IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
INSTALACJA
MONTAŻ URZĄDZENIA
INSTALUJĄC URZĄDZENIE należy przestrzegać załączonych oddzielnie instrukcji montażu.
PRZED PODŁĄCZENIEM
SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie
jest w Państwa mieszkaniu.
SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST USZKODZONE.
URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO
pracy w temperaturze otoczenia, powyżej temperatury zamrażania wody (0°C). Zamarznięcie ewentualnych resztek
wody może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub,
gdy zostało uszkodzone bądź spadło. Nie zanurzać przewodu zasilającego
ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Mogą one spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.
PO PODŁĄCZENIU
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
URZĄDZENIE musi zostać uziemione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy i obrażenia u osób, zwierząt ani za uszkodzenia przedmiotów
wynikłe z niespełnienia tego wymogu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane niezastosowaniem
się użytkownika do niniejszych instrukcji.
2
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
NIE NALEŻY PODGRZEWAĆ ANI STOSOWAĆ PALNYCH MATERIAŁÓW wewnątrz urządzenia
lub w jego pobliżu. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
NIE POZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA BEZ NADZORU.
NIE NALEŻY STOSOWAĆ produktów chemicznych powodujących korozję lub łatwo
odparowujących. Ten rodzaj urządzenia został specjalnie zaprojektowany do
podgrzewania wody. Urządzenie nie jest
przeznaczone do celów przemysłowych
ani laboratoryjnych.
DZIECI mogą samodzielnie obsługiwać
urządzenie jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane, jak należy
bezpiecznie obchodzić się z urządzeniem i
jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego użycia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez małe dzieci oraz osoby
niepełnosprawne bez nadzoru. Należy
uważać, aby kuchenka nie była przedmiotem zabaw małych dzieci.
W związku z wysokimi temperaturami
wytwarzanymi przez urządzenie, dzieci powinny z niego korzystać jedynie pod
nadzorem osób dorosłych.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO
UŻYTKU DOMOWEGO!
NALEŻY UŻYWAĆ RĘKAWIC LUB OCHRANIACZY,
aby zapobiec poparzeniom po dotknięciu gorących części urządzenia.
URZĄDZENIE JEST ZAPROJEKTOWANE DO PRZYGOTOWYWANIA KAWY lub gotowania wody. Należy uważać, aby nie zostać poparzonym przez rozpryskujące się krople gorącej wody lub parę. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może skutkować poparzeniem.
3
AKCESORIA I CZĘŚCI




















PANEL STEROWANIA
POKRĘTŁO PARY
ZBIORNIK WODY
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
WYLEWKA GORĄCEJ WODY/PARY
KRATKA OCIEKOWA
TACKA OCIEKOWA
NASADKA DO SPIENIANIA MLEKA PRZYCISK WYBORU PARY
NA CAPPUCCINO
PRZYCISK KAWY/GORĄCEJ WODY
DYSZA
PRZYCISK WŁ./WYŁ.
WYJŚCIE BOJLERA
WŁ. LAMPKI
UBIJACZ
KONTROLKA TEMPERATURY OK
UCHWYT FILTRA
(KAWA LUB GORĄCA WODA)
 DUŻY FILTR NA DWIE FILIŻANKI  KONTROLKA PARY
MAŁY FILTR NA JEDNĄ FILIŻANKĘ
LUB SASZETKĘ
4
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY
WYCIĄGNĄĆ ZBIORNIK WODY
(do przodu).
NIGDY NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ ZBIORNIKA.
Zawsze uzupełnić poziom wody, gdy do
dna zbiornika pozostanie już tylko kilka centymetrów.
NAPEŁNIĆ ZBIORNIK
czystą, świeżą wodą. Nie
przekraczać poziomu
MAX. Włożyć zbiornik z
powrotem.
ROZGRZEWANIE EKSPRESU DO KAWY
ABY UZYSKAĆ KAWĘ ESPRESSO o właściwej temperaturze, ekspres do kawy musi być rozgrzany.
Wcisnąć przycisk WŁ./WYŁ. co najmniej 15 do 30 minut przed przygotowaniem kawy. Sprawdzić, czy
uchwyt filtra jest w urządzeniu
(upewnić się, że pokrętło pary jest
zamknięte).
ABY WŁOŻYĆ UCHWYT FILTRA, należy umieścić go
pod wyjściem
bojlera rączką
w lewą stronę, a następ1
nie popchnąć do
2
góry i jednocześnie
zdecydowanie obrócić rączkę w
prawą stronę.
ODCZEKAĆ PÓŁ GODZINY, A NASTĘPNIE przygotować kawę tak, jak to opisano w następnym rozdziale.
ALTERNATYWNIE, ekspres można również rozgrzać szybciej, w sposób następujący:
1. WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE przyciskiem WŁ./WYŁ.,
A NASTĘPNIE WŁOŻYĆ UCHWYT FILTRA DO URZĄDZENIA,
LECZ NIE DOSYPYWAĆ KAWY MIELONEJ.
2. UMIEŚCIĆ FILIŻANKĘ POD UCHWYTEM FILTRA. Wykorzystać taką samą filiżankę, jak przy przygotowywaniu kawy, i podgrzać ją.
3. ODCZEKAĆ, DOPÓKI NIE ZAPALI
SIĘ KONTROLKA OK, a następnie
natychmiast wcisnąć przycisk
kawy. Pozwolić na spływanie
wody, dopóki kontrolka OK
nie zgaśnie, a następnie przerwać
pompowanie naciskając ponownie
przycisk kawy.
4. OPRÓŻNIĆ FILIŻANKĘ. Odczekać, dopóki kontrolka OK nie zapali się ponownie,
i powtórzyć czynność. (Podczas wyjmowania uchwytu filtra może zostać uwolnione nieco pary).
5
PRZYGOTOWYWANIE KAWY ESPRESSO Z UCHWYTEM FILTRA DO KAWY
MIELONEJ
1. PO ROZGRZANIU urządzenia zgodnie z
powyższym opisem, włożyć filtr kawy
mielonej do uchwytu filtra. Sprawdzić prawidłowość włożenia filtra
w szczelinie. Mniejszy filtr służy do przygotowania jednej
kawy, a większy do dwóch kaw.
2. ABY PRZYGOTOWAĆ TYLKO JEDNĄ KAWĘ, w filtrze
należy umieścić tylko jedną miarkę (jeden poziom - ok. 7 g) mielonej kawy. Aby przygotować
dwie kawy, należy umieścić
w filtrze dwie luźno wypełnione miarki (ok. 6+6 g) mielonej kawy. Wypełniać filtr niewielką ilością naraz, aby nie dopuścić do przesypania się mielonej kawy.
WAŻNE: Aby zapewnić prawidłową pracę,
przed dodaniem zmielonej kawy do uchwytu filtra, należy filtr oczyścić z resztek mielonej
kawy z poprzedniego parzenia.
3. RÓWNOMIERNIE ROZPROWADZIĆ ZMIELONĄ KAWĘ i
lekko ubić ubijaczem
UWAGA! Prawidłowe ubicie
zmielonej kawy
jest koniecznym warunkiem przygotowania dobrego espresso. Jeśli kawa jest zbytnio ubita,
napar kawowy będzie wypływać bardzo powoli, a pianka będzie ciemna. Jeśli kawa mielona będzie zbyt lekko ubita, napar kawowy będzie wypływać zbyt szybko, a pianka będzie
skąpa i jasna.
4. USUNĄĆ NADMIAR KAWY z
krawędzi
uchwytu filtra
1
i założyć uchwyt na
2
urządzenie. Mocno obrócić, aby uniknąć wycieku wody.
6
5. UMIEŚCIĆ FILIŻANKĘ lub filiżanki pod wylewkami uchwytu filtra.
Zaleca się pogrzanie filiżanek przed
przygotowaniem kawy. W
tym celu można je
przemyć gorącą wodą.
6. SPRAWDZIĆ, CZY KONTROLKA OK
(jeśli jest wyłączona, poczekać na jej włączenie), a następnie nacisnąć
przycisk kawy. Kiedy wypłynęła już żądana ilość kawy, ponownie
nacisnąć ten sam przycisk. (Nie powinno się pozwalać na wypływanie
kawy przed dłużej niż 45 sekund za
jednym razem).
JEST WŁĄCZONA
7. ABY WYJĄĆ UCHWYT FILTRA, należy obrócić
uchwyt z prawej strony na lewą.
WAŻNE: Aby unikać ochlapania, nie wyjmować uchwytu filtra w tym samym czasie, gdy
nalewa się kawę.
8. ABY USUNĄĆ ZUŻYTĄ ZMIELONĄ KAWĘ, należy zablokować filtr na miejscu przy pomocy dźwigienki w rączce i wysypać
kawę obracając uchwyt filtra
do góry nogami i postukując
nim kilkukrotnie.
9. ABY WYŁĄCZYĆ EKSPRES DO KAWY,
NALEŻY wcisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
WAŻNE: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie umyć wszystkie akcesoria i wewnętrzne obwody przygotowując
co najmniej pięć kaw bez dosypywania zmielonej kawy.
PRZYGOTOWYWANIE KAWY ESPRESSO Z KAWY W SASZETKACH
1. ROZGRZAĆ URZĄDZENIE TAK, JAK TO OPISANO W ROZDZIALE “ROZGRZEWANIE EKSPRESU DO KAWY”.
Sprawdzić, czy uchwyt filtru jest włożony.
Dzięki temu kawa będzie gorętsza.
UWAGA! Stosować saszetki zgodne ze standardem ESE. O tym, że
saszetki spełniają ten standard
informuje następujące logo na
opakowaniu:
STANDARD ESE to system akceptowany przez
wiodących producentów kawy w saszetkach,
który pozwala na proste i czyste przygotowanie kawy espresso.
2. WŁOŻYĆ MAŁY FILTR (1 filiżanka
lub saszetka) do uchwytu filtra.
Sprawdzić, czy filtr jest prawidłowo włożony w szczelinkę.
3. WŁOŻYĆ SASZETKĘ, postarać się, aby znajdowała się możliwie centralnie na filtrze. Zawsze przestrzegać instrukcji na opakowaniu saszetek oraz zawsze umieszczać saszetkę prawidłowo na filtrze.
4. WŁOŻYĆ UCHWYT FILTRA DO urządzenia. Zawsze
przekręcać
uchwyt maksymalnie.
1
2
5. WYKONAĆ CZYNNOŚCI ZGODNIE Z OPISEM W punktach 5, 6 i 7 w poprzednim rozdziale.
7
PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO
1. PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO TAK, jak to opisano w poprzednich rozdziałach, lecz użyć większych filiżanek.
2. NACISNĄĆ PRZYCISK PARY i odczekać, dopóki nie zapali się kontrolka OK. Oznacza to, że bojler osiągnął idealną temperaturę do wytwarzania pary.
3. W MIĘDZYCZASIE wypełnić
zbiornik ok. 100 gramami mleka na każde przygotowywane
cappuccino. Mleko musi być w
schłodzone (w temperaturze
chłodziarki). Nie może być gorące!. Wybierając
rozmiar zbiornika, należy pamiętać, że
mleko rozszerza swoją objętość dwulub trzykrotnie.
UWAGA! ZALECA SIĘ STOSOWAĆ
SCHŁODZONE MLEKO PÓŁTŁUSTE (Z
CHŁODZIARKI).
4. UMIEŚCIĆ NACZYNIE z mlekiem pod nasadka do spieniania mleka na cappuccino.
5. ZANURZYĆ NASADKĘ w mleku na
ok. 5 mm i obrócić pokrętło
pary w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga! Nie zanurzać nasadki do
spieniania powyżej linii wskazanej przez strzałkę.
Obrócić pokrętło pary co najmniej o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Para wydostająca się z nasadki do
spieniania nadaje mleku kremowy, piankowy
wygląd. Aby uzyskać jeszcze bardziej kremową
piankę, zanurzyć nasadkę do spieniania mleka
na cappuccino i obracać powoli naczyniem od
dołu do góry.
8
6. GDY OSIĄGNIĘTA ZOSTANIE ŻĄDANA TEMPERATURA
(idealna to 60°C), przerwać dopływ
pary obracając pokrętło pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i naciskając jednocześnie
przycisk pary.
7. WLAĆ SPIENIONE MLEKO do uprzednio przygotowanych filiżanek z kawa espresso. Cappuccino
jest gotowe. Posłodzić do smaku i, według gustu, posypać wiórkami kakaowymi.
UWAGA! Aby przygotować więcej niż jedno
cappuccino, należy najpierw zaparzyć wszystkie kawy, a dopiero na końcu spienić mleko na
cappuccino.
UWAGA! Aby ponownie zaparzyć kawę po
spienieniu mleka, należy ostudzić bojler. W
przeciwnym wypadku kawa zostanie przypalona. Aby ostudzić bojler należy umieścić naczynie pod wylotem bojlera, nacisnąć przycisk
pary i pozwolić na wypłynięcie wody, dopóki nie zgaśnie kontrolka OK. Przygotować kawę
tak, jak to opisano w poprzednich rozdziałach.
WAŻNE: Po użyciu nasadkę do spieniania mleka na cappuccino należy zawsze oczyścić. Aby
oczyścić nasadkę należy:
1. UPUŚCIĆ NIECO PARY
przez kilka sekund poprzez obrócenie
pokrętła pary.
Dzięki temu
usuwa się ewentualne
resztki mleka z wylewki pary.
WAŻNE: Aby zapewnić higienę, zaleca się
wykonywanie wszystkich czynności tej procedury po każdym przyrządzeniu cappuccino, aby uniknąć pozostawania resztek mleka w
obwodzie.
3. POCIĄGNĄĆ DYSZĘ , aby wyjąć ją z
wylewki pary.
4. DOKŁADNIE PRZEMYĆ NASADKĘ DO SPIENIANIA MLEKA NA CAPPUCCINO oraz dyszę pary ciepłą wodą.
5. UPEWNIĆ SIĘ, CZY DWA WSKAZANE OTWORY nie są zablokowane. W razie konieczności oczyścić szpilką.
6. WYMIENIĆ DYSZĘ PARY wkładając
ją do wylewki pary i zdecydowanie przekręcając w kierunku góry
wylewki.
7. WŁOŻYĆ Z POWROTEM NASADKĘ do
spieniania mleka na cappuccino i obrócić w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. JEDNĄ RĘKĄ NALEŻY MOCNO
CHWYCIĆ DYSZĘ CAPPUCCINO, A DRUGĄ
odkręcić nasadkę do spieniania mleka na cappuccino obracając w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara i pociągnąć w dół.
ZAGOTOWYWANIE WODY
1. WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE naciskając
przycisk ON/OFF. Odczekać, dopóki
kontrolka OK się nie włączy.
4. ABY PRZERWAĆ STRUMIEŃ GORĄCEJ WODY, należy
zamknąć pokrętło obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ponownie nacisnąć
przycisk kawy. (Nie wolno pozwolić,
aby woda wypływała przez dłużej
niż 45 sekund za jednym razem).
2. UMIEŚCIĆ NACZYNIE pod nasadką do spieniania
mleka na cappuccino.
3. NACISNĄĆ PRZYCISK KAWY i jednocześnie obrócić
pokrętło pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Woda wypływa z nasadki do spieniania mleka na cappuccino.
9
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. PRZED CZYSZCZENIEM NALEŻY odczekać, aż urządzenie ostygnie i odłączyć je od zasilania.
2. DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NIE UŻYWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ani środków ściernych. Wystarczy
miękka, wilgotna ściereczka.
3. REGULARNIE OPRÓŻNIAĆ I MYĆ tackę ociekową i
kratkę ociekową.
4. REGULARNIE CZYŚCIĆ ZBIORNIK WODY.
WAŻNE: Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Jest to urządzenie elektryczne.
CZYSZCZENIE UCHWYTU FILTRA
PO KAŻDYCH 200 FILIŻANKACH należy oczyścić
uchwyt filtra do kawy mielonej w sposób następujący:
Wyjąć filtr ze spieniaczem.
Wyczyścić wnętrze uchwytu filtra. Nie
wolno zmywać w zmywarce.
Odkręcić nakrętkę spieniacza obracając w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Wyjąć spieniacz z naczynia
wypychając go od końca.
Wyjąc uszczelkę.
PRZEPŁUKAĆ WSZYSTKIE KOMPONENTY i dokładnie
oczyścić metalowy filtr szczotką i
gorącą wodą.
10
SPRAWDZIĆ, CZY dziurki w filtrze metalowym nie są zablokowane. W razie konieczności oczyścić szpilką.
Wymienić filtr i uszczelkę na plastikowej płaskiej przegródce. Pamiętać o włożeniu trzpienia w płaskiej
plastikowej przegródce w uszczelkę tak, jak wskazuje strzałka.
Wymienić zestaw w stalowym
zbiorniku filtra i sprawdzić, czy
trzpień jest w otworze na obudowie.
Na końcu wkręcić na nasadkę
obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Czyszczenie niezgodnie z powyższymi wskazówkami lub brak czyszczenia
powoduje utratę gwarancji.
CZYSZCZENIE WYLOTU BOJLERA
PO KAŻDYCH 300 FILIŻANKACH KAWY, należy oczyścić wylot bojlera ekspresu do kawy w sposób
następujący:
1. SPRAWDZIĆ, CZY urządzenie nie jest gorące i odłączyć je od zasilania.
3. WYCZYŚCIĆ BOJLER wilgotną ściereczką
4. DOKŁADNIE PRZEMYĆ WYLOT GORĄCĄ
WODĄ I szczotką. Sprawdzić, czy otwory nie są zablokowane. W razie konieczności oczyścić szpilką.
5. PRZEPŁUKAĆ POD BIEŻĄCĄ WODĄ, szorując przez
cały czas.
6. WKRĘCIĆ WYLOT BOJLERA Z POWROTEM NA MIEJSCE.
Czyszczenie niezgodnie z powyższymi wskazówkami lub brak czyszczenia powoduje utratę gwarancji.
2. ŚRUBOKRĘTEM okręcić śrubę mocującą filtr na
wylocie bojlera ekspresu do kawy.
ODKAMIENIANIE
ZALECA SIĘ ODKAMIENIANIE EKSPRESU DO KAWY co ok.
200 filiżanek lub maksymalnie co dwa miesiące.
MOŻNA STOSOWAĆ ŚRODKI DO ODKAMIENIANIA
EKSPRESÓW DO KAWY DOSTĘPNE NA RYNKU.
JEŚLI BRAK W SPRZEDAŻY TAKICH ŚRODKÓW, należy :
1. WLAĆ DO ZBIORNIKA WODY pół litra wody.
2. ROZPUŚCIĆ 2 łyżki (ok. 30 gramów) kwasu cytrynowego (do nabycia w aptekach)
3. WCISNĄĆ PRZYCISK WŁ./WYŁ. i odczekać, aż zapali się kontrolka OK.
4. SPRAWDZIĆ, CZY uchwyt filtra jest włożony i
umieścić naczynie pod wylotem bojlera.
5. WCISNĄĆ PRZYCISK KAWY, opróżnić zbiornik do
połowy obracając co jakiś czas pokrętło pary,
aby roztwór mógł wypływać. Zatrzymać wypływanie naciskając przycisk ponownie.
6. WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
7. POZOSTAWIĆ ROZTWÓR W ŚRODKU NA 15 minut, a
następnie ponownie włączyć urządzenie.
8. NACISNĄĆ PRZYCISK KAWY, ABY CAŁKOWICIE opróżnić zbiornik.
9. ABY USUNĄĆ RESZTKI ROZTWORU ORAZ osadu kamiennego, napełnić zbiornik wodą (bez kwasu
cytrynowego) i wstawić z powrotem na miejsce.
10. WCISNĄĆ PRZYCISK KAWY I pozwolić, aby woda
całkowicie wypłynęła ze zbiornika.
11. PRZERWAĆ wypływanie wody i powtórzyć
czynności pisane w 9, 10 i 11. Naprawa uszkodzeń ekspresu do kawy spowodowanych osadzaniem się kamienia nie jest objęta gwarancją, jeśli odkamienianie nie jest przeprowadzane regularnie, tak jak to opisano powyżej.
11
PROBLEM
EKSPRES NIE WYDAJE KAWY
K AWA ESPRESSO WYCIEKA Z
KRAWĘDZI uchwytu filtra zamiast przez jego otwory.
PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA
Brak wody w zbiorniku
Otwory w wylewce
uchwytu filtra są zablokowane.
Wylot bojlera ekspresu
jest zablokowany
Filtr jest zablokowany
Zbiornik jest włożony nieprawidłowo
ROZWIĄZANIE
Napełnić zbiornik wodą
Przeczyścić otwory w wylewce.
Oczyścić zgodnie z opi
Uchwyt filtra jest włożony Włożyć uchwyt filtra prawidłowo i maksymalnie
nieprawidłowo
przekręcić.
Uszczelka bojlera ekspre Wymienić uszczelkę bojsu straciła elastyczność
lera w serwisie
Otwory w wylewce
Przeczyścić otwory w wyuchwytu filtra są zablokolewce.
wane.
K AWA ESPRESSO JEST ZIMNA
Kontrolka OK ekspresu nie Odczekać, dopóki kontrol
była włączona, gdy wciśnięto przycisk kawy
Nie rozgrzano urządzenia
Nie podgrzano filiżanek
POMPA PRACUJE ZBYT GŁOŚNO
ka OK się nie włączy, i dopiero wtedy wcisnąć przycisk kawy.
Rozgrzać urządzenie tak,
jak to opisano w rozdziale “Rozgrzewanie ekspresu do kawy”.
Podgrzać filiżanki przemywając je gorącą wodą.
Zbiornik wody jest pusty Napełnić zbiornik
Zbiornik jest włożony nie- Włożyć zbiornik prawidprawidłowo.
12
sem w rozdziale “Czyszczenie wylotu bojlera”
Oczyścić zgodnie z opisem w rozdziale “Czyszczenie filtra”.
Włożyć zbiornik prawidłowo.
łowo.
PROBLEM
PIANKA NA KAWIE JEST ZBYT LEKKA (zbyt szybko wlano kawę z
wylewki)
PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Kawa mielona nie jest wy- Bardziej ubić kawę miestarczająco ubita
loną).
Nie ma wystarczającej ilo- Stosować większą ilość
ści kawy mielonej
kawy mielonej
Kawa mielona jest zbyt Używać wyłącznie kawę
gruba
mieloną przeznaczoną
Nieprawidłowy rodzaj
do ekspresów
mielonej kawy.
Zmienić rodzaj kawy
mielonej.
PIANKA NA KAWIE JEST ZBYT CIEM(wylewa się z wylewki zbyt
wolno)
NA
Kawa mielona jest za bardzo ubita
Wsypano za dużo kawy
mielonej
Wylot bojlera ekspresu
jest zablokowany
Filtr jest zablokowany
Kawa mielona jest zbyt
drobna
Kawa jest wilgotna lub
zbyt drobno zmielona
Nieprawidłowy rodzaj
mielonej kawy.
Mniej ubijać kawę.
Stosować mniejszą ilość
kawy mielonej
Oczyścić zgodnie z opi
PODCZAS SPIENIANIA MLEKA NA
CAPPUCCINO NIE TWORZY SIĘ PIANA
Mleko nie jest wystarczająco zimne.
Nasadka do spieniania
mleka na cappuccino jest
zabrudzona.
sem w rozdziale “Czyszczenie wylotu bojlera”
Oczyścić zgodnie z opisem w rozdziale “Czyszczenie filtra”.
Używać wyłącznie kawę
mieloną przeznaczoną do
ekspresów
Używać wyłącznie kawę
mieloną przeznaczoną do
ekspresów Sprawdzić, czy
nie jest wilgotna
Zmienić rodzaj kawy mielonej.
Zawsze stosować półtłu
ste schłodzone mleko z
chłodziarki.
Dokładnie przeczyścić otwory w nasadce do spieniania mleka
na cappuccino, a w
szczególności te wskazane strzałką.
13
14
15
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK
KONTAKTUJĄC SIĘ Z SERWISEM należy zawsze podawać numer seryjny i model urządzenia (patrz
tabliczka serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.
JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY, należy go wymienić na nowy - oryginalny,
dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może
być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.
NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ
WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANEGO TECHNI -
KA . Wykonywanie jakichkolwiek napraw, bądź czynności
serwisowych przez osobę nieprzeszkoloną, wiążących się
ze zdejmowaniem wszelkich
osłon zabezpieczających jest
niebezpieczne.
ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.
OCHRONA ŚRODOWISKA
PUDEŁKO OPAKOWANIA nadaje się w
pełni na surowce wtórne i zostało oznaczone specjalnym
symbolem. Utylizację produktu należy przeprowadzać
zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały opakowaniowe, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, polistyren, itp.), należy trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
NINIEJSZE URZĄDZENIE posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na
środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji
urządzenia.
SYMBOL umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. W celu
jego złomowania, urządzenie
należy zdać w odpowiednim
punkcie utylizacji odpadów
w celu recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
URZĄDZENIE należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów.
Bardziej szczegółowe informacje na temat
utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie
utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym
produkt został zakupiony.
Przed złomowaniem należy odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne
podłączenie urządzenia do sieci.
NAPIĘCIE ZASILANIA
220 - 230 V/50 HZ
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY
1100 W
BEZPIECZNIK
10 A
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X G Ł.)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 8 1 3
16
PL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement