IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use | Manualzz
JAK ODSTRANIT PORUCHU
KDYZ VOLATE DO SERVISNIHO STREDISKA, VZdy uvedte
vyrobni Cislo a Cislo typu kavovaru (jsou uve-
deny na servisnim stitku). Dalsi pokyny najdete
v zarucnim liste,
POSKOZENY PRIVODNIi KABEL JE TREBA VYMENIT
A za originalni pfivodni kabel, ktery je k
dostání v servisním stredisku. Yyménu
privodniho kabelu smí provádét pouze
vySkoleny servisní technik.
OPRAVY SMi PROVÁDET VYLUENE —: \ \ 5
ODBORNE VYSKOLENY TECHNIK, >
Provddeéni oprav nebo uprav,
u kterÿch je nutné sejmout kry- ‘À
ty, je nebezpecné; tyto Cinnosti 2 ;
smi provddét pouze odborné -
vyskoleny technik.
NEOTVÍREJTE ZÁDNÉ PEVNÉ UCHY-
CENÉ KRYTY.
RADY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI
JAK DOKLADA RECYKLACNI SYMBOL, kra-
bici, v níz je vyrobek zabalen, Ize
beze zbytku recyklovat. Rid-
te se platnymi pokyny pro
odstranovani odpadu. Oba-
lovy material (plastové sac-
ky, polystyrén apod.) mize byt pro déti
nebezpecny, proto jej uschovejte mimo jejich
dosah.
TENTO SPOTREBIC je OZnaCen v souladu s evrop-
skou smérnici 2002/96/EC o likvidaci elek-
trického a elektronického zarízení (WEEE).
Zajisténim správné likvidace tohoto vyrob-
ku pomúrete zabránit prípadnym negativnim
dúsledkúm na Zivotní prostredí a lidské zdra-
ví, které by jinak byly zpúsobeny nevhodnou
likvidaci tohoto vyrobku.
SYmBoL na vyrobku nebo na dokumentech pri-
lozenych k vyrobku udá-
vâ, Ze tento spotrebic nepa-
trí do domáciho odpadu. Je
nutné ho odvézt do sbérného
mista pro recyklaci elektrické-
ho a elektronického zafizeni.
Likvipace musi byt provedena
v souladu s místními pred-
pisy o ochrané Zivotního
prostredí, které se tykají
likvidace odpadu.
Podrobnéjsí informace
0 zpracovani, rekuperaci a recyklaci tohoto
vyrobku zjistíte u príslusného mistniho Ufadu,
sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodé, kde jste vyrobek zakoupili.
Pred likvidaci odfiznéte pfivodni kabel, aby
spotiebi¢ nemohl byt znovu pfipojen Kk siti.
NAPETI v siTI
220 - 230 V/50 Hz
JMENOVITY PRIKON
1100 W
POJISTKA
10 A
VnEJ3í RoZMERY (V x $ x H)
348 x 595 x 305
&
4619-694-57971
Whirlpool Sweden AB
Gl
JUu3zıpopau guaqosndz
z epinodpoau aa3go1kn —
‘WajojeaIzn |
‘u2z1pop |Aqau ysrepezod o,ua1
pnyod 'ny1afew eu Apoys ez oqau ]e1
-IAZ B goso JUURIZ BZ 350UPp2A0dpo0 1j0}
-noyef ey1Wpo 23G01AA ‘aUUIAOd euoyez
o|pod af a21qa110ds o1oHOL ININWIZN
INArOdidd Od
"nyjfew e mespz 1u3z0JYo nusuif oqau
ni1ezod 'wuapnod wÁy211yoja nzean y fl
-op Ág ojuoW Auojd 3340 9UPez 1ey
-A10p JWIsSaU 3S [9qeY IUPOALLd 'Ápos op
9n10u0dau ny2.1sez oqgau ¡Sqey 1U
-POAIId ‘nped 1 Juszoysod ouyaf y ojsop
ZÁpy ogau 'une1ds afnBunysu 210ga110ds
pnyod 'ey2.1sez oqau Jaqey lupoald Au
-9Z0ysod af pnyod “airanidvzan >1934LOdS
11poysod
3ZNW 2193110ds as Ápoa 91Ágz 11
-nuz1wez apedud A (5,0) APOA 11
-nuziwez poq pod Ifesapjou Á1o|
-d31 ap} ‘IP211S01d A ZOAOWd Oùd
NYAONYLSNOXZ пля dIGAHLOdS OLNA|
*AN3ZOXSOd INAN э19349104$ VOZ “3LFNIOHLNOYMZ
‘13Isoudewop
ISeA DA ISEA 9A 119d eu epinodpo nls
W3A10dA3 BU IL3dVN VAZ ‘ALFNTOHLNOHZ
WINAfOdldd O3dd
'AUÁyod 1wIuejejsur 1WAUSZO|UA ¡LAU
-“JE]SOUIES 9) PI 05 3X3Y4LO0ds IYIVISNI
JDV IVLSNI
Nd
‘полей одэи порол попу» 415 Ал
Nedsau 3210a110ds niznod wsuaeidssu 11d as
91sÁge '9unedo oy aifaniznog 'nfodeu Yy2Ay10uy
OQDU AAVH алучана 4 NEDEN If DIEI4LOdS OLNAL
AdVd 311Z3110d
nYA10p 11d aifeniznod “niydodan 3s 31sAay Y
*LLIZNOd
NWIYWOG Y INGYUHAA N32UN 3r DIJIYLOdS OLNIJ
"nio/da) noyosÁn bu
Npon DAIYDZ 2Z0101d yIAJadsop n10zop bz
aznod 1PAIZnod 21ga11Ods o1ua1 ¡[aus 1120
Драцги поурола
$15 /до зпоирг|цор рдгд al ap 2,pu DN
‘прэцор zaq 21д2110а$5 0)ua) IPAIZNOd
Juisau Ágoso Inoyow1au РВ пар |b
"122dz2g3u puzowu AIDdDYD D
2u22dzaq 2193110ds 1PAIZNOd AudoWyos AJÁQ
ñgo Xuñyod au2111Dd 1|Dp wi a1sf pnyod Кр
-43] ual 1BAIZNOd 0Y noyowl “npajyop zaq
21ga410d5 OJU3] ]DAIZNOd W3130 1L70N0GIN
‘AJo2n 1U101
-e1oge| ogau ano|sAwunid o1d uan 1JUaN
'Ápoa 1UenIJyo y uaz1n af a?1qaJods dí:
O1U3] ‘AJed oqau aIpeHIUUDYI JUAIZOJON 12 =
-1Q9430dS041}M9[9 OJUUO] A ALFAAIZNOdIN y
*NYOZOA 739 DIdIULOdS ILFIAYH3INI3N W
"Y2NgÁas
oqau Jezod j1gosndz noyouu AiedAA ‘22
-1g94Ods I1SOHZI]G A OGOU JJIUANANILOHAL
JAV1YOH aLFIAIZNOdaN Y aLFIAINHOIN
ILIZNOd 19 17G Odd OH 3LFIAOHISN Y GOAYN OLNAL INJOZOd WISOëdd IS AL31914d
ANAYOd INLSONJIdZ19 ALZA 1NC
vi
el
q
‘nox dis dua)
N -
PH euzo Á1onjo
© euaul(ez
‘eujpndey NYIUQOJAA AJ
-O0A10 3121SIRAA dupepng
M2 1Upejy>
nojo|dal S Oyajuu auapays
-pooyod ajfaniznod ÁpzA
Aus)
-9uz af euIndey y1ugo1ÁA
‘эЧре|Чэ
9u29)ejSOp ojÁqau oya|W
ye
*YNAd YN2I1WN
олдам 35 YNI2NdVX 3AVUdiad ча
'ÁNey 919|W YNIP 33U9W7
EAYIA JUSU BAR) BPZ
'ajfnj013UOyZ ‘Ossa1dsa
eu Á1enoney o1d naey noi
-9|w aznod ajfaniznoad
‘OssaJdsa
EU AIBAONBH O1d NABY NOI
-9|w aznod ajfaniznoad
"A
-14 NYRZIP 1U9151),, 11502 A
nuÁyod ajpod 3131SI2ÑA
",922AIUO N|NUSA
OUDAONOLAA JURISID, 1SE2
A nuiyod a,pod 21215I2AA
AAR) 919|W 9u9w 91dAseN
"9U9UW 3}
-Inu2adeu naey no |W
Але»
213/W Чтар AUPOYASN
‘eJajuun auwoaf
sd oqau ejyjaeu of RAR)
‘еншэГ$циа эГеле» е3э|у\
‘Auasouez af 43|14
‘Kuasauez af
esso1dsa a?enIJyo dnjsÁn
‘Ane 91
-9 JW JAISZOUW 9YDA $!114d
"euenoyzadeu
sud ejÁq eney 2191
(NI
-ewod sd a21:0gny Z euenoy
-A@p) YAYWL si1lud af AAYM VNad
'Áney 2191 UNIp a1USUIZ
‘OssaJdsa
EU Клелоле» ола пле»
nolajw sznod aifaniznod
'ÁNey 919jU 2211 aIdÁSEeN
‘a1(nyp
-adeu 3211 naey NO19|W
IN499
d
Але»
213/W Чтар AUPOYASN
"egnay sud af eney eri
‘Arey 919|W
IA]SZOUWI 9U23181S0P3N
‘pueAoyddn ud}
-ejsop ejÁqoau eney 913|IN
VNIDIdd YNZOW
3dIQNY Z eUenoyaep a|U2ÁJ
а) ужнат SITIYd af AAYM VNAQ
W31190dd
I1SdVX YN YL114 IM O93N
AyHYd YX1041NOy XMI1YS NIG3r YN UIT ATVIN
(vaoa VHYOH O93N VAY)
HO ALO1d3l YXTOHINO)Y
dVZ VMIOHLNOY
dAA/dVZ OMLI5V1L
ACOA 3MYOH/AAYM OMLIDVTL
AMTVS VAG YN YL114 AMT3A
NYLI4 MYZUG
2VAOHad
32VAIYHO 1ILN3A ANOXOLA
WMSAHL
AYVd IDVAYTAO OHLI<VTL VNI2NdYX MINSOYA A
INLSNASMISIdd Y 32194dLOdS I1SY)
DVL IDVAY«YAdOQ
OLIS IDVAYdYAdQ
NAOA NOXHOH/NYVd YN VHIIENYL
139VXx INCONYd
NGOA YN HINGOSYZ
Add 2VAVINO
13NVd I DVAYTAQ
‘1se2 DIfNpa|seu A nsidod ajpod
7 NN и
NABH JAI. WOLOd V ANIGOH 1d 31rMOd
‘æAe1dop aujis nafoyn1
‘(KAed aupoysau NYDOJ}3 Р 2915 19103
— 2112010 auseanos e ni
DUYNOJAA SPHAAGO as nayy nyezip 1U IO $ -oyeu sou ‘Auszesez
о O ¢> -eAoyeiIspo 11d) ‘dnisod Aufais any _nsod uAeisdsau af yluqosez *..:
Nd -edoz yed "1115201 naouz yO ey|o1 'enolo Y1Uugosez duneids 33Z01A ‘Aupze1d
‚| -ЧОЭ эЭ5 2е ‘933(9420d NIATYS 3LMAA °y ep "MIUGQOSEZ 33U|deNn af Npoas eu yIUgosPy *-.: *INDNTH INYIWAVYN If o1avdyd)
| ‘Ane ex) fon e
o (OO -ep wnnusns wisjep a1sn121d REYNA 93
u? El wl а ! E 21491 -eALyO ¡HUSA
y Oe 401 yed 'suseuyz yO ey[o1)UO y ANOYOLÁA
Ze 'npoa 123) 31422 N 'Áney oy ,
pod aijsivun oy 37 “XMYL a11aVSYN NULA MYZUQ
Oo -мэер alguysts a1ZWueyo
yed e 'I11Inszo! yQ VM1041NOX as ZV “3Lr3M)Od *€ ‘эрол эжоц ^ шали
"alfoJUpa1d oy o ^ 7 ’
K dud a Au nuda fied зереуло -Uejdo Áyjes arfelyapald :-
Me) 2 An2y 91241 1A y SIBAIZNOA Aye! Y9jes AU of epz 'alfnj011U0yz) N1eNONEy Op AU - NIEAONEy JUBAMU2P3ld
-fe1s aifiZnod Has aL AWisOd NUNIS NYZHO 004 °С -9zeseu nuyyy yez1p af epz “aiínjo.) - DABISPO A wAuesdod ‘Ayjes o1sf 1je1yapaidaN 5
*AAYM 31 -U0yzZ e Áney noneidiJd payd 3nu1w wagosndz aa1uapa1d и TS JUBAUU a
-371W JNYVOIHd ZI98 NYWAOAYM IM NYLTI MYZYA ILAVSVYN Y 0€ Ze S| UOdsaje dAA/dVZ 042 ° “лем Seu _spayd ouspanoid oJÁdaN
dAN/dVZ W19Yy12e|) HYAOAYXx 313NdYZ *L -e|] 919UYSsIS *1e1/Uapa1d 1enoney surnu of ‘nol -IdXa ay9uysi1s wood SA ^ Клеу эешакл
:09e) 1f9]U2A1 184USpa4d Jenon?y 21370W o9IN -o|da) nounesds as ossauds3a LIAVUdiNd 11-3133H) ’ -1dal e MIASZOL YO ey 515 >1sf zApy ‘epijASau *INAQNLS Ir 05534453
-JO13UO} às ze ‘oyfoy20d >. esso1dsa yO ey|o11U0y
NAY» YN AXLONCASr INYAISHACHdd
‘DUDS
-9uez nosf 3>1gny AJOA1O
'eup
PO NIJOWIUOI yIOy9U eU SUSO|y Ápoa euipejy
o juyef 'aIu¡dop oy ÁpzaA e Waxingosyz
"O]SIWU EU 9dz 313esn
AIUGOSEZ *XVIN 3ISAI
4 NOpoA NO1SI2 NOAIS
-192 MIN9OSYZ 31N1dVN
"(npa1dop) usa wal
“"Ways!pa41s WIU
-SIAJ9S HUSLÁA эрелицо
JU3US3} JUZNId 33YIIN
ze1op
EU ZE 912010 wil duis e du
-Aesds n13|4 yezip ajpeseN
9uasauez nosf ny
nyez1p U3PIgny A A1on1O
1souznid oj1e177 es
-so1dsso a?en1Uo IUSUSS |
‘Uazeseu
Junesdssu af nuy|y yez1ag
'ÁJOnjo 1OYIU *NIYJy Nnyezip
nfenjo Z YAYdVMGO OSsSAUdS
Y1Uugosez duneids 33Z01A
"NI
|8 пуе24р 149151), 11502 A
nuÁyod ajpod 3331S12AA
',922AYOo NJIUSA
OYDAONOLAA JUISI), 1582
A nuAyod a,pod 2121SI2AA
‘2DIQNY AJOAJO 3121SI2AA
‘Audzesez
Junesdsau af y1ugose7
‘Kuasouez af 14
‘Auasauez af essa1dsa
2BALIYO JILUDA ANOYOJAA
‘auasauez nosf n13|L4
nyez1p yapigny A A1oa1Q
WANQZVYHd Ss D193410dS ILrIAIZNOdIN AGMIN -QUIS WIUSZejÁA NAOA YN HINGOSYZ ILIWCA AN
"Nopoa y1ugosez aju|IdeN ‘ерол 1чэи NyIUgosez A. +.
OSSIdädS] VHALAAIN
IN4999 VNIDIdd YNZOW W31190dd
AZA
ПООЛ YN MXINdOSYZ INANIdYN
LL
‘BY NnJez 9duaden jweuluazesn susgqosndz niea
-0ARY 1U3ZOySOd oqgau Áne1do eu as afnyejznau
‘wagqosndz wAuspamn ouapeao1d aujapia
-e1d 1uaudeapo 1uau pnyod ‘11 e QL ‘6 Adnisod
alínyedoz e Ápoa 1ua3snodÁa a1snuayg *LL
‘Aupzeud eja2z y1ugosez ¡Ag Áge '3)
-ISNdAA NPOA QU]dN € AAYM OMLIDVTL ILINMSILS °0 |,
'плелоле» ор эзделл
e (910U011 ÁLIJDSÁY Z90) NOPpoa NojSI? OY 31
-u|deu 'ny1uugosez wiinuyde|dAA WAupepinp
a2uedean e nyozol AMLA9Z 31NVYLSCO INTAN *6
"Ny1uUgosez |u
-91SNdÁa nusurdn y ANY» oxLiIvIl 3LINYSILS *9
ajgudez 12do Jean
-0ARY Med 3nuiw SL} 15е LI80SAd MOLZOY LHI *Z
*HYAOAYX aLINdAA *9
aMmeijsez juaISNoOdáÁa eye winnuys1s
WiSsIeg 'nyojzo1 1115Z0UUW 9jeW a3sndÁa yed e
Клей эзере|ло wIuS)20jOo WÁUSE2Qo yIUgosez
91ISNAAA [ndeu ‘AAYY ONLIDVIL LINNSILS °G
"ngopeu smejsod
22eAUo ¡USA ÁNOYOJÁA pod e nigenoney op
ÁAuazeseu Jusu NY yezip az “as 312d31saUd *b
"HO BHJOILUOH ILIASZO1
as ze ‘31(oy20d 2 dAA/dWZ OHLId2V1L ALINWSILS * €
‘(QUIE}a| A OQau I3601p A 1Uelsop Y) (пшлелб
05 152) 3n0OUOJ42 ÁLIJDSÁY 2217| 7311SNAZO y *Z
"Ápoan wa [Nd HINGOSYZ 31NTdVN “*L
‘aunopajseu ayfnd
-nisod ‘“ANdANLSOG INAN HAGIHLSOHd AAOHVL 37111SAf
*OSSaUdS3 YN QUVAOAVH
умамаулао оча aN1Y123dS AN32UN Y IAOHDEO A
AN3dNOYMYZ XMId34LSOUd I)YVAONdYAQCO ALfIZNOQ
"N21SHU NOAP 1}
-nuAjdn od aujewixeu ogau Але» 10d 007 эл
-es.diid od Ápza 1Jenoney имаулао эимагпэпноао(
NAYAOAY » INANdYACIO
"nynuez eu yo1eu epedo.d 131512 ngos
-ndz oyauspaan asÁA 1USziIpau apedid A *13dz
JDVAIHHO 1ILN3A ANOMOLAA aLrnANOYSYZ INAN *9
"9)21S12ÁA 3Uperyynp “NOdOA IDNOHIL dod 3LFWN *S
"Way puads
9191S1DAA af ÁgaJod ajpog '9u
-oSaUEZ A10A10 NOsfou epz 'aifn|
-01)UOYZ *W9y2e.ey B NOPOA NOY1OY
DUPEPANP TILNAA AXOHOLAA ALALSIDAA °F
"Uy
-Ipey WÁYUJA 2YANIHO AlJ1SDAR *€
‘essa1dsa o9BA
-JJYO NjILUDA OYDAOHO]AA 11/4 UAUAAdUd af WAL
-2Pj ‘GNO1S 1 NQNOISAA NIYACENOYS WILIZNOd S *Z
po Auafodpo af epz
10Y JEAOABY JUAU
epz “3LrNIOYLNOXZ * |
:0)
ye) ossa1dsa eu a2en
-14U0 ¡HUSA ÁNOyOLÁA
1SIZÁA 9UINU af AAYM DYOd 00€ IAVHdIEd Od
IIYAIdHO MILINIA OHJAOHOLAA INALSID
‘Ane 919|W IyIZnod zaq AB
19d auaWfou ayuean 37 ye) Ayniyo
1UJUA e 1n1SUeSNISIJd eUYaSA
OL JÁLUN aupeynp suinu af n1enoney
hiznod wunud 11d :311741NQ
dAA /dVZ 0Y1122[1 919U
-YS115 “LAONdAA UYAOAYX I1-313>H) “6
O
©
O
MO
‘wn
-nudopyÁa e eweyou NINYZA
— NJ Nyezip wILS2010 NAEYy
FD 21dAsAA € 13af0yNı A dUEAOPNGEZ AM
“4. -ded DOUIO 33SIW EU 1jy ayfnyo|gez
'NAYXM NOLFTW NOLIZNOd LINVYLSOO I1-313>H) °8
AG el
SIUISAA ‘ened EHAIAA 2150( NIBAOAEH Z azijSOf
‘nay jeZ1p 21{nye11SpoDu Apylu :311Z31NI
‘æra|op en
-B1dZ 13afoyn1 wIuUS20)O alaWwras NULIS MYZUQ *Z
(UN
->U Gp ajopfou 1eya1ÁA ej еле»
Ág eye|) Nnuyshs od) "noupaf 3}
-sof oye ufals alYuysIS Але»
06 113SZ0UUW 9UeNOPEZOd 323)Án
" эншуег ‘Aney4 oyy pen a1EUNSNS
O 9 /oyed ‘(ILIASZO1 os Ze ‘31(9420d ‘e1
Oo -nudAa af azij1saf) ALIAS YO VX
-1OULNOX Vaz “aLFNIOULNOYZ *Q
‘Apon
24104 N0OY2O1]
winuydeldo ||
elyez Ane wy)
-Ijeu pa1d A}
-jJes a1sAge ‘sw
-afnaniodoq
'M9oJes OJARISOd NULTIS NHYZHO ZDIANH dOd *S
1enoyeso.1d ejyousu epoa
Age ‘nafoyn1 312010 au
-[1S *NIENOARY
op a)peseu
4271p E NABY
nou)alAq
-peu 33335120
NELTIA NHVZUA
arvuyo 7 *b
‘euan
-18GZ a|12AS apnq e ojJeuI apnq Auad ‘ajyDAI SI]
-LUd 1ey31ÁAa BABY apnq 'ojew euenoyz2adn eney
eljoju 1-afr *enew] opnq euad e nijewod 1ey
-9)ÁA eney apnq 1uenoy22dn waugwpeu
на '91Za|np 1Wjas essa1dsa oy
->1GO0P IU
-aJBAN
oid af
Kney 213|U JU
-rAOËDadn au
-Ne1ds :NZOd
‘WoIRAOYÛDad
9I9UYSINS 939
-Yo| 2 21/2PZ01 QUIDUJOUAOJ NAYA NOLEIIN * €
'Áyaep 12Z0U2pa,d 7 naey no1eis nujy Z MuelSpo
N14 nyezip op Áney a19jwu WwILedÁseu pad au
-1nu af Angy ane1diad uneids ay :311731nQa
"UIA eledAsau
eney ejoju os Áge 'audnisod 11/y ajuideN Ane
3} -ojJuu (6 9 + 9 1sP) AyJawpo
oueAOËDadnau amp n1u1jy op
9170|A ‘Ane 2np UA@1d14d 1]
-9392U "Angy 919 |U (6 / 15е) Ny
-19UWpo noueuno1ez nupaf n11jy op
9 dÁSseu “nayx nuaar aznod L1AVudi4d 11-313>H) *Z
"Angy AD BU Y 1SIDA
oqau Áney aupaf naesdud
ола 11)y 1susu aifiznog :nzaJez
Op Ajnunsez auae1ds yadn3sAa af
epz 'aÍn¡01U0yz e NAPy Noja jU eL
1 NY Nyezip op a1Zoja Wagos
-Adz WwÁLSpaan asÁA nIgeNONEy IYuUHIdaud Od*L
NAYX» NMOLITW YN naLild NYYZda WILIZNOd S OSSIAddS3 LINVddldd AVI
"IDARISPO WZ
-оЧэрэда л / 89 ‘G YDOPOG A OXVr ALINdNLSOd *G
‘гелор
eu ze 312010
WIÍ ÁpzA “1enoney eu a) peseu nunia Myzug *b
5
‘I[3sIUUN quARIds
1Sdey 21sÁge 'a|sdey niego eu nu
5 Áyod aifogp ÁpzA *nuy|y npa11s 31 321A
-fau 0> ejJÁg Áge 'as ajzeus ‘risavx 31ZO01A *€
‘nzajez op A1nu
-Injo1UOyZ e NA NyezIp op 91ZO|A
(aIsdey ogau yojes |) Y114 ATVIW *Z
‘esso1dsa naesd11d noisi e noy2npoupof af
-nuzown e IIsdey UIANOney 1Qgo1Áa IWINDNOpas
Ajefiid w33sAs of 359 vWHoN
:wabo| wid
-IInpajseu s 1ua|eq eu auapaan
353 UIOU Ifepinodpo 2191 “al
-sdey 2noney alfaniznod №04
'Áney Ájo¡daj ISSÁA Ye}
919UYesog 'Áuazeseu ny yezip af epz 'aifnjo.
JUOYZ e ,AAYX YN AXLONC3afr INYAJAH3CI3dd,
11se2 A nsidod ajpod uwvnonyx a1rauHadaug * |
HSdVX WILIZNOd S OSSAddS3 LIA Add dd AVI
"nyn1ez eu yo1eu
epedo.d 1u91s12 ngosndz oy
-auapaan asAa 1u2z1pau ap
-edud ‘enre1dop vwssauus oy
-21A 9Nngno.1sez 2UOyEN
"nyezip n
-OAJO Op ÁYnunsez yadnisÁa af epz
'ajfnj0.13UOyZ e NL Ayqopeu aa
-0|220 Op ajena naejsos NOD) #4
"Áydis al
-pod 1u9us3) A NIOALO Op I|Ipesez
Nysip wanoisejd eu yadnisKa 33
-sÁge '01 eu aljfagg *ysip Anoise|d
eu 9) peseu 12do 1u3us9] e 11/14
=
<=>
>
<
=n
Л —
OL
"Way pueds 9191SIDAA
af Áganod ajpod '9uessuez ny
LUSAONOy A ÁJONIO NoSÍSU epz “31MN1OYLNOYZ
==
{
"Ny2euey PoOWOd 3pon 2y10Y A
1 ÁNONOY 3121SI7ÁA dupe np
e Alla ANHDASA 3LINH>Y1d
TUDUSD) 9JUEJISPO $...
"EIA 23
-UOy Z WiIUSUJOAN Ágopeu
z penouadeu aue1spo
"RAaJOP WIUBIBE10 39
-enouadeu oy21a aifngnoispO :..:
‘IGOpeu 232AU A a ÁLuUu
OY APYIN ‘nay Nyezip ya11UA aUÁALUÁA
"wayenouadeu s 1 919WIAA fs
-0)ye) naey nojaju EU
NY YeZIp 3131SI2ÁA ANyXx 1DHOd QT IAVHdIEd Od
Nal ll4 NAY Zdd №150
'21g943Ods Áy2111yaja 01 31 "APOA
op alfn10u0deu Ápylu Jenoney :3LIZ11NQa
"NAOA YN MINJOSYZ 313LSI) INT3AINVY “b
'О}15 релеаеуро
e Je} Penedeypo ILFAAAWN V 3LFAATTAA OLSY)) °€
"Way vpey WÁyUyJA WÁYy QU
149410 12215 'Áypa11so.1d 111517 INAIZVHAY OSIN
Y 1031SNOdZOY 3LFINZNOdaN NUVAOAYX IN31SI) y *Z
'Áyansez
97 Ny211sez alaUUYEejÁA e INOUpe|U2ÁA IENONEy
9)429U INA1SI? MOYOHIXMYr WINIAYAOMd dad * |
vaZzdar Y INJLSI)
о O GP (UMI3A Gt ZOU
d/s ajap Npoa noy10y 1811GgaPO цэшэи
21SAQ 13NUYMSI3S Od) "Aap oxRe))
19d0 219U}5115 € PAR1dOP WIU32010
Клеа Depe|A0 3191A8Z “LINVISYZ NAOA I1-3130HY) "у
"Epon ey10U 323)ÁA
eunndey ny1ugosÁas 7 :enajop Á1ed wayepejso
910010 QUSEINOS B ANYX OMLIDVIL ILINYSILS *€
"ngopeu ayeisod vni2ndvx MINSOYAA dog *Z
"MO EMIO1
-JUOy I11ASZO1 9s Ze '31/9420d 'dAA
/dVZ Wy12e|) UWAOAYX alaNdVZ *L
ACION IMdOH VdOdAA
Y "enojop wa1auss PUJIS WIf 332010 e
19dz al peseu vnI2ndv» MINSOYAA *Z
'ÁY219n3 1322 1U1OUY Y WIS19 US
Quis Il 912010 e ÁIed ny21gn.
eu jadz 3)7esn nyusaul nonoyvg *9
"Way pueds 3131SIZÁA of Aganod
a|pod '*Áuassuez n10njo NOAP az
uapoaf lue 1usu epz “31mn1041NOYXZ *G
"Nopoa nojda1 afÁLuUn supenynp ny
-SK13 NOAO1Ed @ VNIdNaVH HINGOYA A *b
"nued eu Áy21gn.) Z nysA1
2) Y UWÍÁA N100 WaYaWSs WINAZVLVZ *£
'"AJop wa1auis WIUSZejÁA
e ene.dop uwua2ejo eul
-ndey y1ugo.Áa aifngno.1spo
NOYNJP e vNI2nd YX» nyDIaNL
INA3d 3LdOH2N NOXNY NONG3f *Z
’NYNIMO W3UD3|W
A OJEABISNZIU OM3JW Age 'eundey anesdid ap
-zey od dn3sod 03U3}3 13Z714pop awafnan1
TT -odop Aney Anesdud ayp1ua16Ay
— Juisifez ¥ :311Z31NA
‘nied
eu 11gny
A 31Aqz
Oy9|W 91
-9YSDA 9)
-JUBJ]SPO
ши ‘Алей
ээере|ло
WIU32
-030 Á1ed ny201) NIYaLA MITOMAN YN 3LLSNOdAN *|
:aunopajseu ayfndn3s0gd ‘2131SI2AA
euJandey YJUGOJAA Apza niznod od :311Z310A
"yon
-Ae1spo Y21z0U2pa,d 1 wXAuesdod wagosndz
NAaey a aesdidg ‘эчбецгэи yO ey¡o11UOy pnyop
'epon as I1SNdÁa e Á1ed 0y)12e|] as SUYSINS eq
-Opeu mejsod a2enyo ¡uUes AAOHO1AA pod
95 97 ye) Ipeno.1d os 1uazejy) "1 eds eney as
одэч enIJyo alpe¡yzo andfau 'naey илела
-d 39do eyojwu 1uguadeu ad 1/-3199U> :*NZOd
"eunndey
euyoasa od oyaju ajuadeu wojod anida]
e Áney ÁUY23sa amesdid anudfau 'ounndey
oupaf zou 331A FIAe1did 11-2332U) :*NZOd
"eeyey noyz01) 3edÁsod oundey
219ZNW ‘a19[91d 01 15 azi1Ssaf e '1NU2 a|jpod 31
-pe|sQ ‘0A0104 af OUIINdey *wassa1dsa LIÁUSA
-e1d11d Z1f s nyjjes Op o1fpeU OXZ1W эмамаау № °Z
-9us ÁIed adepejao wIu32ejo Áed
pon1d alsn1a4d “(1ureap! af 2,09) AL
-O1dil INYVAOAYZOd IN3ZVSOQG Od *9
‘nioyeu ejopzaz Aq
-Áyod 1wÁjewod nogopeu a1fa2e1jo e eyaju op
eulpnde} {IUGO1AA 2110U0d ‘nuad IsfAowDIy
JU ||-2193Y7 ‘pajyZA Auauadeu Anouezauus ny
-9|w epop e esed 11sndAa as eupndey ny
-JUGOJAA Z ‘Aj2810 NUIAO|Od 0 au
-aulfou Ased wua2epe|a0 912010
"(noydis oua2
-euzo) eulandey ny1ugo.Áa eu
yazno.1d AuasÁnz 1y10U0deu 31
-sÁge '10zod aifanep 'enajop Áed
Wa epejno 372010 e WU G ISE EU Ey
-9|W Op a340U0d vnI2ndv» MINSOJA A *G
"eundey y1ugo.Ás
pod ameisod wax1W s naoayN *b
AYYINAVIHI NOL
-O1d4L 5 OMTIW IN4AYLSAOO1Od
1VAIZNOd IN3MINOdOGd *NZOd
“wafgo fnas 1811 7e 121eAp 151917
Oy9|W 27 “a3WOpaan 1S Ágopeu
OS nsoyijes niagáa 1d “(i9>10u
Oe 9U) Áy21Upejy> niojda) WU
1SNU Oy |W *OUIINdey aueA
Oo -OAe1dud apzey eu eyojuu Aw
-e16 00| ngopeu au¡deu wILizaWy *€
‘A1ed ngosÁa od Ájo|
-da) Jujesp! [yesop eno 37 ‘eusw
-BUZ 0] "JUASZOJ HQ B)|041U0) 3S ZE
()o ‘21fo320d @ Auyd OXLIPVIL ALENWSILS * Z
"MILES YL [9A
9U29ejSsOp wniznod s Y211e1spo Y21z0U2pa.1d
A wuñÑuesdod waqgosndz ossaudsa 31AVudig *L
ONIDNdVA LIAVddldd MYI

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement