IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
70 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
4
2
36
52
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Beskrivning av produkten
Kontrollpanel
Första användning
Daglig användning
4
4
6
6
7
8
Rengöring och underhåll
Felsökning
Tekniska data
Miljöhänsyn
IKEA-GARANTI
12
14
16
17
18
Säkerhetsinformation
Före första användning
Denna produkt är endast avsedd för
användning i hushållet!
• Använd grytlappar eller ugnsvantar för
att undvika brännskador när du tar i
heta delar.
• Denna produkt är konstruerad för att
tillaga kaffe eller värma upp drycker.
Var försiktig så att du inte skållas av
utströmmande vattenånga eller genom
felaktig användning av produkten.
Säkerhetsföreskrifter
Läs noga igenom bruksanvisningen,
inklusive dessa säkerhetsföreskrifter, och
spara den för framtida bruk.
• Värm inte upp och använd inte
brandfarliga vätskor i närheten av
produkten. Ångor kan medföra risk för
brand eller explosion.
• Lämna inte produkten utan tillsyn.
• Använd inte korrosiva material eller ångor
i denna produkt. Denna typ av produkt är
speciellt avsedd för att värma upp vatten.
Den är inte avsedd för användning inom
industri eller på laboratorier.
• Låt inte barn använda produkten utan
tillsyn och inte förrän de kan hantera
den på ett säkert och korrekt sätt och
förstår riskerna med att använda den på
ett felaktigt sätt.
Denna produkt är inte avsedd att
användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, såvida den inte
används under tillsyn av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Åtkomliga delar kan bli heta under
användning. Håll därför barn på
avstånd.
Försiktighetsåtgärder och allmänna
rekommendationer
Installation och nätanslutning
Före anslutning till elnätet
• Kontrollera att nätspänningen i ditt
hem överensstämmer med produktens
nätspänning som anges på typskylten.
• Kontrollera att produkten inte är skadad.
• Använd inte denna produkt om den har
en skadad nätkabel eller stickkontakt,
om den inte fungerar korrekt eller om
den har tappats eller skadats på annat
sätt. Doppa inte ned nätkabeln eller
stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln
borta från heta ytor. Det föreligger
annars risk för elektriska stötar, brand
och andra faror.
Efter nätanslutning
• Det är obligatoriskt att jorda denna
produkt. Tillverkaren ansvarar inte för
skador på person, djur eller egendom
som uppkommer på grund av att detta
krav inte har uppfyllts.
Tillverkaren ansvarar inte för problem som
uppstår på grund av att användaren inte
har följt dessa anvisningar.
SVENSKA
Säkerhet
• När emballaget har avlägsnats,
kontrollera att produkten är komplett
och oskadad. Om du är osäker på
någonting, använd inte produkten och
kontakta kundtjänst.
• Den elektriska installationen
och anslutningen måste utföras
av en behörig tekniker enligt
tillverkarens instruktioner och lokala
säkerhetsbestämmelser.
• Delar av emballaget (plastpåsar,
polystyren, etc.) måste hållas utom
räckhåll för barn eftersom de kan vara
farliga att leka med.
• Installera inte produkten på platser där
temperaturen kan sjunka till 0 °C eller
lägre (produkten kan skadas om vattnet
fryser).
• Kontrollera att nätspänningen
överensstämmer med produktens
nätspänning som anges på typskylten.
Produkten får endast anslutas till ett
korrekt jordat eluttag med en lägsta
märkström på 10 ampere. Tillverkaren
ansvarar inte för problem som uppstår
på grund av att elnätet inte är korrekt
jordat.
5
•
•
•
•
Om produktens stickkontakt inte passar i
eluttaget, låt en behörig servicetekniker
installera ett lämpligt eluttag.
För att följa säkerhetsföreskrifterna
måste en flerpolig strömbrytare med
ett minsta kontaktavstånd på 3 mm
installeras i nätkretsen.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Produktens nätkabel får inte bytas ut
av användaren eftersom detta kräver
specialverktyg. Om nätkabeln skadas
eller behöver bytas ut, kontakta en
auktoriserad serviceverkstad för att
undvika eventuella säkerhetsrisker.
För att använda produkten på rätt sätt
när du använder den första gången, följ
steg-för-steg-instruktionerna i följande
kapitel.
SVENSKA
6
Beskrivning av produkten
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
14
Kontrollpanel
C
D
B
E
A
F
A
B
C
D
E
F
Knapp för att välja ånga
Knapp för kaffe/varmvatten
Strömbrytare På/Av
Nätindikator
Indikator för temperatur OK (kaffe eller varmvatten)
Ångindikator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kontrollpanel
Ångratt
Vattenbehållare
Nätkabel
Rör för ånga/varmvatten
Droppgaller
Droppbricka
Cappuccinoenhet
Munstycke
Kokarutlopp
Tryckenhet
Filterhållare
Litet filter för en kopp eller
dosettfilter
14 Stort filter för två koppar
SVENSKA
7
Första användning
Fylla på vattenbehållaren
Avlägsna vattenbehållaren genom att dra ut
den (mot dig).
inte på bryggkaffe (kontrollera att ångratten
är avstängd).
För att montera filterhållaren, placera den
under kokarens utlopp med handtaget åt
vänster. Tryck den sedan uppåt och vrid
samtidigt handtaget åt höger med en
bestämd rörelse.
Fyll på behållaren med friskt, rent vatten,
men inte över MAX-nivån. Sätt tillbaka
behållaren på plats.
Max
Max
Använd aldrig produkten utan vatten i
behållaren och tänk på att alltid fylla på
vatten när nivån sjunker till några centimeter
från botten.
Förvärma kaffemaskinen
För att tillaga espressokaffe med den
rätta temperaturen måste kaffemaskinen
förvärmas. Tryck på strömbrytaren minst
30 minuter innan du tillagar kaffet. Se till att
filterhållaren är på plats i maskinen, men fyll
Vänta en halvtimme och tillaga sedan kaffet
enligt beskrivning i nästa avsnitt.
Du kan alternativt förvärma maskinen
snabbare på följande sätt:
Sätt på maskinen genom att trycka på
strömbrytaren och sätt filterhållaren på plats
utan att fylla på bryggkaffe.
Ställ en kopp under filterhållaren. Använd
samma kopp som kommer att användas för
att tillaga kaffet för att förvärma den.
Vänta tills OK-indikatorn tänds och tryck
sedan omedelbart på kaffeknappen.
Tappa av vatten tills OK-indikatorn slocknar
och avbryt sedan avtappningen genom att
trycka på kaffeknappen igen.
Töm koppen. Vänta tills OK-indikatorn tänds
igen och upprepa sedan samma procedur.
(Det är normalt att maskinen avger en
liten och ofarlig ångpuff när filterhållaren
avlägsnas.)
SVENSKA
8
Daglig användning
Tillaga espressokaffe med filterhållaren
för bryggkaffe
När du har förvärmt maskinen enligt
ovanstående beskrivning, placera filtret för
bryggkaffe i filterhållaren. Var noga med att
föra in utsprånget korrekt i öppningen. Använd det mindre filtret för att laga en kopp
kaffe eller det större filtret för två koppar.
För att laga endast en kopp kaffe, häll ett
mått fyllt till första nivån (cirka 7 gram) med
bryggkaffe i filtret. För att laga två koppar,
häll två löst fyllda mått (cirka 6+6 gram)
med bryggkaffe i filtret.
Fyll på filtret lite i taget så att det
bryggkaffet inte rinner över.
VIKTIGT: För korrekt funktion, rengör
filtret från rester av bryggkaffe från förra
gången du lagade kaffe innan du fyller på
bryggkaffe i filterhållaren.
Fördela bryggkaffet jämnt och tryck lätt
med pressaren.
OBSERVERA: Det är viktigt att pressa
ned bryggkaffet korrekt för att få en god
espresso.
För kraftig pressning gör att
kaffeutmatningen sker långsammare och
skummet blir mörkare.
För lätt pressning gör att kaffeutmatningen
sker för snabbt och skummet blir torftigt och
ljusfärgat.
Avlägsna överflödigt kaffe från kanten av
filterhållaren och sätt filterhållaren på plats
i maskinen.
Vrid med en bestämd rörelse för att undvika
vattenläckage. Placera koppen eller
kopparna under filterhållarens utlopp.
Vi rekommenderar att du värmer kopparna
innan du tillagar kaffet genom att skölja
dem med lite hett vatten.
SVENSKA
Kontrollera att OK-indikatorn är tänd (om
den är släckt, vänta tills den tänds) och tryck
sedan på kaffeknappen. När önskad mängd
kaffe har hällts upp, tryck på samma knapp
igen. Du bör inte hälla upp kaffe mer än
45 sekunder åt gången.
För att avlägsna filterhållaren, vrid
handtaget från höger till vänster.
VIKTIGT: För att undvika stänk, avlägsna
aldrig filterhållaren medan maskinen
levererar kaffe.
För att avlägsna kaffesumpen, blockera
filtret på plats med spaken som sitter i
handtaget och töm kaffet genom att vända
filterhållaren upp och ned och knacka den
mot ett hårt underlag.
För att stänga av kaffemaskinen, tryck på
strömbrytaren.
VIKTIGT: Innan produkten används första
gången för att laga kaffe måste alla
tillbehör och interna kretsar spolas genom
att laga minst fem koppar "kaffe" utan
bryggkaffe.
Tillaga espresso med dosetter
Förvärm maskinen enligt beskrivning i
avsnittet “Förvärma kaffemaskinen” med
filterhållaren på plats. Detta ger ett hetare
kaffe.
OBSERVERA: Använd dosetter som följer
ESE-standarden (Easy Serving Espresso) som
anges på paketet med följande logotyp:
ESE-standarden är ett system som har
godkänts av ledande dosettproducenter och
möjliggör en enkel och hygienisk tillagning
av espresso.
Placera det lilla filtret (1 kopp eller dosett)
i filterhållaren. Var noga med att föra in
utsprånget korrekt i öppningen.
För in och centrera en dosett så långt som
9
möjligt i filtret. Följ alltid instruktionerna på
dosettpaketet om korrekt placering i filtret.
Sätt filterhållaren på plats i maskinen. Vrid
den alltid så långt det går.
Tillaga cappuccino
Tillaga espresso enligt beskrivning i
föregående avsnitt med tillräckligt stora
koppar.
Tryck på ångknappen och vänta tills OKindikatorn tänds. Detta indikerar att kokaren
har uppnått den idealiska temperaturen för
att producera ånga.
Under tiden, fyll en behållare med cirka
100 gram mjölk för varje cappuccino
som du vill tillaga. Mjölken måste hålla
kylskåpstemperatur (ej varm!). När du väljer
storlek på behållaren, tänk på att mjölkens
volym fördubblas eller tredubblas.
OBSERVERA: Vi rekommenderar att du
använder "halvskummad" mjölk som håller
kylskåpstemperatur.
Placera behållaren med mjölken under
cappuccinodispensern.
Doppa ned cappuccinodispensern i mjölken
cirka 5 mm och vrid ångknappen moturs.
Var noga med att inte doppa ned den
upphöjda randen på cappuccinodispensern
(markerad med pilen).
SVENSKA
Vrid ångknappen minst ett halvt varv
moturs.
Ånga avges från cappuccinomdispensern
och ger mjölken en krämig och skummig
konsistens. För att erhålla ett krämigare
skum, doppa ned cappuccinodispensern
i mjölken och rotera behållaren med
långsamma rörelser från botten och uppåt.
När önskad temperatur (60 °C är idealiskt)
har uppnåtts, avbryt ångtillförseln genom
att vrida ångratten medurs och tryck
samtidigt på ångknappen.
Häll den skummade mjölken i kopparna
med den tidigare tillagade espresson.
Cappuccinon är klar. Söta efter smak och,
om du så önskar, beströ skummet med lite
kakaopulver.
OBSERVERA: För att göra mer än en
cappuccino, tillaga först allt kaffe och sedan
skummjölken för alla cappuccino.
OBSERVERA: För att åter tillaga kaffe när
mjölken har skummats, kyl först ned kokaren,
annars kommer kaffet att brännas vid. För
att kyla kokaren, placera en behållare under
kokarens utlopp, tryck på ångknappen
och tappa av vatten tills OK-indikatorn
slocknar. Tillaga kaffet enligt beskrivning i
ovanstående avsnitt.
VIKTIGT: Rengör alltid cappuccinoenheten
efter varje användningstillfälle. Gör så här:
10
Låt lite ånga strömma ut under några
sekunder genom att vrida på ångratten.
Detta tömmer ut eventuell mjölk som är kvar
i ångpipen.
VIKTIGT: För att säkerställa en god hygien
rekommenderar vi att du följer denna
procedur varje gång du tillagar cappuccino
för att förhindra att mjölk stelnar och
ansamlas i mjölkkretsen.
Håll cappuccinoröret i ett bestämt
grepp med ena handen och skruva loss
cappuccinodispensern med den andra
handen genom att vrida den medurs och
avlägsna den nedåt.
Avlägsna munstycket från ångröret genom
att dra det nedåt.
Tvätta cappuccinodispensern och
ångmunstycket noga med varmt vatten.
Kontrollera att de två markerade hålen inte
är igentäppta. Rengör vid behov med en
knappnål eller liknande.
SVENSKA
Sätt tillbaka ångmunstycket på plats genom
att föra in det i ångröret och vrida det med
bestämda rörelser mot rörets topp.
Sätt tillbaka cappuccinodispensern på plats
genom att föra in den och vrida den moturs.
11
Tillverka hett vatten
Sätt på maskinen genom att trycka på
strömbrytaren. Vänta tills OK-indikatorn
tänds.
Ställ en behållare under
cappuccinodispensern.
Tryck på kaffeknappen och vrid samtidigt
ångratten moturs.
Vatten kommer ut från
cappuccinodispensern.
För att avbryta tillförseln av hett vatten,
stäng av ångratten genom att vrida den
medurs och tryck på kaffeknappen igen.
Du bör inte tappa av hett vatten mer än 45
sekunder åt gången.
SVENSKA
12
Rengöring och underhåll
Låt maskinen kallna innan du utför någon
form av rengöring.
Använd inte lösningsmedel eller abrasiva
rengöringsprodukter för att rengöra
maskinen. Det räcker med en mjuk och
fuktig duk.
Rengör droppbrickan och droppgallret ofta.
Rengör vattenbehållaren regelbundet.
VIKTIGT: Doppa aldrig ned maskinen i
vatten. Det är en elektrisk apparat.
Rengöra filterhållaren
Efter ungefär var 200:e kaffekopp, rengör
filterhållaren för bryggkaffe på följande
sätt:
• Avlägsna filtret med skumbildaren.
• Rengör insidan av filterhållaren. Rengör
aldrig i diskmaskin.
• Skruva loss locket på skumbildaren
genom att vrida det moturs.
• Avlägsna skumbildaren från behållaren
genom att trycka på den från lockänden.
• Avlägsna packningen.
Skölj alla delar och rengör metallfiltret noga
i varmt vatten med en borste.
Kontrollera att hålen i metallfiltret inte är
igentäppta. Rengör vid behov med en
knappnål eller liknande.
•
•
•
Sätt tillbaka filtret och packningen på
plastskivan. Var noga med att föra in
plastskivans tapp i hålet i packningen
som handen pekar på.
Sätt tillbaka enheten i
stålfilterbehållaren och se till att tappen
förs in i hålet i stödet.
Skruva slutligen på locket genom att
vrida det medurs. Underlåtenhet att
utföra ovan beskrivna rengöring medför
att garantin förfaller.
SVENSKA
Rengöra kokarens utlopp
Efter var 300:e kaffekopp måste
espressokokarens utlopp rengöras på
följande sätt.
Koppla loss maskinen från eluttaget och låt
den kallna.
Skruva loss skruven som fäster
espressokokarens utlopp med en
skruvmejsel.
Rengör kokaren med en fuktig duk.
Rengör utloppet noga i varmt vatten med
en borste. Kontrollera att hålen inte är
igentäppta. Rengör vid behov med en
knappnål eller liknande.
Skölj under rinnande vatten och skrubba
hela tiden.
Skruva fast kokarens utlopp på plats.
Underlåtenhet att utföra ovan beskrivna
rengöring medför att garantin förfaller.
13
Avkalkning
Vi rekommenderar att du avkalkar
kaffemaskinen efter ungefär var 200:e
kaffekopp eller åtminstone varannan
månad.
Du bör använda en produkt som finns i
handeln och som är speciellt avsedd för att
avkalka espressomaskiner. Gör på följande
sätt om en sådan produkt inte är tillgänglig.
Fyll behållaren med en halv liter vatten.
Lös upp 2 matskedar (cirka 30 gram)
citronsyra (kan inhandlas på apotek eller i
kemikalieaffärer).
Tryck på strömbrytaren och vänta tills OKindikatorn tänds.
Se till att filterhållaren inte sitter i maskinen
och placera en behållare under kokarens
utlopp.
Tryck på kaffeknappen och töm hälften av
innehållet behållaren genom att vrida på
ångknappen då och då för att tappa av lite
lösning. Stoppa tömningen genom att trycka
på knappen igen.
Stäng av maskinen.
Låt lösningen verka i 15 minuter och sätt
sedan på maskinen igen.
Tryck på kaffeknappen för att tömma
behållaren helt.
För att ta bort rester av lösning och kalk,
skölj behållaren noga med rent vatten (utan
citronsyra) och sätt tillbaka den på plats.
Tryck på kaffeknappen och tappa av
vatten tills behållaren är helt tom. Vrid på
ångknappen då och då för att tappa av lite
vatten.
Avbryt tömningen och upprepa steg
9, 10 och 11. Reparation av skador
på kaffemaskinen orsakade av
kalkbeläggningar täcks inte av garantin,
såvida inte avkalkning utförs regelbundet
enligt ovanstående beskrivning.
SVENSKA
14
Felsökning
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ingen espresso kommer ut.
Vattenbehållaren är
tom.
Fyll behållaren med vatten.
Hålen i filterhållarens
pipor är igentäppta.
Rengör hålen.
Espressokokarens utlopp Rengör enligt beskrivning i
är igentäppt.
avsnittet “Rengöra kokarens
utlopp”.
Espressokaffet droppar från
filterhållarens kanter och inte
från hålen.
Filtret är igentäppt.
Rengör enligt beskrivning
i avsnittet “Rengöra
filterhållaren”.
Vattenbehållaren sitter
fel.
Placera behållaren korrekt.
Filterhållaren sitter fel.
Placera filterhållaren korrekt
och vrid med ett bestämt
grepp så långt det går.
Espressokokarens
Låt en serviceverkstad byta ut
packning har förlorat sin packningen.
elasticitet.
Espressokaffet är kallt.
Pumpen bullrar ovanligt
mycket.
Hålen i filterhållarens
pipor är igentäppta.
Rengör hålen.
Espressoenhetens OKindikator var ej tänd när
kaffeknappen trycktes
in.
Vänta tills OK-indikatorn
tänds innan du trycker på
kaffeknappen.
Förvärmning har inte
utförts.
Förvärm enligt beskrivning
i avsnittet “Förvärma
maskinen”.
Kopparna har inte
förvärmts.
Förvärm kopparna genom
att skölja dem med hett
vatten eller låt dem stå
minst 20 minuter på
koppvärmarbrickan på locket.
Vattenbehållaren är
tom.
Fyll på behållaren.
Vattenbehållaren sitter
fel.
Placera behållaren korrekt.
SVENSKA
15
Felsökning
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Kaffeskummet är för ljust
(dispenseras från pipen för
snabbt).
Bryggkaffet trycks inte
ihop tillräckligt hårt.
Tryck ihop kaffet hårdare.
Det finns inte tillräckligt
med bryggkaffe.
Öka mängden bryggkaffe.
Bryggkaffet är för
grovkornigt.
Använd endast kaffe som är
avsett för espressomaskiner.
Fel typ av kaffe.
Byt typ av kaffe.
Bryggkaffet trycks ihop
för hårt.
Tryck ihop kaffet med ett
lättare tryck.
Det finns för mycket
bryggkaffe.
Minska mängden kaffe.
Kaffeskummet är för mörkt
(dispenseras från pipen för
sakta).
Espressokokarens utlopp Rengör enligt beskrivning i
är igentäppt.
avsnittet “Rengöra kokarens
utlopp”.
Inget mjölkskum bildas vid
tillagning av cappuccino.
Filtret är igentäppt.
Rengör enligt beskrivning
i avsnittet “Rengöra
filterhållaren”.
Bryggkaffet är för
finkornigt.
Använd endast kaffe som är
avsett för espressomaskiner.
Kaffet är fuktigt eller för
finkornigt.
Använd endast kaffe som är
avsett för espressomaskiner.
Kontrollera att kaffet inte är
fuktigt.
Fel typ av kaffe.
Byt typ av kaffe.
Mjölken är inte
tillräckligt kall.
Använd alltid "halvskummad"
mjölk som håller
kylskåpstemperatur.
Cappuccinoenheten är
smutsig.
Rengör noga hålen i
cappuccinoenheten, särskilt
de som är markerade med
pilar.
SVENSKA
16
Tekniska data
Mått (mm)
Bredd
595
Höjd
348
Längd
305
Pumptryck (bar)
15
Effekt (W)
1100
Volym vattenbehållare (liter)
1,5
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter på maskinens insida
och på energietiketten.
Max
SVENSKA
17
Miljöhänsyn
Denna produkt är märkt enligt EU-direktiv
2002/96/EC beträffande kassering av
elektrisk och elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering
av denna produkt bidrar du till att förhindra
potentiella negativa konsekvenser för vår
miljö och vår hälsa, som annars kan bli
följden om produkten inte hanteras på rätt
sätt.
på produkten eller i
Symbolen
medföljande dokumentation anger att
denna produkt inte får behandlas som
vanligt hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in hos en lämplig uppsamlingsplats
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.
Produkten måste kasseras enligt lokala
miljöbestämmelser för avfallshantering.
För mer information om hantering,
återvinning och återanvändning av denna
produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjänst
eller butiken där produkten inhandlades.
Försäkran om överensstämmelse
Denna produkt, vilken är avsedd att komma
i kontakt med livsmedel, uppfyller kraven
enligt EU-direktiv ( ) nr 1935/2004 och
är utformad och tillverkad och säljs enligt
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som
ersätter 73/23/EEG och efterföljande
ändringar) samt skyddskraven enligt EMCdirektiv 2004/108/EG (elektromagnetisk
kompatibilitet).
SVENSKA
18
IKEA GARANTI - VITVAROR
Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt
inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från
IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti
som gäller från ursprungligt inköpsdatum.
Orginalkvittot gäller som inköpsbevis.
Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter omfattas inte av denna
garanti?
Alla vitvaror som köpts på IKEA före den
1 augusti 2007 och alla vitvaror i LAGAN
serien.
Vem utför service?
IKEA serviceföretaget utför service genom sin
egen serviceorganisation eller via sitt nätverk
av behöriga servicepartners.
Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar
den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka
orsakats av material- eller produktionsfel som
fanns vid den tidpunkt produkten köptes på
IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk.
Undantagen specificeras under rubriken
“Vad omfattas inte av den här garantin”.
Inom garantiperioden ersätts kostnader
för att åtgärda felet – t ex reparationer,
reservdelar, arbete och resor – förutsatt att
vitvaran är tillgänglig för reparation utan
särskilda kostnader.
Dessa villkor överensstämmer med EU
direktiv (Nr. 99/44/EG) samt lokala
föreskrifter. Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
Det av IKEA utsedda serviceföretaget
undersöker produkten och avgör, efter
eget omdöme, om problemet omfattas av
den här garantin. Om så är fallet kommer
IKEA serviceföretaget eller en behörig
servicepartner, efter eget val, antingen
reparera den defekta produkten eller ersätta
den med en likadan eller jämförbar produkt.
Om IKEA serviceföretaget eller en behörig
servicepartner reparerar eller ersättare
vitvaran inom villkoren för denna garanti,
kommer denna att återinstallera den
reparerade vitvaran eller installera den nya
vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden
omfattas av garantin om produkten enkelt är
tillgänglig för reparation. Om produkten är
installerad i en icke-standardmässig inbyggd
lösning måste kunden göra produkten
tillgänglig före servicebesöket.
Vad omfattas inte av den här garantin?
• Normalt slitage.
• Skador orsakade avsiktligt eller genom
oaktsamhet, genom underlåtenhet
att följa bruksanvisningen, felaktig
installation eller en anslutning till fel
spänning, skador orsakade genom
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskador som omfattar
men inte begränsas till skador orsakade
av tillförsel av vatten med onormalt
hög kalkhalt samt skador orsakade av
onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar normalt bruk av
vitvaran inklusive repor och eventuella
färgskillnader.
• Oavsiktliga skador orsakade av
främmande föremål eller ämnen
vid rengöring eller rensning av filter,
dräneringssystem eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: keramiskt
glas, tillbehör, över- och underkorgar,
bestickkorgar tillförsel- och
avloppsslangar, tätningar, lampor och
lampskydd, displayer, vred, höljen
och delar av höljen. Förutom när
sådana skador kan bevisas bero på
produktionsfel.
SVENSKA
•
Fall när inget fel har kunnat hittas vid
besök av en servicetekniker.
• Reparationer som inte utförts av ett
utsett serviceföretag och/eller en
behörig servicepartner, eller om andra
reservdelar än orginaldelar använts.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
utförts enligt anvisningarna.
• Användning av vitvaran i ett
professionellt sammanhang, dvs ej för
hemmabruk.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten hem till sig
eller till någon annan adress, har IKEA
inget ansvar för eventuella skador som
kan uppstå under transporten. Men om
IKEA levererar produkten till kundens
leveransadress så täcks eventuella
skador som uppstår under den här
transporten av IKEA (dock inte inom den
här garantin). Vid sådana fall ska kunden
kontakta IKEA kundservice på Ikea.se.
• Kostnad för att utföra den initiala
installationen av IKEA vitvaran.
Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat
EUland.
Så här tillämpas nationella och regionala
lagar
I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen
och köplagens reklamationsrätt. Den här
garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter
utöver reklamationsrätten.
Garantins internationella giltighet
För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan
tas till ett annat EU-land lämnas service
enligt garantivillkoren i det nya landet.
Skyldighet att utföra service enligt garantin
finns endast om vitvaran överensstämmer
med:
- de tekniska specifikationerna för det
19
-
landdär garantianspråket görs;
monterings- och
installationsanvisningarna samt
säkerhetsinformationen som medföljer
vitvaran.
Så här når du oss om du behöver hjälp
efter ditt köp
Kontakta IKEA kundservice på Ikea.se eller
ring 0775-700 500.
För att vi ska kunna ge dig bästa
möjliga hjälp, läs först noggrant igenom
bruksanvisingen innan du kontaktar oss.
Se också till att du har det aktuella IKEA
artikelnumret för din vitvara till hands innan
du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret
hittar du på ditt kvitto.
Vänligen titta på sista sidan
i denna manual för den
fullständiga listan med IKEA
kundservice och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig snabbare
service ber vi att du använder
det telefonnummer som anges i
bruksanvisningen. Se till att du
har IKEA-artikelnumret, (den
8-siffriga koden) och det 12-siffriga
servicenumret som anges på
produktens typskylt till hands.
SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT
Det gäller som inköpsbevis. Du måste
kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att
garantin ska gälla. Detta kvitto anger
också IKEAs namn och artikelnummer (8
siffror) för varje produkt du har köpt.
Behöver ni extra hjälp?
För övriga frågor som är relaterade till
teknisk service av produkten, kontakta det
lokala varuhuset där produkten är inköpt.
Läs alltid produktens bruksanvising innan ni
kontaktar oss.
DANSK
Indhold
Oplysninger om sikkerhed
Beskrivelse af produktet
Betjeningspanel
Første brug
Daglig brug
20
20
22
22
23
24
Rengøring og vedligeholdelse
Fejlfindingsoversigt
Tekniske data
Miljøhensyn
IKEAs GARANTI
28
30
32
33
34
Oplysninger om sikkerhed
Før ibrugtagning
Dette apparat er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug!
• Brug grydelapper eller ovnhandsker for
at undgå at brænde fingrene, når varme
dele berøres.
• Dette apparat er beregnet til at lave
kaffe eller opvarme drikkevarer. Sørg
for ikke at blive skoldet af vandstænk
og damp eller pga. forkert brug af
apparatet.
Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed
Læs denne brugervejledning omhyggeligt,
og gem den til senere brug.
• Opvarm eller anvend ikke brændbare
væsker i eller tæt ved apparatet.
Dampene kan starte en brand eller en
eksplosion.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn.
• Anvend ikke aggressive kemikalier eller
dampe i apparatet. Denne type apparat
er specielt konstrueret til at opvarme
vand. Det er ikke beregnet til industrieller laboratoriebrug.
• Lad kun børn bruge apparatet under
opsyn af en voksen, og når de har fået
tilstrækkelig vejledning til at kunne
bruge det på betryggende måde, så de
er klar over risikoen ved forkert brug.
Apparatet er ikke beregnet til at
blive brugt af børn eller personer,
der er fysisk, sensorisk eller mentalt
funktionshæmmende, medmindre de er
under opsyn af en person med ansvar
for deres sikkerhed.
Børn bør ikke opholde sig i nærheden
af apparatet, når det er i brug, da
de tilgængelige dele kan blive meget
varme.
Advarsler og generelle råd
Opstilling og tilslutning
Før tilslutning
• Kontrollér, at spændingen på
typepladen svarer til spændingen i
hjemmet.
• Kontrollér, at apparatet ikke er
beskadiget.
• Anvend ikke dette apparat, hvis
netledningen eller stikket er beskadiget,
hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis
det er beskadiget, eller har været tabt
på gulvet. Dyp ikke netledningen eller
stikket i vand. Hold netledningen væk fra
varme overflader. Ellers er der risiko for
elektrisk stød, brand eller anden fare.
Efter tilslutning
• Dette apparat skal ekstrabeskyttes jf.
stærkstrømsreglementet. Producenten
fralægger sig ethvert ansvar for
skade på personer, dyr eller ting som
følge af manglende overholdelse af
lovgivningen.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar
for problemer, der skyldes manglende
overholdelse af disse angivelser.
DANSK
Sikkerhed
• Når apparatet er taget ud af
emballagen, skal det kontrolleres, at
alle dele medfølger, og at apparatet er
ubeskadiget. Brug ikke apparatet, hvis
du er i tvivl, men kontakt en tekniker.
• Den elektriske installation og tilslutning
skal udføres af en autoriseret installatør
i overensstemmelse med producentens
anvisninger og gældende lovgivning.
• Emballagen (plastposer, polystyren
osv.) skal opbevares uden for børns
rækkevidde, da den udgør en potentiel
fare.
• Apparat må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan komme ned på
0°C eller lavere (apparatet kan blive
beskadiget, hvis vandet fryser).
• Kontrollér, at netspændingen svarer
til spændingen angivet på apparatets
typeplade.
Apparatet må kun sluttes til
en stikkontakt med lovpligtig
ekstrabeskyttelse og med en nominel
strømstyrke på mindst 10 A. Producenten
kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
problemer, der skyldes manglende
ekstrabeskyttelse.
21
•
•
•
•
Hvis stikkontakten ikke passer til
apparatets stik, skal stikkontakten
udskiftes af en autoriseret elinstallatør.
For at opfylde sikkerhedsdirektiverne
skal der anvendes en afbryderkontakt
med en kontaktafstand på mindst 3 mm
til installationen.
Brug ikke multistikdåser eller
forlængerledninger.
Strømforsyningskablet på dette apparat
må ikke udskiftes af brugeren, da
udskiftningen kræver brug af specielt
værktøj. Hvis kablet er beskadiget,
eller udskiftning er nødvendig, skal
du henvende dig til et autoriseret
servicecenter for at undgå enhver risiko.
Følg anvisningerne i de følgende
afsnit trin for trin for at lære, hvordan
apparatet bruges korrekt, når du bruger
det første gang.
DANSK
22
Beskrivelse af produktet
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
14
Betjeningspanel
C
D
B
E
A
F
A
B
C
D
E
F
Dampknap
Knap til kaffe/varmt vand
Tænd/sluk-knap
Kontrollampe for tændt
Kontrollampe for temperatur ok (kaffe eller varmt vandt)
Kontrollampe for damp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Betjeningspanel
Dampknap
Vandbeholder
Strømforsyningskabel
Rør til damp/varmt vand
Rist
Dryppebakke
Mælkeskummer
Dyse
Varmtvandsafløb
Presser
Filterholder
Lille filter til én kop eller
kapsel
14 Stort filter til to kopper
DANSK
23
Første brug
Fyldning af vandbeholderen
Fjern vandbeholderen ved at trække den ud
mod forsiden.
Fyld beholderen med frisk, rent vand.
Vandet må ikke nå over linjen MAX. Sæt
beholderen på plads igen.
Max
Max
Brug aldrig apparatet uden vand i
beholderen, og husk altid at fylde op,
når der kun er vand et par centimeter fra
beholderens bund.
Forvarmning af apparatet
For at få en kop espresso med den rigtige
temperatur skal kaffemaskinen forvarmes.
Tryk på Tænd/sluk-knappen mindst
30 minutter, før du tilbereder kaffen.
Filterholderen uden formalet kaffe skal
være fastgjort til maskinen (kontrollér, at
dampknappen er lukket).
Filterholderen fastgøres ved at anbringe
den under bryggehovedet med håndtaget
drejet mod venstre. Løft den opad, og drej
samtidigt håndtaget mod højre.
Vent en halv time, og bryg kaffen som
beskrevet i næste afsnit.
Du kan også forvarme hurtigere på denne
måde:
Tænd for apparatet ved at trykke på Tænd/
sluk-knappen, og fastgør filterholderen uden
at tilsætte formalet kaffe.
Anbring en kop under filterholderen. Brug
den samme kop, som du vil bruge til kaffen,
så den bliver forvarmet.
Vent, til kontrollampen for temperatur ok
tænder, og tryk straks på kaffeknappen.
Lad vandet løbe ud, indtil kontrollampen for
OK slukker. Afbryd vandleveringen ved at
trykke på kaffeknappen igen.
Tøm koppen. Vent, til kontrollampen for OK
tænder igen, og gentag ovenstående. (Det
er helt normalt og ufarligt, at der kommer
lidt damp ud, når filterholderen fjernes).
DANSK
24
Daglig brug
Brygning af espresso med filterholderen
til formalet kaffe
Når apparatet er forvarmet som beskrevet
herover, anbringes filteret til formalet kaffe
i filterholderen. Sørg for, at fremspringet er
anbragt korrekt i hullet. Brug det lille filter
til at brygge én kop espresso eller det store
filter til at brygge to kopper.
Kom én strøget måleske (ca. 7 g) formalet
kaffe i filteret for at brygge én kop espresso.
Kom to letfyldte måleskeer (ca. 6+6 g)
formalet kaffe i filteret for at brygge to
kopper.
Kom den formalede kaffe i filteret lidt af
gangen for at undgå, at den falder uden
for.
VIGTIGT: Før den formalede kaffe
fyldes i filterholderen, skal filteret renses
for kaffegrums fra den foregående
kaffebrygning, så kaffen brygges korrekt.
Fordel den formalede kaffe jævnt, og pres
den let med presseren.
BEMÆRK: Korrekt presning af den
formalede kaffe er meget vigtig for at få en
god espresso.
Hvis du presser for meget, brygges kaffen
meget langsomt, og cremaen bliver mørkt.
Hvis du presser for lidt, brygges kaffen for
hurtigt, og cremaen bliver tyndt og får en
lys farve.
Fjern overskydende kaffe fra filterholderens
kant, og sæt filterholderen i apparatet.
Drej filterholderen, så der ikke løber vand
ud. Placer koppen eller kopperne under
filterholderens dyser.
Vi anbefaler, at du varmer kopperne ved
at skylle dem med lidt varmt vand, før du
brygger kaffen.
DANSK
Kontrollér, at kontrollampen for OK lyser
(vent, til den tænder, hvis den er slukket),
og tryk derefter på kaffeknappen. Når den
ønskede mængde kaffe er brygget, trykker
du på den samme knap igen. Du bør ikke
brygge kaffe i mere end 45 sekunder ad
gangen.
Filterholderen fjernes ved at dreje
håndtaget fra højre til venstre.
VIGTIGT: Fjern aldrig filterholderen, mens
maskinen brygger kaffe for at undgå stænk.
For at fjerne den brugte kaffe skal filteret
blokeres ved hjælp af grebet i håndtaget.
Tøm herefter den brugte kaffe ud ved at
vende filterholderen med bunden i vejret og
banke på den.
Kaffemaskinen slukkes ved at trykke på
Tænd/sluk-knappen.
VIGTIGT: Første gang kaffemaskinen
bruges, skal alt tilbehør og de interne
kredsløb skylles igennem ved at lave mindst
fem kopper kaffe uden brug af formalet
kaffe.
Brygning af espresso med kapsler
Forvarm apparatet som beskrevet i afsnittet
“Forvarmning af apparatet”. Sørg for, at
filterholderen er fastgjort. På denne måde
bliver kaffen varmere.
BEMÆRK: Brug kapsler, der er i
overensstemmelse med E.S.E.-standarden,
angivet på emballagen med følgende logo:
E.S.E.-standarden er et system, der er
accepteret af førende kapselproducenter, og
som gør brygning af espresso let og ren.
Anbring det lille filter (1 kop eller kapsler)
i filterholderen. Sørg for, at fremspringet er
anbragt korrekt i hullet.
Læg en kapsel midt i filteret. Følg altid
anvisningerne på kapselemballagen for at
25
lægge kapslen korrekt i filteret.
Fastgør filterholderen til apparatet. Drej
den, til den ikke kan komme længere.
Tilberedning af cappuccino
Bryg espressokaffen som beskrevet i de
foregående afsnit. Brug kopper af passende
størrelse.
Tryk på dampknappen, og vent til
kontrollampen for OK tænder. Dette er en
angivelse af, at den optimale temperatur til
dampproduktion er nået.
Fyld i mellemtiden en beholder med
ca. 1 dl mælk for hver cappuccino, der
skal tilberedes. Mælken skal være kold
(køleskabstemperatur), den må ikke være
varm! Når du vælger beholder, skal du
huske på, at mælken fylder to eller tre
gange så meget, når den er tilberedt.
BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger
letmælk med køleskabstemperatur.
Anbring beholderen med mælken under
mælkeskummeren.
Dyp mælkeskummeren ca. 5 mm ned i
mælken, og drej dampknappen mod uret.
Sørg for, at den fremhævede linje på
mælkeskummeren (angivet af pilen) ikke når
ned i mælken.
Drej dampknappen mindst en halv omgang
mod uret.
DANSK
Der kommer damp ud af mælkeskummeren,
og mælken bliver cremet og skummet. For
at få et mere cremet skum skal du dyppe
mælkeskummeren ned i mælken og dreje
beholderen med langsomme bevægelser
nedefra og opad.
Når den nødvendige temperatur er
nået (60°C er optimalt), skal du afbryde
leveringen af damp ved at dreje
dampknappen med uret samtidigt med at
du trykker på dampknappen.
26
Drej dampknappen, så der kommer lidt
damp ud i et par sekunder.
På denne måde tømmes resterende mælk i
dampdysen ud.
VIGTIGT: Af hensyn til hygiejnen anbefaler
vi, at du følger denne procedure, hver gang
du har lavet cappuccino, så mælken ikke
tørrer ind i mælkekredsløbet.
Hold cappuccinorøret fast med den ene
hånd, og skru selve mælkeskummeren af ved
at dreje den med uret og trække den nedad.
Tag dysen ud af damprøret ved at trække
det nedad.
Hæld mælkeskummet i kopperne med den
allerede tilberedte espressokaffe.
Cappuccinoen er klar. Tilsæt sukker efter
smag, og drys eventuelt med lidt kakao.
BEMÆRK: Hvis du vil lave flere kopper
cappuccino, skal du først brygge al kaffen
og derefter tilberede mælkeskummet til alle
cappuccinoerne.
BEMÆRK: Når du vil brygge kaffe igen,
efter at mælken er blevet skummet, skal
bryggeenheden køle af først, da kaffen
ellers bliver brændt. For at køle den af
skal du anbringe en beholder under
varmtvandsafløbet, trykke på dampknappen
og lade vandet løbe ud, til kontrollampen
for OK slukker. Bryg derefter kaffen som
beskrevet i de foregående afsnit.
VIGTIGT: Rengør altid mælkeskummeren
efter brug. Gå frem på følgende måde:
Skyl mælkeskummeren og dampdysen
omhyggeligt med varmt vand.
Kontrollér, at de to huller ikke er tilstoppede.
Rens dem eventuelt med en nål.
Sæt dampdysen på plads igen ved at føre
den ind i damprøret og dreje den op mod
rørets top.
DANSK
Sæt mælkeskummeren på plads igen ved at
føre den ind og dreje den mod uret.
27
Tilberedning af varmt vand
Tænd for apparatet ved at trykke på Tænd/
sluk-knappen. Vent, til kontrollampen for OK
tænder.
Anbring en beholder under
mælkeskummeren.
Tryk på kaffeknappen, og drej samtidigt
dampknappen mod uret.
Der kommer vand ud af mælkeskummeren.
Leveringen af varmt vand afbrydes ved at
dreje dampknappen med uret og trykke på
kaffeknappen igen. Du bør ikke lade varmt
vand løbe ud i mere end 45 sekunder ad
gangen.
DANSK
28
Rengøring og vedligeholdelse
Apparatet skal være afkølet, før enhver form
for rengøring udføres.
Apparatet må ikke rengøres med
opløsningsmidler eller slibende
rengøringsmidler. En blød, fugtig klud er
nok.
Tøm og vask dryppebakken og risten ofte.
Rengør vandbeholderen regelmæssigt.
VIGTIGT: Sænk aldrig apparatet ned i
vand. Det er et elektrisk apparat.
Rengøring af filterholderen
Rengør filterholderen for formalet kaffe for
hver 200 kopper kaffe således:
• Fjern filteret med skummeenheden.
• Rengør filterholderen indvendigt.
Må aldrig vaskes i opvaskemaskine.
• Skru hætten af skummeenheden ved at
dreje den mod uret.
• Tag skummeenheden af beholderen ved
at skubbe den fra hætteenden.
• Fjern pakningen.
Skyl alle dele, og rens metalfilteret
omhyggeligt i varmt vand ved hjælp af en
børste.
Kontrollér, at ingen af hullerne i metalfilteret
er tilstoppede. Rens dem eventuelt med en
nål.
•
•
•
Sæt filteret og pakningen på plads igen
på plastskiven. Sørg for at føre stiften
på plastskiven ind i hullet i pakningen
angivet af pilen.
Sæt enheden på plads igen i
stålfilterbeholderen. Sørg for, at stiften er
ført ind i hullet i holderen.
Skru til sidst hætten på igen ved at dreje
den med uret. Manglende overholdelse
af ovenstående anvisninger i rengøring
medfører bortfald af garantien.
DANSK
Rengøring af bryggehovedet
For hver 300 kopper kaffe skal
bryggehovedet rengøres således.
Sørg for, at apparatet ikke er varmt, og at
stikket er taget ud af stikkontakten.
Brug en skruetrækker til at skrue den skrue
af, der fastgør bryggehovedets filter.
Rengør udvendigt med en fugtig klud.
Rengør omhyggeligt indvendigt med varmt
vand ved hjælp af en børste. Kontrollér,
at hullerne ikke er tilstoppede. Rens dem
eventuelt med en nål.
Skyl filteret under rindende vand, mens du
gnider det hele tiden.
Skru filteret på bryggehovedet igen.
Manglende overholdelse af ovenstående
anvisninger i rengøring medfører bortfald af
garantien.
29
Afkalkning
Vi anbefaler, at du afkalker kaffemaskinen
for hver 200 kopper kaffe eller mindst hver
anden måned.
Du skal bruge et afkalkningsmiddel, der er
specielt beregnet til espressomaskiner. Gå
frem som beskrevet herunder, hvis du ikke
kan købe et specielt afkalkningsmiddel.
Kom en halv liter vand i vandbeholderen.
Opløs 2 spsk. (ca. 30 gram) citronsyre (kan
købes hos Matas) i vandet
Tryk på Tænd/sluk-knappen, og vent til
kontrollampen for OK tænder.
Kontrollér, at filterholderen er fjernet, og
anbring en beholder under bryggehovedet.
Tryk på kaffeknappen, og lad halvdelen
af opløsningen i beholderen løbe igennem
ved at dreje dampknappen nu og da, så
opløsningen løber igennem lidt ad gangen.
Stop udtømningen ved at trykke på knappen
igen.
Sluk for apparatet.
Lad opløsningen virke i 15 minutter, og tænd
for apparatet igen.
Tryk på kaffeknappen for at tømme
vandbeholderen helt.
Skyl vandbeholderen omhyggeligt, så rester
af opløsningen og kalk fjernes, fyld den med
rent vand (uden citronsyre), og sæt den på
plads.
Tryk på kaffeknappen, og lad vandet løbe
igennem, indtil vandbeholderen er helt tom
ved at dreje dampknappen nu og da, så
vandet løber igennem lidt ad gangen.
Afbryd udtømningen af vand ved at trykke
på knappen igen. Gentag denne skylning.
Beskadigelser, der skyldes kalkaflejringer,
dækkes ikke af garantien, medmindre
afkalkning er udført regelmæssigt som
beskrevet herover.
DANSK
30
Fejlfindingsoversigt
Problem
Mulig årsag
Løsning
Espressoen kommer ikke ud
Intet vand i
vandbeholderen
Fyld vandbeholderen med
vand
Hullerne i filterholderens
dyser er tilstoppede
Rengør afløbsdyserne.
Bryggehovedet er
tilstoppet
Rengør som beskrevet i
afsnittet “Rengøring af
bryggehovedet”
Filteret er tilstoppet
Rengør som beskrevet i
afsnittet “Rengøring af
filterholderen”.
Beholderen er ikke sat
korrekt i
Sæt beholderen korrekt i.
Filterholderen sidder
ikke korrekt
Fastgør filterholderen korrekt,
og drej det så langt som
muligt.
Pakningen er slap
Pakningen skal udskiftes. Køb
en ny fra et servicecenter
Hullerne i filterholderens
dyser er tilstoppede
Rengør dysehullerne.
Espressokaffen drypper ud af
filterholderens sider og ikke af
hullerne.
Espressoen er for kold
Pumpen støjer for meget
Kontrollampen for OK
Vent, til kontrollampen for
lyste ikke, da der blev
OK tænder, før du trykker på
trykket på kaffeknappen kaffeknappen.
Ingen forvarmning
udført
Forvarm som beskrevet i
afsnittet “Forvarmning af
apparatet”.
Kopperne blev ikke
forvarmet
Forvarm kopperne ved at
skylle dem i varmt vand,
eller lad dem stå i mindst
20 minutter på bakken til
varmning af kopper.
Vandbeholderen er tom
Fyld beholderen
Beholderen er ikke sat
korrekt i.
Sæt beholderen korrekt i.
DANSK
31
Fejlfindingsoversigt
Problem
Mulig årsag
Løsning
Kaffen er ikke cremet nok (kom
for hurtigt ud af
dysen)
Den formalede kaffe er
ikke presset nok
Pres den formalede kaffe
fastere.
Der er ikke nok formalet
kaffe
Kom mere formalet kaffe i
Kaffen er malet for groft
Brug udelukkende formalet
kaffe til espressomaskiner
Forkert kaffetype.
Skift til en anden type kaffe.
Den formalede kaffe er
presset for meget
Pres den formalede kaffe
mindre.
Der er for meget
formalet kaffe
Kom mindre formalet kaffe i
Bryggehovedet er
tilstoppet
Rengør som beskrevet i
afsnittet “Rengøring af
bryggehovedet”
Filteret er tilstoppet
Rengør som beskrevet i
afsnittet “Rengøring af
filterholderen”.
Kaffen er malet for fint
Brug udelukkende formalet
kaffe til espressomaskiner
Kaffen er fugtig eller
malet for fint
Brug udelukkende formalet
kaffe til espressomaskiner.
Sørg for, at den ikke er fugtig
Forkert kaffetype.
Skift til en anden type kaffe.
Mælken er ikke kold
nok.
Brug altid letmælk med
køleskabstemperatur.
Mælkeskummeren er
snavset.
Rens mælkeskummerens huller
omhyggeligt, specielt hullerne
angivet af pilene.
Espressocremaen er for mørk
(kom for langsomt ud af dysen)
Mælken skummer ikke, når der
tilberedes cappuccino
DANSK
32
Tekniske data
Mål (mm)
Bredde
595
Højde
348
Længde
305
Pumpetryk (bar)
15
Effekt (W)
1100
Vandbeholderens kapacitet (l)
1,5
De tekniske data er angivet på typepladen,
der er anbragt på indersiden af apparatet,
samt på energimærket.
Max
DANSK
33
Miljøhensyn
Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet
korrekt, hjælper du med til at forhindre
potentielle, negative konsekvenser for
miljøet og folkesundheden, der kunne opstå
gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
på produktet eller på de
Symbolet
medfølgende dokumenter angiver, at
produktet ikke må bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet
afleveres på en genbrugsstation for elektrisk
og elektronisk udstyr.
Det skal skrottes i overensstemmelse med
gældende lokale regler for bortskaffelse af
affald.
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt
bedes du kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen, hvor
produktet er købt.
Overensstemmelseserklæring
Dette apparat er beregnet til at
komme i kontakt med fødevarer og er i
overensstemmelse med forordning ( )
nr. 1935/2004. Produktet er udviklet,
produceret og markedsført i
overensstemmelse med sikkerhedskravene i
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF
(der erstatter direktiv 73/23/EØF
og efterfølgende ændringer) og
beskyttelseskravene i EMC-direktivet
2004/108/EØF.
DANSK
34
IKEAs GARANTI
Hvor længe gælder IKEA garantien?
Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra
datoen for køb af produktet hos IKEA, med
mindre produktet er af mærket LAGAN,
hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den
originale kvittering er påkrævet som bevis
for købet. Hvis der udføres servicearbejde
under garantien, vil det ikke forlænge
garantiperioden for produktet.
Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs
fem (5) års garanti?
Produkter af mærket LAGAN samt alle
produkter købt før den 1. august 2007 hos
IKEA.
Hvem står for servicen?
IKEAs serviceleverandør står for servicen
inden for sit eget netværk eller inden for den
autoriserede servicepartners netværk.
Hvad er dækket under denne garanti?
Garantien dækker fejl på produktet, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl,
fra datoen for købet hos IKEA. Denne
garanti gælder kun i forbindelse med
husholdningsbrug. Undtagelserne er
specificeret under overskriften “Hvad er ikke
dækket under denne garanti?” Inden for
garantiperioden dækkes omkostningerne
i forbindelse med udbedring af fejlen dvs.
reparationer, reservedele, arbejdsløn og
transport, såfremt produktet er til rådighed
for reparation uden særlige ekstraudgifter.
På disse betingelser er EU’s retningslinjer
(Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale
bestemmelser gældende. Udskiftede dele
tilfalder IKEA.
Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?
IKEAs serviceleverandør vil undersøge
produktet og efter eget skøn træffe afgørelse
om, hvorvidt problemet er dækket af denne
garanti eller ej. Hvis produktet er dækket,
vil IKEAs serviceleverandør eller den
autoriserede servicepartner via dennes egen
serviceafdeling, og efter eget skøn, enten
reparere det fejlbehæftede produkt eller
udskifte det med det samme eller et lignende
produkt.
Hvad er ikke dækket af garantien?
• Normalt slid.
• Forsætlig eller uagtsom skade, skade
forårsaget af manglende overholdelse af
brugervejledningen, ukorrekt installation
eller tilslutning til forkert spænding,
skade forårsaget af en kemisk eller
elektrokemisk reaktion, rust, korrosion
eller vandskade, herunder men ikke
begrænset til skade grundet for meget
kalk i vandforsyningen samt skade
forårsaget af unormale miljøforhold.
• Forbrugsstoffer herunder batterier og
pærer.
• Ikke-funktionelle og dekorative dele, der
ikke har nogen indflydelse på normal
brug af produktet, herunder eventuelle
ridser og mulige farveforskelle.
• Tilfældige skader forårsaget af
fremmedlegemer eller stoffer samt
rengøring eller fjernelse af tilstopninger i
filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skade på følgende dele: glaskeramik,
tilbehør, kurve til kogegrej og bestik,
tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper
og lampedæksler, skærme, knapper,
beklædninger og dele af beklædninger,
medmindre det kan bevises, at disse
skader skyldes produktionsfejl.
• I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl
under et teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores
egen serviceleverandør og/eller en
autoriseret servicepartner under kontrakt,
eller hvor der er anvendt uoriginale
reservedele.
• Reparationer på grund af fejlagtig
installation, eller hvor specifikationerne
ikke er overholdt.
• Brugen af produktet uden for almindelig
DANSK
husholdningsbrug, dvs. til professionel
brug.
• Transportskader. Hvis en kunde selv
transporterer produktet til sit hjem eller til
en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig
for nogen skade, der måtte opstå under
transporten. Hvis IKEA derimod leverer
produktet til kundens leveringsadresse, vil
skader, der opstår under leveringen, blive
dækket af IKEA.
• Omkostninger for at udføre installation af
produktet.
Hvis en af IKEAs serviceleverandører
eller deres autoriserede servicepartner
reparerer eller udskifter maskinen under
garantien, vil serviceleverandøren eller
deres autoriserede servicepartner
geninstallere produktet eller installere
udskiftningsproduktet om nødvendigt.
Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit
arbejde udført af en autoriseret specialist og
under anvendelse af originale reservedele
med det formål at tilpasse apparatet til
tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet
EU-land.
Gældende lokal lovgivning
IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige
rettigheder, som dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der kan være forskellige
fra land til land.
Disse betingelser begrænser på ingen
måde forbrugerens rettigheder i medfør af
gældende national lov.
Gyldighedsområde
For maskiner købt i et EU-land og medbragt
til et andet EU-land vil serviceydelserne blive
leveret i henhold til de garantibetingelser,
der er gældende i det nye land. Der
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre
servicearbejde under garantien, hvis
produktet overholder og er installeret i
overensstemmelse med:
- De tekniske specifikationer i det land,
hvor garantikravet fremsættes.
- Monteringsvejledningen og
sikkerhedsoplysningerne i
brugervejledningen.
35
SERVICEAFDELING for IKEA-produkter
Tøv ikke med at kontakte IKEAs kundeservice
for at:
• anmode om service under garantien;
• få præcisering omkring montering af
IKEA produktet i et tilhørende IKEA
køkkenmøbel;
• få præcisering omkring funktionaliteten af
IKEA produktet.
For at sikre, at vi yder dig den bedste
assistance, bedes du venligst have
læst monteringsvejledningen og/eller
brugervejledningen omhyggeligt igennem,
inden du kontakter os.
Hvordan kontakter du os i tilfælde af
servicebehov?
Se sidste side i denne
manual, hvor der findes
en liste over IKEAs
kundeserviceafdelinger og
telefonnumre.
For at give dig en hurtigere service,
anbefaler vi, at du bruger et af de
specifikke telefonnumre i denne
vejledning. Referer altid til numrene
i vejledningen til det produkt, der er
behov for assistance til. Ligeledes skal
du referere til IKEA produktnummeret
(8 cifret kode) og det 12 cifrede
servicenummer, der findes på
maskinens typeplade.
GEM KØBSKVITTERINGEN!
Den er dit bevis på købet, og er
nødvendig for garantiens gyldighed.
Købskvitteringen indeholder ligeledes
IKEA navnet og produktnummeret (8
cifret kode) for hver produkt, der er
købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører
service og/eller garanti på dit produkt,
henviser vi til IKEA butikkens kundeservice.
Vi anbefaler, at du læser dokumentationen
til produktet omhyggeligt igennem, inden du
kontakter os.
NORSK
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
36
36
38
38
39
40
Rengjøring og vedlikehold
Hva må gjøres hvis...
Tekniske data
Miljøhensyn
IKEA GARANTI
44
46
48
49
50
Sikkerhetsinformasjon
Før første gangs bruk
Dette apparatet er kun beregnet på
husholdningsbruk!
• Bruk grytekluter eller ovnsvotter for å
unngå forbrenninger når du berører
varme deler.
• Dette apparatet er beregnet på å lage
kaffe eller varme opp drikker. Vær
forsiktig så du ikke skålder deg på
sprutende vann eller damp eller ved
ukorrekt bruk av apparatet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les nøye og oppbevar for senere referanse
• Ikke varm opp eller bruk brennbare
væsker i nærheten av apparatet.
Dampen kan forårsake brann eller
eksplosjon.
• Ikke forlat apparatet uten tilsyn
• Ikke bruk korrosive kjemikalier eller
damper i dette apparatet. Denne
typen apparat er beregnet spesielt
på oppvarming av vann. Det er ikke
beregnet på industriell bruk eller
laboratorier.
• Barn må kun bruke apparatet under
tilsyn av en voksen og etter tilstrekkelig
opplæring, slik at de er i stand til å
bruke apparatet på en sikker måte og
forstår risikoene ved feilaktig bruk.
Dette apparatet må ikke brukes av
personer (deriblant barn) med reduserte
fysiske, følelsesmessige eller mentale
evner, med mindre de er under tilsyn
av en person som har ansvar for deres
sikkerhet.
Tilgjengelige deler kan bli varme under
bruk. Små barn bør holdes på trygg
avstand.
Forholdsregler og generelle anbefalinger
Installasjon og tilkobling
Før tilkobling
• Kontroller at spenningen på typeplaten
stemmer overens med spenningen
hjemme hos deg.
• Påse at apparatet ikke er skadet.
• Ikke bruk apparatet hvis strømledningen
eller støpslet er skadet, hvis det ikke
virker som det skal, eller hvis det er
blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp
ledningen eller støpslet i vann. Hold
ledningen borte fra varme overflater.
Ellers kan det forårsake elektrisk sjokk,
brann eller andre farer.
Etter tilkobling
• Jording av apparatet er påbudt.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar for skader på personer, dyr eller
ting som skyldes at dette kravet ikke
etterfølges.
Produsentene er ikke ansvarlige for
problemer som skyldes at brukeren ikke
etterfølger disse instruksjonene.
NORSK
Sikkerhet
• Påse at apparatet er helt og uskadd
når du fjerner emballasjen. Hvis du er i
tvil, ikke bruk apparatet og kontakt en
kvalifisert tekniker.
• Den elektriske installasjonen og den
elektriske tilkoblingen må utføres av en
kvalifisert elektriker, etter anvisningene
fra produsenten og i samsvar med lokale
sikkerhetsforskrifter.
• Emballasjen (plastposer, polystyren osv.)
må ikke etterlates innen barn rekkevidde
da den kan representere en fare.
• Ikke installer apparatet i rom der
temperaturen kan nå 0 °C eller lavere
(apparatet kan skades dersom vannet
fryser).
• Kontroller at spenningen tilsvarer den
som er oppgitt på typeplaten.
Koble apparatet til en jordet stikkontakt
med en minimums strømkapasitet på
kun 10A. Produsenten kan ikke gjøres
ansvarlig for eventuelle ulykker som
skyldes at apparatet ikke er skikkelig
jordet.
• Hvis stikkontakten ikke passer til støpslet
på apparatet, må du få en kvalifisert
tekniker til å skifte stikkontakten med en
av passende type.
37
•
•
•
For at installasjonen skal være i
overensstemmelse med gjeldende
sikkerhetsforskrifter, må det benyttes en
flerpolet bryter med en kontaktavstand
på minst 3 mm.
Ikke bruk multiadaptere eller
skjøteledninger.
Strømledningen på dette apparatet
må ikke skiftes ut av brukeren da
denne operasjonen krever bruk av
spesialverktøy. Dersom strømledningen
er skadet eller må skiftes ut, kontakt et
autorisert servicesenter for å unngå all
risiko.
Når du bruker apparatet for første
gang, følg trinn-for-trinn instruksjonene
i de neste kapitlene for å lære hvordan
du skal bruke det på riktig måte.
NORSK
38
Produktbeskrivelse
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Betjeningspanel
Dampbryter
Vanntank
Strømledning
Dyse for damp/varmt vann
Drypperist
Dryppebrett
Cappuccino-enhet
Munnstykke
Utløp på kokeenhet
Presse
Filterholder
Lite enkopps eller kaffepute
filter
14 Stort tokopps filter
14
Betjeningspanel
C
D
B
E
A
F
A
B
C
D
E
F
Knapp for valg av damp
Knapp for valg av kaffe/varmt vann
På/av-knapp
Pålys
Indikatorlampe for ok temperatur (kaffe eller varmt vann)
Indikatorlampe for damp
NORSK
39
Første gangs bruk
Fylle vanntanken
Trekk ut vanntanken (mot frontsiden).
Fyll tanken med friskt rent vann. Ikke fyll opp
lenger enn til MAKS-nivået. Sett tanken på
plass igjen.
Max
Max
Ikke bruk apparatet uten vann i tanken og
husk alltid å fylle opp når nivået er et par
centimeter fra bunnen.
Forvarme kaffeenheten
For å få espressokaffe med riktig
temperatur, må kaffemaskinen forvarmes.
Trykk på PÅ/Av-knappen minst 30 minutter
før du lager kaffen, og påse at filterholderen
er festet til apparatet uten å tilsette malt
kaffe (kontroller at dampbryteren er lukket).
For å feste filterholderen, setter du den
under utløpet på kokeenheten med
håndtaket til venstre, skyver den oppover
og dreier samtidig håndtaket bestemt mot
høyre.
Vent en halv time, og lag så kaffen som
beskrevet i neste del.
Eller du kan forvarme raskere ved å gå fram
som følger:
Slå apparatet på ved å trykke på PÅ/AVknappen og fest filterholderen til apparatet
uten å tilsette malt kaffe.
Sett en kopp under filterholderen. Bruk
den samme koppen som du kommer til å
bruke ved tilberedning av kaffen slik at den
varmes opp.
Vent til indikatorlampen for ok lyser, og trykk
deretter umiddelbart på kaffebryteren.
La vannet renne til indikatorlampen for OK
slukker, og avbryt deretter vannet ved å
trykke på kaffebryteren igjen.
Tøm koppen. Vent til indikatorlampen
for OK lyser igjen, og gjenta så samme
operasjon. (Det er normalt at et litt harmløs
damp utløses når filterholderen fjernes).
NORSK
40
Daglig bruk
Hvordan du tilbereder espressokaffe med
filterholderen for malt kaffe
Etter at apparatet er forvarmet som
beskrevet tidligere, setter du filteret for malt
kaffe i filterholderen. Påse at framspringet er
riktig plassert. Bruk det minste filteret når du
lager én kaffe og det største filteret når du
lager to kaffer.
Fordel den malte kaffen jevnt og press lett
med pressen.
MERK: Riktig pressing av den malte kaffen
er vesentlig for å oppnå en god espresso.
Hvis kaffen presses for mye, vil kaffen
komme ut sakte og skummet vil være mørkt.
Hvis kaffen presses for lite, vil kaffen komme
ut for raskt og skummet vil være lite og lyst.
Når du lager én enkelt kaffe, fyller du et
strøkent mål (cirka 7 g) med malt kaffe i
filteret. Ved tilberedning av to kaffer, fyller
du to løst fylte mål (cirka 6+6 g) med malt
kaffe i filteret.
Fyll filteret litt om gangen for å hindre at
den malte kaffen renner over.
VIKTIG: For at apparatet skal fungere
korrekt, må du rengjøre filteret for rester av
malt kaffe fra forrige tilberedning før du
tilsetter malt kaffe i filterholderen.
Fjern overflødig kaffe fra kanten på
filterholderen og fest filterholderen på
apparatet.
Drei godt til for å unngå vannlekkasje. Sett
koppen eller koppene under filterholderens
tuter.
Det anbefales å varme opp koppene før du
lager kaffe ved å skylle dem med litt varmt
vann.
NORSK
Påse at ok-lampen lyser (hvis ikke,
vent til den lyser), og trykk deretter på
kaffeknappen. Når ønsket kaffemengde
er tappet, trykker du på samme knapp
igjen. Du bør ikke tappe kaffe i mer enn
45 sekunder om gangen.
Drei håndtaket fra høyre mot venstre for å
fjerne filterholderen.
VIKTIG: Ikke fjern filterholderen når
apparatet tilbereder kaffe, for å unngå
sprut.
For å fjerne kaffegruten, blokkerer du
filteret med den innebygde spaken på
håndtaket og tømmer kaffen ut ved å dreie
filterholderen opp-ned og banke den mot
en hard overflate.
Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå
apparatet av.
VIKTIG: Den første gangen apparatet
brukes, må alt tilbehør og innvendige kretser
vaskes ved å lage minst fem kaffer uten å
bruke malt kaffe.
Hvordan du tilbereder espressokaffe med
kaffeputer
Forvarm apparatet som beskrevet i
delen “Forvarme kaffeenheten”, og påse
at filterholderen er festet. Slik får du en
varmere kaffe.
MERK: Bruk bare kaffeputer som
tilfredsstiller ESE-standarden; denne angis
på pakken med følgende merking:
ESE-standarden er et system som er
godkjent av de største produsentene av
kaffeputer og som gjør det mulig å lage
espressokaffe på en enkel og ren måte.
Sett det lille filteret (1 kopp eller kaffeputer)
i filterholderen, og påse at framspringet er
riktig plassert.
41
Sett inn en kaffepute, mest mulig sentrert i
filteret. Du må alltid følge instruksjonene på
kaffeputepakningen for å plassere puten
riktig i filteret.
Fest filterholderen til apparatet. Drei den
alltid så langt den går.
Hvordan du lager cappuccino
Tilbered espressokaffe som beskrevet i de
forrige avsnittene, og bruk tilstrekkelig store
kopper.
Trykk på dampknappen og vent til OKlampen lyser. Dette betyr at kokeenheten
har nådd optimal temperatur for produksjon
av damp.
I mellomtiden fyller du en beholder med
cirka 100 gram melk for hver cappuccino
som skal tilberedes. Melken må ha
kjøleskaptemperatur (ikke varm!). Når du
velger beholder, må du tenke på at melken
fordobler eller tredobler volumet.
MERK: Det anbefales å bruke lettmelk med
kjøleskaptemperatur.
Sett beholderen med melk under
cappuccino-enheten.
Dypp cappuccino-enheten cirka 5 mm ned i
melken og drei dampbryteren mot urviseren.
Vær forsiktig så du ikke dypper ned den
opphevde linjen på cappuccino-enheten
(angitt med pilen).
NORSK
Drei dampbryteren minst en halv
omdreining mot urviseren.
Damp kommer ut fra cappuccino-enheten,
og gir melken en kremet og skummet
konsistens. For å oppnå et mer kremet
skum, dypper du cappuccino-enheten ned
i melken og dreier beholderen med sakte
bevegelser nedenfra og opp.
Når ønsket temperatur er nådd (60 °C er
optimalt), avbrytes dampen ved å dreie
dampbryteren med urviseren og trykke
samtidig på dampknappen.
Hell den skummede melken i koppene med
espressokaffen som er tilberedt tidligere.
Cappuccinoen er ferdig. Søt etter smak, og
strø litt kakaopulver på skummet hvis du
ønsker det.
MERK: Ved tilberedning av mer enn én
cappuccino, lager du først alle kaffene
og deretter den skummede melken til alle
cappuccinoene.
MERK: For å lage kaffe igjen etter at
melken er skummet, må du først avkjøle
kokeenheten ellers vil kaffen bli brent.
For å avkjøle den, setter du en beholder
under utløpet på kokeenheten, trykker på
dampknappen og tapper vann til OKlampen slukker. Lag kaffen som beskrevet i
de forrige avsnittene.
42
VIKTIG: Rengjør alltid cappuccino-enheten
etter bruk. Gå frem på følgende måte:
Slipp ut litt damp i noen få sekunder ved å
dreie på dampbryteren.
Dette gjør at eventuell melk inne i
damptuten tømmes.
VIKTIG: Av hygienemessige årsaker,
anbefales det å følge denne prosedyren
hver gang du lager cappuccino for å
unngå at det danner seg melkerester i
melkekretsen.
Med den ene hånden holder du
cappuccino-dysen fast, og med den andre
skrur du av selve cappuccino-enheten ved å
dreie den med urviseren og trekke den ned
og ut.
Fjern munnstykket fra dampdysen ved å
trekke den ned.
Vask cappuccino-enheten og
dampmunnstykket grundig med varmt vann.
NORSK
Påse at de to hullene vist på figuren ikke
er tette. Rengjør dem med en nål om
nødvendig.
Sett dampmunnstykket på plass igjen ved
å feste det på dampdysen og dreie det
bestemt mot toppen av dysen.
Sett cappuccino-enheten på plass igjen ved
å dreie den mot urviseren.
43
Tilberedning av varmt vann
Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå
apparatet på. Vent til indikatorlampen for
OK lyser.
Sett en beholder under cappuccino-enheten.
Trykk på kaffeknappen og drei samtidig
dampbryteren mot urviseren.
Det kommer vann ut av cappuccino-enheten.
For å avbryte tappingen av varmt vann,
lukker du dampbryteren ved å dreie den
med urviseren, og trykker på kaffeknappen
igjen. Du bør ikke tappe varmt vann i mer
enn 45 sekunder om gangen.
NORSK
44
Rengjøring og vedlikehold
La apparatet avkjøle seg før du utfører
rengjøring.
Ikke bruk løsemidler eller skurende
rengjøringsprodukter til rengjøring av
apparatet. Det er nok med en myk, fuktig
klut.
Tøm og vask dryppebrettet og drypperisten
ofte.
Rengjør vanntanken regelmessig.
VIKTIG: Ikke dypp apparatet i vann. Det er
et elektrisk apparat.
Rengjøre filterholderen
Etter cirka 200 kaffe, rengjør filterholderen
for malt kaffe som følger:
• Fjern filteret med skummeren.
• Rengjør innsiden av filterholderen. Ikke
vask den i oppvaskmaskin.
• Skru av lokket på skummeren ved å
dreie det mot urviseren.
• Fjern skummeren fra beholderen ved å
trykke på den fra lokksiden.
• Fjern pakningen.
Skyll alle delene og rengjør metallfilteret
grundig med varmt vann og en børste.
Påse at hullene i metallfilteret ikke er tette.
Rengjør dem med en nål om nødvendig.
•
•
•
Sett filteret og pakningen tilbake på
plass på plastskiven. Påse at tappen på
plastskiven settes i hullet på pakningen
som vist med pilen.
Sett enheten på plass i filterbeholderen i
stål, og påse at tappen settes i hullet på
støtten.
Tilslutt skrur du på lokket ved å dreie det
med urviseren. Hvis rengjøringen som er
beskrevet ovenfor ikke utføres, forfaller
garantien.
NORSK
Rengjøre utløpet på kokeenheten
Etter cirka 300 kaffe, må utløpet på
espressokokeren rengjøres som følger.
Påse at apparatet ikke er varmt og at det er
frakoblet strømnettet.
Bruk et skrujern og skru løs skruen som fester
filteret på espressokokerens utløp
Rengjør kokeenheten med en fuktig klut
Rengjør utløpet grundig med varmt vann
og en børste. Påse at hullene ikke er tette.
Rengjør dem med en nål om nødvendig.
Skrubb hele tiden mens du skyller under
rennende vann.
Skru utløpet på kokeenheten igjen. Hvis
rengjøringen som er beskrevet ovenfor ikke
utføres, forfaller garantien.
45
Avkalkning
Det anbefales å avkalke kaffemaskinen
etter cirka 200 kaffer eller maks. hver andre
måned.
Du bør bruke et markedstilgjengelig
produkt spesielt for avkalkning av
espressokaffemaskiner. Hvis du ikke finner et
slikt produkt, kan du gjøre som følger.
Fyll tanken med en halv liter vann.
Løs opp 2 spiseskjeer (cirka 30 gram)
sitronsyre (kan fås på apotek)
Trykk på på/av-knappen og vent til OKlampen lyser.
Påse at filterholderen ikke er festet og
plasser en beholder under kokeenhetens
utløp.
Trykk på kaffeknappen, tøm tanken halvveis
ved å dreie på dampbryteren av og til
for å tappe ut litt av oppløsningen. Stopp
tappingen ved å trykke på knappen igjen.
Slå apparatet av.
La oppløsningen virke i 15 minutter og slå
deretter apparatet på igjen.
Trykk på kaffeknappen for å tømme tanken
fullstendig.
For å fjerne rester av oppløsning og kalk,
skyller du tanken godt, fyller på rent vann
(uten sitronsyre) og setter den på plass igjen.
Trykk på kaffeknappen og la vannet renne
til tanken er helt tom. Drei på dampbryteren
av og til for å tappe ut litt vann.
Avbryt vanntappingen og gjenta
operasjonene 9, 10 og 11 igjen. Reparasjon
av eller skader på kaffemaskinen som
skyldes kalkdannelse dekkes ikke av
garantien, med mindre avkalkning utføres
regelmessig som beskrevet ovenfor.
NORSK
46
Hva må gjøres hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det tilberedes ikke
espressokaffe
Ikke noe vann i tanken
Fyll tanken med vann
Hullene i filterholderens
tuter er tette.
Rengjør hullene i tutene.
Espressokokerens utløp
er tett
Rengjør som beskrevet i
kapittelet “Rengjøre utløpet
på kokeenheten”
Filteret er tett
Rengjør som beskrevet
i kapittelet “Rengjøre
filterholderen”
Tanken er ikke satt riktig
inn
Sett tanken riktig inn.
Filterholderen er satt
feil inn
Fest filterholderen riktig og
drei godt til så langt den går.
Pakningen på
espressokokeren har
mistet elastisiteten
Skift pakningen på
espressokokeren hos et
servicesenter
Hullene i filterholderen
spruter.
Rengjør hullene i tutene.
Indikatorlampen for
espresso OK lyste ikke
når kaffebryteren ble
trykket på
Vent til OK-lampen lyser før
du trykker på kaffebryteren.
Det utføres ikke
forvarming
Forvarm som beskrevet
i avsnittet “Forvarme
apparatet”.
Koppene ble ikke
forvarmet
Forvarm koppene ved å skylle
dem i varmt vann eller la dem
stå i minst 20 minutter på
koppevarmeren på lokket.
Vanntanken er tom
Fyll tanken
Tanken er ikke satt riktig
inn.
Sett tanken riktig inn.
Det drypper espressokaffe
fra kantene på filterholderen
istedenfor gjennom hullene.
Espressokaffen er kald
Pumpen lager for mye støy
NORSK
47
Hva må gjøres hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kaffeskummet er for lite (rant
for raskt ut av
tuten)
Den malte kaffen er ikke
presset nok ned
Press den malte kaffen ned
mer.
Det er ikke nok malt
kaffe
Øk mengden av malt kaffe
Den malte kaffen er for
grov
Bruk kun malt kaffe for
espressokaffemaskiner
Ikke riktig type malt
kaffe.
Endre type malt kaffe.
Den malte kaffen er
presset for mye ned
Press den malte kaffen ned
mindre.
Det er for mye malt
kaffe
Reduser mengden av malt
kaffe
Espressokokerens utløp
er tett
Rengjør som beskrevet i
kapittelet “Rengjøre utløpet
på kokeenheten”
Filteret er tett
Rengjør som beskrevet
i kapittelet “Rengjøre
filterholderen”
Den malte kaffen er for
fin
Bruk kun malt kaffe for
espressokaffemaskiner
Kaffen er fuktig eller
malt for fint
Bruk kun malt kaffe for
espressokaffemaskiner.
Påse at den ikke er fuktig
Ikke riktig type malt
kaffe.
Endre type malt kaffe.
Melken er ikke kald nok.
Bruk alltid lettmelk med
kjøleskaptemperatur.
Cappuccino-enheten er
skitten.
Rengjør hullene i cappuccinoenheten grundig, spesielt de
som er angitt med piler.
Kaffeskummet er for lite (rant
for raskt ut av tuten)
Det dannes ikke skummet
melk under tilberedning av
cappuccino
NORSK
48
Tekniske data
Mål (mm)
Bredde
595
Høyde
348
Lengde
305
Pumpetrykk (bar)
15
Effekt (W)
1100
Vanntankens kapasitet (L)
1,5
De tekniske opplysningene finner du på
typeplaten på innsiden av apparatet og på
energietiketten.
Max
NORSK
49
Miljøhensyn
Dette apparatet er merket i samsvar med
EU-direktivet 2002/96/EC om elektrisk og
elektronisk avfall (WEEE).
Ved å sørge for at dette produktet kasseres
forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre
de mulige negative konsekvensene for
miljø og helse som kan forårsakes av feil
avfallsbehandling av dette produktet.
på produktet eller på
Symbolet
dokumentene som følger med det, viser
at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot
overleveres til et innsamlingssenter for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.
Avhending må skje i samsvar med lokale
miljøbestemmelser for håndtering av avfall.
For mer detaljert informasjon om
behandling, gjenvinning og resirkulering
av dette apparatet, kan du kontakte
kommunen, det lokale renholdsverket eller
butikken der du kjøpte apparatet.
Samsvarserklæring
Dette apparatet, som er beregnet på å
komme i kontakt med næringsmidler, er i
overensstemmelse med direktivet ( )
nr. 1935/2004 og er blitt prosjektert,
fremstilt og markedsført i samsvar
med de sikkerhetsmessige kravene i
”Lavspenningsdirektivet” 2006/95/EU (som
erstatter 73/23/EØF og senere endringer)
og kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet
2004/108/EU.
NORSK
50
IKEA GARANTI
Hvor lenge er IKEA garantien gyldig
Denne garantien gjelder i fem (5) år
fra opprinnelig innkjøpsdato, som er
den datoen da hvitevaren ble kjøpt på
IKEA. Garantien gjelder ikke LAGAN
hvitevarer. Original kvittering må fremvises
som kjøpsbevis. Hvis det utføres service
garantireparasjoner, fører ikke dette til at
garantiperioden på hvitevaren eller de nye
delene forlenges.
Hvilke hvitevarer dekkes ikke av IKEA 5
års garanti?
Hvitevarer med navnet LAGAN og alle
hvitevarer anskaffet hos IKEA før 1. august
2007.
Hvem utfører service?
IKEAs autoriserte servicepartner vil sørge for
service gjennom sitt eget nettverk.
Hva dekker denne garantien?
Garantien dekker feil på hvitevaren som
skyldes produksjons- eller materialfeil fra
og med datoen da hvitevaren ble kjøpt
hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for
bruk av hvitevaren i privat husholdning.
Unntakene er spesifisert under avsnittet
“Hva dekkes ikke av denne garantien?”
Under garantiperioden vil utgiftene til
utbedring av feilen, dvs. reparasjon, nye
deler, arbeidstimer og reise bli dekket, på
betingelse av at hvitevaren er tilgjengelig for
reparasjon uten spesielle utgifter. På disse
betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/
EU) og lokale forskrifter i de enkelte land
bindende. Utskiftede reservedeler er IKEA sin
eiendom.
Hva vil IKEA gjøre for å løse problemet?
Den servicepartner som IKEA utpeker
vil undersøke hvitevaren og selv avgjøre
om det dekkes av denne garantien. Hvis
det dekkes vil IKEAs serviceavdeling eller
den servicepartner den har autorisert til
sine egne serviceoperasjoner etter egen
avgjørelse enten reparere det feilaktige
produktet eller skifte det ut med en identisk
eller tilsvarende hvitevare.
Hva dekkes ikke av denne garantien?
• Normal bruk og slitasje.
• Skade påført hvitevaren med hensikt
eller ved skjødesløshet, skader som
skyldes at bruksanvisningen ikke er
fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling
til feil spenning, skade forårsaket av
kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon,
rust, korrosjon og vannskade, herunder
omfattet men ikke begrenset til skade
som skyldes overdrevent kalkinnhold i
vanntilførselen, og skade forårsaket av
unormale omgivelsesforhold.
• Forbruksdeler omfatter batterier og
pærer.
• Ikke-funksjonelle eller dekorative deler
som ikke påvirker normal bruk av
hvitevaren, for eksempel riper og mulige
fargeforandringer.
• Tilfeldig skade som skyldes
fremmedlegemer eller stoffer,
samt rengjøring/rensing av filtre,
avløpssystemer eller såpebeholdere.
• Skade på følgende deler: keramisk
glass, tilbehør, servise- og bestikkkurver, tilførsels- og avløpsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
display, knotter, innfatninger osv. dersom
det ikke kan bevises at slike skader
skyldes produksjonsfeil.
• Tilfeller hvor reparatøren under sitt
besøk ikke kunne finne noen feil.
• Reparasjoner som ikke er utført av
autoriserte serviceytere og/eller en
autorisert servicepartner eller dersom
det ikke er blitt brukt originale deler.
• Reparasjoner som skyldes ukorrekt
installasjon eller installasjon som ikke
skjer ifølge monteringsanvisningene.
• Bruk av hvitevaren utenfor privat
NORSK
husholdning, dvs. profesjonell bruk.
Transportskader. Hvis en kunde
transporterer produktet hjem til seg selv
eller til en annen adresse, er ikke IKEA
ansvarlig for eventuell skade som kan
oppstå under transporten. Men dersom
IKEA leverer produktet til kundens
leveringsadresse, dekkes skader som
måtte oppstå på produktet under
transporten av IKEA.
• Installasjons kostnader av ditt IKEA
produkt.
Men hvis en serviceyter fra IKEA eller
en servicepartner som er autorisert
av IKEA reparerer eller erstatter
hvitevaren i samsvar med vilkårene
i denne garantien, vil serviceyteren
eller den autoriserte servicepartneren
installere den reparerte hvitevaren eller
installere den erstattede hvitevaren, om
nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for
feilfritt arbeid utført av en kvalifisert
reparatør med bruk av originale deler
for å tilpasse hvitevaren til de tekniske
sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EUland.
•
Lovfestede rettigheter
Denne garantien gir deg konkrete
rettigheter, men du har også rettigheter i
henhold til norsk lov.
Gyldighetsområde
For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet
til et annet, vil service bli gitt innenfor
rammene av garantivilkårene i det nye
landet. Plikt til å utføre service innen
rammene for garantien foreligger kun
dersom produktet tilfredsstiller og er
installert i henhold til:
- de tekniske spesifikasjonene i det landet
hvor garantikravet fremsettes.
- sikkerhetsinformasjonen i monterings- og
bruksanvisningen.
51
KUNDESERVICE
Ikke nøl med å kontakte IKEA for å:
• fremsette et servicekrav under denne
garantien;
• spørre etter opplysninger om installasjon
av IKEA-hvitevarer i IKEAs egen
avdeling for kjøkkenmøbler;
• spørre om hvordan hvitevarene fra IKEA
fungerer.
For å sikre oss at vi kan tilby deg den beste
assistanse vennligst studer monterings og
bruksanvisning før du kontakter oss.
Hvordan nå oss hvis du har behov for
service på ditt produkt.
Vennligst se siste side
i denne manualen for
en full oversikt over
ettersalgsservice valgt
av IKEA og relative
telefonnumre.
For å kunne tilby deg en raskere
service anbefaler vi deg å benytte
telefonnummer ihht denne listen.
Henvis alltid til numrene i heftet
til det hvitevaren som du trenger
service for. Vennligst oppgi IKEA
sitt produktnummer (8 siffer) og
servicenummer (12 siffer) som er
oppført på hvitevarens typeskilt.
TA VARE PÅ KJØPSKVITTERINGEN
Den gjelder som garantibevis og er
påkrevd ved alle garanti reparasjoner.
Kjøpskvitteringen oppgir også IKEA
navnet og produktnummeret (8 siffer)
for hver av hvitevarene du har kjøpt.
Trenger du ekstra hjelp?
For alle andre henvendelser vennligst
kontakt IKEA kundesenter. Vi anbefaler at
du leser bruksanvisning og medfølgende
dokumentasjon før du kontakter oss.
SUOMI
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet
Tuotteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
52
52
54
54
55
56
Puhdistus ja huolto
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
60
62
64
65
66
Turvallisuusohjeet
Ennen ensimmäistä käyttöä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön!
• Käytä patakintaita tai pannulappuja
välttääksesi palovammat koskettaessasi
kuumia osia.
• Tämä laite on tarkoitettu kahvin ja
kuumien juomien valmistamiseen.
Varo polttamasta itseäsi kuumaan
vesi- tai höyrysuihkuun tai laitteen
epäasianmukaisen käytön vuoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa
tarvetta varten.
• Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja
nesteitä laitteen sisällä tai lähellä.
Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen vaaran.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa.
• Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja
tai höyryjä tässä laitteessa. Tämä
laitetyyppi on tarkoitettu nimenomaisesti
veden kuumentamiseen. Sitä
ei ole tarkoitettu teollisuus- tai
laboratoriokäyttöön.
• Anna lasten käyttää laitetta vain
aikuisen valvonnassa ja riittävällä
ohjeistuksella siten, että lapsi osaa
käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtää
virheellisen käytön vaarat.
Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti,
aisteiltaan tai henkisesti rajoitteisten
henkilöiden (ei myöskään lasten)
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo käyttöä.
Laitteen näkyvissä olevat osat voivat
kuumentua käytön aikana: pidä
pikkulapset poissa laitteen läheltä.
Varotoimia ja yleisiä suosituksia
Asennus ja liitäntä
Ennen liitäntää
• Tarkista, että arvokilvessä mainittu
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
• Tarkista, että laite ei ole vaurioitunut.
• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto
tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei
toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut
tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa
tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto
erillään kuumista pinnoista. Vaarana voi
olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen
vahinko.
Liitännän jälkeen
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa
sellaisista ihmisille, eläimille tai esineille
tapahtuneista vahingoista, jotka
ovat seurausta tämän määräyksen
laiminlyönnistä.
Valmistajat eivät vastaa näiden ohjeiden
laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista.
SUOMI
Turvallisuus
• Purettuasi laitteen pakkauksestaan
tarkista, että kaikki osat ovat mukana
ja että laite ei ole vaurioitunut. Jos et
ole varma asiasta, älä käytä laitetta,
vaan ota yhteys ammattitaitoiseen
huoltoteknikkoon.
• Sähköasennuksen ja -liitännän
saa tehdä vain ammattitaitoinen
sähköasentaja noudattaen
valmistajan ohjeita ja paikallisia
turvallisuusmääräyksiä.
• Pakkausmateriaaleja (muovipussit,
polystyreenipalat jne.) ei saa jättää
lasten ulottuville, sillä ne voivat
aiheuttaa vaaratilanteita.
• Laitetta ei saa asentaa ympäristöön,
jossa lämpötila voi laskea 0 °C:seen
tai alemmas (jos vesi jäätyy, laite voi
vaurioitua).
• Tarkista, että sähköverkon jännite
vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
jännitettä.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan
maadoitettuun pistorasiaan, joka on
suojattu 10 A:n sulakkeella. Valmistaja
ei vastaa mahdollisista tapaturmista,
jotka ovat aiheutuneet maadoituksen
puuttumisesta.
53
•
•
•
•
Jos pistorasia ei ole sopiva laitteen
pistokkeelle, anna ammattitaitoisen
sähköasentajan vaihtaa tilalle sopiva
pistorasia.
Turvallisuusmääräysten mukaisesti
verkkovirta-asennuksessa tulee käyttää
moninapaista kytkintä, jonka kontaktien
väli on vähintään 3 mm.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen
virtajohtoa, sillä toimenpiteessä
tarvitaan erikoistyökaluja. Jos virtajohto
vahingoittuu tai vaatii vaihtamisen, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vaarojen välttämiseksi.
Kun otat laitteen käyttöön, opettele
käyttämään sitä oikein noudattamalla
seuraavissa kappaleissa esitettyjä
vaiheittaisia ohjeita.
SUOMI
54
Tuotteen kuvaus
4
2
1
5
10
11
3
6
7
8
9
12
13
14
Käyttöpaneeli
C
D
B
E
A
F
A
B
C
D
E
F
Höyryn valintapainike
Kahvin / kuuman veden painike
Virtapainike (On/Off)
Toiminnan merkkivalo
Lämpötilan OK-merkkivalo (kahvi tai kuuma vesi)
Höyryn merkkivalo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Käyttöpaneeli
Höyrykytkin
Vesisäiliö
Virtajohto
Höyry-/kuumavesiputki
Tippualustan ritilä
Tippualusta
Maidonvaahdottaja
Suutin
Boilerin ulostuloaukko
Painin
Suodattimen kahvaosa
Pieni yhden kupin tai
espressonapin suodatin
14 Iso kahden kupin suodatin
SUOMI
55
Ensimmäinen käyttökerta
Vesisäiliön täyttäminen
Ota vesisäiliö pois paikaltaan vetämällä sitä
ulospäin (eteenpäin).
Täytä säiliö puhtaalla vedellä korkeintaan
MAX-merkintään saakka. Laita säiliö
takaisin paikalleen.
Max
Max
Älä käytä laitetta koskaan, jos säiliössä ei
ole vettä. Täytä säiliö, kun pohjalla on vettä
enää muutama senttimetri.
Kahviyksikön esikuumennus
Jotta espressosta saadaan oikeanlämpöistä,
kahvinkeitin on esikuumennettava. Paina
virtapainiketta vähintään 30 minuuttia
ennen kahvin valmistamista ja varmista,
että suodattimen kahvaosa on kiinnitetty
laitteeseen ilman kahvijauhetta (tarkista,
että höyrykytkin on suljetussa asennossa).
Kiinnitä suodattimen kahvaosa asettamalla
se boilerin ulostuloaukon alapuolelle kahva
vasemmalle. Paina kahvaosaa ylöspäin ja
kierrä kahvaa samanaikaisesti oikealle.
Odota puoli tuntia ja valmista kahvi
seuraavan kappaleen ohjeiden mukaisesti.
Vaihtoehtoisesti voit kuumentaa laitteen
nopeammin seuraavalla tavalla:
Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta ja kiinnitä suodattimen
kahvaosa laitteeseen lisäämättä
kahvijauhetta.
Aseta kuppi suodattimen kahvaosan
alapuolelle. Käytä samaa kuumennettua
kuppia valmistaessasi myöhemmin kahvia.
Odota kunnes OK-merkkivalo syttyy ja
paina sen jälkeen heti kahvin painiketta.
Valuta vettä, kunnes OK-merkkivalo
sammuu ja lopeta valutus sitten painamalla
uudelleen kahvin painiketta.
Kaada vesi pois kupista. Odota, kunnes OKmerkkivalo syttyy uudelleen ja toista sama
toimenpide. (Kun suodattimen kahvaosa
irrotetaan, aukosta tulee höyryä. Tämä on
normaalia ja vaaratonta.)
SUOMI
56
Päivittäinen käyttö
Espressokahvin valmistaminen kahvijauheesta suodattimen kahvaosan avulla
Esikuumennettuasi laitteen edellä kuvatulla
tavalla aseta kahvinsuodatin suodattimen
kahvaosaan varmistaen, että pieni uloke
menee oikein uraansa. Käytä yhdelle kupille
pientä suodatinta ja kahdelle kupille isoa
suodatinta.
Jos valmistat vain yhden kupin kahvia,
annostele suodattimeen yksi tasamitallinen
(noin 7 g) kahvijauhetta. Jos valmistat kaksi
kupillista kahvia, annostele suodattimeen
kaksi löysästi täytettyä mitallista
(noin 6+6 g) kahvijauhetta.
Täytä suodatin varoen, että kahvijauhe ei
roisku yli.
TÄRKEÄÄ: jotta laite toimii oikein,
puhdista suodatin edellisen käyttökerran
kahvijauheen jäämistä, ennen kuin
annostelet kahvijauheen suodattimeen.
Levitä kahvijauhe tasaisesti ja paina
kevyesti painimella.
HUOM: Kahvijauhe on painettava
suodattimeen oikein, jotta espressokahvista
tulee hyvää.
Jos kahvijauhetta painetaan liikaa, kahvi
valuu hitaasti ja vaahto on tummaa.
Jos kahvijauhetta painetaan liian kevyesti,
kahvi valuu liian nopeasi ja vaahtoa on
vähän ja se on vaaleaa.
Poista liika kahvi suodattimen kahvaosan
reunoilta ja kiinnitä kahvaosa laitteeseen.
Kierrä lujasti siten, että vettä ei vuoda.
Aseta kuppi tai kupit suodattimen
kahvaosan aukkojen alle.
Kupit on suositeltavaa kuumentaa ennen
kahvin valmistusta huuhtelemalla ne
kuumalla vedellä.
SUOMI
Tarkista, että lämpötilan OK-valo palaa
(jos valo ei pala, odota, kunnes se syttyy) ja
paina kahvin painiketta. Kun haluttu määrä
kahvia on valunut, paina samaa painiketta
uudelleen. Kahvia ei pidä valuttaa 45
sekuntia pitempään yhdellä kertaa.
Irrota suodattimen kahvaosa kääntämällä
kahva oikealta vasemmalle.
TÄRKEÄÄ: älä koskaan irrota suodattimen
kahvaosaa kahvin valuessa roiskeiden
välttämiseksi.
Tyhjennä käytetty kahvijauhe lukitsemalla
suodatin paikalleen kahvaosaan kahvassa
olevan vivun avulla. Käännä kahvaosa
ylösalaisin ja napauta sitä.
Kytke kahvinkeitin pois toiminnasta
painamalla virtapainiketta.
TÄRKEÄÄ: kun laitetta käytetään
ensimmäisen kerran, kaikki varusteet ja
laitteen putkisto on pestävä valmistamalla
vähintään viisi kahvia ilman kahvijauhetta.
Espressokahvin valmistaminen
espressonapeista
Esikuumenna laite noudattaen ohjeita,
jotka on annettu kohdassa Kahviyksikön
esikuumennus. Varmista, että suodattimen
kahvaosa on kiinnitetty paikalleen. Näin
kahvista saadaan kuumempaa.
HUOM: Käytä ESE-standardin mukaisia
espressonappeja, joiden pakkauksen
taustapuolella on seuraavanlainen logo:
ESE-standardi on espressonappien johtavien
valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka
avulla espressokahvia voidaan valmistaa
helposti ja siististi.
Aseta pieni suodatin (yhden kupin tai
espressonapin suodatin) suodattimen
kahvaosaan varmistaen, että pieni uloke
menee oikein uraansa.
57
Laita espressonappi mahdollisimman
keskelle suodatinta. Noudata
espressonappipakkauksen ohjeita, jotta
osaat sijoittaa espressonapin oikein
suodattimeen.
Kiinnitä suodattimen kahvaosa laitteeseen.
Kierrä kahvaa aina niin kauas kuin se
menee.
Cappuccinon valmistaminen
Valmista espresso edellä olevia ohjeita
noudattaen käyttäen riittävän isoja kuppeja.
Paina höyrypainiketta ja odota, kunnes OKvalo syttyy. Valon syttyminen tarkoittaa, että
vesi on kuumentunut höyryn muodostukselle
sopivaan lämpötilaan.
Kaada sillä välin astiaan noin 100 ml maitoa
kutakin valmistettavaa cappuccinoa varten.
Maidon pitää olla jääkaappikylmää (ei
kuumaa!). Kun valitset astian, huomaa, että
maidon määrä kaksin- tai kolminkertaistuu.
HUOM: Suositeltavaa on käyttää
jääkaappikylmää rasvatonta maitoa.
Laita maitoastia maidonvaahdottajan alle.
Upota maidonvaahdottaja maitoon
noin 5 mm:n syvyyteen ja kierrä
höyrykytkintä vastapäivään varoen, ettei
maidonvaahdottajassa oleva kohoviiva
(merkitty nuolella) mene maidon pinnan
alapuolelle.
SUOMI
Kierrä höyrykytkintä vähintään puoli
kierrosta vastapäivään.
Maidonvaahdottajan putkesta tulee höyryä,
joka tekee maidosta kermamaista vaahtoa.
Jos haluat kermaisemman vaahdon, upota
maidonvaahdottaja maitoon ja pyöritä
astiaa hitaasti pohjasta ylöspäin.
Kun lämpötila on sopiva (60 °C on
ihanteellinen), lopeta höyryn syöttö
kiertämällä höyrykytkintä myötäpäivään
painaen samanaikaisesti höyrypainiketta.
Kaada maitovaahto aikaisemmin
valmistetun espressokahvin päälle.
Cappuccino on nyt valmista. Lisää sokeria
maun mukaan ja ripottele vaahdon päälle
vähän kaakaojauhetta.
HUOM: Jos haluat valmistaa useamman
kupillisen cappuccinoa, valmista ensin
kaikki kahvikupilliset ja lopuksi maitovaahto
jokaista cappuccinoa varten.
HUOM: Jos valmistat kahvia uudelleen
maidon vaahdottamisen jälkeen, jäähdytä
boileri ensin, sillä muuten kahvi palaa.
Boileri jäähdytetään asettamalla astia
boilerin ulostuloaukon alle, painamalla
höyrypainiketta ja valuttamalla vettä,
kunnes OK-valo sammuu. Valmista kahvi sen
jälkeen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
58
TÄRKEÄÄ: puhdista maidonvaahdottaja
aina käytön jälkeen. Toimi seuraavalla
tavalla:
Laske ulos vähän höyryä kiertämällä
höyrykytkintä muutaman sekunnin ajan.
Tällä tavoin höyrysuuttimeen jäänyt maito
poistuu.
TÄRKEÄÄ: Hygieenisyyden varmistamiseksi
puhdistus on suositeltavaa tehdä joka kerta,
kun valmistat cappuccinoa, jotta maito ei
pala kiinni putkistoon.
Pidä maidonvaahdottajan putkesta lujasti
kiinni toisella kädellä ja avaa toisella
kädellä itse vaahdottaja kiertämällä
myötäpäivään ja vetämällä alaspäin.
Irrota suutin höyryputkesta vetämällä sitä
alaspäin.
Pese maidonvaahdottaja ja höyrysuutin
huolellisesti lämpimällä vedellä.
SUOMI
Tarkista, että kuvassa näkyvät kaksi reikää
eivät ole tukossa. Puhdista tarvittaessa
hammastikulla.
Laita höyrysuutin takaisin paikalleen
työntämällä se höyryputkeen ja kiertämällä
tiukasti putken yläosaa kohti.
Kiinnitä maidonvaahdottaja takaisin
paikalleen työntämällä ja kiertämällä
vastapäivään.
59
Kuuman veden valmistaminen
Kytke virta laitteeseen painamalla
virtapainiketta. Odota, kunnes
OK‑merkkivalo syttyy.
Aseta astia maidonvaahdottajan
alapuolelle.
Paina kahvin painiketta ja kierrä
höyrykytkintä samanaikaisesti vastapäivään.
Vettä valuu maidonvaahdottajasta.
Kuuman veden tulo lakkaa, kun
suljet höyrykytkimen kiertämällä sitä
myötäpäivään ja painat uudelleen kahvin
painiketta. Kuumaa vettä ei pidä valuttaa
kauemmin kuin 45 sekuntia kerrallaan.
SUOMI
60
Puhdistus ja huolto
Ennen kuin aloitat mitään
puhdistustoimenpiteitä, anna laitteen
jäähtyä ja irrota pistoke pistorasiasta.
Älä käytä liuotinaineita tai hankaavia
puhdistusvälineitä laitteen puhdistuksessa.
Pehmeä, kostea liina on riittävä.
Tyhjennä ja pese tippualusta ja ritilä
säännöllisesti.
Pese vesisäiliö myös säännöllisin väliajoin.
TÄRKEÄÄ: Älä koskaan upota laitetta
veteen. Kahvinkeitin on sähkölaite.
Suodattimen kahvaosan puhdistaminen
Puhdista suodattimen kahvaosa noin
200 kahvikupillisen valmistuksen jälkeen
seuraavalla tavalla:
• Irrota suodatin ja vaahdotin.
• Puhdista suodattimen kahvaosan
sisäpuoli. Kahvaosaa ei saa pestä
astianpesukoneessa.
• Ruuvaa auki vaahdottimen korkki
kääntämällä vastapäivään.
• Irrota vaahdotin astiasta painamalla sitä
korkin puolelta.
• Irrota tiiviste.
Huuhtele kaikki osat ja puhdista
metallisuodatin huolellisesti kuumassa
vedessä harjan avulla.
Tarkista, että metallisuodattimen reiät
eivät ole tukossa. Puhdista tarvittaessa
hammastikulla.
•
•
•
Kiinnitä suodatin ja tiiviste takaisin
paikalleen muovilevyyn. Tarkista, että
muovilevyn tappi menee nuolella
merkittyyn tiivisteen aukkoon.
Kiinnitä kokoonpano terässuodattimen
astiaan varmistaen, että tappi menee
alustassa olevaan reikään.
Ruuvaa korkki lopuksi kiinni kääntämällä
myötäpäivään. Jos laitetta ei puhdisteta
ohjeiden mukaisesti, takuu ei ole
voimassa.
SUOMI
Boilerin ulostuloaukon puhdistaminen
Espressokeittimen boileri on puhdistettava
noin 300 kahvikupillisen valmistuksen jälkeen
seuraavalla tavalla.
Tarkista, ettei laite ole kuuma ja että se on
irrotettu verkkovirrasta.
Ruuvaa auki espressokeittimen boilerin
ulostuloaukon suodatin ruuvimeisselin avulla.
Puhdista boileri kostealla liinalla.
Puhdista ulostuloaukko huolellisesti kuumalla
vedellä harjan avulla. Tarkista, että reiät
eivät ole tukossa. Puhdista tarvittaessa
hammastikulla.
Huuhtele juoksevalla vedellä hangaten koko
ajan.
Ruuvaa boileri takaisin paikalleen. Jos
laitetta ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti,
takuu ei ole voimassa.
61
Kalkinpoisto
Kahvinkeittimen kalkinpoisto
on suositeltavaa suorittaa noin
200 kahvikupillisen valmistuksen jälkeen tai
korkeintaan kahden kuukauden välein.
Käytä kaupasta saatavia espressokeittimien
kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita. Jos
tällaista tuotetta ei ole saatavilla, toimi
seuraavasti.
Täytä säiliöön puoli litraa vettä.
Liuota veteen kaksi ruokalusikallista (noin
30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla
apteekeista).
Paina virtapainiketta ja odota, kunnes OKmerkkivalo syttyy.
Tarkista, että suodattimen kahvaosaa ei ole
kiinnitetty paikalleen ja laita astia boilerin
ulostuloaukon alle.
Paina kahvin painiketta ja valuta puolet
säiliön sisällöstä kiertämällä silloin tällöin
höyrykytkintä siten, että liuosta valuu ulos
vähän. Pysäytä vedentulo painamalla
painiketta uudelleen.
Katkaise virta laitteesta.
Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuutin ajan ja
kytke virta uudelleen laitteeseen.
Valuta säiliö tyhjäksi painamalla uudelleen
kahvin painiketta.
Poista liuoksen ja kalkin jäämät huuhtomalla
säiliö hyvin, täytä se puhtaalla vedellä
(ilman sitruunahappoa) ja laita paikalleen.
Paina sen jälkeen kahvin painiketta ja
tyhjennä säiliö kiertämällä silloin tällöin
höyrykytkintä siten, että liuosta valuu ulos
vähän kerrallaan.
Keskeytä veden syöttö ja suorita uudelleen
vaiheet 9, 10 ja 11. Takuu ei vastaa kalkin
aiheuttamien vaurioiden korjaamisesta, ellei
kalkinpoistoa suoriteta säännöllisesti edellä
kuvatulla tavalla.
SUOMI
62
Vianmääritys
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Espressokahvia ei tule.
Säiliössä ei ole vettä.
Täytä säiliö vedellä.
Suodattimen kahvaosan
suuttimen reiät ovat
tukossa.
Puhdista suuttimien reiät.
Espressokeittimen
boilerin ulostulo on
tukossa.
Puhdista noudattaen ohjeita, jotka
on annettu kohdassa Boilerin
ulostuloaukon puhdistaminen.
Suodatin on tukossa.
Puhdista noudattaen ohjeita, jotka
on annettu kohdassa Suodattimen
kahvaosan puhdistaminen.
Säiliö ei ole kunnolla
paikallaan.
Laita säiliö kunnolla paikalleen.
Suodattimen kahvaosa
ei ole kunnolla
kiinnitetty.
Kiinnitä suodattimen kahvaosa oikein
paikalleen ja kierrä niin tiukkaan kuin
se kiertyy.
Espressokeittimen
boilerin tiiviste on
kulunut.
Vaihdata espressokeittimen boilerin
tiiviste huoltoliikkeessä.
Suodattimen kahvaosan
suuttimen reiät ovat
tukossa.
Puhdista suuttimien reiät.
Espresson OKmerkkivalo ei pala,
kun kahvin painiketta
painetaan.
Odota, kunnes OK-merkkivalo syttyy,
ennen kuin painat kahvin painiketta.
Esikuumennusta ei ole
suoritettu.
Esikuumenna laite noudattaen
ohjeita, jotka on annettu kohdassa
Laitteen esikuumentaminen.
Kuppeja ei ole
esikuumennettu.
Esikuumenna kupit huuhtelemalla
ne kuumalla vedellä tai aseta
kupit kannen päällä olevalle
kupinlämmittimen alustalle vähintään
20 minuutiksi.
Vesisäiliö on tyhjä.
Täytä säiliö.
Säiliö ei ole kunnolla
paikallaan.
Laita säiliö kunnolla paikalleen.
Espressokahvia tippuu
suodattimen kahvaosan
reunoilta eikä rei'istä.
Espressokahvi on
kylmää.
Pumppu käy
äänekkäästi.
SUOMI
63
Vianmääritys
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kahvin vaahto on liian
vaaleaa (kahvi on valunut
suuttimesta liian
nopeasti).
Kahvijauhetta ei ole
painettu riittävän hyvin
suodattimeen.
Paina kahvi suodattimeen
tiukemmin.
Kahvijauhetta on liian
vähän.
Lisää kahvijauheen määrää.
Kahvijauhe on liian
karkeaa.
Käytä vain espressokeittimille
tarkoitettua kahvijauhetta.
Vääräntyyppinen
kahvijauhe.
Vaihda kahvijauheen merkkiä.
Kahvijauhe on painettu
liian tiukkaan.
Paina kahvi kevyemmin.
Kahvijauhetta on liikaa.
Käytä vähemmän kahvijauhetta.
Espressokeittimen
boilerin ulostulo on
tukossa.
Puhdista noudattaen ohjeita,
jotka on annettu kohdassa
Boilerin ulostuloaukon
puhdistaminen.
Suodatin on tukossa.
Puhdista noudattaen ohjeita,
jotka on annettu kohdassa
Suodattimen kahvaosan
puhdistaminen.
Kahvijauhe on liian
hienoa.
Käytä vain espressokeittimille
tarkoitettua kahvijauhetta.
Kahvijauhe on kosteaa
tai liian hienoksi
jauhettua.
Käytä vain espressokeittimille
tarkoitettua kahvijauhetta.
Tarkista, että kahvi ei ole kosteaa.
Väärä kahvijauheen
merkki.
Vaihda kahvijauheen merkkiä.
Maito ei ole tarpeeksi
kylmää.
Käytä aina jääkaappikylmää
rasvatonta maitoa.
Maidonvaahdotin on
likainen.
Puhdista maidonvaahdottimen
reiät huolellisesti, erityisesti
nuolilla merkityt.
Kahvin vaahto on liian
tummaa (kahvi on valunut
suuttimesta liian hitaasti).
Maito ei vaahdotu
cappuccinoa
valmistettaessa.
SUOMI
64
Tekniset tiedot
Mitat (mm)
Leveys
595
Korkeus
348
Pituus
305
Pumpun paine (bar)
15
Teho (W)
1100
Vesisäiliön tilavuus (litraa)
1,5
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Max
SUOMI
65
Ympäristönsuojelu
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätystä
säätelevän WEEE-direktiivin (Waste
Electrical and Electronic Equipment)
2002/96/EY mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan
käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa
estämään sellaisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden
asiattomasta käsittelystä.
Tuotteeseen tai sen asiakirjoihin merkitty
tarkoittaa, ettei laitetta saa
symboli
hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Käytöstä poistettu laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja
kierrätyspisteeseen.
Hävitä laite paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä saa
kaupungin- tai kunnanvirastosta,
jätehuoltokeskuksista tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite, joka on tarkoitettu olemaan
kosketuksessa elintarvikkeiden
kanssa, vastaa Euroopan yhteisön
direktiiviä ( ) nro 1935/2004 ja se on
suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu
Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (korvaa
direktiivin 73/23/ETY ja sen myöhemmät
lisäykset) turvallisuusvaatimusten sekä EMCdirektiivin 2004/108/EY suojausvaatimusten
mukaisesti.
SUOMI
66
IKEA-TAKUU
Miten kauan IKEA-takuu on
voimassa?
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
kodinkoneen ostopäivästä lukien.
LAGAN‑merkkisten laitteiden takuu on
kaksi (2) vuotta. Todisteeksi vaaditaan
alkuperäinen ostokuitti. Takuuaikana
mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät
pidennä kodinkoneen takuuaikaa.
Mitä laitteita IKEAn 5 vuoden takuu ei
koske?
LAGAN-merkkisiä kodinkoneita ja
kaikkia IKEA-tavaratalosta ennen 1.
elokuuta 2007 ostettuja kodinkoneita.
Kuka vastaa takuupalvelusta?
IKEAn valtuutettu palveluntarjoaja
takaa palvelun suorittamisen oman
huoltopalvelunsa tai valtuutettujen
huoltokumppaneiden verkoston kautta.
Mitä takuu kattaa?
Takuu kattaa kodinkoneiden materiaalija valmistusvirheiden aiheuttamat
virheet siitä päivästä lähtien, kun tuote
ostetaan IKEA-tavaratalosta. Takuu
koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset
mainitaan kohdassa “Mitä tämä takuu ei
kata?”. Takuuaikana takuu kattaa vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
kuten korjaustyöt, osat ja työ- ja
matkakustannukset edellyttäen, että laite
voidaan korjata ilman erityiskustannuksia.
Näissä olosuhteissa sovelletaan EUdirektiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia
määräyksiä. Korvatuista osista tulee IKEAn
omaisuutta.
Mitä IKEA tekee ongelman
ratkaisemiseksi?
IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tarkistaa
tuotteen ja päättää oman harkintansa
mukaan, kuuluuko vika takuun piiriin. Mikäli
näin on, IKEAn nimeämä palveluntarjoaja
tai sen valtuutettu huoltokumppani oman
huoltopalvelunsa kautta oman harkintansa
mukaan joko korjaa viallisen tuotteen
tai vaihtaa sen uuteen samanlaiseen tai
vastaavaan tuotteeseen. Korvatuista osista
tulee IKEAn omaisuutta.
Mitä tämä takuu ei kata?
• Normaalia kulumista.
• Tahallisia tai huolimattomuudesta
aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden
noudattamisen laiminlyömisestä,
virheellisestä asennuksesta tai
väärään jännitteeseen liittämisestä
aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai
sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta,
syöpymisestä tai vesivahingoista
aiheutuneet vahingot, syöttöveden
liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai
epänormaaleista ympäristöolosuhteista
aiheutuneet vahingot mukaan lukien,
mutta niihin rajoittumatta.
• Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia,
kuten paristoja ja lamppuja.
• Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien
vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen
normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja
värieroja.
• Vieraiden esineiden tai aineiden tai
suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä
tai pesuainelokeroissa olevien
tukosten poistamisen tai kodinkoneen
puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia
vahinkoja.
• Seuraavia osia koskevia vahinkoja:
lasikeraaminen taso, varusteet, astiaja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja
tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja
lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kuoret
ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden
vahinkojen voida todistaa syntyneen
valmistusvirheiden vuoksi.
SUOMI
•
Tapauksia, joissa huoltokäynnin aikana
kodinkoneessa ei havaita vikaa.
• Muiden kuin nimettyjen
palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun
huoltokumppanin tekemiä korjauksia
tai korjauksia, joissa ei ole käytetty
alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta
asennuksesta johtuneita korjauksia.
• Muussa kuin kotitalouskäytössä eli
ammattimaisessa käytössä syntynyttä
vikaa.
• Kuljetusvaurioita. Jos asiakas
kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen
aikana mahdollisesti syntyvistä
vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa
tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen,
IKEA (ei tämä takuu) vastaa toimituksen
aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
• Kustannuksia, jotka syntyvät laitteen
asentamisesta paikalleen.
Jos IKEAn nimeämä palveluntarjoaja
tai valtuuttama huoltoliike kuitenkin
korjaa tai korvaa laitteen tämän takuun
ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai
sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa
asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen
tai asentaa korvatun laitteen.
Nämä rajoitukset eivät koske virheetöntä
työtä, jonka on suorittanut ammattitaitoinen
korjaaja käyttäen kodinkoneen alkuperäisiä
osia mukauttaakseen laitteen vastaamaan
toisen EU-maan teknisiä turvallisuusohjeita.
Miten kansallista lakia sovelletaan?
IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset
oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
paikalliset lailliset vaatimukset.
Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään
tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä
kuluttajan oikeuksia.
Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa
määritettyjä oikeuksia.
Voimassaoloalue
Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja
67
jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu
tarjotaan uudessa maassa normaalisti
voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti.
Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun
puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite
vastaa ja on asennettu:
- sen maan teknisten määräysten
mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään.
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan
turvallisuusohjeiden mukaisesti.
IKEA-kodinkoneiden valtuutettu
MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU
Ota yhteys IKEAn nimeämään myynnin
jälkeisestä palvelusta vastaavaan
huoltoliikkeeseen, kun:
• haluat tehdä tämän takuun piiriin
kuuluvan huoltopyynnön
• haluat pyytää lisäohjeita koskien
IKEA-kodinkoneen asennusta
IKEA‑keittiökalusteisiin
• haluat pyytää lisäohjeita koskien
IKEA‑kodinkoneiden toimintoja.
Varmistaaksemme, että saat parhaan
mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan
huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai
käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa.
Huoltoliikkeiden yhteystiedot
Viimeiseltä sivulta löytyvät
kaikki IKEAn valtuuttamat
myynnin jälkeisestä
palvelusta vastaavat
huoltoliikkeet ja kyseisen
maan yhteysnumerot.
Nopean palvelun saamiseksi
suosittelemme käyttämään
tässä käyttöohjeessa mainittuja
puhelinnumeroita. Ilmoita aina tässä
ohjekirjasessa esitetyt numerotiedot
koskien sitä laitetta, joka tarvitsee
huoltoa. Ilmoita lisäksi aina IKEAn
tuotenumero (8-numeroinen koodi)
ja laitteen arvokilvessä oleva
huoltokoodi (12-numeroinen koodi).
SUOMI
PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!
Se on todiste ostosta ja vaaditaan
takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa
on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja
kunkin ostetun laitteen tuotenumero
(8-numeroinen koodi).
Tarvitsetko lisäapua?
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity
kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEAasiakaspalveluun.
Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti
laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin.
68
69
BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN
Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif
Openingstijd:
Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefonní číslo:
Sazba:
Pracovní doba:
DANMARK
Telefonnummer:
Takst:
Åbningstid:
225376400
Místní sazba
Pondělí - Pátek
8.00 - 20.00
70150909
Lokal takst
Mandag - fredag 9.00 - 21.00
Lørdag
9.00 - 18.00
(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)
DEUTSCHLAND
Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:
06929993602
Ortstarif
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
Χρέωση:
Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00
Teléfono:
Tarifa:
Horario:
913754126
Tarifa local
Lunes - Viernes
8.00 - 20.00
(España Continental)
FRANCE
Numéro de téléphone: 0170480513
Tarif:
Prix d’un appel local
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
ÍSLAND
Símanúmer:
Kostnaður við símtal:
Opnunartími:
ITALIA
Telefono:
Tariffa:
Orari d’apertura:
9.00 - 21.00
5852409
Almennt mínútuverð
Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00
0238591334
Tariffa locale
Lunedì - Venerdì
8.00 - 20.00
MAGYARORSZÁG
Telefon szám:
Tarifa:
Nyitvatartási idő:
(06-1)-3285308
Helyi tarifa
Hétfőtől Péntekig
NEDERLAND
Telefoon:
Tarief:
Openingstijd:
Telefon nummer:
Takst:
Åpningstider:
ÖSTERREICH
Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:
POLSKA
Numer telefonu:
Stawka:
Godziny otwarcia:
PORTUGAL
Telefone:
Tarifa:
Horário:
23500112
Lokal takst
Mandag - fredag
8.00 - 20.00
013602771461
Ortstarif
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
225844203
Koszt połączenia według taryfy
operatora
Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00
213164011
Tarifa local
Segunda - Sexta
9.00 - 21.00
REPUBLIC OF IRELAND
ΕΛΛΑΔΑ
ESPAÑA
NORGE
8.00 - 20.00
09002354532
en/of 0900 BEL IKEA
Lokaal tarief € 0,10 p/min
Maandag t/m - Vrijdag 9.00 - 21.00
Zaterdag
9.00 - 20.00
Zondag
9.00 - 18.00
Phone number:
Rate:
Opening hours:
016590276
Local rate
Monday - Friday
8.00 - 20.00
РОССИЯ
Телефонный номер: 84957059426
Стоимость звонка:
Местная стоимость звонка
Время работы:
Понедельник - Пятница 8.00 - 20.00
(Московское время)
SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA
Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
8.00 - 20.00
Orario d’apertura:
Lunedì - Venerdì
8.00 - 20.00
SLOVENSKO
Telefónne číslo:
Cena za hovor:
Pracovná doba:
SUOMI
Puhelinnumero:
Hinta:
Aukioloaika:
SVERIGE
Telefon nummer:
Taxa:
Öppet tider:
(02) 50102658
Cena za miestny hovor
Pondelok až piatok 8.00 - 20.00
0981710374
Yksikköhinta
Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00
0775-700 500
Lokal samtal
Måndag - Fredag
Lördag - Söndag
8.30 - 20.00
9.30 - 18.00
UNITED KINGDOM
Phone number:
Rate:
Opening hours:
02076601517
Local rate
Monday - Friday
9.00 - 21.00
4000 104 18878
© Inter IKEA Systems B.V. 2011
AA-515798-1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement