Whirlpool ARC 4209 IX AQUA Instruction for Use

Add to my manuals
18 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 4209 IX AQUA Instruction for Use | Manualzz
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:16
Pagina 58
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN . . . . . . . . 59
MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . 61
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(Modellen ARC4209 / WTS4445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(modellen ARC4139 / WTS4135 / ARC4179) . . . . . . . . . . 64
KOELKAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
VRIESVAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN
EN ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL . . . . . . . . . . . . . . 70
REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
AFWEZIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE . 73
KLANTENSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
58
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:16
Pagina 59
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
• Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is
ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor
het gebruik in:
- keukens van werkplekken, winkels en/of
kantoren
- op boerderijen
- in hotels, motels, residences, bed & breakfast
voor het gebruik door de verschillende klanten.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is
het raadzaam de gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen, hierin vindt u een
beschrijving van het apparaat en adviezen voor
het conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog
eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of de deur goed sluit.
Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de
levering van het product van eventuele schade op
de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om
het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen
van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar
en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking
moeten de plaatselijke voorschriften worden
nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een bron van
gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten. Maak het apparaat op het
moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door
de voedingskabel door te snijden en de deuren en
schappen te verwijderen, zodat kinderen niet
gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij
het afdanken van het apparaat de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar
een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
dagen, aangezien het voor kinderen een bron van
gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over
de behandeling, terugwinning en recycling van dit
product wordt u verzocht contact op te nemen met
het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat
R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje
in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is
een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft
op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is
daarom noodzakelijk om te controleren of de
leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas
bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het
koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal
verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van
voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG) nr.
1935/2004
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de
markt gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de
"Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn
73/23/EEG en latere verordeningen vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn
2004/108/EG.
De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd
wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt
werkende installatie is
aangesloten, die volgens de
wettelijke voorschriften is geaard.
59
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:16
Pagina 60
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
INSTALLATIE
VEILIGHEID
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
het apparaat om een goede ventilatie te
garanderen of volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
vrij van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
koelkast niet.
• Installeer het product waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik
van het product.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
klimaatklasse die op het serienummerplaatje
staat aangegeven: het is mogelijk dat het
apparaat niet goed functioneert als het voor een
lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
hogere of lagere temperatuur dan het
genoemde bereik.
• Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of
houders met drijfgassen of brandbare stoffen.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen
en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het
apparaat of van andere elektrische huishoudelijke
apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen
kunnen brand of explosies veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of
chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis
van het apparaat, behalve als zij tijdens het
gebruik instructies ontvangen van of begeleid
worden door een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
niet worden toegestaan in het product te spelen
of zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
ze ijsbrand kunnen veroorzaken.
Klimaatklasse
SN
N
ST
T
Omg. Temp.
(°C)
van 10 tot 32
van 16 tot 32
van 16 tot 38
van 16 tot 43
Omg. Temp.
(°F)
van 50 tot 90
van 61 tot 90
van 61 tot 100
van 61 tot 110
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters
of verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
niet die van het vorige apparaat.
• De voedingskabel mag alleen door
gekwalificeerd personeel of door de
Klantenservice worden gewijzigd of vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
het stopcontact is geplaatst.
60
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte
want deze kunnen barsten.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 61
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Snelvriesvak (*)
IJsblokjesmaker (*)
Schap vriesvak (*)
Anti-bacterieel filter (*)
Intern blikjesrek (*)
Vak voor koeling (*)
Schappen /Zone met schappen
Afdekking groente- en fruitlade
Groente- en fruitlade
Glazenhouder (*)
IJsvak (*)
Deurbakken vriezer
Eierhouder
Deurbak
Externe blikjesdispenser (*)
Watervak (*)
Vers fruitlade
Flessenhouder (*)
Flessenrek
Can-modellen
(*) Afhankelijk van het model
Let op:
Het anti-bacteriële filter zorgt voor een grotere hygiëne in de koelkast
doordat de lucht voortdurend wordt gezuiverd van bacteriën. Haal het
filter uit de doos (in de groente- en fruitlade) en plaats het in het rooster
in de bovenwand van de koelkast (element 4).
Vervang het filter om de 6 maanden.
1. Verwijder het filter samen met het rooster en gooi het als een geheel
weg.
2. Vervang het filter en het rooster door nieuwe exemplaren.
3. De vervangingsprocedure wordt beschreven in de instructies bij het
anti-bacteriële filter.
Aqua Modellen
Dit filter is verkrijgbaar bij de verkooppunten van onze klantenservice.
Opmerking: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van
model tot model verschillen.
Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.
Dek de aanzuigzone van de ventilator NIET af met voedsel.
Let op: de accessoires van de koelkast / het vriesvak mogen niet
in de vaatwasmachine worden gewassen.
Standaard Modellen
61
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 62
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(Modellen ARC4209 / WTS4445)
Symbolen van apparaat, alarmen en services
Toetsenblokkering ingesteld
Symbool klantenservice
th Sense-functie geactiveerd
Alarm deur open
Functies van het apparaat
Frisdrank (1 uur)
Bier (1 uur)
Champagne (50 minuten)
Boodschappen (3 uur)
IJs (1u 40min)
Vlees & Vis (3 uur)
Witte wijn (40 minuten)
Snelkoelen (6 uur)
Instelling klok
Om de klok in te stellen, drukt u 3 seconden op de knop "Extra Tijd". De weergave van de uren knippert.
Druk op "OK/Annuleren" totdat u het gewenste uur bereikt. Druk dan opnieuw op "Extra Tijd", de
weergave van de minuten knipperen nu. Druk op "OK/Annuleren" totdat u de gewenste minuten bereikt.
Druk op de knop "Extra Tijd" om het instellen van de klok te beëindigen.
Temperatuurkeuze vriesvak/koelkast
Om de temperatuur in het vak in te stellen, druk op de knop "Vriezer" of "Koelkast" totdat u het gewenste
temperatuurniveau bereikt. Behalve de 3 hoofdtemperatuurinstellingen (1 led aan) voor elk vak, is het
mogelijk om voor elk vak nog twee tussenliggende temperaturen in te stellen. Om hen te selecteren,
drukt u de knop "vriezer" of "koelkast" 3 seconden in totdat de twee leds tegelijk branden.
Sixth Sense-functie
De 6 th sense-functie regelt de temperatuur in de vakkan automatisch om het voedsel in de beste
omstandigheden te bewaren. Om deze functie te activeren drukt u op de knop "6 th sense". Om de
functie uit te schakelen drukt u de knop opnieuw in. De functie wordt ook uitgeschakeld als er een
willekeurige andere functie geactiveerd wordt, of als het temperatuurniveau met de hand wordt
veranderd.
62
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 63
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(Modellen ARC4209 / WTS4445)
Toetsenblokkering (Kinderslot)
Met deze functie kunnen eventuele wijzigingen van de instellingen doordat onopzettelijk op de
toetsen wordt gedrukt, voorkomen worden. Om de toetsenblokkering in te stellen, drukt u de knop
"Menu" 3 seconden in totdat het symbool
op het display verschijnt. De functie kan met dezelfde
procedure worden uitgeschakeld totdat het symbool
uitgaat.
Alarm deur open
Als de deuren geopend worden, gaat het symbool
op het bedieningspaneel branden. Als de deur
langer dan 2 minuten open blijft, klinkt er een alarmsignaal. Het alarm kan worden afgezet door op "OK"
te drukken of de deur te sluiten.
Symbool klantenservice
Dit symbool wordt alleen geactiveerd tijdens onderhoud dat wordt uitgevoerd door de Klantenservice.
Functies
Uw apparaat heeft elektronische functies die speciaal zijn ontwikkeld als antwoord op dagelijkse
behoeften.
Party-functies (frisdrank, bier, champagne, witte wijn):
Deze functies zijn ontwikkeld om dranken in het snelvriesvak te koelen.
Als de functie in werking is, brandt het respectieve dranksymbool en telt de tijd op het display af. Als de
tijd van de functie verstreken is, knippert het dranksymbool in het display en klinkt er een geluidsalarm.
Haal de drank uit het apparaat en druk op de knop "OK/Annuleren" om het alarm af te zetten.
Voor elke functie worden de volgende hoeveelheden drank aanbevolen:
Frisdrank - 1 PET-fles van 2 liter of 12 blikjes
Bier - 3 flessen van 600 ml of 12 blikjes
Champagne - 1 fles van 750 ml
Wijn - 1 fles van 750 ml
Let op:
De uiteindelijke temperatuur van de dranken kan variëren naar gelang de begintemperatuur, de
klimaatomstandigheden en de regelmaat waarmee de deuren worden geopend terwijl de functie in
werking is.
Als er grotere hoeveelheden dan aanbevolen in het apparaat worden geladen, kunnen de prestaties niet
meer worden gegarandeerd.
IJs:
Deze functie is bedoeld om het water in de ijsbakjes sneller te laten bevriezen. Tijdens de werking brandt
het ijssymbool en de tijd op het display telt af. Als de tijd van de functie verstreken is, gaat het ijssymbool
automatisch uit.
Vlees & Vis:
Deze functie is bedoeld om het invriezen van vers voedsel in de vriezer sneller te laten verlopen, vooral in
het snelvriesvak.
Tijdens de werking brandt het symbool vlees & vis en telt de tijd op het display af. Als de tijd van de
functie verstreken is, gaat het symbool automatisch uit.
Boodschappen:
Deze functie laat het afkoelen in zowel de vriezer als de koelkast sneller verlopen, zodat de temperatuur
van het geconserveerde voedsel wordt hersteld.
63
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 64
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(Modellen ARC4209 / WTS4445)
Tijdens de werking brandt het boodschappensymbool en de tijd op het display telt af. Als de tijd van de
functie verstreken is, gaat het symbool automatisch uit.
Snelkoelen:
Deze functie is nuttig in situaties waarin de koelkast intensief wordt gebruikt, om de temperatuur stabiel
te houden wanneer de deur regelmatig geopend wordt of wanneer er een grote hoeveelheid voedsel in
de koelkast is geplaatst. Tijdens de werking brandt het snelkoelsymbool en de tijd op het display telt af. Als
de tijd van de functie verstreken is, gaat het symbool automatisch uit.
Selectie van de functies:
Om de gewenste functie te selecteren drukt u op de knop "Menu" totdat het bijbehorende symbool
knippert. Druk daarna op de knop "OK/Annuleren" om te starten. Het symbool op het display brandt en
de tijd telt af. Om de functie af te breken, drukt u opnieuw op de knop "OK/Annuleren". De functie wordt
ook afgebroken als er een andere functie geactiveerd wordt.
Extra Tijd:
Deze functie maakt het mogelijk de vooringestelde tijd van de vriezer- en koelkastfuncties te verlengen.
Elke keer dat de knop "Extra Tijd" wordt ingedrukt, wordt de tijd van de functie met 10 minuten verlengd.
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(modellen ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)
THERMOSTAAT VAN DE KOELKAST
Draai voor het instellen van de temperatuur van het koelvak de knop van de thermostaat op de gewenste
stand.
Temperatuur
GEBRUIK
Minimum
• Conservering van kleine hoeveelheden voedsel
• De deur wordt slechts zelden geopend
Gemiddeld
• Normaal gebruik
Maximum
• Conservering van grote hoeveelheden voedsel
• De deur wordt vaak geopend
• Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2 uur voordat de juiste temperatuur
wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van de koelkast.
64
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 65
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(modellen ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)
BEDIENINGSPANEEL VAN HET VRIESVAK
Uitschakeltoets alarm
Snelvriezen: Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse producten worden ingevroren.
Om deze functie te activeren drukt u op de knop "Fast Freezing" .
- Alle 3 de groene indicatielampjes op het paneel zullen tegelijkertijd oplichten.
De functie schakelt automatisch uit na 3 uur. Om de functie eerder uit te schakelen:
- Druk opnieuw op de knop "Snelvriezen" . De indicatielampjes van de temperatuurkeuze keren
terug naar het eerder ingestelde temperatuurniveau, of
- Druk op de knop voor het instellen van de temperatuur in het vriesvak.
Temperatuurregeling: U kunt kiezen tussen 3 temperatuurniveaus
maximum) door op de temperatuurselectieknop te drukken.
(minimum, medium,
"Black-out" alarm: Bij een stroomuitval controleert het apparaat automatisch de
temperatuurveranderingen in het vriesvak. Wanneer de stroom terugkeert, wordt het "Black-out"-alarm
geactiveerd als de temperatuur hoger is dan het toegestane niveau.
Dit wordt aangegeven door:
• Knipperen van het gele controlelampje.
• Activering van een geluidssignaal.
Als het "Black-out" alarm geactiveerd wordt, adviseren wij u als volgt te werk te gaan:
- als het voedsel in de vriezer niet bevroren maar nog wel koud is, het op het juiste moment
overbrengen naar het koelvak en binnen 24 uur consumeren.
- Als het voedsel in de vriezer bevroren is, zal het opnieuw worden ingevroren nadat het ontdooid is
door de onderbreking van de stroomtoevoer.
Wij adviseren u het voedsel dat opnieuw ingevroren is niet te consumeren, vanwege het verlies aan
voedingswaarde en omdat het schadelijk zou kunnen zijn.
Let op:
Het "Black-out" alarm staat niet garant voor de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel, indien dit
geconsumeerd wordt. het geeft alleen aan dat het noodzakelijk is om de kwaliteit van het voedsel dat
aanwezig is in de koel- en vriesvakken te controleren.
Druk, om het alarm uit te schakelen, de "RESET" knop ongeveer 3 seconden in totdat het indicatielampje
uitgaat. De temperatuur van de normale werkcyclus wordt opnieuw ingesteld en het geluidssignaal gaat
uit.
Het alarm "Antibacterieel filter" , dat gesignaleerd wordt doordat het gele indicatielampje permanent
brandt, geeft aan dat het filter vervangen moet worden. Druk, nadat u het filter vervangen heeft, de
"RESET" knop ongeveer 5 seconden in, tot het lampje uitgaat.
65
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 66
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
(modellen ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)
ELEKTRONISCHE BESTURING
Dit apparaat is voorzien van een elektronisch besturingssysteem. Dankzij dit systeem wordt de werking
van het apparaat altijd onder controle gehouden.
• Bij een storing activeert het controlesysteem een geluidsalarm.
• Het systeem controleert of de deuren gesloten zijn. Als een deur openstaat, sluit deze dan. Het
geluidssignaal stopt.
• Het systeem controleert tevens de binnentemperatuur van het apparaat. Het geluidssignaal geeft aan
dat de binnentemperatuur hoger is geworden. Zet geen warme voedingsmiddelen in het apparaat.
• Druk op de "RESET" knop om het geluidsalarm uit te zetten.
• Het elektronische besturingssysteem kan ook preventieve controle uitvoeren. Een geluidsalarm
waarschuwt onmiddellijk bij elke storing. Het elektronische besturingssysteem kan ook preventieve
controle uitvoeren. Een geluidsalarm waarschuwt onmiddellijk bij elke storing. u kunt dan contact
opnemen met de klantenservice om het probleem snel op te lossen.
• Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld, is het raadzaam het apparaat lange tijd niet te gebruiken.
Neem zo snel mogelijk contact op met de Klantenservice.
KOELKAST
Conservering van voedingsmiddelen in de koelkast
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding te zien is.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Gekookt voedsel
Vis, vlees
Groente en fruit
Flessen
Boter
Zuivelproducten
Om de vitamines, aroma's, voedingswaarde en versheid
van de voedingsmiddelen te behouden, raden wij u aan
om ze vooraf in aluminiumfolie of plastic folie te
wikkelen, of ze in speciale diepvriesbakjes met deksel te
doen. Hiermee vermijdt u bovendien dat de geuren zich
vermengen.
E
B
F
A
C
D
OPMERKINGEN:
• De afstand tussen de schappen en de achterwand mag niet geblokkeerd zijn, om vrije luchtcirculatie te
garanderen.
• Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van de koelkast.
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn.
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
• Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken in de
onderste lade: dit heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat.
• De koelkast wordt geheel automatisch ontdooid.
• De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +16°C en +43°C.
• Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.
• Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.
• De accessoires van de koelkast en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.
66
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 67
KOELKAST
INTERNE EIGENSCHAPPEN VAN DE KOELKAST
VERSVAK (Fresh control compartment) (afhankelijk van het model)
Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de koelkast en houdt verse voedingsmiddelen langer goed.
Dranken kunnen hierin sneller worden gekoeld. Het is ideaal voor het conserveren van zuivelproducten
en koude gerechten, worstjes en vlees. Als het extra-koude vak moet worden verwijderd om het schoon
te kunnen maken, moet het worden uitgetrokken tot de aanslag. Houd de vergrendelingen ingedrukt zoals
op de afbeelding, en trek het schap uit totdat het loskomt.
• Het wordt geadviseerd het kantelbare voordeksel van het versvak niet te verwijderen.
2
1
VERSCHUIFBARE SCHAPPEN VAN GLAS (afhankelijk van het model)
De koelkast heeft verschuifbare schappen van glas, die het gemakkelijker maken de voedingsmiddelen die
achteraan op het schap, of op de laagste schappen geplaatst zijn, te bereiken.
• De schappen zijn gemaakt van uiterst resistent hardglas.
• De randen van de schappen voorkomen dat gemorste vloeistoffen in andere vakken terecht komen.
Wijziging van de positie van de schappen:
In deze koelkast is het mogelijk de positie van de schappen aan te passen aan uw wensen.
• Om het schap te verwijderen trekt u het naar buiten tot aan de aanslag.
• Houd de vergrendeling ingedrukt, zoals op de afbeelding gedetailleerd is weergegeven, en trek het
schap vooruit totdat het losgehaakt is. De vergrendelingen kunnen apart worden ingedrukt.
• Plaats daarna het schap op de geleiders.
1
2
3
WATERDISPENSER (AQUA MODELLEN)
Uw koelkast heeft een waterreservoir van 3 liter. Gebruik uitsluitend drinkwater, andere soorten vloeistof
kunnen het reservoir beschadigen.
Toevoer reservoir
Om het water toe te voeren, draai het bovendeksel los en giet water
erin.
1
2
Waterafgifte
Gebruik een glas en duw het tegen de externe trigger.
Voor uw veiligheid zit er een triggerblokkering achter de trigger. Duw hiertegen om hem te blokkeren.
67
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 68
KOELKAST
Reiniging waterreservoir
Verwijder de deurbak boven het reservoir. Verwijder het waterreservoir. Maak de vier vergrendelingen
los. Verwijder de klepafdekking door hem te draaien en eraan te trekken zoals op de afbeelding. Gebruik
een zachte spons/doek en een neutraal reinigingsmiddel/zeep voor het schoonmaken. Spoel met water en
maak alle delen droog met een zachte doek.
1
2
3
Monteer alle delen. Zorg ervoor dat het bovendeksel goed vastzit.
BLIKJESDISPENSER (CAN-MODELLEN)
Uw koelkast heeft een rek waarin 8 blikjes kunnen worden bewaard.
Plaats de blikjes door hen er van bovenaf in te zetten.
Om een blikje weg te nemen, duwt u de basis omhoog zoals op de
afbeelding:
1
Op warme dagen en bij een hoge vochtigheidsgraad kan het zijn dat er kleine waterdruppeltjes op het
oppervlak van de blikjesdispenser zitten. Deze druppeltjes kunnen geen kwaad voor uw koelkast. Neem
hen gewoon af met een droge doek.
68
2
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 69
VRIESVAK
Nadat het apparaat is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het
conserveren van diepvriesproducten worden bereikt.
Het vriesvak is uitstekend geschikt voor conservering van diepvriesvoedsel, alsmede voor het invriezen van vers
of bereid voedsel.
Bovendien is het geschikt voor het maken van ijsblokjes.
Op het serienummerplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel aangegeven die bij een
omgevingstemperatuur van 25°C in 24 uur kan worden ingevroren.
Om goed in te vriezen wordt geadviseerd de menu-toets in te drukken en de snelvriesknop
in te drukken
ter voorbereiding op het invriezen.
Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het vriesvak.
Volg voor het regelen van de binnentemperatuur de aanwijzingen in de hoofdstukken "Beschrijving van het
bedieningspaneel" en "Richtlijnen voor het selecteren van functies". Het vriesvak heeft een schuiflade om het
voedsel dat ingevroren moet worden gemakkelijker te kunnen plaatsen.
IJSBLOKJES
Het apparaat is voorzien van een ijsblokjesmaker, waarmee snel en handig ijsblokjes kunnen worden
geproduceerd.
Let op:
• Controleer of er geen ijs op de bakjes zit, voordat u de voeder vult.
• De voeder van de ijsbakjes en de ijshouder kunnen worden verwijderd, en op hun plaats kunnen andere
voedingsmiddelen worden gezet.
1
2
3
4
Opmerking:
• Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer 13/14 uur de temperatuur voor het bewaren van
levensmiddelen.
• Maak bij stroomuitval de deur van het vriesvak niet open.
SNELVRIESVAK
Dit vak verbetert de toegang tot het voedsel en maakt een optimale benutting en een
betere organisatie van de ruimte in het vriesvak mogelijk. Voor modellen met de partyfuncties in de elektronische besturing (frisdrank, bier, champagne, witte wijn), is dit vak de
aangewezen ruimte om de te koelen dranken te plaatsen.
GLAZENHOUDER (afhankelijk van het model)
Dit gedeelte heeft een capaciteit van 6 glazen. Het glas mag maximaal 18 cm hoog zijn. Om het glas vast te
zetten duwt u de onderkant van het glas tegen de houder, totdat u voelt dat hij stevig vastzit. Om het glas los te
maken, duwt u de vergrendeling aan de bovenkant omhoog en trekt u het glas weg, zoals weergegeven:
1
2
3
VAK VOOR CONSUMPTIEIJS (afhankelijk van het model)
Dit vak is bedoeld om ijs op een betere temperatuur te houden voor consumptie, door het
romig te houden. In dit vak kunt u 2 dozen ijs van twee liter bewaren.
69
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 70
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN
EN ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL
VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan
komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere in
de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
Gebruik plastic bakjes met goed sluitende deksels, aluminium bakjes, aluminium- of plastic folie of
waterdichte plastic zakjes.
Let op:
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
• De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden
opgevolgd.
DICHTMAKEN
Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.
Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje: gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Maak het zakje aan de bovenkant dicht met een sluitstrip.
ONTDOOIEN
Hier volgen wat nuttige tips.
Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
manier.
Vlees (grote stukken): ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen. Alvorens het te
bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij
helemaal ontdooid is.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste
temperatuur blijft: laat de deur van het vriesvak echter dicht.
Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.
Fruit: ontdooien in het koelvak.
Opmerking: Zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op
omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u
warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en verlengt u de levensduur
van uw apparaat.
70
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 71
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN
EN ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking of
omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN
CONSERVERINGSTIJDEN
ZUIVELPRODUCTEN
Boter
Fruit
Geconcentreerd vruchtensap
12 maanden
Fruit (in het algemeen)
8 tot 12 maanden
Citrusvruchten en vers
vruchtensap
4 tot 6 maanden
Zelf ingevroren
12 maanden
Kaas
Camembert, mozzarella, smeerkaas
3 maanden
Roomkazen
Groenten
Ingevroren gekocht
6 tot 9 maanden
Margarine
8 maanden
8 tot 12 maanden
niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse kaas,
enz. (het invriezen kan de structuur
van de kaas wijzigen)
6 tot 8 maanden
Vlees
Saucijzen
Hamburgers
Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees
4 weken of minder
2 tot 3 maanden
Braadvlees
Rundvlees
6 tot 12 maanden
Lams- en kalfsvlees
6 tot 12 maanden
Varkensvlees
4 tot 8 maanden
Verse worst
1 tot 2 maanden
Biefstukken en karbonades
Rundvlees
Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees
Heel (geklopt), eiwit, eierdooier
2 tot 4 maanden
Gegist brood en broodjes
Croissants
Taarten (ongeglazuurd)
Taarten (geglazuurd) en koekjes
6 maanden
Vruchtentaart
2 tot 3 maanden
Koekjesdeeg
Makreel, baars
2 tot 3 maanden
Taartdeeg
3 maanden
1 maand
3 maanden
2 tot 4 maanden
6 tot 12 maanden
12 maanden
3 maanden
4 tot 6 maanden
3 maanden
Weekdieren, oesters
3 tot 4 maanden
Gekookte vis, krab
3 tot 4 maanden
Rauwe garnalen
12 maanden
OVENPRODUCTEN EN BROOD
Zalm
Gepaneerde vis (gekocht)
12 maanden
Eieren
(Voeg suiker of zout toe aan eidooiers of hele, geklopte
eieren)
Ongebakken brood
8 tot 12 maanden
Vis
Kabeljauw, schol, tong
IJs, vruchtensappen, melk
1 maand
12 maanden
Gevogelte
Kip of kalkoen (heel of in stukken)
Eend en gans
Orgaanvlees
Gevogelte in saus bereid
Vleeslapjes (zonder jus)
12 maanden
6 maanden
2 tot 3 maanden
6 maanden
1 maand
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
2 tot 3 maanden
71
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 72
REINIGING EN ONDERHOUD
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige spons met een oplossing van lauw water
en specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant
van een koelkast. Met schoon water naspoelen en droogwrijven. Gebruik nooit schuurmiddelen. Maak de
koelkast nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken.
• Gebruik een vochtige doek om hem schoon te maken.
Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, vlekkenmiddelen (bv. aceton, trichloorethyleen), of azijn.
Afdrogen met een zachte doek.
• Het ontdooien van zowel het koelvak als het vriesvak gebeurt volledig automatisch (no frost-systeem).
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Maak regelmatig de condensor (ventilatieroosters aan de achterkant van het apparaat) schoon met een
stofzuiger of een borstel.
• Houd de afdichtingen perfect schoon.
AFWEZIGHEID
Korte afwezigheid
De koelkast hoeft niet van het elektriciteitsnet te worden afgekoppeld als u korter dan drie weken afwezig
bent. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in. Gebruik de
"Vakantie"-functie (afhankelijk van het model).
Lange afwezigheid
Verwijder alle levensmiddelen uit het apparaat als u drie weken of langer afwezig bent. Haal de stekker
van de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken
droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenste van de twee deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizen
• Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
• Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht, en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Als de stroom uitvalt dient u zich tot het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te wenden om te vragen hoe lang
de stroomuitval zal duren.
1. Indien de stroomstoring maximaal 24 uur gaat duren, de beide deuren van het apparaat gesloten
houden. Op deze manier blijven de levensmiddelen in de koelkast zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg. Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan
een vriezer die gevuld is met voorgekookt voedsel. Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar
zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma
waarschijnlijk anders zijn. Wanneer het voedsel duidelijk in een slechte staat verkeert kunt u het beter
weggooien.
72
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 73
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Sommige geluiden zijn normaal wanneer de koelkast in werking is.
Voordat u contact opneemt met de klantenservice....
Problemen in de werking zijn vaak het resultaat van eenvoudige ooraken die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
De koelkast werkt niet
• Is de voedingskabel in perfecte staat?
• Heeft u de zekeringen in huis gecontroleerd?
Er staat water op de bodem van het koelvak:
• Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
Er zit water in de opvangbak van het dooiwater:
• Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken. Controleer of het
apparaat goed horizontaal staat om te voorkomen dat het water overloopt.
De randen van de omkasting van het apparaat die in contact staan met de deurafdichtingen
zijn warm:
• Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
Het licht werkt niet:
• Heeft u de zekeringen in huis gecontroleerd?
• Zit de stekker van de voedingskabel in een goedwerkend stopcontact met de juiste spanning?
• Is het lampje doorgebrand?
Als het lampje doorgebrand is:
• Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
• Zie het hoofdstuk "Opsporen van storingen/Klantenservice.
Als de motor te veel lijkt te werken:
• Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensor?
• Zijn de deuren goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen wel goed af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor natuurlijk langer draaien.
73
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 74
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Het apparaat maakt te veel lawaai:
• Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
• Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat
zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden
geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de instelling
van de thermostaten.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
• Zijn er kort geleden grote hoeveelheden voedsel in de koelkast of het vriesvak geplaatst?
• Let erop dat de deuren niet te vaak worden geopend.
• Controleer of de deuren perfect sluiten.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
• Controleer of het voedsel goed is verpakt. Maak vochtige voedselbakjes droog alvorens hen in de
koelkast te zetten.
• Let erop dat de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid die
in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal
er vocht ontstaan, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
• Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in
de koelkast.
• Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.
Als de deuren niet sluiten of niet correct open gaan
• Controleer of het voedsel de deur niet blokkeert.
• Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of plakkerig zijn.
• Controleer of het apparaat horizontaal staat.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt.
Als de binnenverlichting niet werkt:
• haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Afhankelijk van het model.
• Verwijder het lampenkapje (afhankelijk van het model
• Het lampje losdraaien of wegnemen.
• Controleer het lampje en vervang het zo nodig.
• Enkele modellen zijn van een speciaal lampje voorzien dat bij vervanging niet losgedraaid mag worden.
Trek het los in de richting van de binnenkant van de koelkast. Dit lampje is alleen bij onze
klantenservicecentra verkrijgbaar. Gebruik geen lampjes van meer dan 15 W.
74
W10243903_NL:Layout 1
4-05-2009
10:17
Pagina 75
KLANTENSERVICE
Voordat u de klantenservice belt:
1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie "Storingen opsporen/ Klantenservice").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Is dit niet het geval,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
• uw volledige adres.
• uw telefoonnummer.
Opmerking:
De richting waarin de deur opengaat, kan
worden veranderd. Als deze verandering
verricht wordt door de Klantenservice, wordt
dit niet gedekt door de garantie.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing.
• het model.
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat)
75

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Grey Freestanding 439 L
  • 332 L Fridge interior light
  • 107 L Top-placed 4* 4.5 kg/24h
  • 452 kWh 44 dB

Related manuals

Download PDF

advertisement