Kueppersbusch KVIF 2159/3 R CH Instruction for Use


Add to my manuals
11 Pages

advertisement

Kueppersbusch KVIF 2159/3 R CH Instruction for Use | Manualzz
NL
INHOUD
VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST
PAGINA
37
MILIEUTIPS
PAGINA
37
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
PAGINA
38
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
PAGINA
39
DE FRESHBOX GEBRUIKEN
PAGINA
41
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
PAGINA
42
HET APPARAAT ONTDOOIEN
PAGINA
43
REINIGING EN ONDERHOUD
PAGINA
44
STORINGEN OPSPOREN
PAGINA
45
KLANTENSERVICE
PAGINA
46
INSTALLATIE
PAGINA
46
36
VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST
Het door u aangeschafte product is uitsluitend
voor huishoudelijk gebruik bestemd.
Bewaar dit boekje voor toekomstige
raadpleging.
Het vriesvak
is uitstekend geschikt voor
het invriezen van vers en gekookt voedsel, het
maken van ijsblokjes en het bewaren van
diepvriesproducten en ingevroren
levensmiddelen. Het vak moet handmatig
worden ontdooid.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat
of de deur goed sluit. Uw leverancier dient
binnen 24 uur van eventuele schade op de
hoogte te worden gesteld.
Het koelvak met automatische ontdooiing is
geschikt voor het bewaren van vers voedsel en
dranken.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing,
waarin u een beschrijving van het apparaat
en nuttige wenken voor het bewaren van het
voedsel aantreft, aandachtig door te lezen.
2. Wacht minstens twee uur alvorens het
apparaat in werking te stellen,
om het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de
elektrische aansluiting door een
gekwalificeerd technicus worden verricht
overeenkomstig de aanwijzingen van de
fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingsymbool.
Voor de verwerking dienen de plaatselijke
voorschriften te worden nageleefd.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, enz.)
moet buiten het bereik van kinderen gehouden
worden, want het zou een bron van gevaren
kunnen vormen.
2. Product
Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar
materiaal. Volg de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking op wanneer u hem afdankt.
Maak het apparaat onbruikbaar door de
elektrische voedingskabel door te snijden. Laat
het apparaat niet in het milieu achter, maar breng
het naar een speciaal verzamelcentrum voor
terugwinning van koelgassen.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK.
(het koelcircuit bevat R134a) of HFC
(het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan).
Voor nadere details zie het serienummerplaatje
op het apparaat.
Voor apparaten met isobuthaan (R600a)
Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed
heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het
is derhalve noodzakelijk te controleren of de
leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
37
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak
uitsluitend voor het maken van ijsblokjes, het
bewaren van diepvriesproducten en het
invriezen van verse levensmiddelen.
Let erop dat de ventilatie-openingen van het
apparaat niet worden afgedekt of verstopt
raken.
Zet geen vloeistoffen in glas in het vriesvak
want deze kunnen ontploffen.
Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net
uit het vriesvak
komen aangezien
deze zo koud zijn dat ze brandwonden
kunnen veroorzaken.
Om het risico van verstikking en opsluiting in
de koelkast te vermijden, mag het kinderen
niet worden toegestaan in het apparaat te
spelen of zich hierin te verstoppen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact of
sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met
reinigings-of onderhoudswerkzaamheden.
De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door iemand die daartoe
geautoriseerd is.
Conformiteitsverklaring
•
38
Dit apparaat is geschikt voor aanraking met
voedingsmiddelen en is in overeenstemming
met het D.L. 108 van 25.01.1992
(Europese Richtlijn 89/109/EEG).
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Ingebruikneming van het apparaat
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Als de stekker in het stopcontact gestoken
wordt gaat het rode knipperende lampje (F)
4 branden, dat verbonden is met een
geluidssignaal. Dit wil zeggen dat in de
vakken nog niet de juiste temperaturen
bereikt zijn voor het bewaren van het
voedsel.
3. Druk op de drukknop van het rode lampje (F)
4 om het geluidssignaal uit te zetten.
4. Het apparaat is nu ingeschakeld, de
“Freshbox” is in werking (toets (G) brandt).
De temperatuur is in de fabriek vooringesteld
op 5° C.
Wanneer de deur langer dan 2 minuten open
blijft, wordt het geluidsalarm ingeschakeld.
Druk nogmaals op de toets (F) 4 om hem uit
te zetten (zie paragraaf "Alarm koelkastdeur
open 4" in dit hoofdstuk).
Instelling van de temperatuur van het
koelvak
Als u de temperatuur in het vak wilt wijzigen,
moet u als volgt te werk gaan:
•
Druk op de toets (B)
° C om minder
koude temperaturen te selecteren;
•
Druk op de toets (B)
° C om koudere
temperaturen te selecteren.
Opmerking:
De luchttemperatuur van de omgeving, de
frequentie waarmee de deur wordt geopend en
de plaats van het apparaat kunnen van invloed
zijn op de binnentemperatuur van de koelkast,
die kan afwijken van de temperatuur op het
paneel.
Het apparaat uitschakelen
Als u voorziet dat het apparaat lange tijd niet
gebruikt gaat worden, kan hij worden
gestopt door op de knop (D) te drukken.
Zodoende blijft het apparaat gevoed, maar stopt
de werking en de binnenverlichting en alle
lampjes van de toetsen zijn uit, behalve het rode
lampje van de toets (D). Druk om het apparaat
weer te laten werken opnieuw op de knop (D).
Het koelvak wordt geheel automatisch
ontdooid.
39
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Alarm koelkastdeur open 4
Het apparaat is in staat te waarschuwen als de
deur onopzettelijk twee minuten lang open is
gebleven, via het geluidssignaal het knipperen
van het rode alarmlampje van toets (F) en via de
knipperende binnenverlichting. Het alarm wordt
uitgeschakeld door de deur zelf te sluiten. Als het
nodig is de deur langer dan 2 minuten open te
houden, is het mogelijk het alarm uit te zetten
met de toets (F); het alarm begint weer na 2
minuten, als de deur nog steeds open staat.
Blokkering van het toetsenbord j
Om onopzettelijke instellingen te vermijden
(doordat de toetsen worden ingedrukt door
aanraking met pakjes en/of voedsel, of door
kinderen) kunt u het toetsenbord blokkeren door
3 seconden lang op de toets (A)
j te drukken.
Een geluidsignaal en het oplichten van de toets
geven aan dat de blokkering is uitgevoerd. De
toets blijft verlicht zolang deze toestand
ongewijzigd blijft.
Als de toetsen geblokkeerd zijn, is het niet
mogelijk om instellingen te wijzigen. Als in deze
toestand een willekeurige toets wordt ingedrukt,
zullen een geluidssignaal en het knipperen van
de toets j wijzen op de aanwezigheid van de
blokkering.
Opmerking: de toets (F) 4 is niet inbegrepen in
de blokkering van het toetsenbord.
Druk om de blokkering van het toetsenbord
op te heffen 3 seconden op de toets (A) j
totdat de verlichting uitgaat.
Bewaren van levensmiddelen in het
koelvak
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding:
A
B
C
D
E
F
Gekookt voedsel
Groenten (indien aanwezig)
Vis, vlees
Groente en fruit
Flessen
Kaas
Opmerkingen:
• De afstand tussen de schappen en de
binnenwand achter van de koelkast staat een
vrije luchtcirculatie toe.
• Zet de levensmiddelen niet tegen de
binnenwand van het koelvak.
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die
nog warm zijn.
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
40
Let op:
Het bewaren van groente met een hoog
watergehalte kan condensvorming
veroorzaken op de glazen schappen; dit
beïnvloedt het correct functioneren van het
apparaat niet.
DE FRESHBOX GEBRUIKEN
Het apparaat heeft een speciaal ontwikkeld vak
voor het bewaren van Vlees en Vis.
Om deze reden wordt de temperatuur in het vak
ongeveer 3-5° C lager gehouden dan de rest van
het koelvak.
Zodoende kan de conservering van vers voedsel
(vlees en vis) aanzienlijk worden verlengd,
zonder dat het hoeft te worden ingevroren en
zonder de voedingswaarden en de
oorspronkelijke versheid aan te tasten.
Het wordt afgeraden fruit of groenten in dit vak te
bewaren, want de temperatuur kan ook onder
0°C dalen en het water in het voedsel zou
kunnen bevriezen.
Temperatuurindicator
•
•
•
De temperatuur in het koelvak wordt
weergegeven door een indicator die op de
deur van het vak is geplaatst (Afb.1).
Het gekleurde segment geeft het ideale
temperatuurbereik aan voor het bewaren van
vlees en vis.
De temperatuur in het vak heeft ongeveer
een uur nodig om zich te stabiliseren.
Afb. 1
Let op:
De temperatuur van de “Freshbox” is gerelateerd
aan de temperatuur in het koelvak. Als de
temperatuurwijzer van het vak dus in de sector
staat met
dient u op de knop (B)
° C te
drukken om de temperatuur van de koelkast te
verhogen of hem afkoelen via (B)
° C als de
wijzer in de sector “° C” staat. Vervolgens wordt
de temperatuur van de “Freshbox” gecorrigeerd.
Het vak verwijderen.
Als u de koelkast wilt gebruiken zonder de
“Freshbox” dient u als volgt te werk te gaan
(overeenkomstig de inrichting van uw apparaat,
zie Afb. 2, of Afb. 3):
1. Verwijder de groente- en fruitlade (Afb. 2) of
de afvoer (Afb. 3).
2. Verwijder de afdekking van de “Freshbox”
via de twee vergrendelingen aan de zijkanten
onderop (zie Afb. 4).
3. Verwijder de“Freshbox”.
; het
4. Druk 3 seconden op de knop (G)
lampje van de toets gaat uit.
Als u de “Freshbox” weer wilt gebruiken, dient
u als volgt te werk te gaan:
1. Schakel de “Freshbox” in.
2. Plaats de afdekking van de “Freshbox”.
3. Schuif de groenten- en fruitlade naar binnen
(Afb. 2), of breng de afvoer aan (Afb. 3).
3 seconden
4. Houd de knop (G)
ingedrukt; de toets gaat branden.
Afb. 2
Afb. 4
Afb. 3
41
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
In het vriesvak
worden ingevroren.
kan ook vers voedsel
De hoeveelheid verse levensmiddelen die in
24 uur kan worden ingevroren is aangegeven
op het serienummerplaatje.
Invriezen van vers voedsel
Druk op de invriesknop (E);
het gele lampje gaat branden en blijft dat
doen gedurende de hele invriesperiode.
•
Afb. 1
De geadviseerde plaats voor het in te vriezen
voedsel is te zien op Afb. 2, als er een
rooster aanwezig is, of die op Afb. 3 als het
rooster niet bijgeleverd is.
•
A Zet het in te vriezen voedsel op het rooster,
laat voldoende ruimte om de pakjes heen
zodat de lucht goed kan circuleren, en zorg
ervoor dat de pakjes niet in aanraking komen
met al ingevroren producten (Afb.2).
7
6
5
4
3
,
B Zet het voedsel midden in het vak
zonder dat ze in aanraking komen met de al
bevroren producten, door een afstand van
ongeveer 20 mm aan te houden (Afb. 3).
Na ongeveer 24 uur schakelt de functie
zichzelf automatisch uit en dooft het gele
lampje van de knop (E).
De functie kan worden afgebroken door de
knop (E) nogmaals in te drukken.
•
Afb. 2
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel
maanden verse ingevroren levensmiddelen
bewaard kunnen worden.
MAANDEN
VOEDSEL
Afb. 3
42
HET GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
Bij de aankoop van diepvriesproducten
moet u op de volgende punten letten:
•
De verpakking of het pak moet onbeschadigd
zijn, omdat het product anders kan bederven.
Als een pakje bol staat of als er vochtplekken
op zitten, is het niet onder optimale
omstandigheden bewaard en kan het al
gedeeltelijk zijn ontdooid.
•
De diepvriesproducten dienen als laatste te
worden gekocht en in isolerende tassen te
worden vervoerd.
•
Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst
meteen in het vriesvak.
•
De gedeeltelijk ontdooide
diepvriesproducten mogen niet opnieuw
worden ingevroren, maar moeten binnen 24
uur worden geconsumeerd.
•
Variaties in temperatuur moeten vermeden
worden of tot een minimum worden beperkt.
De uiterste houdbaarheidsdatum op de
verpakking moet worden gerespecteerd.
Alarm wegens stroomuitval op het net
Dit wordt automatisch geactiveerd na een
langdurige stroomuitval, waardoor de
temperatuur in de vakken verhoogt tot waarden
waarbij de conservering van het voedsel niet
meer gegarandeerd wordt. In dit geval wordt het
geluidssignaal ingeschakeld en knippert het rode
lampje van toets (F).
In geval van een zodanige storing moet de
toestand van het voedsel in de koel- en
diepvriesvakken worden bekeken, alvorens het
te gebruiken. Het alarm kan worden afgezet met
de toets (F). De instellingen en de
werkingsomstandigheden die tevoren waren
ingesteld, zullen hoe dan ook automatisch
worden hersteld na de black-out.
De instructies op de verpakking voor het
conserveren van diepvriesproducten dienen
altijd te worden opgevolgd.
IJsblokjes maken
•
•
•
Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het
in het vriesvak
.
Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem
van het vriesvak is vastgevroren, geen
puntige of scherpe voorwerpen om het los te
maken.
Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen,
het bakje ombuigen.
HET APPARAAT ONTDOOIEN
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact
of koppel hoe dan ook het apparaat af van de
stroomtoevoer, voordat u het vriesvak gaat
ontdooien.
Het koelvak wordt geheel automatisch
ontdooid. De aanwezigheid van
waterdruppels op de achterwand aan de
binnenkant van het koelvak duidt erop dat
het apparaat bezig is automatisch te
ontdooien. Het dooiwater wordt automatisch
via een afvoeropening in een opvangbak
geleid, waar het verdampt.
Reinig regelmatig de afvoeropening van het
dooiwater met behulp van het bijgeleverde
gereedschap, om een constante afvoer van het
dooiwater zeker te stellen (Afb. 1).
Afb. 1
43
HET APPARAAT ONTDOOIEN
Het vriesvak ontdooien
Wij raden u aan het vriesvak
een of twee
maal per jaar te ontdooien, of wanneer de
ijsvorming op de koelroosters te dik is geworden.
IJsvorming is een normaal verschijnsel. De
hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs
vormt, hangt af van de omgeving waarin het
apparaat zich bevindt en van de frequentie
waarmee de deur van het vriesvak wordt
geopend. De ijsvorming is het grootst op het
bovenste gedeelte van het vak. Dit is normaal en
heeft geen invloed op het correct functioneren
van het apparaat.
Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u
weinig voorraad heeft.
•
Open de deur en haal alle levensmiddelen uit
het vriesvak, en zet hen op een heel koele
plaats of in een koeltas.
•
Laat de deur open zodat het ijs kan smelten.
•
Reinig de binnenkant met een vochtige
spons
met lauw water
en/of een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schuurmiddelen.
•
Spoel goed en droog zorgvuldig af.
•
Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
•
Sluit de deur.
•
Steek de stekker weer in het stopcontact en
start het apparaat weer volgens de
aanwijzingen in het hoofdstuk
“Gebruik van het koelvak”.
De instellingen en de selecties die aanwezig
waren voordat het apparaat werd uitgezet,
worden hervat.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact
of koppel hoe dan ook het apparaat af van de
stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan plegen.
• Reinig het koelvak geregeld met een
vochtige spons met lauw water
en/of een neutraal schoonmaakmiddel.
Spoel en droog met een zachte doek.
Gebruik geen schuurmiddelen.
• De scheidingselementen mogen niet in water
worden ondergedompeld, maar moeten
worden afgewassen met een niet al te
vochtige spons.
• Reinig de binnenkant van het vriesvak tijdens
het ontdooien.
• Maak de ventilatieroosters geregeld schoon.
• Reinig de buitenkant met een zachte doek
met water. Gebruik geen schuurpasta's of
schuursponsjes, noch vlekkenmiddelen
(b.v. aceton en trichloorethyleen) of azijn.
Een langere periode niet gebruiken
1. Maak de koelkast helemaal leeg.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
3. Ontdooi het apparaat en reinig de
binnenwanden.
4. Het apparaat reinigen.
5. Om te voorkomen dat er schimmel,
onaangename geuren en oxidaties ontstaan,
dient de deur open te worden gelaten
wanneer het apparaat niet in werking is.
44
STORINGEN OPSPOREN
9. Het geluidsalarm en de knipperende
lampjes van de toets (F) 4 en van de
temperatuurwijzers 6° + 7° (C) zijn
ingeschakeld.
1. Het apparaat werkt niet.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de zekering doorgebrand?
• Zijn er kort geleden nog warme
levensmiddelen in de koelkast gezet?
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Is de deur vaak geopend bij een hoge
omgevingstemperatuur?
2. De temperatuur in de vakken is te hoog.
• Sluiten de deuren wel goed?
• Zo ja, druk dan op de toets (F).
• Staat het apparaat dicht bij een
warmtebron?
• Als de storing zich herhaalt nadat de toets
(F) is ingedrukt, neem dan contact op met
de klantenservice.
• Wordt de luchtcirculatie door de
ventilatieopeningen gehinderd?
• Is de toets (G) uitgezet zonder dat de
“Freshbox” verwijderd is.
Opmerkingen:
3. De temperatuur in het koelvak is te laag.
•
Als er sprake is van de alarmtoestand die is
aangegeven onder punt 8) en 9), kan het
apparaat zorgen voor zodanige
temperaturen in het vak dat de conservering
van het voedsel niet wordt aangetast.
In deze toestand is het niet mogelijk selecties
of instellingen te verrichten.
•
Het koelcircuit kan vreemde geluiden
voortbrengen, zoals gorgelende of
expansiegeluiden.
• Is, na verwijdering van de “Freshbox”, de
toets (G) niet uitgezet?
4. Er staat water op de bodem van het
koelvak.
• Is de afvoer van het dooiwater misschien
verstopt (zie “Het apparaat ontdooien”)?
5. De binnenverlichting functioneert niet.
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1) ,
en vervolgens:
• Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact. Zie voor het vervangen van
het lampje (max. 25 W) de instructies en de
tekening op het bijgaande
productinformatieblad.
6. Te veel ijsvorming in het vriesvak
.
• Zit de deur goed dicht?
• Verhindert het voedsel dat de deur
gesloten wordt?
7. Het geluidsalarm en het knipperende rode
licht van de toets (F) is geactiveerd.
• Is er een langdurige stroomuitval geweest
(zie “Het vriesvak ontdooien”)?
8. Het geluidsalarm en de knipperende
lampjes van de toets (F) en van de
temperatuurwijzers (C) zijn ingeschakeld:
3° + 7° of
4° + 7° of
5° + 7° .
• Neem contact op met de Klantenservice.
45
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt
verhelpen (zie “Storingen opsporen”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan
om te zien of het ongemak is verholpen.
Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan
opnieuw uit en herhaal de handeling na een
uur.
3. Als dit ook niet helpt, wendt u dan tot onze
Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing.
• het model.
• het servicenummer (nummer achter het
woord SERVICE op het typeplaatje in het
apparaat).
• Uw volledige adres.
• Uw telefoonnummer en netnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
INSTALLATIE
•
Het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen installeren. Installatie in een
hete omgeving, rechtstreekse blootstelling
aan de zon of opstelling van het apparaat in
de buurt van een warmtebron (kachel,
fornuis) verhogen het stroomverbruik en
dienen te worden vermeden.
•
Indien dit niet mogelijk is, moeten de min.
afstanden worden aangehouden:
• 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen
of petroleum;
• 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of
gasfornuizen.
•
De binnenkant schoonmaken.
•
Breng de bijgeleverde accessoires aan.
Elektrische aansluiting
•
Houdt u aan de plaatselijke voorschriften
tijdens de elektrische aansluiting.
•
De gegevens met betrekking tot de spanning
en het opgenomen vermogen staan op het
typeplaatje in het apparaat.
46
•
De aarding van het apparaat is wettelijk
verplicht.
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventueel letsel
aan personen, dieren of voor schade aan
voorwerpen, die veroorzaakt is door het
niet in acht nemen van deze voorschriften.
•
Indien de stekker en het stopcontact niet
overeenkomen, het stopcontact laten
vervangen door een gekwalificeerde
technicus.
•
Gebruik geen verlengingen of meervoudige
adapters.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement