IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
74 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
CZ
HU
BG
RO
EM
ČESKY
MAGYAR
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNĂ
4
21
38
55
ČEŠTINA
Obsah
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Při prvním použití
Denní použití
4
4
6
6
7
8
Čištění a údržba
Co dělat, když ...
Technické údaje
Poznámky k životnímu prostředí
ZÁRUKA IKEA
12
14
16
17
18
Bezpečnostní informace
Před prvním použitím
Tento spotřebič je určen výhradně k
domácímu použití!
• Abyste se nepopálili, používejte při
dotyku horkých částí vždy kuchyňské
chňapky.
• Tento spotřebič je určen k přípravě kávy
nebo horkých nápojů. Používejte ho
opatrně, abyste se při jeho nesprávném
použití neopařili vystříknutou vodou
nebo párou.
Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si prosím pozorně tento návod a
uschovejte ho pro další použití
• Neohřívejte a nepoužívejte hořlavé
tekutiny uvnitř nebo v blízkosti
spotřebiče. Kouř může způsobit požár
nebo výbuch.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
• Nepoužívejte v tomto spotřebiči
agresivní chemikálie nebo páry. Tento
typ spotřebiče je určen k ohřívání
vody. Není určen pro průmyslové nebo
laboratorní účely.
• Nedovolte dětem používat tento
spotřebič bez dohledu dospělých;
mohou ho používat jen tehdy, pokud
jste jim dali patřičné pokyny, aby byly
schopny používat spotřebič bezpečně a
chápaly možná nebezpečí způsobená
nesprávným použitím.
Tento spotřebič nesmějí používat
osoby (ani děti) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, pokud je nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost.
Při použití se přístupné části spotřebiče
zahřívají na vysokou teplotu, děti se
proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.
Všeobecné pokyny a upozornění
Instalace a připojení
Před připojením
• Zkontrolujte, zda napětí na typovém
štítku odpovídá napětí ve vaší
domácnosti.
• Zkontrolujte, zda spotřebič není
poškozený.
• Spotřebič nezapínejte, pokud je
poškozený napájecí síťový kabel nebo
zástrčka, pokud nefunguje správně,
nebo když došlo k jejímu poškození či
pádu. Napájecí síťový kabel ani zástrčku
neponořujte do vody. Napájecí kabel
se nesmí dotýkat žádné horké plochy.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo jinému ohrožení
zdraví a majetku.
Po připojení
• Uzemnění tohoto spotřebiče je podle
zákona povinné. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost za zranění osob
a zvířat nebo za škody na majetku,
pokud tento požadavek nebyl dodržen.
Výrobce neodpovídá za žádné problémy
způsobené nedodržením těchto pokynů
uživatelem.
ČEŠTINA
Bezpečnost
• Po vybalení se přesvědčte, že je
spotřebič úplný a není poškozený.
V případě pochybností spotřebič
nepoužívejte a obraťte se na
kvalifikovaného pracovníka.
• Elektrickou instalaci a elektrické zapojení
smí provést pouze kvalifikovaný technik
podle pokynů výrobce a v souladu
s platnými místními bezpečnostními
předpisy.
• Obalové materiály (plastové sáčky,
kousky polystyrenu apod.) uschovejte
mimo dosah dětí - mohly by pro ně být
nebezpečné.
• Nikdy neinstalujte spotřebič v prostředí,
kde mohou teploty klesat na 0 °C nebo
níže (zamrznutím vody by mohlo dojít k
poškození spotřebiče).
• Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá
napětí uvedenému na výrobním štítku.
Spotřebič připojte k účinně uzemněné
zásuvce s minimálním jmenovitým
proudem pouze 10 A. Výrobce
neodpovídá za možné škody způsobené
nesprávným uzemněním sítě.
5
• Jestliže síťová zásuvka neodpovídá
zástrčce napájecího kabelu, požádejte
o výměnu zásuvky za vhodný typ
kvalifikovaného elektrikáře.
• Bezpečnostní předpisy vyžadují, aby byl
při instalaci použit vícepólový vypínač s
minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
• Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací
šňůry.
• Napájecí kabel u tohoto spotřebiče
nesmí vyměňovat sám uživatel, protože
je při výměně nutné použít speciální
nástroje. Pokud se kabel poškodí,
nebo vyžaduje výměnu, obraťte se na
autorizovaného technika servisního
střediska, aby nedošlo k úrazu.
Chcete-li se naučit spotřebič správně
používat, řiďte se při prvním použití
podrobnými pokyny uvedenými v
následujících částech návodu.
ČEŠTINA
6
Popis spotřebiče
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
14
Ovládací panel
C
D
B
E
A
F
A Tlačítko ovladače páry
B Tlačítko kávy/horké vody
C Tlačítko vypínače Zap/Vyp
D Kontrolka ZAP
E Kontrolka OK teploty (káva nebo horká voda)
F Kontrolka páry
1 Ovládací panel
2 Ovladač páry
3 Zásobník na vodu
4 Napájecí kabel
5 Trubička na páru/horkou
vodu
6 Odkapávací mřížka
7 Odkapávací tác
8 Trubička na kapučíno
9 Tryska
10 Výtokový ventil ohřívače
11 Pěchovač
12 Držák filtru
13 Malý filtr na jeden šálek
nebo filtr na kapsle
14 Velký filtr na dva šálky
ČEŠTINA
7
Při prvním použití
Naplnění zásobníku na vodu
Vyjměte zásobník na vodu vytažením
směrem ven (dopředu).
Držák filtru nasadíte tak, že ho umístíte pod
výtokový ventil ohřívače s rukojetí směrem
doleva, posunete nahoru a současně otočíte
rukojetí rázně doprava.
Naplňte zásobník čerstvou čistou vodou k
rysce MAX. Zásobník vraťte zpět na místo.
Počkejte půl hodiny a potom připravte kávu
podle popisu v následující části.
Nebo můžete také kávovar předehřát
rychleji takto:
Zapněte kávovar stisknutím tlačítka ZAP/
VYP a nasaďte držák filtru ke kávovaru bez
přidání mleté kávy.
Pod držák filtru postavte šálek. Použijte
stejný šálek, jaký použijete k přípravě kávy,
a tímto způsobem ho předehřejte.
Počkejte, až se rozsvítí kontrolka OK, a pak
okamžitě stiskněte tlačítko kávy.
Nechte téct vodu, až kontrolka OK zhasne,
a potom vytékání přerušte dalším stisknutím
tlačítka kávy.
Vylijte šálek. Počkejte, až se kontrolka OK
znovu rozsvítí, a zopakujte stejný postup. (Při
odstraňování držáku filtru se obvykle vypustí
trochu neškodné páry).
Max
Max
Nikdy nepoužívejte spotřebič s prázdným
zásobníkem a vždy ho doplňte, jakmile hladina
vody klesne na několik centimetrů ode dna.
Předehřívání jednotky na kávu
Chcete-li připravit espresso se správnou
teplotou, je nutné kávovar předehřát.
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP alespoň 30
minut před přípravou kávy a zkontrolujte,
zda je držák filtru nasazený do kávovaru,
ale nepřidávejte mletou kávu (zkontrolujte,
zda je ovladač páry vypnutý).
ČEŠTINA
8
Denní použití
Jak připravit espresso s použitím držáku
filtru na mletou kávu
Po předehřátí kávovaru výše uvedeným
způsobem vložte do držáku filtru filtr na
mletou kávu a zkontrolujte, zda je výstupek
správně zasunutý do zářezu. Použijte menší
filtr pro přípravu jedné kávy nebo větší filtr
na dvě kávy.
Chcete-li připravit pouze jednu kávu, nasypte
do filtru jednu zarovnanou odměrku (asi 7
g) mleté kávy. Chcete-li připravit dvě kávy,
vložte do filtru dvě neupěchované odměrky
(asi 6 + 6 g) mleté kávy.
Naplňte filtr postupně, aby se mletá káva
nesypala ven.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ke správné
přípravě kávy je nutné před nasypáním
mleté kávy do držáku filtru odstranit z filtru
starou kávu z předchozí dávky.
Mletou kávu rovnoměrně rozdělte a lehce
stiskněte pěchovačem.
POZN.: Správné upěchování mleté kávy je
pro uvaření dobrého espressa velmi důležité.
Při nadměrném upěchování bude káva
vytékat pomalu a pěna bude tmavá.
Jestliže mletá káva není dobře upěchovaná,
bude káva vytékat příliš rychle, pěny bude
málo a bude světle zbarvená.
Z okraje držáku filtru očistěte nadbytečnou
kávu a držák nasaďte do kávovaru.
Pevně otočte rukojetí, aby voda nemohla
prosakovat. Pod hubice držáku filtru postavte
šálek nebo šálky.
Doporučujeme zahřát šálky před nalitím kávy
tak, že je vypláchnete trochou horké vody.
Zkontrolujte, zda kontrolka OK svítí, (jestliže
je vypnutá, počkejte, až se rozsvítí), pak
ČEŠTINA
stiskněte tlačítko kávy. Jakmile vyteče
požadované množství kávy, stiskněte stejné
tlačítko ještě jednou. Po stisknutí tlačítka by
káva neměla vytékat déle než 45 vteřin.
Držák filtru sejmete otočením rukojeti zprava
doleva.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nikdy
neodstraňujte držák filtru, jestliže z kávovaru
ještě vytéká káva, vystříkla by.
Chcete-li odstranit použitou mletou kávu,
zablokujte filtr na místě pomocí páčky
zabudované v rukojeti a vysypte kávu otočením
držáku filtru vzhůru nohama a vyklepnutím.
Chcete-li kávovar vypnout, stiskněte tlačítko
ZAP/ VYP.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při prvním použití
kávovaru je nutné důkladně umýt všechna
příslušenství a vnitřní okruhy tak, že uvaříte
nejméně pět káv bez použití mleté kávy.
Jak připravit espresso s použitím kávových
kapslí
Předehřejte kávovar podle popisu v
části "Předehřívání jednotky na kávu" a
zkontrolujte, zda je držák filtru nasazený.
Káva pak bude teplejší.
POZN.: Používejte kávové kapsle, které
odpovídají normě ESE uvedené na balení s
následujícím logem:
Norma ESE je systém přijatý vedoucími
výrobci kávových kapslí a umožňuje
jednoduchou a čistou přípravu espressa.
Malý filtr (1 šálek nebo kapsle) vložte do
držáku filtru a zkontrolujte, zda je výstupek
správně zasunutý do zářezu.
Vložte kapsli, snažte se, aby byla co nejvíce
ve středu filtru. Vždy dbejte pokynů na obalu
kapsle, abyste kapsli správně umístili.
Držák filtru nasaďte na kávovar. Vždy jím
otočte až na doraz.
9
Jak připravit kapučíno
Připravte espresso způsobem popsaným v
předchozích odstavcích s použitím dostatečně
velkých šálků.
Stiskněte tlačítko páry a počkejte, až se
kontrolka OK rozsvítí. To znamená, že ohřívač
dosáhl ideální teploty pro výrobu páry.
Mezitím naplňte nádobu asi 100 gramy
mléka na každé připravované kapučíno.
Mléko musí mít teplotu chladničky (ne horké!).
Při výběru velikosti nádoby si uvědomte, že
mléko zvětší dvakrát až třikrát svůj objem.
Pozn.: Doporučujeme používat
poloodstředěné mléko s teplotou chladničky.
Nádobu s mlékem postavte pod trubičku
kapučína.
Trubičku kapučína ponořte do mléka na asi 5
mm a otočte ovladačem páry doleva; dávejte
pozor, abyste neponořili vystupující proužek
na trubičce kapučína (označeno šipkou).
Otočte ovladačem páry nejméně o polovinu
otáčky.
Z trubičky kapučína se vypustí pára a dodá
mléku smetanový napěněný vzhled. Chceteli mít krémovější pěnu, ponořte trubičku
kapučína hlouběji do mléka a míchejte ho
pomalým otáčením nádoby zdola nahoru.
Po dosažení požadované teploty (ideální
je 60 °C), přerušte přívod páry otočením
ovladače páry směrem doprava a
ČEŠTINA
10
současným stisknutím tlačítka páry.
Jednou rukou pevně uchopte trubičku
kapučína a druhou trubičku kapučína
odšroubujte otáčením doprava a vytažením
směrem dolů.
Napěněné mléko nalijte do šálku
s již připraveným espressem.
Kapučíno je hotové. Oslaďte podle chuti,
a pokud chcete, můžete kapučíno posypat
trochou kakaa.
Pozn.: Chcete-li připravit více než jedno
kapučíno, nejprve připravte všechny kávy,
a teprve potom napěňte mléko pro všechna
kapučína.
Pozn.: Chcete-li po napěnění mléka opět
připravit kávu, nejprve ochlaďte ohřívač,
nebo se káva spálí. Chlazení se provádí tak,
že se pod výtokový ventil ohřívače postaví
nádoba, stiskne se tlačítko páry a vypustí
se voda, dokud kontrolka OK nezhasne.
Připravte kávu způsobem popsaným v
předchozích odstavcích.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: po použití vždy
vyčistěte trubičku kapučína. Postupujte
následujícím způsobem:
Vypusťte na několik vteřin trochu páry
otočením ovladače páry.
Tím odstraníte veškeré mléko zbylé v hubici
na páru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: K zajištění
hygienické přípravy kávy doporučujeme
dodržet tento postup po každé přípravě
kapučína, aby mléko nezůstávalo v mléčném
okruhu.
Z trubičky na páru vytáhněte trysku směrem
dolů.
Trubičku kapučína a párovou trysku důkladně
umyjte teplou vodou.
Zkontrolujte, zda není ani jeden ze dvou
otvorů zanesený. Podle potřeby je vyčistěte
špendlíkem.
Párovou trysku vraťte zpět na trubičku páry
a zašroubujte ji pevně směrem k horní části
trubičky.
Trubičku kapučína nasaďte zpět a otočte jí
směrem doleva.
ČEŠTINA
11
Výroba horké vody
Zapněte kávovar tlačítkem ZAP/VYP.
Počkejte, až se rozsvítí kontrolka OK.
Pod trubičku kapučína postavte nádobu.
Stiskněte tlačítko kávy a současně otočte
ovladačem páry doleva.
Z trubičky kapučína vyteče horká voda.
Chcete-li vodu zastavit, zavřete ovladač páry
otočením doprava a stiskněte opět tlačítko
kávy. Po stisknutí byste neměli nechat téct
horkou vodu déle než 45 vteřin.
ČEŠTINA
12
Čištění a údržba
Před prováděním jakéhokoli čištění nechte
kávovar vychladnout a vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
K čištění kávovaru nepoužívejte
rozpouštědla nebo abrazivní čisticí
prostředky. Stačí otření měkkým vlhkým
hadříkem.
Často vylévejte a umývejte odkapávací tác
a odkapávací mřížku.
Pravidelně čistěte zásobník na vodu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kávovar nikdy
neponořujte do vody. Je to elektrický
spotřebič.
Čištění držáku filtru
Po přípravě 200 porcí kávy vyčistěte držák
filtru na mletou kávu takto:
• Vyjměte filtr s napěňovačem.
• Vymyjte vnitřek držáku filtru. Nikdy ho
nemyjte v myčce nádobí.
• Odšroubujte víčko napěňovače otáčením
doleva.
• Odstraňte napěňovač z nádoby
uvolněním z konce víčka.
• Odstraňte těsnění.
Opláchněte všechny díly a důkladně
vyčistěte kovový filtr v horké vodě pomocí
kartáčku.
• Filtr a těsnění opět nasaďte na plastový
disk. Dbejte na to, abyste výstupek na
plastovém disku zasadili do otvoru v
těsnění podle šipky.
• Celou sestavu vraťte do ocelové
nádobky filtru a zkontrolujte, zda je
výstupek zasunutý do otvoru držáku.
• Nakonec zašroubujte víčko směrem
doprava. V případě nedržení výše
uvedeného způsobu čištění propadá
nárok na záruku.
Zkontrolujte, zda nejsou otvory v kovovém
filtru zanesené. Podle potřeby je vyčistěte
špendlíkem.
Čištění výtokového ventilu ohřívače
Po přípravě 300 porcí kávy je nutné vyčistit
ČEŠTINA
výtokový ventil ohřívače na espresso takto:
Přesvědčte se, zda kávovar není horký a je
odpojený od napájecí sítě.
S použitím šroubováku vyšroubujte šroub,
kterým je připevněn filtr výtokového ventilu
ohřívače espressa.
Vyčistěte ohřívač vlhkým hadříkem.
Vyčistěte výtokový ventil důkladně horkou
vodou a kartáčkem. Zkontrolujte, zda nejsou
otvory zanesené. Podle potřeby je vyčistěte
špendlíkem.
Umyjte pod tekoucí vodou, důkladně
vyčistěte.
Nyní zašroubujte výtokový ventil ohřívače
zpět. V případě nedržení výše uvedeného
způsobu čištění propadá nárok na záruku.
Odvápnění
Doporučujeme odvápnit kávovar vždy po
přípravě 200 porcí kávy nebo maximálně po
uplynutí dvou měsíců.
Použijte odvápňovací prostředek zakoupený
v obchodě a určený speciálně pro
odvápnění kávovarů na espresso. Jestliže
takový prostředek nemáte k dispozici,
postupujte následovně.
13
Naplňte zásobník půl litrem vody.
Rozpusťte 2 lžíce (asi 30 gramů) kyseliny
citronové (k dostání v drogerii nebo v
lékárně).
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a počkejte, až se
rozsvítí kontrolka OK.
Přesvědčte se, že držák filtru není nasazený
do kávovaru a pod výtokový ventil ohřívače
postavte nádobu.
Stiskněte tlačítko kávy, napůl vypusťte
zásobník občasným otočením ovladače
páry a pak vypusťte malé množství roztoku.
Dalším stisknutím tlačítka vypouštění
zastavte.
Vypněte kávovar.
Nechte roztok působit asi 15 minut, pak
kávovar opět zapněte.
Stiskněte tlačítko kávy k úplnému vypuštění
zásobníku.
Úplně odstraňte zbytky roztoku a vápence
důkladným vypláchnutím zásobníku, naplňte
ho čistou vodou (bez kyseliny citronové) a
vraťte do kávovaru.
Stiskněte tlačítko kávy, nechte vytékat
vodu, až je zásobník úplně prázdný, občas
otáčejte ovladačem páry a nechte vytéct
malé množství vody.
Přerušte vypouštění vody a zopakujte
postupy 9, 10 a 11. Pokud není odvápnění
pravidelně prováděno uvedeným
způsobem, nevztahuje se na opravy nebo
poškození kávovaru způsobené usazeninami
vápence záruka.
ČEŠTINA
14
Co dělat, když ...
Problém
Možná příčina
Řešení
Nevytéká espresso
V zásobníku není voda.
Naplňte zásobník vodou.
Otvory v hubicích
držáku filtru jsou
zanesené.
Vyčistěte otvory hubice.
Výstup ohřívače
espressa je zanesený.
Vyčistěte podle pokynů v části
"Čištění výtokového ventilu
ohřívače".
Filtr je zanesený.
Vyčistěte podle pokynů v části
"Čištění držáku filtru”.
Zásobník je nesprávně
zasazený.
Vložte správně zásobník.
Espresso odkapává z okrajů
držáku filtru, nikoli otvory.
Espresso je studené.
Čerpadlo je nadměrně hlučné.
Držák filtru je nesprávně Nasaďte držák filtru správně
nasazen.
a silně jím otočte až na doraz.
Těsnění ohřívače
esspressa ztratilo
pružnost.
Nechte pružné těsnění
ohřívače vyměnit servisním
střediskem.
Otvory v hubicích
držáku filtru jsou
zanesené.
Vyčistěte otvory hubice.
Kontrolka OK espressa
nesvítila, když jste stiskli
vypínač kávy.
Počkejte, až se kontrolka
OK rozsvítí, a teprve potom
stiskněte vypínač kávy.
Nebylo provedeno
předehřívání.
Předehřejte způsobem
popsaným v odstavci
"Předehřívání kávovaru".
Nepředehřáli jste šálky.
Předehřejte šálky opláchnutím
v horké vodě, nebo je nechte
nejméně 20 minut zahřát na
zahřívacím tácu nahoře na
víku.
Zásobník na vodu je
prázdný.
Naplňte zásobník.
Zásobník je nesprávně
zasazený.
Vložte správně zásobník.
ČEŠTINA
15
Co dělat, když ...
Problém
Možná příčina
Pěna kávy je příliš řídká (příliš
rychle vytekla
z hubice).
Mleté káva nebyla
Mletou kávu více napěchujte.
dostatečně upěchovaná.
Řešení
Nedostatečné množství
mleté kávy.
Nasypte více mleté kávy.
Mletá káva je příliš
hrubá.
Používejte pouze mletou kávu
pro kávovary na espresso.
Nevhodný druh mleté
kávy.
Změňte druh mleté kávy.
Pěna kávy je příliš tmavá (příliš Mleté káva byla příliš
pomalu vytekla z hubice).
napěchovaná.
Mletou kávu napěchujte
méně.
Při přípravě kapučína se
netvoří mléčná pěna.
Příliš velké množství
mleté kávy.
Nasypte méně mleté kávy.
Výstup ohřívače
espressa je zanesený.
Vyčistěte podle pokynů v části
"Čištění výtokového ventilu
ohřívače".
Filtr je zanesený.
Vyčistěte podle pokynů v části
"Čištění držáku filtru”.
Mletá káva je příliš
jemná.
Používejte pouze mletou kávu
pro kávovary na espresso.
Káva je navlhlá nebo
příliš jemně umletá.
Používejte pouze mletou kávu
pro kávovary na espresso.
Zkontrolujte, zda káva není
vlhká.
Nevhodný druh mleté
kávy.
Změňte druh mleté kávy.
Mléko nebylo
dostatečně chladné.
Vždy používejte
poloodstředěné mléko s
teplotou chladničky.
Trubička kapučína je
znečištěná.
Důkladně vyčistěte otvory
trubičky kapučína, zejména
otvory označené šipkou.
ČEŠTINA
16
Technické údaje
Rozměry (mm)
Šířka
595
Výška
348
Délka
305
Tlak čerpadla (bar)
15
Příkon (W)
1100
Objem zásobníku na vodu (l)
1,5
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče
a na energetickém štítku.
Max
ČEŠTINA
17
Poznámky k životnímu prostředí
Tento spotřebič je označen v souladu s
evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci
elektrického a elektronického zařízení
(WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací výrobku.
na výrobku nebo na
Symbol
dokumentech přiložených k výrobku
udává, že tento spotřebič nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.
Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy
pro ekologické odstraňování odpadu.
Další informace o likvidaci, rekuperaci
a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na
příslušném místním úřadě, v podniku pro
sběr domácího odpadu nebo v obchodě,
kde jste spotřebič zakoupili.
Prohlášení o souladu s předpisy
Tento spotřebič je určen pro kontakt s
potravinami, je ve shodě s evropským
nařízením ( ) č. 1935/2004 a byl navržen,
vyroben a dodán na trh v souladu s
bezpečnostními požadavky směrnice pro
nízké napětí 2006/95/ES (která nahrazuje
73/23/EHS a její další znění) a s požadavky
na ochranu směrnice "EMC" 2004/108/ES.
ČESKY
18
ZÁRUKA IKEA
Jak dlouho záruka IKEA platí?
Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od
data nákupu spotřebiče v IKEA s vyjímkou
spotřebičů zn. LAGAN, které mají záruku
pouze dva (2 roky). Jako doklad o koupi
se doporučuje originální účtenka. Jestliže
se v době záruky provádí nějaká oprava,
tato činnost neprodlužuje záruční dobu na
spotřebič.
Na jaké spotřebiče se pětiletá (5) IKEA
záruka nevztahuje?
Na řadu spotřebičů s názvem LAGAN a
všechny spotřebiče zakoupené v IKEA do 1.
srpna 2007.
Kdo provádí servisní službu?
Autorizovaný poskytovatel servisu IKEA
zajišťuje servisní službu prostřednictvím své
vlastní sítě.
Na co se záruka vztahuje?
Záruka se vztahuje na závady spotřebiče,
které byly způsobené vadnou konstrukcí
nebo vadným materiálem, a ke kterým
došlo po zakoupení v IKEA. Tato záruka
se vztahuje pouze na domácí používání.
Výjimky jsou uvedené v části “Na co se
nevztahuje záruka?”. Během záruční doby
se záruka vztahuje na náklady k odstranění
závady, např. opravu, díly, práci a cestu
pracovníka za předpokladu,že je tento
spotřebič dostupný pro opravu bez
zvláštních nákladů. Za těchto podmínek
se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a
příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se
stávají majetkem IKEA.
Jak bude IKEA při odstranění závady
postupovat?
Určený poskytovatel servisu IKEA
prozkoumá výrobek a dle svého vlastního
uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje
tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka
platí, poskytovatel servisu IKEA nebo
jeho autorizovaný servisní partner
prostřednictvím svých vlastních servisních
provozů dle vlastního uvážení buď vadný
výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný
nebo srovnatelný výrobek.
Na co se nevztahuje záruka?
• Na normální opotřebení a odření.
• Na poškození způsobené úmyslně
nebo nedbalostí, nedodržením návodu
k použití, nesprávnou instalací nebo
připojením k nesprávnému napětí,
poškození způsobené chemickou nebo
elektrochemickou reakcí, rzí, korozí
nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně
omezené na nadměrné množství
vápence v přiváděné vodě, poškození
způsobené abnormálními podmínkami
okolního prostředí.
• Na spotřební materiál včetně baterií a
žárovek.
• Na nefunkční a ozdobné části, který
nemají vliv na normální používání
spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání
a možných rozdílů v barvě.
• Na náhodné poškození způsobené cizími
předměty nebo látkami a čištěním nebo
uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů
nebo zásuvek na čisticí prostředek.
• Na poškození následujících dílů:
keramického skla, příslušenství, košů na
nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí
trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek,
filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S
výjimkou takových poškození, u kterých
lze prokázat, že tato poškození byla
způsobena výrobními vadami.
• Na případy, kdy technik při své návštěvě
nenalezl žádnou závadu.
• Na opravy, které neprováděli naši k
tomu určení poskytovatelé služeb a/nebo
autorizovaní smluvní servisní partneři,
nebo na opravy, při nichž nebyly použity
originální náhradní díly.
• Na opravy způsobené instalací, která
ČESKY
není správná, nebo neodpovídá
technickým údajům.
• Na použití spotřebiče mimo domácnost,
tedy k profesionálnímu použití.
• Na poškození při dopravě. Jestliže
zákazník dopravuje spotřebič sám
do svého bytu nebo na jinou adresu,
neodpovídá společnost IKEA za žádné
poškození, ke kterému mohlo při
dopravě dojít. Pokud ale dopravovala
spotřebič na uvedenou adresu zákazníka
společnost IKEA, pak je případné
poškození při dopravě kryto touto
zárukou IKEA
• Na náklady na provedení první instalace
spotřebiče IKEA.
Jestliže ale poskytovatel služeb IKEA
nebo jeho autorizovaný servisní partner
opraví nebo vymění spotřebič v rámci
této záruky, poskytovatel služeb IKEA
nebo jeho autorizovaný servisní partner
opravený spotřebič nebo nový spotřebič
znovu nainstalují, pokud to bude nutné.
Tato omezení se nevztahují na práce
prováděné bez zjištění závady, které
provedl náš vyškolený technik s použitím
našich originálních dílů za účelem
přizpůsobení spotřebiče technickým
bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.
Uplatnění zákonů dané země
Záruka IKEA poskytuje zvláštní zákoná
práva, která zahrnují nebo přesahují
všechny místní zákonné požadavky.
Tyto podmínky však žádným způsobem
neomezují práva spotřebitele popsaná v
místní legislativě.
Rozsah platnosti
Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v
jedné zemi EU a převezeny do jiné země
EU, budou servisní služby prováděny v
rámci záručních podmínek obvyklých v
nové zemi. Povinnost provést servisní službu
v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud je
spotřebič instalován a je ve shodě s:
- technickými požadavky platnými vzemi,
19
ve které byl záruční požadavek vznesen;
- pokyny k instalaci a bezpečnostními
informacemi v uživatelské příručce.
Vyhrazený POPRODEJNÍ SERVIS pro
spotřebiče IKEA
Obraťte se prosím na určeného
poskytovatele poprodejního servisu pro
spotřebiče IKEA v případě:
• požadavku na servis v rámci této záruky;
• dotazu týkajícího se vysvětlení
instalace spotřebiče IKEA do určeného
kuchyňského nábytku IKEA;
• dotazu týkajícího se vysvětlení funkce
spotřebičů IKEA
Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší
pomoc, prosíme čtěte pozorně instalační
návod a/nebo návod k použití předtím,
než nás kontaktujete.
Kde nás najdete, když potřebujete
servisní službu
Úplný seznam poskytovatelů
poprodejního servisu pro
spotřebiče IKEA a příslušná
telefonní čísla v jednotlivých
zemích najdete na poslední
straně tohoto manuálu.
Abychom Vám mohli poskytnout co
nejrychlejší asistenci, doporučujeme
využít telefonický kontakt uvedený
v tomto manuálu a vždy nahlásit
produktový kód IKEA (8místný
kód) a 12místné servisní číslo,
které najdete na typovém štítku
spotřebiče.
USCHOVEJTE SI DOKLAD O
ZAPLACENÍ !
Je to Váš doklad o koupi a je nutný
k uplatnění záruky. Na dokladu o
zaplacení je také uveden název a
produktový kód IKEA (8místný kód)
každého zakoupeného spotřebiče.
ČESKY
Potřebujete další informace?
Pro odpověď na Vaše další otázky, které
nesouvisí se záručním servisem prosíme
kontaktujte IKEA kontaktní centrum.
Předtím, než nás kontaktujete,
doporučujeme pozorně přečíst
dokumentaci doručenou společně s
výrobkem.
20
MAGYAR
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók Termék leírása Kezelőpanel Első használat
Napi használat
21
21
23
23
24
25
Tisztítás és karbantartás
Mi a teendő, ha ... Műszaki adatok Környezetvédelmi megfontolások
IKEA GARANCIA
39
31
33
34
35
Biztonsági tudnivalók
Első használat előtt
A készülék kizárólagosan háztartási
használatra készült!
• Az égési sérülések elkerülése
érdekében mindig viseljen edényfogót
vagy sütőkesztyűt a forró részek
megérintéséhez.
• A készülék kávé készítésére vagy italok
melegítésére lett kifejlesztve. Legyen
körültekintő, hogy elkerülje a víz vagy
a gőz kilövelléséből, illetve a készülék
helytelen használatából fakadó
forrázási sérüléseket.
Fontos biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el, és a későbbi
tájékozódás végett őrizze meg
• Ne melegítsen vagy használjon
gyúlékony folyadékokat a készülékben
vagy annak közelében. Ezek gőzei tűzvagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.
• Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket
• A készülékben ne használjon korrozív
vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Az
ilyen típusú készüléket kifejezetten víz
melegítésére tervezték. Ezért soha ne
használja azt ipari vagy laboratóriumi
célokra.
• Gyermek csak akkor használja a
készüléket felnőtt felügyelete alatt és
megfelelő kioktatás után, ha a gyermek
biztonságos módon tudja használni
a készüléket, illetve tisztában van a
helytelen használathoz kapcsolódó
kockázatokkal.
A készüléket nem arra szánták,
hogy csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek (beleértve a gyermekeket
is) használják, hacsak az nem a
biztonságukért felelős személy
felügyelete alatt történik.
Az elérhető részek használat
közben felforrósodhatnak, ezért a
kisgyermekeket távol kell tartani.
Általános tanácsok és óvintézkedések
Üzembe helyezés és csatlakoztatás
A hálózatra csatlakoztatás előtt
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán jelzett
feszültség megegyezik-e a lakás
feszültségével.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a
készülék nincs megsérülve.
• Ne használja a készüléket akkor, ha a
hálózati tápkábel vagy a villásdugó
sérült, továbbá ha a készülék nem
működik megfelelően, illetve ha
megsérült vagy leesett. A hálózati
tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne
mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne
helyezze meleg felületek közelébe. Ilyen
esetekben áramütés, tűz vagy egyéb
veszélyek következhetnek be.
A csatlakoztatás után
• A készülék földelését törvény írja elő.
A gyártó semmilyen felelősséget nem
vállal az ennek elmaradása miatt
bekövetkező személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
MAGYAR
22
A gyártó nem felelős semmilyen olyan
problémáért, amelyet az okozott, hogy a
felhasználó elmulasztotta betartani ezeket
az utasításokat.
Biztonság
• A csomagolás eltávolítása után
győződjön meg arról, hogy a készülék
hiánytalan és sértetlen-e. Kétség esetén
ne használja a készüléket, és vegye fel a
kapcsolatot egy képzett szakemberrel.
• Az elektromos üzembe helyezési és az
elektromos csatlakoztatási munkákat
szakembernek kell végeznie a gyártó
utasításai szerint és a helyi biztonsági
előírásokkal összhangban.
• A csomagolás részeit (műanyag zsákok,
polisztirol stb.) nem szabad a gyermekek
számára hozzáférhető helyen hagyni,
mivel veszélyforrást képezhetnek.
• Soha ne helyezze üzembe a készüléket
olyan környezetben, ahol a hőmérséklet
0 °C-ra vagy az alá csökkenhet (a
készülék károsodhat, ha a víz megfagy).
• Győződjön meg arról, hogy a készülék
adattábláján feltüntetett feszültség
megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
A készüléket egy hatékonyan földelt
aljzathoz csatlakoztassa, amelynek
•
•
•
•
minimális áramerősségi besorolása csak
10 A. A gyártó nem tehető felelőssé
azokért a lehetséges balesetekért,
amelyeket a hálózat tápellátás
megfelelő földelésének elmulasztása
okozott.
Ha a hálózati aljzat nem felel meg a
készülék dugaszának, cseréltesse ki
az aljzatot egy megfelelő típusra egy
képzett szakemberrel.
A biztonsági irányelvek betartása
megköveteli, hogy a beszereléshez fel
kell használni egy többpólusú, legalább
3 mm-es érintkezőtávolságú kapcsolót.
Ne használjon elosztót vagy hosszabbító
kábelt.
A készüléken lévő hálózati tápkábel tilos
a felhasználónak kicserélnie, mivel ez
a művelet célszerszámok használatát
követeli meg. Ha a kábel megsérült, és
ki kell cserélni, vegye fel a kapcsolatot
egy hivatalos szervizközponttal, hogy
kiküszöböljön mindenféle veszélyforrást.
Annak megismerése érdekében, hogy
hogyan kell a készüléket üzemeltetni,
amikor először használja, kövesse a
következő fejezetekben megadott
lépésenkénti utasításokat.
MAGYAR
23
Termék leírása
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
14
Kezelőpanel
C
D
B
E
A
F
A Gőzválasztó gomb
B Kávé/forró víz gomb
C Be/ki gomb
D Be jelzőfény
E Hőmérséklet OK jelzőfény (kávé vagy forró víz)
F Gőz jelzőfény
1 Kezelőpanel
2 Gőz gomb
3 Víztartály
4 Hálózati vezeték
5 Gőz/forróvíz cső
6 Cseppfogó háló
7 Zsírfogó tálca
8 Cappuccino-készítő
9 Fúvóka
10 Forraló kimenet
11 Prés
12 Szűrőtartó
13 Kis egycsészés vagy patron
(pod) szűrő
14 Nagy kétcsészés szűrő
MAGYAR
24
Első használat
A víztartály feltöltése
Kifelé (előrefelé) húzva vegye ki a
víztartályt.
szűrőtartó benne legyen a készülékben, de
ne tegyen bele őrölt kávét (ellenőrizze, hogy
a gőz gomb zárva van).
A szűrőtartó behelyezéséhez, tegye a
forraló kimenethez a nyelével balra, nyomja
felfelé, ugyanakkor a nyelet forgassa el
határozott mozdulattal jobbra.
Töltse fel a tartályt friss, tiszta vízzel,
vigyázva, hogy ne lépje túl a MAX szintet.
Tegye vissza a tartályt.
Max
Max
Soha ne használja a készüléket, ha a
tartályban nincs víz, és mindig töltse fel, ha
a víz szintje az aljától legfeljebb néhány
centiméterre van.
A kávéegység előmelegítése
Ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletű
presszókávét kapjon, a kávéfőzőt elő
kell melegíteni. Nyomja meg a BE/KI
gombot legalább a kávéfőzés előtt 15-30
másodperccel, és ellenőrizze, hogy a
Várjon fél órát, majd a következő fejezetben
leírtak szerint főzze meg a kávét.
Ehelyett gyorsabban is előmelegítheti a
készüléket a következőképpen:
Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gomb
megnyomásával, és helyezze be a
szűrőtartót a készülékbe, de ne tegyen bele
őrölt kávét.
Tegyen egy csészét a szűrőtartó alá.
Ugyanazt a csészét használja, amit a
kávé készítéséhez fog használni, hogy
előmelegítse.
Várja meg, míg az OK jelzőfény világítani
nem kezd, majd azonnal nyomja meg a
kávé gombot.
Folyassa ki a vizet, amíg az OK jelzőfény ki
nem alszik, majd a víz folyását a kávé gomb
ismételt megnyomásával szakítsa meg.
Ürítse ki a csészét. Várjon, amíg az OK
jelzőfény újra ki nem gyullad, majd ismételje
meg a fenti műveletet. (Teljesen normális
jelenség, ha a szűrőtartó eltávolításakor egy
kis és ártalmatlan gőzfelhő távozik).
MAGYAR
25
Napi használat
Presszókávé készítése az őrölt kávéhoz
való szűrőtartó használatával
A készüléknek a fent ismertetett módon
történő előmelegítése után tegye az
őrölt kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba,
ellenőrizve, hogy a kinyúló rész pontosan
illeszkedjen a nyílásba. Egy kávé
készítéséhez használja a kis szűrőt, két kávé
készítéséhez pedig a nagy szűrőt.
Egyetlen csésze kávé készítéséhez tegyen
egy mérőkanál (kb. 7 g) őrölt kávét a
szűrőbe. Két csésze kávé készítéséhez tegye
két lazán töltött mérőkanálnyi (kb. 6+6 g)
őrölt kávét a szűrőbe.
Egyszerre csak kevés kávét tegyen a
szűrőbe, nehogy túlcsorduljon.
FONTOS: A megfelelő működés érdekében
mielőtt az őrölt kávét beletenné a
szűrőtartóba, tisztítsa meg a szűrőt az előző
főzésből benne maradt zacctól.
Az őrölt kávét oszlassa el egyenletesen és a
préskanállal enyhén tömörítse
MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávé megfelelő
tömörítése alapvető fontosságú ahhoz, hogy
jó presszókávét kapjon.
Ha túlságosan összetömöríti, a kávé túl
lassan jön ki, és a kávé habja sötét lesz.
Ha nem tömöríti eléggé, a kávé túl gyorsan
fog kifolyni, alig lesz habja, és az is világos
lesz.
Ha túl sok kávé került volna a szűrőtartóba,
távolítsa el a pereméről, és a szűrőtartót
helyezze be a készülékbe.
Szorosan fordítsa rá, hogy a víz
ne szivároghasson ki. A csészét,
illetve csészéket tegye a szűrőtartó
kimenőnyílásaihoz.
Javasoljuk, hogy a csészéket egy kevés forró
vízzel átöblítve melegítse fel a kávéfőzés
előtt.
MAGYAR
Ellenőrizze, hogy az OK jelzőfény világít-e
(ha nem, várjon, amíg kigyullad), majd
nyomja meg a kávé gombot. Miután a kívánt
mennyiségű kávé kifolyt, nyomja meg ismét
ugyanazt a gombot, egyszerre legfeljebb 45
másodpercig folyassa ki a kávét.
Vegye ki a szűrőtartót, forgassa el jobbról
balra a nyelet.
FONTOS: Soha ne vegye ki a szűrőtartót,
miközben a készülékből jön ki a kávé, hogy
ne folyjon mellé.
A kávézacc eltávolításához a nyélbe épített
kar segítségével rögzítse a szűrőt a helyére,
és a szűrőtartót fejjel lefelé tartva és
megütögetve ürítse ki a zaccot.
A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a
BE/KI gombot.
FONTOS: A készülék első alkalommal
történő használatakor minden kiegészítőt és
belső alkotóelemet át kell mosni úgy, hogy
legalább öt kávét le kell főzni őrölt kávé
nélkül.
Presszókávé készítése patronok (pod)
segítségével
Melegítse elő a készüléket „A kávéegység
előmelegítése” című fejezetben ismertetettek
szerint, meggyőződve róla, hogy a
szűrőtartó be legyen helyezve. Így forróbb
lesz a kávé.
MEGJEGYZÉS: Az ESE szabványnak
megfelelő patronokat használjon, amit a
tasakon a következő logo jelez:
26
Az ESE szabvány a vezető kávépatrongyártók által elfogadott rendszer, és
lehetővé teszi a presszókávé egyszerű és
tiszta elkészítését.
Tegye be a kis szűrőt (1 csésze vagy
patronok) a szűrőtartóba, ellenőrizve,
hogy a kinyúló rész pontosan illeszkedjen a
nyílásba.
Tegyen be egy patront, a lehető
legpontosabban a szűrő közepére helyezve.
A patronnak a szűrőn megfelelően való
elhelyezéséhez mindig kövesse a patron
csomagolásán lévő utasításokat.
A szűrőtartót helyezze be a készülékbe.
Mindig teljesen forgassa el.
Cappuccino készítése
Készítse el a presszókávét az előző
bekezdésekben leírtak szerint, kellően nagy
méretű csészéket használva.
Nyomja meg a gőz gombot, és várja meg,
amíg az OK jelzőfény kigyullad. Ez azt jelzi,
hogy a forraló elérte a gőz előállításához
szükséges ideális hőmérsékletet.
Közben töltsön minden elkészítendő
csésze capuccinónként kb. 100 gramm
tejet az edénybe. A tejnek hűtőszekrényhőmérsékletűnek kell lennie (nem lehet
meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor
vegye figyelembe, hogy a tej térfogata
kétszeresére-háromszorosára nő.
MEGJEGYZÉS: Hűtőszekrény-hőmérsékletű,
félzsíros tej használata javasolt.
A tejet tartalmazó edényt helyezze a
capuccino-készítő alá.
A capuccino-készítőt mártsa bele a tejbe kb.
5 mm mélyen, és a gőz gombot forgassa el
az óramutatók járásával ellentétes irányban,
ügyelve arra, hogy a capuccino-készítőn
lévő megemelt vonalat ne merítse bele (ezt
MAGYAR
a nyíl jelzi).
Forgassa el a gőz gombot legalább
fél fordulattal az óramutatók járásával
ellentétes irányban.
A capuccino-készítőből gőz jön ki, ami
a tejet felhabosítja. Krémesebb tejhabot
nyerhet, ha a cappuccino-készítőt
belemártja a tejbe, és a tartályt lassú
mozdulatokkal alulról felfelé forgatja.
A kívánt hőmérséklet (60 °C az ideális)
elérésekor a gőz gombnak az óramutatók
járásával megegyező irányba való
elforgatásával és a gőz gomb egyidejű
megnyomásával állítsa le a gőzt.
27
A felhabosított tejet töltse a korábban
elkészített presszókávét tartalmazó
csészékbe.
Ezzel kész a cappuccino. Ízlés szerint
édesítse, és szórja meg a tejhabot egy kevés
kakaóporral.
MEGJEGYZÉS: Egynél több cappuccino
készítéséhez először főzze le az összes
kávét, majd a végén készítse el a
felhabosított tejet az összes cappuccinóhoz.
MEGJEGYZÉS: Ha ismét kávét akar
készíteni, miután tejet habosított, először
hűtse le a forralót, különben a kávé megég.
A lehűtéshez tegyen egy tartályt a forraló
kimenetéhez, nyomja meg a gőz gombot,
és eresszen ki vizet, amíg az OK jelzőfény
ki nem alszik. Az előző bekezdésekben
ismertettek szerint főzze meg a kávét.
FONTOS: Mindig tisztítsa meg a
cappuccino-készítőt használat után. Ezt a
következők szerint végezze:
Eresszen ki egy kevés gőzt néhány
másodpercig, a gőz gomb elforgatásával.
Ez kimos minden tejet, ami esetleg a
gőzkivezető csőn maradt.
FONTOS: A higiénia biztosítása érdekében
javasoljuk, hogy capuccino készítése után
mindig végezze el a fenti eljárást, hogy ne
maradjon tej a rendszerben.
Az egyik kezével tartsa erősen a cappuccino
csövet, a másikkal pedig csavarja le
a cappuccino-készítőt az óramutatók
járásával megegyező irányba elforgatva és
lefelé húzva.
MAGYAR
Lefelé húzva vegye ki a fúvókát a
gőzkivezető csőből.
Meleg vízzel mossa át a cappuccino-készítőt
és a gőzfúvókát.
Ellenőrizze, hogy a két lyuk nincs-e
elzáródva. Szükség esetén egy tű
segítségével tisztítsa ki.
Cserélje ki a gőzfúvókát a gőzkivezető
csőbe illesztve és erősen elforgatva a cső
teteje felé.
A cappuccino-készítőt beillesztve és az
óramutatók járásával ellenkező irányba
elforgatva cserélje ki.
28
Forró víz készítése
Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gomb
megnyomásával. Várjon, amíg az OK
jelzőfény világítani nem kezd.
Tegyen egy edényt a cappuccino-készítő
alá.
Nyomja meg a kávé gombot, és ezzel
egy időben forgassa el a gőz gombot az
óramutatók járásával ellentétes irányba.
Ekkor víz jön ki a cappuccino-készítőből;
A forró víz kiengedésének megszakításához
zárja el a gőz gombot az óramutatók
járásával megegyező irányba elforgatva, és
nyomja meg újra a kávé gombot, egyszerre
legfeljebb 45 másodpercig folyassa a forró
vizet.
MAGYAR
29
Tisztítás és karbantartás
Bármilyen tisztítási művelet végrehajtása
előtt hagyja lehűlni a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon
oldószert vagy súrolószert. Egy puha,
nedves törlőkendő használata elegendő.
Gyakran ürítse ki és mossa ki a cseppfogó
tálcát és a cseppfogó hálót.
Rendszeresen tisztítsa ki a víztartályt.
FONTOS: Soha ne merítse vízbe a
készüléket. A készülék elektromos készülék.
A szűrőtartó tisztítása
Körülbelül 200 kávénként tisztítsa ki az őrölt
kávéhoz való szűrőt a következők szerint:
• Távolítsa el a habosító szűrőt.
• Tisztítsa ki a szűrőtartó belsejét. Soha ne
mossa ki mosogatógépben.
• Csavarja le a habosító kupakját az
óramutatók járásával ellentétes irányba.
• Vegye ki a habosítót a tartályból, a
kupak felőli végétől kifelé nyomva.
• Vegye ki a tömítést.
Öblítse át az összes alkatrészt, és tisztítsa
ki alaposan a fém szűrőt forró vízzel és egy
kefe segítségével.
Ellenőrizze, hogy a fémszűrő lyukacskái ne
legyenek eltömődve. Szükség esetén egy tű
segítségével tisztítsa ki.
• Cserélje ki a szűrőt és a tömítést a
műanyag lemezen. A műanyag lemezen
lévő csapot a tömítésen lévő lyukba a
nyíllal jelölt irányba illessze be.
• Cserélje ki az acél szűrő tartályban lévő
szerelvényt, ellenőrizve, hogy a csap
beleilleszkedik a tartón lévő lyukba.
• Végül csavarja rá a kupakot az
óramutatók járásával megegyező
irányba forgatva. A fent leírtak szerinti
tisztítás elmaradása érvényteleníti a
garanciát.
MAGYAR
A forraló kimenetének megtisztítása
Körülbelül 300 kávénként a következőknek
megfelelően meg kell tisztítani a presszó
forraló kimenetét:
Győződjön meg róla, hogy a készülék nem
forró, és le van választva a hálózatról.
Egy csavarhúzó segítségével csavarozza ki
a presszó forraló kimeneti szűrőjét rögzítő
csavart
Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a
forralót
Tisztítsa meg a kimenetet alaposan forró
vízben egy kefe segítségével. Győződjön
meg róla, hogy a lyukak nincsenek
eltömődve. Szükség esetén egy tű
segítségével tisztítsa ki.
Folyó víz alatt öblítse át, közben
folyamatosan dörzsölje.
Csavarozza vissza a forraló kimenetét. A
fent leírtak szerinti tisztítás elmaradása
érvényteleníti a garanciát.
30
Vízkőmentesítés
A kávéfőzőt javasolt körülbelül 200
kávénként, de legalább kéthavonta egyszer
vízkőmentesíteni.
Ehhez a kereskedelmi forgalomban kapható,
kifejezetten presszókávé-főzőgépek
vízkőmentesítéséhez való terméket
használjon. Ha ilyen termék nem kapható, a
következők szerint járjon el.
Töltsön a tartályba fél liter vizet.
Oldjon fel benne 2 teáskanál (kb. 30
gramm) citromsavat (vegyszerboltban vagy
háztartási boltban kapható)
Nyomja meg a BE/KI gombot, és várja meg,
amíg az OK jelzőfény felgyullad.
Győződjön meg róla, hogy a szűrőtartó
nincs behelyezve, és tegyen egy edényt a
forraló kimenetéhez.
Nyomja meg a kávé gombot, félig ürítse ki a
tartályt a gőz gombot időnként elforgatva,
hogy kiengedjen egy kevés oldatot. A víz
kifolyását a gomb ismételt megnyomásával
állíthatja le.
Kapcsolja ki a készüléket.
Hagyja, hogy az oldat kb. 15 percig hasson,
majd kapcsolja be ismét a készüléket.
Nyomja meg a kávé gombot a tartály teljes
kiürítéséhez.
A maradék oldat és vízkő eltávolításához
öblítse ki alaposan a tartályt, töltse fel tiszta
vízzel (citromsav nélkül), és tegye vissza a
helyére.
Nyomja meg a kávé gombot, és folyassa ki
a vizet, amíg a tartály teljesen ki nem ürül,
a gőz gombot időnként elforgatva, hogy
kiengedjen egy kevés vizet.
Szakítsa meg a víz kifolyatását és ismételje
meg újra a 9., 10. és 11. lépést. A garancia
nem terjed ki a kávéfőzőben a vízkő által
okozott károk javítására, kivéve ha a
vízkőmentesítést rendszeresen, a fent leírtak
szerint elvégzik.
MAGYAR
31
Mi a teendő, ha ...
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
Nem jön ki presszókávé
Nincs víz a tartályban
Töltse fel vízzel a tartályt
A szűrőtartó kivezető
csövein lévő lyukak el
vannak tömődve.
Tisztítsa ki a kivezető cső
lyukait.
A presszó forraló
kimenete el van
tömődve
Tisztítsa meg „A forraló
kimenetének megtisztítása”
című fejezetben leírtak szerint
A szűrő el van tömődve
Tisztítsa meg „A szűrőtartó
tisztítása” című fejezetben
leírtak szerint.
A tartály nem
megfelelően van
behelyezve
Helyezze be helyesen a
tartályt.
A szűrőtartó nem
megfelelően van
behelyezve
Helyezze be megfelelően a
szűrőtartót, és forgassa el
erősen.
A presszó forraló
tömítése elveszítette a
rugalmasságát
Cseréltesse ki a presszó
forraló tömítését a szervizben
A lyukak a szűrőtartó
kivezető csöveiben
Tisztítsa ki a kivezető cső
lyukait.
A presszó OK jelzőfénye
nem világított, amikor
a kávékapcsolót
megnyomták
Várja meg, amíg az OK
jelzőfény kigyullad, ha
nem világított, amikor a
kávékapcsolót megnyomták.
Nem végeztek
előmelegítést
Melegítse elő „A készülék
előmelegítése” című
fejezetben leírtak szerint.
Nem melegítették elő a
csészéket
Melegítse elő a csészéket egy
kevés forró vízzel átöblítve
vagy legalább 20 percre a
fedő csészemelegítő tálcájára
helyezve.
A víztartály üres
Töltse fel a tartályt
A tartály nincs
megfelelően
behelyezve.
Helyezze be helyesen a
tartályt.
A presszókávé nem a lyukakon
keresztül, hanem a szűrőtartó
széleiről csöpög ki.
A presszókávé hideg
A szivattyú túl hangos
MAGYAR
32
Mi a teendő, ha ...
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A kávéhab túl világos (a
kivezető csőből túl
gyorsan jön ki)
Az őrölt kávét nem
tömörítették eléggé
Tömörítse jobban az őrölt
kávét.
Nincs benne elég őrölt
kávé
Növelje az őrölt kávé
mennyiségét
A kávé túl durvára van
őrölve
Csak presszókávéfőzőkhöz
való őrölt kávét használjon
Nem megfelelő típusú
őrölt kávé.
Változtassa meg az őrölt kávé
típusát.
Túlságosan erősen
tömörítették az őrölt
kávét
Kevésbé tömörítse a kávét.
Túl sok őrölt kávé van
benne
Csökkentse az őrölt kávé
mennyiségét
A presszó forraló
kimenete el van
tömődve
Tisztítsa meg „A forraló
kimenetének megtisztítása”
című fejezetben leírtak szerint
A szűrő el van tömődve
Tisztítsa meg „A szűrőtartó
tisztítása” című fejezetben
leírtak szerint.
A kávé túl finomra van
őrölve
Csak presszókávéfőzőkhöz
való őrölt kávét használjon
A kávé nedves vagy túl
finomra van őrölve
Csak presszókávéfőzőkhöz
való őrölt kávét használjon
Ellenőrizze, hogy nem
nedves-e
Nem megfelelő típusú
őrölt kávé.
Változtassa meg az őrölt kávé
típusát.
A tej nem elég hideg.
Mindig félzsíros,
hűtőszekrény-hőmérsékletű
tejet használjon.
A cappuccino-készítő
piszkos.
Alaposan tisztítsa meg a
cappuccino-készítő lyukait,
különösen a nyíllal jelölteket.
A kávéhab túl sötét (túl lassan
jön ki a kivezető csőből)
Cappuccino készítésekor nem
sikerül tejhabot készíteni
MAGYAR
33
Műszaki adatok
Méretek (mm)
Szélesség
595
Magasság
348
Hosszúság
305
Szivattyúnyomás (bar)
15
Teljesítmény (W)
1100
Víztartály űrtartalma (l)
1,5
A műszaki adatok a készülék belsejében
elhelyezett adattáblán és az energiacímkén
vannak feltüntetve.
Max
MAGYAR
Környezetvédelmi megfontolások
A készüléken található jelzés megfelel az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai
irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
A hulladékká vált termék szabályszerű
elhelyezésével Ön segít elkerülni a
környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos azon esetleges negatív
következményeket, amelyeket a termék
nem megfelelő hulladékkezelése egyébként
okozhatna.
A terméken vagy a termékhez mellékelt
dokumentumokon feltüntetett
jelzés
arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket
a villamos és elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző telephelyek
valamelyikén kell leadni.
Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra
vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások
szerint kell eljárni.
34
A termék kezelésével, hasznosításával és
újrahasznosításával kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti
polgármesteri hivatalhoz, a háztartási
hulladékok kezelését végző társasághoz
vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket
vásárolta.
Megfelelőségi nyilatkozat
Ez a készülék, amely arra készült, hogy
élelmiszerekkel érintkezzen, megfelel a
1935/2004 sz. európai rendeletnek
( ), és a következőkkel összhangban került
kialakításra, előállításra és forgalmazásra:
a kisfeszültségről szóló 2006/95/EK sz.
irányelv biztonsági előírásai (amely felváltja
a 73/23/EGK sz. irányelvet és annak
módosításait), a 2004/108/EK sz. „EMC”
irányelv védelmi előírásai.
MAGYAR
35
IKEA GARANCIA
Meddig érvényes az IKEA garancia?
Ez a garancia az IKEA áruházban vett
készülék eredeti vásárlási napjától számított
öt (5) évig érvényes. A LAGAN nevű
készülékekre két (2) év garancia vonatkozik.
A vásárlás bizonyítékaként az eredeti
nyugta szolgál. A garancia alapján végzett
munka nem hosszabbítja meg a készülék
garanciális időszakát.
Milyen készülékekre nem vonatkozik az öt
(5) éves IKEA garancia?
A LAGAN nevű készülékekre és a 2007.
augusztus 1. előtt az IKEA áruházban
vásárolt összes készülékre.
Ki végzi majd a szervizelést?
A szervizelést az IKEA hivatalos
szervizszolgáltatója biztosítja saját vagy
hivatalos szervizpartnere hálózatán keresztül.
Mire vonatkozik a garancia?
A garancia az IKEA áruházban történt
vásárlás napjától kezdve vonatkozik a
készülék azon hibáira, amelyeket a hibás
gyártás vagy anyaghibák okoznak. A
garancia csak háztartási célú használat
esetén érvényes. A kivételek a “Mire
nem terjed ki a garancia?” cím alatt
találhatók. A garanciális időszak alatt a
garancia kiterjed a hiba megszüntetésével
kapcsolatban felmerülő költségekre (pl.
javítás, alkatrészek, munka és utazás),
feltéve ha javítás céljából speciális kiadások
nélkül hozzáférhető a készülék. Ezekre a
feltételekre az Európai Unió iránymutatásai
(99/44/EK) és az adott helyi jogszabályok
tekintendők irányadónak. A kicserélt
alkatrészek az IKEA tulajdonát képezik.
Mit tesz az IKEA a probléma
megszüntetése érdekében?
IKEA által kijelölt szolgáltató megvizsgálja
a terméket, és - saját belátása
szerint - eldönti, hogy vonatkozik-e
a garancia a problémára. Ha igen,
akkor az IKEA szolgáltatója vagy
annak hivatalos szervizpartnere - saját
szerviztevékenységén belül és a saját
belátása szerint - megjavítja vagy egy
ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréli
a meghibásodott terméket.
Mire nem terjed ki a garancia?
• Normál kopás és elhasználódás.
• Szándékosságból vagy hanyagságból
eredő károsodás, a használati útmutató
be nem tartása, a helytelen üzembe
helyezés vagy a nem megfelelő
feszültségre kapcsolás miatti károsodás,
a kémiai vagy elektrokémiai reakció
miatti károsodás, a rozsda, korrózió
vagy víz miatti károsodás, beleértve korlátozás nélkül - a vezetékes víz túlzott
kalciumtartalma miatti károsodást is,
valamint a normálistól eltérő környezeti
viszonyok miatti károsodás.
• Az elhasználódó alkatrészek, így az
elemek és izzók.
• A készülék normál használatát nem
befolyásoló funkció nélküli és díszítő
elemek, beleértve a karcolásokat és az
esetleges színeltéréseket is.
• Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti,
valamint a szűrők, lefolyórendszerek
vagy szappanadagolók tisztítása vagy
eltömődésének megszüntetése miatti
véletlen károsodás.
• Az alábbi alkatrészek károsodása:
kerámiaüveg, tartozékok, cserépedény- és
evőeszközkosarak, bevezető és elvezető
csövek, tömítések, izzók és izzóburkolatok,
védőrácsok, gombok, készülékházak
és készülékházrészek Hacsak ezekről
a károsodásokról nem bizonyítható be,
hogy gyártási hibák okozták őket.
• Azon esetek, amikor a helyszínre kiszálló
szakember nem talál hibát.
• Azon javítások, amelyeket nem a mi
szolgáltatónk és/vagy valamilyen
hivatalos szerződéses szervizpartner
MAGYAR
végez el, illetve amikor nem eredeti
alkatrészek kerülnek felhasználásra.
• Azon javítások, amelyek a hibás vagy
nem a specifikáció szerint végzett üzembe
helyezés miatt szükségesek.
• A készülék nem háztartási célú
használata, tehát például professzionális
használat esetén.
• Szállítási sérülések. Ha a vevő maga
szállítja a terméket otthonába vagy más
címre, az IKEA nem felelős semmilyen
kárért, ami esetleg a szállítás alatt
bekövetkezik. Azonban ha az IKEA
kézbesíti a terméket a vevő kézbesítési
címére, akkor a terméknek ezen
kézbesítés során bekövetkezett sérülését
az IKEA fogja fedezni.
• Az IKEA készülék eredeti beüzemelésenek
elvégzésekor felmerült költség.
Azonban ha az IKEA szolgáltatója
vagy annak hivatalos szervizpartnere
megjavítja vagy kicseréli a készüléket
a jelen garancia feltételei alapján,
a szolgáltató vagy annak hivatalos
szervizpartnere szükség esetén újra
üzembe helyezi a megjavított készüléket,
illetve üzembe helyezi a csere készüléket.
Ezek a korlátozások nem vonatkoznak
az olyan hibátlan munkára, amelyet a mi
eredeti alkatrészeinket felhasználva azért
végez egy szakember, hogy a készüléket
egy másik EU tagállam műszaki biztonsági
normáihoz igazítsa.
Az adott ország törvényeinek hatálya
Ez az IKEA garancia konkrét jogokat biztosít
Önnek, amelyek vagy megegyeznek az
adott ország törvényi előírásaival, vagy
meghaladják azokat. Ezek feltételek
azonban semmilyen módon nem
korlátozhatják a helyi törvényi előírásokban
leírt vásárlói jogokat.
Területi érvényesség
A valamelyik EU tagállamban vásárolt
és aztán egy másik EU tagállamba átvitt
készülékek esetén a szervizelés az új
36
országban érvényes garanciális feltételek
keretén belül történik. A garancián belüli
szervizelési kötelezettség csak akkor áll
fenn, ha a készülék és a beüzemelése
megfelel a következőknek:
- azon ország műszaki specifikációjának,
ahol a garanciális igény felmerül;
- az Összeszerelési utasításnak és a
Felhasználói kézikönyv Biztonsági
információinak.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT IKEA
berendezésekhez
Kérjük, forduljon az IKEA kijelölt eladás
utáni szervizszolgáltatójához, amennyiben:
• Garanciális és garanciaidőn túli
szervizelésre van szüksége
• Az IKEA készüléknek a megfelelő IKEA
konyhabútorba történő beszerelésével
kapcsolatos kérdése van
• Az IKEA készülékek funkcióinak
tisztázására irányuló kérdése van.
Annak érdekében, hogy a
leghatékonyabban tudjunk önnek
segíteni, kérjük, tanulmányozza át a
az Összeszerelési utasítást és/vagy a
Felhasználói kézikönyvet, mielőtt minket hív.
Kde nás najdete, když potřebujete
servisní službu
Ezen tájékoztató utolsó oldalán
található az országonkénti
IKEA kijelölt eladás utáni
szervizszolgáltatóinak
és a vonatkozó országos
telefonszámoknak a listája.
Annak érdekében, hogy gyorsabb
szervizt tudjunk biztosítani
Önnek, javasoljuk, hogy a
jelen kézikönyvben feltüntetett
telefonszámokat használja. Mindig
hivatkozzon annak a készüléknek a
kézikönyvében szereplő számokra,
amelyre vonatkozóan segítségre
MAGYAR
van szüksége. Kérjük, minden
esetben hivatkozzon a termék IKEA
cikkszámra (8 jegyű kód), illetve a
12 jegyű szervizszámra, amely a
készülék adattábláján található.
ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI
NYUGTÁT!
Ez bizonyítja a vásárlást, és ez kell
a garancia érvényesítéséhez is. A
vásárlási nyugta tartalmazza minden
egyes vásárolt készülék esetében
annak IKEA nevét és cikkszámát (8
jegyű kód).
Szüksége van segítségre ezen túlmenően?
Ha bármilyen további, a készülék értékesítés
utáni szervizelésével nem kapcsolatos
kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi IKEA áruház telefonos
ügyfélszolgálatával. Javasoljuk, hogy a
hívás előtt olvassa el alaposan a készülék
dokumentációját.
37
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност Описание на продукта Командно табло
Първа употреба
Всекидневна употреба
38
38
40
40
41
42
Почистване и обслужване
Как да постъпите, ако ... Технически данни Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
46
48
50
51
52
Информация за безопасност
Преди първа употреба
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Използвайте подложки за горещи
съдове или ръкавици за фурна, за
да предотвратите изгаряния, когато
докосвате нагорещените части.
• Този уред е предназначен за правене
на кафе и горещи напитки. Внимавайте
да не получите изгаряния от пръски
вода или пара или поради неправилна
употреба на уреда.
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно и запазете за
бъдещи справки
• Не нагрявайте и не използвайте
възпламеними течности вътре или
близо до уреда. Димът може да
предизвика пожар или избухване.
• Не оставяйте уреда без надзор
• Не използвайте корозионни химикали
или пари в този уред. Този тип уред е
специално конструиран за нагряване
на вода. Той не е предназначен
за промишлена или лабораторна
употреба.
• Разрешавайте на децата да използват
уреда само под надзор на възрастни,
след даване на правилни указания,
така че детето да може да използва
уреда по безопасен начин и да
разбира опасностите от неправилно
използване.
Този уред не е предназначен за
употреба от лица (включително деца)
с намалени физически, сетивни или
умствени способности, освен ако не
са под надзор на лице, отговорно за
тяхната безопасност.
При употреба достъпните части се
нагорещяват и децата трябва да се
държат на разстояние.
Предпазни мерки и общи препоръки
Инсталиране и свързване
Преди включване
• Проверете дали напрежението
на табелката с данни отговаря на
напрежението във вашия дом.
• Уверете се, че уредът не е повреден
• Не използвайте този уред, ако
захранващият му кабел или щепсел
е повреден, ако не работи правилно
или ако е бил повреден или е падал.
Не потапяйте захранващия кабел или
щепсела във вода. Пазете кабела далеч
от горещи повърхности. Може да
възникне токов удар, пожар или друга
опасност.
След свързване
• Заземяването на този уред е
задължително. Производителят не
носи отговорност за наранявания
на лица и животни или повреди на
предмети, възникнали от неспазването
на това изискване.
Производителите не носят отговорност за
проблеми, предизвикани от неспазването
на тези инструкции от страна на
потребителя.
БЪЛГАРСКИ
Безопасност
• След свалянето на опаковката
проверете дали уредът е цял и без
повреди. Ако имате съмнения, не
го използвайте, а се свържете с
квалифициран специалист.
• Електрическите, водните и газовите
инсталации трябва да се извършват
от квалифициран техник съобразно
инструкциите на производителя и в
съответствие с местните изисквания за
безопасност.
• Материалите за опаковане
(пластмасови пликове, полистирен и
др.) не трябва да се оставят в обсега на
деца, тъй като могат да представляват
опасност.
• Никога не монтирайте уреда на места,
в които температурата може да падне
до 0°C или по-ниско (уредът може да се
повреди при замръзване на водата).
• Проверете дали напрежението на
електрозахранването съответства на
напрежението, посочено на табелката с
данни на уреда.
Свързвайте уреда само с правилно
заземен контакт с минимален
номинален ток от 10А. Производителят
не поема отговорност за възможни
39
•
•
•
•
злополуки, възникнали поради
неправилно заземяване на главното
електрозахранване.
Ако контактът не отговаря на щепсела
на уреда, контактът трябва да бъде
заменен с подходящ друг такъв от
квалифициран специалист.
В съответствие с разпоредбите за
безопасност, за инсталирането трябва
да се използва прекъсвач за всички
полюси с минимално разстояние
между контактите 3 мм.
Не използвайте разклонители или
удължители.
Захранващият кабел на този уред не
трябва да се заменя от потребителя,
тъй като за тази операция са
необходими специални инструменти.
Ако кабелът е повреден или изисква
замяна, обърнете се само към
оторизиран сервизен център, за да се
избегнат всички рискове.
За да научите как да работите
правилно с уреда, при първото
му използване следвайте стъпка
по стъпка инструкциите, дадени в
следващите глави.
БЪЛГАРСКИ
40
Описание на продукта
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
14
1 Командно табло
2 Ключ за парата
3 Резервоар за вода
4 Захранващ кабел
5 Тръба за пара/гореща вода
6 Мрежа за отцеждане
7 Тава за отцеждане
8 Устройство за капучино
9 Дюза
10 Изход на нагревателя на
водата
11 Преса
12 Цедка
13 Филтър за една малка чаша
или капсула
14 Голям филтър за две чаши
Командно табло
C
D
B
E
A
F
A Бутон на селектора за пара
B Бутон за кафе/гореща вода
C Бутон за включване/изключване
D Индикаторна лампичка "включено"
E Индикаторна лампичка за достатъчна температура (кафе или гореща вода)
F Индикаторна лампичка за пара
БЪЛГАРСКИ
41
Първа употреба
Пълнене на резервоара за вода
Извадете резервоара за вода, като го
издърпате навън (в посока към предната част).
на приготвяне на кафето, като се уверите,
че цедката е закрепена за уреда, без да
добавяте мляно кафе (проверете дали ключът
за парата е затворен).
За да закрепите цедката, позиционирайте
я под изхода на нагревателя с дръжката
наляво, тласнете я нагоре и в същото време я
завъртете енергично надясно.
Напълнете резервоара с прясна чиста вода,
като внимавате да не надвишите нивото MAX.
Поставете отново резервоара за вода.
Max
Max
Никога не използвайте уреда без вода в
резервоара и не забравяйте да го допълвате,
когато нивото падне до няколко сантиметра от
дъното.
Предварително загряване на устройството
за кафе
За да приготвите кафе еспресо с подходяща
температура, кафе машината трябва да е
предварително загрята. Натиснете бутона
за вкл./изкл. поне 30 минути преди момента
Изчакайте половин час и след това направете
кафе, както е описано в следващия раздел.
Възможно е също така да загреете
предварително устройството по-бързо, като
изпълните следните стъпки:
Включете уреда, като натиснете бутона за
вкл./изкл. и сложите цедката на уреда, без да
добавяте смляно кафе.
Поставете чаша под цедката. Затоплете
същата чаша, която ще използвате за
приготвянето на кафето.
Изчакайте светлинния индикатор ОК да светне
и веднага след това натиснете бутона за кафе.
Пуснете водата да тече, докато светлинният
индикатор ОК угасне, и след това прекъснете
подаването на вода, като натиснете отново
бутона за кафе.
Изпразнете чашата. Изчакайте, докато
светлинният индикатор ОК светне отново, и
повторете същата операция. (Нормално е при
отстраняването на цедката да се отдели малко
безвредно облаче пара).
БЪЛГАРСКИ
42
Всекидневна употреба
Приготвяне на еспресо с филтъра за мляно
кафе
След предварително загряване на уреда,
както е описано по-горе, поставете филтъра
за мляно кафе в цедката, като се уверите, че
издатъкът е поставен правилно в прореза.
Използвайте по-малкия филтър, за да
направите една чаша кафе, или по-големия
за две чаши кафе.
За да направите само една чаша кафе,
поставете една равна мерителна лъжичка
(около 7 грама) мляно кафе във филтъра. За
да приготвите две чаши кафе, поставете две
почти пълни мерителни лъжички (около 6+6
грама) мляно кафе във филтъра.
Пълнете филтъра малко по малко, за да не го
препълните с кафе.
ВАЖНО: За да функционира нормално,
филтърът трябва да се почисти от остатъци от
мляно кафе от предишната инфузия, преди да
поставите мляно кафе в него.
Разпределете равномерно мляното кафе и
натиснете леко с пресата.
Забележка: Правилното пресоване на
насипаното мляно кафе е от първостепенно
значение за приготвянето на добро еспресо.
Ако кафето е прекалено пресовано, течността
ще се цеди бавно и пяната ще бъде тъмна.
Ако кафето е пресовано леко, течността ще
тече твърде бързо и пяната ще бъде светла и
оскъдна.
Отстранете излишното кафе от ръба на
цедката и я закрепете на уреда.
Завъртете енергично, за да не допуснете
изтичане на вода. Поставете чашата или
чашите под чучурките на цедката.
Препоръчва се да затопляте чашите преди
приготвяне на кафето, като ги изплаквате с
малко гореща вода.
БЪЛГАРСКИ
43
Забележка: Използвайте капсули,
съответстващи на стандарта ESE,
обозначен на пакета със следното лого:
Проверете дали светлинният индикатор ОК
е включен (или, ако е изключен, изчакайте,
докато се включи) и след това натиснете
бутона за кафе. Когато изтече желаното
количество кафе, натиснете същия бутон
отново; не трябва да оставяте кафето
да тече непрекъснато за по-дълго от 45
секунди.
За да свалите цедката, завъртете дръжката
отдясно на ляво.
ВАЖНО: За да не допуснете пръски,
никога не сваляйте цедката, докато от
уреда тече кафе.
За отстраняване на утайката от
използваното кафе, блокирайте филтъра
на мястото му, като използвате лостчето,
вградено в дръжката, и изпразнете
кафето, като обърнете цедката надолу и
леко я почуквате.
За да изключите кафе машината,
натиснете бутона за вкл./изкл.
ВАЖНО: Когато уредът се използва за
първи път, всички принадлежности и
вътрешни линии трябва да се промият чрез
приготвяне на най-малко пет чаши течност,
без да се използва смляно кафе.
Приготвяне на еспресо от капсули
Загрейте предварително уреда, както
е описано в частта "Предварително
загряване на устройството за кафе", след
като се уверите, че цедката е закрепена
на уреда. Така ще получите по-горещо
кафе.
Стандартът ESE е приет от водещите
производители на кафе на капсули и
дава възможност кафето еспресо да се
приготвя лесно и без замърсяване.
Поставете малкия филтър (за 1 чаша или
капсули) в цедката, като се уверите, че
издатъкът е поставен правилно в прореза.
Поставете капсула, като я центрирате
колкото се може по-добре върху
филтъра. Винаги следвайте инструкциите
на опаковката на капсулите, за да ги
позиционирате правилно върху филтъра.
Закрепете цедката на уреда. Винаги я
завъртайте докрай.
Приготвяне на капучино
Пригответе кафе еспресо, както е
описано по-горе, като използвате
достатъчно големи чаши.
Натиснете бутона за пара и изчакайте
светлинният индикатор ОК да светне.
Това показва, че нагревателят за вода
е достигнал идеалната температура за
производство на пара.
Междувременно напълнете съд с
необходимото количество мляко (около
100 грама за всяко капучино, което ще се
приготвя). Млякото трябва да бъде с ниска
температура (не горещо!). При избора на
съд имайте предвид, че млякото увеличава
двойно или тройно обема си.
Забележка: Препоръчва се да
използвате полуобезмаслено мляко с
ниска температура (от хладилник).
Поставете съда с млякото под
устройството за капучино.
Потопете около 5 мм от накрайника за
БЪЛГАРСКИ
44
капучино в млякото и завъртете ключа
за парата обратно на часовниковата
стрелка, като внимавате да не потапяте
издадената линия на устройството за
капучино (обозначена със стрелка).
Завъртете ключа за парата поне половин
оборот обратно на часовниковата стрелка.
От устройството за капучино започва да
се отделя пара, която придава на млякото
вид на гъста пяна. За да се получи
по-гъста пяна, потопете накрайника за
капучино в млякото и въртете контейнера
с бавни движения в посока отдолу нагоре.
Когато се достигне желаната температура
(идеалната е 60°С), прекъснете
подаването на пара, като завъртите
ключа по посока на часовниковата
стрелка и същевременно го натиснете.
Изсипете млякото на пяна в чашите с
предварително приготвеното кафе еспресо.
Капучиното е готово. Подсладете на вкус и ако
желаете, поръсете пяната с малко какао на
прах.
Забележка: За да приготвите повече от едно
капучино, най-напред пригответе всички
кафета и след това млякото на пяна за
капучиното.
Забележка: Преди да направите отново
кафе след разбиване на мляко на пяна,
охладете нагревателя, защото в противен
случай кафето ще изгори. За охлаждане
на нагревателя поставете съд под изхода
му, натиснете ключа за парата и пуснете
водата, докато светлинният индикатор ОК
угасне. Пригответе кафе, както е описано в
предходните абзаци.
ВАЖНО: Винаги почиствайте устройството за
капучино след употреба. Процедирайте както
следва:
Изпуснете малко пара за няколко секунди,
като завъртите ключа за парата.
Така ще отстраните млякото, което може да е
останало в чучурките.
ВАЖНО: За да се гарантира хигиената, се
препоръчва да прилагате тази процедура
всеки път, когато правите капучино, за да не
допуснете задържане на мляко в съответното
устройство.
БЪЛГАРСКИ
С едната ръка дръжте здраво тръбата за
капучино, а с другата развинтете самото
устройство, като го въртите по посока на
часовниковата стрелка и след това го изтеглите
надолу.
Извадете дюзата от тръбата за пара, като я
издърпате надолу.
Измийте устройството за капучино и дюзата за
пара щателно с топла вода.
Уверете се, че двата обозначени отвора не са
запушени. Ако е необходимо, почистете ги с
игла.
45
Върнете дюзата на мястото й, като я поставите
на тръбата за пара и я завъртите енергично
към горната част на тръбата.
Върнете устройството за капучино на мястото
му, като го поставите и го завъртите обратно
на часовниковата стрелка.
Приготвяне на гореща вода
Включете машината с натискане на бутона
ВКЛ./ИЗКЛ. Изчакайте, докато светлинният
индикатор ОК светне.
Поставете съд под устройството за капучино.
Натиснете бутона за кафе и същевременно
завъртете ключа за парата обратно на
часовниковата стрелка.
От устройството за капучино започва да
излиза вода;
За да прекъснете подаването на гореща вода,
затворете ключа на парата, като го завъртите
по часовниковата стрелка, и натиснете
отново бутона за кафе; не трябва да оставяте
горещата вода да тече непрекъснато за подълго от 45 секунди.
БЪЛГАРСКИ
46
Почистване и поддръжка
Преди извършване на каквито и да било
операции за почистване оставете уреда да
изстине.
Не използвайте разтворители или
абразивни миялни препарати за
почистване на уреда. Почистване с мека,
влажна кърпа е достатъчно.
Често изпразвайте и измивайте мрежата и
тавата за отцеждане.
Почиствайте редовно резервоара за вода.
ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във
вода. Това е електрически уред.
Почистване на цедката
След приготвяне на около 200 кафета,
винаги почиствайте цедката за мляно
кафе, както следва:
• Извадете филтъра с разпенителя.
• Почистете вътрешността на цедката.
Никога не ги мийте в съдомиялна
машина.
• Развийте капачката на разпенителя,
като я завъртите обратно на
часовниковата стрелка.
• Отстранете разпенителя от съда, като
го изтикате от края на капачката.
• Извадете уплътнението.
Изплакнете всички компоненти и
почистете щателно металната цедка в
гореща вода с помощта на четка.
Уверете се, че отворите в металния
филтър не са запушени. Ако е необходимо,
почистете ги с игла.
• Поставете отново филтъра и
уплътнението на пластмасовия диск.
Не забравяйте да поставите щифта
на пластмасовия диск в отвора на
уплътнението, обозначен със стрелка.
• Върнете блока в стоманения контейнер
на филтъра, като се уверите, че щифтът
е поставен в отвора на опората.
• Най-накрая завийте капачката, като я
завъртите по часовниковата стрелка.
Почистване по начин, различен
от описания по-горе, обезсилва
гаранцията.
БЪЛГАРСКИ
Почистване на изхода на нагревателя за
еспресо
След всеки 300 кафета изходът на
нагревателя за еспресо трябва да се
почиства, както следва:
Уверете се, че уредът не е горещ и че е
изключен от електрическата мрежа.
С помощта на отвертка развийте винта, с
който е закрепен филтърът на изхода на
нагревателя за еспресо
Почистете нагревателя с влажна кърпа
Почистете изхода щателно в гореща
вода с помощта на четка. Проверете
дали отворите не са запушени. Ако е
необходимо, почистете ги с игла.
Изплакнете под течаща вода с
непрекъснато търкане.
Завинтете изхода на нагревателя отново
на мястото му. Почистване по начин,
различен от описания по-горе, обезсилва
гаранцията.
Отстраняване на котлен камък
Препоръчва се да отстранявате котления
камък от кафе машината след всеки 200
кафета или поне на всеки два месеца.
Трябва да използвате предлаганите в
търговската мрежа продукти, специално
предназначени за отстраняване на котлен
камък от кафе машини. Ако не можете да
47
намерите такъв продукт, постъпете по
следния начин:
Напълнете резервоара с половин литър
вода.
Разтворете 2 супени лъжици (около 30
грама) лимонена киселина (от аптека или
дрогерия)
Натиснете бутона за вкл./изкл. и изчакайте
светлинният индикатор ОК да светне.
Уверете се, че цедката не е закрепена
и позиционирайте съда под отвора на
нагревателя.
Натиснете бутона за кафе и изпразнете
наполовина резервоара, като въртите
ключа за пара от време на време, за
да изпускате по малко от разтвора.
Прекратете изпускането на разтвор с
повторно натискане на бутона.
Изключете уреда.
Оставете разтвора да действа в
продължение на 15 минути и след това
включете уреда отново.
Натиснете бутона за кафе, за да изпразните
резервоара напълно.
За да премахнете остатъците от разтвора
и котления камък, изплакнете резервоара
добре, напълнете го с чиста вода (без
лимонена киселина) и го поставете на
мястото му.
Натиснете бутона за кафе и пуснете
водата да тече до пълното изпразване на
резервоара, като въртите ключа за пара
от време на време, за да изпускате по
малко от водата.
Прекъснете изтичането на вода и
повторете операции 9, 10 и 11. Поправка
на повреди, причинени от котлен камък,
не се покрива от гаранцията, освен ако
отстраняването на котления камък е било
извършвано редовно, както е описано
по-горе.
БЪЛГАРСКИ
48
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Не тече кафе еспресо
Няма вода в резервоара
Напълнете резервоара с вода
Отворите в чучурките на
цедката са запушени.
Почистете отворите в чучурките.
Изходът на нагревателя
за еспресо е запушен.
Почистете, както е описано в
частта "Почистване на отвора
на нагревателя"
Филтърът е запушен
Почистете, както е описано в
частта "Почистване на цедката"
Резервоарът е поставен
неправилно
Поставете резервоара
правилно.
Цедката е поставена
неправилно
Поставете правилно цедката и я
завъртете енергично докрай.
Уплътнението на
нагревателя за еспресо
е загубило еластичността
си.
По този въпрос се обърнете към
сервизен център
Отворите в чучурките на
цедката са запушени
Почистете отворите в чучурките.
Кафето еспресо капе от
ръбовете на цедката, а не от
чучурките.
Кафето еспресо е студено
Помпата е прекалено шумна
Светлинният индикатор
Изчакайте, докато индикаторът
за еспресо OK не е
OK светне, преди да натиснете
бил включен, когато е
бутона за кафе.
натиснат бутонът за кафе
Не се извършва
предварително загряване
Загрейте кафе машината,
както е описано в частта
"Предварително загряване на
уреда".
Чашките не са били
предварително загрети
Загрейте чашите, като ги
изплакнете с гореща вода или
ги оставите да престоят поне
20 минути на поставката за
загряване на чаши на капака.
Резервоарът за водата е
празен
Напълнете резервоара с вода
Резервоарът е поставен
неправилно.
Поставете резервоара
правилно.
БЪЛГАРСКИ
49
Как да постъпите, ако ...
Проблем
Възможна причина
Решение
Пяната на кафето не е гъста
(тече от чучурките твърде
бързо)
Мляното кафе не е
пресовано достатъчно
добре
Пресовайте мляното кафе поенергично.
Няма достатъчно мляно
кафе
Увеличете количеството мляно
кафе
Кафето е твърде едро
смляно
Използвайте само мляно кафе
за машини за еспресо
Неподходящ вид мляно
кафе.
Сменете вида на мляното кафе.
Мляното кафе е
прекалено пресовано
Пресовайте мляното кафе не
толкова енергично.
Има твърде много мляно
кафе
Намалете количеството на
мляното кафе
Изходът на нагревателя
за еспресо е запушен.
Почистете, както е описано в
частта "Почистване на отвора
на нагревателя"
Филтърът е запушен
Почистете, както е описано в
частта "Почистване на цедката"
Кафето е твърде ситно
смляно
Използвайте само мляно кафе
за машини за еспресо
Кафето е влажно или
прекалено ситно смляно
Използвайте само мляно кафе
за машини за еспресо.
Уверете се, че не е влажно
Неподходящ вид мляно
кафе.
Сменете вида на мляното кафе.
Млякото не е достатъчно
студено.
Винаги използвайте
полуобезмаслено мляко с ниска
температура (от хладилник).
Устройството за капучино
е замърсено.
Щателно почистете отворите
на устройството за капучино,
особено тези, които са
обозначени със стрелки.
Пяната на кафето е прекалено
тъмна (тече от чучурките твърде
бавно
Не се образува пяна при
приготвяне на капучино
БЪЛГАРСКИ
50
Технически данни
Размери (мм)
Ширина
595
Височина
348
Дължина
305
Налягане на помпата (бар)
15
Мощност (W)
1100
Вместимост на водния резервоар (L)
1,5
Техническата информация се намира на
табелката с данни от вътрешната стена на
уреда и на етикета за енергийна категория.
Max
БЪЛГАРСКИ
Опазване на околната среда
Този уред е маркиран в съответствие
с Европейска директива 2002/96/ЕС за
изхвърляне на електрическо и електронно
оборудване (WEEE).
Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, вие ще помогнете да
се избегнат отрицателните последствия
за околната среда и здравето на хората,
които биха възникнали при едно
неподходящо третиране на този продукт
като отпадък.
върху изделието или
Символът
върху придружаващата го документация
показва, че този уред не бива да се
третира като битов отпадък. Вместо това,
то трябва да се предава в специализиран
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
При изхвърлянето му спазвайте местните
норми за изхвърляне на отпадъци.
51
За по-подробна информация за
третирането, възстановяването и
рециклирането на това изделие се
обърнете към вашата местна градска
управа, към службата за изхвърляне
на битови отпадъци или към магазина,
откъдето сте закупили изделието.
Декларация за съответствие
Този уред, който е предназначен за
съприкосновение с хранителни продукти,
съответства на Европейската нормативна
уредба( ) № 1935/2004 и е проектиран,
произведен и продаван в съответствие с
изискванията за безопасност на директива
"Ниско напрежение" 2006/95/ЕО (която
заменя 73/23/ЕИО и последващите
изменения и допълнения), както и
изискванията за защита на директива
"EMC" 2004/108/ЕО.
БЪЛГAРCКИ
52
Гаранция IКЕА
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение на
пет (5) години след първоначалната дата
на покупка на Вашия уред от IKEA, освен
ако уредът е с наименование LAGAN, в
който случай гаранцията е само две (2)
години. Като доказателство за покупката се
изисква първоначалната касова бележка.
Ако в рамките на гаранционния срок
бъде извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой уред не се покрива от гаранцията от
пет (5) години на IKEA?
Гамата уреди с наименование LAGAN и
всички уреди, закупени от IKEA преди 1
август 2007 г.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от IKEA.
Тази гаранция важи само при домашна
употреба.
Изключенията са посочени под заглавие
“Какво не се покрива от тази гаранция?”. В
рамките на
гаранционния срок се покриват разходите
за отстраняване на дефекта, като ремонти,
части, труд и транспорт, при условие че
уредът е достъпен за ремонт без специални
разноски. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕО (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на IKEA
ще провери продукта и ще реши по свое
усмотрение дали той се покрива от тази
гаранция. Ако се установи, че се покрива,
сервизният доставчик на IKEA или негов
упълномощен сервизен партньор чрез своя
собствен сервиз по свое усмотрение или ще
ремонтира дефектния продукт, или ще го
смени със същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване.
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от неправилно
инсталиране или от свързване към
неподходящо напрежение, повреда,
предизвикана от химична или
електрохимична реакция, ръжда,
корозия или повреда от вода,
включително, но не само повреда,
предизвикана от прекомерно количество
варовик в подаваната вода, повреда,
предизвикана от ненормални условия на
околната среда.
• Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
• Нефункционални и декоративни
части, от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
• Случайна повреда, предизвикана
от чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
• Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и капаци на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. Освен ако се докаже, че такива
повреди се дължат на неизправности в
производството.
• Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
• Ремонти, които не са извършени от
БЪЛГAРCКИ
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са използвани
неоригинални части.
• Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
• Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална употреба.
• Повреди от транспортиране. Ако клиента
транспортира продукта до своя дом
или на друг адрес, IKEA не отговаря за
каквато и да е повреда, която може да
възникне по време на транспортирането.
Обаче, ако IKEA достави продукта
на адрес за доставка посочен от
клиента, тогава повредата на продукта
възникнала по време на доставката, ще
бъде покрита от IKEA.
• Разход за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA.
Обаче, ако доставчика на сервизно
обслужване на IKEA или негов
упълномощен сервизен партньор
извърши поправка или замени уреда
спазвайки условията на тази гаранция,
доставчика на сервизно обслужване
или упълномощения сервизен партньор
ще монтира отново ремонтирания уред
или ще монтира резервната част, ако е
необходимо.
Тези ограничения не важат за работата
без дефекти, извършена от квалифициран
специалист с използване на наши
оригинални части с цел да се пригоди
уредът към спецификациите за техническа
безопасност на друга страна от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA Ви дава определени
законови права, които покриват или
превишават всички местни законови
изисквания.
Обаче, тези условия не ограничават
по никакъв начин правата на клиента
описани в местното законодателство.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС
53
и пренесени в друга страна от ЕС, сервиз
се осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с:
- техническите спецификации на
страната, в която е направен
гаранционният иск;
- инструкциите за монтаж и
информацията за безопасност, посочена
в ръководството за потребителя.
Специализиран СЕРВИЗ за уреди на IKEA
Не се колебайте да се обърнете към
определен от IKEA доставчик на сервизно
обслужване за следното:
• заявка за поддържка при условията на
тази гаранция;
• въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели на
IKEA;
• въпроси за разясняване на функциите
на уреди на IKEA.
За да се осигури предоставянето на
най-добрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или ръководството за потребителя, преди
да се обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната
страница на това ръководство
за пълния списък на Сервизи,
определени от IKEA, и
телефонните номера в
съответната страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме
да използвате определените
телефонни номера от списъка в
това ръководство. Използвайте
винаги номерата от списъка в
книжката, предназначена за уреда,
който се нуждаете от обслужване.
БЪЛГAРCКИ
Моля, винаги съобщавайте номера
на избрания артикул на IKEA
(8-цифров код) и 12-цифровия
сервизен номер, означен на
табелката с данни на вашия уред.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ОТ
ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да бъде
гаранцията в сила.
На касовата бележка е даден и
номерът (8-цифров код) на артикула
на IKEA, за всеки уред, който сте
закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които не
са свързани със сервизно обслужване, се
обръщайте към центъра за обслужване
в нашия най-близък магазин на IKEA.
Препоръчваме внимателно да прочетете
документацията на уреда, преди да се
обърнете към нас.
54
ROMÂNĂ
Cuprins
Informaţii privind siguranţa Descrierea produsului Panoul de comandă
Prima utilizare
Utilizarea zilnică
55
55
57
57
58
59
Curăţarea şi întreţinerea
Ce trebuie să faceţi dacă... Date tehnice Protecţia mediului înconjurător
GARANŢIE IKEA
63
65
67
68
69
Informaţii privind siguranţa
Înainte de prima utilizare
Acest aparat este destinat exclusiv pentru
uzul casnic!
• Utilizaţi cârpe sau mănuşi de bucătărie
pentru a evita arsurile, când atingeţi
părţile fierbinţi.
• Acest aparat este proiectat pentru a
prepara cafea şi pentru a încălzi băuturi.
Aveţi grijă să evitaţi să fiţi opăriţi de
către jeturile de apă sau de abur sau din
cauza folosirii incorecte a aparatului.
Informaţii importante privind siguranţa
Citiţi cu atenţie şi păstraţi pentru a consulta
şi pe viitor
• Nu încălziţi şi nu utilizaţi materiale
inflamabile în aparat sau în apropierea
sa. Vaporii pot crea riscul de incendiu sau
explozie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat.
• Nu utilizaţi substanţe chimice corozive sau
vapori corozivi în acest aparat. Acest tip
de aparat este proiectat în mod specific
pentru a încălzi apă. Nu este proiectat
pentru uz industrial sau de laborator.
• Nu permiteţi copiilor să utilizeze aparatul
decât dacă sunt supravegheaţi de un
adult şi după ce au primit instrucţiuni
adecvate, în aşa fel încât copilul să fie în
stare să utilizeze aparatul în mod sigur
şi să înţeleagă care sunt riscurile utilizării
incorecte.
Acest aparat nu trebuie folosit de
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse,
cu excepţia cazului în care sunt
supravegheate de către o persoană
răspunzătoare pentru siguranţa lor.
Părţile accesibile se pot înfierbânta foarte
tare în timpul utilizării, nu lăsaţi copiii mici
să se apropie de aparat.
Măsuri de precauţie şi recomandări
generale
Instalarea şi racordarea
Înainte de racordare
• Asiguraţi-vă că tensiunea de pe plăcuţa
cu datele tehnice corespunde cu
tensiunea din locuinţa dumneavoastră.
• Verificaţi ca aparatul să nu fie deteriorat.
• Nu puneţi în funcţiune acest aparat
în cazul în care cablul de alimentare
sau ştecherul sunt deteriorate, dacă
nu funcţionează corect sau dacă
s-a defectat sau a căzut pe jos. Nu
introduceţi cablul de alimentare sau
ştecherul în apă. Aveţi grijă de cablu,
ca să nu vină în contact cu suprafeţe
fierbinţi. Există pericol de electrocutare,
incendiu sau alte accidente.
După racordare
• Împământarea acestui aparat este
obligatorie. Producătorul nu-şi asumă
responsabilitatea pentru accidentele
suferite de persoane sau de animale şi
pentru deteriorarea bunurilor, cauzate de
nerespectarea acestei cerinţe.
Producătorii nu sunt responsabili pentru
problemele cauzate de nerespectarea
acestor instrucţiuni de către utilizator.
ROMÂNĂ
Siguranţa
• După scoaterea ambalajului, asiguraţivă că aparatul este complet şi nu este
deteriorat. Dacă aveţi dubii, nu utilizaţi
aparatul şi contactaţi un profesionist
calificat.
• Instalarea electrică şi racordarea
electrică trebuie să fie efectuate de către
un tehnician calificat, în conformitate
cu instrucţiunile producătorului şi cu
respectarea normelor locale referitoare
la siguranţă.
• Materialele de ambalare (pungi de
plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate
la îndemâna copiilor, deoarece pot fi
periculoase.
• Nu instalaţi niciodată aparatul în încăperi
în care temperatura poate ajunge la 0°C
sau poate scădea sub această valoare
(aparatul se poate defecta dacă apa
îngheaţă).
• Verificaţi ca tensiunea din reţea să
corespundă cu tensiunea de pe plăcuţa
cu datele tehnice a aparatului.
Conectaţi aparatul numai la o priză
cu împământare eficientă, cu un curent
nominal minim de 10A. Producătorul
nu poate fi considerat responsabil
de eventualele accidente cauzate de
56
•
•
•
•
nerespectarea indicaţiei de a împământa
în mod corespunzător linia de alimentare.
Dacă priza nu se potriveşte cu ştecherul
aparatului, cereţi unui profesionist
calificat să schimbe priza cu una de tipul
corespunzător.
Pentru a respecta reglementările
referitoare la siguranţă, pentru instalare
trebuie să se folosească un întrerupător
omnipolar cu o distanţă minimă între
contacte de 3 mm.
Nu utilizaţi adaptoare pentru prize
multiple sau prelungitoare.
Cablul de alimentare al acestui aparat nu
trebuie să fie înlocuit de către utilizator,
deoarece pentru această operaţie
trebuie să se folosească instrumente
speciale. În cazul în care cablul este
deteriorat sau trebuie să fie înlocuit,
adresaţi-vă exclusiv unui centru de
asistenţă autorizat, pentru a evita orice
risc.
Pentru a învăţa cum să folosiţi aparatul în
mod corect, când îl folosiţi pentru prima
oară trebuie să urmaţi instrucţiunile pascu-pas din capitolele de mai jos.
ROMÂNĂ
57
Descrierea produsului
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
1 Panoul de comandă
2 Buton pentru abur
3 Rezervor de apă
4 Cablu de alimentare
5 Tub abur/apă fierbinte
6 Grătar de scurgere
7 Tăviţă de scurgere
8 Dispozitiv pentru cappuccino
9 Duză
10 Duză boiler
11 Dispozitiv presare cafea
12 Portfiltru
13 Filtru mic, pentru o ceaşcă
sau o pastilă
14 Filtru mare, pentru două ceşti
14
Panoul de comandă
C
D
B
E
A
F
A Buton selector abur
B Buton cafea/apă fierbinte
C Buton Pornit/Oprit
D Led-martor pentru funcţionare
E Led-martor "OK" pentru temperatură (cafea sau apă fierbinte)
F Led-martor abur
ROMÂNĂ
58
Prima utilizare
Umplerea rezervorului cu apă
Scoateţi rezervorul de apă trăgându-l în
afară (spre partea din faţă).
minute înainte de a prepara cafeaua, având
grijă ca portfiltrul să fie introdus în aparat,
fără a adăuga cafea râşnită (verificaţi ca
butonul pentru abur să fie închis).
Pentru a introduce portfiltrul, poziţionaţi-l
sub duza boilerului, cu mânerul spre stânga,
împingeţi-l în sus şi în acelaşi timp rotiţi
mânerul spre dreapta cu fermitate.
Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi
curată, având grijă să nu depăşiţi nivelul
MAX. Puneţi la loc rezervorul.
Max
Max
Nu folosiţi niciodată aparatul fără apă în
rezervor; nu uitaţi niciodată să completaţi
apa atunci când nivelul scade până la
aprox. doi centimetri faţă de partea
inferioară.
Preîncălzirea maşinii de cafea
Pentru a obţine cafea espresso la
temperatura corectă, maşina de cafea
trebuie să fie preîncălzită. Apăsaţi pe
butonul Pornit/Oprit cu cel puţin 30 de
Aşteptaţi jumătate de oră, apoi preparaţi
cafeaua aşa cum se arată în secţiunea
următoare.
Alternativ, puteţi efectua preîncălzirea în
mod mai rapid, procedând astfel:
Porniţi aparatul apăsând pe butonul Pornit/
Oprit şi introduceţi portfiltrul în aparat, fără
a adăuga cafea râşnită.
Puneţi o ceaşcă sub portfiltru. Folosiţi
aceeaşi ceaşcă în care veţi prepara
cafeaua, pentru a o preîncălzi.
Aşteptaţi ca ledul-martor OK să se aprindă,
apoi apăsaţi imediat pe butonul pentru
cafea.
Faceţi să curgă apă până când ledulmartor OK se stinge, apoi întrerupeţi
distribuirea apăsând din nou pe butonul
pentru cafea.
Goliţi ceaşca. Aşteptaţi până când ledulmartor OK se aprinde din nou, apoi repetaţi
operaţia. (Este normal să iasă puţin abur,
care nu este periculos, când se scoate
portfiltrul).
ROMÂNĂ
59
Utilizarea zilnică
Cum se prepară cafea espresso folosind
portfiltrul pentru cafea râşnită
După ce s-a preîncălzit aparatul aşa
cum s-a arătat mai sus, puneţi filtrul cu
cafea râşnită în portfiltru, având grijă ca
proeminenţa să fie introdusă în mod corect
în fantă. Folosiţi filtrul mic pentru a prepara
o cafea sau filtrul mare pentru a prepara
două cafele.
Pentru a prepara o singură cafea, puneţi
o măsură plină rasă (aprox. 7 g) de cafea
râşnită în filtru. Pentru a prepara două cafele,
puneţi două măsuri pline, dar nu îndesate
(aprox. 6+6 g), de cafea râşnită în filtru.
Umpleţi filtrul încet, astfel încât cafeaua
râşnită să nu dea pe dinafară.
IMPORTANT: pentru o funcţionare corectă,
înainte de a adăuga cafeaua râşnită în
portfiltru, curăţaţi filtrul de resturile de cafea
râşnită de la infuzia anterioară.
Distribuiţi uniform cafeaua râşnită şi apăsaţi
uşor cu dispozitivul de presare.
N.B.: Presarea corectă a cafelei râşnite
este fundamentală pentru obţinerea unui
espresso bun.
Dacă se presează prea tare, cafeaua
preparată va ieşi lent, iar spuma va fi
închisă la culoare.
Dacă se presează prea puţin, cafeaua
preparată va ieşi prea rapid, iar spuma va
fi puţină şi de culoare deschisă.
Îndepărtaţi resturile de cafea de pe
marginea portfiltrului şi introduceţi portfiltrul
în aparat.
Rotiţi cu fermitate, pentru a evita scurgerea
apei. Puneţi ceaşca sau ceştile sub duzele
portfiltrului.
Se recomandă să încălziţi ceştile înainte de
a prepara cafeaua, clătindu-le cu puţină
apă fierbinte.
ROMÂNĂ
Aveţi grijă să fie aprins ledul-martor OK
(dacă este stins, aşteptaţi până se aprinde),
apoi apăsaţi pe butonul pentru cafea.
Când a fost distribuită cantitatea dorită de
cafea, apăsaţi din nou pe acelaşi buton; nu
lăsaţi cafeaua să curgă mai mult de 45 de
secunde la o preparare.
Pentru a scoate portfiltrul, rotiţi mânerul
dinspre dreapta spre stânga.
IMPORTANT: pentru a evita împroşcarea,
nu scoateţi niciodată portfiltrul în timp ce
aparatul distribuie cafeaua.
Pentru a elimina zaţul de cafea, blocaţi filtrul
pe poziţie folosind maneta încorporată în
mâner, apoi goliţi cafeaua întorcând filtrul
cu susul în jos şi lovindu-l uşor de ceva.
Pentru a opri maşina de cafea, apăsaţi pe
butonul Pornit/Oprit.
IMPORTANT: la prima utilizare a aparatului,
toate accesoriile şi circuitele interne trebuie
să fie spălate bine, preparând cel puţin cinci
cafele, dar fără a folosi cafea râşnită.
Cum se prepară cafeaua espresso folosind
pastile
Preîncălziţi aparatul aşa cum se descrie în
secţiunea “Preîncălzirea maşinii de cafea”,
având grijă ca portfiltrul să fie introdus. În
acest mod se obţine o cafea mai fierbinte.
N.B.: Folosiţi pastile de cafea conforme cu
standardul ESE, care trebuie să fie indicat pe
pachet cu următorul logo:
60
Standardul ESE este un sistem acceptat de
producătorii cei mai importanţi de pastile de
cafea şi permite prepararea cafelei espresso
în mod simplu şi curat.
Puneţi filtrul mic (1 ceaşcă sau 1 pastilă) în
portfiltru, având grijă ca proeminenţa să fie
introdusă în mod corect în fantă.
Introduceţi o pastilă, centrând-o în filtru cât
mai bine. Urmaţi întotdeauna instrucţiunile
de pe ambalajul pastilelor pentru a
poziţiona corect pastila în filtru.
Introduceţi portfiltrul în aparat. Rotiţi-l
întotdeauna cât mai mult posibil.
Cum se prepară cappuccino
Preparaţi cafeaua espresso aşa cum s-a
arătat în paragrafele precedente, folosind
căni suficient de mari.
Apăsaţi pe butonul pentru abur şi aşteptaţi
ca ledul-martor OK să se aprindă. Acesta
indică faptul că boilerul a atins temperatura
ideală pentru producerea aburului.
Între timp, umpleţi un recipient cu
aproximativ 100 grame de lapte pentru
fiecare cappuccino care urmează a
fi preparat. Laptele trebuie să fie la
temperatura din frigider (nu trebuie să fie
cald!). Când alegeţi mărimea recipientului,
reţineţi că laptele îşi dublează sau îşi
triplează volumul.
N.B.: se recomandă să folosiţi lapte parţial
degresat, la temperatura frigiderului.
Puneţi recipientul cu lapte sub dispozitivul
pentru cappuccino.
Scufundaţi dispozitivul pentru cappuccino
în lapte aproximativ 5 mm şi rotiţi butonul
pentru abur în sens antiorar, având grijă
să nu scufundaţi şi linia în relief de pe
dispozitivul de cappuccino (indicată de
săgeată).
ROMÂNĂ
Rotiţi butonul pentru abur cu cel puţin
jumătate de tură în sens antiorar.
Din dispozitivul de cappuccino iese abur,
iar laptele devine spumos. Pentru a obţine o
spumă mai bogată, scufundaţi dispozitivul
de cappuccino în lapte şi rotiţi recipientul cu
mişcări uşoare de jos în sus.
Când s-a atins temperatura necesară
(60°C este temperatura ideală), întrerupeţi
prepararea aburului, rotind butonul pentru
abur în sens orar şi apăsând în acelaşi timp
pe selectorul pentru abur.
Turnaţi laptele spumuit în ceştile în care
se află cafeaua espresso preparată în
prealabil.
61
Cappuccino este gata. Îndulciţi după gust
şi, dacă doriţi, presăraţi peste spumă puţin
praf de cacao.
N.B.: Pentru a prepara mai multe
cappuccino, preparaţi mai întâi toate
cafelele şi apoi preparaţi spuma de lapte
pentru toate cappuccino.
N.B.: pentru a prepara din nou cafea după
ce s-a preparat spumă de lapte, mai întâi
trebuie să răciţi boilerul, în caz contrar
cafeaua se va arde. Pentru a-l răci, puneţi
un recipient sub duza boilerului, apăsaţi pe
butonul pentru abur şi lăsaţi să curgă apă
până când ledul OK se stinge. Preparaţi
cafeaua aşa cum s-a arătat în paragrafele
anterioare.
IMPORTANT: curăţaţi întotdeauna
dispozitivul de cappuccino după utilizare.
Procedaţi după cum urmează:
Faceţi să iasă puţin abur, timp de câteva
secunde, rotind butonul pentru abur.
În acest mod se elimină resturile de lapte
rămase în duza de abur.
IMPORTANT: Pentru a asigura igiena,
se recomandă să efectuaţi următoarea
procedură de fiecare dată când preparaţi
cappuccino, pentru a evita stagnarea
laptelui în circuitul pentru lapte.
Cu o mână, ţineţi bine tubul de cappuccino,
iar cu cealaltă mână deşurubaţi dispozitivul
pentru cappuccino, rotindu-l în sens antiorar
şi trăgând de el în jos.
ROMÂNĂ
62
Scoateţi duza de pe tubul pentru abur,
trăgând de ea în jos.
Spălaţi foarte bine dispozitivul de
cappuccino şi duza pentru abur, folosind
apă caldă.
Aveţi grijă ca cele două orificii indicate să
nu fie blocate. Dacă este necesar, curăţaţi-le
cu un ac.
Puneţi la loc duza pentru abur,
introducând-o pe tubul pentru abur şi
rotind-o ferm spre partea de sus a tubului.
Puneţi la loc dispozitivul de cappuccino,
introducându-l şi rotindu-l în sens antiorar.
Prepararea apei fierbinţi
Porniţi aparatul apăsând pe butonul Pornit/
Oprit. Aşteptaţi până când ledul-martor OK
se aprinde.
Puneţi un recipient sub dispozitivul de
cappuccino.
Apăsaţi pe butonul pentru cafea şi, în
acelaşi timp, rotiţi butonul pentru abur în
sens antiorar.
Din dispozitivul de cappuccino iese apă.
Pentru a întrerupe ieşirea apei fierbinţi,
închideţi butonul pentru abur, rotindu-l în
sens orar, şi apăsaţi din nou pe butonul
pentru cafea; nu lăsaţi apa fierbinte să
curgă mai mult de 45 de secunde la o
preparare.
ROMÂNĂ
63
Curăţarea şi întreţinerea
Înainte de a efectua orice operaţie de
curăţare, lăsaţi aparatul să se răcească.
Nu folosiţi solvenţi sau produse abrazive
pentru a curăţa aparatul. Este suficientă o
cârpă moale, umedă.
Goliţi şi spălaţi frecvent tăviţa de scurgere şi
grătarul de scurgere.
Curăţaţi periodic rezervorul de apă.
IMPORTANT: Nu introduceţi niciodată
aparatul în apă. Este un aparat electric.
Curăţarea portfiltrului
După ce s-au preparat aproximativ 200
de cafele, curăţaţi portfiltrul de resturile de
cafea râşnită, procedând astfel:
• Scoateţi filtrul cu dispozitivul de produs
spumă.
• Curăţaţi interiorul portfiltrului. Nu spălaţi
niciodată în maşina de spălat vase.
• Deşurubaţi capacul dispozitivului de
produs spumă rotindu-l în sens antiorar.
• Scoateţi dispozitivul de produs spumă
din recipient împingându-l dinspre
partea cu capacul.
• Scoateţi garnitura.
Clătiţi toate componentele şi curăţaţi filtrul
de metal foarte bine, cu apă fierbinte,
folosind o perie.
Aveţi grijă ca găurile din filtrul de metal să
nu fie blocate. Dacă este necesar, curăţaţile cu un ac.
• Puneţi la loc filtrul şi garnitura pe discul
de plastic. Aveţi grijă să introduceţi tija
de pe discul de plastic în orificiul din
garnitură indicat de săgeată.
• Puneţi ansamblul la loc în recipientul de
oţel al filtrului, având grijă ca tija să fie
introdusă în orificiul din suport.
• La sfârşit, înşurubaţi capacul rotindu-l
în sens orar. Dacă nu se efectuează
curăţarea aşa cum s-a arătat mai sus,
garanţia se anulează.
ROMÂNĂ
Curăţarea duzei boilerului
După ce s-au preparat aproximativ 300
de cafele, duza boilerului pentru espresso
trebuie să fie curăţată, procedând astfel:
Asiguraţi-vă că aparatul nu este fierbinte şi
că este deconectat de la reţea.
Cu ajutorul unei şurubelniţe, deşurubaţi
şurubul care fixează filtrul duzei boilerului
pentru espresso.
Curăţaţi boilerul cu o cârpă umedă.
Curăţaţi foarte bine duza, cu apă fierbinte,
folosind o perie. Aveţi grijă ca cele orificiile
să nu fie blocate. Dacă este necesar,
curăţaţi-le cu un ac.
Clătiţi sub un jet de apă curgătoare, frecând
permanent.
Înşurubaţi la loc duza boilerului. Dacă nu se
efectuează curăţarea aşa cum s-a arătat
mai sus, garanţia se anulează.
64
Decalcifierea
Se recomandă să efectuaţi decalcifierea
maşinii de cafea după ce s-au preparat
aproximativ 200 de cafele sau la fiecare
două luni.
Trebuie să folosiţi un produs disponibil
în comerţ, special pentru decalcifierea
maşinilor de cafea. Dacă un asemenea
produs nu este disponibil, procedaţi după
cum urmează:
Umpleţi rezervorul cu jumătate de litru de
apă.
Dizolvaţi 2 linguriţe (aproximativ 30
grame) de acid citric (care poate fi găsit la
magazinele de chimicale sau în farmacii).
Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit şi aşteptaţi
ca ledul-martor OK să se aprindă.
Aveţi grijă ca portfiltrul să nu fie introdus
pe aparat şi puneţi un recipient sub duza
boilerului.
Apăsaţi pe butonul pentru cafea şi goliţi
rezervorul pe jumătate, rotind butonul pentru
abur din când în când, astfel încât soluţia să
curgă puţin câte puţin. Opriţi ieşirea soluţie
apăsând din nou pe buton.
Opriţi aparatul.
Lăsaţi soluţia să acţioneze 15 minute, apoi
porniţi din nou aparatul.
Apăsaţi pe butonul pentru cafea şi goliţi
complet rezervorul.
Pentru a elimina resturile de soluţie şi de
depuneri, clătiţi bine rezervorul, umpleţi-l cu
apă curată (fără acid citric) şi puneţi-l la loc.
Apăsaţi pe butonul pentru cafea şi lăsaţi să
iasă apă, până când rezervorul se goleşte
complet, rotind butonul pentru abur din când
în când, astfel încât apa să curgă puţin câte
puţin.
Întrerupeţi ieşirea apei şi repetaţi operaţiile
9, 10 şi 11. Repararea defecţiunilor maşinii
de cafea cauzate de depunerile de calcar
nu este acoperită de garanţie, decât dacă
s-a efectuat în mod periodic decalcifierea,
aşa cum s-a arătat mai sus.
ROMÂNĂ
65
Ce trebuie să faceţi dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Nu se distribuie cafea espresso
Nu este apă în rezervor
Umpleţi rezervorul cu apă
Orificiile duzelor
portfiltrului sunt
înfundate.
Curăţaţi orificiile duzelor.
Duza boilerului pentru
espresso este înfundată.
Curăţaţi aşa cum se arată în
paragraful “Curăţarea duzei
boilerului”.
Filtrul este blocat
Curăţaţi aşa cum se arată
în paragraful “Curăţarea
portfiltrului”.
Rezervorul este introdus
incorect
Introduceţi corect rezervorul.
Portfiltrul este introdus
incorect
Introduceţi portfiltrul corect şi
rotiţi-l ferm, cât de mult posibil.
Garnitura boilerului
pentru espresso şi-a
pierdut elasticitatea
Cereţi ca garnitura boilerului
pentru espresso să fie înlocuită
la un centru de asistenţă.
Orificiile duzelor
portfiltrului sunt
înfundate
Curăţaţi orificiile duzelor.
Ledul-martor OK pentru
espresso nu era aprins
atunci când s-a apăsat
pe butonul pentru cafea
Aşteptaţi până când ledul OK
se aprinde, apoi apăsaţi pe
butonul pentru cafea.
Nu s-a efectuat
preîncălzirea
Preîncălziţi aparatul aşa
cum se arată în paragraful
“Preîncălzirea maşinii de
cafea”.
Ceştile nu au fost
preîncălzite
Preîncălziţi ceştile clătindu-le
în apă fierbinte sau lăsându-le
timp de cel puţin 20 de minute
pe tăviţa pentru încălzirea
ceştilor de pe capac.
Rezervorul de apă este
gol
Umpleţi rezervorul.
Rezervorul este introdus
incorect
Introduceţi corect rezervorul.
Cafeaua espresso picură de pe
marginile portfiltrului, în loc să
picure din duze.
Cafeaua espresso este rece
Pompa este excesiv de
zgomotoasă
ROMÂNĂ
66
Ce trebuie să faceţi dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Spuma cafelei este prea deschisă
la culoare (a ieşit din duză
prea repede)
Cafeaua râşnită nu a fost
presată suficient
Presaţi mai bine cafeaua râşnită.
Cantitatea de cafea râşnită
nu este suficientă
Măriţi cantitatea de cafea râşnită
Cafeaua este râşnită prea
grosier
Folosiţi numai cafea râşnită pentru
maşinile de cafea espresso.
Tip incorect de cafea
râşnită.
Schimbaţi tipul de cafea râşnită.
Cafeaua râşnită a fost
presată prea mult
Presaţi mai puţin cafeaua.
Cantitatea de cafea râşnită
este prea multă
Reduceţi cantitatea de cafea
râşnită
Duza boilerului pentru
espresso este înfundată.
Curăţaţi aşa cum se arată în
paragraful “Curăţarea duzei
boilerului”.
Filtrul este blocat
Curăţaţi aşa cum se arată
în paragraful “Curăţarea
portfiltrului”.
Cafeaua este râşnită prea
fin
Folosiţi numai cafea râşnită pentru
maşinile de cafea espresso.
Cafeaua este umedă sau
este râşnită prea fin
Folosiţi numai cafea râşnită pentru
maşinile de cafea espresso.
Aveţi grijă să nu fie umedă
Tip incorect de cafea
râşnită.
Schimbaţi tipul de cafea râşnită.
Laptele nu este suficient
de rece
Folosiţi întotdeauna lapte
parţial degresat, la temperatura
frigiderului.
Dispozitivul de cappuccino
este murdar.
Curăţaţi bine orificiile din
dispozitivul de cappuccino şi în
special pe cele indicate de săgeţi.
Spuma cafelei este prea închisă la
culoare (a ieşit din duză prea încet)
Nu s-a format spumă de lapte
când s-a preparat cappuccino
ROMÂNĂ
67
Date tehnice
Dimensiuni (mm)
Lăţime
595
Înălţime
348
Lungime
305
Presiunea pompei (bar)
15
Putere (W)
1100
Capacitatea rezervorului de apă (l)
1,5
Informaţiile tehnice se găsesc pe plăcuţa cu
datele tehnice, situată pe partea internă a
aparatului, şi pe eticheta energetică.
Max
ROMÂNĂ
Protecţia mediului înconjurător
Acest aparat este marcat în conformitate
cu Directiva Europeană 2002/96/CE
referitoare la Deşeurile de Echipament
Electric şi Electronic (WEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat
în mod corect, contribuiţi la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
persoanelor, consecinţe care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzătoare
la gunoi a acestui produs.
de pe produs, sau de pe
Simbolul
documentele care însoţesc produsul,
indică faptul că acesta nu poate fi
aruncat împreună cu deşeurile menajere.
Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător, pentru reciclarea
echipamentului electric şi electronic.
Aruncarea la gunoi trebuie făcută în
conformitate cu normele locale privind
eliminarea deşeurilor.
68
Pentru informaţii mai detaliate privind
eliminarea, valorificarea şi reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi
administraţia locală, serviciul de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.
Declaraţie de conformitate
Acest aparat, care este proiectat pentru a
veni în contact cu produse alimentare, este
conform cu Regulamentul european ( )
nr. 1935/2004 şi a fost proiectat, construit şi
comercializat în conformitate cu obiectivele
de siguranţă din Directiva “Joasă Tensiune”
2006/95/CE (care înlocuieşte directiva
73/23/CEE şi amendamentele succesive),
cerinţele de siguranţă din Directiva “EMC”
2004/108/CE.
ROMÂNĂ
69
GARANŢIE IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de
cinci (5) ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA, în afară de cazul
în care aparatul se numeşte LAGAN, când
se aplică numai doi (2) ani de garanţie.
Bonul iniţial de cumpărare este necesar ca
dovadă a cumpărării. Dacă se efectuează
reparaţii în timpul garanţiei, acest lucru nu
va extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Ce aparate nu sunt acoperite de garanţia
de cinci (5) ani de la IKEA?
Gama de aparate numite LAGAN şi toate
aparatele cumpărate de la IKEA înainte de
1 august 2007.
Cine va furniza asistenţă?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de
defecte din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?”. În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale. În aceste condiţii sunt aplicabile
liniile directoare UE (Nr. 99/44/EG) şi
reglementările locale respective. Piesele
înlocuite devin proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru remedia
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA va
examina produsul şi va hotărî, dacă acesta
se încadrează în condiţiile de garanţie.
Dacă se consideră că condiţiile de garanţie
sunt respectate, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl
vor înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din neglijenţă,
deteriorările cauzate de nerespectarea
instrucţiunilor de funcţionare, instalarea
incorectă sau conectarea la o sursă de
curent necorespunzătoare, deteriorările
cauzate de reacţii chimice sau
electrochimice, deteriorările provocate de
rugină, coroziune sau apă, şi inclusiv, dar
nu limitat la acestea, deteriorările cauzate
de conţinutul excesiv de calcar din apa
de alimentare, deteriorările cauzate de
condiţiile de mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative,
care nu afectează utilizarea normală
a aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi curăţarea
sau desfundarea filtrelor, a sistemelor
de evacuare sau a sertarelor pentru
detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri
şi capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. În afară
de cazul în care se poate demonstra că
aceste deteriorări se datorează defectelor
ROMÂNĂ
de fabricaţie.
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate
de furnizorii de asistenţă desemnaţi de
noi şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru care
s-au folosit piese de schimb neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă cu
specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu non-casnic,
de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorarea datorată transportului.
În cazul în care clientul transportă
produsul acasă la el sau la o altă adresă,
compania IKEA nu este răspunzătoare
pentru deteriorările cauzate în timpul
transportului. Dacă IKEA livrează
produsul la adresa indicată de client,
atunci deteriorarea produsului care
poate apărea în timpul transportului este
acoperită de IKEA.
• Costurile pentru efectuarea instalării
iniţiale a aparatului IKEA.
Totuşi, dacă un furnizor de asistenţă
IKEA sau un partener autorizat pentru
asistenţă repară sau înlocuieşte aparatul
în cadrul acestei garanţii, furnizorul de
asistenţă sau partenerul autorizat pentru
asistenţă va reinstala aparatul reparat
sau va instala aparatul înlocuit, dacă este
necesar.
Aceste restricţii nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile de
siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele tuturor legilor locale.
In orice caz, aceste condiţii nu limitează
în niciun mod drepturile consumatorilor,
prevăzute de legislaţia locală.
70
Zona de validitate
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă aparatul
respectă şi este instalat în conformitate cu:
- specificaţiile tehnice din ţara în care se
solicită cererea de garanţie;
- Instrucţiunile de Asamblare şi Informaţiile
privind siguranţa din Manualul de
Utilizzare.
ASISTENŢA specială POST-VÂNZARE
pentru aparatele IKEA
Vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi
furnizorul de asistenţă post-vânzare
desemnat de IKEA pentru:
• a face o solicitare de servicii în condiţiile
acestei garanţii;
• a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila specială de
bucătărie IKEA;
• a cere lămuriri despre funcţiile aparatelor
IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau Manualul
Utilizatorului, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Vă rugăm să consultaţi ultima
pagină a acestui manual pentru
lista completă a furnizorilor de
asistenţă post-vânzare desemnaţi
de IKEA şi pentru numerele de
telefon naţionale respective.
Pentru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon speciale,
din lista de la sfârşitul acestui
manual. Comunicaţi întotdeauna
numerele indicate în broşura
aparatului specific pentru care aveţi
ROMÂNĂ
nevoie de asistenţă. De asemenea,
vă rugăm să comunicaţi întotdeauna
numărul articolului IKEA (un cod de 8
cifre) şi numărul de service format din
12 cifre, aflate pe plăcuţa cu datele
tehnice ale aparatului dv.
PĂSTRAŢI BONUL DE CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi este
necesar pentru aplicarea garanţiei.
Pe chitanţă se găseşte numele IKEA şi
numărul articolului (un cod de 8 cifre)
pentru fiecare dintre articolele pe care
le-aţi cumpărat.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Dacă aveţi întrebări suplimentare care nu au
legătură cu Serviciul de Asistenţă Tehnică
pentru aparatele dv., vă rugăm să contactaţi
call-centerul celui mai apropiat magazin
IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie
documentaţia aparatului înainte de a ne
contacta.
71
72
BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN
Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif
Openingstijd:
Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8.00 - 20.00
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefonní číslo:
Sazba: Pracovní doba:
DANMARK
Telefonnummer:
Takst:
Åbningstid:
225376400
Místní sazba
Pondělí - Pátek
8.00 - 20.00
70150909
Lokal takst
Mandag - fredag 9.00 - 21.00
Lørdag
9.00 - 18.00
(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)
DEUTSCHLAND
Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:
06929993602
Ortstarif
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
Χρέωση:
Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00
Teléfono:
Tarifa:
Horario: 913754126
Tarifa local
Lunes - Viernes
8.00 - 20.00
(España Continental)
FRANCE
Numéro de téléphone:0170480513
Tarif:
Prix d’un appel local
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
9.00 - 21.00
ÍSLAND
Símanúmer:
5852409
Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
Opnunartími:
Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00
ITALIA
Telefono:
Tariffa:
Orari d’apertura:
0238591334
Tariffa locale
Lunedì - Venerdì
8.00 - 20.00
MAGYARORSZÁG
Telefon szám:
Tarifa:
Nyitvatartási idő:
(06-1)-3285308
Helyi tarifa
Hétfőtől Péntekig
NEDERLAND
Telefoon:
Tarief:
Openingstijd:
Telefon nummer:
Takst:
Åpningstider:
ÖSTERREICH
Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:
POLSKA
Numer telefonu:
Stawka:
Godziny otwarcia:
PORTUGAL
Telefone:
Tarifa:
Horário:
23500112
Lokal takst
Mandag - fredag 8.00 - 20.00
013602771461
Ortstarif
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
225844203
Koszt połączenia według taryfy
operatora
Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00
213164011
Tarifa local
Segunda - Sexta
9.00 - 21.00
REPUBLIC OF IRELAND
ΕΛΛΑΔΑ
ESPAÑA
NORGE
8.00 - 20.00
09002354532
en/of 0900 BEL IKEA
Lokaal tarief € 0,10 p/min
Maandag t/m - Vrijdag 9.00 - 21.00
Zaterdag
9.00 - 20.00
Zondag
9.00 - 18.00
Phone number:
Rate:
Opening hours:
РОССИЯ
Телефонный номер:
Стоимость звонка:
Время работы:
016590276
Local rate
Monday - Friday
8.00 - 20.00
84957059426
Местная стоимость звонка
Понедельник - Пятница 8.00 - 20.00
(Московское время)
SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA
Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
8.00 - 20.00
Orario d’apertura:
Lunedì - Venerdì
8.00 - 20.00
SLOVENSKO
Telefónne číslo:
Cena za hovor:
Pracovná doba:
SUOMI
Puhelinnumero:
Hinta:
Aukioloaika:
SVERIGE
Telefon nummer:
Taxa:
Öppet tider:
(02) 50102658
Cena za miestny hovor
Pondelok až piatok 8.00 - 20.00
0981710374
Yksikköhinta
Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00
0775-700 500
Lokal samtal
Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
Lördag - Söndag 9.30 - 18.00
UNITED KINGDOM
Phone number:
Rate:
Opening hours:
02076601517
Local rate
Monday - Friday
9.00 - 21.00
5019 4000 104 18881
© Inter IKEA Systems B.V. 2011
AA-515801-1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement