Whirlpool PRO H00 AN Instruction for Use

Whirlpool PRO H00 AN Instruction for Use | Manualzz
D
Betriebs- und Wartungshandbuch
Enthält auch Anweisungen und Vorschriften für die sichere Installation
Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der
Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie.
GB
User and Maintenance Handbook
Also contains instructions and regulations for safe installation
Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this
handbook and in the enclosed installation handbook.
F
Manuel d’utilisation et d’entretien
Contient également les instructions et prescriptions pour une installation sûre
Avant de monter ou d’utiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions
reportées dans ce manuel et dans le manuel d’instructions en annexe.
NL
Gebruiks- en onderhoudsboekje
Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie
Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en
volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken.
E
Manual de uso y mantenimiento
Contiene información e instrucciones para efectuar una instalación segura
Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este
manual y del manual de instrucciones adjunto.
P
Manual de Instruções e de Manutenção
Contém também as istruções e as indicações para uma instalação segura
Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com atenção as seguintes instruções contidas
no presente manual, e no manual de instruções para a instalação fornecido em anexo.
I
Libretto di Uso e Manutenzione
Contiene anche istruzioni e prescrizioni per una sicura installazione
Prima di installare o utilizzare la cappa, leggete e seguite attentamente le istruzioni
riportate in questo libretto e nel libretto di installazione allegato.
GR
Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης
Περιέχει επίσης οδηγίες για μια ασφαλή εγκατάσταση
Πριν από την εγκατάσταση ή χρήση του απορροφητήρα, διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που επισυνάπτεται.
S
Manual för Användning och Underhåll
Innehåller även instruktioner för hur du gör en säker installation
Innan du installerar eller använder fläktkåpan, läs och följ noggrant instruktionerna i den
här manualen och i bifogad installationsmanual.
N
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
Inneholder også instrukser og forholdsregler for sikker installasjon
Før installasjon og bruk av ventilatoren må du lese denne bruksveiledningen og vedlagte
installasjonsveiledning nøye og følge alle instruksene som gis.
DK
Bruger- og vedligeholdelsesvejledning
Indeholder også anvisninger i og foreskrivelser for sikker installation
Inden montering og brug af emhætten skal anvisningerne i denne vejledning samt i den
medfølgende installationsvejledning læses og følges nøje.
FIN
Käyttö- ja huolto-ohjeet
Sisältää myös ohjeet ja määräykset turvallista asennusta varten
Lue tämän ohjekirjan sekä oheisen asennusoppaan ohjeet huolellisesti ennen
liesituulettimen asentamista tai käyttämistä.
5019 618 33083/A
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji
Zawiera również instrukcje i przepisy umożliwiające bezpieczną instalację
Przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania okapu, proszę przeczytać uważnie
instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w dołączonej instrukcji instalacji i
proszę ich przestrzegać.
CZ
Návod k použití a údržbě
Obsahuje také pokyny a předpisy k bezpečné instalaci.
Před instalací nebo použitím digestoře si pozorně přečtěte pokyny uvedené v této
příručce a v přiložené instalační příručce.
SK
Návod na používanie a údržbu
Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpečnú inštaláciu
Pred inštaláciou alebo používaním odsávača si prečítajte a dôsledne dodržiavajte
pokyny uvedené v tomto návode a v priloženom návode na inštaláciu.
H
Használati és karbantartási útmutató
A biztonságos üzembe helyezésre vonatkozóan is tartalmaz előírásokat és
utasításokat
A készülék üzembe helyezése vagy használata előtt alaposan tanulmányozza át az
ebben és az üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
RUS
Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию
Содержит также инструкции и указания по безопасной установке
Перед установкой и использованием вытяжки, прочтите и тщательно
следуйте инструкциям, приведенным в данной брошюре, а также к
прилагаемому руководству по установке.
BG
Книжка за употреба и поддръжка
Съдържа и инструкции и предписания за надеждно инсталиране
Преди инсталиране или употреба на аспиратора прочетете внимателно
инструкциите, дадени в тази книжка и приложената книжка за инсталиране.
RO
Manual de utilizare și întreţinere
Conţine și instrucţiuni și recomandări pentru o instalare sigură
Înainte de a instala sau de a utiliza hota, citiţi și urmaţi cu atenţie instrucţiunile din
acest manual și din manualul de instalare anexat.
5019 618 33083/A
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Obal
Obalový materiál je 100% recyklovateľný a označený
symbolom recyklácie . Pri likvidácii dodržiavajte
vnútroštátne predpisy. Obalový materiál (plastové vrecia,
polystyrén a pod.) uložte mimo dosahu detí, pretože je pre
ne nebezpečný.
2. Výrobok
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou
smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a
elektronických zariadení (WEEE).
Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný
správnym spôsobom, pomôžete predchádzat'
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat'
ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdat' v
zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
elektronických zariadení.
Likvidácia musí byt' vykonaná v súlade s predpismi na
ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a
recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom
úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste
výrobok kúpili.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE: aby ste znížili nebezpečenstvo úrazov
osôb, zásahov elektrickým prúdom alebo škodám pri
používaní odsávača, dodržiavajte základné bezpečnostné
opatrenia, vrátane nasledujúcich.
1. Pred akýmkoľvek zásahom pri inštalácii alebo údržbe
spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.
2. Inštaláciu musí vykonat’ špecializovaný technik, v
súlade s pokynmi výrobcu a za dodržiavania platných
vnútroštátnych bezpečnostných predpisov.
3. Spotrebič musí byt’ uzemnený. (Nie je možné u
odsávačov pár II. Triedy).
4. V žiadnom prípade nepoužívajte rozdvojky, ani
predlžovacie elektrické káble.
5. Po ukončení inštalácie používateľ nesmie mat’ prístup k
elektrickým častiam.
6. Odsávača pár sa nedotýkajte mokrými čast’ami tela,
ani ho nepoužívajte, ak ste bosí.
7. Pri vyt’ahovaní zástrčky zo zásuvky elektrickej siete
net’ahajte za kábel.
8. Servis pre zákazníkov – neopravujte, ani nevymieňajte
žiadnu čast’ odsávača pár, ak to nie je vyslovene
odporúčané v návode na používanie. Všetky ostatné
služby údržby musí vykonat’ špecializovaný technik.
9. Pri vŕtaní otvorov do steny dávajte pozor, aby ste
nepoškodili elektrické vedenie a/alebo iné rúrky.
10. Vetracie otvory musia vždy vyúst’ovat’ von.
11. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost’ v prípade
nevhodného používania alebo nesprávneho nastavenia
ovládačov.
5019 618 33083/A
D GB F NL
E
P
I
GR
S
N
12. Spotrebič nesmú používat’ osoby (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými
schopnost’ami, alebo ktoré nemajú dostatok skúseností
alebo vedomostí o jeho obsluhe, ak neboli o používaní
spotrebiča poučené osobami zodpovednými za ich
bezpečnost’.
13. Dávajte pozor, aby sa deti nepribližovali k spotrebiču.
14. Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, používajte
výhradne kovové odsávacie potrubie.
15. Dávajte pozor na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
16. Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o
likvidácii odpadu.
17. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a
recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom
miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v
obchode, kde ste výrobok kúpili.
18. Pravidelná údržba a čistenie zaručuje správnu činnost’
a výkonnost’ odsávača pár. Často čistite všetky
usadeniny na špinavom povrchu, aby ste predišli
nahromadeniu tukov. Filter pravidelne vyberte a
vyčistite alebo vymeňte.
19. Pod odsávačom pár nepripravujte flambované jedlá.
Otvorený oheň by mohol spôsobit’ požiar.
20. Miestnost’ musí byt’ dobre vetraná, pretože odsávač sa
v kuchyni používa spoločne s inými spotrebičmi, ktoré
využívajú plyn a iné palivá.
21. Odsávaný vzduch sa nesmie odvádzat’ do komína,
ktorý sa používa na odvod spalín z plynových
spotrebičov alebo iných palív, ale musí mat’ samostatný
vývod. Je nutné dodržiavat’ všetky normy STN týkajúce
sa odvodu spalín a ustanovenia čl. 7.12.1 normy CEI
EN 60335-2-31.
22. Ak budete odsávač pár používat’ spolu s inými
spotrebičmi, ktoré využívajú plyn alebo iné palivá,
záporný tlak v miestnosti nesmie byt’ vyšší ako 4Pa (4 x
10-5 bar). Presvedčte sa preto, či je miestnost’
dostatočne vetraná.
23. Pri smažení nenechávajte panvicu bez dozoru. Horúci
olej by sa mohol vznietit’.
24. Predtým, ako sa dotknete žiaroviek skontrolujte, či sa
vychladili.
25. Odsávač pár nie je odkladací priestor, preto naňho nič
neklaďte, aby ste ho nepret’ažili.
26. Odsávač pár nepoužívajte, ani nenechávajte bez
správne namontovaných žiaroviek, pretože hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
27. Pri všetkých inštalačných a údržbárskych prácach
používajte ochranné pracovné rukavice.
28. Spotrebič nie je určený na používanie vonku.
29. Vzduch nasávaný odsávačom pár nemožno odvádzat’
komínom ústredného kúrenia, ani komínom iného
zariadenia, ktoré využíva plyn alebo iné palivá..
DK FIN PL
CZ SK
H RUS BG RO GB
Zapojenie do elektrickej siete
SERVIS
Napätie elektrickej siete musí zodpovedat’ napätiu
uvedenému na štítku s technickými údajmi, ktorý sa
nachádza vnútri odsávača. Ak je spotrebič vybavený
zástrčkou, zapojte odsávač pár ku zásuvke elektrickej
siete, ktorá vyhovuje platným normám a ktorá sa nachádza
na prístupnom mieste. Ak na odsávači nie je zástrčka
(priame zapojenie do siete) alebo zásuvka siete nie je na
prístupnom mieste, namontujte dvojpólový vypínač
zodpovedajúci platným normám STN, ktorý zabezpečí
odpojenie od siete v podmienkach kategórie pret’aženia III,
v súlade s pokynmi na inštaláciu.
VAROVANIE: pred opätovným zapojením okruhu
odsávača pár do siete skontrolujte, či správne funguje,
vždy skontrolujte, či prívodný elektrický kábel NEOSTAL
stlačený odsávačom počas úkonv pri inštalácii. Odporúča
sa dat’ vykonat’ operáciu vyškolenému technikovi.
Predtým, ako zavoláte Servis
1. Presvedčte sa, či nie ste schopní odstránit’ poruchu
sami (pozri “Príručka na odstraňovanie problémov”).
2. Vypnite a zapnite spotrebič, aby ste sa presvedčili, či
sa porucha znovu prejaví.
3. Ak sa porucha prejaví znovu, zavolajte Servis.
Nahláste tieto údaje:
• druh poruchy,
• model spotrebiča uvedený na štítku umiestnenom
vnútri odsávača, je viditeľný po vybratí tukových filtrov,
• vašu úplnú adresu,
• vaše telefónne číslo a smerový kód,
• Servisný kód (číslo nachádzajúce sa pod slovom
SERVICE na štítku, ktorý je umiestnený na vnútornej
strane odsávača pár za tukovým filtrom).
Vždy, keď je potrebná oprava spotrebiča, obrát’te sa na
autorizovanú prevádzku servisu (zaručí to použitie
orginálnych náhradných dielov a správne vykonanie
opravy).
Nedodržanie týchto pokynov môže znížit’ bezpečnost’ a
kvalitu výrobku.
Čistenie odsávača pár
VAROVANIE: Ak zanedbáte odstraňovanie olejov/tukov
(aspoň raz za mesiac), môže to spôsobit’ požiar.
Používajte mäkkú handričku navlhčenú v neutrálnom
umývacom prostriedku. Nikdy nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky ani alkohol.
Pred prvým použitím odsávača pár
Aby Vám odsávač pár slúžil k plnej spokojnosti, prečítajte
si, prosím, tento návod a odložte ho pre prípad potreby.
Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrén a pod.) uložte
mimo dosahu detí, pretože je pre ne nebezpečný.
Overte si, či sa odsávač pár počas prepravy nepoškodil.
Potvrdenie výrobcu
Tento výrobok bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh v
súlade s nasledujúcimi:
- bezpečnostnými predpismi “Smernice o nízkom napätí”
2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení
nasledujúcich úprav)
- ochrannými predpismi Smernice “EMC” 89/336/EHS
upravenými smernicou 93/68/EHS.
Skôr ako zavoláte servis
Ak odsávač pár nefunguje:
• Je zástrčka dobre zastrčená v napájacej zásuvke
elektrickej siete?
• Bola prerušená dodávka elektriny?
Ak odsávač pár neodsáva dostatočne silne:
• Nastavili ste správnu rýchlost’?
• Netreba vyčistit’ alebo vymenit’ filtre?
• Nie je upchaté odsávacie potrubie?
Žiarovka nesvieti:
• Netreba vymenit’ žiarovku?
• Namontovali ste žiarovku správne?
5019 618 33083/A
D GB F NL
E
P
I
GR
S
N
DK FIN PL
CZ SK
H RUS BG RO GB
Odsávač pár bol navrhnutý tak, aby sa používal v
“Režime ventilácie” alebo v “Režime recirkulácie
vzduchu”
Režim ventilácie
(pozri symbol
na inštalačnej príručke)
Pary sa odsávajú a odvádzajú do vonkajšieho prostredia
cez odsávacie potrubie (nedodáva sa), ktoré je
pripevnené na spojovací krúžok na hornej časti
odsávača pár.
Na základe zakúpeného odsávacieho potrubia
zabezpečte vhodný systém upevnenia k spojovaciemu
krúžku.
Upozornenie: Vyberte uhlíkový filter, ak je už
namontovaný.
REŽIM RECIRKULÁCIE VZDUCHU
(pozri symbol
na inštalačnej príručke)
Vzduch sa filtruje prechodom cez uhlíkový filter a vracia
sa spät’ do prostredia.
Upozornenie: skontrolujte, či recirkulovanému vzduchu
nič nebráni v prúdení (preto dôsledne dodržiavajte
pokyny v inštalačnej príručke)
Upozornenie! Ak odsávač pár nie je vybavený
uhlíkovým filtrom/filtrami, pred používaním odsávača ho
musíte objednat’ a namontovat’.
Odsávač pár je vybavený inštalačnými pomôckami
(napr.: skrutky a/alebo hmoždinky) vhodnými pre
väčšinu stien/stropov. V každom prípade je však nutné
poradit’ sa s kvalifikovaným odborníkom, aby ste mali
istotu o vhodnosti použitého materiálu vzhľadom na druh
steny/stropu. Stena/strop musia byt’ dostatočne silné,
aby uniesli hmotnost’ odsávača.
Výrobok má nadmernú hmotnost’, preto je
nevyhnutné, aby ho prenášali a inštalovali aspoň
dve alebo viac osôb.
4. Vysúvací komín.
Tukové filtre:
a
Kovový tukový filter má
neobmedzenú životnost’. Umývajte
ho raz za mesiac ručne alebo v
umývačke riadu pri nízkych
teplotách a krátkom cykle.
b
Umývaním v umývačke riadu by
tukový filter mohol zmatniet’, ale
jeho filtračná sila sa tým vôbec
nezmení.
a. Stlačte rukovät’, čo vám umožní filter vybrat’
b. vyberte ho.
Po umytí filtra ho nechajte osušit’ a pri montáži
vykonávajte kroky v opačnom poradí.
Žiarovka/y:
Vyberte filtre a vypálenú žiarovku.
Namontujte filtre spät’ na miesto.
Halogénové žiarovky:
Použite malý plochý skrutkovač
alebo iný vhodný nástroj, aby ste
vypáčili žiarovku. Zatvorte kryt
zaklapnutím.
Používajte iba žiarovky s max.
príkonom 40 W, E14 alebo halogénové žiarovky (v
závislosti od modelu) s max. príkonom 12V-20 W G4, pričom dbajte, aby ste sa ich nedotkli rukami.
Montáž a výmena uhlíkového filtra (iba pre modely s
recirkuláciou vzduchu).
Uhlíkový filter treba vymenit’ každých 4 mesiacov.
1. Vyberte tukové filtre.
2. Namontujte filtre/filter, ktorý kryje motor v závislosti
od modelu:
• skontrolujte, aby čapy R na drážke zodpovedali
očkám S, nakoniec otáčajte smerom vpravo, až
do zablokovania.
3. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.
4. Umiestnite tukové filtre na ich miesto.
POPIS ODSÁVAČA PÁR
4
3
3
Čistenie odsávača pár
1
2
1. Ovládací panel.
Osvetlenie
:
posuňte ovládač smerom vpravo.
Výkon/rýchlost’ odsávania
:
posuňte ovládač smerom vpravo, aby ste zvýšili výkon/
rýchlost’.
2. Tukové filtre.
3. Kryt žiarovky (alebo halogénových žiaroviek, v
závislosti od modelu).
5019 618 33083/A
D GB F NL
E
P
I
GR
S
N
Upozornenie! Ak zanedbáte odstraňovanie olejov/
tukov (aspoň raz za mesiac), môže to spôsobit’ požiar.
Používajte mäkkú handričku navlhčenú v neutrálnom
umývacom prostriedku. Nikdy nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky, ani alkohol.
DK FIN PL
CZ SK
H RUS BG RO GB
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement