Whirlpool | AKZ 6220 WH | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 6200 IX Instruction for Use

POLSKI
SPIS TREŚCI
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA......... 2
DEKLARACJA ZGODNOŚCI........................................... 5
OCHRONA ŚRODOWISKA.............................................. 5
INSTALACJA........................................................ 6
PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY........... 6
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE...................................... 6
ZALECENIA OGÓLNE....................................................... 6
URZĄDZENIE ...................................................... 7
AKCESORIA.......................................................................... 7
WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH
AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA................................... 8
WYJMOWANIE BOCZNYCH KRATEK.......................... 8
MONTAŻ WYSUWANYCH PÓŁEK................................ 8
OPIS PANELU STEROWANIA.............................. 9
POKRĘTŁA I KLAWISZE DOTYKOWE.......................... 9
LEWY WYŚWIETLACZ...................................................... 9
PRAWY WYŚWIETLACZ................................................... 9
USTAWIENIE ZEGARA...................................................... 10
USTAWIENIA....................................................................... 10
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE........................................... 10
WYBIERANIE FUNKCJI..................................................... 10
SZYBKIE URUCHOMIENIE.............................................. 11
USTAWIENIE TEMPERATURY......................................... 11
USTAWIENIE POZIOMU GRILL...................................... 11
FAZA NAGRZEWANIA PIEKARNIKA............................ 11
USTAWIANIE CZASU PIECZENIA................................. 12
CYKL PIECZENIA BEZ OKREŚLONEGO CZASU
TRWANIA.............................................................................. 12
CYKL PIECZENIA Z OKREŚLONYM CZASEM
TRWANIA.............................................................................. 12
USTAWIENIE GODZINY ZAKOŃCZENIA
/ OPÓŹNIONY START...................................................... 12
6TH SENSE - FUNKCJE........................................................ 13
FUNKCJE SPECJALNE...................................................... 13
SZYBKIE NAGRZEWANIE................................................ 13
AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PIEKARNIKA....... 14
CYKL CZYSZCZENIA PYRO ............................................ 14
CYKL CZYSZCZENIA SMARTCLEANTM........................ 14
SONDA DO MIĘSA............................................................ 15
OŚWIETLENIE..................................................................... 16
BLOKADA PRZED DZIEĆMI............................................ 16
TABELA OPISÓW FUNKCJI................................. 17
TABELA GOTOWANIA........................................ 19
SPRAWDZONE PRZEPISY.................................. 22
RADY I SUGESTIE................................................ 23
CZYSZCZENIE..................................................... 24
KONSERWACJA................................................... 25
DEMONTAŻ DRZWI.......................................................... 25
OBNIŻANIE GÓRNEJ GRZAŁKI..................................... 25
WYMIANA ŻARÓWKI....................................................... 25
PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW............................................................. 26
SERWIS TECHNICZNY......................................... 26
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD.......................... 26
PL 2
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Te instrukcje są również dostępne na stronie www: www.whirlpool.eu
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i ściśle przestrzegać.
Ten symbol informuje o potencjalnym zagrożeniu
bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich. Wszystkie
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym
symbolem oraz następującymi oznaczeniami:
Oznacza niebezpieczną sytuację,
NIEBEZPIECZEŃSTWO która, o ile nie zostanie uniknięta,
doprowadzi do poważnych obrażeń.
Oznacza niebezpieczną sytuację, która,
OSTRZEŻENIE
o ile nie zostanie uniknięta, może
doprowadzić do poważnych obrażeń.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj
potencjalnego zagrożenia i informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów,
zniszczeń lub porażenia prądem w wyniku użycia urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji:
-- Podczas rozpakowywania i instalacji używać rękawic ochronnych.
-- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej
urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
-- Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane
przez technika specjalistę zgodnie z instrukcjami producenta i
obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia jeśli
nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
-- Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
-- Przepisy wymagają, aby urządzenie było uziemione.
-- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, by
umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
-- Aby instalacja była zgodna z wymogami obowiązujących przepisów
BHP, należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o
minimalnym odstępie między stykami, wynoszącym 3 mm.
-- Jeśli piekarnik jest wyposażony we wtyczkę, nie należy używać
rozgałęziaczy.
-- Nie używać przedłużaczy.
-- Nie ciągnąć za przewód zasilania.
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PL 3
-- Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do
komponentów elektrycznych urządzenia.
-- Jeśli powierzchnia płyty indukcyjnej jest pęknięta, nie należy jej używać.
W takiej sytuacji wyłączyć urządzenie, by uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym (dotyczy wyłącznie modeli z funkcją indukcyjną).
-- Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso.
-- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy
do przygotowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niewłaściwe ustawienie
elementów sterujących.
-- Urządzenie oraz jego części mogą się silnie nagrzewać podczas pracy.
-- Należy uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych.
-- Bardzo małe dzieci (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie
powinny znajdować się w pobliżu do urządzenia bez stałego nadzoru osób dorosłych.
-- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub
przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą takiego urządzenia. Nie pozwalać, by urządzeniem bawiły się
dzieci. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
-- Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie dotykać jego grzałek, ponieważ stwarzają ryzyko poparzenia. Należy uważać, aby do
czasu całkowitego ostygnięcia wszystkich jego komponentów w
bezpośredniej styczności z urządzeniem nie znalazły się ścierki lub
inne łatwopalne materiały.
-- Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otworzyć drzwiczki urządzenia i
pozwolić na stopniowe wydostanie się gorącego powietrza oraz
pary z wnętrza komory. Gdy drzwi urządzenia są zamknięte, gorące
powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór nad panelem sterowania. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych.
-- Do wyjmowania naczyń i innych akcesoriów z gorącego piekarnika
należy używać odpowiednich rękawic. Uważać, aby nie dotykać gorących elementów.
-- Nie ustawiać na urządzeniu ani nie przechowywać w jego pobliżu
materiałów łatwopalnych. W razie przypadkowego włączenia urządzenia, mogłoby dojść do pożaru.
-- Nie podgrzewać ani gotować w urządzeniu hermetycznie zamkniętych słoików ani innych tego typu pojemników.
-- Ciśnienie, które wytworzy się w środku, może doprowadzić do wybuchu słoika i w konsekwencji, uszkodzenia urządzenia.
-- Nie używać pojemników z tworzyw syntetycznych.
-- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze
uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo tłuszczu i oleju.
PL 4
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
-- Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podczas procesu
suszenia żywności.
-- Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak,
wino, itp.), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej
temperaturze. W konsekwencji występuje ryzyko, że opary alkoholu
zapalą się w kontakcie z grzałką elektryczną.
-- Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.
-- Nie należy dotykać piekarnika w trakcie cyklu pirolizy. W trakcie cyklu
pirolizy dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. Przed cyklem
czyszczenia należy usunąć z komory piekarnika nadmiar rozlanych
płynów (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją pirolizy).
-- Zwierzęta nie powinny zbliżać się do urządzenia podczas i po
zakończeniu cyklu pirolizy (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją
pirolizy).
-- Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do tego
piekarnika.
-- Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika nie używać środków
ściernych ani ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogą one
zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
-- Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
-- Do przykrywania żywności w naczyniu do gotowania nie należy
używać folii aluminiowej (dotyczy piekarników z naczyniem do
gotowania w komplecie).
PRZED UŻYCIEM
PL 5
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania
określone w Rozporządzeniu ( ) nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i
wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie nr 2006/95/WE
w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w
Dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej ("EMC").
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu, zgodnie z rozporządzeniami UE nr
65/2014 i nr 66/2014, zgodnie z normą EN 60350-1.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Utylizacja opakowania
Materiał z opakowania w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem ( ). Części
opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować
zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne
władze.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
-- Urządzenie należy wstępnie nagrzewać jedynie
w przypadkach, w których jest to zalecane w
tabeli pieczenia lub w przepisie.
-- Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno
form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej
pochłaniają ciepło.
-- Wyłączyć piekarnik 10/15 minut przed upływem
ustawionego czasu pieczenia. Jeśli potrawy
wymagają dłuższego czasu, nadal będą się
piekły, pomimo wyłączenia piekarnika.
Utylizacja urządzenia
-- Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako
zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE
(WEEE) w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
-- Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają
wyeliminować niekorzystny wpływ
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie człowieka.
na urządzeniu lub w dokumentacji
-- Symbol
do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie
wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
PRZED UŻYCIEM
PL 6
INSTALACJA
Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony w czasie transportu i czy drzwi
zamykają się prawidłowo.
W przypadku problemów, należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty ze styropianowej podstawy dopiero tuż przed montażem.
Przed zamontowaniem urządzenia, należy przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa na stronach
2, 3, 4.
Podczas instalacji urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu podanymi na stronach I i II.
•
•
•
•
PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY
Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na działanie
wysokiej temperatury (min. 90°C).
Przed włożeniem piekarnika, mebel należy przyciąć i dokładnie usunąć trociny i wióry.
Po zainstalowaniu dolna część piekarnika nie powinna być już dostępna.
Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie zasłaniać wąskiej szczeliny między blatem a
górną częścią piekarnika.
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w
sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu
przy krawędzi piekarnika i jest widoczna przy
otwartych drzwiach.
• Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego
(typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) może dokonać
wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Piekarnik jest przystosowany do pracy Przy
poborze mocy powyżej 2,5 kW (oznaczone jako
“16 A” w ustawieniach, tak jak pokazano na
stronie 10) co odpowiada domowemu zasilaniu
powyżej 3 kW.
Jeśli w gospodarstwie domowym moc zasilania
jest niższa, należy zmniejszyć to ustawienie
(wartość "13 A" w ustawieniach).
ZALECENIA OGÓLNE
Przed pierwszym użyciem:
-- Usunąć kartonowe zabezpieczenia, folię oraz
nalepki z akcesoriów.
-- Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do
temperatury 200°C na ok. jedną godzinę.
Pozwoli to na usunięcie woni materiału
izolacyjnego oraz smarów ochronnych.
Podczas eksploatacji:
-- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
drzwiach, aby ich nie uszkodzić.
-- Nie opierać się o drzwi i nie wieszać żadnych
przedmiotów na uchwycie.
-- Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią
aluminiową.
-- Nigdy nie wlewać wody do wnętrza gorącego
piekarnika może dojść do uszkodzenia
powierzchni emaliowanej.
-- Nie należy przeciągać form ani patelni po dnie
piekarnika, ponieważ może to porysować jego
emaliowaną powierzchnię.
-- Pilnować, aby przewody elektryczne innych
urządzeń nie stykały się z gorącymi częściami
piekarnika lub nie zostały przygniecione przez
jego drzwi.
-- Nie narażać piekarnika na działanie warunków
atmosferycznych.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 7
URZĄDZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Panel sterowania
Wentylator
Grzałka okrągła (niewidoczna)
Kratki boczne(liczba półek jest określona na
przodzie piekarnika)
Drzwi
Grzałka dolna(niewidoczna)
Rożen (jeśli jest w zestawie)
Miejsce podłączenia sondy do mięsa (jeżeli jest
w zestawie)
Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
Oświetlenie
Grzałka górna/grill
UWAGA:
-- Podczas pieczenia wentylator chłodzący może uruchamiać się co jakiś czas, aby zmniejszyć pobór energii
elektrycznej.
-- Po zakończeniu pieczenia i wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący może nadal pracować przez
pewien czas.
-- Otwarcie drzwi piekarnika podczas pieczenia powoduje wyłączenie grzałek.
AKCESORIA
A.Ruszt
• grillowanie
• półka, na której można umieścić formy, blachy
lub inne naczynia.
Rys. A
Rys. B
B. Tacka do ociekania:
• zbiera ociekający tłuszcz
• pieczenie mięsa, ryb itp.
C. Blacha do pieczenia:
• pieczywo i ciasta
• mięso, ryby itp.
Rys. C
Rys. D
D.Wysuwane półki (tylko w niektórych modelach):
• dla łatwiejszej obsługi półek i tac.
E. Rożen (tylko w niektórych modelach)
• do pieczenia dużych kawałków mięsa i drobiu;
umożliwia ich równomierne dopieczenie.
Rys. E
Rys. F
F. Sonda do mięsa (tylko w niektórych modelach):
• do mierzenia temperatury wewnątrz potrawy.
Liczba akcesoriów może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE
Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 8
WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA
1. Włożyć ruszt poziomo, wygiętą częścią „A” do
góry (Rys. 1).
Rys. 1
2. Inne akcesoria, takie jak tacka do ociekania
czy blacha do pieczenia są wsuwane w taki
sam sposób jak ruszt (Rys. 2).
Rys. 2
WYJMOWANIE BOCZNYCH KRATEK
Przed włączeniem automatycznego czyszczenia
piekarnika (patrz rozdział 11) należy wyjąć z
komory piekarnika wszystkie akcesoria.
Aby wyjąć kratki boczne i (jeżeli są w zestawie)
nakrętki podtrzymujące patrz rysunki (Rys. 1, 2, 3).
Rys. 1
Rys. 2
UWAGA: nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji
będzie skutkowało całkowitym uszkodzeniem
akcesoriów.
Rys. 3
MONTAŻ WYSUWANYCH PÓŁEK (JEŻELI SĄ W WYPOSAŻENIU)
Częściowo lub całkowicie wysuwane półki ułatwiają
obsługę rusztu i tacek.
1. Wyjąć prowadnice boczne (Rys. 1)
(w przypadku całkowicie wysuwanych szyn,
konieczne jest odkręcenie śrub mocujących).).
2. Zdjąć plastikowe zabezpieczenie z
wysuwanych półek (Rys. 2).
3. Zawiesić górną część szyny na prowadnicy
bocznej. Upewnić się, że teleskopowe
prowadnice wysuwają się swobodnie w
kierunku przodu piekarnika.
Następnie mocno dociskać dolną część
wysuwanej półki do prowadnicy bocznej,
aż znajdzie się w odpowiednim położeniu.
(Rys. 3).
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6
4. Zamocować ponownie prowadnice boczne w
piekarniku (Rys. 4).
5. Umieścić akcesoria na szynach (Rys. 5, 6).
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 9
OPIS PANELU STEROWANIA
LEWY
WYŚWIETLACZ
PRZYCISKI
PRZYCISKI
POKRĘTŁO
DOTYKOWE
DOTYKOWE
PRAWY
WYŚWIETLACZ
POKRĘTŁA I KLAWISZE DOTYKOWE
POKRĘTŁO PRZEŁĄCZAJĄCE OBROTOWE
Służy do wyboru funkcji i regulacji
wszystkich parametrów gotowania.
PRZYCISK 6TH SENSE
Nacisnąć, aby wybrać, wykonać
ustawienia, przejść do funkcji lub
parametrów i je potwierdzić i uruchomić
program gotowania.
OŚWIETLENIE
aby włączyć/wyłączyć lampkę.
TEMP
aby ustawić temperaturę.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
aby włączyć/wyłączyć piekarnik.
START
aby uruchomić funkcje pieczenia.
POWRÓT
aby powrócić do poprzedniego ekranu.
CZAS
aby ustawić zegar, czas trwania pieczenia
lub przedłużyć czas cyklu pieczenia.
LEWY WYŚWIETLACZ
PRAWY WYŚWIETLACZ
Ten wyświetlacz pokazuje główne funkcje gotowania.
Funkcja, którą można wybrać jest wyświetlana
jaśniej.
Symbole określają funkcję. Pełny opis znajduje się
w tabeli na stronie 17.
Ten wyświetlacz pokazuje zegar, elementy grupy
funkcji gotowania 6th Sense
i Funkcje specjalne
, szczegóły wszystkich funkcji, a także pomaga w
ustawieniu wszystkich parametrów gotowania .
UWAGA: szczegóły rysunku mogą się różnić w
zależności od zakupionego modelu.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 10
1.1 USTAWIANIE ZEGARA
Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, zegar
musi zostać ustawiony.
Obrócić
aby ustawić godziny.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Obrócić
aby ustawić minuty.
, aby potwierdzić.
Nacisnąć
UWAGA: Aby zmienić wcześniej ustawiony czas, gdy
piekarnik jest wyłączony, należy przytrzymać
przez przynajmniej 1 sekundę i powtórzyć powyższe
kroki. Po przerwie w zasilaniu zegar powinien zostać
ustawiony ponownie.
1.2 USTAWIENIA
Jeżeli to konieczne, jednostki temperatury i
parametry zasilania elektrycznego można zmienić z
wartości domyślnych (°C i 16A).
Przytrzymać przez przynajmniej 5 sekund ).
gdy piekarnik jest wyłączony (patrz rozdział 1.3).
Obrócić,
aby wybrać °C lub °F.
Nacisnąć
, aby potwierdzić wartość.
1.3 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
Gdy urządzenie jest wyłączone, wyświetla się jedynie
24-godzinny zegar.
Nacisnąć,
aby włączyć piekarnik (przytrzymać
przez ½ sek.).
Gdy piekarnik jest włączony, oba wyświetlacze są
aktywne.
Pokrętło i wszystkie klawisze dotykowe są gotowe do
działania.
UWAGA: nacisnąć,
aby w każdym przypadku
zakończyć aktywny cykl pieczenia, wyłączając
urządzenie.
2 WYBIERANIE FUNKCJI
Aby wybrać cykle pieczenia i kolejne funkcje.
Opis znajduje się w tabeli na stronie 17 i stronie 18.
Nacisnąć,
aby włączyć piekarnik.
Obrócić,
aby wybrać główną funkcję: funkcja,
którą można wybrać, jest wyświetlane jaśniej.
Nacisnąć,
aby potwierdzić wybór.
UWAGA: wybrać 6 Sense
lub Funkcje specjalne,
aby wejść do odpowiednich grup funkcji
gotowania na prawym wyświetlaczu (patrz
odpowiedni rozdział (7, 8) na stronie 13).
Obrócić,
aby wybrać moc zasilania (16A lub 13A).
Nacisnąć
, aby potwierdzić wartość.
UWAGA: Po potwierdzeniu ustawień może być
konieczne ponowne ustawienie zegara.
Postępować tak jak opisano w rozdziale
“szybkie uruchomienie” (rozdział 3), aby
uruchomić funkcję pieczenia natychmiast lub
przejść do kreatora ustawień trybu tak jak opisano
w rozdziałach 4, 5, i 6.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
3 SZYBKIE URUCHOMIENIE
Aby pominąć kreatora ustawień trybów i szybko
uruchomić cykl.
aby bardzo szybko uruchomić
Nacisnąć,
dowolną funkcję.
Piekarnik rozpocznie cykl pieczenia bez
określonego czasu trwania (patrz rozdział 5.1)
wykorzystując domyślną temperaturę, a na
wyświetlaczu pojawi się czas upływający od
rozpoczęcia cyklu.
aby natychmiast uruchomić cykl
Nacisnąć,
pieczenia, przy ustawieniach poprzedniego cyklu
pracy.
PL 11
4.1 USTAWIANIE POZIOMU GRILLA
Aby ustawić poziom mocy dla funkcji pieczenia
i Turbo Grill
.
Grill
Istnieją trzy zdefiniowane poziomy mocy dla
grillowania:
-1- (niski), -2- (średni), -3- (wysoki).
Na prawym wyświetlaczu pokazana jest domyślna
wartość pomiędzy dwoma migającymi znakami "- -".
Obrócić,
aby ustawić żądany poziom.
Nacisnąć,
aby potwierdzić i przejść do
ustawień czasu trwania (rozdział 5) lub nacisnąć,
aby przejść do Szybkie uruchomienie.
aby ustawić poziom grilla
UWAGA: obrócić,
podczas cyklu gotowania.
4 USTAWIANIE TEMPERATURY
Aby dopasować temperaturę dla wszystkich cykli
pieczenia z wyjątkiem Grill
, Turbo Grill
,
Utrzymywanie w Cieple
i Wyrastanie
.
Nacisnąć,
aby potwierdzić wybraną funkcję.
4.2 FAZA NAGRZEWANIA PIEKARNIKA
,
, Szybkie
Nagrzewanie ) faza wstępnego nagrzewania
uruchamia się automatycznie, co pozwala na szybkie
osiągnięcie wymaganej temperatury.
Dla określonych funkcji (Konwencjonalne ,
Termoobieg
, Pieczenie konwekcyjne
Ikona °C/°F miga.
Obrócić,
aby ustawić żądaną temperaturę.
Nacisnąć,
aby potwierdzić i przejść do ustawień
czasu trwania (patrz rozdział 5) lub nacisnąć,
aby przejść do Szybkie uruchomienie.
UWAGA: obrócić,
aby wyregulować
temperaturę podczas cyklu gotowania.
Strzałka migająca w pętli obok temperatury
docelowej wskazuje na fazę wstępnego
nagrzewania.
Gdy piekarnik osiągnie temperaturę docelową,
włącza się sygnał dźwiękowy.
Umieścić potrawę w piekarniku i zamknąć
drzwiczki: piekarnik automatycznie rozpocznie
wybrany cykl pieczenia.
UWAGA: Włożenie produktów żywnościowych do
piekarnika przed końcem fazy wstępnego
nagrzewania może niekorzystnie wpływać na
wydajność gotowania.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 12
5 USTAWIANIE CZASU PIECZENIA
Aby ustawić czas trwania funkcji po ustawieniu temperatury.
Ikona
miga.
Naciśnij
lub
aby uruchomić bez
określonego czasu trwaniacykl pieczenia (5.1).
aby ustawić czas trwania.
Obrócić,
5.2 CYKL PIECZENIA Z OKREŚLONYM
CZASEM TRWANIA
Podczas cyklu pieczenia z określonym czasem
trwania prawy wyświetlacz pokazuje upływające
minuty od rozpoczęcia cyklu i migające “:”.
Naciśnij,
aby zakończyć cykl pieczenia w
dowolnym momencie.
Po upływie czasu pieczenia na prawym wyświetlaczu
pojawia się komunikat “End” i włącza się sygnał
dźwiękowy.
Nacisnąć,
aby potwierdzić czas trwania
pieczenia (5.2) i przejść do ustawiania czasu
do Szybkiego uruchomienia.
zakończenia lub
UWAGA: nacisnąć,
aby dopasować czas
pieczenia podczas cyklu pieczenia.
UWAGA: czas trwania nie obejmuje czasu
nagrzewania wstępnego.
5.1 CYKL PIECZENIA BEZ OKREŚLONEGO
CZASU TRWANIA
Podczas cyklu pieczenia bez określonego czasu
trwania prawy wyświetlacz pokazuje kolejne
minuty upływającego czasu i migające “:”.
6 USTAWIENIE GODZINY ZAKOŃCZENIA /
OPÓŹNIONY START
Aby ustawić określony czas zakończenia funkcji.
Na prawym wyświetlaczu pokazywany jest czas
ikona miga.
cyklu pieczenia a
Naciśnij,
aby zakończyć cykl pieczenia w
dowolnym momencie i wyłączyć piekarnik.
Obrócić,
Nacisnąć,
aby ustawić pożądany czas zakończenia.
, aby potwierdzić czas zakończenia.
aby przełączyć z cyklu bez
UWAGA: naciśnij,
określonego czasu trwania na cykl z określonym
czasem trwania i ustawić czas zakończenia cyklu.
UWAGA: czas pokazywany na wyświetlaczu zawiera
ustawiony czas trwania pieczenia. Podczas trwania
opóźnienia można zawsze:
Obrócić,
Nacisnąć,
Nacisnąć,
aby przesunąć czas zakończenia.
aby zmienić temperaturę.
aby zmienić czas trwania.
Jeżeli funkcja zawiera fazę wstępnego nagrzewania,
zostanie ona pominięta w przypadku ustawienia
czasu opóźnienia.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
7 6TH SENSE - FUNKCJE
Aby wybrać jeden z 6 różnych, specjalnych cykli
pieczenia ze zdefiniowanymi fabrycznie ustawieniami.
Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na stronie 17.
Obrócić,
aby wybrać funkcję 6th Sense.
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Obrócić,
aby wybrać żądaną funkcję 6th Sense.
Nacisnąć,
aby potwierdzić i przejść do
ustawień parametrów czas trwania/czas
zakończenia lub
Szybkie uruchomienie.
UWAGA: wstępne nagrzewanie piekarnika nie jest
konieczne dla funkcji 6th Sense. Patrz tabela na
stronie 19 zawierająca zalecane temperatury
pieczenia i czasy trwania cyklu.
PL 13
8 FUNKCJE SPECJALNE
Aby wybrać jeden z różnych specjalnych cykli pieczenia.
Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na stronie 18.
Obrócić,
aby wybrać funkcję specjalną:.
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Obrócić,
aby wybrać żądaną funkcję specjalną.
Nacisnąć,
aby potwierdzić i ustawić parametry
Szybkie uruchomienie.
lub nacisnąć
8.1 SZYBKIE NAGRZEWANIE
Do szybkiego nagrzewania piekarnika. Patrz pełny
opis na stronie18.
.
Wejść do funkcji specjalnych
Obrócić,
aby wybrać
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Obrócić,
aby wybrać żądaną temperaturę.
.
6TH SENSE - POWRÓT DO ODPOWIEDNIEJ
TEMPERATURY
Gdy podczas cyklu pieczenia 6th Sense temperatura
wewnątrz piekarnika obniży się z powodu otwarcia
drzwiczek, funkcja powrotu do odpowiedniej
temperatury 6th Sense automatycznie przywróci
poprzednio ustawioną wartość.
W trakcie przywracania właściwej temperatury
6th Sense, na wyświetlaczu pojawi się “wężowa
animacja” do momentu osiągnięcia docelowej
wartości.
Nacisnąć,
aby uruchomić cykl szybkiego
nagrzewania wstępnego lub nacisnąć,
aby
ustawić czas trwania następnego cyklu pieczenia.
UWAGA: aby zagwarantować odpowiednią
wydajność pieczenia, podczas cyklu z ograniczonym
czasem trwania, czas pieczenia zostanie przedłużony
o czas, w którym otwarte były drzwiczki piekarnika.
Gdy piekarnik osiągnie temperaturę docelową,
włącza się sygnał dźwiękowy.
Umieścić potrawę w piekarniku i zamknąć
drzwiczki: piekarnik automatycznie rozpocznie
wybrany cykl pieczenia utrzymując osiągnięta
temperaturę.
Przed zakończeniem cyklu szybkiego nagrzewania
nie należy wkładać produktów żywnościowych do
piekarnika.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 14
9 AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PIEKARNIKA (TYLKO W WYBRANYCH MODELACH)
Funkcja automatycznego czyszczenia, jeżeli jest dostępna, może różnić się w zależności od
zakupionego modelu.
CYKL CZYSZCZENIA PYRO
(jeżeli jest dostępny)
Opis tej funkcji znajduje się w tabeli na stronie18i w
rozdziale “Czyszczenie” na stronie 24.
.
Wejść do funkcji specjalnych
Obrócić,
Nacisnąć,
aby wybrać
.
CYKL CZYSZCZENIA SMARTCLEANTM
(jeżeli jest dostępny)
Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na stronie 18.
Przy zimnym piekarniku, rozprowadzić 200 ml wody
na dnie piekarnika, a następnie zamknąć drzwiczki.
Wejść do funkcji specjalnych
.
Obrócić,
aby wybrać
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Nacisnąć,
aby natychmiast uruchomić cykl
.
aby potwierdzić.
Obrócić,
aby wybrać żądany czas trwania
ustawiony fabrycznie.
SMARTCLEANTM lub nacisnąć,
aby ustawić czas
zakończenia/opóźniony start (patrz rozdział 6).
Nacisnąć,
aby uruchomić cykl czyszczenia
Pyro lub nacisnąć,
aby przejść do ustawiania
czasu zakończenia (rozdział 6).
Obrócić,
aby ustawić żądany czas zakończenia.
Nacisnąć
aby rozpocząć automatyczne
czyszczenie piekarnika.
UWAGA: podczas cyklu czyszczenia Pyro drzwiczki
piekarnika zostają automatycznie zablokowane.
Gdy ikona zniknie, piekarnik nadaje się
dodalszego użytkowania.
OSTRZEŻENIE
-- Nie należy dotykać piekarnika w trakcie
cyklu pirolizy.
-- W trakcie cyklu pirolizy dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
-- Zwierzęta nie powinny zbliżać się do urządzenia
podczas i po zakończeniu cyklu pirolizy.
Po zakończeniu cyklu usunąć pozostałą wodę z
piekarnika, a następnie rozpocząć czyszczenie przy
użyciu gąbki zwilżonej gorącą wodą (ponad
15-minutowe opóźnienie może zmniejszyć
skuteczność czyszczenia).
Aby usunąć szczególnie trwałe zabrudzenia należy
powtórzyć cykl SMARTCLEAN,TM a w fazie usuwania
zabrudzeń dodać kilka kropel neutralnego środka
czyszczącego.
UWAGA: zbyt mała lub zbyt duża ilość wody może
zmniejszyć skuteczność cyklu czyszczenia.
Czas trwania cyklu czyszczenia nie może być
ustawiany.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 15
SONDA DO MIĘSA (DOSTĘPNA TYLKO W
NIEKTÓRYCH MODELACH)
Sonda do mięsa pozwala mierzyć dokładną
temperaturę wewnątrz potrawy podczas pieczenia.
Sonda do mięsa może być używana tylko z
niektórymi funkcjami pieczenia (Konwencjonalne
, Termoobieg
, Pieczenie konwekcyjne
,
th
th
Turbo Grill
, 6 Sense Mięso
i 6 Sense
Maxicooking
).
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, konieczne jest
właściwe umieszczenie sondy. Sondę należy
wsunąć do końca w najbardziej mięsistą część
mięsa, unikając kości i tłuszczu (Rys. 1).
W przypadku drobiu, sondę należy wsunąć z boku,
w środek piersi uważając, aby jej końcówka nie
wystawała w pustej przestrzeni (Rys. 2).
W przypadku mięsa o nieregularnej grubości,
należy przed wyjęciem z piekarnika sprawdzić, czy
zostało poprawnie wypieczone. Podłączyć
końcówkę sondy do złącza w otworze w ściance
piekarnika, po prawej stronie.
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Obrócić,
piekarnika.
aby ustawić temperaturę w komorze
Nacisnąć,
pieczenia.
lub
aby potwierdzić i zacząć cykl
Podczas cyklu pieczenia, na wyświetlaczu jest
pokazywana docelowa temperatura sondy do mięsa.
Gdy mięso osiągnie docelową temperaturę, cykl
pieczenia zakończy się, a na wyświetlaczu pojawi
się napis "Koniec".
Aby ponownie uruchomić cykl pieczenia z pozycji
"Koniec", obracając
można ustawić docelową
temperaturę sondy do mięsa tak, jak pokazano
powyżej.
Nacisnąć
lub
aby potwierdzić i ponownie
uruchomić cykl pieczenia.
Fig. 1
Fig. 2
WAŻNE: podczas wkładania sondy do mięsa należy
uważać na ściany piekarnika i potrawę: mogą być
gorące.
UWAGA: podczas cyklu pieczenia z sondą do mięsa
jest możliwe obrócenie,
aby zmienić docelową
temperaturę sondy do mięsa.
Po podłączeniu sondy do gniazdka w piekarniku,
włącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
i docelowa temperatura.
pojawia się ikona
Nacisnąć,
piekarnika.
Jeżeli sonda do mięsa zostanie podłączona podczas
wyboru funkcji, wyświetlacz przełączy się na
domyślną docelową temperaturę sondy do mięsa.
Nacisnąć,
aby rozpocząć ustawianie.
ustawić docelową temperaturę
Obrócić,
sondy do mięsa.
aby ustawić temperaturę w komorze
Aby sprawdzić najlepsze temperatury dla danego
rodzaju mięsa, patrz tabela na stronie 19.
Sonda do mięsa może zostać włożona w dowolnym
momencie, również podczas cyklu pieczenia. W
takim przypadku, konieczne jest ponowne
ustawienie parametrów funkcji pieczenia.
Jeżeli sonda do mięsa nie może zostać wykorzystana
przy danej funkcji, piekarnik wyłączy cykl pieczenia i
włączony zostanie sygnał dźwiękowy alarmu. W
takim przypadku, należy odłączyć sondę do mięsa
aby ustawić inną funkcję.
lub nacisnąć
Sonda do mięsa nie może być wykorzystywana przy
opóźnieniu startu i w fazie wstępnego nagrzewania.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 16
9 OŚWIETLENIE
aby włączyć lub wyłączyć
Nacisnąć,
oświetlenie piekarnika.
10 BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować przyciski panelu sterowania.
Przytrzymać
przez przynajmniej 5 sekund.
Podczas działania funkcji Eco Termoobieg
oświetlenie zostanie wyłączone po 1 minucie.
Podczas cyklu czyszczenia Pyro
(jeżeli jest
dostępny) oświetlenie piekarnika nie może zostać
włączone.
Podczas cyklu pieczenia z sondą do mięsa
(jeżeli jest dostępna) oświetlenie jest zawsze
włączone.
Aby odblokować
Przytrzymać
przez przynajmniej 5 sekund.
Ze względów bezpieczeństwa, pomiędzy
cyklami pieczenia piekarnik powinien być zawsze
wyłączony za pomocą przycisku WŁ/WYŁ.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 17
Funkcje tradycyjne
TABELA OPISÓW FUNKCJI
Do pieczenia dowolnego rodzaju potraw na jednej półce. Należy używać
drugiej półki. Ta funkcja automatycznie aktywuje fazę wstępnego nagrzania
KONWENCJONALNE piekarnika. Produkty żywnościowe mogą zostać umieszczone w piekarniku
dopiero po zakończeniu nagrzewania.
Do grillowania antrykotu, szaszłyków, kiełbasek; podpiekania warzyw lub
tostowania pieczywa. Zaleca się umieszczenie potrawy na 4. poziomie.
Podczas grillowania mięs zaleca się używanie blachy-ociekacza, na której
GRILL
będzie się zbierał kapiący tłuszcz. Umieścić blachę na trzecim poziomie i
wlać do niej około pół litra wody. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika muszą być zamknięte.
Do jednoczesnego pieczenia różnych potraw wymagających tej samej
temperatury, na dwóch półkach (np. ryby, warzywa, ciasta). Funkcja ta
pozwala na pieczenie bez wzajemnego przenikania się zapachów
pieczonych potraw. Gdy pieczenie odbywa się na jednej półce, należy
TERMOOBIEG
korzystać z poziomu 2. W przypadku pieczenia na dwóch półkach, należy
używać półek na poziomach 1 i 3. Ta funkcja automatycznie aktywuje fazę
wstępnego nagrzania piekarnika. Produkty żywnościowe mogą zostać
umieszczone w piekarniku dopiero po zakończeniu nagrzewania.
Do pieczenia mięsa i tart z płynnym nadzieniem (słonych lub słodkich) na
jednym poziomie. Funkcja ta wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch
PIECZ.
wentylatora, zapobiegający nadmiernemu przesychaniu potraw. Należy
używać drugiej półki. Ta funkcja automatycznie aktywuje fazę wstępnego
KONWEKCYJNE
nagrzania piekarnika. Produkty żywnościowe mogą zostać umieszczone w
piekarniku dopiero po zakończeniu nagrzewania.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb przyrządzania potraw i
temperaturę do przygotowania dań z zapiekanym makaronem (lasagne,
cannelloni itp.). Temperatura może być modyfikowana w określonym zakresie,
6th Sense - ZAPIEKANY aby można ją było idealnie dopasować do różnych przepisów i indywidualnego
MAKARON
gustu. Należy używać drugiej półki. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
Funkcje 6th Sense
6th Sense - MIĘSO
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb przyrządzania potraw i
temperaturę do przygotowania pieczonych dań z różnego rodzaju mięs
(drób, wołowina, cielęcina, wieprzowina, jagnięcina itp.). Temperatura może
być modyfikowana w określonym zakresie, aby można ją było idealnie
dopasować do różnych przepisów i indywidualnego gustu. Funkcja ta
wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch wentylatora, zapobiegający
nadmiernemu przesychaniu potraw. Należy używać drugiej półki. Piekarnik
nie musi być wstępnie nagrzewany.
Funkcja ta automatycznie wybiera najlepszy tryb przyrządzania potraw i
temperaturę pieczenia dużych kawałków mięs (powyżej 2,5 kg). Zaleca się
obracanie mięsa podczas pieczenia, aby uzyskać równomierne
6th Sense - PIECZENIE przyrumienienie po obu stronach. Od czasu do czasu należy podlać mięso, aby
nie dopuścić do jego nadmiernego wysuszenia. Korzystać z 1. lub 2. poziomu w
DUŻYCH PORCJI
zależności od wielkości potrawy. Piekarnik nie musi być wstępnie nagrzewany.
6th Sense - CHLEB
6th Sense - PIZZA
6th Sense - CIASTO
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb i temperaturę do
wypiekania pieczywa (bagietki, bułki, chleb itp). Temperatura może być
modyfikowana w określonym zakresie, aby można ją było idealnie
dopasować do różnych przepisów i indywidualnego gustu. Należy używać
drugiej półki. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb i temperaturę do pieczenia
pizzy (pizza na cienkim i grubym cieście, focaccia itp). Temperatura może
być modyfikowana w określonym zakresie, aby można ją było idealnie
dopasować do różnych przepisów i indywidualnego gustu. Należy używać
drugiej półki. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb i temperaturę do pieczenia
danego rodzaju ciasta (herbatniki, biszkopty, tarty owocowe itp). Temperatura
może być modyfikowana w określonym zakresie, aby można ją było idealnie
dopasować do różnych przepisów i indywidualnego gustu. Korzystać z 2. lub
3. poziomu pieczenia. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 18
SZYBKIE
NAGRZEWANIE
TURBOGRILL
Funkcje specjalne
ECO TERMOOBIEG
UTRZYM. W CIEPLE
WYRASTANIE
CYKL PYRO,
AUTOMATYCZNE
CZYSZCZENIE
PIEKARNIKA
(jeżeli jest dostępny)
Do szybkiego wstępnego nagrzewania piekarnika. Po zakończeniu
nagrzewania piekarnik automatycznie wybiera funkcję grzania
konwencjonalnego. Produkty żywnościowe mogą zostać umieszczone w
piekarniku dopiero po zakończeniu nagrzewania.
Do pieczenia dużych kawałków mięsa (udziec, rostbef, kurczak). Umieścić
potrawę na środkowym poziomie. Zaleca się stosowanie blachy-ociekacza,
która będzie zbierała ociekający tłuszcz. Umieścić blachę na pierwszym lub
drugim poziomie i wlać do niej około pół litra wody. Nie trzeba wstępnie
nagrzewać piekarnika. Podczas pieczenia drzwi piekarnika muszą być
zamknięte. Wraz z tą funkcją można stosować rożen, jeśli jest w zestawie.
Do pieczenia potraw nadziewanych oraz mięsa w kawałkach na jednym
poziomie. Funkcja ta wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch
wentylatora, zapobiegający nadmiernemu przesychaniu potraw. W
przypadku tej funkcji ECO podczas pieczenia oświetlenie pozostaje
wyłączone. Można je tymczasowo włączyć ponownie, naciskając przycisk
potwierdzenia. Aby zapewnić niskie zużycie energii, nie należy otwierać
drzwi piekarnika podczas pieczenia. Zaleca się korzystanie z poziomu 3. Nie
trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
Pozwala na utrzymywanie ciepła i świeżości przyrządzonych potraw (np.
mięsa, potraw smażonych, zapiekanek). Zaleca się umieszczenie potrawy na
środkowym poziomie. Funkcja nie włączy się, gdy temperatura w komorze
przekracza 65°C.
Zapewnia optymalne wyrastanie różnych rodzajów ciast. Umieścić ciasto na
2. poziomie. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika. Aby zachować
jakość wyrastania, funkcji nie powinno się włączać, gdy piekarnik jest
jeszcze gorący po cyklu pieczenia.
Aby wypalić w bardzo wysokiej temperaturze (około 500°C) zabrudzenia
powstałe podczas pieczenia. Dostępne są dwa cykle automatycznego
czyszczenia: cykl pełny (PYRO) oraz cykl skrócony (ECO). Cykl pełny powinno
się stosować tylko w przypadku bardzo zabrudzonego piekarnika, krótszy
cykl można stosować częściej.
Do usuwania zabrudzeń powstałych podczas pieczenia dzięki
wykorzystaniu cyklu niskotemperaturowego. Połączone właściwości
CYKL CZYSZCZENIA specjalnej emalii i pary wodnej uwalnianej podczas cyklu ułatwia usuwanie
zabrudzeń. Umieścić 200 ml wody na dnie piekarnika i uruchomić funkcję,
SMARTCLEANTM
(jeżeli jest dostępny) gdy piekarnik jest zimny.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 19
TABELA GOTOWANIA
Przepis
Biszkopty
Ciasta z
nadzieniem
(sernik, strucla,
szarlotka)
Ciastka/
tarteletki
Funkcja
Nagrzewanie Półka
(od dołu)
wstępne
Temp.
(°C)
Czas
(min)
-
2
160 - 180
30 - 90
Tak
1-3
160 - 180
30 - 90
-
2
160 - 200
30 - 85
Tak
1-3
160 - 200
35 - 90
-
2/3
160 - 180
15 - 45
Tak
1-3
150 - 170
20 - 45
-
2/3
180 - 200
30 - 40
Tak
1-3
180 - 190
35 - 45
Tak
2
90
110 - 150 Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Tak
1-3
90
Półka 3: Blacha na ruszcie
130 - 150 Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
-
2
220 - 250
Ptysie
Bezy
Pizza (pizza na
grubym i
cienkim cieście,
focaccia)
Akcesoria i uwagi
Forma do ciasta na ruszcie
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Półka 1: Forma do ciasta na ruszcie
Blacha-ociekacz/blacha do pieczenia
lub forma do ciasta na ruszcie
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Półka 1: Forma do ciasta na ruszcie
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Półka 3: Ruszt
Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Półka 3: Blacha na ruszcie
Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
15 - 30
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Tak
1-3
220 - 240
20 - 40
Półka 3: Blacha do pieczenia lub
blacha na ruszcie
Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Chleb
(bochenek)
0,5/1kg
-
2
180 - 220
50 - 70
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia lub ruszt
Chleb (bułki)
-
2
180 - 220
30 - 50
Chleb
Tak
1-3
180 - 200
30 - 60
Tak
2
250
10 - 15
Tak
1-3
250
10 - 20
Tak
2
180 - 200
35 - 45
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
1-3
180 - 190
45 - 60
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Półka 1: Forma do ciasta na ruszcie
Mrożona
pizza
Tarty wytrawne
(tarta
warzywna,
quiche lorraine)
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia lub ruszt
Półka 3: Blacha do pieczenia lub
blacha na ruszcie
Półka 1: Blacha-ociekacz/blacha do
pieczenia lub blacha na ruszcie
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia lub ruszt
Półka 3: Blacha na ruszcie
Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 20
Vol-au-vents/
przekąski z
ciasta
francuskiego
Lasagne/
Zapiekanki
Zapiekany
makaron/
Cannelloni
Jagnięcina/
Cielęcina/
Wołowina/
Wieprzowina
1kg
Udziec
jagnięcy /
golonka
Kurczak/
Królik/Kaczka
1 kg
Indyk/gęś 3
kg
Pieczeń
wieprzowa ze
skórką
2 kg
Ryba pieczona
/ potrawy
pieczone w
papierze (filet,
w całości)
Warzywa
faszerowane
(pomidory,
cukinie,
bakłażany)
Tosty
Filety/
kawałki ryb
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Półka 3: Blacha na ruszcie
Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Tak
2
190 - 200
20 - 30
Tak
1-3
180 - 190
20 - 40
-
2
190 - 200
40 - 65
Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
-
2
190 - 200
25 - 45
Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
-
2
190 - 200
70 - 100
Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
-
2
200 - 230
60 - 90
Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie (w razie potrzeby obrócić
potrawę po upływie 2/3 czasu
pieczenia)
-
2
210 - 230
50 - 100
Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
-
1/2
170 - 200
90 - 150
Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
-
2
170
Tak
2
180 - 200
40 - 60
Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
Tak
2
170 - 190
30 - 60
Blacha na ruszcie
-
4
3
(Wysoka)
2-5
-
140 - 180 Półka 2: Blacha-ociekacz
4
2
20 - 35
(Środkowa)
Kiełbaski/
Kebaby/
Żeberka/
Hamburgery
-
4
2 -3
(Środkowa
– Wysoka)
Pieczony
kurczak
1-1,3 kg
-
2
2
50 - 65
(Środkowa)
15 - 40
Ruszt
Półka 4: Ruszt (obrócić potrawę po
upływie połowy czasu pieczenia)
Półka 3: Blacha-ociekacz napełniona
wodą
Półka 4: Ruszt (obrócić potrawę po
upływie połowy czasu pieczenia)
Półka 3: Blacha-ociekacz napełniona
wodą
Półka 2: Ruszt (obrócić potrawę po
upływie 2/3 czasu pieczenia)
Półka 1: Blacha-ociekacz napełniona
wodą
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 21
Pieczony
kurczak
1-1,3 kg
-
2
Krwisty
rostbef 1 kg
-
2
2
35 - 50
(Środkowa)
Pieczone
ziemniaki
-
2
2
35 - 50
(Środkowa)
Zapiekanka
warzywna ze
skorupką
(typu gratin)
-
2
3
(Wysoka)
3
(Wysoka)
60 - 80
10 - 15
Półka 2: Rożen (jeśli jest w zestawie)
Półka 1: Blacha-ociekacz napełniona
wodą
Blacha na ruszcie (w razie potrzeby
obrócić potrawę po upływie 2/3
czasu pieczenia)
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
(w razie potrzeby obrócić potrawę po
upływie 2/3 czasu pieczenia)
Blacha na ruszcie
Półka 3: Blacha na ruszcie
Lasagne i
mięso
Tak
1-3
200
50 - 100*
Półka 1: Blacha-ociekacz lub blacha
na ruszcie
Półka 3: Blacha na ruszcie
Mięso i
ziemniaki
Tak
1-3
200
45 - 100*
Półka 1: Blacha-ociekacz lub blacha
na ruszcie
Półka 3: Blacha na ruszcie
Ryby i
warzywa
Pełne danie:
Lasagne
(Półka 4)
Mięso
(Półka 2) Tarta
(Półka 1)
Nadziewane
mięso
Tak
1-3
180
30 - 50*
Tak
1-2-4
190
40 - 120*
-
3
200
80 - 120* Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
-
3
200
50 - 100* Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
Wędliny
(królik,
kurczak,
jagnięcina)
Półka 1: Blacha-ociekacz lub blacha
na ruszcie
Półka 4: Blacha na ruszcie
Półka 2: Blacha do pieczenia
Półka 1: Blacha-ociekacz/blacha do
pieczenia lub forma do ciasta na ruszcie
* Podany czas pieczenia jest orientacyjny. Potrawę można wyjąć z piekarnika po innym czasie, w
zależności od własnych preferencji.
Przepisy z zastosowaniem sondy do mięsa
Wędliny
Końcowa temperatura wewnętrzna mięsa (°C)
Krwisty rostbef
Rostbef średnio wypieczony
Rostbef dobrze wypieczony
Pieczony indyk
Pieczony kurczak
Pieczeń wieprzowa
Pieczeń z cielęciny
* Tylko w niektórych modelach
48
60
68
75
83
75
68
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 22
SPRAWDZONE PRZEPISY
(zgodnie z normą IEC 60350-1:2011-12)
Nagrzewanie
Półka
wstępne
(od dołu)
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Przepis
Funkcja
**
Kruche ciastka
(Shortbread)
Temp.
(°C)
Czas
(min)
Akcesoria* i uwagi
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Półka 3: Blacha do pieczenia
Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha
do pieczenia
-
3
150
25 - 35
Tak
3
150
20 - 30
Tak
1-3
150
30 - 45
-
3
170
20 - 30
Tak
3
160
20 - 30
Tak
1-3
160
25 - 35
-
2
170
30 - 40
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
2
160
25 - 35
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
1-3
160
35 - 45
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Półka 1: Forma do ciasta na ruszcie
-
2
185
60 - 80
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
2
175
60 - 80
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
1-3
175
70 - 90
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Półka 1: Forma do ciasta na ruszcie
-
4
3
(Wysoka)
3-5
4
3
(Wysoka)
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
**
Ciasteczka
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Półka 3: Blacha do pieczenia
Półka 1: Blacha-ociekacz / blacha
do pieczenia
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
**
Biszkopt
beztłuszczowy
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
**
Jabłecznik 2
(Apple pie)
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Tosty (Toast)
Ruszt
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgery
(Burgers)
-
20 - 30
Półka 4: Ruszt (obrócić potrawę po
upływie połowy czasu pieczenia)
Półka 3: Blacha-ociekacz
napełniona wodą
* Jeżeli akcesoria nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem, mogą zostać zakupione w autoryzowanym
serwisie.
- funkcja wykorzystuje wyłącznie górne i dolne elementy grzejne, bez
**6th Sense CIASTO
wymuszonego obiegu powietrza.
Nie wymaga nagrzewania wstępnego.
Wskazania w tabeli podano dla urządzenia bez wysuwanych półek. Testy należy wykonywać bez nich.
Wstępnie nagrzać pusty piekarnik (zgodnie z normą IEC 60350-1:2011-12 § 7.2): przetestować
, TERMOOBIEG
, SZYBKIE NAGRZEWANIE
.
funkcje KONWENCJONALNE
Klasa wydajności energetycznej (zgodnie z normą EN 60350-1:2013-07): aby wykonać test, należy
użyć odpowiedniej tabeli.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL 23
RADY I SUGESTIE
Sposób czytania tabeli pieczenia
Tabela podaje najlepszą funkcję dla określonej
potrawy oraz informację, czy należy ją piec na
jednej, czy kilku półkach jednocześnie. Czasy
pieczenia są liczone od momentu włożenia potrawy do piekarnika, z wyjątkiem potraw wymagających nagrzewania wstępnego. Temperatury oraz
czasy pieczenia są orientacyjne i zależą od ilości
potrawy oraz rodzaju akcesoriów. Początkowo
należy stosować najniższe sugerowane wartości, a
jeśli potrawa nie jest wystarczająco dopieczona,
należy użyć wyższych. Zaleca się stosowanie
akcesoriów dołączonych w zestawie oraz, w miarę
możliwości, blach lub form do pieczenia z ciemnego metalu. Można stosować również naczynia lub
akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub
ceramiczne. Czas pieczenia nieco się wtedy wydłuży. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń podanych w tabeli pieczenia,
dotyczących wyboru akcesoriów i ich rozmieszczenia na odpowiednich półkach.
Mięso
-- Można stosować dowolne blachy lub naczynia
żaroodporne, dopasowane do rozmiarów pieczonego mięsa. W przypadku pieczeni zaleca się
wlanie na dno naczynia niewielkiej ilości bulionu,
aby nieco zwilżyć mięso i dodać mu smaku. Gdy
pieczeń jest już gotowa, zostawić ją w piekarniku
na ok. 10–15 min lub zawinąć w folię aluminiową.
-- Przygotowując mięso do grillowania należy
pamiętać, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy
kawałki mają tę samą grubość. Bardzo grube
kawałki mięsa wymagają dłuższego pieczenia.
Aby zapobiec przypaleniu powierzchni mięsa,
należy je odsunąć od grzałki grilla i umieścić ruszt
na niższym poziomie. Obrócić mięso po upływie
dwóch trzecich czasu pieczenia.
Zaleca się stosowanie blachy-ociekacza, która
będzie zbierała ściekające soki — należy do niej
wlać pół litra wody i umieścić bezpośrednio pod
rusztem, na którym ułożone jest mięso do grillowania. W razie potrzeby uzupełniać wodę.
Jednoczesne pieczenie różnych potraw
Funkcja „TERMOOBIEG” umożliwia jednoczesne
pieczenie różnych potraw wymagających tej samej
temperatury (np. ryb lub warzyw) na rożnych
półkach. Potrawy wymagające krótszego pieczenia
należy wyjąć wcześniej, pozostawiając te, które
powinny piec się dłużej.
Rożen (dostępny tylko w niektórych modelach)
Służy do pieczenia dużych kawałków mięsa i
drobiu, umożliwiając ich równomierne
dopieczenie. Nabić mięso na szpikulec rożna,
obwiązując je sznurkiem kuchennym (w
przypadku kurczaka) i upewnić się, że jest
unieruchomione. Następnie umieścić szpikulec w
gnieździe na przedniej ścianie piekarnika i oprzeć
na odpowiednim wsporniku.
Aby zredukować ilość dymu i zebrać spływające
soki, zaleca się umieszczenie na najniższej półce
blachy-ociekacza, do której należy wlać pół litra
wody. Szpikulec ma plastikowe pokrętło, które
należy zdjąć przed przystąpieniem do pieczenia i z
którego należy skorzystać po jego zakończeniu, by
wyjąć mięso z piekarnika bez ryzyka poparzenia.
--
--
--
--
--
Desery
Delikatne desery należy piec z wykorzystaniem
funkcji pieczenia konwencjonalnego tylko na
jednym poziomie. Stosować formy z ciemnego
metalu i stawiać je zawsze na ruszcie
dostarczonym wraz z piekarnikiem. Do
pieczenia na kilku poziomach należy wybierać
funkcję termoobiegu i ustawiać formy na
ruszcie w taki sposób, aby zapewnić swobodną
cyrkulację powietrza.
Aby sprawdzić, czy ciasto jest już gotowe,
wsunąć drewniany patyczek w ciasto w jego
najwyższym punkcie. Jeśli patyczek pozostaje
suchy, ciasto jest gotowe.
Nie smarować masłem ścianek form, w których
zastosowano nieprzywierającą powłokę. W
przeciwnym razie, ciasto może nierówno
wyrosnąć po bokach.
Jeśli ciasto opada w trakcie pieczenia,
następnym razem należy ustawić niższą
temperaturę, zmniejszyć ilość płynnych
składników używanych do jego produkcji lub
delikatniej mieszać ciasto.
Ciasta z soczystym nadzieniem (serniki, ciasta
owocowe) wymagają użycia funkcji „PIECZ.
KONWEKCYJNE”. Jeśli spód ciasta będzie zbyt
wilgotny, należy korzystać z niższej półki i
wyłożyć spód pokruszonymi herbatnikami
przed włożeniem nadzienia.
Pizza
Lekko nasmarować blachę tłuszczem, aby spód
pizzy był bardziej chrupiący. Po upływie dwóch
trzecich czasu pieczenia ułożyć na pizzy
mozzarellę.
Funkcja wyrastania
Przed umieszczeniem ciasta w piekarniku, zaleca
się przykrycie go wilgotną ściereczką. Czas
wyrastania przy użyciu tej funkcji jest krótszy o ok.
jedną trzecią w porównaniu z czasem wyrastania w
temperaturze pokojowej (20–25°C). Czas
wyrastania 1 kg ciasta na pizzę to ok. jedna
godzina.
PO UŻYCIU
PL 24
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
-- Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą.
-- Czyszczenie należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest zimne.
-- Odłączyć urządzenie od zasilania.
Zewnętrzne części piekarnika
• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką
z mikrofibry. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać
do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń.
Wytrzeć do sucha ściereczką.
Nie stosować żrących ani ściernych detergentów.
Jeśli tego rodzaju substancje zostały przypadkowo
rozprowadzone po powierzchni urządzenia, należy
natychmiast je usunąć za pomocą wilgotnej
ściereczki z mikrofibry.
Wnętrze piekarnika
• Po każdym użyciu piekarnika odczekać aż
ostygnie, po czym wyczyścić go (najlepiej
wtedy, gdy jest jeszcze ciepły), aby zapobiec
powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia
(np. potraw o dużej zawartości cukru).
• Nie stosować żrących ani ściernych detergentów.
• Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika należy
stosować odpowiedni detergent w płynie. Drzwi
piekarnika mogą zostać zdemontowane, aby
ułatwić jego czyszczenie (patrz KONSERWACJA).
• Górną grzałkę grilla (patrz KONSERWACJA) można
obniżyć (tylko w niektórych modelach), aby ułatwić
czyszczenie górnej części komory piekarnika.
UWAGA: podczas długiego pieczenia potraw
zawierających dużo wody (np. pizzy, warzyw itp.),
może dojść do osadzania się skroplin na wewnętrznej
stronie drzwi oraz na uszczelce. Po wystygnięciu
piekarnika należy je wytrzeć ściereczką lub gąbką.
Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani
skrobaków. Mogą one z czasem uszkodzić emaliowane
powierzchnie oraz szybę w drzwiach piekarnika.
Akcesoria
• Po każdym użyciu akcesoria należy zanurzyć w
roztworze wody z płynem do mycia naczyń,
chwytając je przez rękawice kuchenne, jeśli
akcesoria te są jeszcze gorące.
• Resztki żywności mogą być łatwo usunięte za
pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbki.
Czyszczenie tylnego panelu oraz
bocznych paneli katalitycznych
(jeśli urządzenie jest w nie wyposażone):
• Włączyć pusty piekarnik ustawiony na funkcję
Termoobieg z temperaturą 200°C i pozwolić,
żeby pracował przez ok. 1 godzinę
• Po zakończeniu zaczekać aż urządzenie
ostygnie, a następnie za pomocą gąbki usunąć
ewentualne resztki żywności.
Nie stosować detergentów antykorozyjnych lub ściernych, twardych szczotek lub szorstkich gąbek do mycia
naczyń ani środków w aerozolu do mycia piekarników,
ponieważ mogłyby uszkodzić powierzchnię katalityczną i pozbawić ją właściwości samoczyszczących.
Cykl czyszczenia - Funkcja pirolizy
OSTRZEŻENIE
-- Nie należy dotykać piekarnika w trakcie
cyklu pirolizy.
-- W trakcie cyklu pirolizy dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
-- Zwierzęta nie powinny zbliżać się do urządzenia
podczas i po zakończeniu cyklu pirolizy.
Funkcja ta pozwala na usunięcie zabrudzeń, jakie
powstały podczas pieczenia, poprzez podgrzanie
ich do temperatury ok. 500°C. Zabrudzenia spalają
się wytwarzając osady, które po wystygnięciu
piekarnika z łatwością można usunąć wilgotną
gąbką. Nie wybierać funkcji pirolizy po każdym
użyciu, a jedynie gdy piekarnik jest bardzo
zabrudzony lub w trakcie podgrzewania albo
pieczenia dochodzi do wytworzenia dymu lub
oparów.
• Jeśli piekarnik jest zainstalowany pod płytą
grzejną, w czasie działania funkcji
samoczyszczenia (pirolizy) wszystkie palniki lub
pola grzejne powinny być wyłączone.
• Przed włączeniem funkcji pirolizy należy wyjąć
wszystkie akcesoria (również kratki boczne).
• Dla uzyskania najlepszych rezultatów przy
czyszczeniu drzwiczek, przed zastosowaniem
funkcji pirolizy usunąć większe zabrudzenia za
pomocą wilgotnej gąbki.
Urządzenie jest wyposażone w dwie funkcje
pirolizy:
1. Cykl energooszczędny (PYRO EXPRESS/ECO):
zużywa około 25% mniej energii niż cykl
standardowy. Używaj tej funkcji regularnie (po
dwóch-trzech razach użycia piekarnika do
pieczenia mięsa).
2. Cykl standardowy (PYRO): jest odpowiedni do
czyszczenia nawet bardzo zabrudzonego
piekarnika.
• W każdym przypadku, po kilkukrotnym użyciu
piekarnika, i w zależności od stopnia
zabrudzenia zostaje wyświetlony komunikat
zalecający użycie cyklu samoczyszczenia.
UWAGA: Podczas trwania automatycznego
czyszczenia (pirolizy) drzwi są zablokowane; Nie
można ich otworzyć dopóki temperatura w komorze
nie osiągnie bezpiecznego poziomu.
PO UŻYCIU
PL 25
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
-- Stosować rękawice ochronne.
-- Opisane czynności przeprowadzać na zimnym urządzeniu.
-- Odłączyć urządzenie od zasilania.
DEMONTAŻ DRZWI
1. Całkowicie otworzyć drzwi piekarnika.
2. Unieść do oporu dwa zaczepy blokujące
zawiasy (Rys. 1).
3. Zamknąć drzwi tak, aby się zablokowały (A),
podnieść je (B) i obrócić (C) aż do zwolnienia z
obsady (D) (Rys. 2).
WYMIANA ŻARÓWKI
Wymiana tylnej żarówki:
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Odkręcić klosz (rys. 6), wymienić żarówkę (typ
żarówki - patrz uwaga poniżej) i ponownie
przykręcić klosz.
3. Ponownie podłączyć piekarnik do zasilania.
Rys. 1
Rys. 6
Rys. 2
Ponowny montaż drzwi:
1. Włożyć zawiasy w obsady.
2. Całkowicie otworzyć drzwi piekarnika.
3. Opuścić zaczepy po obu stronach.
4. Zamknąć drzwi.
OBNIŻANIE GÓRNEJ GRZAŁKI
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
1. Wyjąć boczne prowadnice półek (Rys. 3).
2. Lekko wysunąć grzałkę (Rys. 4) i obniżyć ją
(Rys. 5).
3. Aby ponownie umieścić grzałkę na miejscu,
należy ją podnieść, lekko pociągnąć do siebie i
oprzeć na obsadach bocznych.
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
UWAGA:
-- Stosować wyłącznie żarówki 25-40 W/230 V, typ
E-14, T300°C lub żarówki halogenowe 20-40
W/230 V, typ G9, T300°C.
-- Żarówka użyta w urządzeniu jest przeznaczona
specjalnie do urządzeń elektrycznych i nie jest
odpowiednia do oświetlania pomieszczeń
gospodarstwa domowego (Rozporządzenie
Komisji (WE) Nr 244/2009).
-- Żarówki można zakupić w autoryzowanym
serwisie.
WAŻNE:
-- Żarówek halogenowych nie należy dotykać
gołymi rękoma, ponieważ odcisk palca może
prowadzić do ich uszkodzenia.
-- Nie uruchamiać piekarnika przed ponownym
zainstalowaniem klosza.
PO UŻYCIU
PL 26
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Piekarnik nie działa
• Sprawdzić, czy dostępne jest zasilanie i czy
piekarnik jest prawidłowo podłączony do sieci.
• Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie,
sprawdzając czy usterka nie ustąpiła.
Nie działa elektroniczny programator
• Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera “F” oraz
numer, należy skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym serwisem.
W takim wypadku należy podać numer, który
następuje po literze „F”.
Nie można otworzyć drzwi:
• Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie,
sprawdzając czy usterka nie ustąpiła.
Ważne: podczas cyklu automatycznego
czyszczenia pyro (jeżeli jest dostępny) drzwi są
zablokowane.
Należy odczekać do momentu automatycznego
odblokowania (patrz rozdział „Cykl czyszczenia
piekarnika z funkcją pirolizy”).
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z serwisem
technicznym
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problemu zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale „Rozwiązywanie
problemów”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić czy usterka nie ustąpiła.
Jeśli po przeprowadzeniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym serwisem.
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model piekarnika;
• numer serwisowy (to numer znajdujący się po
słowie „Service” na tabliczce znamionowej),
podany na prawej, wewnętrznej krawędzi
komory piekarnika (widoczny przy otwartych
drzwiach). Numer serwisowy jest również
podany w karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
UWAGA: Jeśli konieczna będzie naprawa, należy
zwrócić się do autoryzowanego serwisu (zapewni to
gwarancję zastosowania oryginalnych części
zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej
naprawy).
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
-- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Przed złomowaniem należy odciąć przewody zasilające, aby sprzętu nie dało się podłączyć do zasilania.
-- Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
Download PDF

advertising