Whirlpool | KRA 175 OPTIMA | Instruction for Use | Whirlpool KGA 3249 AL PL Instruction for Use

GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET PRODUCT TE
GEBRUIKEN
• Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Voor een optimaal gebruik ervan is het
raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen; deze bevat een beschrijving van
het apparaat en adviezen voor het
conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog
eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of de deur goed sluit.
Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de
levering van het apparaat van eventuele schade
op de hoogte te worden gesteld.
2. Wacht tenminste twee uur voordat u het
apparaat aanzet, tot het koelcircuit zijn maximale
efficiëntie heeft bereikt.
3. De installatie en de elektrische aansluiting
moeten door een gekwalificeerde technicus
worden uitgevoerd, in overeenstemming met de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor
de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal
(plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet
buiten het bereik van kinderen worden gehouden,
omdat het een bron van gevaar kan zijn.
2. Afdanken/verwerken van het apparaat
Het apparaat is vervaardigd uit materiaal dat kan
worden gerecycled.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve consequenties voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het apparaat of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt
afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door
te snijden en de deuren en schappen te
verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
apparaat kunnen kruipen.
Het apparaat moet afgedankt worden in
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften
voor afvalverwerking, en naar een speciaal
verzamelcentrum worden gebracht; laat het
apparaat zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt
achter, omdat het een bron van gevaar voor
kinderen kan zijn.
NL
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product wordt u
verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft gekocht.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat
R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a) (zie
serienummerplaatje aan de binnenkant van het
apparaat).
Voor apparaten met isobutaan (R600a): Isobutaan is
een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het
milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom
noodzakelijk om te controleren of de leidingen van
het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese richtlijn (CE)
No. 1935/2004.
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de
markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de
laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 89/
336/EEG,
gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG.
• De elektrische veiligheid van het apparaat is
alleen gewaarborgd wanneer het op een efficiënt
werkende installatie is aangesloten, die volgens
de wettelijke voorschriften is geaard.
VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
• Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
het apparaat om een goede ventilatie te
garanderen en volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
vrij van obstakels.
• De voedingskabel mag alleen door
gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of
vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
• Controleer of de spanning op het typeplaatje van
het apparaat overeenkomt met de spanning in
uw woning.
15
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
de bij het nieuwe apparaat geleverde slang;
gebruik de slang van het oude apparaat niet
meer.
• Installeer het apparaat waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van
het product.
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. bij parket).
• Gebruik geen enkelvoudige of meervoudige
adapters of verlengsnoeren.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de temperatuur
binnen de volgende waarden ligt, afhankelijk van
de klimaatklasse die op het typeplaatje staat
aangegeven: Het is mogelijk dat het apparaat niet
goed functioneert als het gedurende lange tijd in
een ruimte wordt gelaten met een hogere of
lagere temperatuur dan het genoemde bereik.
Klimaatklasse
SN
N
ST
T
Omg. temp.
(°C)
Van 10 tot 32
Van 16 tot 32
Van 16 tot 38
Van 16 tot 43
Omg. temp.
(°F)
Van 50 tot 90
Van 61 tot 90
Van 61 tot 100
Van 61 tot 110
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen
en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het
apparaat of van andere elektrische huishoudelijke
apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen
kunnen brand of explosies veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of
chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van het
apparaat niet.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Het apparaat is niet bestemd om zonder toezicht
gebruikt te worden door jonge kinderen of
gehandicapten.
• Om het risico op verstikking en opsluiting in de
koelkast te vermijden, mag het kinderen niet
worden toegestaan in het apparaat te spelen of
zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak; deze
kunnen barsten.
16
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het
vriesvak komen, omdat die zo koud zijn dat ze
brandwonden kunnen veroorzaken.
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
Mpascals (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet worden
opgevolgd.
AANBEVELINGEN VOOR ALS HET
APPARAAT NIET WORDT
GEBRUIKT
Korte afwezigheid
Als u korter dan drie weken afwezig bent, is het niet
nodig het apparaat van het elektriciteitsnet af te
koppelen. Consumeer de bederfelijke
voedingsmiddelen en vries de andere
voedingsmiddelen in.
Als uw koelkast met een automatische ijsmaker is
uitgerust:
1. schakel het apparaat uit.
2. Sluit de waterleiding naar de automatische
ijsmaker af.
3. Maak de ijsbak leeg.
Langdurige afwezigheid
Verwijder alle levensmiddelen uit het apparaat als u
langer dan drie weken afwezig bent. Als uw
koelkast met een automatische ijsmaker is
uitgerust:
1. schakel het apparaat uit.
2. Sluit de waterleiding naar de automatische
ijsmaker tenminste één dag van tevoren af.
3. Maak de ijsbak leeg.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met
plakband aan de bovenzijde van beide deuren en
laat de deuren open staan, zodat in beide vakken
voldoende lucht kan circuleren. Op die manier
worden nare luchtjes en schimmelvorming
voorkomen.
Verhuizen
1. Verwijder alle losse onderdelen uit de
binnenkant van het apparaat.
2. Verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast
met plakband om te voorkomen dat ze tegen
elkaar klapperen of kwijtraken.
3. Schroef de stelvoetjes zodanig aan dat ze het
steunvlak niet raken.
4. Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht
en plak ook de voedingskabel met plakband aan
het apparaat vast.
Stroomuitval
Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke
energiebedrijf om informatie te krijgen over de
duur van de stroomstoring. Let op: een vol apparaat
blijft langer koud dan een halfvol apparaat.
Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen
zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden
ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma
waarschijnlijk anders zijn.
Als de voedingsmiddelen niet meer in goede staat
zijn, kunt u ze beter weggooien.
Bij stroomstoringen van maximaal 24 uur.
1. Houd beide deuren van het apparaat gesloten.
Op die manier blijven de voedingsmiddelen zo
lang mogelijk koud.
Bij stroomstoringen die langer dan 24 uur duren.
1. Haal al het bevroren voedsel uit het vriesvak en
zet het in een draagbare vriezer. Als dit type
vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de
levensmiddelen die het snelst bederven te
consumeren.
2. Maak de ijsbak leeg.
ONDERHOUD EN REINIGING
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of
sluit de stroomtoevoer af voordat u onderhoudsen reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige
doek met een oplossing van lauw water en neutrale
schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn
voor het reinigen van de binnenkant van een
koelkast.
Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak
de onderdelen van de koelkast nooit schoon met
licht ontvlambare vloeistoffen. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
veroorzaken.
Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met
een vochtige doek en droog ze af met een zachte
doek.
Gebruik geen stoomreinigers.
Reinig de condensator met een stofzuiger, waarbij
u als volgt te werk gaat: verwijder de voorste plint
(zie het installatieboekje) en begin met de reiniging.
Belangrijk:
- de toetsen en het display van het
bedieningspaneel mogen niet gereinigd
worden met middelen op basis van alcohol of
daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats
daarvan een droge doek.
- De slangen van het koelsysteem bevinden zich
in de buurt van de bak voor het dooiwater en
kunnen gloeiend heet worden. Maak ze
regelmatig schoon met een stofzuiger.
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het
stopcontact voordat u het lampje vervangt.
Vervangen van het lampje in het vriesvak.
1. Sommige modellen hebben een speciaal lampje
2. Het vermogen van het lampje mag niet hoger dan
15 W zijn
3. De aanwijzingen voor de vervanging van het
lampje vindt u in de tabel
(PRODUCTINFORMATIEBLAD)
OPSPOREN VAN STORINGEN
Voordat u de Klantenservice belt....
De problemen bij het gebruik worden vaak
veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt
opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor
gereedschap nodig is.
De geluiden die uit het apparaat komen zijn
normaal; het apparaat is uitgerust met een
aantal ventilatoren en motoren die
automatisch in- en uitgeschakeld worden voor
de regeling van de functies.
Bepaalde geluiden die uit het apparaat komen
als het in werking is, kunnen worden
verminderd
- Door het apparaat waterpas te zetten en op
een vlakke ondergrond te installeren.
- Door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in
contact komt met andere meubels.
- Door te controleren of de elementen aan de
binnenkant op de juiste manier geplaatst zijn.
- Door te controleren of de flessen en bakjes
elkaar niet raken.
Hoorbare geluiden tijdens de werking zijn:
Een gesis als u het apparaat voor het eerst
aanzet en nadat het langdurig uit heeft gestaan.
Een geborrel als de koelvloeistof in de
leidingen loopt.
Een gezoem als de waterklep of de ventilator
in werking treden.
Een gekraak wanneer de compressor in
werking treedt of wanneer de ijsblokjes in de
ijsbak vallen. Een plotseling gekraak wanneer
de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
Geluiden van de automatische ijsmaker (bij
bepaalde modellen):
- Aangezien het apparaat een ijsmaker heeft,
kan het zijn dat u gezoem hoort (dit is
afkomstig van de waterklep), het druppelen
van water en het lawaai van het ijs dat in de bak
valt.
De koelkast werkt niet:
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel
wel in een stopcontact met de juiste spanning, en
staat hier spanning op?
• Zijn de beveiligingsinrichtingen en de stoppen
van de elektrische installatie gecontroleerd?
Als de automatische ijsmaker niet werkt (bij
bepaalde modellen):
• Heeft de vriezer voldoende tijd gehad om de
vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuw
apparaat kan dit een nacht duren.
17
• Staat de ON/OFF-knop van de automatische
ijsmaker wel op de ON-stand?
• Controleer of de hendel van de automatische
ijsmaker in het vriesvak niet in de OFF-stand
staat, en dus in de horizontale positie (bij
bepaalde modellen).
• Is de waterklep open? Komt er water bij de
automatische ijsmaker?
• Is er een waterfilter op de koelkast geïnstalleerd
(bij bepaalde modellen)? Het filter kan verstopt
zijn of niet goed geïnstalleerd zijn. Controleer als
eerste de instructies voor de filterinstallatie om
na te gaan of het filter correct is geïnstalleerd en
niet verstopt is. Als het probleem niet wordt
veroorzaakt door de installatie of door een
verstopping, roep dan een gekwalificeerd
techicus
Water in de ontdooibak:
• Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is.
De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of het apparaat goed horizontaal
staat om te voorkomen dat het water uit de bak
loopt
Als de randen van de omkasting van het
apparaat, die in contact staan met de
deurafdichtingen, warm aanvoelen:
• dit is normaal bij een warm klimaat en als de
compressor in werking is.
Als de verlichting niet werkt:
• Zijn de beveiligingsinrichtingen en de stoppen
van de elektrische installatie gecontroleerd?
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel
wel in een stopcontact met de juiste spanning, en
staat hier spanning op?
• Is het lampje misschien doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
1. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het
stopcontact voordat u het lampje vervangt.
2. Zie het hoofdstuk “Onderhoud en Reiniging”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
• Zit er misschien veel stof en pluis op de
condensor?
• Zijn de deuren wel goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het
vertrek, zal de motor langer draaien.
• Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of
indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in
het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer
werken om de binnenkant van het apparaat goed
te koelen.
• De tijd dat de motor draait hangt van
verschillende factoren af: het aantal keren dat de
deur wordt geopend, de hoeveelheid voedsel die
in de koelkast wordt bewaard, de
kamertempertuur en de instelling van de
thermostaten.
Als de temperatuur van de koelkast te hoog is:
• Zijn de bedieningen van het apparaat wel goed
ingesteld?
• Is er zojuist een grote hoeveelheid vers voedsel
in het apparaat geplaatst?
18
• Controleer of de deuren niet te vaak worden
geopend.
• Controleer of de deuren perfect sluiten.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet
verstopt zitten waardoor de circulatie van koude
lucht verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping:
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet
verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht
verhinderd wordt.
• Controleer of het voedsel goed is verpakt. Maak
natte houders droog voordat u ze in het apparaat
zet.
• Controleer of de deuren niet te vaak worden
geopend. Door de deur te openen gaat de
vochtigheid die in de buitenlucht aanwezig is, het
apparaat binnen. Hoe vaker de deur geopend
wordt, des te sneller zal het vocht zich ophopen,
in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
• Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat de
vochtigheidsgraad in de koelkast toeneemt.
Als de deuren niet sluiten of niet correct open
gaan:
• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt
door levensmiddelen.
• Controleer of de binnenste onderdelen of de
automatische ijsmaker allemaal goed op hun
plaats zitten.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of
kleverig zijn.
• Controleer of het apparaat vlak staat.
KLANTENSERVICE
Voordat u de Klantenservice belt:
Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, koppel
het apparaat dan opnieuw los van de elektriciteit en
wacht een uur voordat u het opnieuw inschakelt.
Als uw apparaat, nadat u de controles onder het
kopje Opsporen van storingen hebt uitgevoerd en
nadat u het apparaat opnieuw hebt ingeschakeld
nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op
met de Klantenservice en leg het probleem uit.
Geef het volgende door:
• het model en het serienummer van het apparaat
(vermeld op het typeplaatje),
• de aard van het probleem,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres en
• uw telefoonnummer.
Let op:
De openingsrichting van de deur kan worden
gewijzigd. Als de deur door onze
Klantenservice is omgekeerd, wordt dit niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising