Whirlpool AWO/D 040, AWO/D 041, AWO/D 062, AWO/D 043 User guide

Whirlpool AWO/D 040, AWO/D 041, AWO/D 062, AWO/D 043 User guide
30110450CZ.fm Page 1 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
OBSAH
PŘED POUŽITÍM PRAČKY
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
DVÍŘKA
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
VYJMUTÍ FILTRU
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
PÉČE A ÚDRŽBA
ODSTRANĚNÍ PORUCHY
SERVIS
PŘEPRAVA/MANIPULACE
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 2 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
PŘED POUŽITÍM PRAČKY
1.Rozbalení a kontrola
5.Čerpání
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo
svému prodejci.
• Zkontrolujte, zda jste dostali všechno
příslušenství i dodávané díly.
• Obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah
dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
• Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu,
nechte ho před použitím několik hodin stát
při pokojové teplotě.
• Vypouštěcí hadici připojte k sifonu.
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda
je vybaven odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody
(sifonový efekt).
6.Připojení k elektrické síti
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a
běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
• Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jištění
jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Pračka musí být podle zákona
uzemněna. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od
přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Pokud byla pračka při převozu poškozena,
nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu smí provádět
pouze servisní středisko.
• Spotřebič je určený pouze pro použití v
domácnosti a k předepsanému účelu.
2.Odstranění přepravních šroubů
• Pračka je vybavena ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek pračky před
poškozením při dopravě. Před použitím
pračky musí být přepravní šrouby
bezpodmínečně odstraněny.
• Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4
přiloženými krytkami z plastu.
3.Instalace pračky
• Umístěte ho na pevnou a rovnou podlahu.
• Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí
stabilně na zemi a pomocí vodováhy
zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vyrovnaný (viz Instalace/Seřízení nožiček”).
• V případě dřevěných nebo tzv. “plovoucích
podlah” (např. některé parketové nebo
laminátové podlahy)umístěte spotřebič na
překližku o rozměrech 60 x 60 cm s nejméně
3 cm tloušt’kou, a překližku připevněte k
podlaze.
4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními
platnými předpisy vodárenského podniku.
• Přívod vody:
Pouze studená voda
(pokud nejsou v tabulce
programů
jiné informace)
• Vodovodní kohout: 3/4” hadicová přípojka
se závitem
• Tlak vody
(hydrodynamický
tlak):
100-1000 kPa (1-10 bar).
• Používejte pouze nové hadice pro připojení
pračky k rozvodu vody. Již použité hadice se
nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
CZ 2
Black process 45.0° 100.0 LPI
Minimální rozměry pro zabudování:
Šířka:
Výška:
Hloubka:
600 mm
825 mm
600 mm
30110450CZ.fm Page 3 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Bezpečnostní pokyny
• Pračka je určena pouze k používání ve
vnitřních prostorách.
• Spotřebič se smí používat až po instalaci pod
souvislou pracovní desku.
• V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé
látky.
• Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji
připojenou k síti.
• Pokud neperete, kohoutek zavřete.
• Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby,
pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
• Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je
nepoužívejte jako stupínek.
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály,
nebo aby lezly do bubnu.
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel
vyměnit za stejný, který získáte v servisu.
Přívodní kabel smí vyměňovat pouze
kvalifikovaný elektrikář.
2.Obal
• Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je
označen recyklačním symbolem
. Při
likvidaci obalového materiálu se řiďte
místními předpisy.
3.Likvidace obalu a staré pračky
• Pračka je vyrobena z recyklovatelných
materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v
souladu s místními předpisy o likvidaci
odpadu.
• Před likvidací odstraňte všechny zbytky
pracího prášku a odřízněte přívodní kabel,
aby pračku nebylo možné znovu používat.
• Tento spotřebič je označený v souladu s
evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci
elektrického a elektronického zařízení
(WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací
tohoto výrobku mohlo dojít.
Symbol
na výrobku nebo na
dokumentech přiložených k výrobku udává,
že tento spotřebič nepatří do domácího
odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s
místními předpisy o ochraně životního
prostředí, které se týkají likvidace odpadu.
Podrobnější informace o zpracování,
rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte
u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
4.Rady k úspoře energie
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete,
budete-li prát maximální doporučené
množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku.
• Eko kulička - speciální systém v odtoku zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a
tím do životního prostředí.
• Předpírku používejte pouze pro velmi
špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem,
časem, vodou a spotřebou energie tím, že
nebudete používat předpírku pro lehce až
normálně zašpiněné prádlo.
• Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí
odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé
skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit
program s vyšší teplotou.
• Šetřete energii používáním pracího
programu 60° C místo 95° C nebo pracího
programu 40° C místo 60° C.
• Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší
rychlosti odstředění ke snížení množství
vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit v
bubnové sušičce (pro pračky s nastavitelnou
rychlostí odstředění).
5.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
ES:
73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí
Směrnice pro elektromagnetickou
slučitelnost 89/336/EHS
93/68/ES Směrnice pro značení CE
.
CZ 3
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 4 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
POPIS PRAČKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prostřední krycí panel
Ovládací panel
Násypka na mycí prostředek
Servisní štítek (na vnitřní straně dvířek)
Dvířka
Filtr
Vypouštěcí hadice na zbylou vodu
Seřiditelné nožičky
1
3
2
4
5
6
7
8
DVÍŘKA
Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo a zatáhněte za dvířka. Dvířka zavřete tak, že je lehce
zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.
PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM
Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které
mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Do hlavní komory
násypky pracího prostředku přidejte prací prostředek (asi 30 ml).
4. Zvolte krátký program a spust’te ho (viz samostatná “Tabulka programů”).
CZ 4
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 5 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
PŘÍPRAVA PRÁDLA
1.Prádlo roztřiďte podle...
Čištění skvrn
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Barevné kusy oddělte od bílých. Nové
barevné kusy perte zvlášt’.
• Náplně
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží.
• Jemné prádlo
Malé kousky (např. nylonové punčochy,
pásky apod.) nebo prádlo s háčky (např.
podprsenky) perte ve speciálních sáčcích
nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon
odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky
perte v bavlněném sáčku.
Barvení a bělení
• Krev, mléko, vejce apod. se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat
odstraňovač skvrn do komory pro hlavní
dávkovače
na prací prostředky.
• Zvlášt’ odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním čističem skvrn.
• Používejte pouze barviva a bělidla vhodná
pro pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky
mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.
Vkládání prádla
2.Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky apod. mohou
poškodit prádlo i buben a nádrž pračky.
3.Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po
druhém, pračku nepřeplňujte. Dodržujte
množství prádla uvedená ve stručném návodu.
Poznámka: přílišné množství prádla má za
následek špatné prací výsledky a zmačkané
prádlo.
3. Zavřete dvířka.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Prací prostředky a přísady uchovávejte
na bezpečném a suchém místě mimo
dosah dětí!
Volba pracího prostředku závisí na:
• Nepoužívejte tekutý prací prostředek, jestliže
zapnete funkci “Odložený start” (je-li tato
funkce u vaší pračky).
Dávkování
• Druhu látky (bavlna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna).
Poznámka: Používejte pouze speciální
prostředky na praní vlny.
• Barvě.
• Prací teplotě.
• Stupni a typu znečištění.
Poznámky:
• Bělavé zbytky pracího prostředku jsou
způsobeny nerozpustnými složkami
použitými v moderních bezfosfátových
pracích prášcích. Tyto skvrny snadno
oprášíte, nebo okartáčujete, nebo používejte
tekuté prací prostředky.
• Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
• Používáte-li prostředky k odstraňování vodního
kamene, barviva nebo bělidla, přesvědčte se,
zda jsou vhodné pro domácí automatické
pračky. Prostředky k odstraňování vodního
kamene mohou pračku poškodit.
• Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín). V pračce neperte látky,
které byly ošetřeny rozpouštědly nebo
hořlavými tekutinami.
• Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro
hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci
“Předpírka” (pokud je k dispozici).
Dodržujte výrobcem doporučené dávky na
obalu pracích prostředků. Závisí na:
• stupni a typu znečištění.
• množství prádla
plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k
dávkování;
poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
Minimální náplň (asi 1 kg):
1/2 dávky pro plnou náplň;
• tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti
zjistíte u místního vodárenského podniku).
Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou
vodou menší množství pracího prostředku
(viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití).
Poznámky:
Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit
nadbytečné množství pěny, které snižuje
účinnost praní.
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny,
může zablokovat odstřeďování.
Příliš malé množství pracího prostředku má
zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu,
hadicích a topném tělese se tvoří vápenité
usazeniny.
CZ 5
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 6 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
Použití pracích prostředků a přísad
Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. “A”).
Oddělovač
A
Komora pro předpírku
• Prací prostředek pro předpírku
Komora pro hlavní praní
• Prací prostředek pro hlavní praní
• Čisticí prostředek na skvrny
• Změkčovač vody
(
Komora na změkčovadlo
• Avivážní prostředek
• Tekutý škrob
Přísady dávejte pouze ke značce “MAX”.
Použití chlorového bělidla
• Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna,
Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte
vhodné množství chlorového bělidla (násypku pracího
prostředku pečlivě zavřete).
• Okamžitě po ukončení programu spust’te program “Máchání
a odstřeďování”, abyste odstranili případný pach bělidla;
chcete-li, můžete přidat aviváž.
Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na
změkčovadlo současně.
Háčky
Black process 45.0° 100.0 LPI
Oddělovač
Vodicí
kolejničky
3
1
Jak umístit oddělovač do komory na hlavní praní
pro práškový nebo tekutý prací prostředek
CZ 6
A
2
• Zvolte program “Máchání a odstřeďování” a snižte počet
otáček na asi 800 ot/min.
• Zapněte program, vysuňte násypku pro prací prostředky
tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovadlo.
• Když do zásuvky natéká voda, nalijte připravený škrobový
roztok do komory na změkčovadlo.
Pro použití s tekutým pracím prostředkem: umístěte oddělovač
do dolní polohy. Oddělovač v komoře upevněte pomocí
předních vodicích kolejniček.
Umístěte oddělovač tak, aby se dotýkal spodku komory pro
hlavní praní
(obr. “D”).
}
B
Použití škrobu
Pro použití s práškovým pracím prostředkem: umístěte
oddělovač do vyšší polohy.
Zvedněte oddělovač, až se může jeho špička sklopit. Háčky
oddělovače umístěte na horní zadní vodicí kolejničky a lehkým
stlačením dolů oddělovač upevněte (obr. “B” a “C”).
Jestliže byl oddělovač správně instalován, mezi oddělovačem
a spodkem komory pro hlavní praní musí zůstat mezera
(obr. “B” a “C”).
)
C
D
30110450CZ.fm Page 7 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
VYJMUTÍ FILTRU
Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit,
nejméně dvakrát až třikrát ročně.
Především:
• jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje.
• jestliže svítí kontrolka “Vyčistěte čerpadlo”.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním
pračky si ověřte, zda voda už vychladla.
1. Pračku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odstraňte podstavec.
3. Pod filtr umístěte misku.
4. Vytáhněte hadici “A” a sejměte z ní uzávěr, aby
voda mohla vytéct do níže postavené nádoby.
5. Jakmile z hadice už nevytéká žádná voda, pomalu
otočte filtr “B” doleva, ale neotvírejte ho úplně.
6. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu
otáčejte držadlem proti směru hodinových
ručiček, až voda vyteče.
7. Počkejte, až vyteče všechna voda.
8. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
9. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
10. Přesvědčte se, že se rotor čerpadla stále volně
pohybuje.
11. Zasuňte filtr zpět vodícím čepem směrem nahoru
a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až
na doraz (držadlo vodorovně).
12. Nasaďte na hadici “A” uzávěr a zasuňte ji zcela
zpět do pračky.
13. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr
vody, abyste znovu aktivovali systém Eko.
Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně na svém
místě.
14. Instalujte opět podstavec.
15. Zástrčku opět zasuňte do zásuvky.
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY
Když je nutné vypustit zbylou vodu?
• Při přepravě pračky.
• Při instalaci v místnosti, kde může být teplota pod
nulou. V tomto případě se doporučuje vypouštět
vodu po každém praní.
Před vypouštěním zbylé vody pračku
vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
1. Odstraňte kryt podstavce.
2. Uchopte uzávěr a vytáhněte ho spolu s hadicí.
Pod filtr umístěte nízkou nádobu. Z konce hadice
sejměte uzávěr.
3. Vypust’te všechnu zbylou vodu do nádoby. Pak
vypouštěcí hadici zbylé vody opět uzavřete a
zasuňte ji do pračky.
Před opětovným použitím pračky:
1. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr
vody, abyste znovu aktivovali systém Eko.
2. Zástrčku opět zasuňte do zásuvky.
CZ 7
Black process 45.0° 100.0 LPI
B
A
30110450CZ.fm Page 8 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
PÉČE A ÚDRŽBA
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění dvířek
• Omývejte je měkkým vlhkým hadříkem.
• Můžete použít i neutrální čisticí prostředek
(neabrazivní).
• Osušte měkkým hadříkem.
• Těsnění otírejte podle potřeby vlhkým
hadříkem.
• Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Vnitřek pračky
• Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho
nejméně dvakrát až třikrát ročně, viz “Vyjmutí
filtru”).
Filtr
• Po každém praní nechte dveře nějakou dobu
otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
• Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při
95 °C, doporučujeme příležitostně spustit
některý z programů při 95 °C, bez prádla a s
menším množstvím pracího prostředku, aby
se vnitřek pračky vyčistil.
Přívodní hadice
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská.
• Pravidelně kontrolujte sítkový filtr v přívodní
hadici (viz “Čištění sítkového filtru v přívodní/
-ích hadici/-ích”).
K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.
Násypka na mycí prostředek
Zásuvku a násypku na prací prostředek pravidelně
kontrolujte a čistěte je nejméně třikrát nebo čtyřikrát
ročně tak, aby se netvořily usazeniny pracího prostředku.
1. Stiskněte uvolňovací páčku v komoře pro hlavní praní
směrem dolů a vytáhněte zásuvku na prací prostředek z
násypky na prací prostředek.
2. Vyjměte mřížku krytu z komory na změkčovadlo.
Vytažením nahoru vyjměte z komory na hlavní praní
oddělovač (viz černé šipky).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte komoru na prací prostředek vlhkým hadříkem.
5. Oddělovač i mřížku vrat’te zpět do zásuvky na prací
prostředek a zásuvku zasaďte zpět do komory na prací
prostředek.
CZ 8
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 9 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
Přívodní hadice
Pokud je přívodní hadice poškozená, vyměňte ji za novou
stejného typu, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce.
Jestliže je přívodní hadice vybavena průhledným obalem
(obr. “C”), pravidelně kontrolujte barvu průhledného obalu.
Jakmile se obal zbarví do červena, znamená to, že hadice
někde prosakuje a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v
servisu nebo u specializovaného prodejce.
A
Čištění sítkového filtru v přívodní/-ích hadici/-ích
1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici na kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte
opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte
ho.
5. Vrat’te sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět
přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
B
Kontrolní
okénko
bezpečnostní
ho ventilu
C
CZ 9
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 10 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
ODSTRANĚNÍ PORUCHY
Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být
zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které
odstraníte během několika minut.
Problém
Pračka nezačala prát,
kontrolky nesvítí.
Příčiny, řešení, tipy
• Zástrčka není řádně zasunuta do sít’ové zásuvky.
• Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např.
stolní lampou či jiným podobným zařízením).
• Nestiskli jste tlačítko “Zap/Vyp” (pokud je u modelu k dispozici).
• Dvířka nejsou správně zavřena.
Pračka se nespustí,
přestože jste stiskli
tlačítko Start/Pauza.
Pračka se zastavila
• Je zapnutá funkce “Zastavení máchání” (pokud je u pračky k
během programu a
dispozici) a kontrolka Zastavení máchání
na ukazateli
kontrolka “Start/Pauza”
průběhu programu svítí - funkci “Zastavení máchaní” ukončete
bliká
stiskem tlačítka “Start/Pauza” nebo spuštěním programu
“Čerpání” (viz samostatnou tabulku programů).
• Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte
tlačítko “Start/Pauza”.
• Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a
restartujte program stisknutím tlačítka “Start/Pauza”.
• Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz “Popis červených
kontrolek” v tabulce programů).
• Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá
(svítí kontrolka “Vodovodní kohout zavřený”).
Po praní zůstávají v
• Oddělovač v komoře pro hlavní praní není správně instalován, nebo
násypce zbytky pracích
není upraven pro použití práškového nebo tekutého pracího
prostředků a/nebo
prostředku (viz “Prací prostředky a přísady”).
přísad.
• Nedostatečné množství vody; sítkové filtry v přívodní hadici mohou
být zanesené (viz “Péče a údržba”).
Pračka při odstřeďování • Nebyly odstraněny přepravní šrouby; před použitím pračky musí
vibruje
být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
• Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky
nestojí pevně na zemi (viz samostatný “Návod k instalaci”).
Závěrečné odstředění je Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt’ování nerovnováhy a
nedostatečné
korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy
(např. koupací plášt’), může tento systém automaticky snížit rychlost
odstředění, nebo dokonce odstřeďovací cyklus úplně přerušit, aby
pračku chránil.
• Těžké kusy zabraňují odstřeďování; přidejte menší kousky prádla a
znovu spust’te odstřeďovací cyklus.
• Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství
pěny; zvolte a spust’te program “Máchání a odstřeďování”.
Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz “Prací
prostředky a přísady”).
• Tlačítko “Nastavení odstředění” (pokud je u pračky k dispozici) bylo
nastaveno na “0”, na nízkou rychlost odstředění, nebo na funkci
“bez odstředění” (pokud je u pračky k dispozici).
CZ 10
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 11 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
Popis červených kontrolek
Popis
Možné příčiny
Řešení
Červená kontrolka svítí
“Vodovodní kohout
zavřený”
“Vyčistěte čerpadlo”
Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka “Start/
Pauza” bliká.
Zkontrolujte, zda:
• Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je
dostatečný.
• Hadice není někde přehnutá.
• Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz “Péče a údržba”.
• Není voda v přívodní hadici zamrzlá.
• Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je
červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku “B” viz předchozí část “Péče a údržba”); nahraďte přívodní hadici
novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Start/Pauza” k
restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte
do servisu (viz další část).
Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části
programu; vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda:
• Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá.
• Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část “Vyjmutí filtru”); před
vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla).
• Voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla.
Po odstranění programu, vyberte a spust’te program “Čerpání”,
nebo stiskněte tlačítko “Reset” na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte
požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do
servisu (viz další část).
CZ 11
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 12 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
Popis
Možné příčiny
Řešení
Červená kontrolka svítí
“Porucha elektrického systému”
Zvolte a spust’te program “Čerpání”, nebo stiskněte tlačítko “Reset”
na nejméně 3 vteřiny.
“Hladina vody příliš vysoká” (po zrušení programu nebo špatném
kroku). Vypněte pračku (stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nebo
otočením voliče programu do polohy “Zap/Vyp” - podle modelu
pračky), a potom ji zapněte znova, vyberte program “Čerpání” a
spust’te do 15 vteřin.
“Servis”
“Porucha akvastopu”
Vypněte pračku (stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nebo otočením voliče
programu do polohy “Zap/Vyp” - podle modelu pračky), vytáhněte
sít’ovou zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohout. Opatrně
pračku nakloňte směrem dopředu, aby nahromaděná voda mohla
vytéct z jejího spodku. Potom:
• Pračku opět zapojte.
• Otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne okamžitě natékat
do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu; Zavřete
přívod vody a zavolejte do servisního střediska).
• Znovu zvolte požadovaný program a spust’te ho.
“Příliš mnoho pěny”
Přílišné množství pěny přerušilo prací program.
• Zvolte a spust’te program “Máchání + odstřeďování”.
• Potom znovu zvolte požadovaný program a spust’te ho, použijte
méně pracího prostředku.
Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů,
vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího
servisního střediska (viz příští část).
Zkontrolujte podle výše uvedených pokynů, co by mohlo být příčinou poruchy a
řiďte se příslušnými pokyny.
CZ 12
Black process 45.0° 100.0 LPI
30110450CZ.fm Page 13 Friday, May 18, 2007 6:38 PM
SERVIS
Než se obrátíte na servis:
1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz
“Odstranění poruchy”).
2. Znovu spust’te program, zda se závada opět
projeví.
Uveďte:
• Druh poruchy.
• Model pračky
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně,
zavolejte do naše servisu.
Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.
• Svoji úplnou adresu.
• Telefonní číslo i s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou
uvedeny na záručním listu. Můžete se také
obrátit na prodejce, u kterého jste pračku
zakoupili.
PŘEPRAVA/MANIPULACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Zavřete vodovodní kohoutek.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka a násypka na prací prostředek úplně zavřené.
Odpojte přívodní a odpadní hadici.
Vypust’te zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Vyjmutí filtru”).
Nasaďte přepravní šrouby (povinné).
CZ 13
Black process 45.0° 100.0 LPI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement