IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
OPSTILLING
INSTALLATION AF MASKINEN
FØLG DEN MEDFØLGENDEINSTALLATIONSVEJLEDNING.
FØR TILSLUTNING
KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen
svarer til spændingen i hjemmet.
KONTROLLÉR, AT MASKINEN IKKE ER BESKADIGET.
DENNE MASKINE ER BEREGNET TIL AT
ANVENDES i stuetemperatur over
frysepunktet (0°C). Hvis eventuelt resterende vand skulle fryse,
kan maskinen beskadiges.
ANVEND IKKE DENNE MASKINE, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget,
hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis
den er beskadiget eller har været tabt på
gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk
fra varme overflader. Ellers er der risiko
for elektrisk stød, brand eller anden fare.
EFTER TILSLUTNING
DENNE MASKINE skal ekstrabeskyttes jvf.
stærkstrømsreglementet. Producenten
fralægger sig ethvert ansvar for skade
på personer, dyr eller ting som en følge
af manglende overholdelse af lovgivningen.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende
overholdelse af disse angivelser.
2
VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER
LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG
OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE VÆSKER
i eller i nærheden af maskinen. Dampene
kan starte en brand eller en eksplosion.
LAD ALDRIG MASKINEN VÆRE UDEN OPSYN.
ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller
dampe i maskinen. Denne type maskine
er specielt beregnet til opvarmning af
vand. Det er ikke beregnet til industrieller laboratoriebrug.
LAD KUN BØRN bruge maskinen uden opsyn, når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, og så de er klar over risikoen ved
forkert brug.
Mindre børn og svagelige personer må
kun bruge maskinen under opsyn. Hold øje
med børn, så de ikke kan komme til at lege
med maskinen.
Børn må kun bruge maskinen under opsyn
pga. de høje temperaturer.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
DENNE MASKINE ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLD-
NINGSBRUG!
ANVEND GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER
for at undgå at brænde fingrene ved
berøring af varme dele.
DENNE MASKINE ER BEREGNET TIL AT BRYGGE KAFFE eller
opvarme drikkevarer. Vær forsigtig, og undgå
skoldning fra vand- eller dampsprøjt på grund
af ukorrekt brug af maskinen.
3
TILBEHØR OG MASKINDELE




















BETJENINGSPANEL
DAMPKNAP
VANDBEHOLDER
ELKABEL
RØR TIL DAMP/VARMT VAND
DRYPPERIST
DRYPPEBAKKE
CAPPUCCINOBRYGGER
STUDS
KOGEKEDLENS UDLØB
PRESSER
FILTERHOLDER
 STORT FILTER TIL TO KOPPER
LILLE FILTER TIL ÉN KOP ELLER EN
PUDE
4
DAMPVÆLGER
KONTAKT TIL KAFFE/VARMT VAND
ON/OFF-KNAP
ON-LAMPE
 TEMPERATUR OK-LAMPE
(KAFFE ELLER VARMT VAND)

DAMP-LAMPE
FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN
TAG VANDBEHOLDEREN UD ved at trække i den
(udad).
BRUG ALDRIG MASKINEN UDEN VAND I
BEHOLDEREN, og husk at fylde den op, når
vandniveauet falder til et par centimeter fra
bunden.
FYLD BEHOLDEREN med
rent, friskt vand op til
MAX-mærket. Sæt beholderen på plads.
FORVARMNING AF KAFFEMASKINEN
FOR AT BRYGGE ESPRESSOKAFFE ved den rette temperatur skal kaffemaskinen forvarmes. Tryk på
ON/Off-knappen mindst 15 - 30 minutter, før kaffen skal brygges, og
sørg for, at kaffefilterholderen er
sat i maskinen (og at dampknappen er lukket).
FOR AT INDSÆTTE FILTERHOLDEREN skal den placeres under kedeludløbet
med håndtaget mod
venstre,
1
og så
skubbes den
2
opad, samtidigt med
at man drejer håndtaget kraftigt
mod højre.
ALTERNATIVT kan man forvarme noget hurtigere
på følgende måde:
1. TÆND FOR MASKINEN ved at trykke på ON/OFFknappen,
OG INDSÆT FILTERHOLDEREN UDEN AT KOMME KAFFEPULVER I.
2. ANBRING EN KOP UNDER FILTERHOLDEREN. Brug den
samme kop, som skal bruges til kaffen, for at
forvarme den.
3. VENT PÅ, AT OK-LAMPEN tænder, og tryk derefter straks på
kaffekontakten. Lad vandet
løbe, til OK-lampen slukker, og
afbryd så ved at trykke på kaffekontakten igen.
4. TØM KOPPEN. Vent på, at OK-lampen atter tænder, og gentag operationen. (Det er normalt, at der komme et lille, ubetydeligt damppust, når man fjerner filterholderen).
VENT EN HALV TIME, og bryg så kaffen som beskrevet i næste afsnit.
5
BRYGNING AF ESPRESSOKAFFE MED KAFFEPULVER I FILTERHOLDEREN
1. EFTER AT HAVE FORVARMET maskinen som beskrevet ovenfor, kommes der et filter i holderen, og man skal sørge for
at det sidder korrekt i åbningen.
Brug det lille filter til én kop kaffe eller det store filter til to
kopper kaffe.
2. TIL ÉN KOP KAFFE fyldes et strøget mål (ca. 7
g) kaffepulver i filteret. Til to kopper kaffe fyldes to løst fyldte mål
(ca. 6+6 g) kaffepulver i filteret. Fyld filteret lidt ad gangen for at forhindre, at kaffepulveret spildes.
VIGTIGT: for korrekt funktion skal man, før
pulveret fyldes i, rengøre filteret for rester af
kaffepulver fra tidligere brug.
3. FORDEL KAFFEPULVERET jævnt, og tryk let mod
presseren
NB: Korrekt
sammenpresning af kaffepulveret er vigtigt for
en god
espresso.
Hvis pulveret presses for hårdt,
vil kaffen løbe for langsomt igennem, og
der kommer mørkt skum. Hvis det presses
for let, vil kaffen løbe for hurtigt igennem, og
skummet bliver tyndt og lyst.
4. FJERN RESTERfra
kanten på filterholderen,
og sæt
holderen i maskinen. Drej kraftigt for at
forhindre vandudslip.
ENDE KAFFE
6
1
2
5. ANBRING EN ELLER to kopper under filterholderens udløbsstudser.
Det anbefales
at varme kopperne lidt, inden der laves kaffe, ved
at skylle dem i lidt
varmt vand.
6. KONTROLLÉR, AT OK-LAMPEN LY(hvis den er slukket, skal
man vente, til den tænder), og
tryk derefter på kaffekontakten. Når den ønskede mængde kaffe er løbet ud, trykker man på
den samme kontakt igen. (Der bør
ikke løbe kaffe igennem i mere end
45 sekunder ad gangen).
SER
7. FJERN FILTERHOLDEREN ved at dreje håndtaget
fra højre mod venstre.
VIGTIGT: for at undgå sprøjt må man aldrig
fjerne filterholderen, mens der løber kaffe
igennem.
8. FOR AT KASSERE KAFFEGRUMSET skal man låse filteret med grebet i håndtaget og tømme kaffen ud ved at vende bunden i vejret på
filterholderen og banke den mod
en kant.
9. SLUK KAFFEMASKINEN ved at trykke på ON/OFFknappen.
VIGTIGT: første gang maskinen anvendes, skal alt tilbehør og de indvendige kredsløb vaskes igennem
ved at lave mindst fem gange kaffe
uden kaffepulver.
BRYGNING AF ESPRESSOKAFFE MED KAFFEPUDER
1. FORVARM MASKINEN SOM BESKREVET I AFSNITTET
“FORVARMNING AF KAFFEMASKINEN”, og sørg
for, at filterholderen er sat i. Det giver en varmere kaffe.
NB: Brug kaffepuder, der overholder ESE-standarden angivet på
pakningen med følgende logo:
ESE-STANDARDEN er et system, der
er godkendt af førende kaffepudeproducenter, og den giver mulighed for at
fremstille espressokaffe enkelt og rent.
2. SÆT DET LILLE FILTER (til 1 kop eller en
pude) i filterholderen, og sørg for, at
det sidder korrekt i åbningen.
3. LÆG EN KAFFEPUDE I, og centrér den så
godt som muligt i filteret. Følg altid anvisningerne på pakningen med hensyn til korrekt anbringelse af filteret.
4. SÆT FILTERHOLDEREN i maskinen. Drej den altid,
så langt den
kan komme.
1
2
5. FORTSÆT SOM i punkt 5, 6 og 7 i foregående
afsnit.
7
BRYGNING AF CAPPUCCINO
1. BRYG ESPRESSOKAFFE som beskrevet i de foregående afsnit, men brug store kopper.
2. TRYK PÅ DAMPKNAPPEN, og vent på, at OK-lampen tænder. Det betyder, at kedlen
har nået den ideelle temperatur til
dampproduktion.
3. I MELLEMTIDEN fyldes en beholder
med ca. 1 dl mælk for hver cappuccino, der skal brygges. Mælken
skal være køleskabskold (ikke
varm!). Når man vælger beholderens størrelse, skal man huske på, at mælken fordobler
eller tredobler sit volumen.
NB: DET ANBEFALES AT BRUGE KØLESKABSKOLD LETMÆK.
4. ANBRING BEHOLDEREN med mælken under cappuccinobryggeren.
5. DYP CAPPUCCINOBRYGGEREN ca. 5
mm ned i mælken, og drej
dampknappen med uret, og
sørg for, at den fremhævede
linje på cappuccinobryggeren
ikke er nede i mælken (angivet
med en pil).
Drej dampknappen mindst en halv omgang
mod uret. Der kommer damp ud af cappuccinobryggeren, som giver mælken en cremet og
skummende karakter. For at få et endnu mere
cremet skum skal man dyppe cappuccinobryggeren ned i mælken, og dreje beholderen
langsomt fra bunden og opad.
8
6. NÅR DEN RETTE TEMPERATUR ER NÅET
(60°C er ideélt), afbrydes dampen
ved at dreje dampknappen mod
uret, samtidig med at man trykker
på dampkontakten.
7. HÆLD DEN SKUMMEDE MÆLK i kopperne med den
friskbryggede espressokaffe. Cappuccinoen er
klar. Tilsæt sødestof efter smag, og drys med
lidt kakaopulver, hvis det ønskes.
NB: For at brygge mere end én cappuccino
skal man først brygge al kaffen, og dernæst
lave den skummede mælk til alle cappuccinoerne.
NB: for at kunne brygge kaffe igen, efter at
have skummet mælk, skal kedlen først køle
ned, ellers bliver kaffen brændt. For at køle
den ned anbringes der en beholder under kedlens udløb, der trykkes på dampkontakten, og
vandet ledes ud, til OK-lampen slukker. Bryg
kaffen som beskrevet i de foregående afsnit.
VIGTIGT: rens altid cappuccinobryggeren efter brug. Det gøres således:
1. UDLED LIDT DAMP i nogle sekunder ved at dreje
på dampknappen. Det
sprøjter
eventuel mælk
ud, der
er kommet op i
dampstudsen.
VIGTIGT: Af hygiejniske årsager
anbefales det, at man følger denne procedure, hver gang der brygges cappuccino for at
undgå gammel, sur mælk i mælkekredsløbet.
3. FJERN STUDSEN fra damprøret ved
at trække nedad.
4. VASK CAPPUCCINOBRYGGEREN og
dampstudsen omhyggeligt i varmt
vand.
5. SØRG FOR, at de to viste huller ikke
er blokeret. Om nødvendigt renses de med en spids genstand.
6. SÆT DAMPSTUDSEN TILBAGE ved at
sætte den på damprøret og dreje
kraftigt i opadgående retning.
7. SÆT CAPPUCCINOBRYGGEREN PÅ
PLADS ved at sætte den ind og
dreje mod uret.
2. HOLD CAPPUCCINORØRET FAST MED
og skru cappuccinobrygeren af med den anden
ved at dreje med uret og trække nedad.
DEN ENE HÅND,
KOGNING AF VARMT VAND
1. TÆND FOR MASKINEN ved at trykke
på ON/OFF-knappen. Vent, til OKlampen tænder.
4. FOR AT AFBRYDE DET VARME VAND lukkes der på
dampknappen ved at dreje den
med uret og trykke på kaffekontakten igen. (Der bør ikke løbe varmt
vand igennem i mere end 45 sekunder ad gangen).
2. ANBRING EN BEHOLDER under cappuccinobryggeren.
3. TRYK PÅ KAFFEKONTAKTEN, og drej samtidigt
dampknappen mod uret. Vandet
kommer ud af cappuccinoenheden.
9
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
1. FØR DER FORETAGES NOGEN FORM FOR RENGØRING,
skal maskinen køle af, og stikket skal tages ud
af stikkontakten.
2. BRUG IKKE OPLØSNINGSMIDLER ELLER SLIBENDE rengøringsprodukter til rengøring af maskinen. En
blød, fugtig klud er tilstrækkeligt.
3. TØM OG VASK dryppebakken og dryppefilteret
med jævne mellemrum.
4. RENGØR VANDBEHOLDEREN jævnligt.
VIGTIGT: Dyp aldrig maskinen i vand. Det er et
elektrisk apparat.
RENGØRING AF FILTERHOLDEREN
FOR HVER 200 KOPPER KAFFE CIRKA skal filterholderen renses for kaffepulver på denne måde:
Fjern filteret med skummeren.
Rengør indersiden af filterholderen. Må
ikke kommes i opvaskemaskinen.
Skru låget af skummeren ved
at dreje mod uret.
Fjern skummeren fra beholderen ved at skubbe den
fra låget og op.
Fjern pakningen.
SKYL ALLE DELENE, og rengør metalfilteret omhyggeligt i varmt
vand med en børste.
SØRG FOR, at hullerne i metalfilteret ikke er blokerede. Om nødvendigt renses de
med en spids genstand.
10
Sæt filteret og pakningen på plast
skiven. Sørg for, at stiften på plastskiven går ned i hullet i pakningen
angivet med pilen.
Sæt dette ind i stålfilterholderen,
og sørg for, at stiften er sat ned i
hullet i holderen.
Til sidst skrues låget på ved
at dreje med uret. Hvis rengøring ikke udføres som
ovenfor beskrevet, bortfalder
garantien.
RENGØRING AF KEDELUDLØBET
FOR HVER 300 KOPPER KAFFE CIRKA skal espressokedeludløbet rengøres
på denne måde:
1. SØRG FOR, at maskinen ikke er
varm, og at stikket er taget ud af
stikkontakten.
3. RENGØR KEDLEN med en fugtig klud
4. RENGØR UDLØBET omhyggeligt i
varmt vand med enbørste. Sørg for,
at hullerne ikke er blokerede. Om
nødvendigt renses de med en
spids genstand.
5. SKYLLES UNDER RINDENDE VAND, mens der gnubbes.
6. SKRU KEDELUDLØBET PÅ PLADS. Hvis rengøring
ikke udføres som ovenfor beskrevet, bortfalder garantien.
2. MED EN SKRUETRÆKKER skrues fastgørelsesskruen til filteret på espressokedeludløbet af.
AFKALKNING
DET ANBEFALES AT AFKALKE kaffemaskinen for hver
200 kopper kaffe eller mindst hver anden måned.
DER SKAL ANVENDES ET SPECIFIKT OG ALMINDELIGT TILGÆNGELIGT PRODUKT TIL AFKALKNING AF KAFFEMASKINER.
HVIS EN SÅDANT PRODUKT IKKE ER TIL RÅDIGHED, skal
man gå frem på denne måde.
1. FYLD BEHOLDEREN med en halv liter vand.
2. OPLØS 2 SKEFULDE (CA. 30 G) CITRONSYRE (FÅS HOS
MATAS ELLER PÅ APOTEKET)
3. TRYK PÅ ON/OFF-KNAPPEN, og vent på, at OKlampen tænder.
4. SØRG FOR, at filterholderen ikke sidder i, og
anbring en beholder under kedeludløbet.
5. TRYK PÅ KAFFEKONTAKTEN, og tøm vandbeholderen halvt ved at dreje på dampknappen ind
i mellem for at lade lidt opløsning løbe igennem. Stop gennemløbet ved at trykke på kontakten igen.
6. SLUK FOR MASKINEN.
7. LAD OPLØSNINGEN ARBEJDE i 15 minutter, og
tænd for maskinen igen.
8. TRYK PÅ KAFFEKONTAKTEN for at tømme beholderen helt.
9. FOR AT FJERNE RESTERNE af opløsningen og kalken skal man rengøre beholderen grundigt og
fylde den med rent vand (uden citronsyre) og
sætte den på plads igen.
10. TRYK PÅ KAFFEKONTAKTEN, og lad vandet løbe
igennem, til beholderen er helt tom
11. AFBRYD GENNEMLØBET, og gentag operationerne 9, 10 og 11. Reparation af kaffemaskinen på
grund af kalkaflejringer er ikke dækket af garantien, medmindre der foretages afkalkning
jævnligt som beskrevet ovenfor.
11
PROBLEM
DER BRYGGES INGEN ESPRESSOKAFFE
MULIG ÅRSAG
Der er ikke vand i beholderen
Hullerne i filterhol
ESPRESSOKAFFE DRYPPER fra kanten af filterholderen snarere
end fra hullerne.
derstudserne er blokerede.
Espressokedeludløbet er
blokeret
Filteret er blokeret
Vandbeholderen er ikke
sat rigtigt i
AFHJÆLPNING
Fyld beholderen med
vand
Rens studshullerne.
Rengør som beskrevet i
kapitlet “Rengøring af kedeludløbet”
Rengør som beskrevet i
afsnittet “rengøring af filteret”.
Sæt beholderen rigtigt på
plads.
Filterholderen er ikke sat Sæt filterholderen korrekt
i, og drej kraftigt så langt
rigtigt i
den kan komme.
Espressokedelpakningen
Få den elastiske pakhar mistet elasticitet
ning udskiftet på et ser Hullerne i filterholvicecenter
derstudserne er bloke Rengør de blokerede hulrede.
ler.
OK-lampen for espressoESPRESSOKAFFEN ER KOLD
PUMPEN ER MEGET STØJENDE
kaffe var ikke tændt, da
der blev trykket på kaffekontakten
Der skete ingen forvarmning
Kopperne var ikke blevet
forvarmet
afsnittet “Forvarmning af
maskinen”.
Forvarm kopperne ved at
skylle dem i varmt vand.
Vandbeholderen er tom Fyld beholderen
Beholderen er ikke sat rig- Sæt beholderen rigtigt på
tigt i.
12
Vent, til OK-lampen tænder.
Forvarm som beskrevet i
plads.
PROBLEM
K AFFESKUMMET ER FOR LYST (kom
for hurtigt ud af studsen)
MULIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
Kaffepulveret var ikke ble- Pres kaffepulveret lidt
vet presset fast nok
mere.
Der var ikke nok kaffe Øg mængden af kaffepulver
pulver
Kaffepulveret er for groft- Brug kun kaffepulver bemalet
regnet til espressoma Forkert type kaffepulver.
skiner
Skift typen af kaffepulver.
K AFFESKUMMET ER FOR MØRKT
(kom for langsomt ud af studsen)
Kaffepulveret var blevet
presset for fast
Der var for meget kaffepulver
Espressokedeludløbet er
blokeret
Filteret er blokeret
Kaffepulveret er for fintmalet
Kaffen er fugtig eller for
fintmalet
Forkert type kaffepulver.
Pres kaffepulveret lidt
mindre sammen.
Mindsk mængden af kaffepulver
Rengør som beskrevet i
DER DANNES INTET MÆLKESKUM,
NÅR DER FREMSTILLES CAPPUCCINO
Mælken er ikke kold nok.
Cappuccinobryggeren er
snavset.
kapitlet “Rengøring af kedeludløbet”
Rengør som beskrevet i
afsnittet “rengøring af filteret”.
Brug kun kaffepulver beregnet til espressomaskiner
Brug kun kaffepulver beregnet til espressomaskiner Sørg for, at det ikke er
fugtigt
Skift typen af kaffepulver.
Brug altid køleskabskold
letmælk.
Rengør hullerne i cappuccinobryggeren grundigt,
især dem angivet med pilene.
13
14
15
FEJLFINDINGSOVERSIGT
SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF
VED OPKALD TIL SERVICE bedes man opgive maskinens serie og typenummer (se Servicemærkaten). Se garantien for yderligere vejledning.
VORES UDDANNEDE SERVICE-
TEKNIKERE. For alle andre end
uddannede serviceteknikere er
det forbundet med alvorlig fare
at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres
et dæksel.
FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.
HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den
erstattes med en original netledning,
der kan leveres fra vores servicecentre.
Netledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.
MILJØTIPS
EMBALLAGEN kan genbruges 100%
og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler
for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig
for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns
rækkevidde.
DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette
produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man
med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der
kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne,
der ledsager produktet,
angiver, at produktet ikke
må bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet.
Det skal i stedet afleveres på
en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
DET SKAL SKROTTES i henhold
til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af
affald.
For yderligere oplysninger
om håndtering, genvinding og genbrug af
dette produkt bedes man kontakte de lokale
myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.
Når maskinen kasseres, skal netledningen
skæres af, så maskinen ikke mere kan tilsluttes
lysnettet.
STRØMFORSYNING
220 - 230 V/50 HZ
MÆRKESPÆNDING
1100 W
SIKRING
10 A
UDVENDIGE MÅL (HXBXD)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 9 1 3
16
DK

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement