryt na miesto tak, že vsuniete dva jazýčky do príslušných miest a upevníte ho
dvoma skrutkami.
Upevnenie rúry
• Rúru nadvihnite tak, že ju uchopíte za príslušné rukoväte (B)
nachádzajúce sa na
bokoch a vložte ju na miesto v linke, pričom dávajte pozor, aby sa nezachytil prívodný
elektrický kábel (obr. 8).
• Pred upevnením rúru vycentrujte v linke.
• Rúra je vybavená vymedzovacími vložkami
, ktoré sú už namontované, aby sa uľahčilo
uchytenie rúry v linke pomocou dodávaných skrutiek (ako je zobrazené na obr. 9).
7
8
9
27
RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Likvidácia obalu
• Materiál obalu je 100% recyklovateľný a je
označený symbolom recyklácie
.
• Rôzne časti obalu preto nevyhadzujte voľne,
ale zlikvidujte ich v súlade s pokynmi
miestnych úradov.
Symbol
na výrobku alebo na
sprievodných dokumentoch znamená, že s
týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat’
ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho
odovzdat’ v zbernom stredisku na recykláciu
elektrických alebo elektronických zariadení.
Likvidácia musí byt’ vykonaná v súlade s
predpismi na ochranu životného prostredia
pre likvidáciu odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní,
regenerácii a recyklácii tohto výrobku si
vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v
zberných surovinách alebo v obchode, kde
ste výrobok kúpili.
Úspora energie
Likvidácia starých elektrospotrebičov
• Tento spotrebič je označený v súlade s
Európskou smernicou 2002/96/ES o
likvidácii elektrických a elektronických
zariadení (WEEE).
Zabezpečením, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym spôsobom,
pomôžete predchádzat’ potenciálnym
negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade
mohli vyskytnút’ pri nevhodnom
zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
• Rúru predohrievajte iba ak je to uvedené v
tabuľke varenia v Popise spotrebiča alebo vo
vašom recepte.
• Používajte tmavé formy na pečenie, s
čiernym lakom alebo smaltom, pretože veľmi
dobre pohlcujú teplo.
UPOZORNENIA
• Prípadné opravy alebo zásahy musí vykonat'
výhradne kvalifikovaný technik.
• Nedovoľte, aby bola rúra vystavená
atmosferickým vplyvom.
• Na dvierka neklaďte t'ažké veci, pretože by
mohli poškodit' vnútro rúry alebo závesy.
Nevešajte sa na dvierka.
• Na rukovät' dvierok nevešajte nič t'ažké.
• Dno rúry neprikrývajte alobalom, ani
ničím iným.
• Dvierka rúry sa musia dobre zatvárat'.
Udržiavajte povrchy tesnenia dvierok čisté.
• Do horúcej rúry nikdy nevlievajte priamo
vodu. Smalt by sa mohol poškodit'.
• Ovocné št'avy, ktoré kvapkajú z plechu by
mohli zanechat' neodstrániteľné škvrny.
Odporúčame vám rúru pred používaním
vyčistit'.
• Po dne rúry neposúvajte hrnce a panvice,
aby ste nepoškriabali náter.
Upozornenie:
• Rúru nesmú používat' deti a postihnuté
osoby bez dohľadu.
• Nedovoľte, aby sa deti so spotrebičom
hrali.
• Prístupné časti rúry sa počas používania
môžu zohriat', preto nedovoľte, aby sa
deti priblížili k spotrebiču.
• Pri čistení SKLA nepoužívajte abrazívne
materiály a prostriedky, aby ste predišli
jeho poškodeniu.
• Počas používania bude spotrebič veľmi
horúci. Dávajte pozor a nedotýkajte sa
ohrievacích článkov vnútri rúry.
• Rúra je určená výhradne na používanie v
domácnosti, na prípravu jedál. Nie sú
povolené iné využitia. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednost' v prípade
neprimeraného použitia alebo v prípade
chybného nastavenia ovládacích prvkov.
28
• Zvyšková skondenzovaná voda po ukončení
pečenia by mohla poškodit', časom, rúru a
okolostojaci nábytok. Odporúčame:
- nastavit' čo najnižšiu teplotu;
- jedlo prikryt';
- vybrat' jedlo z rúry;
- osušit' vlhké časti po vychladnutí rúry.
• Ovládací panel a rukovät' dvierok sa počas
dlhšej činnosti rúry zohrejú na vysokú
teplotu.
• Nedotýkajte sa rúry vlhkými čast'ami tela a
nepoužívajte ju, ak ste bosí.
• Pri vyt'ahovaní zástrčky elektrického kábla
net'ahajte za rúru ani za kábel.
• Nedovoľte, aby sa deti dotýkali:
- ovládacích prvkov a rúry všeobecne,
najmä počas činnosti a ihneď po vypnutí
rúry, aby ste predišli zraneniam;
- obalového materiálu (vrecká, polystyrén,
kovové časti a pod.);
- rúry, ktorá sa má zlikvidovat'.
• Skontrolujte, či sa elektrické káble a iné
spotrebiče, používané v blízkosti rúry,
nedotýkajú horúcich častí alebo či sa
nemôžu zachytit' v dvierkach rúry.
• Niektoré modely rúry sú vybavené
chladiacim vzduchovým systémom, aby sa
predišlo tomu, že predná čast' rúry alebo
vnútro skrinky, do ktorej je vstavaná,
dosiahnu mimoriadne vysoké teploty.
Upozornenie: horúci vzduch uniká otvorom
medzi ovládacím panelom a dvierkami rúry.
Preto vetracie otvory nezakrývajte.
• Do rúry alebo jej blízkosti neklaďte horľavé
materiály: ak spotrebič náhodou zapnete,
horľavý materiál by sa mohol zapálit'.
• Pri vyberaní riadu a príslušenstva z horúcej
rúry používajte ochranné rukavice.
• Ak pri pečení mäsa alebo zákuskov pridáte
alkohol (napríklad rum, koňak, víno a pod.)
nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých
teplotách vyparuje. Nie je preto vylúčené, že
výpary alkoholu by sa mohli vznietit' pri
dosiahnutí elektrického ohrievacieho článku.
• V rúre nezohrievajte a nevarte potraviny v
uzavretých nádobách. Tlak, ktorý sa vytvára
v ich vnútri by mohol spôsobit' prasknutie
nádoby a poškodit' rúru.
• Na pečenie nepoužívajte plastové nádoby
(s výnimkou tých, ktoré sú na to určené;
pozri pokyny výrobcu). Pri vysokých
teplotách by sa mohli roztavit'.
• Pri používaní veľkého množstva tuku a oleja
majte vždy prípravu jedla pod kontrolou. Olej
a tuk by sa mohli príliš zohriat' a spôsobit'
požiar!
• Vyhýbajte sa vyberaniu úplne naložených
častí príslušenstva. Buďte veľmi opatrní.
PRED POUŽÍVANÍM RÚRY
• Pred používaním odstráňte:
- nálepky umiestnené na prednej strane a
na dvierkach rúry, s výnimkou výrobného
štítku;
- ochrannú lepenku a ochrannú fóliu z
ovládacieho panelu a z častí rúry;
- prípadné nálepky na príslušenstve
(napríklad na spodnej strane nádoby na
odkvapkávanie).
• Vyberte z rúry príslušenstvo a zohrejte rúru
na 200 °C približne na jednu hodinu, aby sa
odstránili pachy a dym z izolačného
materiálu a ochranných mazadiel. Počas
tejto operácie sa odporúča nechat' otvorené
okno.
29
PRÍSLUŠENSTVO RÚRY
Príslušenstvo, ktoré nie je súčast'ou výbavy, môžete
kúpit' prostredníctvom servisného strediska. Zoznam
dodávaného príslušenstva rúry je uvedený v
oddelenom popise spotrebiča (v bode Príslušenstvo).
Nádoba na odkvapkávanie (1)
Používa sa na zachytávanie tuku alebo kúskov jedla, ak ju
vložíte pod rošt, alebo ako plech na pečenie, napríklad na
pečenie mäsa, kurčat'a, rýb so zeleninou alebo bez
zeleniny. Aby ste predišli vystrekovaniu tuku a zadymeniu,
nalejte do nádoby trochu vody.
1
Plech na pečenie zákuskov (2)
Používa sa na pečenie sušienok, tort, pizze.
2
Rošt (3)
Používa sa na pečenie samostatne alebo ako držadlo na
hrnce, formy na torty alebo akejkoľvek inej nádoby na
pečenie. Môže byt' vložený na ktorúkoľvek úroveň. Rošt
možno vložit' zahnutím smerom hore alebo smerom dolu.
3
Ražeň (4)
Používa sa podľa popisu v príslušnej časti v Popise
spotrebiča.
4
5a
Súprava “Grill Pan Set” (5)
Súprava sa skladá z roštu (5a), smaltovanej nádoby (5b) a
jedného alebo dvoch držadiel (5c).
Táto súprava musí byt' umiestnená na rošte (3) a používa
sa s funkciou Gril.
30
5b
5c
5
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Rúry s prednou čast'ou z hliníka
Dôležité upozornenie: absolútne sa
vyhýbajte používaniu prístrojov, ktoré na
čistenie využívajú vysokotlakový prúd vody
alebo prúd horúcej pary.
• Používajte jemný čistiaci prostriedok a
mäkkú handru na sklo alebo handru z
mikrovlákna, ktorá nezanecháva chĺpky.
Handrou utrite povrch vo vodorovnom
smere, bez tlačenia.
• Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky,
drsné špongie alebo handry. Hliníkové
povrchy čistite suchou handrou.
Vonkajšok rúry
• Čistite vlhkou handrou. Ak je veľmi špinavý,
pridajte k vode malé množstvo umývacieho
prostriedku na riad. Osušte suchou handrou.
• Nepoužívajte korozívne, ani abrazívne
čistiace prostriedky, ináč by sa vytvorili
matné miesta.
Ak by sa nejaký z týchto prostriedkov dostal
náhodou do styku s rúrou, ihneď ho
odstráňte vlhkou handrou.
• Malé rozdiely vo farbe na prednej časti
spotrebiča sú spôsobené použitím rôznych
materiálov, ako sklo, plast a kov.
Prísluš enstvo rúry
• Príslušenstvo ponorte ihneď po používaní do
roztoku umývacieho prostriedku na riad.
Zvyšky jedla môžete odstránit' vhodnou
kefou alebo špongiou.
31
Upozornenie: pri nasledujúcich operáciách sa
odporúča používanie ochranných rukavíc. Aby ste
predišli prípadným poraneniam, ako aj aby ste
nepoškodili dvierka rúry a závesy, starostlivo
dodržiavajte tieto pokyny.
Vybratie dvierok rúry:
1. Úplne otvorte dvierka rúry (pozri obr. 1).
1
2. Nadvihnite dve blokovacie páčky a zatlačte ich
smerom vpred, až na doraz (pozri obr. 2).
2
3. Zatvorte dvierka, nakoľko je potrebné, aby ste ich
mohli vybrat' potiahnutím smerom hore (pozri obr. 3).
Počas čistenia a/alebo odmontovania dvierok dávajte
pozor na závesy (obr. 4).
Namontovanie dvierok na miesto:
1. Vsuňte závesy do vodiacich otvorov a úplne spust'te
dvierka.
2. Znovu spust'te blokovacie páčky.
3. Dvierka rúry úplne zatvorte.
3
Upozornenie: aby ste predišli prípadným poraneniam,
ako aj aby ste nepoškodili dvierka rúry a závesy,
starostlivo dodržiavajte horeuvedené pokyny.
Výmena zadnej žiarovky v rúre:
1. Rúru odpojte od elektrickej siete.
2. Odskrutkujte kryt osvetlenia smerom vľavo, potom,
ako ste nechali rúru vychladnút' (pozri obr. 5).
3. Vymeňte žiarovku (pozri poznámku).
4. Zaskrutkujte kryt osvetlenia na miesto.
5. Zapojte rúru do elektrickej siete.
Poznámka: používajte výhradne žiarovky s výkonom
25 W/230 V, typu E-14, T300 °C, ktoré dostanete v
našom servisnom stredisku.
Dôležité upozornenie: rúru nezapínajte, ak ste
nenamontovali na miesto kryt osvetlenia.
4
5
32
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV
Rúra nefunguje:
• Skontrolujte, či je elektrická siet' pod napätím
a či je rúra zapojená do elektrickej siete.
• Rúru vypnite a znovu ju zapnite, aby ste
skontrolovali, či sa problém odstránil.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
• Skontrolujte, či ovládač funkcií rúry nie je v
polohe “0” alebo v polohe “osvetlenie”
.
- Ak elektronický programátor (ak sa
dodáva) indikuje “
”, pozrite popis
spotrebiča a/alebo popis elektronického
programátora.
- Ak elektronický programátor (ak sa
dodáva) indikuje “F XX”, zavolajte
najbližšie servisné stredisko.
Uveďte pritom číslo, ktoré nasleduje po
písmene “F”.
SERVIS
Predtým, ako zavoláte servis:
1. Skontrolujte, či nedokážete vyriešit'
problém sami, pomocou bodov
popísaných v “Príručka na odstraňovanie
problémov”.
2. Spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby
ste sa presvedčili, či sa problém
neodstránil.
Ak po horeuvedených kontrolách problém
pretrváva, zavolajte najbližšie servisné
stredisko.
Vždy uveďte:
• krátky popis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
• servisné číslo (číslo uvedené po slove
Service na výrobnom štítku), umiestnené
na pravom vnútornom okraji vnútra rúry
(vidno ho, ak sú otvorené dvierka).
Servisné číslo je uvedené aj na záručnom
liste;
• Vašu úplnú adresu;
• Vaše telefónne číslo.
Vždy, keď je potrebná oprava, obrát'te sa na
autorizované servisné stredisko (aby bolo
zaručené použitie originálnych náhradných
dielov a správne vykonanie opravy).
Nedodržanie týchto pokynov môže
znamenat' zníženie bezpečnosti výrobku.
VYHLÁSENIE O ZHODE
• Táto rúra môže príst’ do kontaktu s
potravinami a spíňa požiadavky
nariadenia (ES) č.1935/2004.
• Bola navrhnutá ako spotrebič na prípravu
jedál.
Akékoľvek iné použitie (napr.
vykurovanie miestnosti) sa bude
považovat’ za nevhodné a preto
nebezpečné.
• Tento spotrebič bol navrhnutý,
skonštruovaný a predáva sa:
- v súlade s bezpečnostnými
požiadavkami “Nízkonapät’ovej”
smernice 2006/95/ES (ktorá nahrádza
smernicu 73/23 EHS v znení
nasledujúcich úprav);
- v súlade ochrannými požiadavkami
Smernice o elektromagnetickej
kompatibilite 2004/108/ES
- požiadavkami smernice 93/68/EHS.
33

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement