Whirlpool CKGIC 3258/2 Instruction for Use | Manualzz
78962-no.fm5 Page 85 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
INNHOLDSFORTEGNELSE
NO
FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK
SIDE
86
MILJØVENNLIG BRUK
SIDE
86
GENERELLE RÅD
SIDE
87
BRUK AV KJØLESEKSJONEN
SIDE
88
BRUK AV FRYSESEKSJONEN
SIDE
89
AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN
SIDE
91
RENGJØRING AV KJØLESEKSJONEN
SIDE
91
REGJØRING OG VEDLIKEHOLD
SIDE
92
FEILSØKINGSLISTE
SIDE
92
SERVICE
SIDE
93
INSTALLASJON
SIDE
93
85
78962-no.fm5 Page 86 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK
Dette produktet er en kombinasjon av kjøl og
frys, og er kun beregnet på bruk i privat
husholdning.
Fryseseksjonen
er perfekt til
innfrysing av ferske og tilberedte matvarer,
produksjon av isterninger og oppbevaring av
frysevarer. Avriming skjer manuelt.
Kjøleseksjonen, som er utstyrt med
automatisk avriming, er beregnet på
oppbevaring av fersk mat og drikkevarer.
For å få best mulig utbytte av kjøleskapet er det
viktig å lese denne bruksanvisningen nøye. Her
gis en beskrivelse av apparatet, samt nyttige
råd om riktig oppbevaring av matvarene.
Ta vare på heftet for fremtidige behov.
1. Etter å ha pakket ut apparatet, må man
kontrollere at det ikke er skadet og at dørene
kan lukkes ordentlig. Eventuelle skader må
meldes til forhandleren innen 24 timer fra
levering.
2. Det anbefales å vente minst to timer før
apparatet settes igang, slik at
kjølekretsen virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkopling må utføres
av en kvalifisert elektriker ifølge
produsentens anvisninger og gjeldende
normer.
MILJØVENNLIG BRUK
1. Emballasjen
Emballasjen består av 100% resirkulerbart
materiale og er merket med
resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til
de lokale forskrifter.
Materialet i emballasjen (slik som plastposer,
polystyren etc.) kan være farlige og må
oppbevares utenfor barns rekkevidde.
2. Apparatet
Apparatet er fremstilt av resirkulerbart materiale.
Ved endt livstid må det tas hånd om ifølge de
lokale renovasjonsforskrifter.
Sørg for at det ikke kan tas ibruk igjen ved å
klippe over nettledningen. Etterlat ikke apparatet
i naturen, men sørg for at det bringes til et
autorisert mottak for gjenvinning av kjølegasser.
Informasjon:
Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen
inneholder R 134 a), eller fritt for HFK
(kjølekretsen inneholder R 600 a - Isobutan). For
ytterligere detaljer, se apparatets typeplate.
86
78962-no.fm5 Page 87 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
GENERELLE RÅD
•
•
•
•
•
•
•
Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av
ferske matvarer og fryseseksjonen kun til
oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av
ferske matvarer og produksjon av isterninger.
Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på
apparatet tildekkes eller tettes igjen.
Sett aldri glassbeholdere med flytende varer inn i
fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.
Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart
etter at de er tatt ut av fryseseksjonen. Det kan
forårsake kuldesår.
La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i
kjøleskapet. Det kan føre til at de låser seg inne og
kveles.
Svelg ikke væsken i kjøleelementene (den er ikke
giftig).
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av
apparatet, må støpslet trekkes ut av stikkontakten
eller hovedbryteren slås av.
Overensstemmelseserklæring
•
Dette apparatet er beregnet på å komme i kontakt
med matvarer og er i overensstemmelse med EUdirektiv 89/109/EEC.
Dette produktet er utformet, fremstilt og
markedsført i samsvar med:
• sikkerhetskravene i EU-direktivet "Lav Spenning"
73/23/EEC;
• beskyttelseskravene i EU-direktivet "EMC" 89/
336/EEC, endret i EU-direktiv 93/68/EEC;
• kravene til energetisk ytelse i EU-direktiv 96/57/EEC.
Informasjon
For apparater med Isobutan (R600a)
Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på
miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor
viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er
skadet.
87
78962-no.fm5 Page 88 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
BRUK AV KJØLESEKSJONEN
Dette apparatet er et kjøleskap utstyrt med en
-stjerners fryseseksjon.
Avriming av kjøleseksjonen skjer helt
automatisk.
Kjøleskapet kan fungere ved en
omgivelsestemperatur på mellom +10°C og
+38°C. De beste resultatene avhenger av
apparatets klimaklasse, som er oppgitt på
apparatets typeplate.
Igangsetting av apparatet
Sett støpslet i stikkontakten.
Dersom apparatet er utstyrt med én kompressor,
reguleres temperaturen samtidig både i kjøle- og
fryseseksjonen ved hjelp av termostaten, som er
plassert i kjøleseksjonen.
På apparater utstyrt med to kompressorer er
reguleringen av kjøle- og fryseseksjonen
uavhengig av hverandre (se
produktbeskrivelse).
Regulering av temperaturen
1. For at apparatet skal fungere riktig og
matvarene oppbevares best mulig i begge
seksjonene, anbefales det å innstille
termostaten slik som oppgitt på vedlagte
oversikt.
2. Hvis man vil forandre på temperaturen i
seksjonene skrus termostatbryteren:
• til et lavere nummer 1-2 (MIN) dersom
man ønsker at temperaturen i seksjonene
skal være MINDRE KALD;
• til et høyere nummer 5-7 (MAX) dersom
man ønsker at temperaturen i seksjonene
skal være KALDERE.
Termostat på l: apparatets funksjoner og
interiørlyset koples ut.
Merk:
Omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene
åpnes og apparatets plassering kan påvirke
temperaturen i de to seksjonene. Disse forhold
må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.
Oppbevaring av matvarer i
kjøleseksjonen
Plasser de forskjellige matvarene slik som vist i
figuren.
A Tilberedt mat
B Fisk, kjøtt
C Frukt og grønnsaker
D Flasker
E Smør
F Meieriprodukter, ost
Merk:
• Avstanden mellom hyllene og bakveggen i
kjøleseksjonen sørger for fri luftsirkulasjon.
• Plasser ikke matvarene inntil bakveggen i
kjøleseksjonen.
88
•
•
•
Sett ikke matvarer som fortsatt er varme inn i
seksjonene.
Oppbevar flytende varer i lukkede beholdere.
Oppbevaring av grønnsaker med høyt
vanninnhold kan føre til at det dannes
fuktighet på innsiden av grønnsakskuffen.
Dette har ikke noen innvirkning på apparatets
funksjon.
78962-no.fm5 Page 89 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
BRUK AV FRYSESEKSJONEN
Fryseseksjonen er
-stjerners. Her
kan man oppbevare frysevarer så lenge som
oppgitt på pakken. I tillegg kan man fryse inn
ferske matvarer ved å plassere dem på
fryseslyngene. De frosne matvarene må da
legges i nederste kurv, slik at de ikke kommer
i kontakt med de som skal fryses inn.
Den mengde ferske matvarer som kan fryses
inn på 24 timer er oppgitt på typeplaten.
Innfrysing av ferske matvarer
Apparater utstyrt med én kompressor:
• Innstill termostatbryteren på 2-3.
• Dersom apparatet er utstyrt med
innfrysingsknapp, må man trykke på denne
for å aktivere innfrysingsfunksjonen. Det gule
varsellyset vil tennes. Også det røde
varsellyset vil eventuelt tennes (bare på
modeller med betjeningspanel), men vil
slukke når fryseseksjonen har nådd riktig
temperatur.
Merk:
Når innfrysingsknappen er i funksjon er det mulig
å fryse inn matvarer uten at det har noen negativ
innvirkning på temperaturen i kjøleseksjonen.
Hurtigfrys-funksjon
Funksjon temperaturalarm
(versjoner med betjeningspanel)
Mens apparatet er i funksjon eller under
innfrysing kan det hende det røde varsellyset
tennes (på noen modeller vil man samtidig høre
et lydsignal). Det betyr at temperaturen i
fryseseksjonen ikke er kald nok til oppbevaring
av frysevarer.
Dette kan skje i følgende tilfeller:
• når apparatet settes i drift
• når apparatet settes i gang igjen etter
avriming og rengjøring
• når det er blitt lagt inn for store mengder mat
til innfrysing
• når døren til fryseseksjonen ikke lukker tett
igjen
• når "fryseseksjonens termostatbryter" på
betjeningspanelet innstilles på verdier nær
“MAX” (meget intens kjøling)
Lydsignalet kobles ut ved å trykke på knappen
for "Hurtig innfrysing".
• Når apparatet har nådd riktig temperatur, vil
det røde varsellyset slukkes automatisk. Da
skal man trykke på knappen for "Hurtig
innfrysing", slik at funksjonen kobles ut.
På apparater utstyrt med to kompressorer
anbefales det å koble inn hurtigfrys-funksjonen 6
timer før matvarene legges inn. Da oppnår man
den maksimale innfrysingskapasitet som er
oppgitt på typeplaten.
Viktig
• De ferske matvarene som skal fryses inn må
pakkes godt inn i:
aluminiumsfolie, plastfolie, vanntette
plastposer, polyetylenbokser m/lokk,
spesielle fryseposer.
• Plasser matvarene som skal fryses inn i
øverste del av fryseseksjonen. Pass på at det
er nok plass rundt pakkene til at luften kan
sirkulere fritt.
• Etter 24 timer er innfrysingsfasen over.
• Trykk igjen på innfrysingsknappen for å koble
ut funksjonen (det gule varsellyset slukkes).
89
78962-no.fm5 Page 90 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
BRUK AV FRYSESEKSJONEN
Merk:
Fryseseksjonen er i stand til å holde riktig
oppbevaringstemperatur for matvarer også ved
strømbrudd. Det anbefales imidlertid å unngå å åpne
døren til fryseseksjonen så lenge strømbruddet varer.
Viktig:
Innfrossede matvarer må ikke oppbevares lenger
enn vist i tabellen ved siden av.
Ved kjøp av frysevarer, må man forsikre seg om at:
• Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at
matvarene ikke har blitt forringet. Dersom det er
bulker er våte flekker på pakken, er den ikke blitt
oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis
opptining.
• Kjøp alltid frysevarene til sist og frakt dem hjem i
kjølebag.
• Legg dem i fryseseksjonen med en gang du
kommer hjem.
• Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men
spis dem i løpet av et døgn.
• Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser
dem til et minimum. Ta hensyn til
holdbarhetsdatoen på emballasjen.
• Følg alltid instruksjonene på emballasjen for
oppbevaring av frysevarene.
Hvordan man tar ut skuffene
•
Trekk skuffene frem til de stopper, løft dem litt opp
og ta dem ut.
Merk:
For å få bedre plass til matvarene, kan fryseseksjonen
også benyttes uten skuffer. Dette gjøres ved å ta ut
alle skuffene bortsett fra den nederste.
Plasser matvarene direkte på fryseslyngene.
Pass på at døren til fryseseksjonen lukker tett igjen
etter at alle matvarene er lagt inn.
Produksjon av isterninger
•
•
•
90
Fyll isterningbrettet 2/3 fullt med vann og plasser
det i fryseseksjonen
Hvis brettet skulle fryse fast til bunnen av
fryseseksjonen må man ikke bruk skarpe
gjenstander for å få det løs.
Isterningene løsner lettere hvis isterningbrettet
bøyes forsiktig.
MÅNEDER
MATVARER
78962-no.fm5 Page 91 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN
Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av
apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
Det anbefales å avrime fryseseksjonen 1 til 2
ganger i året, eller når det har dannet seg større
mengder med rim på fryseslyngene.
Rimdannelse på fryseslyngene er normalt. Hvor
raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes
avhenger av omgivelsestemperaturen og hvor
ofte døren åpnes. Det dannes som regel mest rim
på de øverste fryseslyngene i fryseseksjonen.
Avrimingen bør foretas når det er minimalt med
frysevarer i seksjonen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn
i avispapir slik at de blir liggende tett inntil
hverandre og plasser dem på et meget kjølig sted
eller i en kjølebag.
La døren til fryseseksjonen stå åpen slik at rimet
smelter.
Trekk ut dreneringsslangen og plasser en bolle
under den.
Rengjør innsiden av fryseseksjonen med en svamp
fuktet i lunkent vann eventuelt tilsatt et nøytralt
vaskemiddel. Benytt ikke skurepulver!
Skyll og tørk omhyggelig.
Skyv dreneringsslangen tilbake på plass.
Legg matvarene inn igjen.
Lukk døren til fryseseksjonen.
Sett støpslet tilbake i stikkontakten.
Sett i gang apparatet.
RENGJØRING AV KJØLESEKSJONEN
Kjøleseksjonen må rengjøres jevnlig.
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i
kjøleseksjonen viser at apparatet er i ferd med å
avrime seg. Smeltevannet renner ned gjennom et
dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det
fordamper.
Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av
medfølgende redskap, slik at smeltevannet til enhver
tid kan renne ut.
Før det foretas noen form for rengjøring av apparatet,
må støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Benytt en svamp fuktet i lunkent vann, eventuelt
tilsatt et nøytralt vaskemiddel.
• Skyll og tørk med en myk klut.
Benytt ikke skurepulver
91
78962-no.fm5 Page 92 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
REGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Ved lengre fravær
1.
2.
3.
4.
Tøm kjøle- og fryseseksjonen.
Trekk støpslet ut av stikkontakten.
Avrim og rengjør seksjonene innvendig.
La begge dørene stå åpne når apparatet ikke
er i funksjon, slik at det ikke dannes mugg,
innestengt lukt eller korrosjon
FEILSØKINGSLISTE
1. Apparatet virker ikke.
• Er det strømbrudd?
• Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
• Er topolsbryteren slått på?
• Har det gått en sikring?
• Er nettledningen skadet?
• Står termostaten innstilt på l (Stop)?
2. Temperaturen i seksjonene er ikke kald
nok.
• Lukker dørene seg ordentlig igjen?
• Er apparatet plassert i nærheten av en
varmekilde?
• Er termostaten riktig innstilt?
• Er luftsirkulasjonen gjennom
ventilasjonsåpningene blokkert?
3. Temperaturen i kjøleseksjonen er for
kald.
• Er termostaten riktig innstilt?
4. Det er vann i bunnen av kjøleseksjonen.
• Er dreneringshullet for smeltevann
tilstoppet?
92
5. Interiørlyset virker ikke.
Kontroller først punkt 1, deretter:
• Trekk støpslet ut av stikkontakten. Får å få
tilgang til lyspæren, se instruksjoner og
tegning i vedlagte produktbeskrivelse.
• Kontroller lyspæren og skift den om
nødvendig ut med en ny (max. 15 W).
6. Det røde varsellyset på fryseseksjonens
betjeningspanel fortsetter å lyse / en
akustisk alarm høres.
(se kapitlet “Bruk av fryseseksjonen”)
• Er det nylig blitt lagt inn store mengder fersk
mat i fryseseksjonen?
• Er døren til fryseseksjonen lukket?
Merk:
• Dersom kanten på forsiden av kjøleskapet
er varm, beror ikke dette på en feil, men er
for å motvirke dannelse av fuktighet.
• Gurglende og hvislende lyder fra
kjølekretsen er helt normalt.
78962-no.fm5 Page 93 Monday, November 8, 1999 6:55 PM
SERVICE
Før service tilkalles:
1. Kontroller om du kan løse problemet på egen
hånd (se "Feilsøkingsliste").
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er
løst. Hvis problemet vedvarer, frakoples apparatet
strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall
service.
Oppgi:
• hva som er feil
• modell
• servicenummer (tallet som står etter ordet
SERVICE på typeplaten som sitter inne i
apparatet)
• din adresse
• ditt telefonnummer
Merk:
Omhengsling av dørene utført av våre
teknikere dekkes ikke av garantien.
INSTALLASJON
•
•
•
•
•
Ikke plasser apparatet i nærheten av en
varmekilde. Høy omgivelsestemperatur,
direkte sollys eller plassering nær
varmekilder (ovner eller komfyrer) fører til økt
strømforbruk og bør unngås.
I alle tilfeller må apparatet plasseres i en
avstand på minst:
• 30 cm fra olje- eller vedkomfyrer;
• 3 cm fra elektriske komfyrer eller
gasskomfyrer.
Plasser apparatet på et tørt sted med god
ventilasjon.
Rengjør apparatet innvendig (se kapitlet
"Avriming og rengjøring av fryseseksjonen").
Sett inn tilbehøret.
Elektrisk frakobling
Det må være mulig å frakople apparatet, enten
ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en
topolsbryter plassert over stikkontakten.
Elektrisk tilkobling
•
•
•
•
•
Elektrisk tilkopling må skje i henhold til
gjeldende forskrifter.
Spenning og strømforbruk er oppgitt på
typeplaten, som sitter inne i apparatet.
Det er påbudt å jorde apparatet.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar for eventuelle skader på personer,
dyr eller gjenstander som skyldes
manglende respekt for ovennevnte
normer.
Dersom støpslet og stikkontakten ikke
passer sammen, må stikkontakten skiftes ut
av en kvalifisert elektriker.
Benytt ikke skjøteledninger eller doble
stikkontakter.
93
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement