Bauknecht CTAI 1740 IN Instruction for Use

Bauknecht CTAI 1740 IN Instruction for Use | Manualzz
210 mm
145 mm
145 mm
210 mm
210 mm
210 mm
145 mm
180 mm
180 mm
280/180 mm
145 mm
DEUTSCH
Installation
Seite 7
ENGLISH
Installation
Page 14
FRANÇAIS
Installation
Page 23
Mode d’emploi
Page
24
Installatie
Pagina 31
Gebruiksaanwijzing
Pagina
32
Instalación
Página 39
Instrucciones de uso
Página
40
Instalação
Página 47
Instruções de utilização
Página
48
ITALIANO
Installazione
Pagina 55
Istruzioni per l’uso
Pagina
56
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εγκατάσταση
Σελίδα 63
Οδηγίες χρήσης
Σελίδα
64
Montering
Sidan 71
Bruksanvisning
Sidan
72
NORSK
Installasjon
Side 79
Bruksanvisning
Side
80
DANSK
Installation
Side 87
Brugervejledning
Side
88
SUOMI
Asennus
Sivu 94
Käyttöohjeet
Sivu
96
POLSKI
Instalacja
Strona 103
Instrukcja obsługi
Strona
104
ČESKY
Instalace
Strana 110
Návod k použití
Strana
112
120
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SVENSKA
SLOVENSKY
MAGYAR
РУССКИЙ
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNĂ
УКРАЇНСЬКА
Bedienungsanleitung
Seite
8
Instructions for use
Page
16
Inštalácia
Strana 119
Návod na používanie
Strana
Üzembe helyezés
Oldal 127
Használati útmutató
Oldal
128
Установка
Страница 135
Руководство по эксплуатации Страница
137
Инсталиране
Страница 144
Инструкции за употреба Страница
145
Instalarea
Pagina 152
Instrucţiuni de utilizare
Pagina
153
Встановлення
Сторінка 160
Інструкції з експлуатації
Сторінка
161
1
A
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
0
490 +2
510 mm
mm
mm
54 mm
Min. 50 mm
580 mm
0
+1
0
583 +2 mm
30
483 mm
553 mm
R = 11,5 mm
0
0
560+2
0
490+2 mm
mm
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
Min. 50 mm
510 mm
mm
+1
0
30 mm
54 mm
770 mm
0
490 +2
483 mm
742 mm
0
773 +2 mm
R = 11,5 mm
Min. 50 mm
0
490+2 mm
0
0
513 +2
750+2 mm
mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
2
1
2
3
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 5 cm
4
5
6
X4
3
SVENSKA InstallationSida2Bruksanvisning Sida
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs
dessa och följt alltid råden.
Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten.
Alla säkerhetsmeddelanden har farosymbolen och följande ord i sin absoluta närhet:
FARA
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka
svåra skador.
VARNING
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra
skador.
Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk du utsätts för, och visar hur du kan reducera risken för
skada eller elchock som kan ske då apparaten inte används korrekt. Följ noggrant följande instruktioner:
- Använd skyddshandskar vid uppackning och installation.
- Apparaten skall alltid vara skild från elnätet innan arbete med installation utförs på apparaten.
- Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i
enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte eller byt ut delar på apparaten om detta inte direkt
rekommenderas i instruktionsboken.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparat som är inbyggd i köksskåp skall kunna anslutas till ett eluttag.
- För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att du använder en enpolig strömbrytare med
minst 3 mm kontaktavstånd.
- Använd inte adaptrar eller förlängningssladdar.
- Dra inte i apparatens elsladd.
- När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att
använda apparaten för andra ändamål (t ex värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig eller
felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Denna apparat och dess åtkomliga delar hettas upp under användning. Var försiktig så att du inte rör vid
värmeelementen. Barn (0-8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten.
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur
apparaten kan användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär.
- Under och efter användning av apparaten, skall du inte röra vid värmeelementen. Undvik kontakt med trasor
eller andra brännbara material tills alla apparatens komponenter har svalnat.
- Lägg aldrig lättantändligt material inne i apparaten eller i närheten av apparaten.
- Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett och olja.
- Det är obligatoriskt att montera en skiljepanel (medföljer ej) i utrymmet under apparaten.
- Om ytan är spräckt, stäng av apparaten för att undvika eventuell elchock (endast för modeller med glasyta).
- Apparaten får inte startas med hjälp av en extern timer eller med hjälp av ett externt fjärrstyrningssystem.
SV68
- Tillagning utan uppsyn med fett och olja kan vara farlig och kan resultera i brand. Försök ALDRIG att släcka
sådan brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck över eldslågan med ett lock eller en brandfilt.
Brandfara: förvara inte saker på tillagningsytan.
- Använd inte ångtvättar.
- Metallobjekt som knivar, gafflar, skedar och kastrullock skall inte placeras på spishällens yta, eftersom de kan bli heta.
- Efter användning, stäng av spishällen med hjälp av knappen och lite inte blint på kastrullavkännaren (endast
för induktionsmodeller).
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen (
och sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.
). Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar
Kassering av apparaten
Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna apparat bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
Symbolen
på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på
miljöstation för återvinning av elektroniska apparater.
Energibesparing
För att få bästa resultat, rekommenderar vi följande:
• Använd kastruller och stekpannor vars botten har samma diameter som kokzonen.
• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är möjligt.
• Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.
• Se till att kastrullen är i mitten av den kokzon som är ritad på glaskeramikhällen.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
-
Denna apparat är designad, tillverkad och såld enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med ändringar) och
skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VIKTIGT: Om kastrullen inte är av rätt storlek kommer kokzonen inte att slås på. Använd endast kastruller som bär symbolen ”INDUCTION SYSTEM”
(Se bild). Innan du slår på plattan skall du placera kastrullen på den önskade kokzonen.
Även om passande kastruller används, kan kokzonerna inte användas vid temperaturer under 10 °C.
GAMLA KASTRULLER
OK
NO
Du kan kontrollera om kokkärlet går att använda på induktionshällen med en magnet: Om kokkärlets undersida inte är magnetisk kan det inte användas.
- Se till att botten på kastrullen inte är rispig, eftersom det kan repa spishällens yta. Kontrollera dina köksredskap.
- Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på kontrollpanelens yta. Den kan skadas.
SV69
REKOMMENDERAD DIAMETER PÅ KASTRULLENS BOTTEN
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
17 cm min.
28 cm max.
Ø
Ø
15 cm min.
21 cm max.
S
Ø
Ø
M
18 cm
12 cm min.
Ø
Ø
14,5 cm
18 cm max.
10 cm min.
14,5 cm max
REKOMMENDERAD PLACERING AV KOKKÄRL
Placera kokkärlen på följande sätt för bästa resultat om du använder två kokkärl samtidigt:
EFFEKTTABELL
Effektnivå
Typ av tillagning
Boost
Värma upp snabbt
Maxeffekt
Fritera - koka
9-7
Hög effekt
7-5
Medeleffekt
4-3
Använd nivå
(indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina tillagningsvanor)
Perfekt för att snabbt få maträtten till kokpunkten, speciellt för vatten eller för att snabbvärma
kokvätskor
Perfekt för att bryna, starta en tillagning, fritera djupfrysta livsmedel, snabbkoka
Bryna - fräsa - koka - griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter kokande, tillaga och griljera (för kortare period, 5-10 minuter)
Bryna - koka - ånga - fräsa griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter småkokande, tillaga och griljera (för medellång period,
10-20 minuter), förvärmning
Koka - ånga - bryna - griljera
Perfekt för att ånga, hålla rätter småkokande, tillaga och grilla (för längre period).
Koka - småkoka - koka ihop fräsa ihop pasta med såsen
Låg effekt
2-1
Smälta - tina - varmhålla fräsa ihop risotto
OFF
Nolleffekt
Avställningsyta
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk), för att
fräsa ihop pasta med såsen.
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk)
Perfekt för att mjukgöra smör, försiktigt smälta choklad, tina små mängder frusna livsmedel eller för
att varmhålla varmrätter (t ex såser, soppor, minestronesoppor)
Perfekt för att varmhålla nytillagade maträtter, värma risotto, och för att hålla temperaturen på
uppläggningsfat (med tillbehöret för induktion),
Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras med H)
ANMÄRKNING:
Då du skall tillaga snabba rätter som kräver perfekt värmefördelning (till exempel pannkakor) på den dubbla kokzonen 28 cm (där sådan finns) rekommenderar vi att
du använder ett järn som inte är större än 24 cm i diameter. Vid försiktig tillagning, t ex för att smälta choklad eller smör, rekommenderar vi att du använder enkelzon
med mindre diameter.
SV70
MONTERING
Avlägsna apparatens förpackning och kontrollera att den inte har skadats under transport - vid problem kontakta Kundtjänst.
Se bilderna på sidan 2 för storlek på inbyggnadshålet och för installeringsinstruktioner.
ATT FÖRBEREDA INBYGGNADSUTRYMMET
•
•
•
•
•
•
Installera en skiljepanel under spishällen.
Den undre delen av apparaten får inte
vara åtkombar efter installation.
Om du installerar en ugn undertill, skall
skiljepanelen inte installeras.
57
75
min. 5 mm
VARNING
min. 20 mm
80
6-7 cm
Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen därunder skall vara enligt de dimensioner som visas i bilden här intill.
För att apparaten skall fungera korrekt skall du inte stänga igen minimumöppningen mellan arbetsbänken och den övre delen av arbetsbänken (min. 5 mm).
Om en ugn skall installeras under spishällen, försäkra dig om att den är utrustad med kylsystem.
Installera inte spishällen nära en disk- eller tvättmaskin, detta för att förhindra att de elektroniska kretsarna skadas genom exponering för ånga eller fukt.
Om den skall installeras i jämnhöjd med arbetsbänken, ring Kundservice för att beställa skruvsetet för montering 4801 211 00112.
För att ta loss bänken, använd en skruvmejsel (medföljer ej) och tryck på sidofjädrarna på apparatens nedre sida.
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT
Skilj apparaten från elnätet.
Installationen ska utföras av en behörig fackman som har kännedom om aktuella säkerhets- och
installationsbestämmelser.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej
har följts.
Elsladden måste vara tillräckligt lång för att spishällen ska kunna tas ut ur bänkskivan.
Kontrollera att spänningen som anges på typskylten på undersidan av apparaten är samma som nätspänningen.
VARNING
-
-
blå/grå
svart/brun
gul/grön
1. Lossa skruven och ta bort kopplingsplintens lock (A). För in locket i kopplingsplintens gångjärn (B).
2. För in elsladden i klämman och anslut ledningarna till kopplingsplinten i enlighet med kopplingsschemat som är placerat nära plinten.
3. Säkra elsladden med kabelklämman.
4. Stäng locket (C) och skruva fast det i kopplingsplinten med skruven.
Varje gång strömmen ansluts utför spishällen en automatisk kontroll som tar några sekunder.
Anslutning till elnät
SV71
Australien och
Storbritannien
svart
svart
brun
blå
blå (grå)
gul/grön
ENDAST BELGIEN
svart
brun
}
blå
blå (grå)
svart
brun
gul/grön
brun
gul/grön
}
blå
blå (grå)
gul/grön
}
230V 2-fas 2N
ENDAST NEDERLÄNDERNA
}
blå
blå (grå)
BRUKSANVISNING
Beskrivning av kontrollpanelen
Kontrollpanel
Strömbrytare På/Av
Snabbåtkomst
Spärr av kontrollpanelen
Steglöst reglage
Strömreglering/
Spärrknapp
Styrreglage för kokzoner och dess display
Strömbrytare På/Av
Timer
Spärr av kontrollpanelen
Strömreglering/
Ecobooster/Automatiskt/
Spärrknapp
Styrreglage för kokzoner och dess display
Att slå på/stänga av spishällen
Tryck på knappen under cirka 2 sekunder tills kokzonernas displayer tänds. För att stänga av trycker du på samma knapp tills displayerna slocknar Alla kokzoner
stängs då av.
Om spishällen har använts kommer restvärmevakten ”H” förbli tänd tills kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder efter att spishällen slås på, stängs den av automatiskt.
SV72
Aktivering och reglering av kokzoner
Steglöst reglage
Display för effekt
Öka effektnivå
Indikerar vald kokzon
Placering på kokzon
Sänk effektnivå
Placera kokkärlet på matlagningszonen, tryck på strömbrytaren och aktivera önskad zon genom att trycka på motsvarande runda knapp. Siffran ”5” visas på displayen.
Om hällen är utrustad med steglöst reglage kan det användas för att ställa in önskad temperaturnivå från 0 till 9, eller eventuell boostnivå ”P”. För att höja effektnivån,
dra flera gånger med fingret över reglaget från höger till vänster och för att sänka effektnivån, dra med fingret i motsatt riktning. Som alternativ kan
snabbåtkomstknapparna ”+” och ”-” användas.
Stänga av kokzoner
För att stänga av kokzonen, håll motsvarande knapp intryckt i mer än 3 sekunder.
Kokzonen stängs av. Om kokzonen fortfarande är varm visas bokstaven ”H” i kokzonens display.
Spärr av kontrollpanelen
Funktionen blockerar alla reglage för att undvika att spishällen slås på av misstag. Aktivera panellåset genom att starta hällen och trycka på spärrknappen i tre
sekunder. En ljudsignal hörs och en lampa tänds under låssymbolen för att indikera att hällen är spärrad. Alla reglage utom avstängningsfunktionen spärras. Inaktivera
panellåset genom att upprepa stegen ovan. Lampan slocknar och spishällen aktiveras på nytt.
Om knappen under nyckelsymbolen blir blöt av vatten, matlagningsvätska från kastruller eller annat, kan ofrivillig aktivering/inaktivering av knappspärren ske.
Timer
Timern kan användas för att ställa in koktiden för samtliga kokzoner. Längsta inställbara tid är 99 minuter (1 timme och 39 minuter).
Välj matlagningszon som ska användas med timern och tryck på timern (se bild). En ljudsignal avges. Displayen visar ”00” och lysdiodssymbolen tänds.
Det går att minska och öka timervärdet genom att hålla det steglösa reglagets knappar ”+” och ”-” intryckta. När den inställda tiden har gått hörs en
ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt. För att stänga av timern, håll timerknappen intryckt i minst 3 sekunder:
För att ställa in timern på en annan kokzon, följ anvisningarna i punkterna ovan. Timerdisplayen visar alltid timern för den valda kokzonen eller timern med den kortaste
inställningen.
För att ändra eller avaktivera timern, tryck på knappen för att välja kokzonen som timern i fråga är knuten till.
Kontrollpanelens signaler
Specialfunktioner (finns på vissa modeller)
Vissa modeller är utrustade med specialfunktioner:
Automatsik funktion
Funktionen ställer automatiskt in en effektnivå som passar för att bibehålla småkokning. Aktivera denna funktion efter att maträtten har kokat upp genom att trycka
först på knappen för kokzonen, sedan på knappen
.
Restvärmevakt.
Spishällen är försedd med restvärmevakt på varje kokzon. Denna signal visar vilka zoner som fortfarande är mycket varma.
Om displayen visar , är kokzonen fortfarande varm Om kokzonen visar denna symbol, kan du till exempel hålla en maträtt varm eller passa på att smälta smör
Då kokzonen svalnat slocknar signalen på displayen.
Signal för felaktig, eller ingen kastrull.
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel med din induktionshäll, eller om den är felplacerad eller av fel storlek, så visas indikationen ”kastrull saknas”
i teckenfönstret (se bild). Vi rekommenderar att flytta kastrullen på spishällen tills du hittar ett läge där spishällen aktiveras. Om inte någon kastrull känns
av inom 60 sekunder, stängs hällen av.
Funktion för snabbvärme (booster där denna funktion är tillgänglig)
Funktion som finns på somliga kokzoner och som gör det möjligt att ställa in ett effektlägre högre än den vanliga maximaleffekten (t ex för att snabbt kunna koka upp vatten). För
att aktivera funktionen, tryck på knappen ”+” tills displayen visar ”P”. Efter 5 minuters användning av booster-effekten, går apparaten automatiskt ned till nivå 9.
SV73
”Power management” (där denna funktion är tillgänglig)
Tack vare funktionen ”Power management” kan du ställa in spishällens absoluta maximaleffekt beroende på dina egna behov.
Denna inställning är möjlig att utföra när som helst, och sparas i minnet till nästa förändring.
Genom att ställa in önskad maximaleffekt kommer spishällen att automatiskt regleras över de olika kokzonerna, något som garanterar att du aldrig överstiger den
inställda maximaleffekten. Du kan dessutom ställa in alla kokzoner samtidigt, men utan risken för överbelastning.
4 maxnivåer för effekt finns tillgängliga och visas på displayen: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW är den maximala effekten för en spishäll)
Spishällen är fabriksinställd till den högsta av dessa effektnivåer
När du har kopplat in apparaten i eluttaget kan du under 60 sekunder ange önskad temperaturnivå genom att följa stegen nedan:
Steg
1
2
3
/
4
Kontrollpanel
Tryck i cirka
3 sekunder
Tryck på
strömregleringsknappen
för att bekräfta föregående
steg
Tryck för att välja önskad
nivå
Tryck på
strömregleringsknappen
för att bekräfta föregående
steg
Display
Displayen visar
Lampan tänds tillsammans med redan tända
lampor för de olika matlagningszonerna
Displayen visar den inställda nivån och blinkar
i cirka två sekunder. Därefter avges en
ljudsignal. När signalen har tystnat kan hällen
användas.
Om ett fel skulle uppstå under inställning av effektnivån, visas symbolen
ingreppet från början. Om felet skulle uppstå igen, kontakta Service.
i mitten, tillsammans med en ljudsignal under 5 sekunder. Då skall du repetera
Då du uppnår maximal inställd effekt under vanlig användning och samtidigt försöker att öka effekten, hörs en ljudsignal och kokzonens lampa blinkar två gånger.
Om du behöver högre effekt på just den kokzonen måste du sänka effekten på en eller flera av de andra aktiverade kokzonerna.
Aktivering/inaktivering av ljudsignal (finns inte på modeller med steglöst reglage)
Sätt på hällen och håll ned ”+”-knappen och knappen längst till höger samtidigt under minst tre sekunder (”kontrollpanellås”).
5 sek
RENGÖRING
VARNING
-
Använd absolut inte högtryckstvätt med ångstråle för rengöringen.
Innan du börjar rengöra spishällen, skall du försäkra dig om att alla kokzoner är avstängda och att
restvärmevakten (”H”) är släckt.
OBSERVERA: Använd inte slipande svampar eller stålull. De kan förstöra glaskeramiken.
• Rengör hällen från alla matrester när den svalnat efter varje användningstillfälle.
• Socker och matrester med hög sockerhalt kan skada spishällen och skall därför avlägsnas omedelbart.
• Salt, socker och sand repar hällens yta.
• Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande diskmedel eller produkter som är speciellt avsedda för rengöring av glaskeramikhällar (se Tillverkarens
indikationer).
• Om vätska har spillts ut på matlagningszonerna kan kokkärlen vibrera och flytta sig.
SV74
FELSÖKNING
•
•
•
•
•
Läs och följ anvisningarna i kapitlet ”Bruksanvisning”.
Kontrollera att det inte är strömavbrott.
Torka noggrant rent spishällen efter rengöring.
Om hällen, då du slår på den, visar siffror skall du göra så som står i tabellen nedan.
Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla genast bort den från strömförande nät.
FELKOD
C81, C82
C83
C85
F02, F04 eller C84
BESKRIVNING
MÖJLIGA ORSAKER
Kontrollpanelen stängs av pga för
hög temperatur.
Felkoden för avstängd häll visas på
kontrollpanelen pga ett fel i
elkretsen.
Hällen kan inte värma
kokkärlet.
Spänningen i anslutningen är fel
eller ett fel har inträffat i
strömförsörjningen.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34,
F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
ÅTGÄRD
Den invändiga temperaturen är för hög Vänta tills hällen har kylts av innan
vid de elektroniska delarna.
du använder den igen.
Hällen har försetts med för hög
spänning.
Hällen kan fortfarande användas,
men kontakta Kundservice.
Kokkärlet är inte lämpligt för
induktionshällen.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Sensorn känner av spänning som inte Koppla bort hällen från elnätet och
överensstämmer med nätspänningen.
kontrollera elanslutningen.
Koppla bort hällen från elnätet.
Vänta några sekunder och koppla in den igen.
Kontakta Kundservice och uppge felkoden om felet kvarstår.
OLJUD FRÅN SPISHÄLLEN
När induktionshällarna är på kan det uppstå en del ljud eller vibrationer som beskrivs nedan och som kan uppstå beroende på vilket material kokkärlen är tillverkade
av och på maten som tillagas:
•
•
•
•
•
Kontaktljud: Den här typen av vibration uppkommer när kokkärl av olika material placeras ovanpå varandra.
Klickande ljud vid övergång till låg-medelhög värme: Det här ljudet hörs vid övergång vid låg till medelhög värme.
Rytmiskt klick: Det här ljudet hörs när du använder flera matlagningszoner och/eller hög kapacitet.
Svagt susande ljud: Det här ljudet är ett resultat av kokkärlet och mängden innehåll.
Bakgrundsljud: Iinduktionsspisen är utrustad med en fläkt som har till syfte att kyla av spisens elektroniska komponenter. Fläkten hörs medan spisen är på och några
minuter efter att den har stängts av. När du höjer eller sänker de aktiverade matlagningszonerna kan också fläktljudet öka eller minska.
Dessa tillstånd är helt normala och nödvändiga för att induktionssystemet ska fungera på rätt sätt. De indikerar inte fel eller skada.
KUNDSERVICE
Innan du kontaktar Service
1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i punkterna i kapitel ”Felsökning”.
2. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundservice.
Var beredd att lämna följande information:
• en kort beskrivning av felet;
• typ av apparat och exakt modell;
• servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten), som är placerad under apparaten (på en metallplatta).
• fullständig adress;
• telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparationer (till garanti för att originalreservdelar används och att reparationerna
görs på korrekt sätt). Reservdelar finns under 10 år.
SV75
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement