Whirlpool AKP 230/NB/01 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 230/NB/01 Instruction for Use | Manualzz
INSTRUKCJA UŻYCIA
INSTALACJA
.....................................5
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA............................................... 8
OSTRZEŻENIA .............................................. 8
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PIEKARNIKA..................... 9
AKCESORIA PIEKARNIKA ......................... 10
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ............. 11
USUWANIE USTEREK ................................ 13
SERWIS TECHNICZNY ............................... 13
Aby w pełni korzystać z możliwości piekarnika, należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi
instrukcjami i zachować je na przyszłość.
4
INSTALACJA
Zalecenia
Ważne: wszelkie prace instalacyjne oraz konserwacyjne należy wykonywać, gdy
piekarnik jest odłączony od zasilania.
• Instalacji piekarnika powinien dokonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami
producenta i lokalnymi przepisami.
• Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w
czasie transportu oraz czy drzwiczki zamykają się prawidłowo. W razie wątpliwości, należy
zwrócić się do sprzedawcy lub najbliższego punktu serwisowego.
• Po rozpakowaniu piekarnika, ułożyć go na podstawie ze styropianu, aby go nie uszkodzić.
• Przy wykonywaniu instalacji piekarnika zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
• Piec wyposażony został w dwa uchwyty boczne
(B), które ułatwiają dokonywanie
czynności związanych z instalowaniem urządzenia (rys. 7).
Przygotowanie mebli do zabudowy
• Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na
temperaturę (min. 80 °C).
• Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika. Dokładnie wyjąć trociny i wióry, które
mogłyby uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia.
• Wymiary meblościanek kuchennych, w których możny zainstalować piekarnik, podane
zostały na rysunkach 1, 2 oraz 3. Wymiary piekarnika podane zostały na rysunku 4.
• Aby zapewnić właściwą wentylację, zaleca się zostawić otwór z tyłu meblościanki (zgodnie z
wymiarami podanymi na rysunku). Po zakończeniu instalacji, dno piekarnika nie może
być dostępne.
• W czasie instalacji należy uważać, aby ścianki piekarnika nie weszły w bezpośredni kontakt
z sąsiadującymi meblami.
2
3
1
4
5
• W przypadku piekarników instalowanych pod blatem, należy zachować odległość minimalną
5 mm pomiędzy górną krawędzią piekarnika a dolną krawędzią blatu (rys. 5). Aby zapewnić
prawidłową pracę piekarnika, nie wolno wypełniać tej przestrzeni.
• Jeśli mebel nie jest solidnie przymocowany do ściany, należy go zamocować za pomocą
wsporników dostępnych na rynku (A) (rys. 6).
Podłączenie do zasilania
Uziemienie urządzenia jest prawnie wymagane.
• Podłączenie do zasilania powinien wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami
producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie do zasilania oraz za przestrzeganie
norm bezpieczeństwa.
• Przewód zasilający piekarnika powinien mieć wystarczającą długość, umożliwiającą
podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
• Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć
odpowiednie urządzenie umożliwiające odłączenie od sieci lub rozłącznika
wielobiegunowego o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.
• Nie wolno stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Po zakończeniu instalacji dostęp do elementów podłączenia elektrycznego powinien być
odcięty.
6
5
6
Podłączenie piekarnika do zasilania
• Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w sieci.
Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu przy krawędzi piekarnika i jest widoczna przy
otwartych drzwiczkach.
• Jeśli piekarnik nie posiada przewodu zasilającego, postępować w sposób następujący:
1. Odkręcić dwie śruby mocujące pokrywy skrzynki zaciskowej umieszczonej w dolnej części
tylnej pokrywy piekarnika.
2. Zdjąć pokrywę, co pozwoli dostać się do skrzynki zaciskowej i włożyć kabel zasilający
(patrz tabela) poprzez otwór w spodniej części piekarnika.
Tabela kabli zasilających
Liczba przewodów
1N+
~
Typ kabla
H05 RR-F 3 X 1,5 mm˛
3. Podłączyć przewód do skrzynki zaciskowej dokręcając mocno śruby i dociskając w
gniazdku.
4. Ponownie założyć pokrywę wsuwając dwa skrzydełka do odpowiednich otworów i
dokręcając dwiema śrubami.
Montaż piekarnika
• Unieść piekarnik za specjalne uchwyty (B)
znajdujące się po jego bokach i wsunąć do
wnęki w meblościance, uważając, aby nie przyciąć przewodu zasilającego (rys. 8).
• Przed zamontowaniem wyśrodkować piekarnik we wnęce.
• Piec wyposażony został w specjalne, wcześniej zamontowane podkładki
ułatwiające
zamontowanie pieca w meblu za pomocą znajdujących się na wyposażeniu śrub (jak na rys. 9).
7
8
9
7
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
Usuwanie opakowania
• Materiał z opakowania w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem
.
• Jednakże, nie należy dowolnie wyrzucać
części opakowania, lecz utylizować je
zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony
środowiska.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza,
że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako
odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie, w celu jego złomowania, należy
zdać w odpowiednim punkcie utylizacji
odpadów w celu recyklingu komponentów
elektrycznych i elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z
lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
złomowania i recyklingu opisywanego
urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie
utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym
produkt został zakupiony.
Oszczędzanie energii
• Nagrzewać wstępnie piekarnik jedynie, jeśli
jest to zalecane w tabeli pieczenia w Karcie
Opisowej Urządzenia lub w przepisie.
• Używać ciemnych, emaliowanych na czarno
form do pieczenia, gdyż bardzo dobrze
wchłaniają ciepło.
Utylizacja starych urządzeń
• Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia przyczynią się
Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia
negatywnego wpływu produktu na środowisko
i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w
przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
OSTRZEŻENIA
• Jedynie wykwalifikowany technik może
naprawiać i regulować piekarnik.
• Nie wolno narażać piekarnika na działanie
warunków atmosferycznych.
• Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów
na drzwiczkach, ponieważ może dojść do
uszkodzenia wnęki piekarnika oraz
zawiasów. Nie obciążać drzwiczek.
• Nie wieszać żadnych ciężarów na uchwycie
drzwiczek piekarnika.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią
aluminiową ani innymi przedmiotami.
• Drzwiczki piekarnika mają zawsze zamykać
się prawidłowo. Uszczelnienie drzwiczek
utrzymywać w czystości.
• Nie wolno wlewać wody bezpośrednio do
gorącego piekarnika. Może to spowodować
uszkodzenie powierzchni emaliowanej.
• Soki owocowe kapiące z form mogą
pozostawiać trwałe plamy. Zalecamy
dokładne wyczyszczenie piekarnika przed
ponownym użyciem.
Uwaga:
• Piec nie powinien być stosowany przez
dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez
nadzoru.
• Kontrolować, czy dzieci nie bawią się
urządzeniem.
• Ponieważ części piekarnika, do których
ma dostęp użytkownik mogą się
nagrzewać podczas użycia, dzieci nie
powinny zbliżać się do urządzenia.
• Nie stosować materiałów ani substancji
ściernych do czyszczenia SZYB, aby ich
nie zniszczyć.
• Podczas pracy urządzenie nagrzewa się
do wysokiej temperatury. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzejnych
wewnątrz piekarnika.
• Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do
użytku domowego do gotowania żywności.
Wszystkie inne zastosowania są
zabronione. Producent nie będzie ponosił
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i
straty spowodowane niewłaściwym użyciem
lub niezastosowaniem się do poleceń.
8
• Nie należy przeciągać form ani naczyń po
dnie piekarnika, ponieważ mogą porysować
jego powłokę.
• Z czasem, skraplanie może uszkodzić
piekarnik oraz sąsiednie meble. Zalecamy:
- ustawiać niższą temperaturę;
- przykrywać potrawy;
- wyjmować potrawy z piekarnika;
- gdy piekarnik jest zimny, osuszać części
wilgotne.
• Panel przedni oraz uchwyt drzwiczek
piekarnika nagrzewają się, gdy urządzenie
przez długi czas pracuje z wysoką
temperaturą.
• Należy unikać dotykania piekarnika
wilgotnymi częściami ciała i nie wolno
obsługiwać piekarnika boso.
• Nie odłączać urządzenia od zasilania
ciągnąc za kabel lub przesuwając piekarnik.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na kontakt z:
- panelem sterowania oraz ogólnie
piekarnikiem, a w szczególności
bezpośrednio po zakończeniu jego pracy,
co pozwoli uniknąć obrażeń;
- opakowaniem (worki, styropian, części
metalowe itp.);
- piekarnikiem przeznaczonym do
złomowania.
• Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne
innych urządzeń wykorzystywanych w
pobliżu piekarnika nie stykają się z gorącymi
częściami piekarnika lub nie zostały
przycięte przez drzwiczki piekarnika.
• Niektóre modele piekarnika posiadają system
chłodzenia powietrzem, co sprawia, że
przednia część piekarnika oraz wnęka szafy
nie osiągają nadmiernie wysokich temperatur.
Uwaga: gorące powietrze wychodzi przez
otwór umieszczony między panelem
sterowania a drzwiczkami piekarnika. Nie
wolno blokować otworów wentylacyjnych.
• Do piekarnika nie wolno wkładać materiałów
łatwopalnych ani przechowywać ich w jego
pobliżu: jeśli urządzenie zostałoby
przypadkowo włączone, stwarzałoby to
zagrożenie pożarowe.
• Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z
gorącego piekarnika należy używać
odpowiednich rękawic.
• Jeśli do pieczeni lub ciast dodano napoje
alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.)
należy pamiętać, że alkohole wyparowują w
wysokiej temperaturze. Możliwe jest, zatem,
że opary alkoholu mogą zapalić się
wchodząc w kontakt z grzałką.
• Nie wolno podgrzewać ani gotować w
piekarniku potraw w szczelnie zamkniętych
pojemnikach. Ciśnienie, jakie wytworzy się
wewnątrz może spowodować eksplozję
pojemnika i zniszczyć piekarnik.
• Do gotowania nie używać pojemników
plastikowych (za wyjątkiem naczyń
specjalnych do tego przeznaczonych; patrz
wskazówki producenta). Mogą stopić się one
w wysokiej temperaturze.
• Należy zwracać szczególną uwagę na
piekarnik w czasie gotowania potraw z dużą
ilością tłuszczu lub oleju. Olej i tłuszcz mogą
ulec przegrzaniu i spowodować pożar!
• Nie wyciągać akcesoriów z pełnym
obciążeniem. Używać z najwyższą
ostrożnością.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PIEKARNIKA
• Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go
do 200 °C na około jedną godzinę, co
pozwoli na usunięcie woni materiału
izolacyjnego oraz smarów ochronnych. W
czasie tej operacji, należy otworzyć okno w
pomieszczeniu.
• Przed użyciem, usunąć:
- nalepki na panelu przednim oraz na
drzwiczkach piekarnika, za wyjątkiem
tabliczki znamionowej;
- kartonowe zabezpieczenia oraz ochronną
taśmę plastikową na panelu sterowania i
innych częściach piekarnika;
- ewentualnie, inne nalepione etykiety z
akcesoriów (np. pod spodem tacki do
ociekania).
9
AKCESORIA PIEKARNIKA
Akcesoria nie znajdujące się na wyposażeniu
piekarnika można nabywać oddzielnie w serwisie
technicznym. Akcesoria dołączone zostały podane w
oddzielnej Karcie Opisowej Urządzenia (w punkcie
Akcesoria).
Tacka do ociekania (1)
Tacka do ociekania jest przeznaczona do zbierania
tłuszczu i kawałków żywności i należy ją podkładać pod
rusztem lub używać jako podstawkę w czasie pieczenia
mięs, drobiu, ryb z warzywami lub bez. Aby uniknąć
rozpryskiwania tłuszczu oraz zmniejszyć ilość dymu,
należy wlać na tackę nieco wody.
1
Blacha do ciast (2)
2
Służy do pieczenia herbatników, ciast i pizzy.
Ruszt (3)
Ruszt można używać do przyrządzania potraw lub jako
podstawkę dla tac, form i innych naczyń do pieczenia.
Można go umieścić na dowolnym poziomie. Ruszt można
wkładać wygięciem do góry lub do dołu.
3
Rożen (4)
Rożen należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi
w odpowiednim rozdziale w oddzielnej Karcie Opisowej
Urządzenia.
4
5a
Zestaw do grillowania (5)
Zestaw obejmuje kratkę (5a), emaliowany pojemnik (5b)
oraz jeden lub dwa uchwyty (5c).
Zestaw należy umieścić na ruszcie (3) i używać wraz z
funkcją Grill.
5b
5c
10
5
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Piekarniki z aluminiowym panelem
przednim
Ważne: nie wolno stosować środków
czyszczących pod ciśnieniem na bazie wody
lub produktów czyszczących parą.
• Czyścić delikatnym detergentem i miękką
ściereczką do mycia szyb lub ściereczką z
mikrowłókien, która nie zostawia śladów.
Przecierać ściereczką powierzchnie w
kierunku poziomym, bez naciskania.
• Nie stosować środków korozyjnych,
twardych gąbek ani szorstkich ściereczek.
Powierzchnie aluminiowe czyścić suchą
ściereczką.
Zewnętrzne części piekarnika
• Należy czyścić wilgotną ściereczką. W razie
większych zabrudzeń, zastosować wodę z
niewielką ilością płynu do naczyń. Wytrzeć
do sucha ściereczką.
• Nie stosować detergentów korozyjnych ani
ściernych, ponieważ niszczą one powłokę
piekarnika.
Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w
kontakt z piekarnikiem, należy natychmiast
wytrzeć go delikatnie wilgotną ściereczką.
• Niewielkie różnice w odcieniach koloru w
części przedniej urządzenia wynikają z
zastosowania różnych rodzajów materiału,
np. plastiku, szkła i metalu.
Akcesoria
• Akcesoria zmywać płynem do mycia naczyń
po każdym użyciu. Pozostałości żywności
można łatwo usunąć za pomocą specjalnej
szczoteczki lub gąbki.
11
Uwaga: przy wykonywaniu poniższych czynności,
zaleca się używać rękawic ochronnych. Aby uniknąć
obrażeń cielesnych i nie uszkodzić piekarnika ani
zawiasów, należy dokładnie przestrzegać niniejszych
instrukcji.
Demontaż drzwiczek piekarnika:
1. Całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika (patrz
rys. 1).
1
2. Unieść dwa zaczepy blokujące i popchnąć je do
przodu do oporu (patrz rys. 2).
2
3. Zdjąć drzwiczki, zamykając je częściowo i
podciągając do góry (patrz rys. 3).
Podczas czyszczenia i/lub demontażu drzwiczek zwrócić
szczególną uwagę na zawiasy (rys. 4).
Ponowny montaż drzwiczek:
1. Wsunąć zawiasy w prowadnice i opuścić drzwiczki do
końca.
2. Opuścić zaczepy po obu stronach.
3. Całkowicie zamknąć drzwiczki piecyka.
3
Uwaga: aby nie uszkodzić drzwiczek piekarnika i
zawiasów oraz aby uniknąć obrażeń cielesnych, należy
dokładnie przestrzegać powyższych instrukcji.
Wymiana tylnej żarówki oświetlenia piekarnika:
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Po ostygnięciu piekarnika, odkręcić pokrywę w lewo
(patrz rys. 5).
3. Wymienić żarówkę (patrz uwaga).
4. Przykręcić pokrywę żarówki.
5. Podłączyć piekarnik do zasilania.
Uwaga: stosować wyłącznie żarówki 25 W/230 V,
typ E-14, T300° C, dostępne w serwisie technicznym.
Ważne: nie wolno eksploatować piekarnika, jeśli
pokrywa żarówki nie jest założona.
4
5
12
USUWANIE USTEREK
Piekarnik nie funkcjonuje:
• Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy
piekarnik jest prawidłowo podłączony.
• Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie,
aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Ważne:
• Sprawdzić, czy pokrętło regulatora
piekarnika nie jest ustawione na “0” lub na
symbol “żarówki”
.
- Jeśli elektroniczny programator
(w zależności od modelu) wskazuje
“
”, należy sprawdzić w oddzielnej
karcie opisowej urządzenia oraz/lub w
opisie programatora elektronicznego.
- Jeśli elektroniczny programator
(w zależności od modelu) wskazuje
“F XX”, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Należy wtedy podać numer, który
następuje po literze “F”.
SERWIS TECHNICZNY
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy
zwrócić się do autoryzowanego centrum
serwisowego (co jest gwarancją użycia
oryginalnych części zamiennych oraz
właściwej naprawy).
Niezastosowanie się do powyższych
instrukcji może prowadzić do zagrożenia
bezpieczeństwa użytkowania oraz obniżyć
jakość produktu.
Przed skontaktowaniem się z serwisem
technicznym:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problem zgodnie z punktami
opisanymi w “Usuwanie usterek”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie,
aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Jeśli, po przeprowadzeniu powyższych
testów, piekarnik dalej nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model piekarnika;
• numer serwisowy (to numer znajdujący
się po słowie Service na tabliczce
znamionowej), podany z boku, po prawej
stronie wewnątrz piekarnika (widoczny
przy otwartych drzwiczkach). Numer
serwisowy jest również podany w karcie
gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
• Piekarnik jest przeznaczony do styczności
z artykułami spożywczymi i spełnia wymogi
Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004.
• Został on zaprojektowany wyłącznie jako
urządzenie służące do gotowania.
Wszelkie inne zastosowania (np. do
ogrzewania pomieszczeń) są uważane za
niewłaściwe i, w konsekwencji,
niebezpieczne.
• Piekarnik został zaprojektowany,
zbudowany i wprowadzony do obrotu
zgodnie z:
- wymogami bezpieczeństwa Dyrektywy
2006/95/WE dotyczącej niskiego
napięcia (która zastępuje Dyrektywę
73/23/EWG wraz z jej późniejszymi
modyfikacjami);
- wymogami bezpieczeństwa zawartymi
w Dyrektywie dot. kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/CE;
- wymogami Dyrektywy 93/68/CEE.
13

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement