IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
INSTALLATIE
HET APPARAAT MONTEREN
VOLG DE MEEGELEVERDE AFZONDERLIJKE MONTAGE instructies voor het installeren van het apparaat.
VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT
CONTROLEER of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning
bij u thuis.
VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD IS.
DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD
voor gebruik bij omgevingstemperatuur, boven het vriespunt
van water (0°C). Als achtergebleven water bevriest, kan het apparaat worden beschadigd.
GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer
of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer
of de stekker niet onder in water. Houd
het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische
schokken, brand of andere ongevallen
worden veroorzaakt.
NA DE AANSLUITING
DIT APPARAAT MOET worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het
apparaat niet is geaard.
De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor
eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.
2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE
TOEKOMST
GEEN ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN in of bij het
apparaat verwarmen of gebruiken. De
dampen kunnen brand of een explosie
veroorzaken.
HET APPARAAT NIET ONBEWAAKT ACHTERLATEN
GEEN bijtende chemicaliën of gassen in
dit apparaat gebruiken. Dit type apparaat is speciaal ontworpen voor het verwarmen van water. Het is niet geschikt
voor industrieel of laboratoriumgebruik.
LAAT KINDEREN het apparaat alleen onder
toezicht van volwassenen, en na voldoende uitleg gebruiken, zodat het kind het apparaat veilig kan gebruiken en de gevaren
van onjuist gebruik begrijpt.
Het apparaat is niet bestemd voor gebruik
door jonge kinderen of zwakbegaafden
zonder toezicht. Houd toezicht op jonge
kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet
met het apparaat kunnen spelen.
Vanwege de hoge temperaturen die ontstaan, mogen kinderen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK!
PANNENLAPPEN OF OVENWANTEN GEBRUIKEN om
brandwonden te voorkomen als u hete
delen aanraakt.
DIT APPARAAT IS SPECIAAL ONTWORPEN VOOR HET ZETTEN
of verwarmen van dranken. Wees
voorzichtig om brandwonden door waterspatten of stoom, of door onjuist gebruik van het
apparaat te voorkomen.
VAN KOFFIE
3
ACCESSOIRES & ONDERDELEN




















BEDIENINGSPANEEL
STOOMKNOP
WATERTANK
NETSNOER
STOOM/heetwaterbuis
DRUIPROOSTER
DRUIPBAK
OPSCHUIMPIJPJE
MONDSTUK
UITLAAT WATERKOKER
AANDUWER
FILTERHOUDER
 GROOT FILTER VOOR TWEE KOPJES
KLEIN FILTER VOOR ÉÉN KOPJE OF
PADS
4
STOOMKEUZEKNOP
KOFFIE/HEETWATER-knop
AAN/UIT-knop
AAN-lampje
 LAMPJE TEMPERATUUR OK (KOFFIE OF HEET WATER)

INDICATIELAMPJE STOOM
VULLEN VAN DE WATERTANK
HAAL DE WATERTANK weg door hem naar buiten (naar voren) te trekken.
GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT ZONDER WATER
en denk er altijd aan het water
aan te vullen als het niveau tot een paar centimeter boven de bodem gedaald is.
IN DE TANK ,
VUL DE TANK met schoon
vers water en let erop
dat het MAX-niveau
niet overschreden
wordt. Plaats de tank
terug.
VOORVERWARMING VAN DE KOFFIEUNIT
VOOR HET ZETTEN VAN ESPRESSOKOFFIE op de juiste temperatuur, moet het espressoapparaat
worden voorverwarmd. Druk minstens 15 tot 30 minuten voordat u
de koffie wilt zetten op de AAN-/
UIT-knop en zorg ervoor dat de filterhouder aan het apparaat bevestigd is (ga na of de stoomknop gesloten is).
BEVESTIG DE FILTERHOUDER ALS VOLGT: plaats hem
onder de uitlaat van de
waterkoker
met de
hand1
greep
naar links,
2
duw hem omhoog
en draai de handgreep tegelijkertijd stevig naar rechts.
WACHT EEN HALF UUR, en zet de koffie vervolgens
zoals beschreven wordt in de volgende paragraaf.
ER IS OOK EEN SNELLERE VOORVERWARMING MOGELIJK,
door als volgt te werk te gaan:
1. ZET HET APPARAAT aan door op de AAN-/UITKNOP TE DRUKKEN, EN ZET DE FILTERHOUDER AAN HET APPARAAT VAST ZONDER GEMALEN KOFFIE ERIN TE DOEN.
2. ZET EEN KOPJE ONDER DE FILTERHOUDER. Neem
hiervoor het kopje dat u gaat gebruiken voor
de koffie, zodat het voorverwarmd wordt.
3. WACHT TOT HET OK-indicatielampje gaat branden, en druk dan onmiddellijk
op de koffieknop. Laat het water naar buiten komen tot het
OK-indicatielampje uitgaat,
en stop de afgifte vervolgens
door de koffieknop opnieuw in te
drukken.
4. GOOI HET KOPJE LEEG. Wacht tot het
OKindicatielampje weer gaat branden, en herhaal de handelingen. (Het is normaal dat er een klein (onschadelijk) beetje
stoom naar buiten komt wanneer de filterhouder verwijderd wordt).
5
HET ZETTEN VAN ESPRESSO MET DE FILTERHOUDER VOOR GEMALEN KOFFIE
1. NADAT HET APPARAAT is voorverwarmd zoals
hierboven beschreven is, het filter
voor gemalen koffie in de filterhouder doen en erop letten dat het
uitstekende deel goed in de
sleuf terecht komt. Gebruik
het kleinste filter voor één
kopje, of het grootste voor twee kopjes koffie.
2. OM ÉÉN KOPJE KOFFIE TE ZETTEN, één afgestreken
maatlepel (ongeveer 7 g) gemalen
koffie in het filter doen. Om twee
kopjes koffie te zetten, twee
maatlepels gemalen koffie
(niet aandrukken, ongeveer
6+6
g) in het filter doen. Het filter steeds met kleine
beetjes tegelijk vullen, om te voorkomen dat
de gemalen koffie erbuiten terecht komt.
BELANGRIJK: voor de juiste werking moeten
restanten gemalen koffie van de vorige keer
worden verwijderd voordat er nieuwe gemalen koffie in de filterhouder gedaan wordt.
3. DE GEMALEN KOFFIE gelijkmatig verdelen en
een beetje aanduwen met de aanduwer
N.B.: correct
aanduwen van
de gemalen
koffie is heel
belangrijk voor
het zetten van
een goede espresso. Als
de koffie te sterk wordt aangeduwd,
komt de koffie langzaam naar buiten en is het
koffiedik donker. Als het te weinig wordt aangeduwd, komt de koffie te snel naar buiten en
is het koffiedik karig en licht van kleur.
4. VERWIJDER
EVENTUELE OVERTOLLIGE koffie
van de rand
van de
1
filterhouder
2
en zet de filterhouder vast aan het apparaat. Draai
hem stevig vast, om lekken van water te
voorkomen.
6
5. ZET HET KOPJE OF DE KOPJES onder de tuiten van
de filterhouder.
Het wordt geadviseerd de
kopjes voor
te verwarmen
voordat u koffie zet, door hen
om te spoelen met wat heet
water.
6. CONTROLEER OF HET OK-lampje brandt (als het uit is, wacht
dan tot het aangaat), en druk
daarna op de koffieknop. Als
de gewenste hoeveelheid koffie naar buiten gekomen is, druk
dan opnieuw op dezelfde knop.
(Laat de koffie niet langer dan 45
sec. per keer naar buiten komen).
7. OM DE FILTERHOUDER TE VERWIJDEREN, draai de
handgreep van rechts naar links.
BELANGRIJK: om spatten te voorkomen mag
de filterhouder nooit worden weggehaald terwijl het apparaat bezig is met het afgeven van
koffie.
8. OM GEBRUIKTE KOFFIE TE VERWIJDEREN
moet het filter op zijn plaats worden vastgezet met de hendel in de handgreep, en moet
de koffie worden verwijderd
door de filterhouder op zijn
kop te houden en te kloppen.
9. ZET HET ESPRESSOapparaat uit door
op de AAN-/UIT-knop te drukken.
BELANGRIJK: wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt,
moeten alle accessoires en interne
circuits worden uitgespoeld door
minstens vijf keer koffie te zetten zonder koffie
te gebruiken.
HET ZETTEN VAN ESPRESSO MET PADS
1. VERWARM HET APPARAAT voor zoals beschreven
wordt in de paragraaf “VOORVERWARMING
VAN DE KOFFIEUNIT”, nadat u gecontroleerd
heeft of de filterhouder vastgezet is. Hierdoor
krijgt u hetere koffie.
N.B.: gebruik pads volgens de
ESEstandaard die op het pak
wordt aangegeven met het volgende logo:
D E ESE STANDAARD is een systeem dat geaccepteerd is door de belangrijkste producenten
van koffiepads, en het mogelijk maakt om eenvoudig en schoon espresso’s te maken.
2. PLAATS HET KLEINE FILTER (1 kopje of
pad) in de filterhouder, en zorg ervoor dat het uitstekende deel
goed in de sleuf terecht komt.
3. LEG EEN PAD IN DE HOUDER, zo goed mogelijk in het midden van het filter. Volg
altijd de instructies op de verpakking
van de pads om de pad op de juiste manier in het filter te plaatsen.
4. ZET DE FILTERHOUDER vast aan het apparaat.
Draai hem altijd zo ver
mogelijk.
1
2
5. VOLG DE AANWIJZINGEN van punt 5, 6 en 7 in de
vorige paragraaf.
7
HET MAKEN VAN CAPPUCCINO’S
1. ZET DE ESPRESSO KOFFIE zoals beschreven is in
de vorige paragrafen, en gebruik voldoende
grote koppen.
2. DRUK OP DE STOOMKNOP EN WACHT TOT
HET OK-lampje gaat branden. Dit
geeft aan dat de waterkoker de ideale temperatuur heeft bereikt voor
het maken van stoom.
3. VUL IN DE TUSSENTIJD een houder met ongeveer 100 gram
melk voor elke cappuccino die u wilt maken. De melk
moet op koelkasttemperatuur
zijn (niet warm!). Denk er bij de keuze van de
grootte van de houder aan, dat het volume van de melk verdubbelt of verdrievoudigt.
N.B.: HET WORDT GEADVISEERD
HALFVOLLE MELK OP KOELKASTTEMPERATUUR TE GEBRUIKEN.
4. DE HOUDER met de melk onder het
opschuimpijpje plaatsen.
5. HET OPSCHUIMPIJPJE ONGEVEER 5
mm in de melk onderdompelen en de stoomknop tegen
de klok in draaien, erop lettend
dat de ribbel op het opschuimpijpje (aangegeven door de pijl)
niet in de melk komt.
De stoomknop minstens een halve slag tegen
de klok in draaien. Er komt stoom uit het opschuimpijpje, zodat de melk er romig en schuimig uit komt te zien. Voor romiger schuim, het
opschuimpijpje in de melk dompelen en de
houder met langzame beweging van beneden
naar boven draaien.
8
6. ALS DE VEREISTE TEMPERATUUR BEREIKT IS (60°C is
ideaal), de stoomafgifte stoppen
door de stoomknop met de klok
mee te draaien en tegelijkertijd op
de stoomknop te
drukken.
7. DE SCHUIMENDE MELK IN DE KOPPEN met de al eerder gemaakte espressokoffie gieten. De cappuccino is nu klaar. Naar wens zoeten en wat
cacaopoeder over het schuim strooien.
N.B.: Als u meer dan één cappuccino wilt maken, maak dan eerst alle koffie en klop daarna
de melk voor alle cappuccino’s.
N.B.: om weer koffie te zetten nadat de melk
geklopt is, moet de waterkoker eerst afkoelen,
anders verbrandt de koffie. Voor het afkoelen
een houder onder de uitlaat van de koker zetten, de stoomknop indrukken en water naar
buiten laten komen totdat het OKlampje uitgaat. De koffie zetten zoals beschreven is in de
voorgaande paragrafen.
BELANGRIJK: het opschuimpijpje altijd
schoonmaken na gebruik. Doe dit als volgt:
1. EEN PAAR SECONDEN LANG WAT STOOM NAAR BUITEN LATEN KOMEN
door de
stoomknop om
te draaien. Hierdoor
komt de
melk, die eventueel in
de stoomtuit achtergebleven is,
naar buiten.
BELANGRIJK: Voor een goede hygiëne wordt
geadviseerd deze procedure telkens uit te voeren als u cappuccino maakt, om te voorkomen
dat er melk in het melkcircuit stagneert.
3. HET MONDSTUK VAN DE STOOMBUIS verwijderen door het omlaag te trekken.
4. HET OPSCHUIMPIJPJE en het stoommondstuk goed afwassen met
warm water.
5. NAGAAN OF DE TWEE aangegeven gaten niet verstopt zitten. Indien nodig, schoonmaken met
een speld.
6. HET STOOMMONDSTUK WEER terugplaatsen door het op de stoombuis te steken en stevig naar de
bovenkant van de buis te draaien.
7. HET OPSCHUIMPIJPJE terugplaatsen door het in
het apparaat te steken en tegen de klok in te
draaien.
2. MET UW ENE HAND HET CAPPUCen
met de andere hand het opschuimpijpje zelf met de klok
mee losdraaien en omlaag trekken.
CINOBUISJE STEVIG VASTHOUDEN
PRODUCTIE VAN HEET WATER
1. SCHAKEL HET APPARAAT IN DOOR OP DE
AAN-/UIT-knop te drukken. Wacht
tot het OKindicatielampje gaat
branden.
4. OM DE AFGIFTE VAN HEET WATER TE STOPPEN, de
stoomknop met de klok mee dicht
draaien en weer op de koffieknop
drukken. (Laat het hete water niet
langer dan 45 sec. per keer naar
buiten komen).
2. ZET EEN HOUDER ONDER het opschuimpijpje.
3. DRUK OP DE KOFFIEKNOP en draai de stoomknop
tegelijkertijd tegen de klok in. Er komt water
uit het opschuimpijpje;
9
REINIGING EN ONDERHOUD
1. ALVORENS HET APPARAAT SCHOON TE GAAN MAKEN
moet het afkoelen en moet de stekker uit het
stopcontact worden gehaald.
2. GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN of schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te
maken. Een zachte, vochtige doek is voldoende.
3. DE DRUIPBAK REGELMATIG LEEGMAKEN en de bak
en het druiprooster afwassen.
4. DE WATERTANK regelmatig schoonmaken.
BELANGRIJK: Het apparaat nooit onder in water onderdompelen. Het is een elektrisch apparaat.
REINIGING VAN DE FILTERHOUDER
OM DE ONG. 200 KOPJES KOFFIE moet de filterhouder voor gemalen koffie als volgt worden
schoongemaakt:
Het filter met de opschuimer verwijderen.
De filterhouder van binnen schoon- maken. Nooit in de afwasmachine
afwassen.
De dop van de opschuimer
losdraaien door hem tegen
de klok in te draaien.
De opschuimer van de houder verwijderen door er
vanaf de kant van de dop
tegen te duwen.
De pakking verwijderen.
ALLE ONDERDELEN afspoelen en het metalen filter grondig schoonmaken met heet
water en een borstel.
10
NAGAAN of de gaten in het metalen filter niet verstopt zitten. Indien nodig,
schoonmaken met een speld.
Het filter en de pakking terugplaatsen op de plastic schijf. Ervoor zorgen dat de pen op de
plastic schijf in het gat in de pakking (aangegeven door de pijl) terecht komt.
Het samenstel terugplaatsen in
de stalen filterhouder, ervoor zorgend dat de pen in het gat in de steun terecht komt.
Tenslotte de dop met de klok
mee erop schroeven. Als bovenstaande reiniging niet
wordt uitgevoerd, vervalt de
garantie.
REINIGING VAN DE UITLAAT VAN DE WATERKOKER
OM DE ONGEVEER 300 KOPJES KOFFIE, moet de uitlaat van de waterkoker als volgt worden
schoongemaakt:
1. NAGAAN OF HET APPARAAT niet heet is,
en of de stekker uit
het stopcontact gehaald is.
3. DE WATERKOKER schoonmaken met
een vochtige doek
4. DE UITLAAT GOED SCHOONMAKEN in
heet water met een borstel. Controleren of de gaten niet verstopt
zitten. Indien nodig, schoonmaken met een speld.
5. AFSPOELEN ONDER STROMEND WATER, en voortdurend wrijven.
6. DE UITLAAT VAN DE BOILER WEER VASTSCHROEVEN.
Als bovenstaande reiniging niet wordt uitgevoerd, vervalt de garantie.
2. MET EEN SCHROEVENDRAAIER de schroef waarmee het uitlaatfilter van de waterkoker vastzit,
losdraaien
ONTKALKING
HET WORDT GEADVISEERD HET ESPRESSO apparaat om
de ongeveer 200 kopjes koffie, of minimaal
eenmaal in de twee maanden, te ontkalken.
GEBRUIK HIERVOOR EEN SPECIAAL ONTKALKINGSPRODUCT
VOOR ESPRESSO apparaten, dat in de handel verkrijgbaar is.
KUNT U EEN DERGELIJK PRODUCT NIET KRIJGEN, ga dan
als volgt te werk.
1. DE TANK vullen met een halve liter water.
2. TWEE LEPELS (ongeveer 30 gram) citroenzuur
(verkrijgbaar bij de apotheek of drogist) erin
oplossen
3. OP DE AAN-/UIT -knop drukken en wachten
tot het OK-indicatielampje gaat branden.
4. CONTROLEREN OF DE filterhouder niet vastgezet
is, en een houder onder de uitlaat van de waterkoker zetten.
5. OP DE KOFFIEKNOP DRUKKEN, de tank voor de
helft leeg laten lopen door zo nu en dan op de
stoomknop te drukken en een beetje oplossing naar buiten te laten komen. Stop dit door
de knop weer in te drukken.
6. HET APPARAAT UITSCHAKELEN.
7. DE OPLOSSING 15 minuten laten inwerken en
het apparaat daarna weer inschakelen.
8. OP DE KOFFIEKNOP drukken om de tank helemaal leeg te maken.
9. OM RESTANTEN oplossing en kalk te elimineren
moet de tank goed worden uitgespoeld, met
schoon water (zonder citroenzuur) worden gevuld, en weer op zijn plaats worden aangebracht.
10. OP DE KOFFIEKNOP drukken en het water naar
buiten laten komen totdat de tank helemaal
leeg is
11. DE DE AFGIFTE VAN WATER STOPPEN en de handelingen 9, 10 en 11 opnieuw uitvoeren. Reparatie van schade aan het espressoapparaat
die veroorzaakt is door kalk wordt niet gedekt
door de garantie, tenzij regelmatig de ontkalking is uitgevoerd die hierboven beschreven is.
11
PROBLEEM
ER WORDT GEEN ESPRESSOKOFFIE
AFGEGEVEN
MOGELIJKE OORZAAK
Geen water in de tank
De gaten in de tuiten van
DE ESPRESSOKOFFIE DRUIPT langs
de randen van de filterhouder
in plaats van door de gaten.
de filterhouder zitten verstopt.
De uitlaat van de waterkoker zit verstopt
Het filter is verstopt
De tank zit niet goed op
zijn plaats
De tank vullen met water
De filterhouder zit niet
goed
De pakking van de es
pressoboiler is niet elastisch meer
De gaten in de tuiten van
de filterhouder schoonmaken
OPLOSSING
De tuitgaten schoonmaken.
Reinigen zoals beschre
ven in het hoofdstuk “Reiniging van de uitlaat van
de waterkoker”
Reinigen zoals beschreven in de paragraaf “reiniging van de filterhouder”.
De tank goed plaatsen.
De filterhouder goed
vastzetten en hem zo ver
mogelijk draaien.
De pakking van de waterkoker bij een servicecentrum laten vervangen
De tuitgaten schoonmaken.
Het espresso OKindicatie- Wachten tot het
DE ESPRESSOKOFFIE IS KOUD
lampje brandde niet toen
de koffieknop ingedrukt
werd
Geen voorverwarming
uitgevoerd
De kopjes zijn niet voorverwarmd
DE POMP MAAKT TE VEEL LAWAAI
De watertank is leeg
De tank zit niet goed op
zijn plaats.
12
OKlampje aangaat alvorens op de koffieknop te
drukken.
De voorwarming uitvoeren zoals beschreven in
de paragraaf “Voorverwarming van het apparaat”.
De kopjes voorverwarmen door hen af te spoelen in heet water.
De tank vullen
De tank goed plaatsen.
PROBLEEM
HET KOFFIEDIK IS TE LICHT (te snel
afgeleverd uit de tuit)
OPLOSSING
MOGELIJKE OORZAAK
De gemalen koffie is niet Druk de gemalen koffie
goed genoeg aangeduwd
steviger aan).
Er is onvoldoende gema- Gebruik meer gemalen
len koffie gebruikt
koffie
De gemalen koffie is te
Gebruik alleen gemalen
grof
koffie voor espressoap Onjuist type gemalen kofparaten
fie.
Gebruik een andere
soort gemalen koffie.
HET KOFFIEDIK IS TE DONKER (te
langzaam afgeleverd uit de
tuit)
De gemalen koffie is te
stevig aangeduwd
Er is teveel gemalen koffie
gebruikt
De uitlaat van de waterkoker zit verstopt
Het filter is verstopt
De gemalen koffie is te
fijn
De koffie is vochtig of te
fijn gemalen
Onjuist type gemalen koffie.
Druk de gemalen koffie
minder stevig aan.
Gebruik minder gemalen koffie
Schoonmaken zoals be
DE MELK WORDT NIET SCHUIMIG BIJ
HET MAKEN VAN CAPPUCCINO
De melk is niet koud genoeg.
Het opschuimpijpje is
vuil.
schreven wordt in het
hoofdstuk “Reiniging van
de uitlaat van de waterkoker”
Reinigen zoals beschreven in de paragraaf “reiniging van het filter”.
Gebruik alleen gemalen
koffie voor espressoapparaten
Gebruik alleen gemalen
koffie voor espressoapparaten. Nagaan of het niet
vochtig is
Een andere soort gemalen koffie gebruiken.
Gebruik altijd halfvolle
melk op koelkasttemperatuur.
De gaten in het opschuimpijpje goed
schoonmaken, vooral de gaten
die aangegeven worden door de
pijlen.
13
14
15
STORINGEN OPSPOREN
ALS U DE KLANTENSERVICE BELT, dient u het serienummer en het typenummer van het apparaat
door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN
BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR
WORDEN UITGEVOERD. Het is ge-
vaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit
te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd.
VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.
ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN, MOET DAT GEBEUREN met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via
onze klantenservice. Het netsnoer mag
uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.
MILIEUTIPS
DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt
aangegeven door het recyclingsymbool. Voor het afdanken dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het
bereik van kinderen.
DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid
te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van
dit product.
HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft
aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag
worden behandeld. In plaats
daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
AFDANKING moet worden
uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen
met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
Snijd de voedingskabel van het apparaat door
voordat u dit afdankt, zodat die onbruikbaar
wordt.
VOEDINGSSPANNING
220 230 V/50 Hz
OPGEGEVEN INGANGSVERMOGEN
1100 W
ZEKERING
10 A
AFMETINGEN BUITENKANT (HXBXD)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 8 0 3
16
NL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement