Whirlpool PRO H00 AN Instruction for Use

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Whirlpool PRO H00 AN Instruction for Use | Manualzz
D
Betriebs- und Wartungshandbuch
Enthält auch Anweisungen und Vorschriften für die sichere Installation
Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der
Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie.
GB
User and Maintenance Handbook
Also contains instructions and regulations for safe installation
Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this
handbook and in the enclosed installation handbook.
F
Manuel d’utilisation et d’entretien
Contient également les instructions et prescriptions pour une installation sûre
Avant de monter ou d’utiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions
reportées dans ce manuel et dans le manuel d’instructions en annexe.
NL
Gebruiks- en onderhoudsboekje
Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie
Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en
volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken.
E
Manual de uso y mantenimiento
Contiene información e instrucciones para efectuar una instalación segura
Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este
manual y del manual de instrucciones adjunto.
P
Manual de Instruções e de Manutenção
Contém também as istruções e as indicações para uma instalação segura
Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com atenção as seguintes instruções contidas
no presente manual, e no manual de instruções para a instalação fornecido em anexo.
I
Libretto di Uso e Manutenzione
Contiene anche istruzioni e prescrizioni per una sicura installazione
Prima di installare o utilizzare la cappa, leggete e seguite attentamente le istruzioni
riportate in questo libretto e nel libretto di installazione allegato.
GR
Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης
Περιέχει επίσης οδηγίες για μια ασφαλή εγκατάσταση
Πριν από την εγκατάσταση ή χρήση του απορροφητήρα, διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που επισυνάπτεται.
S
Manual för Användning och Underhåll
Innehåller även instruktioner för hur du gör en säker installation
Innan du installerar eller använder fläktkåpan, läs och följ noggrant instruktionerna i den
här manualen och i bifogad installationsmanual.
N
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
Inneholder også instrukser og forholdsregler for sikker installasjon
Før installasjon og bruk av ventilatoren må du lese denne bruksveiledningen og vedlagte
installasjonsveiledning nøye og følge alle instruksene som gis.
DK
Bruger- og vedligeholdelsesvejledning
Indeholder også anvisninger i og foreskrivelser for sikker installation
Inden montering og brug af emhætten skal anvisningerne i denne vejledning samt i den
medfølgende installationsvejledning læses og følges nøje.
FIN
Käyttö- ja huolto-ohjeet
Sisältää myös ohjeet ja määräykset turvallista asennusta varten
Lue tämän ohjekirjan sekä oheisen asennusoppaan ohjeet huolellisesti ennen
liesituulettimen asentamista tai käyttämistä.
5019 618 33083/A
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Zawiera również instrukcje i przepisy umożliwiające bezpieczną instalację
Przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania okapu, proszę przeczytać uważnie
instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w dołączonej instrukcji instalacji i
proszę ich przestrzegać.
CZ
Návod k použití a údržbě
Obsahuje také pokyny a předpisy k bezpečné instalaci.
Před instalací nebo použitím digestoře si pozorně přečtěte pokyny uvedené v této
příručce a v přiložené instalační příručce.
SK
Návod na používanie a údržbu
Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpečnú inštaláciu
Pred inštaláciou alebo používaním odsávača si prečítajte a dôsledne dodržiavajte
pokyny uvedené v tomto návode a v priloženom návode na inštaláciu.
H
Használati és karbantartási útmutató
A biztonságos üzembe helyezésre vonatkozóan is tartalmaz előírásokat és
utasításokat
A készülék üzembe helyezése vagy használata előtt alaposan tanulmányozza át az
ebben és az üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
RUS
Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию
Содержит также инструкции и указания по безопасной установке
Перед установкой и использованием вытяжки, прочтите и тщательно
следуйте инструкциям, приведенным в данной брошюре, а также к
прилагаемому руководству по установке.
BG
Книжка за употреба и поддръжка
Съдържа и инструкции и предписания за надеждно инсталиране
Преди инсталиране или употреба на аспиратора прочетете внимателно
инструкциите, дадени в тази книжка и приложената книжка за инсталиране.
RO
Manual de utilizare și întreţinere
Conţine și instrucţiuni și recomandări pentru o instalare sigură
Înainte de a instala sau de a utiliza hota, citiţi și urmaţi cu atenţie instrucţiunile din
acest manual și din manualul de instalare anexat.
5019 618 33083/A
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEITA
1. Pakkaus
Pakkausmateriaalit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä ja
niissä on kierrätysmerkki . Hävitä ne paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta,
sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
2. Tuote
Tämä laite on merkitty Euroopan yhteisön sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiivin (WEEE) 2002/96/
EY mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti,
voit auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei
laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on
toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja
kierrätyspisteeseen.
Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta, jälleenkäsittelystä ja
kierrätyksestä saat jätehuoltoviranomaisilta,
kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
VAROITUS: Onnettomuuksien, sähköiskujen,
tapaturmien tai vahinkojen välttämiseksi liesituuletinta
käytettäessä on noudatettava perusvarotoimia, joihin
kuuluvat muun muassa seuraavat.
1. Laite täytyy kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään
asennus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
2. Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen teknikko
ja se on tehtävä valmistajan ohjeiden ja paikallisten
voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
3. Laitteen maadoitus on pakollinen. (Se ei ole mahdollinen
luokan II liesituulettimissa).
4. Älä koskaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
5. Asennuksen päätyttyä sähköosat eivät saa olla käyttäjän
ulottuvilla.
6. Älä koske liesituulettimeen märillä kehon osilla äläkä
käytä sitä paljain jaloin.
7. Älä vedä virtajohdosta pistokkeen irrottamiseksi
pistorasiasta.
8. Huoltopalvelu – älä korjaa liesituuletinta tai vaihda mitään
sen osaa ellei käyttöohjeessa erityisesti näin neuvota.
Kaikki muut huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain pätevä
teknikko.
9. Varo vahingoittamasta sähköjohtoja ja putkia seinää
poratessasi.
10. Ilmankiertokanavien on aina poistettava ilma ulos.
11. Valmistaja ei vastaa väärän käytön tai hallintalaitteiden
väärien asetusten seurauksista.
5019 618 33083/A
D GB F NL
E
P
I
GR
S
N
12. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien),
joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt,
tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai taitoa,
ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä.
13. Pidä lapset etäällä laitteesta.
14. Tulipalovaaran välttämiseksi käytä vain metallista
imukanavaa.
15. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään.
16. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
17. Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta, jälleenkäsittelystä ja
kierrätyksestä saat jätehuoltoviranomaisilta,
kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
18. Säännöllinen huolto ja puhdistus takaavat liesituulettimen
moitteettoman toiminnan ja hyvän suorituskyvyn.
Puhdista pinnat säännöllisesti kuivuneesta liasta
rasvakerrostumien välttämiseksi. Irrota suodatin ja
puhdista tai vaihda se säännöllisin väliajoin.
19. Älä liekitä (flambeeraa) ruokia liesituulettimen alla.
Avotuli saattaa aiheuttaa tulipalon.
20. Huoneen ilmastoinnin on oltava riittävä, jos liesituuletinta
käytetään samanaikaisesti muiden kaasulla tai muilla
polttoaineilla toimivien laitteiden kanssa.
21. Tuulettimen imemää ilmaa ei saa poistaa kaasulla tai muilla
polttoaineilla toimivien laitteiden poistohormin kautta,
vaan liesituulettimelle on oltava oma poistoputki.
On noudatettava kaikkia ilmanpoistoon liittyviä paikallisia
määräyksiä, IEC art. 7.12.1, EN 60335-2-31.
22. Jos tuuletinta käytetään yhdessä muiden kuin sähköllä
toimivien laitteiden kanssa, huoneen alipaine ei saa ylittää
arvoa 4 Pa (4 x 10-5 bar). Varmista, että tilan tuuletus on
riittävä.
23. Älä jätä paistinpannua ilman valvontaa paistaessasi ruokaa,
sillä ruokaöljy voi syttyä palamaan.
24. Varmista, että lamppu on jäähtynyt ennen kuin kosket
siihen.
25. Älä aseta mitään esineitä liesituulettimen päälle tai
ylikuormita sitä muulla tavalla.
26. Älä käytä liesituuletinta tai anna sen olla käyttämättäkään
ilman paikalleen kiinnitettyjä lamppuja, sillä avoin
lampunkanta aiheuttaa sähköiskun vaaran.
27. Käytä aina suojakäsineitä kaikkien asennus- ja
huoltotoimenpiteiden aikana.
28. Laite ei sovi käytettäväksi ulkona.
29. Tuulettimen imemää ilmaa ei saa poistaa savupiipun tai
kaasulla tai muulla polttoaineella toimivan laitteen
poistohormin kautta.
DK FIN PL
CZ
SK
H RUS BG RO
Sähköliitäntä
Sähköverkon jännitteen tulee olla sama kuin liesituulettimen
sisäpuolelle kiinnitetyssä arvokilvessä mainittu jännitearvo.
Jos liesituuletin on toimitettu pistokkeella varustettuna, kytke
laite määräysten mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee hyvin
ulottuvilla olevassa paikassa. Jos liesituulettimeen ei kuulu
pistoketta (liitäntä suoraan sähköverkkoon), asenna
määräysten mukainen verkkokytkin, joka varmistaa
irtikytkennän sähköverkosta sähköasennusmääräysten
mukaisesti luokan III ylijännitetilanteessa.
VAROITUS: Varmista aina ennen kuin kytket
liesituulettimen sähköverkkoon tai tarkistat laitteen
toiminnan, että virtajohto on asennettu oikein eikä ole
puristuksissa. Suosittelemme, että toimenpide annetaan
pätevän teknikon tehtäväksi.
Liesituulettimen puhdistus
VAROITUS: Jos öljyä/rasvaa ei poisteta (vähintään kerran
kuussa), seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä puhdistuksessa pehmeää liinaa ja mietoa pesuainetta.
Älä käytä hankaavia aineita tai alkoholia.
Ennen käyttöönottoa
Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn,
lue käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta
varten.
Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.)
poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa
vaaratilanteita.
Tarkista, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
HUOLTOPALVELU
Ennen kuin otat yhteyttä Huoltopalveluun
1. Kokeile voitko itse korjata häiriön (katso “Vianetsintä”).
2. Kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen ja tarkista
sen jälkeen, onko häiriö poistunut.
3. Jos häiriö esiintyy edelleen, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ilmoita:
• häiriön tyyppi,
• laitteen malli, joka on merkitty laitteen sisäpuolelle
kiinnitettyyn arvokilpeen (näkyvissä, kun
rasvasuodattimet on irrotettu),
• tarkka osoitteesi,
• puhelin- ja suuntanumero,
• huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva
numerosarja, joka sijaitsee liesituulettimen sisäpuolella
rasvasuodattimen takana).
Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat
ovat alkuperäisiä ja että korjaus tehdään oikein).
Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi heikentää
tuotteen turvallisuus- ja laatuominaisuuksia.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja
markkinoinnissa noudatetaan seuraavia määräyksiä:
- Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräykset
(korvaa direktiivin 73/23/ETY sekä myöhemmät lisäykset)
- EMC-direktiivin 89/336/ETY sekä muutosdirektiivin
93/68/ETY suojausvaatimukset.
Vianmääritys
Jos liesituuletin ei toimi:
• Onko pistoke kunnolla pistorasiassa?
• Onko kyseessä sähkökatko?
Jos liesituuletin ei ime riittävän tehokkaasti:
• Oletko valinnut oikean nopeuden?
• Kaipaavatko suodattimet puhdistusta tai vaihtoa?
• Ovatko ilmanpoistoaukot tukossa?
Jos lamppu ei toimi:
• Onko lamppu palanut?
• Onko lamppu asennettu oikein?
5019 618 33083/A
D GB F NL
E
P
I
GR
S
N
DK FIN PL
CZ
SK
H RUS BG RO
Liesituuletin on suunniteltu käytettäväksi “imuversiona” tai
“suodatinversiona”
Imuversio
(katso asennusoppaan symbolia
)
Laite imee höyryn ja poistaa sen ulkopuolelle tuulettimen
yläosassa olevaan liitosrenkaaseen kiinnitetyn poistoputken
kautta (ei toimitettu).
Hankitun poistoputken perusteella on valmisteltava sopiva
kiinnitys liitosrenkaaseen.
Huomio: Jos hiilisuodatin tai -suodattimet on valmiiksi
asennettu, ne täytyy poistaa.
Suodatinversio
(katso asennusoppaan symbolia
)
Ilma puhdistuu kiertäessään hiilisuodattimen tai -suodattimien
läpi ja palaa sitten huoneilmaan.
Huomio: Varmista, että ilmankierto sujuu häiriöttä (noudata
tarkkaan asennusoppaan ohjeita)
Huomio! Jos liesituulettimeen ei kuulu hiilisuodatinta, on se
tilattava ja asennettava ennen laitteen käyttämistä.
Liesituulettimeen kuuluvat pikkuosat (esimerkiksi ruuvit ja/tai
ruuvitulpat) sopivat useimpiin seiniin ja kattoihin. On kuitenkin
paras antaa pätevän teknikon varmistaa seinä- tai
kattomateriaalin soveltuvuus. Seinän tai katon täytyy olla
tarpeeksi tukeva, jotta se kestää liesituulettimen painon.
Hyvin painava tuote, liesituulettimen siirtäminen ja
asennus vaatii ainakin kaksi henkilöä.
LIESITUULETTIMEN KUVAUS
4
Rasvasuodattimet:
a
Metallisen rasvasuodattimen käyttöikä
on rajaton ja se on pestävä kerran
kuussa käsin tai astianpesukoneessa
alhaisessa lämpötilassa ja
lyhytkestoisella jaksolla. Konepesussa
b
suodattimen väri voi himmetä, mutta
sen suodatusteho ei muutu.
a. Paina kahvaa suodattimen
irrottamiseksi.
b. Irrota se.
Kun olet pessyt rasvasuodattimen ja antanut sen kuivua, aseta
se paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.
Lamppu/lamput:
Poista suodattimet ja irrota vaihdettava
lamppu.
Aseta suodattimet paikoilleen.
Halogeenilamput:
Avaa pienellä tasapäisellä
ruuvimeisselillä tai muulla sopivalla
välineellä. Naksauta kiinni paikalleen.
Käytä vain lamppuja, joiden teho
on enintään 40 W - E14 tai halogeenilamppuja (mallista
riippuen) 12 V - 20 W max - G4. Älä koske
halogeenilamppuihin paljain käsin.
Hiilisuodattimen asennus tai vaihtaminen
(vain suodatinmallit).
Hiilisuodatin täytyy vaihtaa 4 kuukauden välein.
1. Poista rasvasuodattimet.
2. Aseta suodatin tai suodattimet moottorin päälle mallin
mukaan:
• tarkista, että putken ulokkeet R tulevat aukkojen S
kohdalle, käännä lopuksi myötäpäivään kunnes ne
lukittuvat.
3. Suodatin irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
4. Aseta rasvasuodattimet takaisin paikalleen.
3
3
1
2
1. Käyttöpaneeli.
Valo
:
siirrä kytkintä oikealle.
Teho/imunopeus
:
siirrä kytkintä oikealle tehon/nopeuden lisäämiseksi.
2. Rasvasuodattimet.
3. Lampun suojus (tai halogeenilamput, mallista riippuen).
4. Teleskooppihormi.
5019 618 33083/A
D GB F NL
E
P
I
GR
S
N
Liesituulettimen puhdistus
Huomio! Jos öljyä/rasvaa ei poisteta (ainakin kerran kuussa),
saattaa syntyä tulipalovaara.
Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa ja neutraalia
pesuainetta. Älä käytä hankaavia aineita tai alkoholia.
DK FIN PL
CZ
SK
H RUS BG RO

advertisement

Related manuals

advertisement