Whirlpool BLFV 8001 OX Use and care guide

Whirlpool BLFV 8001 OX Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.whirlpool.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akcesoria*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Okres przechowywana produktów mrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozmrażanie komory zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia
należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym
miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania
instrukcji
bezpieczeństwa,
niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliży urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich
instrukcjach
dotyczących
bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że
rozumieją zagrożenia związane z obsługą
urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się tym
urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić
ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
  OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego, takiego jak minutnik, lub
odrębnego systemu zdalnego sterowania.
 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientów w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
 Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
 
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest
odpowiednia do ogólnego oświetlenia pomieszczeń
w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE
244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie
może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy
czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
temperaturze przekraczającej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)
SN:Od 10 do 32 °C;
N:Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C
 
To
urządzenie
nie
zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie
chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan
jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego należy
uważać, aby przewody rurowe obwodu chłodzenia
nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów
obwodu chłodniczego urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE:
Nie
zatykać
otworów
wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych, innych niż zalecane
przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia,
jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do
tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, które nie są podłączone bezpośrednio do
instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
 
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub
dystrybutory wody powinny być podłączone
wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o
ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 
W pobliżu urządzenia nie przechowywać
materiałów wybuchowych takich, jak puszki
aerozolowe i nie składować, ani nie używać benzyny
lub innych materiałów łatwopalnych.
 Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się
do picia. Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może
to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów, w których filtr znajduje
się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być
zawsze na swoim miejscu podczas pracy chłodziarki.
 
Nie przechowywać szklanych pojemników
z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi. Po włożeniu żywności
sprawdzić, czy drzwiczki komór zamykają się
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki zamrażarki.
 Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej
wymienić.
 
Komora chłodziarki powinna być używana
wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora zamrażarki
wyłącznie do przechowywania mrożonek,
zamrażania
świeżych
produktów
oraz
przygotowywania kostek lodu.
 
Unikać
przechowywania
nieopakowanej
żywności
w bezpośrednim
kontakcie
z powierzchniami wewnętrznymi komór chłodziarki
lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne
komory (komora na świeżą żywność, komora „Zero
Degree”, itd.). Jeśli nie określono inaczej w broszurze
danego produktu, można je usunąć, zachowując
równoważne poziomy wydajności.
 
• C-pentan jest stosowany jako czynnik
napęczniający w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.
INSTALACJA URZĄDZENIA
 
Urządzenie musi być przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko
obrażeń. Przy rozpakowywaniu i instalacji należy
używać rękawic ochronnych – ryzyko skaleczenia.
 Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane
przez wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać
ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie
jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji
urządzenia. Po rozpakowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu podczas
transportu. W przypadku problemów należy
skontaktować się z najbliższym serwisem
technicznym. Po wykonaniu instalacji należy
przechowywać odpady z opakowania (plastik,
elementy styropianowe, itd.) poza zasięgiem dzieci
– ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się,
czy urządzenie nie spowoduje uszkodzenie
przewodu zasilającego – ryzyko porażenia.
Urządzenie można włączyć dopiero po zakończeniu
procedury instalacji.
 Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi
(np. parkietu) podczas przemieszczania urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować na podłożu
o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu
odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie
znajduje się w pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie
4
na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach,
ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co
najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był
w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość pomiędzy tylną ścianką
urządzenia, a ścianą za urządzeniem powinna
wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia energii przez
produkt.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego
z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub
mocowanie urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno
umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód
metalowy kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne lub
przewody elektryczne stykały się z tylną ścianką
chłodziarki (skraplaczem).
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
musi także posiadać uziemienie zgodne
z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
sprzętu elektrycznego.
 
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
urządzenia, będąc mokrym lub na boso. Nie
uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo
lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa
zlecić
przedstawicielowi
producenta, serwisowi technicznemu lub innej
wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia
potencjalnego ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; nie
należy w żadnym przypadku stosować urządzeń
parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia
prądem.
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
PL
 Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
ENERGII
drzwiczek wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek Zainstalować
urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym
nie używać ostrych lub szorstkich środków pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
czyszczących, takich jak spryskiwacze do szyb, oraz
Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
środki czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne, Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją
woski czyszczące, skoncentrowane detergenty, instalacji. Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie
i zmniejsza efektywność chłodzenia.
wybielacze lub środki czyszczące zawierające energii
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
substancje ropopochodne. Nie używać papierowych zużycie energii.
temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może
ręczników, gąbek lub innych ostrych narzędzi do Na
wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym
czyszczenia.
urządzenie jest ustawione. Czynniki te należy uwzględnić podczas
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
.
recyklingu i jest oznaczony symbolem
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD
należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu złomu
lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało
oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa
utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym
skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w
taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy
nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę
miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie zwracać uwagi na hałas powstający podczas pracy sprężarki opisane
jako normalne w instrukcji obsługi urządzenia.
na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji
Symbol
oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
Komora chłodziarki
1. Wentylator*
2. Osłona wentylatora*
3. Elektroniczny panel sterowania /
oświetlenie
4. Półki
5. Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia
6. Pojemnik na owoce i warzywa
7. Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
8. Półki na drzwiach
9. Taca na jajka*
10.Przegródka do butelek*
11.Półka na butelki*
12.Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
12.Uszczelki drzwi
13.Szuflady zamrażarki
14.Półki
15.Dolna szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrażania świeżych
produktów
16.Tacka na lód*
15
16
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
TACA DO LODU
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PANEL STEROWANIA
1. Wskaźniki LED (wyświetlają bieżącą
wartość temperatury lub informują
o funkcji Szybkiego chłodzenia)
2. Przycisk szybkiego chłodzenia /
przycisk Temperatury
1
2
OŚWIETLENIE LED
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy jednoczesnym
niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy
skontaktować się z serwisem w celu
jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory
chłodziarki włącza się po otwarciu
drzwiczek.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
USTAWIENIE TEMPERATURY
Naciśnięcie przycisku Temperatura na panelu sterowania
umożliwia ustawienie temperatury od najwyższej do
najniższej. Każdorazowe naciśnięcie przycisku Temperatura
powoduje zmianę ustawienia temperatury. Po pierwszym
włączeniu urządzenia ustawiona jest średnia wartość
temperatury (ustawienie fabryczne). Wartości ustawień
temperatury zostały przedstawione w poniższej tabeli:
wysoka temperatura
średnio wysoka temperatura
średnia temperatura
średnio niska temperatura
Temp. niska.
Szybkie chłodzenie
6TH SENSE
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia
się automatycznie, gdy:
• w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii
elektrycznej, w wyniku czego temperatura wewnątrz
urządzenia wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego
przechowywania żywności.
SZYBKIE CHŁODZENIE
Używanie funkcji Szybkiego chłodzenia jest zalecane,
aby zwiększyć wydajność chłodzenia, gdy w komorze
chłodziarki zostanie umieszczona znaczna ilość żywności.
Aby włączyć funkcję Szybkiego chłodzenia, na panelu
sterowania należy nacisnąć przycisk Temperatury i
przytrzymać go przez 3 sekundy, aż zaświecą się 3 diody
LED.
Po 24 godzinach funkcja jest automatycznie wyłączana i
chłodziarka powraca do poprzednio wybranej wartości
ustawienia.
!
! ręcznie, naciskając przycisk
Funkcję można wyłączyć
Temperatury na panelu sterowania i przytrzymując go przez
3 sekundy.
!
Uwaga: Funkcja szybkiego chłodzenia powinna być również
WŁĄCZONA przed włożeniem świeżej żywności do zamrożenia w
zamrażarce, aby zwiększyć moc zamrażania.
Dioda WŁ
Dioda WYŁ
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w
całej chłodziarce.
WENTYLATOR*
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur
w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki
przechowywania artykułów spożywczych. Domyślnie
wentylator jest włączony. Aby włączyć wentylator, należy
nacisnąć przycisk wentylatora. Należy pamiętać, że włączony
wentylator nie pracuje bez przerwy. Wentylator rozpoczyna/
kończy pracę w zależności od temperatury oraz/lub poziomu
wilgotności wewnątrz chłodziarki. W związku z tym jest rzeczą
całkowicie normalną, że wentylator może się nie obracać,
nawet jeśli zostanie włączony. Jeśli urządzenie posiada
wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Należy
go wyjąć z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce
i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura
wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.
FILTR ANTYBAKTERYJNY*
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na
owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura
wymiany jest opisana na opakowaniu filtra. Wymieniać co 6
miesięcy, aby zapewnić optymalną ochronę wewnątrz chłodziarki.
Aby kupić nowy filtr, należy odwiedzić stronę internetową lub
skontaktować się z serwisem konsumenckim.
MROŻENIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
* Dostępne tylko w wybranych modelach
Umieścić świeże produkty spożywcze przeznaczone do
zamrożenia na kratce w komorze zamrażarki, nie dopuszczając
do ich bezpośredniej styczności z już zamrożoną żywnością.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu
24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej. Aby
zamrozić świeże produkty, należy umieścić kratkę w komorze
zamrażarki w położeniu dolnym.
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy
jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z
serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest
włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Wykonanie tej
czynności przez serwis techniczny nie jest objęte gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
System samoodszraniania działa w pełni automatycznie.
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
8
Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie
odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w
pojemniku, z którego zostaje odparowana.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej
dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać
automatycznie. Idealne temperatury przechowywania żywności
są ustalone fabrycznie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż
zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania
normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr
przeciwzapachowy należy umieść w wentylatorze, jak pokazano
na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się całkowicie
w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność kropel wody na
wewnętrznej ścianie tylnej komory jest objawem automatycznej
fazy rozmrażania. Skropliny spływają do otworu spustowego
i zbierają się w pojemniku, z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę we
wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić w zależności
od tych czynników.
w warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki może
występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody (np.
warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki sprawia,
że tworzą się strefy o różnych temperaturach. Najzimniej jest
bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i warzywa oraz
przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby zapobiec
przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym
uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość
miejsca wokół opakowań żywności na swobodny przepływ
powietrza. Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo
rozmrożonej żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność
w sposób zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub
kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo
zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki.
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1).
Wyjąć szufladę (2).
Włożyć górny pojemnik, wykonując czynności w odwrotnej
kolejności
1
2
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i określeniu,
kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił wartości
odżywczych. Nie należy ponownie mrozić rozmrożonej
żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą żywność,
używając: folii aluminiowej, folii kuchennej, szczelnych
worków plastikowych, pojemników plastikowych z
pokrywkami lub specjalnych pojemników, o ile są
odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej jakości.
•
•
•
•
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy
jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej żywności nie należy
ponownie zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można zamrozić
ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu może
tracić wartość odżywczą). Jeśli opakowanie jest napuchnięte
lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie produkt nie był
przechowywany w optymalnych warunkach i doszło do
jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
10
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW MROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2/3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2/3 miesiące
PL
2 miesiące
8/12 miesiące
4 miesiące
1-3 miesięcy
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ROZMRAŻANIE KOMORY ZAMRAŻARKI
Zaleca się rozmrażanie zamrażarki raz lub dwa razy w roku
oraz wtedy, gdy powstała warstwa szronu o grubości 3 mm.
Tworzenie się szronu jest zjawiskiem normalnym.
Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków
otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi.
Aby odszronić urządzenie, należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć z niego wszystkie artykuły spożywcze.
Pozostawić otwarte drzwi zamrażarki, aby umożliwić
roztopienie się szronu.
Użyć pojemnika znajdującego się z przodu na dole
urządzenia, aby zebrać wodę (pokazano na
rysunku).
Wyczyścić wnętrze zamrażarki. Dokładnie
przepłukać i wytrzeć.
Ponownie włączyć urządzenie i umieścić w
nim żywność.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
TABELA ALARMÓW
Typ alarmu
Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwiczek.
Oświetlenie chłodziarki miga. Drzwiczki są otwarte przez
ponad 5 minuty.
Zamknąć drzwiczki.
Alarm otwartych drzwiczek.
Oświetlenie chłodziarki NIE
DZIAŁA.
Drzwiczki są otwarte przez
ponad 8 minuty.
Zamknąć drzwiczki.
Usterka.
Miga dowolna kontrolka
temperatury.
Usterka urządzenia.
Skontaktować się z serwisem.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilania lub
wyłączyć dopływ energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie czyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnych płynów.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
•
•
12
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stały i prawidłowy
przepływ skroplin, należy regularnie
czyścić wnętrze spustu znajdującego
się w tylnej ścianie komory chłodziarki
w pobliżu szuflady na owoce i warzywa
za pomocą dostarczonego przyboru.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
Temperatura urządzenia Przyczyn może być wiele (patrz
jest zbyt wysoka.
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
13
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.whirlpool.eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
14
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
15
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
16
b
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011046815
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement