KitchenAid ACE 100 IX Instruction for Use

KitchenAid ACE 100 IX Instruction for Use
INNEHÅLL
1 BESKRIVNING (se sidan 3) .
........................................
sidan 143
2 SÄKERHETSANVISNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 143
INBYGGNAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 144
3 FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
....................................
4 ANVÄNDA MASKINEN FÖRSTA GÅNGEN
sidan 146
.............................
sidan 146
5 BRYGGA KAFFE (MED KAFFEBÖNOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 147
6 ÄNDRA KAFFEMÄNGDEN I KOPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 149
7 STÄLLA IN KAFFEKVARNEN
sidan 149
........................................
8 BRYGGA ESPRESSOKAFFE MED MALET KAFFE (ISTÄLLET FÖR BÖNOR) . . . . . . . . . .
sidan 150
9 VARMVATTEN
..................................................
sidan 150
10 GÖRA CAPPUCCINO (MED ÅNGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 151
11 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 151
11.1 RENGÖRING AV KAFFEMASKINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 151
11.2 RENGÖRING AV INFUSIONSENHETEN .
...........................
sidan 152
12 ÄNDRA OCH STÄLLA IN MENYPARAMETRAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 153
12.1 STÄLLA KLOCKAN .
..........................................
sidan 153
12.2 STÄLLA IN DEN AUTOMATISKA STARTTIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 153
12.3 AVKALKNING
..............................................
12.4 ÄNDRA KAFFETEMPERATUREN
..................................
12.5 ÄNDRA ANTALET TIMMAR SOM MASKINEN SKA VARA PÅ
sidan 154
sidan 155
.............
sidan 155
12.6 STÄLLA IN VATTENHÅRDHETEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 155
12.7 ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLDA STANDARDVÄRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sidan 155
13 ÄNDRA SPRÅK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 156
14 MEDDELANDENAS BETYDELSE OCH VAD SOM SKA GÖRAS . . . . . . . . . . . . . . . . .
sidan 156
15 PROBLEM SOM SKA LÖSAS INNAN SERVICEVERKSTADEN KONTAKTAS . . . . . . . . .
sidan 157
DENNA PRODUKT ÄR MÄRKT ENLIGT EG-DIREKTIV 2002/96/EEG BETRÄFFANDE ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT
AVFALL (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för
vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
Symbolen
på produkten och på de dokument som medföljer produkten visar att den inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
142
1 BESKRIVNING (SE SIDAN 3)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Huvudströmbrytare PÅ/AV
Lampor
Ångtapprör
Vattentank (uttagbar)
Koppbricka
Spillåda (uttagbar)
Servicelucka
Kaffetappprör (kan justeras i höjd)
Kontrollpanel
Lock till bönbehållaren
Lock till behållaren för malet kaffe
Infusionsenhet
Elsladd
Cappuccinoskummare (uttagbar)
Munstycke till cappuccinoskummaren (avtagbart)
Mått för malet kaffe
Behållare för kaffesump (uttagbar)
Reglage för malningsgrad
Behållare för kaffebönor
Fack för kaffemått
Tratt för malet kaffe
Utdragbar låda
Tillbehörshållare
Kontrollpanel
1. Display
2. Maskinens PÅ/AV-knapp
3. Knapp för val av kaffesmak
4. Knapp för val av en eller två koppar kort (dvs.
mer koncentrerat) kaffe
5. Knapp för val av en eller två koppar kaffe med
standardsmak
6. Knapp för val av en eller två koppar långt (dvs.
mindre koncentrerat) kaffe
7. Knapp för val av malet kaffe, eller om MENYlampan lyser, för att visa nästa parameter på
menyn.
8. Knapp för val av varmvatten eller OK för att
bekräfta
9. Knapp för sköljning av maskinen eller, om
MENY-lampan lyser, för att ändra menyparametrar.
10. Knapp för aktivering eller avaktivering av
inställningsläge för menyparametrar (MENY)
11. MENYLAMPA
12. Ångknapp
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT OCH SPAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION!
• Denna maskin är avsedd för "bryggning av espressokaffe" och "varma drycker". Var aktsam vid användningen för att undvika brännskador från vatten- och ångstänk och till följd av felaktig användning.
• Denna maskin är endast avsedd för hushållsbruk. All annan användning betraktas som olämplig och
sålunda farlig.
• Häng inte på maskinen när den är utdragen ur skåpet.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av olämplig, felaktig eller orimlig användning av maskinen.
• Vidrör inte maskinens heta ytor när maskinen används. Använd istället vreden eller handtagen.
• Undvik att röra apparaten med fuktiga kroppsdelar och använd den inte när du är barfota.
• Vidrör inte maskinen när dina händer eller fötter är våta.
• Låt inte barn eller personer utan tillräcklig kompetens använda maskinen utan tillsyn.
• Låt aldrig barn leka med maskinen.
• Om maskinen inte fungerar eller om den fungerar på felaktigt sätt, dra ut stickkontakten ur eluttaget och
"mixtra" inte med den på något sätt. Om maskinen behöver repareras, kontakta en auktoriserad serviceverkstad och kräv att original reservdelar används för reparationen. Underlåtenhet att respektera anvisningarna ovan kan inskränka maskinens säkerhet.
• Placera inga föremål innehållande vätskor eller antändligt eller frätande material på maskinen. Använd
tillbehörshållaren för tillbehören (t.ex. kaffemåttet). Placera inga instabila föremål eller stora föremål som
kan blockera maskinens rörelser på maskinen.
• Utsätt inte apparaten för atmosfäriska fenomen.
• De delar som kan komma i kontakt med kaffe eller mjölk överensstämmer med bestämmelserna i förordning 1935/2004/EG om material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
• Denna apparat överensstämmer med direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet.
143
INBYGGNAD
Kontrollera vilka minimimått som krävs för korrekt installation av maskinen.
Espressomaskinen ska installeras i ett högskåp som ska vara fastsatt i väggen med vinkeljärn.
Fäst metallremsan med
de två skruvarna
450
455
20
550
.
Min
560
80
Min.
361
74
527
850
Minimum
distance
Minsta avstånd
368
595
OBS:
• Viktigt: apparaten ska vara frånkopplad från elnätet vid installation och underhåll.
• De köksmöbler som kommer i direkt kontakt med apparaten måste tåla värme (min. 80 °C).
• Lämna en öppning nedtill i skåpet så att ventilationen blir fullgod (se måtten i figuren).
144
.
Min
passage för ventilation
80
50
.
Min
1
2
16
Placera skenorna på möbelns yta.
Fixera skenorna med de medföljande skruvarna. Dra sedan ut de två skenorna helt.
Om kaffemaskinen installeras ovanför en
"varmhållningsugn" ska ovansidan av denna
användas som referens för kaffemaskinens
skenor. I detta fall finns ingen stödyta.
3
Placera maskinen i inbyggnadsutrymmet och
fäst den med skruvarna.
4
1
10
mm
x. 350
appro
Fäst elsladden med den speciella hållaren för att
undvika att sladden fastnar när maskinen dras ut
eller skjuts in. Elsladden ska vara så lång att
apparaten kan dras ut ur skåpet när du ska fylla
på kaffebönor. Jordning är obligatorisk enligt
lag. Den elektriska anslutningen ska göras av en
behörig
elektriker
enligt
tillverkarens
anvisningar och gällande lokala bestämmelser.
Eluttaget måste vara åtkomligt.
Placera mellanläggen under skenornas fäste så
att maskinen står helt i våg.
145
3 FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
• Ta av emballaget och kontrollera att produkten är komplett och inte har skadats under transporten.
Använd inte apparaten, utan kontakta återförsäljaren eller närmaste serviceverkstad om du är tveksam.
• Installationen ska göras av en behörig tekniker i enlighet med gällande lokala bestämmelser.
• Lämna inte förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren, osv.) inom räckhåll för barn. Det kan vara farligt.
• Installera aldrig maskinen på en plats där det finns risk att temperaturen sjunker till 0°C eller under 0°C
(maskinen kan skadas om vattnet fryser).
• Kontrollera att elnätets spänning överensstämmer med spänningen som anges på maskinen dataskylt.
Anslut maskinen till ett jordat uttag med en märkström på minst 10 A. Tillverkaren ansvarar inte för olyckor som orsakas av att elnätet inte är jordat på korrekt sätt.
• Om vägguttaget inte passar till stickkontakten på maskinen måste eluttaget bytas ut av en behörig fackman.
• Elsladden till denna maskin får inte bytas av användaren, eftersom bytet kräver användning av specialverktyg. Undvik allt risktagande genom att alltid kontakta en auktoriserad serviceverkstad om elsladden
skadas eller behöver bytas.
• För att kraven i säkerhetsdirektiven skall uppfyllas måste en flerpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas för installationen.
• Använd inga adaptrar eller förlängningssladdar.
• Vattenhårdheten bör ställas in så att den passar den aktuella vattenhårdheten så snart som möjligt. Följ
anvisningarna i avsnitt 12.6. Använd en elsladd av typ HO5 VV-F för den elektriska anslutningen, se
nedanstående tabell:
Ledare
230 V~ +
~
Antal x storlek
3 x 1.0 mm2
• De utdragbara skenorna som används för att fästa kaffemaskinen i inbyggnadsutrymmet skruvas fast i
kaffemaskinens botten med fyra skruvar.
• Skruva loss fästskruvarna och montera skenorna enligt givna anvisningar (avsnitt INBYGGNAD).
Skruvarna behövs inte för installationen av kaffemaskinen.
• Maskinens DATASKYLT är placerad på kaffemaskinens ena sida. Detta betyder att efter installationen syns
dataskylten när maskinen tas ut ur inbyggnadsutrymmet.
Följ "steg-för-steganvisningarna" som finns i följande avsnitt när du använder maskinen den första tiden så
att du lär dig att använda maskinen på korrekt sätt.
4 ANVÄNDA MASKINEN FÖRSTA GÅNGEN
Första gången maskinen slås på och varje gång du trycker på huvudströmbrytaren (A) för att ansluta maskinen till elnätet gör den en SJÄLVDIAGNOS, varpå den stängs av. För att slå på maskinen igen måste du
trycka på PÅ/AV-knappen
(2) på kontrollpanelen.
1. Välj språk första gången du använder maskinen.
Tryck på huvudströmbrytaren på baksidan av maskinen. Lamporna på framsidan och displayen tänds.
Vänta tills maskinen visar:
PRESS OK TO INSTALL ENGLISH
Tryck på knappen OK och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills maskinen visar:
ENGLISH I NSTALLED
Då visar maskinen inställningsmeddelandet på engelska.
146
2. Efter ett par sekunder visar maskinen:
FILL TANK
Ta ut tanken (fig. 1), skölj den och fyll den med rent vatten. Fyll inte över MAX-linjen. (Innan tanken tas
ur måste cappuccinoskummaren alltid flyttas mot maskinens mittpunkt. Annars går det inte att ta ur tanken).
Sätt tillbaka tanken och skjut in den så långt det går.
Flytta cappuccinoskummaren utåt (fig. 2) och placera en kopp under den.
3. Maskinen visar nu:
press oK
Tryck på knappen OK. Efter ett par sekunder börjar det komma ut lite vatten ur cappuccinoskummaren.
När koppen innehåller cirka 30 ml vatten slutar vattnet att rinna.
4. Maskinen visar nu:
TURNING OFF PLEASE WAIT .. .
och så stängs den av.
5. Använd alltid de speciella handtagen för att ta ut maskinen. Dra maskinen utåt. Öppna locket och fyll
behållaren med kaffebönor (fig. 3). Stäng locket och skjut sedan tillbaka maskinen.
VIKTIGT: Fyll aldrig behållaren med malet kaffe, frystorkat kaffe, karamelliserade bönor eller något annat
som skulle kunna skada maskinen och orsaka funktionsstörningar.
6. Tryck på
(fig. 4). Maskinen visar:
HEATING UP PLEASE WAIT ...
vilket visar att förvämningen pågår.
7. När förvärmningen är klar visar maskinen:
RINSING complete PLEASE WAIT ...
och kör ett automatiskt sköljprogram (lite varmvatten rinner ut ur tapprören och samlas upp i spillådan
under dessa).
Tips: Om du vill brygga kort, dvs. mer koncentrerat kaffe (mindre än 60 ml), bör du först fylla koppen
med det heta sköljvattnet för att få kaffet varmare. Lämna det heta vattnet i koppen i ett par sekunder
och töm sedan koppen.
8. Maskinen är nu redo att brygga kaffe, vilket visas av meddelandet:
READY STANDARD TASTE
5 BRYGGA KAFFE (MED KAFFEBÖNOR)
1. Maskinen är inställd för att brygga kaffe med standardsmak. Du kan också välja kaffe med extra mild,
mild, stark eller extra stark smak. För att välja önskad smak trycker du på knappen
(fig. 5). Då
visas den valda kaffesmaken.
2. Placera 1 kopp under tapprören för att brygga 1 kopp kaffe (fig. 6) eller 2 koppar för att få 2 koppar
kaffe (fig. 7). Om du vill ha krämigare kaffe, sänker du ner tapprören så att de hamnar så nära kopparna som möjligt (fig. 8).
3. Tryck på knappen
för att få kort, dvs. mer koncentrerat kaffe, knappen
för att få kaffe med standardsmak och knappen
för att få långt, dvs. mindre koncentrerat kaffe (fig. 9).
Tryck på knappen två gånger (inom 2 sekunder) om du vill brygga 2 koppar kaffe.
Följ anvisningarna i kapitel 6 om du vill ändra kaffemängden som automatiskt levereras i koppen
147
(bönorna mals och kaffet börjar rinna ner i koppen. Så snart den önskade mängden har levererats slutar maskinen automatiskt att leverera kaffe och sumpen töms ut i den speciella behållaren).
4. Efter ett par sekunder visas meddelandet att maskinen är klar igen och då kan du brygga mer kaffe.
5. Tryck på knappen
för att stänga av maskinen.
Innan maskinen stängs av kör den ett automatiskt sköljprogram (lite varmvatten rinner ut ur tapprören och
samlas upp i spillådan under dessa). Se upp så att du inte bränner dig.
Lamporna slocknar inte omedelbart efter att maskinen har stängts av och kylfläktens motor arbetar
för att hindra att det bildas kondens i inbyggnadsutrymmet. Efter cirka 30 minuter stängs maskinen
av helt.
ANM. 1: Om kaffet kommer ut droppvis eller om inget kaffe kommer ut vrider du inställningsreglaget för malningsgrad (fig. 15) ett klick medsols (se kapitel 7).
Vrid ett klick åt gången tills kaffet levereras på tillfredsställande sätt.
ANM. 2: Om kaffet kommer ut för snabbt och inte är tillräckligt krämigt, vrider du inställningsreglaget för
malningsgrad (fig. 10) ett klick motsols (se kapitel 7). Vrid inte för mycket på malningsreglaget. Annars finns
risk att kaffet kommer ut droppvis när du väljer 2 koppar.
ANM. 3: Tips för att få hetare kaffe:
• Om du vill brygga kort kaffe (mindre än 60 ml) direkt efter att maskinen slagits på kan det heta sköljvattnet användas för att förvärma kopparna.
Om det har gått 2-3 minuter sedan du senast bryggde kaffe måste infusionsenheten förvärmas innan du
kan brygga kaffe igen. Tryck på knappen
(fig. 11) för att förvärma infusionsenheten.
Låt vattnet rinna ner i spillådan eller använd detta vatten för att förvärma koppen som ska användas till
kaffet. Fyll först koppen med det varma vattnet och slå sedan ut det.
• Använd inte för tjocka koppar, eftersom tjocka material absorberar mycket värme. Om kopparna är tjocka bör de förvärmas.
• Använd förvärmda koppar. Skölj kopparna i hett vatten eller låt dem stå i minst 20 minuter på koppbrickan ovanpå maskinen när maskinen är på.
ANM. 4: Medan maskinen håller på att brygga kaffe kan den stoppas när som helst genom ett tryck på
eller
, beroende på vilken funktion du tidigare valt.
,
ANM. 5: Direkt efter att kaffet levererats går det att öka kaffemängden. Tryck på knappen
,
eller
(beroende på vilken funktion du tidigare valt) och håll den intryckt tills önskad mängd kaffe har kommit ut (detta
måste göras inom 3 sekunder efter att kaffet har slutat komma ut ur tapprören).
ANM. 6: När maskinen visar:
FILL TANK
måste vattentanken fyllas. Annars kan maskinen inte brygga något kaffe. (Det är normalt att det finns lite vatten kvar
i tanken när meddelandet visas).
ANM. 7: Maskinen räknar antalet koppar kaffe som har bryggts.
Efter var 14:e enkelespresso (eller efter var 7:e dubbelespresso) visar maskinen:
EMPTY GROUNDS CONTAINER
vilket betyder att sumpbehållaren är full och måste tömmas och rengöras.
Maskinen fortsätter att visa meddelandet och kan inte brygga något kaffe
förrän sumpbehållaren har rengjorts.
Gör så här: Öppna serviceluckan på framsidan genom att dra i kaffetappröret (fig. 12), ta ut spillådan (fig. 13), töm och rengör den.
148
Dra alltid ut spillådan helt för att undvika att den faller när sumpbehållaren tas ut. Töm sumpbehållaren och
rengör den noggrant. Se till att alla rester som finns på behållarens botten avlägsnas.
VIKTIGT: När spillådan tas ur MÅSTE sumpbehållaren tömmas, även om den inte är helt full. Om detta inte
görs finns risk att det blir för mycket sump i behållaren så att maskinen blockeras när nästa kopp kaffe ska
bryggas.
ANM. 8: Ta aldrig ur vattentanken medan maskinen levererar kaffe. Om vattentanken tas ur kan maskinen
inte brygga något kaffe.
Innan maskinen börjar ge tillfredsställande resultat första gången den används måste man brygga
4-5 koppar kaffe.
Kontakta inte serviceverkstaden direkt om maskinen inte fungerar på korrekt sätt. Problemet kan nästan
alltid lösas med hjälp av anvisningarna i avsnitt 14 och 15.
6 ÄNDRA KAFFEMÄNGDEN I KOPPEN
Maskinen är fabriksinställd för automatisk leverans av nedan angivna mängder kaffe:
- kort, dvs. mer koncentrerat (när knappen
trycks in)
- standard (när knappen
trycks in)
- långt, dvs. mindre koncentrerat (när knappen
trycks in).
Gör så här för att ändra ovan angivna mängder:
- Tryck på knappen som motsvarar mängden du vill ändra (
,
eller
) och håll den intryckt i
minst 8 sekunder tills meddelandet "PROGRAM QUANTITY" visas.
- När du har fått önskad mängd kaffe i koppen trycker du på samma knapp igen för att lagra den nya
mängden i minnet.
7 STÄLLA IN KAFFEKVARNEN
Om du märker att kaffet kommer ut antingen för snabbt eller för långsamt (droppvis) efter att ha bryggt de
första kopparna kaffe kan du justera inställningen på malningsreglagets grovlek (fig. 10).
Om reglaget vrids 1 klick (1 nummer) medsols kommer kaffet ut snabbare (inte droppvis).
Om reglaget vrids 1 klick motsols kommer kaffet ut långsammare och blir krämigare.
Dessa justeringar märks först efter att minst 2 koppar kaffe har bryggts.
Inställningen på malningsreglaget får endast justeras när kaffekvarnen är på.
Vrid reglaget motsols för att få mer finmalet kaffe, långsammare leverans och ett krämigare kaffe.
Vrid medsols för att få mer grovmalet kaffe och snabbare leverans (inte droppvis).
(Kaffe har använts för att fabrikstesta maskinen och det är därför helt normalt att det finns spår av kaffe i
kvarnen. Vi garanterar dock att denna maskin är ny).
149
8 BRYGGA KAFFE MED MALET KAFFE (ISTÄLLET FÖR BÖNOR)
• Tryck på knappen
tion. Maskinen visar
(fig. 14) för att välja funktionen malet kaffe. Detta kopplar ur kaffekvarnens funk-
READY PRE-GROUND
• Dra ut maskinen med hjälp av de speciella handtagen (fig. 3).
• Lyft på det mittersta locket och häll ett struket mått malet kaffe i tratten (se fig. 15). Stäng locket, skjut tillbaka maskinen och följ sedan
anvisningarna i avsnitt 5. Anmärkning: Du kan brygga en kopp
kaffe åt gången genom att trycka på
,
eller
en enda
gång.
ANM. 1: Fyll aldrig på malet kaffe när maskinen är avstängd. Annars finns risk att kaffe sprids inuti maskinen.
ANM. 2: Fyll aldrig på mer än ett struket mått kaffe. Annars blir följden antingen att
maskinen inte brygger något kaffe, att det malda kaffet går förlorat inuti maskinen och
smutsar ner den eller så rinner kaffet ut droppvis och meddelandet "GROUND TOO
FINE ADJUST GRINDER AND PRESS OK" visas. Litet vatten kommer ut ur ångtappröret.
ANM. 3: Använd aldrig något annat än det medföljande måttet när du doserar kaffet.
ANM. 4: Använd endast malet kaffe för espressokaffemaskiner. Använd inte kaffebönor, frystorkat kaffe eller
något annat som skulle kunna skada maskinen.
ANM. 5: Om tratten blockeras beroende på att det finns fukt inuti maskinen eller om mer än ett mått färdigmalet kaffe har fyllts på använder du en kniv för att trycka ner kaffet (Fig. 16). Ta sedan ut infusionsenheten
och rengör den och maskinen enligt beskrivningen i avsnitt 11.2 "Rengöring av infusionsenheten".
• Så snart kaffet har kommit ut kan du gå tillbaka till att brygga kaffe med bönor. Koppla ur funktionen
malet kaffe genom att trycka på knappen
igen (lampan slocknar och kaffekvarnen är klar att
användas igen).
9 VARMVATTEN
• Kontrollera alltid att maskinen är klar.
• Vrid cappuccinoskummaren utåt och placera en behållare under den (fig. 2).
• Tryck på
(fig. 17). Maskinen visar:
HOT WATER press ok
• Tryck på
OK-knappen igen (fig. 17) för att få varmvatten.
• Varmt vatten rinner ut ur cappuccinoskummaren och börjar fylla behållaren under denna. Låt inte varmvattnet rinna längre än 2 minuter åt gången.
• Om du vill stoppa varmvattnet trycker du på knappen
igen (fig. 17) och flyttar tillbaka cappuccinoskummaren till originalläget nära maskinens mitt.
150
10 GÖRA CAPPUCCINO (MED ÅNGA)
• Flytta cappuccinoskummaren utåt (fig. 2).
• Placera en tom behållare under cappuccinoskummaren. Tryck på ångknappen (fig. 18). Maskinen visar:
STEAM press ok
• Tryck på
OK-knappen igen (fig. 17) för att få ånga. Låt ånga blandad med vatten rinna ut ur maskinen i ett par sekunder tills det är enbart ånga som kommer ut.
• Om du vill stoppa ångan trycker du på ångknappen (fig. 18).
• Töm behållaren och fyll den sedan med cirka 100 gram mjölk för varje cappuccino som ska lagas. När
du väljer storlek på behållaren, tänk på att mjölken fördubblas eller tredubblas i volym när den skummas. Det är lämpligt att använda kylskåpskall mellanmjölk.
• Doppa ner cappuccinoskummaren i behållaren med mjölken (fig. 2). Kontrollera att mjölken inte når över
den upphöjda markeringslinjen på cappuccinoskummaren (linjen som pilen pekar på i fig. 19). Tryck på
ångknappen (var försiktigt så att du inte bränner dig). Ånga kommer ut ur cappuccinoskummaren och
gör mjölken krämig och skummig. Om du vill ha ett krämigare skum doppar du ner cappuccinoskummaren i mjölken och roterar behållaren med långsamma rörelser nedifrån och uppåt (använd inte ångfunktionen längre än två minuter åt gången).
• När önskad temperatur har uppnåtts stoppar du ångan genom att trycka på ångknappen (fig. 8).
• Använd tillräckligt stora koppar och brygg kaffet enligt beskrivningen ovan. Fyll sedan kopparna med
den skummade mjölken. Cappuccinon är klar. Söta efter smak och strö lite kakaopulver över skummet om
så önskas.
VIKTIGT: Rengör alltid cappuccinoskummaren omedelbart efter användningen. Gör så här:
• Släpp ut lite ånga i ett par sekunder genom att trycka på ångknappen. Detta gör att all mjölk som finns
kvar inuti ångtappröret spolas ut.
VIKTIGT: Av hygieniska skäl bör du göra detta varje gång du har gjort cappuccino så att ingen mjölk
stagnerar inuti mjölkkretsen.
• Tryck på ångknappen.
• Vänta i ett par minuter så att cappuccinoskummaren svalnar. Håll i cappuccinotapprörets handtag med
ett fast grepp med ena handen. Använd den andra handen för att skruva ur själva cappuccinoskummaren medsols och dra den nedåt (fig. 20).
• Ta av munstycket från ångtappröret genom att dra det nedåt (fig. 21).
• Diska försiktigt cappuccinoskummaren och ångmunstycket i varmt vatten.
• Kontrollera att de två hålen i fig. 22 inte är blockerade. Rengör vid behov med en nål.
• Sätt tillbaka ångmunstycket genom att skjuta in det i ångtappröret samtidigt som du vrider det kraftigt
uppåt.
• Sätt tillbaka cappuccinoskummaren genom att trycka den uppåt samtidigt som du vrider den motsols.
11 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Låt maskinen svalna, slå av huvudströmbrytaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan någon typ av
rengöring görs.
Sänk aldrig ner kaffemaskinen i vatten. Det är en elektrisk apparat.
Använd inte lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för att rengöra maskinen. En mjuk, fuktig trasa är
tillräckligt.
Diska ALDRIG någon av maskinens komponenter i diskmaskinen.
11.1 Rengöring av kaffemaskinen
Rengör sumpbehållaren (enligt beskrivningen i kapitel 5, anm. 7) varje gång den behöver tömmas.
Vattentanken ska också rengöras regelbundet.
151
Spillådan är utrustad med en nivåindikator (röd) som visar nivån på vattnet som finns i den. När indikatorn
börjar synas (ett par millimeter under själva spillådan) måste spillådan tömmas och rengöras. Kontrollera att
hålen i kaffetappröret inte är blockerade. Skrapa bort intorkad kaffesump med en nål för att få bort igensättningar (fig. 23).
11.2 Rengöring av infusionsenheten
Infusionsenheten måste rengöras regelbundet för att undvika att det bildas kaffebeläggningar som kan orsaka funktionsstörningar. Gör så här:
• Stäng av maskinen genom att trycka på knappen
(fig. 4) (bryt inte strömmen med huvudströmbrytaren och dra inte ut stickkontakten ur eluttaget) och vänta tills displayen slocknar.
• Öppna serviceluckan (fig. 12).
• Ta ut spillådan och sumpbehållaren (fig. 13) och rengör dem.
• Skjut de två röda låsknapparna på infusionsenheten åt sidan och mot mitten (fig. 24) och dra ut enheten.
• VIKTIGT: INFUSIONSENHETEN KAN ENDAST TAS UT NÄR MASKINEN ÄR AVSTÄNGD. OM MAN
FÖRSÖKER ATT TA UT INFUSIONSENHETEN NÄR MASKINEN ÄR PÅ KAN ALLVARLIGA SKADOR
ORSAKAS.
• Diska infusionsenheten under rinnandevatten, utan något diskmedel. Diska aldrig infusionsenheten i diskmaskinen.
• Rengör maskinens insida noggrant. Skrapa bort kaffebeläggningarna på maskinens insida med en plasteller trägaffel (fig. 25). Dammsug sedan upp kvarvarande sump med en dammsugare (fig. 26).
• Sätt tillbaka infusionsenheten genom att skjuta in den på fästena och piggen i botten. Tryck sedan in
symbolen PUSH helt tills enheten klickar på plats.
Infusionsenhet
Tryck in symbolen PUSH helt
tills enheten klickar på plats.
Efter att du hört klicket måste
du kontrollera att de röda
knapparna har skjutits ut.
Fäst
pigg
Rör på infusionsenhetens botten.
Piggen måste sättas in i röret på infusionsenhetens botten.
Kontrollera att de två röda knapparna har skjutits ut. Annars går det inte att stänga luckan.
De två röda knapparna har inte
skjutits ut
De två röda knapparna har
skjutits ut KORREKT
KORREKT
152
INKORREKT
ANM. 1: Om infusionsenheten inte sätts in på korrekt sätt så att den klickar på plats och de två röda knapparna inte har skjutits ut går det inte att stänga serviceluckan.
ANM. 2: Gör så här om det går trögt att sätta in infusionsenheten: Tryck ihop den till rätt storlek genom att samtidigt pressa ihop den ovan- och underifrån med ett kraftigt grepp. Se illustrationen i figur 27.
ANM. 3: Om det fortfarande går trögt att få in infusionsenheten, lämna den utanför maskinen, stäng serviceluckan, dra ut stickkontakten ur eluttaget och sätt sedan in stickkontakten i uttaget igen.
Vänta tills alla lampor har slocknat. Öppna sedan luckan och sätt tillbaka infusionsenheten.
• Sätt tillbaka spillådan, komplett med sumpbehållaren.
• Stäng serviceluckan
12 ÄNDRA OCH STÄLLA IN MENYPARAMETRAR
Nedan angivna menyparametrar och funktioner kan ändras av användaren:
• Klocka
• Automatisk starttid
• Avkalkningsprocess
• Kaffetemperatur
• Antalet timmar som maskinen ska vara på
• Vattenhårdhet
• Fabriksinställda standardvärden
12.1 Ställa klockan
Gör så här för att ställa klockan:
• Tryck på
(lampan ovanför knappen tänds). Tryck sedan ett antal gånger på knappen
maskinen visar
tills
CLOCK 00:00
• Tryck på knappen
för att ställa klockan (om du håller knappen
nedtryckt ändras tiden
snabbare).
• Tryck på knappen
för att bekräfta värdet.
• Tryck på knappen
för att lämna programmeringsläget eller på
för att ändra andra parametrar.
När maskinen är i standbyläge kan du se den aktuella tiden genom att trycka på någon av knapparna
(vilken knapp som helst, med undantag för PÅ/AV-knappen).
12.2 Ställa in den automatiska starttiden
Med denna funktion går det att programmera tidpunkten när maskinen automatiskt slås på.
• Kontrollera att klockan på maskinen är ställd enligt beskrivningen ovan.
• Tryck på knappen
och tryck sedan på knappen
ett antal gånger tills maskinen visar:
START TIME 00:00
• Tryck på knappen
för att ställa in den automatiska starttiden (om du håller knappen
intryckt ändras tiden snabbare).
• Tryck på knappen
för att aktivera den automatiska starten.
• Tryck en gång på
så visar maskinen meddelandet:
AUTO-START NO
Tryck på knappen
• Premere il tasto
• Tryck på knappen
metrar.
för att ändra funktionen (maskinen visar AUTO-START YES").
per attivare l'avvio automatico;
för att lämna programmeringsläget eller på
för att ändra andra para-
153
12.3 Avkalkning
Den kontinuerliga värmningen av vatten som används för att brygga kaffe leder med tiden till att det bildas
kalkbeläggningar i maskinens inre kretsar.
När maskinen visar meddelandet:
DESCALE
bör du köra avkalkningsprogrammet.
Gör så här:
• Kontrollera att maskinen är klar.
• Tryck på knappen
(lampan ovanför knappen tänds). Tryck sedan på knappen
gånger tills maskinen visar:
ett antal
DESCALE NO
• Tryck på
så visar maskinen meddelandet:
DESCALE YES
• Tryck på knappen
för att starta avkalkningsprogrammet.
• Töm tanken. Häll innehållet i en flaska (125 ml) DURGOL avkalkningsmedel och en liter vatten i tanken.
Avkalkningslösning till följande avkalkningsprocedurer kan köpas från en auktoriserad teknisk serviceverkstad.
OBS! Se till att det inte kommer stänk av avkalkningsmedel på ytor som är känsliga för syror, t.ex. marmor, kalksten och laserade ytor.
• Placera en behållare som rymmer minst 1,5 liter under cappuccinoskummaren (fig. 2).
• Avkalkningslösningen rinner ut ur cappuccinoskummaren och börjar fylla behållaren under denna.
• Avkalkningsprogrammet utför automatiskt ett antal sköljningar med pauser emellan syftande till att avlägsna alla kalkbeläggningar från cappuccinoskummaren.
• Efter cirka 30 minuter visar maskinen:
RINSING fill water tank
Nu måste maskinen sköljas, så att alla rester av avkalkningslösning som finns inuti maskinen spolas bort. Gör
så här:
• Ta ut vattentanken, skölj den och fyll den med rent vatten.
• Sätt tillbaka tanken: maskinen visar meddelandet rinsing press OK.
• Töm uppsamlingsbehållaren (under cappuccinoskummaren) som är full med vätska och sätt sedan tillbaka den under cappuccinoskummaren.
• Tryck på knappen OK (fig. 17).
Varmt vatten rinner ut ur cappuccinoskummaren och ner i behållaren nedanför. Maskinen visar:
RINSING
• När vattentanken är tom visar maskinen meddelandet:
RINSE COMPLETE press OK button
• Tryck på knappen OK (fig. 17) och fyll vattentanken med rent vatten.
• Avkalkningsprogrammet är nu klart och maskinen är redo att brygga kaffe igen.
ANM.: Om avkalkningsprogrammet avbryts innan det är klart fortsätter maskinen att visa avkalkningsmeddelandet och programmet måste startas från början igen.
VIKTIGT: OM MASKINEN INTE KALKAS AV REGELBUNDET BLIR GARANTIN OGILTIG.
154
12.4 Ändra kaffetemperaturen
Gör så här för att ändra kaffetemperaturen:
• Tryck på knappen
(lampan ovanför knappen tänds). Tryck sedan på knappen
ger tills maskinen visar:
ett antal gån-
TEMPERATURe MEDIum
• Tryck på knappen
tills maskinen visar den önskade kaffetemperaturen
• Tryck på knappen
för att bekräfta den valda temperaturen.
• Tryck på knappen
för att lämna programmeringsläget eller på
för att ändra andra parametrar..
12.5 Ändra antalet timmar som maskinen ska vara på
Maskinen är fabriksinställd för att stängas av automatiskt en timme efter att den sista koppen kaffe har
bryggts. Antalet timmar som maskinen ska vara på kan ökas enligt följande:
• Tryck på knappen
(lampan ovanför knappen tänds). Tryck sedan på knappen
ett antal gånger tills maskinen visar:
OFF AFTER 1 HOUR
• Tryck på knappen
för att ändra antalet timmar som maskinen ska vara på.
• Tryck på knappen
för att bekräfta värdet.
• Tryck på knappen
för att lämna programmeringsläget eller på
för att ändra andra parametrar.
12.6 Ställa in vattenhårdheten
Meddelandet om att avkalkning behövs visas efter att maskinen har använts under fabriksinställd tid.
Beräkningen baseras på den maximala mängd kalk som kan finnas i det använda vattnet. Vid behov kan
denna funktionstid förlängas så att avkalkningen sker mer sällan. För detta ändamål måste maskinen programmeras på grundval av den aktuella kalkhalten i det använda vattnet. Gör så här:
• Ta ut testremsan "Total Hardness Test" (som medföljer på sidan 2) ur förpackningen, doppa ner den helt
i vattnet och håll den så i ett par sekunder. Ta upp remsan och vänta cirka 30 sekunder (tills den ändrar
färg och ett antal röda prickar framträder).
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen
(fig. 4).
• Tryck på knappen
och sedan på knappen
ett antal gånger tills maskinen visar:
WATER HARDNESS 4
• Tryck på knappen
ett antal gånger tills siffran överensstämmer med antalet röda rutor på
testremsan (om det till exempel finns 3 röda rutor på testremsan trycker du på knappen tills vattenhårdhet 3 (WATER HARDNESS 3) visas).
• Tryck på knappen
för att bekräfta värdet. Kaffemaskinen är nu programmerad att visa meddelandet
som varnar om att avkalkning behövs efter ett antal timmar där beräkningen baseras på den aktuella vattenhårdheten.
12.7 Återställa fabriksinställda standardvärden
Om originalvärdena har ändrats kan de fabriksinställda standardvärdena återställas enligt följande:
• Tryck på knappen
. Tryck sedan på knappen
ett antal gånger tills maskinen visar:
RESET TO DEFAULT NO
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
• Tryck på knappen
metrar.
så visar maskinen meddelandet “RESET TO DEFAULT YES”.
för att återställa de fabriksinställda standardvärdena.
för att lämna programmeringsläget eller på
för att ändra andra para-
155
13 ÄNDRA SPRÅK
Gör så här för att ändra språk:
• Håll knappen
intryckt i minst 5 sekunder tills maskinen visar:
PRESS OK TO INSTALL ENGLISH
och håll knappen
landet på engelska.
intryckt i minst 3 sekunder för att bekräfta. Då visar maskinen inställningsmedde-
14 MEDDELANDENAS BETYDELSE OCH VAD SOM SKA GÖRAS
MEDDELANDE
BETYDELSE
•
FILL TANK
GROUND TOO FINE ADJUST MILL
AND
VAD SKA GÖRAS?
Vattentanken är tom eller felaktigt pla- •
cerad.
Tanken är smutsig eller har kalkbeläg- •
gningar.
Fyll vattentanken enligt beskrivningen i
kapitel 5, anm. 6, och skjut in den helt.
Skölj tanken eller kalka av den.
•
Kaffet rinner ut för långsamt.
•
Vrid malningsreglaget (fig. 10) ett klick
medsols (se kapitel 7).
•
Maskinen kan inte brygga kaffe
•
Tryck på knappen OK (fig. 17).
•
Sumpbehållaren är full
•
Töm sumpbehållaren och rengör den
enligt beskrivningen i kapitel 5, anmärkning 7. Sätt sedan tillbaka behållaren.
•
Sumpbehållaren har inte satts tillbaka •
efter rengöringen.
Öppna serviceluckan och sätt in sumpbehållaren.
•
Funktionen malet kaffe har valts, men •
inget malet kaffe har fyllts på i tratten
Fyll på malet kaffe enligt beskrivningen
i kapitel 8.
•
•
Det är slut på kaffebönorna.
•
Om kaffekvarnen är mycket bullrig •
betyder det att en liten sten bland kaffebönorna har blockerat kvarnen.
Fyll bönbehållaren
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
•
Detta anger att det finns kalkbeläggnin- •
gar i maskinen.
Avkalkningsproceduren, som beskrivs i
kapitel 12.3, måste göras så snart som
möjligt.
•
Troligtvis har infusionsenheten lämnats •
utanför kaffemaskinen efter rengöringen.
Lämna serviceluckan stängd och infusionsenheten utanför maskinen. Följ
sedan de visade instruktionerna.
•
Serviceluckan är öppen.
Om det inte går att stänga serviceluckan, kontrollera att infusionsenheten är
insatt på korrekt sätt (kapitel 11.2 anm. 1)
•
press OK
EMPTY GROUNDS CONTAINER
INSERT GROUNDS CONTAINER
ADD PRE-GROUND COFFEE
FILL BEAN CONTAINER
DESCALE
PRESS NEXT CHANGE
CLOSE DOOR
156
•
MEDDELANDE
BETYDELSE
VAD SKA GÖRAS?
•
Troligtvis har infusionsenheten lämnats •
utanför kaffemaskinen efter rengöringen.
Sätt in infusionsenheten, se kapitel 11.2
•
Insidan av maskinen är mycket smutsig. •
Rengör maskinens insida noggrant
enligt beskrivningen i kapitel 11.2. Om
meddelandet fortfarande visas efter rengöringen bör du kontakta en serviceverkstad.
INSERT INFUSER
GENERAL ALARM
15 PROBLEM SOM KAN LÖSAS INNAN SERVICEVERKSTADEN KONTAKTAS
Om maskinen är inte fungerar kan orsakerna till funktionsstörningarna identifieras och åtgärdas med hjälp
av anvisningarna i kapitel 14. Om däremot inget meddelande visas bör du göra följande kontroller innan
du ringer service.
PROBLEM
Kaffet är inte varmt
ORSAK
• Kopparna har inte förvärmts.
• Infusionsenheten är för kall
LÖSNING
• Värm kopparna genom att skölja dem i hett vatten eller låt
dem stå i minst 20 minuter på koppbrickan ovanpå locket
(se anm. 3, kapitel 5).
• Värm infusionsenheten genom att trycka på knappen
innan du brygger kaffe (fig. 11, se anm. 3, kapitel 5).
Kaffet är inte tillräckligt
krämigt
• Kaffet är för grovmalet
• Fel typ av kaffe
• Vrid malningsreglaget ett klick motsols (se kapitel 7).
• Använd kaffe av en sort som är avsedd för espressokaffemaskiner.
Kaffet rinner ut för långsamt.
• Kaffet är för finmalet.
• Vrid malningsreglaget ett klick motsols (se kapitel 7).
Kaffet kommer ut för
snabbt.
• Kaffet är för grovmalet.
• Vrid malningsreglaget ett klick motsols (se kapitel 7).
Det kommer inget kaffe
från ett av tapprören.
• Tapprörens hål är blockerade.
• Skrapa bort den intorkade kaffesumpen med en nål (fig.
23).
När ångknappen trycks in kom- • Hålen i cappuccinoskummaren och • Rengör hålen i cappuccinoskummaren och ångmunstycket
ångmunstycket är igensatta.
(se kapitel 10 - fig. 22).
mer det inte ut någon ånga från
cappuccinoskummaren
När knappen , eller
trycks in kommer det
inte ut något kaffe ur
maskinen, utan endast
vatten.
• Det malda kaffet kanske har blockerats • Skrapa bort det malda kaffet som finns inuti tratten med
i tratten.
hjälp av en kniv (se kapitel 8 - anm. 5). Rengör sedan infusionsenheten och maskinens insida (se beskrivningen i
kapitel 11.2)
157
PROBLEM
När knappen
trycks
in slås maskinen inte på
Det går inte att ta ut infusionsenheten för rengöring.
ORSAK
• Maskinen är inte ansluten till elnätet • Kontrollera att elsladden är insatt i eluttaget och att huvudeller huvudströmbrytaren på baksidan
strömbrytaren är i läge på.
av maskinen är inte i läge på.
• Maskinen är på. Infusionsenheten kan • Stäng av maskinen och ta sedan ut infusionsenheten (se
inte tas ut om maskinen inte är
kapitel 11.2). VIKTIGT: Infusionsenheten kan inte tas ut om
avstängd.
maskinen inte är avstängd. Om man försöker att ta ut infusionsenheten när maskinen är på kan allvarliga skador
orsakas.
• För mycket malet kaffe har fyllts på.
Malet kaffe (inte bönor)
används och maskinen
levererar inget kaffe.
Det kommer inte ut något
kaffe ur tapprören, utan
kaffet rinner ut runt
omkring serviceluckan.
158
LÖSNING
• Knappen
har inte tryckts in och
maskinen har använt både det påfyllda
färdigmalda kaffet och kaffet som
malts av kvarnen
• Malet kaffe tillsattes när maskinen var
avstängd.
• Ta ut infusionsenheten och rengör maskinens insida noggrant
enligt beskrivningen i kapitel 11.2. Gör om proceduren och
använd högst 1 mått malet kaffe.
• Rengör maskinens insida noggrant enligt beskrivningen i kapitel 11.2. Gör om proceduren, men tryck först på knappen
enligt beskrivningen i kapitel 8.
• Ta ut infusionsenheten och rengör maskinens insida noggrant enligt beskrivningen i kapitel 11.2. Gör om proceduren, men slå först på maskinen
• Hålen i tapprören är igensatta med • Skrapa rent hålen med en nål (se kapitel 11.1, Fig. 23).
intorkat kaffe.
• Den uttagbara behållaren inuti service- • Rengör den uttagbara behållaren noggrant, särskilt noga
luckan är blockerad och kan inte sväni närheten av gångjärnen säkerställa att det inte finns
ga.
något som hindrar deras svängrörelse.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement