Whirlpool ACE 010 IX Instruction for Use

Whirlpool ACE 010 IX Instruction for Use
ACE 010
www.whirlpool.com
1
INSTALLATION
MONTERING AV ESPRESSOMASKINEN
FÖLJ MEDFÖLJANDE separata monteringsanvisningar för att installera espressomaskinen.
INNAN ESPRESSOMASKINEN ANSLUTS
KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med spänningen i
ditt hem.
FÖRSÄKRA DIG OM ATT ESPRESSOMASKINEN INTE ÄR SKADAD.
DENNA ESPRESSOMASKIN ÄR AVSEDD
att fungera i omgivningstemperaturer som är högre än vattnets
fryspunkt (0°C). Om det kvarvarande vattnet fryser kan espressomaskinen skadas.
ANVÄND INTE ESPRESSOMASKINEN om elsladden eller stickproppen är skadad, om espressomaskinen inte fungerar som den
skall eller om den skadats på något sätt.
Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Se till att elsladden inte
ligger mot heta ytor. Elektriska stötar,
brand och andra tillbud kan annars bli
följden.
EFTER ANSLUTNINGEN
JORDNING AV DENNA APPARAT är obligatorisk. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för
personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund
av att espressomaskinen inte jordats på
korrekt sätt.
Tillverkaren ansvarar inte för problem som
orsakas av att användaren inte har följt
dessa anvisningar.
2
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS NOGGRANT OCH SPAR FÖR FRAMTIDA REFERENS
BRANDFARLIGA VÄTSKOR får inte värmas eller förvaras i eller i närheten av espressomaskinen. Avgivna gaser och ångor kan
medföra brand eller explosionsrisk.
LÅT INTE BARN ANVÄNDA ESPRESSOMASKINEN utan
tillsyn förrän de har lärt sig att hantera den
på ett säkert och korrekt sätt och förstår
risken det innebär att använda den på felaktigt sätt.
Espressomaskinen är inte avsedd att användas av små barn utan tillsyn. Se också
till att barn inte leker med espressomaskinen.
Barn bör endast använda espressomaskinen i sällskap av en vuxen person eftersom
temperaturen kan bli mycket hög.
LÄMNA INTE ESPRESSOMASKINEN UTAN TILLSYN.
FRÄTANDE KEMIKALIER OCH ÅNGOR FÅR INTE ANVÄNDAS i denna espressomaskin. Denna typ av espressomaskin är speciellt avsedd för värmning av vatten. Den är inte
avsedd för industri eller laboratorieändamål.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
DENNA ESPRESSOMASKIN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR
HUSHÅLLSBRUK!
ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR för att
undvika brännskador när du tar i heta
delar.
DENNA ESPRESSOMASKIN ÄR AVSEDD FÖR BRYGGNING AV
och andra varma drycker. Var försiktig så
att du undviker brännskador som kan bli följden av stänkande hett vatten eller ånga eller
av felaktig användning av espressomaskinen.
KAFFE
3
TILLBEHÖR OCH DELAR
k
l
1(
w
q
t
j
r
i
2)
2!
h
o
e
y
s
a
g
u
f
d
q
w
e
r
t
y
u
KONTROLLPANEL
ÅNGVRED
VATTENTANK
ELSLADD
ÅNG/VARMVATTENRÖR
GALLER TILL SPILLÅDAN
SPILLÅDA
i
o
a
s
d
1#
g
CAPPUCCINOSKUMMARE
MUNSTYCKE
KOKARENS UTLOPP
PRESS
FILTERHÅLLARE
STORT FILTER FÖR TVÅ KOPPAR
KNAPP FÖR VAL AV ÅNGA
1)
OK-LAMPA
KNAPP FÖR VAL AV KAFFE/VARMT VATTEN
PÅ/AV-KNAPP
INDIKATORLAMPA SOM VISAR ATT KAFFEMASKINEN ÄR PÅ
INDIKATORLAMPA SOM VISAR
ATT TEMPERATUREN ÄR OK (KAFFE ELLER
LITET FILTER FÖR EN KOPP ELLER
POD
4
h
j
k
l
VARMT VATTEN)
2)
2!
INDIKATORLAMPA FÖR ÅNGA
LJUSKNAPP
PÅFYLLNING AV VATTENTANKEN
q
w
TA UT VATTENTANKEN genom att dra den utåt
(framåt).
ANVÄND ALDRIG ESPRESSOMASKINEN UTAN ATT
När vattennivån
sjunkit till ett par centimeter från botten måste
nytt vatten fyllas på.
DET FINNS VATTEN I TANKEN.
FYLL TANKEN med färskt,
rent vatten. Tänk på att
inte fylla över MAX-nivån. Sätt tillbaka tanken.
FÖRVÄRMNING AV KAFFEENHETEN
1. SLÅ PÅ ESPRESSOMASKINEN genom att trycka på
PÅ/AV-knappen
OCH SÄTT FAST FILTERHÅLLAREN VID ESPRESSOMASKINEN,
MEN LÄGG INTE I NÅGOT MALET KAFFE.
GÖR SÅ HÄR FÖR ATT SÄTTA I FILTERHÅLLAREN: Placera
den under kokarens utlopp
med handtaget pekande åt
1
vänster,
skjut den upp2
åt och vrid samtidigt
handtaget hela vägen åt höger
och att ångvredet är stängt.
2. STÄLL EN KOPP UNDER FILTERHÅLLAREN. Använd
samma kopp som skall användas för att brygga kaffet så att koppen värms.
3. VÄNTA TILLS OK-lampan tänds och tryck sedan genast in kaffeknappen.
Låt vattnet rinna tills OK-lampan slocknar. Stoppa sedan
vattnet genom att trycka på
kaffeknappen igen.
4. TÖM KOPPEN. Vänta tills OK-lampan
tänds och gör sedan om samma
procedur igen (det är normalt att litet ånga släpps ut när filterhållaren
tas bort, men det rör sig om ofarliga mängder).
5
SÅ HÄR GÖR DU ESPRESSOKAFFE MED FILTERHÅLLAREN FÖR MALET KAFFE
1. FÖRVÄRM FÖRST espressomaskinen enligt beskrivningen ovan och placera sedan
filtret som är avsett för malet kaffet i filterhållaren. Kontrollera att
den utstickande delen är insatt
på korrekt sätt i skåran. Använd det mindre filtret när
du skall brygga en kopp kaffe och det större filtret du skall brygga två koppar kaffe.
2. OM DU BARA SKALL BRYGGA EN KOPP KAFFE häller
du ett struket mått (cirka 7 g) malet
kaffe i filtret. Om du däremot skall
brygga två koppar kaffe mäter du upp två löst packade
mått (cirka 6+6 g) malet kaffe i filtret. Fyll filtret lite åt gången för att förhindra att det malda kaffet hamnar utanför.
VIKTIGT: Innan det malda kaffet läggs i filterhållaren måste filtret rengöras från sump från
föregående bryggning.
3. FÖRDELA DET MALDA KAFFET jämnt och tryck
ihop det en
aning med
pressen.
OBS! Det är viktigt att malda kaffet
pressas
ihop på
rätt sätt om man vill ha en god
espresso. Om kaffet pressas ihop för mycket kommer kaffet ut långsamt och skummet
blir mörkt. Om kaffet pressas ihop för litet levereras kaffet för snabbt och skummet blir blekt
och tunt.
4. TORKA BORT
ALLT KAFFE från
kanten av filterhållaren och
1
fäst filterhållaren vid
2
espressomaskinen. Vrid
ordentligt så att det inte läcker något vatten.
6
5. PLACERA KOPPEN eller kopparna under filterhållarens pipar.
Innan man
brygger kaffe
är det lämpligt
att värma kopparna genom
att skölja dem i lite
hett vatten.
6. KONTROLLERA ATT OK-lampan
lyser och tryck sedan på kaffeknappen. Om lampan inte lyser måste du vänta tills den
tänds. Tryck på samma knapp
igen när du har fått önskad mängd
kaffe (man bör inte brygga kaffe i
mer än 45 sekunder åt gången).
7. VRID HANDTAGET FRÅN HÖGER MOT VÄNSTER för att
ta ut filterhållaren.
VIKTIGT: Ta aldrig ur filterhållaren medan espressomaskinen levererar kaffe så att du undviker onödigt stänk och spill.
8. SLÅ BORT DEN GAMLA KAFFESUMPEN SÅ HÄR: Blockera filtret i avsett läge med hjälp av
spaken som är inbyggd i handtaget,
vänd filterhållaren upp och
ner och knacka den mot ett
hårt föremål så att sumpen
töms ut.
9. TRYCK PÅ PÅ/AV-knappen för att
stänga av kaffemaskinen.
VIKTIGT: Innan espressomaskinen
används första gången måste alla
tillbehör och inre kretsar rengöras.
Brygg minst fem omgångar kaffe
utan något malet kaffe.
SÅ HÄR GÖR DU ESPRESSOKAFFE MED PODS
1. FÖRVÄRM ESPRESSOMASKINEN enligt beskrivningen i avsnittet “FÖRVÄRMNING AV KAFFEENHETEN”, men kontrollera först att filterhållaren sitter på plats. Förvärmningen gör kaffet
varmare.
OBS! Använd pods som uppfyller kraven i ESE-standarden och
som har vidstående logo på förpackningen:
ESE-standarden är ett system som accepteras
av ledande podtillverkare och som gör att espressokaffe kan lagas enkelt och
utan spill och kladd.
2. PLACERA DET LILLA FILTRET (1 kopp
eller pod) i filterhållaren och
kontrollera att den utstickande delen är insatt på korrekt sätt i skåran.
3. SÄTT I EN POD och centrera den så mycket så möjligt i filtret. Följ alltid instruktionerna på podförpackningen så
att din pod hamnar på korrekt plats i filtret.
4. SÄTT FAST FILTERHÅLLAREN vid maskinen. Rotera
alltid så långt
det går.
1
2
5. FÖLJ SEDAN anvisningarna i punkt 5, 6 och 7 i
föregående stycke.
7
SÅ HÄR GÖR DU CAPPUCCINO
1. BRYGG ESPRESSOKAFFE enligt beskrivningen i föregående stycke. Använd tillräckligt stora koppar.
2. TRYCK PÅ ÅNGKNAPPEN och vänta tills
OKlampan tänds. Detta visar att kokaren har uppnått rätt temperatur
för att producera ånga.
3. FYLL UNDER TIDEN en behållare med
cirka 100 gram mjölk för varje
cappuccino som skall tillagas.
Mjölken måste vara kylskåpskall (inte varm!). När du väljer storlek på behållaren bör
du tänka på att mjölkens volym fördubblas eller tredubblas.
OBS! DET BÄSTA ÄR ATT ANVÄNDA
KYLSKÅPSKALL MELLANMJÖLK.
4. PLACERA BEHÅLLAREN innehållande
mjölken under cappuccinoskummaren.
5. SÄNK NED CAPPUCCINOSKUMMAREN
i mjölken i ungefär 5 mm och
vrid ångvredet motsols. Se
till att den upphöjda linjen på
cappuccinoskummaren (linjen
som pilen pekar på) inte sänks
ned i mjölken.
Vrid ångvredet minst ett halvt varv motsols.
Ånga kommer ut ur cappuccinoskummaren
och gör att mjölken blir krämig och skummig.
Om du vill ha krämigare skum sänker du ned
cappuccinoskummaren i mjölken och roterar
behållaren med långsamma rörelser nedifrån
och uppåt.
8
6. NÄR ÖNSKAD TEMPERATUR HAR UPPNÅTTS (60°C är det idealiska) stoppar du ångan genom att vrida ångvredet medsols samtidigt som du
trycker på ångknappen.
7. HÄLL DEN SKUMMIGA MJÖLKEN i kopparna med
det tidigare iordninggjorda espressokaffet.
Cappuccinon är klar. Söta eventuellt och strö
en aning kakaopulver över skummet om så
önskas.
OBS! När du skall göra fler än en cappuccino brygger du först allt kaffe som behövs och
skummar därefter mjölken som behövs till alla
cappuccino.
OBS! Innan du brygger kaffe efter att ha skummat mjölk måste du kyla kokaren. Annars blir
kaffet bränt. Kyl kokaren genom att placera en
behållare under kokarens utlopp, tryck på ångknappen och låt vattnet komma ut tills OKlampan slocknar. Brygg kaffe enligt beskrivningen
i föregående stycken.
VIKTIGT: Rengör alltid cappuccinoskummaren
efter användningen. Gör så här:
1. VRID PÅ ÅNGVREDET SÅ ATT ÅNGA SLÄPPS UT i ett
par sekunder.
På detta
sätt försvinner
all mjölk
som blivit kvar i
ångpiparna.
VIKTIGT: Av hygieniska skäl rekommenderar vi att
du följer denna procedur varje gång du
gör cappuccino så att det inte blir kvar någon
mjölk inuti mjölkkretsen.
3. TA AV MUNSTYCKET från ångröret genom att dra det nedåt.
4. DISKA CAPPUCCINOSKUMMAREN och
ångmunstycket omsorgsfullt i
varmt vatten.
5. KONTROLLERA att de två hålen inte
är blockerade. Rengör med en
nål vid behov.
6. SÄTT TILLBAKA ÅNGMUNSTYCKET, dvs. sätt det på ångröret och
vrid det uppåt mot rörets högsta punkt.
7. SÄTT TILLBAKA CAPPUCCINOSKUMMAREN genom att sätta in den och rotera den
motsols.
2. HÅLL CAPPUCCINORÖRET I ETT SToch
skruva ur själva cappuccinoskummaren med den andra
genom att rotera den medurs
och dra den nedåt.
ADIGT GREPP MED ENA HANDEN
PRODUKTION AV VARMT VATTEN
1. SLÅ PÅ ESPRESSOMASKINEN genom
att trycka på PÅ/AV-knappen. Vänta
tills OKlampan tänds.
4. FÖR ATT STOPPA DET VARMA VATTNET stänger du
ångvredet genom att vrida det
medsols varefter du trycker på kaffeknappen igen (varmt vatten bör
inte tas från maskinen i mer än
45 sekunder åt gången).
2. PLACERA EN BEHÅLLARE under cappuccinoskummaren.
3. TRYCK PÅ KAFFEKNAPPEN samtidigt som du vrider ångvredet motsols. Vatten kommer ut ur cappuccinoskummaren.
9
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
1. LÅT ESPRESSOMASKINEN SVALNA och koppla loss
den från eluttaget innan någon rengöring
görs.
2. ANVÄND INTE LÖSNINGSMEDEL ELLER FRÄTANDE rengöringsmedel för att rengöra espressomaskinen. En mjuk, fuktig duk är allt som behövs.
3. TÖM OCH DISKA spillådan och gallret till spillådan ofta.
4. RENGÖR VATTENTANKEN regelbundet.
VIKTIGT: Sänk aldrig ner kaffemaskinen i vatten. Det är en elektrisk apparat.
RENGÖRING AV FILTERHÅLLAREN
UNGEFÄR EFTER VAR 200:E KAFFEBRYGGNING skall filterhållaren för malet kaffe rengöras. Följ anvisningarna nedan:
Ta bort filtret med skummaren.
Rengör filterhållarens insida. Diska
aldrig i diskmaskinen.
Skruva av locket till skummaren i motsols riktning.
Ta loss skummaren från behållaren genom att trycka på
den från lockets yttersta del.
Ta av packningen.
SKÖLJ ALLA KOMPONENTER och rengör metallfiltret noggrant med
en borste i varmt vatten.
KONTROLLERA att hålen i metallfiltret inte är
blockerade. Rengör med en nål vid
behov.
10
Sätt tillbaka filtret och packning
en på plastskivan. Se till att pinnen på plastskivan hamnar i hålet
i packningen som pilen pekar på.
Sätt tillbaka enheten i stålfilterbehållaren och se till att pinnen hamnar i hålet i fästet.
Skruva slutligen på locket
medsols. Underlåtenhet att
utföra rengöringen enligt beskrivningen ovan gör garantin ogiltig.
RENGÖRING AV KOKARENS UTLOPP
UNGEFÄR VAR 300:E KAFFE skall kokarens utlopp
rengöras enligt följande:
1. KONTROLLERA att espressomaskinen inte
är het och att den inte
är ansluten till elnätet.
3. RENGÖR KOKAREN med en fuktig trasa.
4. RENGÖR UTLOPPET noggrant i varmt
vatten och med hjälp av en borste.
Kontrollera att hålen inte är
blockerade. Rengör med en nål
vid behov.
5. SKÖLJ UNDER RINNANDE VATTEN samtidigt som du
gnuggar hela tiden.
6. SKRUVA TILLBAKA KOKARENS UTLOPP. Underlåtenhet att utföra rengöringen enligt beskrivningen ovan gör garantin ogiltig.
2. SKRUVA UR skruven som håller kokarens utloppsfilter på plats. Använd en skruvmejsel för
ändamålet.
AVKALKNING
VI REKOMMENDERAR ATT kaffemaskinen kalkas av
ungefär efter var 200:e kaffebryggning eller
minst varannan månad.
DU BÖR ANVÄNDA NÅGON AV DE PRODUKTER SOM
FINNS I HANDELN OCH SOM ÄR SPECIELLT AVSEDDA FÖR
AVKALKNING AV ESPRESSOMASKINER.
FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN om du inte får tag i en
sådan produkt.
1. FYLL TANKEN med en halv liter vatten.
2. LÖS UPP 2 skedar (cirka 30 gram) citronsyra
(kan köpas i en färghandel).
3. TRYCK PÅ PÅ/AV-knappen och vänta tills OKlampan tänds.
4. KONTROLLERA ATT filterhållaren inte är fastsatt
och placera en behållare under kokarens utlopp.
5. TRYCK PÅ KAFFEKNAPPEN, töm tanken till hälften genom att vrida på ångvredet då och då så
att lite lösning kommer ut. Stoppa avrinningen
genom att trycka på knappen igen.
6. STÄNG AV KAFFEMASKINEN.
7. LÅT LÖSNINGEN VERKA i 15 minuter och slå sedan på maskinen igen.
8. TRYCK PÅ KAFFEKNAPPEN så att tanken töms helt.
9. FÖR ATT FÅ BORT RESTER av lösning och kalk,
skölj tanken väl, fyll den med rent vatten (utan
citronsyra) och sätt den på plats igen.
10. TRYCK PÅ KAFFEKNAPPEN och töm ut allt vatten
så att tanken töms helt.
11. STOPPA vattenavrinningen och gör om
punkt 9, 10 och 11 igen. Reparationer av skador på kaffemaskinen orsakade av kalk täcks
inte av garantin såvida avkalkning inte görs regelbundet enligt beskrivningen ovan.
11
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
DET KOMMER INGET ESPRESSOKAFFE
Inget vatten i tanken
Hålen i filterhållarens pipar är blockerade.
Kokarens utlopp är blockerat
Filtret är blockerat
Tanken är insatt på felaktigt sätt
DET KOMMER MER ESPRESSOKAFFE
från filterhållarens kanter än
från hålen.
ESPRESSOKAFFET ÄR KALLT
LÖSNING
Fyll tanken med vatten
Rengör hålen i piparna.
Rengör enligt beskriv
Filterhållaren är insatt på Sätt fast filterhållaren på
korrekt sätt och rotera så
felaktigt sätt
långt det går.
Kokarens packning har
Låt ett servicecenter återförlorat elasticitet
ställa elasticiteten i koka Hålen i filterhållarens pirens packning.
par är blockerade.
Rengör hålen i piparna.
OK-lampan lyste inte när Vänta tills OK-lampan
kaffeknappen trycktes in.
tänds innan du trycker på
Ingen förvärmning har
OK-knappen.
Förvärm enligt beskrivgjorts
Kopparna förvärmdes inte
ningen i avsnittet “För
PUMPEN ÄR ALLTFÖR BULLRIG
Vattentanken är tom
Tanken är insatt på felaktigt sätt.
12
ningen i avsnittet “Rengöring av kokarens utlopp”
Rengör enligt beskrivningen i avsnittet “Rengöring av filterhållaren”.
Sätt in tanken på korrekt
sätt.
värmning av espressomaskinen”.
Förvärm kopparna genom att skölja dem i hett
vatten.
Fyll tanken
Sätt in tanken på korrekt
sätt.
PROBLEM
K AFFESKUMMET ÄR FÖR LÄTT (kaffet kommer ut från piparna
för snabbt)
LÖSNING
MÖJLIG ORSAK
Det malda kaffet har inte
pressats ihop tillräckligt
För lite malet kaffe
Kaffet är för grovmalet
Fel typ av malet kaffe.
Pressa ihop det malda
kaffet hårdare).
Öka mängden malet
kaffe
Använd endast malet
K AFFESKUMMET ÄR FÖR MÖRKT
(det kommer ut ur piparna för
långsamt)
Det malda kaffet har pressats ihop för hårt
För mycket malet kaffe
Kokarens utlopp är blockerat
Filtret är blockerat
Kaffet är för finmalet
Kaffet är fuktigt eller för
finmalet
Fel typ av malet kaffe.
Pressa ihop det malda kaffet mindre hårt.
Minska mängden malet
kaffe
Rengör enligt beskriv
INGET MJÖLKSKUM BILDAS NÄR MAN
GÖR CAPPUCCINO
Mjölken var inte tillräckligt kall.
Cappuccinoskummaren
är smutsig.
kaffe för espressomaskiner
Byt typ av malet kaffe.
ningen i avsnittet “Rengöring av kokarens utlopp”
Rengör enligt beskrivningen i avsnittet “Rengöring av filterhållaren”.
Använd endast malet kaffe för espressomaskiner
Använd endast malet kaffe för espressomaskiner.
Kontrollera att kaffet inte
är fuktigt
Byt till en annan typ av
malet kaffe.
Använd alltid kylskåpskall
mellanmjölk.
Rengör hålen i cappuccinoskummaren noggrant
och var särskilt noga med
hålen som
pilarna pekar på.
13
14
15
FELSÖKNING
SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV
UPPGE ESPRESSOMASKINENS typnummer och serienummer när du tillkallar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.
EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att
utföra service eller reparationer
som kräver att kåpor avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.
AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA
ELLER NÅGOT HÖLJE.
ELSLADDEN FÅR ENDAST BYTAS MOT en original elsladd som kan beställas genom vår
serviceorganisation. Elsladden får endast
bytas av en behörig servicetekniker.
MILJÖTIPS
SYMBOLEN på produkten eller i dokumenten
som medföljer produkten
anger att denna produkt
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS
enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt,
var god kontakta de lokala myndigheterna,
ortens sophanteringstjänst eller butiken där
produkten inhandlades.
Gör espressomaskinen obrukbar genom att
klippa av elsladden innan den skrotas.
NÄTSPÄNNING
220 - 230 V / 50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING
1100 W
SÄKRING
10 A
UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD)
382 X 595 X 305
SE
4619- 694- 64112
16
Whirlpool Sweden AB
ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala
bestämmelser om kassering
och avfallshantering. Förvara
material såsom plast, polystyren och dylikt utom räckhåll för barn.
DENNA PRODUKT är märkt enligt EGdirektiv
2002/96/EC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical och Electronic
Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en
korrekt kassering av denna produkt bidrar du
till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement