Whirlpool | WIC 3T123 PFE | Health and safety | Whirlpool WIC 3T123 PFE Health and safety

Sicherheitshinweise und Installationsanleitung
Guía de salud y seguridad e instalación
Terveys & Turvallisuus sekä Asennusopas
Helse & Sikkerhet, og Installasjonsveiledning
Guia de Saúde, Segurança e Instalação
Hälsa & Säkerhet och Installationsanvisningar
DA DANSK
Sundheds- og sikkerhedsvejledning.................................................................................................. 3
Monteringsvejledning...................................................................................................................... 21
ES ESPAÑOL
Guía de Salud y Seguridad ............................................................................................................... 6
Guía de instalación ......................................................................................................................... 21
FI
SUOMI
Terveys- ja turvallisuusasioiden opas .......................................................................................... 9
Asennusohjeet ............................................................................................................................... 21
NO NORSK
Helse og Sikkerhetsveiledning .................................................................................................... 12
Installasjonsveiledning ................................................................................................................ 21
PT PORTUGUÊS
Guia de Saúde e Segurança ............................................................................................................. 15
Guia de Instalação ........................................................................................................................... 21
SV SVENSKA
Hälsa och säkerhet ............................................................................................................................ 18
Installationsanvisningar .................................................................................................................... 21
2
DA
SIKKERHEDSANVISNINGER
VIGTIGT AT LÆSE OG
OVERHOLDE
Læs følgende sikkerhedsregler
med omhu, før apparatet tages
i brug.
Opbevar dem på et let
tilgængeligt sted til eventuel
senere brug.
Disse anvisninger og selve
apparatet er forsynet med
vigtige oplysninger om
sikkerhed, der altid skal
overholdes.
Fabrikanten frasiger sig ethvert
ansvar for tilsidesættelse af
disse sikkerhedsregler, for
uhensigtsmæssig brug af
apparatet eller forkerte
betjeningsindstillinger.
SIKKERHEDSADVARSLER
Små børn (0-3 år) og børn i
alderen 3-8 år skal holdes borte
fra apparatet, medmindre de er
under konstant opsyn.
Apparatet kan bruges af børn
på 8 år og derover, og personer
med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller med manglende erfaring
og viden, hvis disse er under
opsyn eller er oplært i brugen af
apparatet på en sikker måde og,
hvis de forstår de involverede
farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke
udføres af børn uden opsyn.
TILLADT BRUG
FORSIGTIG: Apparatet er ikke
beregnet til at blive startet ved
hjælp af en ekstern timer eller
separat fjernbetjening.
Dette apparat er udelukkende
til brug i hjemmet, ikke til
erhvervsmæssig brug.
Apparatet må ikke anvendes
udendørs.
Opbevar aldrig
eksplosionsfarlige eller
brandbare stoffer, så som
aerosoldåser, og anbring eller
benyt aldrig benzin eller andre
brandbare materialer i eller i
apparatets nærhed: Der er
risiko for brand, hvis ovnen
bliver tændt ved et uheld.
Dette produkt er beregnet til
husholdningsbrug og lignende,
så som:
• i køkkenet på
arbejdspladser, kontorer og/
eller forretninger
• på landbrugsejendomme;
• af kunder på hoteller,
moteller og andre
beboelsesomgivelser;
• på Bed & Breakfast-værelser.
Apparatet må kun anvendes til
vask af service i
overensstemmelse med
anvisningerne i denne
vejledning.
Vandforsyningshanen skal
lukkes og stikket skal tages ud
af stikkontakten efter hver
cyklus og før apparatet
rengøres eller vedligeholdes.
Dette gælder også i tilfælde af
en fejlfunktion.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af
apparatet skal foretages af to
eller flere personer. Anvend
altid beskyttelseshandsker
under udpakning og
installation af apparatet.
Installation og reparationer skal
udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til
fabrikantens anvisninger og de
gældende, lokale
bestemmelser. Reparér eller
udskift ingen af apparatets
dele, medmindre det kræves
specifikt i brugervejledningen.
Børn bør ikke udføre
installationshandlinger. Børn
skal derfor holdes væk under
installationen. Hold
emballagen (plastikposer, dele
af polystyren, etc.) udenfor
børns rækkevidde under og
efter installationen.
Kontrollér, at apparatet ikke er
blevet beskadiget under
transporten. Kontakt
forhandleren eller
serviceafdelingen, hvis der er
problemer.
Tag stikket ud af stikkontakten
før, der udføres enhver form for
installationsindgreb.
Under opstillingen kontrolleres
det, at apparatet ikke
beskadiger elkablet.
Aktiver kun apparatet, når
installationen er fuldendt.
Tilslutningen til
vandforsyningen skal udføres af
en autoriseret servicetekniker i
henhold til producentens
anvisninger og under
overholdelse af gældende
sikkerhedsforskrifter.
Apparatet skal sluttes til
vandforsyningen med et nyt
sæt slanger. Der må ikke
anvendes gamle slanger.
Alle slanger skal forbindes
sikkert, så de ikke kan gå løs
under drift.
Gældende regler fra det lokale
vandvæsen skal overholdes.
Vandtilførselstryk:
0,05 - 1,0 MPa.
Temperaturen på vandet i
indløb afhænger af
opvaskemaskinens model. Hvis
den installerede indløbsslange
er mærket med "25°C max", må
vandtemperaturen højst være
3
25°C. Alle andre modeller
tillader en
maksimumtemperatur på 60 °C.
Skær ikke slangerne over, og
hvis maskinen er forsynet med
et aquastopsystem, må
plastdåsen for tilslutning til
vand ikke sænkes ned i vandet.
Hvis slangerne ikke er lange
nok, bedes man henvende sig
til forhandleren.
Sørg for, at tilløbs- og
afløbsslangerne ikke er bøjede
eller klemte. Kontrollér, at
tilførsels- og afløbsslangerne er
tætte, inden første gangs brug.
Under brug bør adgangen til
bagvæggen være begrænset
på en bæredygtig måde, som
f.eks. ved at skubbe enheden
hen til væggen eller skabe.
Kontrollér, at alle fire fødder
står stabilt og sikkert på gulvet,
og regulér dem efter behov.
Sørg desuden for, at apparatet
er i vater ved hjælp af et
vaterpas.
Hvis apparatet installeres
yderst i et modulkøkken, så den
ene side af maskinen er
ubeskyttet, skal området ved
hængslerne tildækkes for at
undgå risiko for klemning.
På opvaskemaskiner med
ventilationsåbninger ved
bunden må åbningerne ikke
dækkes til med et tæppe.
ADVARSLER OM
ELEKTRICITET
For at opfylde de gældende
sikkerhedsdirektiver for
installation skal der anvendes
en flerpolet kontakt med en
afstand på mindst 3 mm, og
apparatet skal være
jordforbundet.
Udskift et beskadiget
strømkabel med et tilsvarende
kabel. Strømkablet må kun
udskiftes af en autoriseret el4
installatør i henhold til
producentens anvisninger og
den gældende lovgivning.
Henvend dig til autoriserede
servicecentre. Man kontakte en
autoriseret installatør, hvis det
faste stik ikke passer til din
stikkontakt.
Strømforsyningskablet skal
være tilstrækkelig langt til, at
det er muligt at slutte det
indbyggede apparat til
strømforsyningen. Træk ikke
strømforsyningskablet ud.
Brug ikke forlængerledninger,
multistikdåser eller adaptere.
Anvend ikke dette apparat, hvis
netledningen eller stikproppen
er beskadiget, hvis det ikke
fungerer korrekt, eller hvis det
er beskadiget, eller har været
tabt på gulvet. Hold
strømkablet væk fra varme
overflader. Efter endt
installation må der ikke være
direkte adgang til de elektriske
dele. Rør ikke ved apparatet
med våde kropsdele, og brug
det ikke med bare fødder.
KORREKT BRUG
Vandet i opvaskemaskinen er
ikke drikkeligt.
Det maksimale antal kuverter er
anført på produktarket.
Lågen bør aldrig efterlades i
den åbne position, da dette kan
medføre en fare for tipning.
Den åbne låge kan kun bære
vægten af den udtrukne kurv
inklusive service.
Brug ikke den åbne låge som
støtte, og undlad at sidde eller
stå op på den.
Anvend kun opvaske- og
afspændingsmidler, som er
beregnet til en automatisk
opvaskemaskine.
ADVARSEL: Midlerne til
opvaskemaskiner er meget
alkaliske. De kan være meget
farlige, hvis de indtages. Undgå
berøring med huden og øjnene
og hold børn væk fra
opvaskemaskinen, når lågen
står åben.
Kontrollér, at sæberummet er
tomt ved vaskecyklussens
afslutning.
Opbevar opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt
uden for børns rækkevidde.
ADVARSEL: Knive og andre
skarpe dele skal anbringes i
kurven med spidsen nedad
eller anbringes vandret.
Vandforsyningshanen skal
lukkes og stikket skal tages ud
af stikkontakten efter hvert
program og før
opvaskemaskinen rengøres
eller vedligeholdes.
Dette gælder også i tilfælde af
en fejlfunktion.
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
Anvend aldrig damprensere.
Brug beskyttelseshandsker til
rengøring og vedligeholdelse.
Tag stikket ud af stikkontakten
før, der udføres enhver form for
vedligeholdelsesindgreb.
DA
OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN
BORTSKAFFELSE AF
EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges
100% og er mærket med
genbrugssymbolet :
Emballagen skal derfor
bortskaffes i overensstemmelse
med gældende, lokale regler for
affaldshåndtering.
BORTSKAFFELSE AF
HUSHOLDNINGSAPPARATER
Gør apparatet ubrugeligt ved at
klippe strømkablet af og fjerne
lågerne og hylderne (om
forudsete), så børn ikke kan
gemme sig i apparatet.
Apparatet er fremstillet af
materialer, der kan genbruges
.Det skal skrottes i henhold
til gældende lokale miljøregler
for bortskaffelse af affald.
Indhent yderligere oplysninger
om behandling, genvinding og
genbrug af elektriske
husholdningsapparater hos de
lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller
forretningen, hvor apparatet er
købt.
Dette apparat er mærket i
overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2012/19/
EF, om affald af elektronisk og
elektrisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre at dette produkt
bliver bortskaffet korrekt,
hjælper man med til at
forhindre potentielle, negative
konsekvenser for miljøet og
folkesundheden, der kunne
opstå gennem
uhensigtsmæssig håndtering af
dette produkt.
Symbolet
på produktet
eller den ledsagende
dokumentation angiver, at
dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste
opsamlingscenter for genbrug
af elektrisk og elektronisk
udstyr.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette apparat er designet,
fremstillet og markedsført
i overensstemmelse med
følgende EF-direktiver: LVD
2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
og RoHS 2011/65/EU.
Dette apparat er designet,
fremstillet og markedsført i
overensstemmelse med
kravene til miljøvenligt design
og energimærkning i følgende
EF-direktiver: 2009/125/EF og
2010/30/EU.
5
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ES IMPORTANTE QUE LEA Y
SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES
Antes de usar el aparato, lea
atentamente estas
instrucciones de seguridad.
Guarde las instrucciones para
poderlas consultar en el futuro.
Este manual y el propio aparato
contienen advertencias de
seguridad que se deben leer y
seguir en todo momento.
El fabricante declina cualquier
responsabilidad derivada del
incumplimiento de estas
instrucciones de seguridad, del
uso indebido del aparato o del
ajuste incorrecto de los
mandos.
ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD
Los niños menores de 8 años
deben mantenerse alejados del
aparato, a menos que estén
bajo vigilancia constante. Tanto
los niños a partir de 8 años
como las personas cuyas
capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén disminuidas o
que carezcan de la experiencia
y conocimientos necesarios
podrán utilizar este aparato
únicamente bajo supervisión o
si reciben las instrucciones
necesarias para utilizarlo de
forma segura y comprenden los
riesgos a los que se exponen.
Los niños no deberán jugar con
el aparato. Los niños no
deberán realizar tareas de
limpieza ni de mantenimiento
sin supervisión.
USO PERMITIDO
ATENCIÓN: El aparato no está
destinado a ponerse en
funcionamiento por medio de
un temporizador externo ni de
6
un sistema de mando a
distancia por separado.
Este aparato se ha diseñado
únicamente para uso
doméstico, no para uso
profesional.
No utilice el electrodoméstico
al aire libre.
No almacene sustancias
explosivas ni inflamables, como
aerosoles, ni coloque ni utilice
gasolina u otros materiales
inflamables encima o cerca del
aparato: podría producirse un
incendio si el aparato se
enciende de manera accidental.
Este electrodoméstico está
destinado a un uso en
ambientes domésticos o
similares:
• áreas de cocina en oficinas,
tiendas y otros;
• granjas;
• habitaciones de hotel,
moteles y otros entornos de
tipo residencial;
• Entornos tipo pensiones.
El aparato se debe usar
solamente para lavar vajilla
doméstica de acuerdo con las
instrucciones de este manual.
Se tiene que cerrar la llave del
agua y desenchufar el aparato
al final de cada ciclo y antes de
limpiarlo o de llevar a cabo
cualquier tarea de
mantenimiento.
También hay que
desconectarlo cuando se
presenten anomalías.
INSTALACIÓN
La manipulación e instalación
del electrodoméstico la deben
realizar dos o más personas.
Utilice guantes de protección
para desembalar e instalar el
equipo.
La instalación y las reparaciones
deben estar a cargo de un
técnico cualificado, de
conformidad con las
instrucciones del fabricante y
con la normativa local. No
realice reparaciones ni
sustituya piezas del aparato a
menos que así se indique
específicamente en el manual
del usuario.
Los niños no deben llevar a
cabo el proceso de instalación.
Mantenga a los niños alejados
durante la instalación.
Mantenga todos los materiales
de embalaje (bolsas de plástico,
piezas de poliestireno, etc.)
fuera del alcance de los niños
durante y después de instalar el
aparato.
Tras desembalar el aparato,
compruebe que no ha sufrido
daños durante el transporte. Si
observa algún problema,
póngase en contacto con el
distribuidor o con el Servicio
Postventa más cercano.
El electrodoméstico debe
desconectarse de la red
eléctrica antes de efectuar
cualquier operación de
instalación.
Durante la instalación,
compruebe que el
electrodoméstico no provoca
daños en el cable de
alimentación.
No active el aparato hasta
haberlo instalado por
completo.
Las conexiones a la red hídrica
deben ser efectuadas por un
técnico cualificado de
conformidad con las
instrucciones del fabricante y
las normas de seguridad
locales.
ES
Hay que conectar el aparato a la
toma de agua con mangueras
nuevas. Las mangueras viejas
no se deben reutilizar.
Todos los tubos deben estar
bien sujetos para evitar que
puedan soltarse durante el
funcionamiento.
Respete las normas de la
empresa suministradora de
agua. Presión del suministro de
agua 0,05 - 1,0 MPa.
La temperatura de entrada del
agua depende del modelo de
lavavajillas. Si en la manguera
de entrada pone «25 °C máx.»,
la temperatura máxima
permitida del agua es de 25 °C.
Para todos los demás modelos,
la temperatura máxima
permitida del agua es de 60 °C.
No corte los tubos; si el aparato
posee sistema antiderrame, no
sumerja la caja de plástico del
tubo de conexión en el agua.
Si la longitud de los tubos no es
suficiente, diríjase al
distribuidor.
Los tubos de entrada y salida
del agua no deben estar
doblados ni estrangulados Antes de utilizar el aparato por
primera vez, controle la
estanqueidad de los tubos de
alimentación y desagüe.
Una vez que el
electrodoméstico está ya en
funcionamiento, el acceso a la
parte trasera del
electrodoméstico debería
limitarse en la medida de lo
posible, colocándolo por
ejemplo a una distancia
razonable de la pared trasera y
de los muebles colindantes.
Durante la instalación,
asegúrese de que las cuatro
patas son estables y descansan
sobre el suelo, ajústelas si es
necesario y, a continuación,
compruebe si el aparato está
perfectamente nivelado
usando un nivel de burbuja.
Si se instala el aparato al final de
una serie de unidades y el panel
lateral es accesible, la zona de la
bisagra tiene que estar tapada
para evitar el riesgo de
aplastamiento.
Para lavavajillas con orificios de
ventilación en la base, dichos
orificios no se deben obstruir
con una alfombra.
CABLEADO ELÉCTRICO
Para que la instalación sea
conforme a las normas de
seguridad vigentes se requiere
un interruptor omnipolar con
una distancia mínima de 3 mm
y que el aparato esté conectado
a tierra.
Si el cable de conexión a la red
está dañado, deberá sustituirse
por otro igual. El cable de
conexión a la red solo puede ser
sustituido por un técnico
cualificado siguiendo las
instrucciones del fabricante y la
normativa de seguridad
vigente. Póngase en contacto
con un centro de asistencia
técnica autorizado. Si está
equipado con un enchufe que
no sea el adecuado para su
toma de corriente, póngase en
contacto con un técnico
cualificado.
El cable de alimentación debe
ser suficientemente largo para
permitir la conexión del
aparato, una vez empotrado en
el mueble, a la red eléctrica. No
tire del cable de alimentación.
No utilice alargadores, regletas
ni adaptadores. No ponga en
marcha el aparato si tiene un
cable de alimentación o un
enchufe estropeados, si no
funciona correctamente, o si ha
sufrido daños o caídas.
Mantenga el cable alejado de
superficies calientes. Una vez
terminada la instalación, los
componentes eléctricos no
deberán quedar accesibles para
el usuario. No toque el
electrodoméstico con partes
del cuerpo húmedas y no lo
utilice con los pies descalzos.
USO CORRECTO
El agua del lavavajillas no es
potable.
El número máximo de servicios
se indica en la ficha del
producto.
La puerta no se debe dejar
abierta, ya que podría ocasionar
un riesgo de tropiezo.
La puerta abierta del lavavajillas
solo puede soportar el peso del
cesto cargado al extraerlo.
No ponga objetos sobre la
puerta, ni se siente o se suba en
ella.
Utilice únicamente detergente
y aditivos de abrillantado
especiales para lavavajillas
automáticos.
ADVERTENCIA: Los
detergentes de lavavajillas son
muy alcalinos. Pueden ser
extremadamente peligrosos si
se ingieren. Evite el contacto
con la piel y los ojos y mantenga
a los niños alejados del
lavavajillas cuando la puerta
esté abierta.
Compruebe que el cajón del
detergente esté vacío cuando
se haya completado el ciclo de
lavado.
Almacene el detergente, el
abrillantador y la sal fuera del
alcance de los niños.
ADVERTENCIA: Los cuchillos y
otros utensilios con puntas
afiladas se deben cargar en el
cesto con las puntas hacia abajo
o colocados en posición
horizontal.
Se tiene que cerrar la llave del
agua y desenchufar el
7
lavavajillas al final de cada
programa y antes de limpiarlo o
de llevar a cabo cualquier tarea
de mantenimiento.
También hay que desconectar
el lavavajillas cuando se
presenten anomalías.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No utilice aparatos de limpieza
al vapor.
Utilice guantes de protección
para la limpieza y el
mantenimiento.
El equipo debe desconectarse
de la red eléctrica antes de
efectuar cualquier operación de
mantenimiento.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ELIMINACIÓN DEL MATERIAL
DE EMBALAJE
El material de embalaje es
100 % reciclable y está marcado
con el símbolo de reciclaje :
Por lo tanto, deberá desechar
las diferentes piezas del
embalaje de forma
responsable, respetando
siempre las normas locales
sobre residuos.
ELIMINACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS
Cuando deseche el
electrodoméstico, haga que
resulte inutilizable cortando el
cable de alimentación y
retirando las puertas y las
baldas (si las hubiera) para que
los niños no puedan trepar por
el interior y quedar atrapados.
Este aparato ha sido fabricado
con material reciclable
o
reutilizable. Debe desecharse
de acuerdo con la normativa
local al respecto.
Para obtener información más
detallada sobre el tratamiento,
recuperación y reciclaje de
aparatos eléctricos domésticos,
póngase en contacto con las
autoridades locales, con el
servicio de recogida de
residuos urbanos, o con la
tienda en la que adquirió el
aparato.
Este aparato lleva la marca de
conformidad con la Directiva
europea 2012/19/EU relativa a
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Este electrodoméstico se ha
diseñado, fabricado y
comercializado de acuerdo con
las normas de las directivas de
la CE: LVD 2014/35/UE, EMC
2014/30/UE y RoHS 2011/65/UE.
8
Este electrodoméstico se ha
diseñado, fabricado y
distribuido de acuerdo con las
normas de ecodiseño y
etiquetaje energético de las
Directivas de la CE:
2009/125/CE y 2010/30/ UE.
los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
Al garantizar la correcta
eliminación de este producto,
se ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud
humana, que podrían ser el
resultado de una eliminación
inadecuada del producto.
El símbolo
que incluye el
aparato o la documentación
que lo acompaña indica que no
puede tratarse como un
residuo doméstico, sino que
debe entregarse en un punto
de recogida adecuado para el
reciclado de aparatos eléctricos
y electrónicos.
FI
TURVALLISUUSOHJEET
OHJEET ON LUETTAVA JA
NIITÄ ON NOUDATETTAVA
Lue nämä turvaohjeet
huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöä.
Pidä ne käsillä myöhempää
käyttöä varten.
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa
on tärkeitä turvallisuutta
koskevia varoituksia; noudata
niitä aina.
Valmistaja ei vastaa näiden
turvaohjeiden
laiminlyömisestä, laitteen
väärästä käytöstä tai vääristä
asetuksista aiheutuvista
vahingoista.
TURVALLISUUTTA KOSKEVIA
VAROITUKSIA
Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja
nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on
pidettävä turvallisen
välimatkan päässä laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Laitetta voivat käyttää 8-vuotta
täyttäneet ja sitä vanhemmat
lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan
tai henkisesti rajoitteiset tai
kokemattomat ja
taitamattomat henkilöt
ainoastaan, jos heidän
turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvoo tai opastaa heitä
laitteen käytössä ja osoittaa
mahdolliset vaaratilanteet.
Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa
suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
SALLITTU KÄYTTÖ
HUOMIO: Laitetta ei ole
tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen ajastimen tai
erillisen kauko-ohjatun
järjestelmän kanssa.
Tämä laite on tarkoitettu
ainoastaan kotitalouskäyttöön,
ei siis ammattikäyttöön.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä
aineita, kuten esimerkiksi
aerosolipakkauksia, äläkä sijoita
tai käytä bensiiniä tai muita
syttyviä materiaaleja laitteessa
tai sen lähettyvillä: ne saattavat
syttyä palamaan, jos laite
käynnistetään vahingossa.
Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouskäyttöön ja vastaaviin
käyttötarkoituksiin, kuten:
• henkilöstön keittiötiloihin
kaupoissa, toimistoissa ja
muissa työympäristöissä
• maataloissa
• asiakaskäyttöön hotelleissa,
motelleissa ja muissa
asumisympäristöissä
• aamiaishotellityyppisissä
ympäristöissä.
Laitetta saadaan käyttää
ainoastaan kotitaloudessa
käytettävien astioiden
pesemiseen
tämän oppaan ohjeiden
mukaisesti.
Vesihana on suljettava ja
pistoke irrotettava pistorasiasta
jokaisen pesukerran jälkeen
sekä ennen laitteen
puhdistamiseen tai
huoltotoimenpiteisiin
ryhtymistä.
Irrota laitteen kytkennät myös
minkä tahansa toimintahäiriön
sattuessa.
ASENNUS
Laitteen käsittely ja asennus
edellyttää kahta tai useampaa
henkilöä. Käytä suojakäsineitä
laitteen purkamisen ja
asentamisen aikana.
Asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain pätevä asentaja,
ja ne on suoritettava
valmistajan ohjeiden ja
paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan
näin kehoteta.
Lapset eivät saa suorittaa
asennustoimenpiteitä. Pidät
lapset loitolla asennuksen
aikana. Pidä pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreenipalat
jne.) poissa lasten ulottuvilta
asentamisen aikana ja sen
jälkeen.
Kun olet purkanut laitteen
pakkauksesta, varmista, että se
ei ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos
havaitset ongelmia, ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai
lähimpään huoltopalveluun.
Laitteen on oltava kytkettynä
irti sähköverkosta ennen
mihinkään
asennustoimenpiteisiin
ryhtymistä.
Varmista asennuksen aikana,
että laite ei vaurioita
verkkovirtajohtoa.
Käynnistä laite vasta kun
asennus on viety täysin
loppuun asti.
Vesiliitäntä on annettava
pätevän huoltohenkilöstön
tehtäväksi, ja liitännässä on
noudatettava valmistajan
ohjeita sekä voimassa olevia
turvallisuusmääräyksiä.
Laite täytyy liittää vesiverkkoon
uutta letkusarjaa käyttäen.
Vanhoja letkusarjoja ei tule
käyttää uudelleen.
Kaikki letkut on kiinnitettävä
huolellisesti letkukiinnittimillä,
jotta letkut eivät irtoa käytön
aikana.
9
Noudata paikallisen
vesilaitoksen kaikkia voimassa
olevia määräyksiä.
Vedenottopaine: 0,05-1.0 MPa.
Tuloveden lämpötila riippuu
astianpesukoneen mallista. Jos
asennetussa tuloveden letkussa
on merkintä "25°C Max", suurin
sallittu veden lämpötila on 25 °C.
Kaikissa muissa malleissa suurin
sallittu veden lämpötila on 60 °C.
Letkuja ei saa lyhentää
katkaisemalla.
Vesivahinkosuojauksella
varustetuissa laitteissa olevaa
vesiliitännän muovirasiaa ei saa
upottaa veteen.
Jos letkut ovat liian lyhyitä, ota
yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
Varmista, että vedenotto- ja
tyhjennysletkut eivät ole
mutkalla tai litistyneet Tarkista
vedenottoletkun ja
tyhjennysletkun tiiviys ennen
laitteen ensimmäistä
käyttökertaa.
Laitteen takapääty tulee
suojata käytön aikana sopivalla
tavalla, esimerkiksi asettamalla
laite takapääty seinää tai
kalustopaneelia vasten.
Laitteen asennuksen
yhteydessä on varmistettava,
että kaikki neljä jalkaa ovat
tukevasti kiinni ja että ne
tulevat kunnolla kiinni lattiaan;
säädä niitä tarvittaessa
tilanteen vaatimalla tavalla.
Tarkasta vesivaa'an avulla, että
laite on täysin vaakasuorassa.
Jos laite sijoitetaan
keittiökalusteryhmän päätyyn
niin, että sen kylki jää näkyviin,
vältä iskujen aiheuttamat
vahingot peittämällä saranaalue suojapaneelilla.
Jos astianpesukoneen
alaosassa on ilmanottoaukot, ei
niitä aukkoja saa peittää
matolla.
10
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT
VAROITUKSET
Asennuksessa on voimassa
olevien turvallisuusmääräysten
mukaisesti käytettävä
moninapaista kytkintä, jonka
koskettimien välit ovat vähintään
3 mm; laite on maadoitettava.
Jos virtajohto on vaurioitunut, on
sen tilalle vaihdettava täysin
samanlainen johto.
Verkkovirtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan ammattitaitoinen
sähköasentaja; toimenpide on
suoritettava valmistajan
antamien ohjeiden ja paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos asennettu pistoke ei sovi
kiinteistön pistorasiaan, on
otettava yhteyttä
ammattitaitoiseen
sähköasentajaan.
Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi
pitkä, jotta laite voidaan liittää
sähköverkkoon, kun laite on
upotettu kalusteisiin. Älä vedä
syöttövirtajohdosta.
Älä käytä jatkojohtoja,
haaroitusrasioita tai adaptereita.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut, jos
laite ei toimi kunnolla tai jos se on
vaurioitunut tai pudonnut. Pidä
virtajohto erillään kuumista
pinnoista. Kun asennus on
tehty, sähköosat eivät saa olla
käyttäjän ulottuvilla. Älä koske
laitetta märin käsin, äläkä käytä
sitä, kun olet paljain jaloin.
Avonainen astiapesukoneen
luukku kestää ainoastaan ulos
vedetyn korin painon
astioineen.
Älä laita luukun päälle mitään
esineitä, äläkä istu tai nouse sen
päälle.
Käytä ainoastaan automaattiselle
astianpesukoneelle suunniteltuja
pesu- ja huuhteluaineita.
VAROITUS:
Astianpesukoneelle tarkoitetut
pesuaineet ovat voimakkaasti
alkalisia. Nieltyinä ne saattavat
olla erittäin vaarallisia. Vältä
iho- ja silmäkontaktia, sekä pidä
lapset loitolla
astianpesukoneesta kun sen
luukku on auki.
Varmista, että pesuainetila on
tyhjä pesuohjelman
päättymisen jälkeen.
Säilytä pesuaine,
huuhtelukirkaste ja suola poissa
lasten ulottuvilta.
VAROITUS: Veitset ja muut
teräväkärkiset keittiövälineet
on laitettava koriin siten, että
terät osoittavat alaspäin tai
ovat vaakasuuntaisessa
asennossa.
Vesihana on suljettava ja
pistoke irrotettava pistorasiasta
jokaisen pesuohjelman jälkeen
sekä ennen astianpesukoneen
puhdistamiseen tai
huoltotoimenpiteisiin
ryhtymistä.
Irrota astianpesukoneen
kytkennät myös minkä tahansa
toimintahäiriön sattuessa.
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
Astianpesukoneessa oleva vesi
ei ole juomakelpoista.
Suurin sallittu astiastomäärä on
ilmoitettu tuotteen
esittelylehtisessä.
Luukkua ei saa jättää auki, sillä
se voi aiheuttaa
onnettomuustilanteita.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Älä koskaan käytä höyrypesuria.
Käytä puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden aikana
suojakäsineitä.
Laite on kytkettävä irti
sähköverkosta ennen minkään
huoltotoimenpiteen
aloittamista.
FI
YMPÄRISTÖNSUOJELU
PAKKAUSMATERIAALIEN
HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100prosenttisesti kierrätettävästä
materiaalista ja siinä on
kierrätysmerkki:
Pakkauksen osat on hävitettävä
vastuullisesti ja paikallisten
jätehuoltoviranomaisten
määräysten mukaisesti.
KODINKONEIDEN
HÄVITTÄMINEN
Kun hävität laitteen, tee siitä
käyttökelvoton katkaisemalla
verkkovirtajohto ja poistamalla
luukut ja hyllyt (jos sellaisia on),
jotta lapset eivät voi helposti
kiivetä sisään ja jäädä ansaan.
Tämä tuote on valmistettu
kierrätettävästä
tai
uusiokäyttöön kelpaavasta
materiaalista. Hävitä laite
paikallisten
jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten
kodinkoneiden käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä
saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua
koskevan WEEE-direktiivin
(Waste Electrical and Electronic
Equipment) 2012/19/EU
mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote
poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään sellaiset
ympäristö- ja terveyshaitat,
jotka saattaisivat aiheutua
tuotteen asiattomasta
käsittelystä.
Symboli
tuotteessa tai sen
asiakirjoissa tarkoittaa, ettei
laitetta saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana.
Sen sijaan tuote on toimitettava
sähkö- ja
elektroniikkakomponenttien
keräys- ja kierrätyspisteeseen.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Laitteen suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa on
noudatettu seuraavien
eurooppalaisten direktiivien
vaatimuksia: LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU ja RoHS
2011/65/EU.
Laitteen suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa on
noudatettu seuraavia
ekosuunnittelua ja
energiamerkintöjä koskevia
Euroopan unionin direktiivejä:
2009/125/EY ja 2010/30/EU.
11
SIKKERHETSREGLER
VIKTIG INFORMASJON SOM
MÅ LESES OG RESPEKTERES
Les disse sikkerhetsinstruksene
nøye før du tar i bruk apparatet.
Oppbevar alltid
bruksanvisningene i nærheten
for fremtidig referanse.
Disse instruksene og selve
apparatet er utstyrt med viktige
sikkerhetsmeldinger, som alltid
må leses og følges.
Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for unnlatelse av
å følge disse
sikkerhetsinstruksene, for
uriktig bruk av apparatet eller
feil innstilling av kontroller.
FORHOLDSREGLER MED
HENSYN TIL SIKKERHET
Svært små (0–3 år) og små barn
(3–8 år) skal holdes på avstand
fra apparatet så sant de ikke er
under konstant oppsyn. Barn
fra 8 år og oppover og personer
med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller
manglende erfaring og
kunnskap kan kun bruke dette
apparatet under tilsyn eller hvis
de har fått opplæring i trygg
bruk av apparatet og forstår
farene det innebærer. Barn må
ikke leke med apparatet. Barn
må ikke foreta rengjørings- eller
vedlikeholdsoppgaver uten å
være under tilsyn.
TILLATT BRUK
ADVARSEL: Apparatet er ikke
ment til å betjenes ved hjelp av
et eksternt tidsur eller et
separat system for fjernkontroll.
Dette apparatet er kun for bruk
i husholdningen, ikke for
profesjonell bruk.
Ikke bruk apparatet utendørs.
12
Du må ikke oppbevare
eksplosive stoffer eller lett
antennelig stoffer som for
eksempel spraybokser og du
må aldri plassere eller bruke
bensin eller lett antennelig
material i nærheten av
apparatet: Hvis apparatet så blir
slått på ved en feiltakelse, kan
det føre til brann.
Dette apparatet er beregnet for
bruk i husholdninger og på
lignende steder som for
eksempel:
• selvbetjente kjøkken for
butikkansatte, på kontorer
eller på andre
arbeidsplasser;
• på gårder;
• av kunder på hotell, motell
og andre
overnattingsplasser;
• bed & breakfast og lignende
omgivelser.
Apparatet må kun brukes til å
vaske husholdningens servise i
samsvar med
instruksene i denne manualen.
Vannkranen må stenges og
støpselet bør fjernes fra
elektriske kontakten etter hver
syklus og før du gjør apparatet
rent eller utfører vedlikehold.
Du må også kople fra apparatet
ved funksjonsfeil.
MONTERING
Flytting og montering av
produktet må utføres av to eller
flere personer. Bruk
vernehansker for å pakke ut og
installere apparatet.
Installasjon og reparasjoner må
utføres av en kvalifisert tekniker
som følger produsentens
anvisninger og i samsvar med
gjeldende lokale
sikkerhetsforskrifter. Forsøk
aldri å reparere eller skifte ut
noen som helst del av apparatet
dersom det ikke uttrykkelig
oppfordres til dette i
bruksanvisningen.
Barn må ikke utføre
installasjonsoperasjoner. hold
barn på avstand under
installasjon. Hold
emballasjemateriale
(plastposer, deler av
polyesteren, osv.) utenfor barns
rekkevidde, under og etter
installasjonen.
Etter at du har pakket ut
apparatet må du forsikre deg
om at det ikke er blitt påført
skade under transporten.
Dersom du oppdager noen
problemer, må du kontakte
forhandleren eller
serviceavdelingen.
Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjonen
utføres.
Pass på at apparatet ikke skader
strømledningen under
montering.
Apparatet må ikke startes før
installasjonsprosedyren er
fullført.
Vanntilkobling må utføres av en
kvalifisert rørlegger i henhold til
produsentens anvisninger og
gjeldende lokale
sikkerhetsforskrifter.
Apparatet skal kobles til
vanntilførselen ved hjelp av
settet med nye slanger. Det
gamle settet med slanger må
ikke benyttes.
Alle slanger må festes med
klemmer slik at de ikke løsner
når maskinen er i bruk.
Følg alle gjeldende forskrifter
fra det lokale vannverket. Trykk
i vannforsyningen 0.05 - 1.0
MPa.
NO
Temperaturen i vanntilførselen
avhenger av
oppvaskmaskinens modell.
Dersom inntakslangen som
monteres er merket med "25°C
Max", er maksimalt tillatt
temperatur til vannet 25°C. for
alle de andre modellene er
høyeste temperatur 60° C.
Kutt aldri slangene. På
apparater med
vannstoppsystem må heller
ikke plastboksen på
vanntilførselsslangen dyppes i
vann.
Hvis slangene ikke er lange nok,
ta kontakt med din lokale
forhandler.
Sørg for at slangene for
vanntilførsel og vannavløp er
uten krøll eller bukter. Før
maskinen tas i bruk må man
kontrollere at vanntilførsels- og
avløpsslangen er helt
vanntette.
Begrense tilgang til bakveggen
når apparatet er i bruk ved å
plassere det mot en vegg eller
et møbel.
Når du installerer apparatet, må
du sørge for at de fire
støttebena står stabilt og fast
plassert på gulvet, reguler de
dersom det er nødvendig, og
kontroller at apparatet står helt
vannrett ved å benytte et vater.
Hvis apparatet befinner seg ved
enden av en seksjon, slik at
sidepanelet er ubeskyttet, må
området rundt hengslene
tildekkes for å unngå klemfare.
For vaskemaskiner som har
ventilasjonsåpninger på basen,
må ikke åpningene dekkes til
med et teppe.
ELEKTRISKE ADVARSLER
For at installasjonen skal
oppfylle gjeldende
sikkerhetsforskrifter, er en
allpolet bryter med minimum
kontaktåpning på 3 mm
påkrevd og apparatet må være
jordet.
Skift ut nettledningen med en
av samme slag dersom den er
skadet. Utskiftingen av
nettledningen må utføres av en
autorisert elektriker i
overensstemmelse med
produsentens anvisninger og
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Kontakt et autorisert
servicesenter. Dersom
støpselet som er montert ikke
passer til din kontakt, må du
kontakte en kvalifisert
elektriker.
Strømledningen må være lang
nok til at det innebygde
apparatet kan tilkobles
strømnettet. Ikke dra i
strømledningen.
Ikke bruk skjøteledninger,
flerkontakter eller adaptere.
Ikke bruk dette apparatet
dersom strømkabelen eller
støpselet er skadet, hvis det
ikke fungerer som det skal, eller
dersom det er blitt skadet eller
har falt ned. Hold ledningen
borte fra varme overflater. De
elektriske komponentene må
ikke være tilgjengelige etter
installasjonen. Ikke berør
apparatet med våte
kroppsdeler og ikke betjen
apparatet med bare føtter.
RIKTIG BRUK
Vannet i oppvaskmaskinen kan
ikke drikkes.
Maksimalt antall kuverter vises i
produktarket.
Du må ikke la døren stå i åpen
posisjon siden en kan snuble i den.
Den åpne døren tåler kun
tyngden av kurven inklusiv
servise.
Ikke plasser gjenstander på
døren eller sitt eller stå på den.
Bruk kun vaskemiddel og
rensemiddel som er beregnet
på automatiske
oppvaskmaskiner.
ADVARSEL: Oppvaskmiddel er
svært alkaliske. De kan være
svært farlig å svelge. Unngå at
det kommer i kontakt med hud
eller øyne og hold barn på
sikker avstand fra
oppvaskmaskinen når døren er
åpen.
Kontroller at vaskemiddel
beholderen er tom når
vaskesyklusen er avsluttet.
Oppbevar oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt utenfor
barns rekkevidde.
ADVARSEL: Kniver og annet
redskap med skarpe spisser må
plasseres i kurven med spissen
vendt nedover eller plasseres i
horisontal posisjon.
Vannkranen må stenges og
støpselet bør fjernes fra
elektriske kontakten etter hvert
program og før du gjør ren
oppvaskmaskinen eller utfører
vedlikehold.
Du må også kople fra
oppvaskmaskinen ved
funksjonsfeil.
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
Bruk aldri
damprengjøringsutstyr.
Bruk beskyttende hansker ved
rengjøring og vedlikehold.
Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før vedlikeholdet
utføres.
13
MILJØINFORMASJON
AVFALLSBEHANDLING AV
EMBALLASJE
Emballasjen består av 100%
resirkulerbart materiale, og er
merket med
resirkuleringssymbolet:
De forskjellige delene av
emballasjematerialet må derfor
avhendes ifølge gjeldende
miljøforskriftene til de lokale
myndighetene.
KASSERING AV BRUKTE
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Før avfallsbehandling må
apparatet ødelegges ved å
kutte av strømledningen og
demontere dører og hyller
(hvor disse finnes) slik at barn
lett ikke kan klatre inn og bli
sittende fast.
Apparatet er fremstilt av
material som kan resirkuleres
eller brukes om igjen.
Apparatet må avfallsbehandles
i samsvar med lokale
bestemmelser angående
avfallsbehandling.
For videre informasjon om
behandling, gjenvinning og
resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du
kontakte kommunen, det lokale
renholdsverket eller butikken
der du kjøpte apparatet.
Dette apparatet er merket i
overensstemmelse med EUdirektivet 2012/19/EU for
kassering av elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE).
Ved å sørge for at dette
produktet kasseres
forskriftsmessig, er du med på å
forebygge eventuelle negative
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette apparatet er designet,
produsert og distribuert i
henhold til kravene i de
følgende europeiske
direktivene: LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU og RoHS
2011/65/EU.
14
Dette apparatet er designet,
produsert og markedsført i
henhold til kravene i
forordningen om Ecodesign og
energimerking i EU-direktivene:
2009/125/EU og 2010/30/EU.
miljø- og helsekonsekvenser
som ellers ville bli påført ved
uriktig avfallsbehandling av
produktet.
Symbolet
på produktet
eller på de vedlagte
dokumentene, indikerer at
dette apparatet ikke må
behandles som vanlig
husholdningsavfall, men
transporteres til en
innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
PT
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISOS IMPORTANTES QUE
DEVERÁ LER E CUMPRIR
Antes de utilizar o aparelho, leia
estas instruções de segurança
com atenção.
Guarde estas instruções num
local de fácil acesso para
consulta futura.
Estas instruções e o próprio
aparelho possuem mensagens
importantes relativas à
segurança que deve ler e
respeitar sempre.
O fabricante declina qualquer
responsabilidade pela não
observância destas instruções
de segurança, pela utilização
inadequada do aparelho ou
pela incorreta configuração dos
controlos.
ADVERTÊNCIAS DE
SEGURANÇA
Os bebés e as crianças entre os
0 e os 8 anos de idade devem
ser mantidos afastados do
aparelho, exceto se estiverem
sob permanente vigilância. Este
aparelho pode ser utilizado por
crianças a partir dos 8 anos e
por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de
experiência e conhecimento, se
tiverem supervisão ou
instruções de segurança e se
compreenderem os perigos
envolvidos. As crianças não
devem brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção não
devem ser realizadas por
crianças sem supervisão.
UTILIZAÇÃO AUTORIZADA
AVISO: O aparelho não deve ser
ativado através de um
temporizador externo ou de
um sistema em separado
comandado remotamente.
Este aparelho destina-se
exclusivamente à utilização
doméstica e não para utilização
profissional.
Não utilize este aparelho ao ar
livre.
Não armazene explosivos ou
substâncias explosivas, tais
como embalagens de aerossóis,
nem coloque ou utilize gasolina
ou outros materiais inflamáveis
perto do aparelho: se o
aparelho for posto a funcionar
inadvertidamente, pode
provocar um incêndio.
Este aparelho destina-se a ser
usado em ambiente doméstico
e em aplicações semelhantes
tais como:
• copas para utilização dos
funcionários em lojas,
escritórios e outros
ambientes de trabalho;
• quintas de exploração
agrícola;
• clientes em hotéis, motéis e
outros tipos de ambientes
residenciais;
• ambientes do tipo bed and
breakfast.
O aparelho deve ser utilizado
apenas para a lavagem de loiça
doméstica em conformidade
com as
instruções deste manual.
A torneira do abastecimento de
água deve ser fechada e a ficha
removida da tomada elétrica
após cada ciclo de lavagem e
antes de limpar o aparelho ou
realizar qualquer trabalho de
manutenção.
Desligue também o aparelho
em caso de eventuais avarias.
INSTALAÇÃO
O aparelho deve ser
transportado e instalado por
duas ou mais pessoas. Use luvas
de proteção para desembalar e
instalar o aparelho.
A instalação e a reparação
devem ser efetuadas por um
técnico qualificado, em
conformidade com as
instruções do fabricante e com
as normas de segurança locais.
Não repare nem substitua
nenhuma peça do aparelho a
não ser que tal seja
especificamente indicado no
manual de utilização.
As crianças não devem realizar
quaisquer operações de
instalação. Mantenha as
crianças afastadas do aparelho
durante a instalação do mesmo.
Mantenha o material da
embalagem (sacos de plástico,
partes de poliestireno, etc.) fora
do alcance das crianças,
durante e após a instalação do
aparelho.
Depois de desembalar o
aparelho, certifique-se de que
este não foi danificado durante
o transporte. Em caso de
problemas, contacte o
revendedor ou o Serviço PósVenda mais próximo.
Deve desligar o aparelho da
corrente elétrica antes de
efetuar qualquer operação de
instalação.
Durante a instalação, certifiquese de que o aparelho não
danifica o cabo de alimentação.
Ligue o aparelho apenas depois
de concluída a instalação do
mesmo.
As ligações ao abastecimento
de água devem ser efetuadas
por um técnico qualificado, de
acordo com as instruções
fornecidas pelo fabricante e no
pleno respeito das normas de
segurança.
O aparelho deve ser ligado à
alimentação de água utilizando
15
conjuntos de tubos novos. Não
reutilize conjuntos de tubos
velhos.
Todos os tubos devem ser
devidamente fixados para
evitar que se soltem durante o
funcionamento.
Cumpra as normas em vigor
promulgadas pela entidade
local distribuidora de água.
Pressão da água no
abastecimento 0,05 - 1,0 MPa.
A temperatura de admissão de
água depende do modelo da
máquina de lavar loiça. Caso a
mangueira de admissão de
água disponha da marca "máx.
25°C", então a temperatura da
água máxima é corresponde a
25°C. Para todos os restantes
modelos a temperatura
máxima da água é de 60°C.
Não corte os tubos e, caso o
aparelho esteja equipado com
um sistema de bloqueio da
água, não exponha à água o
revestimento de plástico
contendo a mangueira de
admissão da água.
Se os tubos não forem
suficientemente compridos,
contacte o seu revendedor
local.
Certifique-se de que as
mangueiras de alimentação e
descarga da água não estão
dobradas nem obstruídas.
Antes da primeira utilização,
verifique a vedação do tubo de
alimentação e descarga.
Durante a utilização, o acesso à
parte de trás deve estar
limitado de uma forma
sustentável tal como
aproximando a máquina da
parede ou do móvel.
Ao instalar o aparelho,
certifique-se de que os quatro
pés ficam estáveis e
corretamente assentes no
pavimento e de que fica bem
nivelado (utilize um nível de
bolha de ar).
16
Se instalar a máquina no final
de uma linha de máquinas
tornando o painel lateral
acessível, a área com
dobradiças deve ficar coberta
para evitar o risco de ser
esmagada.
Para as máquinas de lavar loiça
com aberturas de ventilação na
base, as mesmas não deverão
ser obstruídas por quaisquer
tapetes.
AVISOS RELATIVOS À
ELETRICIDADE
Para que a instalação esteja em
conformidade com as normas de
segurança em vigor, deve instalar
um interruptor omnipolar com
uma distância mínima de 3 mm
entre os contactos e dispor de
ligação à terra.
Caso o cabo de ligação à rede
esteja danificado substitua-o
por outro equivalente. O cabo
de alimentação só pode ser
substituído por um técnico
qualificado, em conformidade
com as instruções do fabricante
e as normas de segurança em
vigor. Contacte um centro de
assistência técnica autorizado.
Caso a ficha fornecida não seja
adequada para a sua tomada,
contacte um técnico
qualificado.
O cabo de alimentação deve ser
suficientemente comprido para
ligar o aparelho à tomada
elétrica da parede, depois de
instalado no respetivo lugar.
Não puxe o cabo de
alimentação.
Não utilize extensões, tomadas
múltiplas ou adaptadores. Não
ligue o aparelho se este possuir
um cabo ou uma ficha elétrica
danificados, se não estiver a
funcionar corretamente, se
estiver danificado ou se tiver
caído. Mantenha o cabo
afastado de superfícies
quentes. Após a instalação do
aparelho, os componentes
elétricos devem estar
inacessíveis ao utilizador. Evite
tocar no aparelho com partes
do corpo que estejam húmidas,
bem como utilizá-lo descalço.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A água da máquina de lavar
loiça não é água potável.
O número máximo de talheres
suportado encontra-se
indicado na folha do produto.
A porta do aparelho não deverá
ser deixada aberta, pois existe
perigo de se tropeçar na
mesma.
A porta aberta pode suportar
apenas o peso do cesto com a
loiça.
Não utilize a porta como base
de apoio e não se sente nem
suba para cima da mesma.
Utilize apenas detergentes e
aditivos concebidos para
máquinas de lavar loiça
automáticas.
AVISO: Os detergentes para
máquinas de lavar loiça são
fortemente alcalinos. Estes
podem ser extremamente
perigosos se ingeridos. Evite o
contacto com a pele e os olhos
e mantenha as crianças
afastadas da máquina de lavar
loiça sempre que a porta da
mesma estiver aberta.
Certifique-se de que o
recipiente do detergente está
vazio após o final de cada ciclo
de lavagem.
Guarde o detergente, o
abrilhantador e o sal
regenerador fora do alcance
das crianças.
AVISO: As facas e outros
utensílios com pontas afiadas
devem ser colocados no cesto
com as pontas viradas para
baixo ou na posição horizontal.
A torneira do abastecimento de
água deve ser fechada e a ficha
removida da tomada elétrica
PT
após cada programa de
lavagem e antes de limpar a
máquina de lavar loiça ou
realizar qualquer trabalho de
manutenção.
Desligue também a máquina de
lavar loiça em caso de eventuais
avarias.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Nunca use um aparelho de
limpeza a vapor.
Use luvas de proteção durante
as operações de limpeza e
manutenção.
Deve desligar o aparelho da
corrente elétrica antes de
efetuar qualquer operação de
manutenção.
CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE
ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM
A caixa da embalagem é 100%
reciclável, tal como confirmado
pelo símbolo de reciclagem :
As várias partes da embalagem
devem ser eliminadas de forma
responsável e em total
conformidade com as normas
estabelecidas pelas
autoridades locais.
ELIMINAÇÃO DE
ELETRODOMÉSTICOS
Quando pretender desfazer-se
do aparelho, inutilize-o
cortando o cabo de
alimentação e removendo as
portas e prateleiras (se
existentes), evitando assim que
as crianças trepem facilmente
para o seu interior, podendo
ficar presas.
Este aparelho é fabricado com
materiais recicláveis
ou
reutilizáveis. Elimine-o em
conformidade com as normas
de eliminação de resíduos
locais.
Para obter mais informações
sobre o tratamento,
recuperação e reciclagem de
eletrodomésticos, contacte as
autoridades locais
competentes, o serviço de
recolhas de desperdícios
domésticos ou a loja onde
adquiriu o aparelho.
Este aparelho está marcado em
conformidade com a Diretiva
Europeia 2012/19/UE relativa
aos Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos (REEE).
Ao garantir a eliminação
adequada deste produto,
estará a ajudar a evitar
potenciais consequências
negativas para o ambiente e
para a saúde pública, que
poderiam resultar de um
tratamento inadequado dos
resíduos deste produto.
O símbolo
no produto, ou
nos documentos que
acompanham o produto, indica
que este aparelho não deve ser
tratado como resíduo
doméstico e deve ser
transportado para um centro
de recolha adequado para
proceder à reciclagem do
equipamento elétrico e
eletrónico.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Este aparelho foi concebido,
fabricado e vendido em
conformidade com as
seguintes diretivas europeias:
LVD 2014/35/UE, EMC
2014/30/UE e RSP 2011/65/UE.
Este aparelho foi concebido,
fabricado e distribuído em
conformidade com as diretivas
da CE de Conceção ecológica e
de Etiquetagem energética:
2009/125/CE e 2010/30/UE.
17
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VIKTIGT ATT LÄSA OCH
OBSERVERA
Läs dessa säkerhetsföreskrifter
noga innan du använder
apparaten.
Förvara dem nära till hands för
framtida referens.
I denna bruksanvisning och på
apparaten finns viktiga
säkerhetsvarningar som du
alltid ska följa.
Tillverkaren ansvarar inte för
försummelse att respektera
dessa säkerhetsföreskrifter, för
olämplig användning av
apparaten eller för felaktig
inställning av reglagen.
SÄKERHETSVARNINGAR
Barn (0–8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten
förutom om de hålls under
ständig uppsikt. Barn från 8 års
ålder och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, kan
använda denna apparat om de
hålls under uppsikt eller om de
har fått instruktioner om hur
apparaten används på ett
säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär.
Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte
utföras av barn utan uppsikt.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGT: Apparaten är inte
avsedd att användas med en
extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
Denna apparat är bara avsedd
för hushållsbruk och inte för
professionellt bruk.
Använd inte apparaten
utomhus.
18
Förvara inte och använd inte
explosiva ämnen så som
sprayflaskor, gas eller annat
brandfarligt material i eller i
närheten av apparaten. Om
apparaten skulle slås på av
misstag kan materialet fatta eld.
Den här apparaten är avsedd
för hushållsbruk och liknande
användning, såsom:
• personalrum i butiker,
kontor och andra
arbetsplatser
• på lantgårdsboende
• av kunder på hotell, motell
och andra
inkvarteringsanläggningar
• gästhem med rum inklusive
frukost.
Apparaten får bara användas
för att diska hushållsdisk i
enlighet med
instruktionerna i denna
bruksanvisning.
Vattenkranen ska stängas och
stickproppen ska tas ut från
eluttaget i slutet av varje cykel
och innan du rengör apparaten
eller utför underhållsarbeten.
Apparaten ska även kopplas
bort vid fel på den.
INSTALLATION
För att hantera och installera
produkten krävs minst två
personer. Använd
skyddshandskar när du packar
upp och installerar apparaten.
Installation och reparationer
ska utföras av behörig fackman
i enlighet med tillverkarens
anvisningar och lokala
säkerhetsbestämmelser.
Reparera eller byt inte ut delar
på apparaten om detta inte
direkt rekommenderas i
bruksanvisningen.
Installationen får inte utföras av
barn. Håll barn på avstånd
under installationen. Förvara
allt förpackningsmaterial
(plastpåsar, polystyrendetaljer
och liknande) utom räckhåll för
barn, både under och efter
installationen.
När apparaten har packats upp,
kontrollera att den inte har
skadats under transporten.
Kontakta din återförsäljare eller
närmaste kundservice om du
upptäcker något problem.
Apparaten ska alltid vara
bortkopplad från elnätet innan
installationsarbete utförs.
Se till att nätkabeln inte
kommer i kläm och skadas av
produkten under
installationen.
Sätt inte på apparaten förrän
installationen har slutförts.
Vattenanslutningar måste
utföras av en utbildad fackman
i enlighet med tillverkarens
anvisningar och gällande
säkerhetsföreskrifter.
Apparaten ska anslutas till
vattenledningen med hjälp av
en ny slangsats. Använd inte
gamla slangsatser.
Alla slangar måste fästas
ordentligt så att de inte lossnar
under drift.
Följ gällande föreskrifter från
den kommunala VA-enheten.
Vattentrycket ska vara 0,05-1.0
MPa.
Vattenflödets temperatur beror
på diskmaskinsmodellen. Om
den installerade
tilloppsslangen är markerad
med “25 °C Max”, är maximalt
tillåten vattentemperatur 25 °C.
För alla andra modeller är
maximalt tillåten
vattentemperatur 60 °C.
SV
Kapa aldrig slangarna. Doppa
aldrig plastlådan innehållande
vattenstoppsystemet i vatten
på maskiner med
vattenstoppsystem.
Vänd dig till en återförsäljare
om slangarna inte är tillräckligt
långa.
Försäkra dig om att tilloppsoch avloppsslangarna inte är
vikta eller igentäppta.
Kontrollera att vatten- och
avloppsslangarna är täta innan
maskinen används första
gången.
Vid användning ska åtkomst till
den bakre väggen vara
begränsad på ett hållbart sätt,
t.ex. att ställa maskinen mot
väggen eller en möbelskiva.
När apparaten installeras ska du
säkerställa att de fyra fötterna är
stabila och står på golvet.
Justera dem om nödvändigt
och kontrollera att apparaten är
helt plan med hjälp av ett
vattenpass.
Om apparaten installeras i
slutet av en rad enheter på så
sätt att dess sidopanel är
åtkomlig ska
gångjärnsområdet täckas över
för att undvika risk för
krosskada.
För diskmaskiner som har
ventilationsöppningar längst
ned får dessa öppningar inte
täckas över med en matta.
VARNINGAR GÄLLANDE EL
För att installationen ska
uppfylla gällande säkerhetskrav
krävs att en allpolig brytare
med minst 3 mm
kontaktavstånd används och
att apparaten ansluts till jord.
Om nätkabeln är skadad, byt ut
den mot en likadan. Nätkabeln
får bara bytas ut av behörig
elektriker och i enlighet med
tillverkarens anvisningar och
gällande säkerhetsföreskrifter.
Vänd dig till en auktoriserad
serviceverkstad. Om den
monterade stickproppen inte
passar till ditt eluttag ska du
kontakta en behörig elektriker.
Nätkabeln måste vara
tillräckligt lång för att
apparaten ska kunna anslutas
till eluttaget när den är på plats
i skåpet. Dra inte i nätkabeln.
Använd inte
förlängningssladdar, grenuttag
eller adaptrar. Använd inte
apparaten om elsladden eller
stickproppen är skadad, om
den inte fungerar korrekt eller
om den har skadats eller
tappats. Håll nätkabeln borta
från heta ytor. När
installationen är klar ska det
inte gå att komma åt de
elektriska komponenterna.
Vidrör aldrig apparaten med
våta kroppsdelar och var inte
barfota när du använder den.
KORREKT ANVÄNDNING
Vattnet i diskmaskinen är inte
drickbart.
Maximalt antal kuvert anges i
produktbladet.
Luckan får inte lämnas öppen
eftersom det kan utgöra en risk
för att snubbla.
När luckan är öppen klarar den
endast den belastning som den
utdragna korgen inklusive
diskgodset utövar på den.
Använd inte den öppna luckan
som avställningsyta. Sätt och
ställ dig inte på luckan.
Använd bara disk- och
sköljmedel som är speciellt
framtagna för diskmaskiner.
VARNING: Diskmedel för
maskindisk är starkt alkaliska.
Det kan vara mycket farligt att
förtära dem. Undvik kontakt
med hud och ögon och håll
barn på avstånd från
diskmaskinen när luckan är
öppen.
Kontrollera att
diskmedelsfacket är tomt när
diskprogrammet är klart.
Förvara diskmedel, sköljmedel
och diskmaskinssalt utom
räckhåll för barn.
VARNING: Knivar och andra
redskap som är vassa ska ställas
i bestickskorgen med spetsen
nedåt eller läggas ned i vågrätt
läge.
Vattenkranen ska stängas och
stickproppen ska tas ut från
eluttaget i slutet av varje
program och innan du rengör
diskmaskinen eller utför
underhållsarbeten.
Diskmaskinen ska även kopplas
bort vid fel på maskinen.
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
Använd inte ångtvätt.
Använd skyddshandskar när
rengöring och underhåll utförs.
Apparaten ska alltid kopplas
bort från elnätet innan
underhållsåtgärder utförs.
19
MILJÖRÅD
KASSERING AV
EMBALLAGEMATERIALET
Förpackningsmaterialet kan
återvinnas till 100%, vilket
framgår av
återvinningssymbolen :
Därför ska de olika delarna av
förpackningen kasseras på ett
ansvarsfullt sätt och i enlighet
med gällande lokala
bestämmelser för
avfallshantering.
KASSERING AV
HUSHÅLLSAPPARATER
Gör apparaten obrukbar innan
den kasseras genom att klippa
av nätkabeln. Avlägsna även
luckor och hyllor (i
förekommande fall) så att barn
inte kan klättra in och bli
instängda i den.
Denna produkt är tillverkad av
material som kan återanvändas
eller återvinnas. Kassera
den enligt lokala bestämmelser
för avfallshantering.
För mer information om
hantering, återvinning och
återanvändning av elektriska
hushållsapparater, var god
kontakta de lokala
myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller
butiken där apparaten
inhandlades.
Denna apparat är märkt i
enlighet med direktiv 2012/19/
EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic
Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en
korrekt kassering av denna
produkt bidrar du till att
förhindra potentiella negativa
konsekvenser för vår miljö och
vår hälsa, som annars kan bli
följden om produkten inte
hanteras på rätt sätt.
Symbolen
på apparaten
eller på de dokument som
medföljer apparaten visar att
denna apparat inte får skrotas
som hushållsavfall, utan ska
lämnas in på miljöstation för
återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat har utformats,
tillverkats och marknadsförts i
enlighet med kraven i följande
EU-direktiv: LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU och RoHS
2011/65/EU.
20
Denna apparat har utformats,
tillverkats och marknadsförts i
enlighet med kraven i EUdirektiven om ekodesign och
energimärkning: 2009/125/EG
och 2010/30/EU.
mm
max: 10 kg
0
max: 720
820 - 900
: 57
max: 720
min
max: 7.5 kg
50
00/4
594
598
43
598
43
:6
min
448
594
598
2x
4x25 mm
mm
594
598
43
594
598
43
43
43
(540)
594
598
mm
mm
540
540
594
598
d
a
b
e
c
h
f
4x
4x38 mm
g
2x
3,5x18 mm
2x
3,5x16 mm
i
j
43
594
598
43
SERVICE
594
598
mm
594
598
43
594
598
43
43
43
(540)
594
598
mm
mm
540
540
594
598
594
598
540
540
mm
mm
43
43
594
598
594
598
43
43
a
mm
d
598 448
594 444
mm
540
mm
mm
594
598
43
43
594
598
mm
B
A
e
b
f
a
540
540
mm
mm
594
598
43
43
594
598
594
598
43
43
594
598
(540)
mm
594
598
43
43
594
598
C
D
1
21
594
598
B
A
g
b
C
D
2
h
3
4
5
22
=
=
6
7
a
j
j
j
i
c
i
9
8
605 m
m
10
~1500 mm
~1500 mm
~2000 mm
min: 400 mm
max: 800 mm
min.
10 mm
min: 0,05 MPa/0,5 Bar
max: 1 Mpa/10 Bar
min: 25mm
11
23
195143887.00
04/2016 as - Xerox Fabriano
001
24
Download PDF

advertising