Whirlpool | ARG 947/6 | Instruction for Use | Whirlpool ARG 947/6 Installation

10200086.fm Page 1 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
MONTAGEANWEISUNG
- Bitte aufbewahren
Änderungen vorbehalten!
INSTALLATION INSTRUCTIONS
- Important: Keep these instructions
unless there are any variations
F
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- Attention: à conserver
tous droits de modifications
réservés
I
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
salvo variazioni
- Attenzione : conservare
S
MONTERINGSANVISNINGAR
- Observera! Spar anvisningarna!
med förbehåll för ändringar
N
MONTERINGSVEILEDNING
- Advarsel: ta vare på den
med unntak av endringer
DK
MONTERINGSVEJLEDNING
- Advarsel: Gemmes
med forbehold for ændringer
FIN
ASENNUSOHJEET
- Huomio: pidä tallessa
ellei ilmene muutoksia
SK
POKYNY PRE MONTÁŽ
- Upozornenie: uschovajte
zmeny vyhradené
D
GB
SWISSMO
* falls vorhanden
* if provided
* selon les modèles
* se disponibile
* medföljer vissa modeller
* noen versjoner
* hvis den forefindes
* jos saatavissa
* ak je k dispozícii
10200086.fm Page 2 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
10200086.fm Page 3 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
DRÜCKEN
PUSH
APPUYER
PREMERE
TRYCK
TRYKK
TRYK
PAINA
ZATLAÈTE
10200086.fm Page 4 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
10200086.fm Page 5 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
10200086.fm Page 6 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
10200086.fm Page 7 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
Ecological Paper
10200086.fm Page 7 Monday, June 23, 2003 8:25 AM
5019 102 00086
Printed in Italy
06/03
Download PDF

advertising