IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
INŠTALÁCIA
MONTÁŽ SPOTREBIČA
PRI INŠTALÁCII SPOTREBIČA postupujte podľa osobitne dodávaných pokynov na montáž.
PRED PRIPOJENÍM
SKONTROLUJTE, ČI NAPÄTIE na typovom štítku
zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.
SKONTROLUJTE, ČI SPOTREBIČ NIE JE POŠKODENÝ.
TENTO SPOTREBIČ BOL NAVRHNUTÝ na
činnosť v prostredí s teplotou
nad bodom mrznutia vody (0°C).
Ak dovolíte, aby v ňom zamrzla
zvyšková voda, spotrebič by sa
mohol poškodiť.
TENTO SPOTREBIČ NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI, ak
je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak kávovar nepracuje správne, ak je
poškodený alebo ak spadol. Napájací kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
Nepribližujte sa s napájacím káblom k
horúcim povrchom. Zabránite tak možnosti úrazu elektrickým napätím, požiaru
alebo vzniku iných nebezpečenstiev.
PO PRIPOJENÍ
UZEMNENIE TOHTO SPOTREBIČA je podľa noriem STN povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť
za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov.
2
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE
NEZOHRIEVAJTE, ANI NEPOUŽÍVAJTE V KÁVOVARE, ani v jeho blízkosti horľavé kvapaliny.
Spaliny môžu spôsobiť nebezpečie požiaru alebo výbuchu.
SPOTREBIČ NENECHÁVAJTE BEZ DOZORU
NEPOUŽÍVAJTE v spotrebiči žieravé chemikálie, ani výpary. Tento typ spotrebiča bol osobitne vyvinutý na zohrievanie
vody. Nebol skonštruovaný na priemyselné, ani laboratórne použitie.
DETI MÔŽU spotrebič používať iba pod dozorom dospelej osoby a po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča.
Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri jeho nesprávnom používaní.
Spotrebič nie je určený, aby ho používali deti alebo postihnuté osoby bez dozoru. Nenechajte deti bez dozoru, aby ste sa
ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
Deti môžu spotrebič používať iba pod dozorom dospelej osoby, pretože sa v ňom
dosahujú vysoké teploty.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SPOTREBIČ JE URČENÝ IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI!
POUŽÍVAJTE CHŇAPKY ALEBO RUKAVICE, keď sa
dotýkate horúcich častí, predídete tak
popáleninám.
TENTO SPOTREBIČ BOL NAVRHNUTÝ NA PRÍPRAVU KÁVY
alebo horúcich nápojov. Dávajte pozor, aby ste
sa neobarili vodou alebo parou pri jeho nesprávnom používaní.
3
PRÍSLUŠENSTVO A DIELY




















OVLÁDACÍ PANEL
GOMBÍK NA PARU
ZÁSOBNÍK NA VODU
PRÍVODNÝ ELEKTRICKÝ KÁBEL
RÚRKA NA PARU/HORÚCU VODU
SITKO ODKVAPKÁVAČA
NÁDOBKA ODKVAPKÁVAČA
ZARIADENIE NA CAPPUCCINO
DÝZA
VÝSTUP Z OHRIEVAČA
NATLÁČADLO
DRŽIAK FILTRA
 VEĽKÝ DVOJŠÁLKOVÝ FILTER
MALÝ FILTER NA JEDNU KÁVU ALEBO KAPSULU
4
TLAČIDLO NA NASTAVENIE PARY
TLAČIDLO NA KÁVU/HORÚCU VODU
TLAČIDLO VYPÍNAČA
KONTROLKA ZAPNUTIA
 KONTROLKA OK TEPLOTY (KÁVY
ALEBO HORÚCEJ VODY)

KONTROLKA PARY
NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU
VYBERTE ZÁSOBNÍK potiahnutím von (smerom
vpred).
SPOTREBIČ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BEZ VODY V ZÁa nikdy nezabudnite doplniť ho
vodou, keď hladina klesne na niekoľko centimetrov od dna.
SOBNÍKU
NAPLŇTE HO čerstvou čistou vodou, pričom dávajte pozor, aby ste nepresiahli úroveň značky MAX. Zásobník vložte späť.
PREDOHREV KÁVOVEJ JEDNOTKY
ABY STE MOHLI PRIPRAVIŤ PRESO KÁVU pri správnej teplote, kávovar musí byť vopred ohriaty.
Stlačte tlačidlo vypínača aspoň 15
až 30 minút pred prípravou kávy,
pričom skontrolujte, či je na spotrebiči namontovaný držiak filtra
(skontrolujte, či je zatvorený gombík pary).
PRI MONTÁŽI DRŽIAKA FILTRA ho umiestnite pod
vývod ohrievača s rukoväťou smerom vľavo, za1
tlačte ho
hore a súčas2
ne otočte rukoväť
pevne smerom vpravo.
V INOM PRÍPADE môžete kávovar predohriať rýchlejšie nasledujúcim spôsobom:
1. ZAPNITE SPOTREBIČ stlačením vypínača
A NAMONTUJTE DRŽIAK FILTRA BEZ MLETEJ KÁVY.
2. POD DRŽIAK FILTRA POLOŽTE ŠÁLKU. Použite tú istú
šalku ako pri príprave kávy, aby sa predhriala.
3. POČKAJTE, KÝM SA ROZSVIETI KONTROLKA OK, hneď
potom stlačte gombík na kávu. Nechajte tiecť
vodu, kým kontrolka OK nezhasne, potom výdaj prerušte
opätovným stlačením tlačidla kávy.
4. VYPRÁZDNITE ŠÁLKU. Počkajte,
kým sa opäť rozsvieti kontrolka OK,
potom operáciu zopakujte. (Je normálne, že pri vybratí držiaka filtra
unikne malý obláčik pary).
POČKAJTE POL HODINY, potom pripravte kávu podľa popisu v nasledujúcej časti.
5
AKO PRIPRAVIŤ PRESO KÁVU POUŽITÍM DRŽIAKA FILTRA NA MLETÚ KÁVU
1. PO PREDOHRIATÍ spotrebiča podľa horepopísaného postupu vložte filter na mletú
kávu do držiaka, pričom dávajte pozor, aby výstupok správne zapadol
do štrbiny. Na prípravu jednej
kávy použite malý filter, na
dve šálky kávy veľký filter.
2. PRI PRÍPAVE JEDNEJ KÁVY nadávkujte jednu odmerku (približne 7 g) mletej kávy do
filtra. Pri príprave dvoch šálok nadávkujte dve mierne naplnené odmerky (približne 6+6
g) mletej kávy do filtra. Filter
naplňte po troške, aby sa káva nepresypala.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pri správnej príprave, pred naplnením filtra ho očistite od zvyškov mletej kávy z predchádzajúcej prípravy.
3. MLETÚ KÁVU NASYPTE rovnomerne a mierne
utlačte natláčadlom
POZNÁMKA:
Správne utlačenie mletej kávy
je základným
predpokladom na dosiahnutie dobrej preso kávy. Ak kávu utlačíte príliš, káva
bude vytekať pomaly a pena bude tmavá. Ak
kávu utlačíte iba mierne, káva bude vytekať
rýchlo, peny bude málo a bude svetlá.
4. ODSTRÁŇTE
VŠETKY ZVYŠKY
KÁVY z okraja držiaka filtra a
1
namontujte držiak fil2
tra na spotrebič. Pevne
pootočte, aby ste predišli úniku vody.
6
5. POLOŽTE ŠÁLKU alebo šálky pod ústie držiaka
filtra.
Odporúčame
vám šálky pred
prípravou kávy
ohriať vypláchnutím horúcou vodou.
6. SKONTROLUJTE, ČI SVIETI KONTROLKA OK (ak je vypnutá, počkajte, kým sa zapne), potom
stlačte tlačidlo kávy. Keď vytieklo požadované množstvo
kávy, stlačte toto tlačidlo ešte raz.
(Nenechajte vytekať kávu naraz dlhšie ako 45 sekúnd).
7. ABY STE VYBRALI DRŽIAK FILTRA, otočte rukoväť
sprava vľavo.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: aby ste predišli
únikom, držiak filtra nevyberajte, kým spotrebič vydáva kávu.
8. ABY STE ODSTRÁNILI POUŽITÚ MLETÚ KÁVU, zablokujte filter na mieste použitím páčky
zabudovanej v rukoväti a kávu odstráňte otočením držiaka filtra hore dnom a poklepaním.
9. ABY STE SPOTREBIČ VYPLI, stlačte tlačidlo vypínača.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: pri prvom použití spotrebiča musíte premyť všetky diely príslušenstva a
vnútorné okruhy tak, že pripravíte aspoň päť káv naprázdno, bez použitia mletej kávy.
AKO PRIPRAVIŤ PRESO KÁVU POUŽITÍM KAPSÚL
1. SPOTREBIČ PREDOHREJTE AKO JE POPÍSANÉ v časti “PREDOHREV KÁVOVEJ JEDNOTKY”, pričom
skontrolujte, či je namontovaný držiak filtra.
Káva bude teplejšia.
POZNÁMKA: Používajte kapsule,
ktoré vyhovujú normám ESE, ako
je uvedené na obale s nasledujúcim logom:
NORMA ESE je systém, ktorý uplatňujú vedúci výrobcovia kapsúl a ktorý umožňuje jednoduchú a čistú prípavu preso kávy.
2. VLOŽTE MALÝ FILTER (1 šálka alebo
kapsula) do držiaka filtra, pričom
skontrolujte, či je výstupok správne umiestnený v štrbine.
3. VLOŽTE KAPSULU, uložte ju podľa možnosti do stredu filtra. Vždy dodržiavajte pokyny na obale kapsúl, iba tak vložíte
kapsulu do filtra správne.
4. NAMONTUJTE DRŽIAK FILTRA do spotrebiča. Vždy
otočte až nadoraz.
1
2
5. POSTUPUJTE AKO v bodoch 5, 6 a 7 v predchádzajúcich odstavcoch.
7
AKO PRIPRAVIŤ CAPPUCCINO
1. PRIPRAVTE PRESO KÁVY podľa popisu v predchádzajúcich odsekoch, pričom použite dostatočne veľké šálky.
2. STLAČTE TLAČIDLO PARY a počkajte,
kým sa rozsvieti kontrolka OK. Znamená to, že ohrievač dosiahol ideálnu teplotu na prípravu pary.
3. MEDZITÝM vlejte do nádoby približne 100 gramov mlieka pre
každé pripravované cappuccino. Mlieko musí mať teplotu z chladničky (nie teplé!). Pri
výbere veľkosti nádoby nezabudnite, že mlieko zdvojnásobí až strojnásobí
svoj objem.
POZNÁMKA: ODPORÚČAME VÁM POUŽÍVAŤ ODSTREDENÉ MLIEKO Z CHLADNIČKY.
4. NÁDOBU s mliekom umiestnite pod
zariadenie na prípravu cappuccina.
5. PONORTE ZARIADENIE NA PRÍPRAVU
CAPPUCCINA do mlieka do hĺbky
približne 5 mm a otočte gombík pary smerom vľavo, pričom
dávajte pozor, aby sa neponorila ryska na zariadení (označená šípkou).
Gombík pary otočte aspoň o pol otáčky vľavo.
Zo zariadenia bude vychádzať para, pričom sa
mlieko napení. Aby ste dosiahli silnejšiu penu,
ponorte napeňovač do mlieka a pomaly pohybujte nádobou zdola hore.
8
6. PO DOSIAHNUTÍ ŽELANEJ TEPLOTY (ideálna je 60°C), prerušte výdaj pary
otočením gombíka pary smerom
vpravo a súčasným stlačením tlačidla pary.
7. NAPENENÉ MLIEKO NALEJTE do šálok s vopred pripravenou preso kávou. Cappuccino je hotové.
Oslaďte podľa chuti a podľa želania poprášte
kakaovým práškom.
POZNÁMKA: Pri príprave viac ako jedného cappuccina pripravte najprv kávy a potom napeňte mlieko pre všetky šálky cappuccina.
POZNÁMKA: ak po napenení mlieka budete znovu pripravovať kávu, najprv ochlaďte ohrievač, pretože ináč bude mať káva spálenú chuť.
Na jeho ochladenie ho umiestnite pod výstup ohrievača, stlačte tlačidlo pary a vypusťte vodu, kým nezhasne kontrolka OK. Pripravte kávu podľa popisu v predchádzajúcich odsekoch.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: po použití napeňovač mlieka vždy očistite. Postupujte nasledovne:
1. VYPUSŤTE TROCHU PARY počas niekoľkých sekúnd
otočením
gombíka pary.
Tým sa
odstránia zvyšky mlieka, ktoré mohli
ostať v ústí napeňovača.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Aby
bola zaručená hygiena, odporúčame vám vykonať tento postup po každej príprave cappuccina, aby ste predišli usadeninám v mliečnych okruhoch.
3. VYBERTE DÝZU z napeňovacej rúrky
potiahnutím dolu.
4. ZARIADENIE NA CAPPUCCINO a napeňovaciu dýzu starostlivo prepláchnite teplou vodou.
5. SKONTROLUJTE, či nie sú upchaté
dva zobrazené otvory. Podľa potreby ich vyčistite ihlou.
6. NAMONTUJTE SPÄŤ NAPAROVACIU
DÝZU vsunutím do naparovacej
rúrky a pevným zatočením smerom k hornej časti rúrky.
7. NAMONTUJTE SPÄŤ ZARIADENIE NA
CAPPUCCINO vsunutím a zatočením smerom vľavo.
2. JEDNOU RUKOU PEVNE PRIDRŽTE
a druhou
odskrutkujte samotný napeňovač otočením smerom vpravo
a vysunutím smerom dolu.
RÚRKU NA CAPPUCCINO
PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY
1. ZAPNITE SPOTREBIČ stlačením vypínača. Počkajte, kým sa rozsvieti
kontrolka OK.
4. ABY STE VÝDAJ HORÚCEJ VODY PRERUŠILI, zatvorte gombík pary otočením smerom
vpravo a stlačte ešte raz tlačidlo
kávy. (Nemali by ste nechať vypúšťať horúcu vodu naraz dlhšie ako
45 sekúnd).
2. UMIESTNITE VHODNÚ NÁDOBU pod zariadenie na
prípravu cappuccina.
3. STLAČTE TLAČIDLO NA KÁVU a súčasne otočte
gombík pary smerom vľavo. Zo zariadenia na cappuccino začne vytekať voda;
9
ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. PRED AKÝMKOĽVEK ÚKONOM ČISTENIA nechajte
spotrebič vychladnúť a odpojte ho od elektrickej siete.
2. NA ČISTENIE SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE
ROZPÚŠŤADLÁ, ANI ABRAZÍVNE čistiace prostriedky.
Postačí mäkká, vlhká handrička.
3. VYPRÁZDŇUJTE A UMÝVAJTE nádobku na odkvapkávanie a sitko pomerne často.
4. PRAVIDELNE ČISTITE zásobník na vodu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Spotrebič nikdy
neponárajte do vody. Je to elektrický spotrebič.
ČISTENIE DRŽIAKA FILTRA
PO PRÍPRAVE KAŽDÝCH PRIBLIŽNE 200 KÁV vyčistite
držiak filra na mletú kávu podľa nasledujúceho postupu:
Vyberte filter s napeňovačom.
Vyčistite vnútro držiaka filtra. Nikdy ho
neumývajte v umývačke riadu.
Odskrutkujte viečko napeňovača otočením smerom
vľavo.
Vyberte napeňovač z nádobky zatlačením na koniec viečka.
Vyberte sitko.
DIELCE OPLÁCHNITE a kovový filter poriadne vydrhnite kefkou
v horúcej vode.
SKONTROLUJTE, či dierky kovového filtra nie sú
upchaté. Podľa potreby ich vyčistite ihlou.
10
Filter a sitko vložte späť do plasto
vého dielu. Skontrolujte, či sa výstupok na plastovom diele zasunul do otvoru v sitku, ako ukazuje
šípka.
Namontujte späť diely nerezového filtra, pričom dávajte pozor, či
výstupok zapadol do otvoru v držiaku.
Nakoniec zaskrutkujte vieč-
ko otočením smerom vpravo. Nesprávny postup pri čistení bude znamenať stratu
záruky.
ČISTENIE VÝSTUPNÉHO OTVORU OHRIEVAČA
PO PRÍPRAVE PRIBLIŽNE KAŽDÝCH 300 KÁV musíte vyčistiť výstup ohrievača nasledujúcim spôsobom:
1. SKONTROLUJTE, či
spotrebič nie je horúci a či je odpojený od
elektrickej siete.
3. OHRIEVAČ OČISTITE vlhkou handričkou
4. VÝSTUP STAROSTLIVO OČISTITE v horúcej vode použitím kefky. Skontrolujte, či nie sú upchaté otvory. Podľa potreby ich vyčistite ihlou.
5. OPLÁCHNITE POD TEČÚCOU VODOU, celú dobu ho
drhnite.
6. OHRIEVAČ NASKRUTKUJTE SPÄŤ. Nesprávny postup pri čistení bude znamenať stratu záruky.
2. POUŽITÍM SKRUTKOVAČA odskrutkujte skrutku
držiacu výstupný filter na preso ohrievači.
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
ODPORÚČAME VÁM ODSTRAŇOVAŤ VODNÝ KAMEŇ z kávovaru po príprave každých približne 200 káv
alebo maximálne každé dva mesiace.
MALI BY STE POUŽÍVAŤ PROSTRIEDKY, KTORÉ DOSTAŤ NA
TRHU, ŠPECIÁLNE URČENÉ NA ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO
KAMEŇA Z PRESO KÁVOVAROV.
AK TAKÉHO VÝROBKY NEDOSTAŤ, postupujte nasledujúcim spôsobom.
1. DO ZÁSOBNÍKA NALEJTE pol litra vody.
2. ROZPUSŤTE 2 lyžice (približne 30 gramov) kyseliny citrónovej (dostať v drogérii alebo v lekárni)
3. STLAČTE TLAČIDLO VYPÍNAČA a počkajte, kým sa
rozsvieti kontrolka OK.
4. SKONTROLUJTE, či nie je namontovaný držiak
filtra a pod výstup ohrievača položte nádobku.
5. STLAČTE TLAČIDLO KÁVY, zásobník spolovice vyprázdnite pootočením gombíka pary, aby sa
vypustilo vždy trošku roztoku. Výdaj zastavte
opätovným stlačením tlačidla.
6. VYPNITE SPOTREBIČ.
7. NECHAJTE ROZTOK PÔSOBIŤ 15 minút, potom
spotrebič znovu zapnite.
8. STLAČTE TLAČIDLO KÁVY, aby sa zásobník úplne
vyprázdnil.
9. ABY STE ODSTRÁNILI ZVYŠKY roztoku a vodného kameňa, zásobník dobre opláchnite čistou
vodou (bez kyseliny citrónovej) a vložte ho na
miesto.
10. STLAČTE TLAČIDLO KÁVY a vypúšťajte vodu,
kým sa zásobník úplne nevyprázdni
11. PRERUŠTE vypúšťanie vody a zopakujte ešte
raz kroky 9, 10 a 11. Na opravu poškodenia kávovaru zapríčineného vodným kameňom sa
nevzťahuje záruka, ak úkony neboli vykonané
podľa horeuvedeného popisu.
11
PROBLÉM
NEVYDÁVA SA PRESO KÁVA
MOŽNÁ PRÍČINA
V zásobníku nie je voda
Otvory v držiaku filtra sú
upchaté.
Je zablokovaný výstup
preso ohrievača
Je upchatý filter
Zásobník nie je vložený
správne
PRESO KÁVA KVAPKÁ z okrajov držiaka, nie zo správnych otvorov.
PRESO KÁVA JE STUDENÁ
ČERPADLO JE MIMORIADNE HLUČNÉ
Naplňte zásobník vodou
Vyčistite otvory.
Vyčistite podľa popisu v
kapitole “Čistenie výstupného otvoru ohrievača”
Vyčistite podľa popisu v
časti “čistenie filtra”.
Zásobník vložte správnym
spôsobom.
Držiak filtra nie je umiest- Držiak filtra namontujte
správne a pevne ho zatočnený správne
te nadoraz.
Sitko preso ohrievača
Treba dať vymeniť sitko v
stratilo pružnosť
servisnom stredisku
Otvory v držiaku filtra sú
Vyčistite upchaté otvory.
upchaté
Pri stlačení tlačidla kávy
Pred stlačením tlačid-
ešte nesvietila kontrolka ON
Nebol vykonaný predohrev
Šálky neboli vopred ohriate
Zásobník na vodu je
prázdny
Zásobník nie je vložený
správne.
12
RIEŠENIE
la kávy počkajte, kým sa
rozsvieti kontrolka ON.
Predohrejte podľa postupu v odseku “Predohrev
spotrebiča”.
Šálky predohrejte vypláchnutím horúcou vodou.
Naplňte zásobník
Vložte zásobník správne.
PROBLÉM
PENA NA KÁVE JE VEĽMI SVETLÁ
(káva vyteká príliš rýchlo)
Mletá káva nebola dostatočne utlačená
Nepoužili ste dostatočné
množstvo mletej kávy
Káva je zomletá veľmi nahrubo
Nesprávny druh mletej
Mletú kávu dobre zatlačte).
Použite väčšie množstvo
mletej kávy
Používajte výhradne
Mletá káva je príliš natlačená
Použili ste príliš veľa mletej kávy
Výstup preso ohrievača je
zablokovaný
Filter je zablokovaný
Mletá káva je zomletá príliš jemne
Káva je vlhká alebo príliš
jemne zomletá
Nesprávny druh mletej
Kávu nenatláčajte príliš
pevne.
Použite menšie množstvo
mletej kávy
Vyčistite podľa popisu v
kávy.
PENA NA KÁVE JE VEĽMI TMAVÁ
(káva vyteká príliš pomaly)
RIEŠENIE
MOŽNÁ PRÍČINA
kávy.
PRI PRÍPRAVE CAPPUCCINA SA NA
MLIEKU NETVORÍ PENA
mletú kávu určenú pre
preso kávovary
Použite iný druh mletej kávy.
kapitole “Čistenie výstupu
preso ohrievača”
Vyčistite podľa popisu v
časti “Čistenie držiaka filtra”.
Používajte výhradne mletú kávu určenú pre preso
kávovary
Používajte výhradne mletú kávu určenú pre preso
kávovary. Skontrolujte, či
nie je vlhká
Použite iný druh mletej
kávy.
Mlieko nie je dostatočne Vždy používajte polotučstudené.
né mlieko s teplotou z
Zariadenie na cappuccino
chladničky.
je špinavé.
Starostlivo vyčistite otvory v zariadení na cappuccino, hlavne
otvory označené šípkami.
13
14
15
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
SERVIS MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA
SERVISNEJ SLUŽBE vždy nahláste výrobné číslo a
typ spotrebiča (pozri servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.
KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ TECH -
NIK. Ak sa pri oprave demontuje
akýkoľvek ochranný kryt, je nebezpečné zveriť opravu inému
ako zaškolenému servisnému
technikovi.
NEDEMONTUJTE ŽIADNY KRYT.
POŠKODENÝ PRÍVODNÝ KÁBEL SA MUSÍ VYMENIŤ
za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva
naša servisná organizácia. Prívodný kábel môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
CELÝ OBAL sa môže recyklovať, ako
to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly
(plastové vrecia, polystyrén a
pod.) predstavujúce potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.
TENTO SPOTREBIČ je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzat’ potenciálnym negatívnym dopadom
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by sa v inom prípade mohli vyskytnút’ pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
SYMBOL na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s
týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzat’ ako s domovým odpadom. Naopak, treba
ho odovzdat’ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.
LIKVIDÁCIA musí byt’ vykonaná v súlade s predpismi
na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných
surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok
kúpili.
Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do
siete.
PRIVÁDZANÉ NAPÄTIE
220 - 230 V/50 HZ
MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON
1100 W
POISTKA
10 A
VONKAJŠIE ROZMERY (VXŠXH)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 9 8 3
16
SK

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement