Whirlpool | AKZ 6220 WH | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 6200 IX Instruction for Use

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji
I
1
2
II
3
135
540
89° max
20
5,5
595
543
535
575
2
2
89° max
595
595
542
5,5
2
Min 550 mm
Max 30 mm
500 mm
600 mm
Min 550 mm
Min 560 mm
583 + 2 mm
Min 560 mm
500 mm
Max 30 mm
4
5
=
=
POLSKI
JĘZYKI
PL STRONA 1
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA MONTAŻU.................................... I
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA............................................. 2
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EKOPROJEKTEM..... 5
OCHRONA ŚRODOWISKA.............................................. 5
INSTALACJA........................................................ 6
PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY........... 6
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA..................................... 6
ZALECENIA OGÓLNE....................................................... 6
URZĄDZENIE ...................................................... 7
AKCESORIA.......................................................................... 7
WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH
AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA................................... 8
WYJMOWANIE BOCZNYCH KRATEK.......................... 8
MONTAŻ WYSUWANYCH PÓŁEK
(JEŻELI SĄ W WYPOSAŻENIU)...................................... 8
OPIS PANELU STEROWANIA.............................. 9
POKRĘTŁA I KLAWISZE DOTYKOWE.......................... 9
LEWY WYŚWIETLACZ...................................................... 9
PRAWY WYŚWIETLACZ................................................... 9
USTAWIANIE ZEGARA..................................................... 10
USTAWIENIA....................................................................... 10
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE........................................... 10
WYBIERANIE FUNKCJI..................................................... 10
SZYBKIE URUCHOMIENIE.............................................. 11
USTAWIANIE TEMPERATURY........................................ 11
USTAWIANIE POZIOMU GRILLA.................................. 11
FAZA NAGRZEWANIA PIEKARNIKA............................ 11
USTAWIANIE CZASU PIECZENIA................................. 12
CYKL PIECZENIA BEZ OKREŚLONEGO
CZASU TRWANIA............................................................... 12
CYKL PIECZENIA Z OKREŚLONYM
CZASEM TRWANIA........................................................... 12
USTAWIENIE GODZINY ZAKOŃCZENIA /
OPÓŹNIONY START.......................................................... 12
6TH SENSE - FUNKCJE........................................................ 13
FUNKCJE SPECJALNE...................................................... 13
SZYBKIE NAGRZEWANIE................................................ 13
AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PIEKARNIKA
(TYLKO W WYBRANYCH MODELACH)....................... 14
CYKL CZYSZCZENIA SMARTCLEANTM
(JEŻELI JEST DOSTĘPNY)................................................ 14
SONDA DO MIĘSA (DOSTĘPNA TYLKO W
NIEKTÓRYCH MODELACH)............................................ 15
OŚWIETLENIE..................................................................... 16
BLOKADA PRZYCISKÓW................................................. 16
TABELA OPISÓW FUNKCJI................................. 17
TABELA GOTOWANIA........................................ 19
SPRAWDZONE PRZEPISY
(ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60350-1:2011-12)..... 22
RADY I SUGESTIE................................................ 23
CZYSZCZENIE..................................................... 24
KONSERWACJA................................................... 25
DEMONTAŻ DRZWI.......................................................... 25
OBNIŻANIE GÓRNEJ GRZAŁKI
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)....................... 25
WYMIANA ŻARÓWKI....................................................... 25
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK.................. 26
SERWIS TECHNICZNY......................................... 26
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD.......................... 26
PL2
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Te instrukcje są również dostępne na stronie www: www.whirlpool.eu
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZOWAŻNE
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i ściśle przestrzegać.
Ten symbol informuje o potencjalnym zagrożeniu
bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich. Wszystkie
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym
symbolem oraz następującymi oznaczeniami:
NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza niebezpieczną sytuację która, o ile nie
zostanie uniknięta, spowoduje poważne obrażenia.
Oznacza niebezpieczną sytuację, która, o ile nie
OSTRZEŻENIE zostanie uniknięta, może doprowadzić do
poważnych obrażeń.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego
zagrożenia i informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz
porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle
przestrzegać poniższych instrukcji:
-- Instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu, w celu ewentualnego
użycia w przyszłości.
-- Podczas rozpakowywania i instalacji używać rękawic ochronnych.
-- Urządzenie musi być trzymane i instalowane przez co najmniej dwie osoby.
-- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej urządzenie należy
odłączyć od zasilania elektrycznego.
-- Prace montażowe i konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego pracownika technicznego i zgodnie z instrukcjami
producenta i obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
-- Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka. Skonsultować się z autoryzowanym serwisem.
-- Zgodnie z przepisami urządzenie musi być uziemione.
-- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, by umożliwić
podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
-- Aby instalacja była zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów BHP,
należy użyć rozłącznika wielobiegunowego, o minimalnym odstępie między
stykami wynoszącym 3 mm.
-- Nie należy używać przedłużaczy, ani rozdzielaczy.
-- Nie podłączać urządzenia do gniazda zdalnego sterowania lub programatora
czasowego.
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PL3
-- Nie ciągnąć za przewód zasilania.
-- Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do
komponentów elektrycznych urządzenia.
-- Jeśli powierzchnia płyty indukcyjnej jest pęknięta, nie należy jej używać. W
takiej sytuacji wyłączyć urządzenie, by uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym (dotyczy wyłącznie modeli z funkcją indukcyjną).
-- Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso.
-- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do
przygotowywania posiłków. Nie zezwala się na inne zastosowania (np.:
ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione. W przypadku nieprzestrzegania
tych zaleceń i środków ostrożności, producent nie ponosi odpowiedzialności
za obrażenia ciała osób lub zwierząt, ani za straty materialne.
-- Urządzenie i jego części mogą silnie nagrzewać się podczas pracy. Unikać
dotykania elementów grzejnych.
-- Bardzo małe dzieci (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie
powinny znajdować się w pobliżu do urządzenia bez stałego nadzoru osób
dorosłych.
-- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy
odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania
urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą
takiego urządzenia. Nie pozwalać, by urządzeniem bawiły się dzieci. Dzieci
nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
-- Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie dotykać jego grzałek,
ponieważ stwarzają ryzyko poparzenia. Należy uważać, aby do czasu
całkowitego ostygnięcia wszystkich jego komponentów w bezpośredniej
styczności z urządzeniem nie znalazły się ścierki lub inne łatwopalne
materiały.
-- Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otworzyć drzwiczki urządzenia i
pozwolić na stopniowe wydostanie się gorącego powietrza oraz pary z
wnętrza komory. Gdy drzwi urządzenia są zamknięte, gorące powietrze
wychodzi na zewnątrz przez otwór nad panelem sterowania. Nie należy
zasłaniać otworów wentylacyjnych.
-- Do wyjmowania naczyń i innych akcesoriów z gorącego piekarnika należy
używać odpowiednich rękawic. Unikać dotykania gorących elementów.
-- Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani nie przechowywać
ich w jego pobliżu: Przy przypadkowym włączeniu urządzenia, stwarzałoby
to zagrożenie pożarowe.
-- Nie podgrzewać ani gotować w urządzeniu hermetycznie zamkniętych
słoików ani innych tego typu pojemników. Ciśnienie, które wytworzy się w
środku, może doprowadzić do wybuchu słoika i w konsekwencji,
uszkodzenia urządzenia.
PL4
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
-- Nie używać pojemników z tworzyw syntetycznych.
-- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze
uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo
tłuszczu i oleju.
-- Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podczas procesu
suszenia żywności.
-- Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak,
wino, itp.), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej
temperaturze. W konsekwencji występuje ryzyko, że opary alkoholu
zapalą się w kontakcie z grzałką elektryczną.
-- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze
uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo
tłuszczu, oleju i alkoholu (np. rumu, koniaku lub wina).
-- Nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.
-- Nie należy dotykać piekarnika w trakcie cyklu pirolizy. W trakcie cyklu
pirolizy dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. Przed cyklem
czyszczenia należy usunąć z komory piekarnika nadmiar rozlanych
płynów (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją pirolizy).
-- Zwierzęta nie powinny zbliżać się do urządzenia podczas i po
zakończeniu cyklu pirolizy (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją
pirolizy).
-- Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do tego
piekarnika.
-- Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika nie używać środków
ściernych ani ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogą one
zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
-- Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
-- Do przykrywania żywności w naczyniu do gotowania nie należy
używać folii aluminiowej (dotyczy piekarników z naczyniem do
gotowania w komplecie).
Utylizacja urządzeń AGD
-- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający.
-- Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
PRZED UŻYCIEM
PL5
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EKOPROJEKTEM
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu, zgodnie z rozporządzeniami UE nr
65/2014 i nr 66/2014, zgodnie z normą EN 60350-1.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Utylizacja opakowania
Materiał z opakowania w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem ( ). Części
opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować
zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne
władze.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
-- Urządzenie należy wstępnie nagrzewać jedynie
w przypadkach, w których jest to zalecane w
tabeli pieczenia lub w przepisie.
-- Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno
form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej
pochłaniają ciepło.
Utylizacja urządzenia
-- Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako
zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE
(WEEE) w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
-- Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają
wyeliminować niekorzystny wpływ
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie człowieka.
-- Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji
do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie
wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
PRZED UŻYCIEM
PL6
INSTALACJA
Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony w czasie transportu i czy drzwi
zamykają się prawidłowo.
W przypadku problemów, należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty ze styropianowej podstawy dopiero tuż
przed montażem.
Przed zamontowaniem urządzenia, należy przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa na stronach 2,
3, 4.
Podczas instalacji urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu podanymi na stronach I,
II, III.
•
•
•
•
PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY
Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na działanie
wysokiej temperatury (min. 90°C).
Przed włożeniem piekarnika, mebel należy przyciąć i dokładnie usunąć trociny i wióry.
Po zainstalowaniu dolna część piekarnika nie powinna być już dostępna.
Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie zasłaniać wąskiej szczeliny między blatem a
górną częścią piekarnika.
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w
sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu
przy krawędzi piekarnika i jest widoczna przy
otwartych drzwiach.
• Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego
(typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) może dokonać
wyłącznie
wykwalifikowany elektryk.
Skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Piekarnik jest przystosowany do pracy Przy
poborze mocy powyżej 2,5 kW (oznaczone jako „16
A” w ustawieniach, tak jak pokazano na stronie
10) co odpowiada domowemu zasilaniu
powyżej 3 kW.
Jeśli w gospodarstwie domowym moc zasilania
jest niższa, należy zmniejszyć to ustawienie
(wartość „13 A" w ustawieniach).
ZALECENIA OGÓLNE
Przed pierwszym użyciem:
-- Usunąć kartonowe zabezpieczenia, folię oraz
nalepki z akcesoriów.
-- Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do
temperatury 200°C na ok. jedną godzinę.
Pozwoli to na usunięcie woni materiału
izolacyjnego oraz smarów ochronnych.
Podczas eksploatacji:
-- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
drzwiach, aby ich nie uszkodzić.
-- Nie opierać się o drzwi i nie wieszać żadnych
przedmiotów na uchwycie.
-- Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią
aluminiową.
-- Nigdy nie wlewać wody do wnętrza gorącego
piekarnika może dojść do uszkodzenia
powierzchni emaliowanej.
-- Nie należy przeciągać form ani patelni po dnie
piekarnika, ponieważ może to porysować jego
emaliowaną powierzchnię.
-- Pilnować, aby przewody elektryczne innych
urządzeń nie stykały się z gorącymi częściami
piekarnika lub nie zostały przygniecione przez
jego drzwi.
-- Nie narażać piekarnika na działanie warunków
atmosferycznych.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL7
URZĄDZENIE
1
2
11
3
10
9
8
7
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Panel sterowania
Wentylator
Grzałka okrągła (niewidoczna)
Kratki boczne(liczba półek jest określona na
przodzie piekarnika)
Drzwi
Grzałka dolna(niewidoczna)
Rożen (jeśli jest w zestawie)
Miejsce podłączenia sondy do mięsa (jeżeli jest
w zestawie)
Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
Oświetlenie
Grzałka górna/grill
UWAGA:
-- Podczas pieczenia wentylator chłodzący może uruchamiać się co jakiś czas, aby zmniejszyć pobór energii
elektrycznej.
-- Po zakończeniu pieczenia i wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący może nadal pracować przez pewien
czas.
-- Otwarcie drzwi piekarnika podczas pieczenia powoduje wyłączenie grzałek.
AKCESORIA
A.Ruszt
• grillowanie
• półka, na której można umieścić formy, blachy
lub inne naczynia.
Fig. A
Fig. B
B. Tacka do ociekania:
• zbiera ociekający tłuszcz
• pieczenie mięsa, ryb itp.
C. Blacha do pieczenia:
• pieczywo i ciasta
• mięso, ryby itp.
Fig. C
Fig. D
D.Wysuwane półki (tylko w niektórych modelach):
• dla łatwiejszej obsługi półek i tac.
E. Rożen (tylko w niektórych modelach)
• do pieczenia dużych kawałków mięsa i drobiu;
umożliwia ich równomierne dopieczenie.
Fig. E
Fig. F
F. Sonda do mięsa (tylko w niektórych modelach):
• do mierzenia temperatury wewnątrz potrawy.
Liczba akcesoriów może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE
Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL8
WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA
1. Włożyć ruszt poziomo, wygiętą częścią „A” do
góry (Rys. 1).
A
Fig. 1
2. Inne akcesoria, takie jak tacka do ociekania
czy blacha do pieczenia są wsuwane w taki
sam sposób jak ruszt(Rys. 2).
Fig. 2
WYJMOWANIE BOCZNYCH KRATEK
Przed włączeniem automatycznego czyszczenia
piekarnika (patrz rozdział 11) należy wyjąć z
komory piekarnika wszystkie akcesoria.
Aby wyjąć kratki boczne i (jeżeli są w zestawie)
nakrętki podtrzymujące patrz rysunki (Rys. 1, 2, 3).
Fig. 1
UWAGA: nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji
będzie skutkowało całkowitym uszkodzeniem
akcesoriów.
Fig. 2
1
2
Fig. 3
MONTAŻ WYSUWANYCH PÓŁEK (JEŻELI SĄ W WYPOSAŻENIU)
Częściowo lub całkowicie wysuwane półki ułatwiają
obsługę rusztu i tacek.
1. Wyjąć prowadnice boczne (Rys. 1)
(w przypadku całkowicie wysuwanych szyn,
konieczne jest odkręcenie śrub mocujących).).
2. Zdjąć plastikowe zabezpieczenie z
wysuwanych półek (Rys. 2).
3. Zawiesić górną część szyny na prowadnicy
bocznej. Upewnić się, że teleskopowe
prowadnice wysuwają się swobodnie w
kierunku przodu piekarnika.
Następnie mocno dociskać dolną część
wysuwanej półki do prowadnicy bocznej, aż
znajdzie się w odpowiednim położeniu. (Rys.
3).
1
2
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
4. Zamocować ponownie prowadnice boczne w
piekarniku (Fig. 4).
5. Umieścić akcesoria na szynach (Fig. 5, 6).
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL9
OPIS PANELU STEROWANIA
LEWY WYŚWIETLACZ PRZYCISKI DOTYKOWE POKRĘTŁO PRZYCISKI DOTYKOWE PRAWY WYŚWIETLACZ
POKRĘTŁA I KLAWISZE DOTYKOWE
POKRĘTŁO PRZEŁĄCZAJĄCE OBROTOWE
Służy do wyboru funkcji i regulacji
wszystkich parametrów gotowania.
PRZYCISK 6TH SENSE
Nacisnąć, aby wybrać, wykonać
ustawienia, przejść do funkcji lub
parametrów i je potwierdzić i uruchomić
program gotowania.
OŚWIETLENIE
aby włączyć/wyłączyć lampkę.
TEMP
aby ustawić temperaturę.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
aby włączyć/wyłączyć piekarnik.
START
aby uruchomić funkcje pieczenia.
POWRÓT
aby powrócić do poprzedniego ekranu.
CZAS
aby ustawić zegar, czas trwania pieczenia
lub przedłużyć czas cyklu pieczenia.
LEWY WYŚWIETLACZ
Ten wyświetlacz pokazuje główne funkcje
gotowania.
Funkcja, którą można wybrać jest wyświetlana
jaśniej.
Symbole określają funkcję. Pełny opis znajduje się
w tabeli na stronie 17.
PRAWY WYŚWIETLACZ
Ten wyświetlacz pokazuje zegar, elementy grupy
funkcji gotowania 6th Sense
i Funkcje specjalne
, szczegóły wszystkich funkcji, a także pomaga w
ustawieniu wszystkich parametrów gotowania .
Jeśli znajdująca się najbardziej na prawo ikona
funkcji specjalnych nie świeci się, to funkcja
automatycznego czyszczenia nie jest dostępna.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL10
1.1 USTAWIANIE ZEGARA
Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, zegar
musi zostać ustawiony.
1.3 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
Gdy urządzenie jest wyłączone, wyświetla się jedynie
24-godzinny zegar.
Obrócić
aby ustawić godziny.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć,
aby włączyć piekarnik (przytrzymać
przez ½ sek.).
Gdy piekarnik jest włączony, oba wyświetlacze są
aktywne.
Pokrętło i wszystkie klawisze dotykowe są gotowe do
działania.
Obrócić
aby ustawić minuty.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
UWAGA: Aby zmienić wcześniej ustawiony czas, gdy
piekarnik jest wyłączony, należy przytrzymać
przez przynajmniej 1 sekundę i powtórzyć powyższe
kroki. Po przerwie w zasilaniu zegar powinien zostać
ustawiony ponownie.
1.2 USTAWIENIA
Jeżeli to konieczne, jednostki temperatury i
parametry zasilania elektrycznego można zmienić z
wartości domyślnych(°C i 16A).
gdy
Przytrzymać przez przynajmniej 5 sekund ).
piekarnik jest wyłączony (patrz rozdział 1.3).
Obrócić,
aby wybrać °C lub °F.
Nacisnąć
, aby potwierdzić wartość.
UWAGA: nacisnąć,
aby w każdym przypadku
zakończyć aktywny cykl pieczenia, wyłączając
urządzenie.
2 WYBIERANIE FUNKCJI
Aby wybrać cykle pieczenia i kolejne funkcje.
Opis znajduje się w tabeli na stronie 17i stronie 18.
Nacisnąć,
aby włączyć piekarnik.
Obrócić,
aby wybrać główną funkcję: funkcja,
którą można wybrać, jest wyświetlane jaśniej.
Nacisnąć,
aby potwierdzić wybór.
UWAGA: wybrać 6 Sense
lub Funkcje specjalne,
aby wejść do odpowiednich grup funkcji
gotowania na prawym wyświetlaczu (patrz
odpowiedni rozdział (7, 8) na stronie 13).
Obrócić,
aby wybrać moc zasilania (16A lub 13A).
Nacisnąć
, aby potwierdzić wartość.
UWAGA: Po potwierdzeniu ustawień może być
konieczne ponowne ustawienie zegara.
Postępować tak jak opisano w rozdziale
“szybkie uruchomienie” (rozdział 3), aby
uruchomić funkcję pieczenia natychmiast lub
przejść do kreatora ustawień trybu tak jak opisano
w rozdziałach 4, 5, i 6.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
3 SZYBKIE URUCHOMIENIE
Aby pominąć kreatora ustawień trybów i szybko
uruchomić cykl.
aby bardzo szybko uruchomić
Nacisnąć,
dowolną funkcję.
Piekarnik rozpocznie cykl pieczenia bez
określonego czasu trwania (patrz rozdział 5.1)
wykorzystując domyślną temperaturę, a na
wyświetlaczu pojawi się czas upływający od
rozpoczęcia cyklu.
aby natychmiast uruchomić cykl
Nacisnąć,
pieczenia, przy ustawieniach poprzedniego cyklu
pracy.
PL11
4.1 USTAWIANIE POZIOMU GRILLA
Aby ustawić poziom mocy dla funkcji pieczenia
Grill
i Turbo Grill .
Istnieją trzy zdefiniowane poziomy mocy dla
grillowania:
-1- (niski), -2- (średni), -3- (wysoki).
Na prawym wyświetlaczu pokazana jest domyślna
wartość pomiędzy dwoma migającymi znakami "- -".
Obrócić,
aby ustawić żądany poziom.
aby potwierdzić i przejść do
Nacisnąć,
ustawień czasu trwania (rozdział 5) lub nacisnąć,
aby przejść do Szybkie uruchomienie.
4 USTAWIANIE TEMPERATURY
.Aby dopasować temperaturę dla wszystkich cykli
pieczenia z wyjątkiem Grill
, Turbo Grill
,
Utrzymywanie w Cieple
i Wyrastanie
.
Nacisnąć,
aby potwierdzić wybraną funkcję.
Ikona °C/°F miga.
Obrócić,
aby ustawić żądaną temperaturę.
Nacisnąć,
aby potwierdzić i przejść do
ustawień czasu trwania (patrz rozdział 5) lub
nacisnąć,
aby przejść do Szybkie
uruchomienie.
aby wyregulować
UWAGA: obrócić,
temperaturę podczas cyklu gotowania.
UWAGA: obrócić,
aby ustawić poziom grilla
podczas cyklu gotowania.
4.2 FAZA NAGRZEWANIA PIEKARNIKA
,
, Szybkie
Nagrzewanie ) faza wstępnego nagrzewania
uruchamia się automatycznie, co pozwala na szybkie
osiągnięcie wymaganej temperatury.
Dla określonych funkcji (Konwencjonalne ,
Termoobieg
, Pieczenie konwekcyjne
Strzałka migająca w pętli obok temperatury
docelowej wskazuje na fazę wstępnego nagrzewania.
Gdy piekarnik osiągnie temperaturę docelową,
włącza się sygnał dźwiękowy.
Umieścić potrawę w piekarniku i zamknąć
drzwiczki: piekarnik automatycznie rozpocznie
wybrany cykl pieczenia.
UWAGA: Włożenie produktów żywnościowych do
piekarnika przed końcem fazy wstępnego
nagrzewania może niekorzystnie wpływać na
wydajność gotowania.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL12
5 USTAWIANIE CZASU PIECZENIA
Aby ustawić czas trwania funkcji po ustawieniu
temperatury.
Ikona
miga.
Naciśnij
lub
aby uruchomić bez
określonego czasu trwaniacykl pieczenia (5.1).
Obrócić,
aby ustawić czas trwania.
Nacisnąć,
aby potwierdzić czas trwania
pieczenia (5.2) i przejść do ustawiania czasu
zakończenia lub
do Szybkiego uruchomienia.
UWAGA: nacisnąć,
aby dopasować czas
pieczenia podczas cyklu pieczenia.
5.1 CYKL PIECZENIA BEZ OKREŚLONEGO
CZASU TRWANIA
Podczas cyklu pieczenia bez określonego czasu
trwania prawy wyświetlacz pokazuje kolejne
minuty upływającego czasu i migające “:”.
Naciśnij,
aby zakończyć cykl pieczenia w
dowolnym momencie i wyłączyć piekarnik.
aby przełączyć z cyklu bez
UWAGA: naciśnij,
określonego czasu trwania na cykl z określonym
czasem trwania i ustawić czas zakończenia cyklu.
5.2 CYKL PIECZENIA Z OKREŚLONYM
CZASEM TRWANIA
Podczas cyklu pieczenia z określonym czasem
trwania prawy wyświetlacz pokazuje upływające
minuty od rozpoczęcia cyklu i migające “:”.
Naciśnij,
aby zakończyć cykl pieczenia w
dowolnym momencie.
Po upływie czasu pieczenia na prawym
wyświetlaczu pojawia się komunikat „End” i włącza
się sygnał dźwiękowy.
UWAGA: czas trwania nie obejmuje czasu
nagrzewania wstępnego.
6 USTAWIENIE GODZINY ZAKOŃCZENIA /
OPÓŹNIONY START
Aby ustawić określony czas zakończenia funkcji.
Na prawym wyświetlaczu pokazywany jest czas
ikona miga.
cyklu pieczenia a
Obrócić,
aby ustawić pożądany czas zakończenia.
Nacisnąć,
, aby potwierdzić czas zakończenia.
UWAGA: czas pokazywany na wyświetlaczu zawiera
ustawiony czas trwania pieczenia. Podczas trwania
opóźnienia można zawsze:
aby przesunąć czas zakończenia.
Obrócić,
Nacisnąć,
aby zmienić temperaturę.
aby zmienić czas trwania.
Nacisnąć,
Jeżeli funkcja zawiera fazę wstępnego nagrzewania,
zostanie ona pominięta w przypadku ustawienia
czasu opóźnienia.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
7 6TH SENSE - FUNKCJE
Aby wybrać jeden z 6 różnych, specjalnych cykli
pieczenia ze zdefiniowanymi fabrycznie
ustawieniami. Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na
stronie 17.
Obrócić,
aby wybrać funkcję 6th Sense.
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Obrócić,
aby wybrać żądaną funkcję 6th Sense.
Nacisnąć,
aby potwierdzić i przejść do
ustawień parametrów czas trwania/czas
zakończenia lub
Szybkie uruchomienie.
UWAGA: wstępne nagrzewanie piekarnika nie jest
konieczne dla funkcji 6th Sense. Patrz tabela na
stronie 19zawierająca zalecane temperatury
pieczenia i czasy trwania cyklu.
6TH SENSE - POWRÓT DO ODPOWIEDNIEJ
TEMPERATURY
Gdy podczas cyklu pieczenia 6th Sense temperatura
wewnątrz piekarnika obniży się z powodu otwarcia
drzwiczek, funkcja powrotu do odpowiedniej
temperatury 6th Sense automatycznie przywróci
poprzednio ustawioną wartość.
W trakcie przywracania właściwej temperatury 6th
Sense, na wyświetlaczu pojawi się „wężowa
animacja” do momentu osiągnięcia docelowej
wartości.
UWAGA: aby zagwarantować odpowiednią
wydajność pieczenia, podczas cyklu z ograniczonym
czasem trwania, czas pieczenia zostanie przedłużony
o czas, w którym otwarte były drzwiczki piekarnika.
PL13
8 FUNKCJE SPECJALNE
Aby wybrać jeden z różnych specjalnych cykli
pieczenia. Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na
stronie 18.
Obrócić,
aby wybrać funkcję specjalną.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Obrócić,
specjalną.
aby wybrać żądaną funkcję
Nacisnąć,
aby potwierdzić i ustawić parametry
Szybkie uruchomienie.
lub nacisnąć
8.1 SZYBKIE NAGRZEWANIE
Do szybkiego nagrzewania piekarnika. Patrz pełny
opis na stronie18.
.
Wejść do funkcji specjalnych
Obrócić,
aby wybrać
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Obrócić,
aby wybrać żądaną temperaturę.
.
Nacisnąć,
aby uruchomić cykl szybkiego
nagrzewania wstępnego lub nacisnąć,
aby
ustawić czas trwania następnego cyklu pieczenia.
Gdy piekarnik osiągnie temperaturę docelową,
włącza się sygnał dźwiękowy.
Umieścić potrawę w piekarniku i zamknąć drzwiczki:
piekarnik automatycznie rozpocznie wybrany cykl
pieczenia utrzymując osiągnięta temperaturę.
Przed zakończeniem cyklu szybkiego nagrzewania
nie należy wkładać produktów żywnościowych do
piekarnika.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL14
9 AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PIEKARNIKA (TYLKO W WYBRANYCH MODELACH)
Jeśli znajdująca się najbardziej na prawo ikona funkcji specjalnych nie świeci się, to funkcja
automatycznego czyszczenia nie jest dostępna.
CYKL CZYSZCZENIA SMARTCLEANTM
(JEŻELI JEST DOSTĘPNY)
Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na stronie 18.
Przy zimnym piekarniku, rozprowadzić 200 ml
wody na dnie piekarnika, a następnie zamknąć
drzwiczki.
.
Wejść do funkcji specjalnych
Obrócić,
aby wybrać
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Nacisnąć,
aby natychmiast uruchomić cykl
SMARTCLEANTM lub nacisnąć,
.
Po zakończeniu cyklu usunąć pozostałą wodę z
piekarnika, a następnie rozpocząć czyszczenie przy
użyciu gąbki zwilżonej gorącą wodą (ponad
15-minutowe opóźnienie może zmniejszyć
skuteczność czyszczenia).
Aby usunąć szczególnie trwałe zabrudzenia należy
powtórzyć cykl SMARTCLEAN,TM a w fazie usuwania
zabrudzeń dodać kilka kropel neutralnego środka
czyszczącego.
UWAGA: zbyt mała lub zbyt duża ilość wody może
zmniejszyć skuteczność cyklu czyszczenia.
Czas trwania cyklu czyszczenia nie może być
ustawiany.
aby ustawić czas
zakończenia/opóźniony start (patrz rozdział 6).
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL15
SONDA DO MIĘSA (DOSTĘPNA TYLKO W
NIEKTÓRYCH MODELACH)
Sonda do mięsa pozwala mierzyć dokładną
temperaturę wewnątrz potrawy podczas pieczenia.
Sonda do mięsa może być używana tylko z niektórymi
, Termoobieg
funkcjami pieczenia (Konwencjonalne
, Pieczenie konwekcyjne
, Turbo Grill
,
th
th
6 Sense Mięso
i 6 Sense Maxicooking
).
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, konieczne jest
właściwe umieszczenie sondy. Sondę należy
wsunąć do końca w najbardziej mięsistą część
mięsa, unikając kości i tłuszczu (Rys. 1).
W przypadku drobiu, sondę należy wsunąć z boku,
w środek piersi uważając, aby jej końcówka nie
wystawała w pustej przestrzeni (Rys. 2).
W przypadku mięsa o nieregularnej grubości,
należy przed wyjęciem z piekarnika sprawdzić, czy
zostało poprawnie wypieczone. Podłączyć
końcówkę sondy do złącza w otworze w ściance
piekarnika, po prawej stronie.
Fig. 1
Fig. 2
WAŻNE: podczas wkładania sondy do mięsa należy
uważać na ściany piekarnika i potrawę: mogą być gorące.
Po podłączeniu sondy do gniazdka w piekarniku,
włącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
i docelowa temperatura.
pojawia się ikona
Jeżeli sonda do mięsa zostanie podłączona podczas
wyboru funkcji, wyświetlacz przełączy się na
domyślną docelową temperaturę sondy do mięsa.
Nacisnąć,
aby rozpocząć ustawianie.
Obrócić,
ustawić docelową temperaturę
sondy do mięsa.
Nacisnąć,
aby potwierdzić.
Obrócić,
piekarnika.
aby ustawić temperaturę w komorze
Nacisnąć,
pieczenia.
lub
aby potwierdzić i zacząć cykl
Podczas cyklu pieczenia, na wyświetlaczu jest
pokazywana docelowa temperatura sondy do
mięsa.
Gdy mięso osiągnie docelową temperaturę, cykl
pieczenia zakończy się, a na wyświetlaczu pojawi
się napis „Koniec".
Aby ponownie uruchomić cykl pieczenia z pozycji
„Koniec", obracając
można ustawić docelową
temperaturę sondy do mięsa tak, jak pokazano
powyżej.
Nacisnąć
lub
aby potwierdzić i ponownie
uruchomić cykl pieczenia.
UWAGA: podczas cyklu pieczenia z sondą do mięsa
jest możliwe obrócenie,
aby zmienić docelową
temperaturę sondy do mięsa.
Nacisnąć,
piekarnika.
aby ustawić temperaturę w komorze
Aby sprawdzić najlepsze temperatury dla danego
rodzaju mięsa, patrz tabela na stronie 19.
Sonda do mięsa może zostać włożona w dowolnym
momencie, również podczas cyklu pieczenia. W
takim przypadku, konieczne jest ponowne
ustawienie parametrów funkcji pieczenia.
Jeżeli sonda do mięsa nie może zostać wykorzystana
przy danej funkcji, piekarnik wyłączy cykl pieczenia i
włączony zostanie sygnał dźwiękowy alarmu. W
takim przypadku, należy odłączyć sondę do mięsa
aby ustawić inną funkcję.
lub nacisnąć
Sonda do mięsa nie może być wykorzystywana przy
opóźnieniu startu i w fazie wstępnego nagrzewania.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL16
9 OŚWIETLENIE
aby włączyć lub wyłączyć
Nacisnąć,
oświetlenie piekarnika.
10 BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować przyciski panelu sterowania.
Przytrzymać
przez przynajmniej 5 sekund.
Podczas działania funkcji Eco Termoobieg
oświetlenie zostanie wyłączone po 1 minucie.
Podczas cyklu czyszczenia Pyro
(jeżeli jest
dostępny) oświetlenie piekarnika nie może zostać
włączone.
Podczas cyklu pieczenia z sondą do mięsa
(jeżeli jest dostępna) oświetlenie jest zawsze
włączone.
Aby odblokować.
Przytrzymać
przez przynajmniej 5 sekund.
Ze względów bezpieczeństwa, pomiędzy
cyklami pieczenia piekarnik powinien być zawsze
wyłączony za pomocą przycisku WŁ/WYŁ.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL17
Funkcje tradycyjne
TABELA OPISÓW FUNKCJI
KONWENCJONALNE
Do pieczenia dowolnego rodzaju potraw na jednej półce. Należy używać drugiej półki. Ta funkcja
automatycznie aktywuje fazę wstępnego nagrzania piekarnika. Produkty żywnościowe mogą
zostać umieszczone w piekarniku dopiero po zakończeniu nagrzewania.
GRILL
Do grillowania antrykotu, szaszłyków, kiełbasek; podpiekania warzyw lub tostowania pieczywa.
Zaleca się umieszczenie potrawy na 4. poziomie. Podczas grillowania mięs zaleca się używanie
blachy-ociekacza, na której będzie się zbierał kapiący tłuszcz. Umieścić blachę na trzecim
poziomie i wlać do niej około pół litra wody. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika. Podczas
pieczenia drzwi piekarnika muszą być zamknięte.
TERMOOBIEG
PIECZ. KONWEKCYJNE
6th Sense - ZAPIEKANKA
Funkcje 6th Sense
6th Sense - MIĘSO
6th Sense - MAXI COOKING
6th Sense - CHLEB
6th Sense - PIZZA
6th Sense - CIASTO
Do jednoczesnego pieczenia różnych potraw wymagających tej samej temperatury, na dwóch
półkach (np. ryby, warzywa, ciasta). Funkcja ta pozwala na pieczenie bez wzajemnego
przenikania się zapachów pieczonych potraw. Gdy pieczenie odbywa się na jednej półce, należy
korzystać z poziomu 2. W przypadku pieczenia na dwóch półkach, należy używać półek na
poziomach 1 i 3. Ta funkcja automatycznie aktywuje fazę wstępnego nagrzania piekarnika.
Produkty żywnościowe mogą zostać umieszczone w piekarniku dopiero po zakończeniu
nagrzewania.
Do pieczenia mięsa i tart z płynnym nadzieniem (słonych lub słodkich) na jednym poziomie.
Funkcja ta wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch wentylatora, zapobiegający
nadmiernemu przesychaniu potraw. Należy używać drugiej półki. Ta funkcja automatycznie
aktywuje fazę wstępnego nagrzania piekarnika. Produkty żywnościowe mogą zostać
umieszczone w piekarniku dopiero po zakończeniu nagrzewania.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb przyrządzania potraw i temperaturę do
przygotowania dań z zapiekanym makaronem (lasagne, cannelloni itp.). Temperatura może być
modyfikowana w określonym zakresie, aby można ją było idealnie dopasować do różnych
przepisów i indywidualnego gustu. Należy używać drugiej półki. Nie trzeba wstępnie nagrzewać
piekarnika.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb przyrządzania potraw i temperaturę do
przygotowania pieczonych dań z różnego rodzaju mięs (drób, wołowina, cielęcina, wieprzowina,
jagnięcina itp.). Temperatura może być modyfikowana w określonym zakresie, aby można ją było
idealnie dopasować do różnych przepisów i indywidualnego gustu. Funkcja ta wykorzystuje
przerywany, delikatny nadmuch wentylatora, zapobiegający nadmiernemu przesychaniu
potraw. Należy używać drugiej półki. Piekarnik nie musi być wstępnie nagrzewany.
Funkcja ta automatycznie wybiera najlepszy tryb przyrządzania potraw i temperaturę pieczenia
dużych kawałków mięs (powyżej 2,5 kg). Zaleca się obracanie mięsa podczas pieczenia, aby
uzyskać równomierne przyrumienienie po obu stronach. Od czasu do czasu należy podlać
mięso, aby nie dopuścić do jego nadmiernego wysuszenia. Korzystać z 1. lub 2. poziomu w
zależności od wielkości potrawy. Piekarnik nie musi być wstępnie nagrzewany.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb i temperaturę do wypiekania pieczywa
(bagietki, bułki, chleb itp). Temperatura może być modyfikowana w określonym zakresie, aby
można ją było idealnie dopasować do różnych przepisów i indywidualnego gustu. Należy
używać drugiej półki. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb i temperaturę do pieczenia pizzy (pizza na
cienkim i grubym cieście, focaccia itp). Temperatura może być modyfikowana w określonym
zakresie, aby można ją było idealnie dopasować do różnych przepisów i indywidualnego gustu.
Należy używać drugiej półki. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika.
Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszy tryb i temperaturę do pieczenia danego rodzaju
ciasta (herbatniki, biszkopty, tarty owocowe itp). Temperatura może być modyfikowana w
określonym zakresie, aby można ją było idealnie dopasować do różnych przepisów i
indywidualnego gustu. Korzystać z 2. lub 3. poziomu pieczenia. Nie trzeba wstępnie nagrzewać
piekarnika.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL18
SZYBKIE NAGRZEWANIE
Funkcje specjalne
TURBOGRILL
ECO TERMOOBIEG
UTRZYM. W CIEPLE
WYRASTANIE
CYKL CZYSZCZENIA
SMARTCLEANTM
(jeżeli jest dostępny)
Do szybkiego wstępnego nagrzewania piekarnika. Po zakończeniu nagrzewania piekarnik
automatycznie wybiera funkcję grzania konwencjonalnego. Produkty żywnościowe mogą
zostać umieszczone w piekarniku dopiero po zakończeniu nagrzewania.
Do pieczenia dużych kawałków mięsa (udziec, rostbef, kurczak). Umieścić potrawę na
środkowym poziomie. Zaleca się stosowanie blachy-ociekacza, która będzie zbierała ociekający
tłuszcz. Umieścić blachę na pierwszym lub drugim poziomie i wlać do niej około pół litra wody.
Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika. Podczas pieczenia drzwi piekarnika muszą być
zamknięte. Wraz z tą funkcją można stosować rożen, jeśli jest w zestawie.
Do pieczenia potraw nadziewanych oraz mięsa w kawałkach na jednym poziomie. Funkcja ta
wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch wentylatora, zapobiegający nadmiernemu
przesychaniu potraw. W przypadku tej funkcji ECO podczas pieczenia oświetlenie pozostaje
wyłączone. Można je tymczasowo włączyć ponownie, naciskając przycisk potwierdzenia. Aby
użyć cyklu ECO i obniżyć zużycie energii, nie należy otwierać drzwiczek pierkarnika, aż do
zakończenia pieczenia potrawy. Zaleca się korzystanie z poziomu 3. Nie trzeba wstępnie
nagrzewać komory kuchenki.
Pozwala na utrzymywanie ciepła i świeżości przyrządzonych potraw (np. mięsa, potraw
smażonych, zapiekanek). Zaleca się umieszczenie potrawy na środkowym poziomie. Funkcja nie
włączy się, gdy temperatura w komorze przekracza 65°C.
Zapewnia optymalne wyrastanie różnych rodzajów ciast. Umieścić ciasto na 2. poziomie. Nie
trzeba wstępnie nagrzewać komory kuchenki. Aby zachować jakość wyrastania, funkcji nie
powinno się włączać, gdy piekarnik jest jeszcze gorący po cyklu pieczenia.
Do usuwania zabrudzeń powstałych podczas pieczenia dzięki wykorzystaniu cyklu
niskotemperaturowego. Połączone właściwości specjalnej emalii i pary wodnej uwalnianej
podczas cyklu ułatwia usuwanie zabrudzeń. Umieścić 200 ml wody na dnie piekarnika i
uruchomić funkcję, gdy piekarnik jest zimny.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL19
TABELA GOTOWANIA
Przepis
Biszkopty
Ciasta z
nadzieniem
(sernik, strucla,
szarlotka)
Ciastka/tarteletki
Ptysie
Funkcja
Nagrzewanie Poziom
(od dołu)
wstępne
Temp.
(°C)
Czas
(min)
-
2
160 - 180
30 - 90
Tak
1-3
160 - 180
30 - 90
-
2
160 - 200
30 - 85
Tak
1-3
160 - 200
35 - 90
-
2/3
160 - 180
15 - 45
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Forma do ciasta na ruszcie
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Poziom 1: Forma do ciasta na ruszcie
Blacha-ociekacz/blacha do pieczenia lub
forma do ciasta na ruszcie
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Poziom 1: Forma do ciasta na ruszcie
Tak
1-3
150 - 170
20 - 45
Półka 3: Ruszt
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
-
2/3
180 - 200
30 - 40
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Tak
1-3
180 - 190
35 - 45
Półka 3: Blacha na ruszcie
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Tak
2
90
110 - 150
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Tak
1-3
90
130 - 150
Półka 3: Blacha na ruszcie
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
-
2
220 - 250
15 - 30
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Bezy
Pizza (pizza na
grubym i cienkim
cieście, focaccia)
Akcesoria i uwagi
Tak
1-3
220 - 240
20 - 40
Półka 3: Blacha do pieczenia lub blacha na
ruszcie
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
Chleb (bochenek)
0,5/1kg
-
2
180 - 220
50 - 70
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia lub
ruszt
Chleb (bułki)
-
2
180 - 220
30 - 50
Chleb
Tak
1-3
180 - 200
30 - 60
Tak
2
250
10 - 15
Tak
1-3
250
10 - 20
Tak
2
180 - 200
35 - 45
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
1-3
180 - 190
45 - 60
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Poziom 1: Forma do ciasta na ruszcie
Mrożona pizza
Tarty wytrawne
(tarta warzywna,
quiche lorraine)
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia lub
ruszt
Półka 3: Blacha do pieczenia lub blacha na
ruszcie
Półka 1: Blacha-ociekacz/blacha do
pieczenia lub blacha na ruszcie
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia lub
ruszt
Półka 3: Blacha na ruszcie
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL20
Przepis
Vol-au-vents/
przekąski z ciasta
francuskiego
Lasagne/
Zapiekanki
Zapiekany
makaron/
Cannelloni
Jagnięcina/
Cielęcina/
Wołowina/
Wieprzowina 1kg
Funkcja
Nagrzewanie Poziom
(od dołu)
wstępne
Tak
2
Temp.
(°C)
Czas
(min)
190 - 200
20 - 30
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Akcesoria i uwagi
Tak
1-3
180 - 190
20 - 40
Półka 3: Blacha na ruszcie
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
-
2
190 - 200
40 - 65
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
-
2
190 - 200
25 - 45
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
-
2
190 - 200
70 - 100
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
Udziec jagnięcy /
golonka
-
2
200 - 230
60 - 90
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
(w razie potrzeby obrócić potrawę po
upływie 2/3 czasu pieczenia)
Kurczak/Królik/
Kaczka 1 kg
-
2
210 - 230
50 - 100
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
Indyk/gęś 3 kg
-
1/2
170 - 200
90 - 150
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
-
2
170
140 - 180
Półka 2: Blacha-ociekacz
Tak
2
180 - 200
40 - 60
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
Tak
2
170 - 190
30 - 60
Blacha na ruszcie
Tosty
-
4
3
(Wysoka)
2-5
Filety/
kawałki ryb
-
4
2
(Środkowa)
20 - 35
Kiełbaski/Kebaby/
Żeberka/
Hamburgery
-
4
2 -3
(Środkowa
– Wysoka)
15 - 40
Pieczony kurczak
1-1,3 kg
-
2
2
(Środkowa)
50 - 65
Pieczony kurczak
1-1,3 kg
-
2
3
(Wysoka)
60 - 80
Pieczeń
wieprzowa ze
skórką
2 kg
Ryba pieczona /
potrawy pieczone
w papierze (filet,
w całości)
Warzywa
faszerowane
(pomidory,
cukinie,
bakłażany)
Ruszt
Półka 4: Ruszt (obrócić potrawę po upływie
połowy czasu pieczenia)
Poziom 3: Blacha-ociekacz napełniona wodą
Półka 4: Ruszt (obrócić potrawę po upływie
połowy czasu pieczenia)
Poziom 3: Blacha-ociekacz napełniona wodą
Półka 2: Ruszt (obrócić potrawę po upływie
2/3 czasu pieczenia)
Poziom 1: Blacha-ociekacz napełniona wodą
Poziom 2: Rożen (jeśli jest w zestawie)
Poziom 1: Blacha-ociekacz napełniona wodą
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
Przepis
Funkcja
PL21
Nagrzewanie Poziom
(od dołu)
wstępne
Temp.
(°C)
Czas
(min)
Akcesoria i uwagi
Krwisty rostbef
1 kg
-
2
2
(Środkowa)
35 - 50
Blacha na ruszcie (w razie potrzeby obrócić
potrawę po upływie 2/3 czasu pieczenia)
Pieczone
ziemniaki
-
2
2
(Środkowa)
35 - 50
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia (w
razie potrzeby obrócić potrawę po upływie
2/3 czasu pieczenia)
Zapiekanka
warzywna ze
skorupką (typu
gratin)
-
2
3
(Wysoka)
10 - 15
Blacha na ruszcie
Półka 3: Blacha na ruszcie
Lasagne i mięso
Tak
1-3
200
50 - 100*
Poziom 1: Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
Półka 3: Blacha na ruszcie
Mięso i ziemniaki
Tak
1-3
200
45 - 100*
Ryby i warzywa
Tak
1-3
180
30 - 50*
Pełne danie:
Lasagne (Półka 4)
Mięso (Półka 2)
Tarta (Półka 1)
Tak
1-2-4
190
40 - 120*
Nadziewane
mięso
-
3
200
80 - 120*
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
Wędliny (królik,
kurczak,
jagnięcina)
-
3
200
50 - 100*
Blacha-ociekacz lub blacha na ruszcie
Poziom 1: Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
Półka 3: Blacha na ruszcie
Poziom 1: Blacha-ociekacz lub blacha na
ruszcie
Półka 4: Blacha na ruszcie
Półka 2: Blacha do pieczenia
Półka 1: Blacha-ociekacz/blacha do
pieczenia lub forma do ciasta na ruszcie
* Podany czas pieczenia jest orientacyjny. Potrawę można wyjąć z piekarnika po innym czasie, w
zależności od własnych preferencji.
Przepisy z zastosowaniem sondy do mięsa
Wędliny
Końcowa temperatura wewnętrzna mięsa (°C)
Krwisty rostbef
Rostbef średnio wypieczony
Rostbef dobrze wypieczony
Pieczony indyk
Pieczony kurczak
Pieczeń wieprzowa
Pieczeń z cielęciny
* Tylko w niektórych modelach
48
60
68
75
83
75
68
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL22
SPRAWDZONE PRZEPISY
(ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60350-1:2011-12)
Przepis
Funkcja
Nagrzewanie
wstępne
Poziom
(od dołu)
Temp.
(°C)
Czas (min)
Akcesoria* i uwagi
-
3
150
25 - 35
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Tak
3
150
20 - 30
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
**
Kruche ciastka
Tak
1-3
150
30 - 45
Półka 3: Blacha do pieczenia
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
-
3
170
20 - 30
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
Tak
3
160
20 - 30
Blacha-ociekacz / blacha do pieczenia
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
**
Ciasteczka
Tak
1-3
160
25 - 35
Półka 3: Blacha do pieczenia
Poziom 1: Blacha-ociekacz / blacha do
pieczenia
-
2
170
30 - 40
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
2
160
25 - 35
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
1-3
160
35 - 45
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Poziom 1: Forma do ciasta na ruszcie
-
2
185
60 - 80
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
2
175
60 - 80
Forma do ciasta na ruszcie
Tak
1-3
175
70 - 90
Półka 3: Forma do ciasta na ruszcie
Poziom 1: Forma do ciasta na ruszcie
-
4
3
(Wysoka)
3-5
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
**
Biszkopt
beztłuszczowy
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
**
Jabłecznik 2
(Apple pie)
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Tosty (Toast)
Ruszt
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgery
-
4
3
(Wysoka)
20 - 30
Półka 4: Ruszt (obrócić potrawę po
upływie połowy czasu pieczenia)
Poziom 3: Blacha-ociekacz
napełniona wodą
* Jeżeli akcesoria nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem, mogą zostać zakupione w autoryzowanym
serwisie.
- funkcja wykorzystuje wyłącznie górne i dolne elementy grzejne, bez
**6th Sense CIASTO
wymuszonego obiegu powietrza.
Nie wymaga nagrzewania wstępnego.
Wskazania w tabeli podano dla urządzenia bez wysuwanych półek. Testy należy wykonywać bez nich.
Wstępnie nagrzać pusty piekarnik (zgodnie z normą IEC 60350-1:2011-12 § 7.2): przetestować
, TERMOOBIEG
, SZYBKIE NAGRZEWANIE
.
funkcje KONWENCJONALNE
Klasa wydajności energetycznej (zgodnie z normą EN 60350-1:2013-07): aby wykonać test, należy
użyć odpowiedniej tabeli.
JAK URUCHOMIĆ PIEKARNIK
PL23
RADY I SUGESTIE
Sposób czytania tabeli pieczenia
Tabela podaje najlepszą funkcję dla określonej potrawy
oraz informację, czy należy ją piec na jednej czy kilku
półkach jednocześnie. Czasy pieczenia są liczone od
momentu włożenia potrawy do piekarnika, z wyjątkiem
potraw wymagających nagrzewania wstępnego.
Temperatury oraz czasy pieczenia są orientacyjne i zależą
od ilości potrawy oraz rodzaju akcesoriów. Początkowo
należy stosować najniższe sugerowane wartości, a jeśli
potrawa nie jest wystarczająco dopieczona, należy użyć
wyższych. Zaleca się stosowanie akcesoriów dołączonych
w zestawie oraz, w miarę możliwości, blach lub form do
pieczenia z ciemnego metalu. Można stosować również
naczynia lub akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub
ceramiczne. Czas pieczenia nieco się wtedy wydłuży. Aby
uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń
podanych w tabeli pieczenia, dotyczących wyboru
akcesoriów i ich rozmieszczenia na odpowiednich półkach.
Jednoczesne pieczenie różnych potraw
Funkcja„TERMOOBIEG”umożliwia jednoczesne pieczenie
różnych potraw wymagających tej samej temperatury (np.
ryb lub warzyw) na rożnych półkach. Potrawy wymagające
krótszego pieczenia należy wyjąć wcześniej, pozostawiając
te, które powinny piec się dłużej.
--
--
--
--
--
Desery
Delikatne desery należy piec z wykorzystaniem funkcji
pieczenia konwencjonalnego tylko na jednym
poziomie. Stosować formy z ciemnego metalu i stawiać
je zawsze na ruszcie dostarczonym wraz z piekarnikiem.
Do pieczenia na kilku poziomach należy wybierać
funkcję termoobiegu i ustawiać formy na ruszcie w taki
sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
Aby sprawdzić, czy ciasto jest już gotowe, wsunąć
drewniany patyczek w ciasto w jego najwyższym
punkcie. Jeśli patyczek pozostaje suchy, ciasto jest
gotowe.
Nie smarować masłem ścianek form, w których
zastosowano nieprzywierającą powłokę. W
przeciwnym razie, ciasto może nierówno wyrosnąć po
bokach.
Jeśli ciasto opada w trakcie pieczenia, następnym razem
należy ustawić niższą temperaturę, zmniejszyć ilość
płynnych składników używanych do jego produkcji lub
delikatniej mieszać ciasto.
Ciasta z soczystym nadzieniem (serniki, ciasta
owocowe) wymagają użycia funkcji„PIECZ.
KONWEKCYJNE”. Jeśli spód ciasta będzie zbyt wilgotny,
należy korzystać z niższej półki i wyłożyć spód
pokruszonymi herbatnikami przed włożeniem
nadzienia.
Mięso
-- Można stosować dowolne blachy lub naczynia
żaroodporne, dopasowane do rozmiarów
pieczonego mięsa. W przypadku pieczeni zaleca
się wlanie na dno naczynia niewielkiej ilości
bulionu, aby nieco zwilżyć mięso i dodać mu
smaku. Gdy pieczeń jest już gotowa, zostawić ją w
piekarniku na ok. 10–15 min lub zawinąć w folię
aluminiową.
-- Przygotowując mięso do grillowania należy
pamiętać, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy
kawałki mają tę samą grubość. Bardzo grube
kawałki mięsa wymagają dłuższego pieczenia.
Aby zapobiec przypaleniu powierzchni mięsa, należy
je odsunąć od grzałki grilla i umieścić ruszt na
niższym poziomie. Obrócić mięso po upływie dwóch
trzecich czasu pieczenia.
Zaleca się stosowanie blachy-ociekacza, która będzie
zbierała ściekające soki — należy do niej wlać pół litra
wody i umieścić bezpośrednio pod rusztem, na
którym ułożone jest mięso do grillowania. W razie
potrzeby uzupełniać wodę.
Rożen (dostępny tylko w niektórych modelach)
Służy do pieczenia dużych kawałków mięsa i
drobiu, umożliwiając ich równomierne
dopieczenie. Nabić mięso na szpikulec rożna,
obwiązując je sznurkiem kuchennym (w
przypadku kurczaka) i upewnić się, że jest
unieruchomione. Następnie umieścić szpikulec w
gnieździe na przedniej ścianie piekarnika i oprzeć
na odpowiednim wsporniku.
Aby zredukować ilość dymu i zebrać spływające
soki, zaleca się umieszczenie na najniższej półce
blachy-ociekacza, do której należy wlać pół litra
wody. Szpikulec ma plastikowe pokrętło, które
należy zdjąć przed przystąpieniem do pieczenia i z
którego należy skorzystać po jego zakończeniu, by
wyjąć mięso z piekarnika bez ryzyka poparzenia.
Pizza
Lekko nasmarować blachę tłuszczem, aby spód pizzy
był bardziej chrupiący. Po upływie dwóch trzecich
czasu pieczenia ułożyć na pizzy mozzarellę.
Funkcja wyrastania
Przed umieszczeniem ciasta w piekarniku, zaleca się
przykrycie go wilgotną ściereczką. Czas wyrastania
przy użyciu tej funkcji jest krótszy o ok. jedną trzecią
w porównaniu z czasem wyrastania w temperaturze
pokojowej (20–25°C). Czas wyrastania 1 kg ciasta na
pizzę to ok. jedna godzina.
PO UŻYCIU
PL24
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
-- Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą.
-- Czyszczenie należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest
zimne.
-- Odłączyć urządzenie od zasilania.
Zewnętrzne części piekarnika
• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką
z mikrofibry. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać
do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń.
Wytrzeć do sucha ściereczką.
Nie stosować żrących ani ściernych detergentów.
Jeśli tego rodzaju substancje zostały przypadkowo
rozprowadzone po powierzchni urządzenia, należy
natychmiast je usunąć za pomocą wilgotnej
ściereczki z mikrofibry.
Wnętrze piekarnika
• Po każdym użyciu piekarnika odczekać aż
ostygnie, po czym wyczyścić go (najlepiej
wtedy, gdy jest jeszcze ciepły), aby zapobiec
powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia
(np. potraw o dużej zawartości cukru).
• Nie stosować żrących ani ściernych
detergentów.
• Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika
należy stosować odpowiedni detergent w
płynie. Drzwi piekarnika mogą zostać
zdemontowane, aby ułatwić jego czyszczenie
(patrz KONSERWACJA).
• Górną grzałkę grilla (patrz KONSERWACJA)
można obniżyć (tylko w niektórych modelach),
aby ułatwić czyszczenie górnej części komory
piekarnika.
UWAGA: podczas długiego pieczenia potraw
zawierających dużo wody (np. pizzy, warzyw itp.),
może dojść do osadzania się skroplin na wewnętrznej
stronie drzwi oraz na uszczelce. Po wystygnięciu
piekarnika należy je wytrzeć ściereczką lub gąbką.
Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani
skrobaków. Mogą one z czasem uszkodzić
emaliowane powierzchnie oraz szybę w drzwiach
piekarnika.
Akcesoria
• Po każdym użyciu akcesoria należy zanurzyć w
roztworze wody z płynem do mycia naczyń,
chwytając je przez rękawice kuchenne, jeśli
akcesoria te są jeszcze gorące.
• Resztki żywności mogą być łatwo usunięte za
pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbki.
Czyszczenie tylnego panelu oraz bocznych
paneli katalitycznych (jeśli urządzenie jest w
nie wyposażone):
• Włączyć pusty piekarnik ustawiony na funkcję
Termoobieg z temperaturą 200°C i pozwolić,
żeby pracował przez ok. 1 godzinę
• Po zakończeniu zaczekać aż urządzenie
ostygnie, a następnie za pomocą gąbki usunąć
ewentualne resztki żywności.
Nie stosować detergentów antykorozyjnych lub
ściernych, twardych szczotek lub szorstkich gąbek
do mycia naczyń ani środków w aerozolu do mycia
piekarników, ponieważ mogłyby uszkodzić
powierzchnię katalityczną i pozbawić ją
właściwości samoczyszczących.
PO UŻYCIU
PL25
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
-- Stosować rękawice ochronne.
-- Opisane czynności przeprowadzać na zimnym urządzeniu.
-- Odłączyć urządzenie od zasilania.
DEMONTAŻ DRZWI
1. Całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika.
2. Unieść do oporu dwa zaczepy blokujące
zawiasy (Rys. 1).
3. Zamknąć drzwi tak, aby się zablokowały (A),
podnieść je (B) i obrócić (C) aż do zwolnienia z
obsady (D) (Rys. 2).
WYMIANA ŻARÓWKI
Wymiana tylnej żarówki:
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Odkręcić klosz (rys. 6), wymienić żarówkę (typ
żarówki - patrz uwaga poniżej) i ponownie
przykręcić klosz.
3. Ponownie podłączyć piekarnik do zasilania.
Fig. 1
Rys. 6
Fig. 2
Ponowny montaż drzwi:
1. Włożyć zawiasy w obsady.
2. Całkowicie otworzyć drzwi piekarnika.
3. Opuścić zaczepy po obu stronach.
4. Zamknąć drzwi.
OBNIŻANIE GÓRNEJ GRZAŁKI
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
1. Wyjąć boczne prowadnice półek.
2. Lekko wysunąć grzałkę (Rys. 3) ) i obniżyć ją
(Rys. 4).
3. Aby ponownie umieścić grzałkę na miejscu,
należy ją podnieść, lekko pociągnąć do siebie i
oprzeć na obsadach bocznych.
Rys.3
Rys.4
UWAGA:
-- Stosować wyłącznie żarówki 25-40 W/230 V, typ
E-14, T300°C lub żarówki halogenowe 20-40
W/230 V, typ G9, T300°C.
-- Żarówka użyta w urządzeniu jest przeznaczona
specjalnie do urządzeń elektrycznych i nie jest
odpowiednia do oświetlania pomieszczeń
gospodarstwa domowego (Rozporządzenie
Komisji (WE) Nr 244/2009).
-- Żarówki można zakupić w autoryzowanym
serwisie.
WAŻNE:
-- Żarówek halogenowych nie należy dotykać
gołymi rękoma, ponieważ odcisk palca może
prowadzić do ich uszkodzenia.
-- Nie uruchamiać piekarnika przed ponownym
zainstalowaniem klosza.
PO UŻYCIU
PL26
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Piekarnik nie działa
• Sprawdzić, czy dostępne jest zasilanie i czy
piekarnik jest prawidłowo podłączony do sieci.
• Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie,
sprawdzając czy usterka nie ustąpiła.
Nie można otworzyć drzwi.
• Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie,
sprawdzając czy usterka nie ustąpiła.
Nie działa elektroniczny programator
• Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera „F” oraz
numer, należy skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym serwisem.
W takim wypadku należy podać numer, który
następuje po literze „F”.
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z serwisem
technicznym
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problemu zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale „Rozwiązywanie
problemów”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić czy usterka nie ustąpiła.
Jeśli po przeprowadzeniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie działa
prawidłowo, należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym serwisem.
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model piekarnika;
• numer serwisowy (to numer znajdujący się po
słowie „Service” na tabliczce znamionowej),
podany na prawej, wewnętrznej krawędzi
komory piekarnika (widoczny przy otwartych
drzwiach). Numer serwisowy jest również
podany w karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
UWAGA: Jeśli konieczna będzie naprawa, należy
zwrócić się do autoryzowanego serwisu (zapewni to
gwarancję zastosowania oryginalnych części
zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej
naprawy).
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
-- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Przed złomowaniem należy odciąć przewody zasilające, powodując, że sprzęt będzie niezdatny do
ponownego użytku.
-- Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
400010902098
Wydrukowano we Włoszech
Whirlpool jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Whirlpool, USA.
PL
Download PDF

advertising