Whirlpool ARC 5570 A+B Instruction for Use

Add to My manuals
9 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 5570 A+B Instruction for Use | Manualzz
63702035NL.fm Page 32 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
MILIEUTIPS
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
GEBRUIK VAN DE KOELKAST
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
DE KOELKAST ONTDOOIEN EN REINIGEN
REINIGING EN ONDERHOUD
INSTALLATIE
OMKEREN VAN DE DRAAIRICHTING VAN DE
DEUREN
STORINGEN OPSPOREN
KLANTENSERVICE
32
63702035NL.fm Page 33 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
• Het door u aangeschafte apparaat is ontworpen
voor huishoudelijk gebruik en ook:
- voor gebruik in keukens van werkplaatsen,
winkels en/of kantoren
- in landbouwbedrijven
- in hotels, motels, appartementen, bed &
breakfast voor gebruik door afzonderlijke
klanten.
Lees, om optimaal gebruik te kunnen maken
van uw nieuwe apparatuur, de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Hierin
vindt u een beschrijving van het apparaat en
nuttige tips.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing, zodat u
hem naderhand nog eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het geen beschadigingen heeft opgelopen en of
de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen
24 uur vanaf de levering van het apparaat van
eventuele schade op de hoogte te worden
gesteld.
2. Wacht minstens twee uur voordat u het
apparaat inschakelt, om het koelcircuit perfect
te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen
van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Maak de binnenkant van het apparaat schoon
voordat u het in gebruik neemt.
MILIEUTIPS
Opmerking:
dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit
bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie het
serienummerplaatje in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): Isobutaan
is een natuurlijk gas dat het milieu weinig belast.
Voorzichtigheid is echter geboden, aangezien het
wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk
om te controleren of de leidingen van het
koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan gefluorideerd broeikasgas bevatten
dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit
in een hermetisch verzegeld systeem. Koelgas: R134a
heeft een broeikasgaspotentieel (GWP) van 1300.
Verklaring van overeenstemming
Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van
voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG)
nr. 1935/2004.
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor
de verwerking moeten de plaatselijke
voorschriften worden nageleefd.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een bron
van gevaar kan vormen.
2. Afdanken/verwerken van het apparaat
Het apparaat is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG m.b.t. Afgedankte Elektrische
en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door
ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het apparaat of op de
begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat
niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden,
maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparatuur moet
worden gebracht.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt
afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel
door te snijden en de deuren en schappen te
verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in
het apparaat kunnen kruipen. Bij het afdanken van
het apparaat moeten de plaatselijke voorschriften
voor afvalverwerking worden opgevolgd door het
in te leveren bij een speciaal inzamelpunt. laat het
apparaat niet onbeheerd achter, ook niet voor een
paar dagen, aangezien het een mogelijke bron van
gevaar is voor kinderen. Voor nadere informatie
over de behandeling, afvoer en recycling van dit
apparaat wordt u verzocht contact op te nemen
met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschaft.
Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de
markt gebracht in overeenstemming met:
• de veiligheidsvereisten van de
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (die de richtlijn
73/23/EEG en latere wijzigingen vervangt);
• de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
2004/108/EG.
De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen
gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op
een efficiënt werkende installatie is aangesloten,
die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
33
63702035NL.fm Page 34 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
VEILIGHEID
• Plaats geen spuitbussen of houders die drijfgas
of brandbare stoffen bevatten in het apparaat.
• Bewaar of gebruik geen benzine, gas of licht
ontvlambare stoffen in de buurt van dit
apparaat of van andere elektrische apparaten.
De dampen die hieruit voortkomen kunnen
brand of explosies veroorzaken.
• Gebruik geen mechanische, elektrische of
chemische middelen die het ontdooiproces
versnellen behalve die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens, of zonder ervaring
of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens
het gebruik instructies ontvangen van of begeleid
worden door een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
• Om het risico op verstikking en opsluiting te
vermijden, mag het kinderen niet worden
toegestaan in het apparaat te spelen of zich erin
te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (bij enkele modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze
vriesbrandwonden kunnen veroorzaken.
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen barsten.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af
indien de bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet worden
opgevolgd
INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meer
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (bijv. parketvloeren).
• Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de
installatie de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
het apparaat om een goede ventilatie te
garanderen en volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
vrij van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van
het apparaat niet.
• Installeer het apparaat waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
om te werken in ruimten waarin de
temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
afhankelijk van de klimaatklasse die op het
typeplaatje staat aangegeven. Het is mogelijk
dat het apparaat niet goed functioneert als het
lange tijd in een ruimte staat bij een hogere of
lagere temperatuur dan het genoemde bereik.
Klimaatklasse
SN
N
ST
T
Omg. temp.
(°C)
Van 10 tot 32
Van 16 tot 32
Van 16 tot 38
Van 16 tot 43
Omg. temp.
(°F)
Van 50 tot 90
Van 61 tot 90
Van 61 tot 100
Van 61 tot 110
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters
of verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de
bij het nieuwe apparaat geleverde slang; gebruik
de slang van een vorig apparaat niet.
• De voedingskabel mag alleen door
gekwalificeerd personeel of door de
Klantenservice worden gewijzigd of vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of via een
tweepolige netschakelaar die bovenstrooms
van het stopcontact is geplaatst.
34
63702035NL.fm Page 35 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
GEBRUIK VAN DE KOELKAST
Inschakelen van het apparaat
Ingebruikneming van het apparaat
Het apparaat heeft interne bedieningen.
Steek de stekker in het stopcontact.
Wanneer het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, gaat de
binnenverlichting branden als de deur van de koelkast wordt
geopend. Met de thermostaat in het koelvak van het apparaat kan de
temperatuur van het koelvak en die van het lagetemperatuurvak
(indien aanwezig) worden geregeld.
Functie van de temperatuurregeling van het apparaat:
Temperatuurregeling:
De thermostaat regelt automatisch de binnentemperatuur van het
koelvak en/of het
vak.
Door de knop van de stand 1 op 7 te draaien worden de laagste
temperaturen verkregen.
Op de stand O werkt het apparaat niet.
Voor het bewaren van voedsel voor een korte tijd kan de
thermostaatknop tussen 1 (Min.) en 3 (Med) gezet worden.
-
Zet voor het bewaren van voedsel voor een lange periode in
het
vak de knop op 3 of 4.
Opmerking:
De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt
geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de
binnentemperatuur van de koelkast. De stand van de
thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden
aangepast.
Bewaren van levensmiddelen in de koelkast
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding hiernaast.
A. Gekookt voedsel
B. Groente en fruit
C. Vis, vlees
D. Flessen
E. Kaas
Opmerkingen:
• De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van
de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie.
• Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het
koelvak.
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn.
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders.
Belangrijk
Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan
condensvorming veroorzaken op het glazen schap van de
groente- en fruitlade: dit heeft geen invloed op het correct
functioneren van het apparaat.
35
63702035NL.fm Page 36 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
Het vriesvak is
. Het kan gebruikt worden om verse
levensmiddelen in te vriezen.
De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan
worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje.
Opmerking:
In het lagetemperatuurvak kan ook bij een stroomuitval de juiste
temperatuur worden gehandhaafd voor het bewaren van voedsel.
Geadviseerd wordt om gedurende een dergelijke periode de deur
van het vak niet te openen.
Invriezen van verse levensmiddelen
Belangrijk:
Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in:
• aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking,
polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt
zijn voor invriezen.
• Zet het in te vriezen voedsel in het bovenste vak, laat voldoende
ruimte om de pakjes heen zodat de lucht goed kan circuleren.
• Draai de thermostaatknop een half teken naar de lagere cijfers
wanneer u de voedingsmiddelen in het vriesvak zet, om een
optimale invriesprocedure te bewerkstelligen.
• Na 24 uur is het invriezen voltooid.
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse,
ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de
volgende punten letten:
• de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het
product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er
vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale
omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn
ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in
isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het
vriesvak.
• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet
opnieuw worden ingevroren. Eet het binnen 24 uur op.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een
minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op
de verpakking moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van
diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.
IJsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het
lagetemperatuurvak.
• Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is
vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los
te maken.
• Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om.
36
MAANDEN
VOEDSEL
63702035NL.fm Page 37 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
DE KOELKAST ONTDOOIEN EN REINIGEN
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
De koelkast wordt geheel automatisch ontdooid.
De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de
binnenkant van de koelkast duidt erop dat het apparaat bezig is
automatisch te ontdooien.
Het dooiwater wordt via een afvoeropening in een opvangbak
geleid, waar het verdampt.
Het vriesvak ontdooien
Wij raden u aan het vriesvak een of twee maal per jaar te
ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de koelroosters te
dik is geworden.
IJsvorming is een normaal verschijnsel. De hoeveelheid en
de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de
omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de
frequentie waarmee de deur wordt geopend en is over het
algemeen groter op de bovenste roosters. De ijsvorming is
het grootst op het bovenste gedeelte van het vak. Dit is
normaal en heeft geen invloed op het correct functioneren
van het apparaat.
Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig
voorraad heeft.
• Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer,
wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op
een koele plaats of in een koeltas.
• Laat de deur open zodat het ijs kan smelten.
• Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige
spons met lauw water en/of een neutraal
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
• Spoel goed en droog zorgvuldig af.
• Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
• Sluit de deur.
• Steek de stekker weer in het stopcontact.
• Schakel het apparaat weer in.
37
63702035NL.fm Page 38 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
REINIGING EN ONDERHOUD
• Maak regelmatig de ventilatieroosters en de condensor aan de
achterkant van het apparaat schoon met een stofzuiger of een
borstel.
• Reinig de buitenkant met een zachte doek.
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
Maak de koelkast helemaal leeg.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
Om te voorkomen dat er schimmel, onaangename geuren en
oxidaties ontstaan, dient de deur open te worden gelaten
wanneer het apparaat niet in werking is.
Reinig het apparaat.
Reinig de binnenkant van het vriesvak (op de modellen waar dit
aanwezig is) tijdens het ontdooien.
Reinig de binnenkant van de koelkast regelmatig met een
vochtige spons met lauw water en/of een neutraal
schoonmaakmiddel. Spoel en droog het apparaat met een
zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte
doek.
Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes,
vlekkenmiddelen (bijv. aceton, trichloorethyleen) of azijn.
Vervangen van het lampje:
Ga als volgt te werk om het lampje te vervangen:
• Haal de stekker uit het stopcontact
• Druk de lipjes aan de zijkanten van het lampenkapje in en neem
het weg.
• Vervang het rode lampje door een nieuw.
• Plaats het lampenkapje terug en wacht 5 minuten voordat u het
apparaat opnieuw aansluit.
INSTALLATIE
• Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.
Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling
aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een
warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik
en dienen te worden vermeden.
• Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende
minimumafstanden worden aangehouden:
• 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
• 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
• Monteer de afstandsstukken (indien bijgeleverd) op de
bovenkant van de condensator die op de achterkant van het
apparaat zit (zie afbeelding).
• Laat voor een optimale werking tenminste 5 cm vrije ruimte
boven het apparaat en plaats andere meubels of apparaten op
een voldoende grote afstand zodat de lucht kan circuleren.
• Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde
plaats, zorg dat het op een vlakke ondergrond staat en stel
indien nodig de poten aan de voorkant bij.
• De binnenkant schoonmaken.
• Breng de bijgeleverde accessoires aan.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet
af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of
via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
38
63702035NL.fm Page 39 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
OMKEREN VAN DE DRAAIRICHTING VAN DE
DEUREN
Omkeren van de draairichting van de deur
Omkeren van de draairichting van de deur
De deur van de koelkast kan aan de rechter- of linkerkant
worden geopend.
Bij levering wordt de deur van het apparaat aan de linkerkant
geopend.
Om de openingsrichting te wijzigen moeten de onderstaande
instructies worden opgevolgd.
Opmerking: voordat u de draairichting van de deur omkeert,
moet het apparaat worden afgekoppeld van de voeding, of
moet de voeding worden uitgeschakeld.
1. Verwijder de schroeven (1) terwijl u het bovenpaneel (2)
tegen het apparaat blijft houden.
Verwijder het bovenpaneel.
2. Verwijder de twee schroeven (3) terwijl u het bovenste
scharnier (4) (rechterkant) tegen het frame houdt.
Verwijder het bovenste scharnier (4).
3. Til de deur op van de pen van het middelste scharnier en leg
hem op een niet-krassend oppervlak
4. Verwijder de twee schroeven (5) terwijl u het middelste
scharnier (6) ondersteunt.
Verwijder het middelste scharnier (6)
5. Til de deur op van de pen van het onderste scharnier en leg
hem op een niet-krassend oppervlak.
6. Verwijder de twee schroeven (7) terwijl u het onderste
scharnier (8) ondersteunt.
Verwijder het onderste scharnier (8).
7. Verwijder het pootje links voor (9) en verplaats het naar de
rechterkant.
8. Alvorens het onderste scharnier (8) weer te plaatsen moet
de pen van het scharnier (10) worden verwijderd en moet
de richting van het scharnier (8) worden omgekeerd.
Monteer het onderste scharnier (6) terug op de linkerkant,
met behulp van de twee schroeven (7).
9. Monteer de scharnierpen (10) in het onderste scharnier (8).
10. Laat de deur op de pen van het onderste scharnier (10)
zakken.
11. Monteer, terwijl de deur gesloten is, het middelste
scharnier (6) aan de linkerkant met behulp van de twee
schroeven (5) Draai de schroeven (5) pas vast als de deur
waterpas is ten opzichte van de bovenkant van het
apparaat.
12. Voordat u het bovenste scharnier (4) terugplaatst moet de
pen van het scharnier (11) worden verwijderd en moet de
richting van het scharnier (4) worden omgekeerd. Zet de
scharnierpen (11) weer in het bovenste scharnier (4).
13. Laat de deur op de pen van het middelste scharnier zakken.
14. Monteer, terwijl de deur gesloten is, het bovenste scharnier
(4) aan de linkerkant met behulp van de twee schroeven (3).
Draai de schroeven (3) pas vast als de deur waterpas is ten
opzichte van de bovenkant van het apparaat.
15. Monteer het bovenpaneel (2) weer met de schroeven (1).
Opmerking:
De richting waarin de deur opengaat, kan worden
veranderd.
Als deze verandering verricht wordt door de
Klantenservice, wordt dit niet gedekt door de garantie.
39
Afb. 1
Opening van de deur aan de linkerkant
Afb. 2
Opening van de deur aan de rechterkant
63702035NL.fm Page 40 Friday, February 18, 2011 10:38 AM
STORINGEN OPSPOREN
1.
•
•
•
•
•
•
Het apparaat werkt niet.
Is de stroom uitgevallen?
Zit de stekker goed in het stopcontact?
Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld?
Is de zekering doorgebrand?
Is de voedingskabel in perfecte staat?
Staat de thermostaat op stand O (Stop)?
2.
•
•
•
•
De temperatuur in de vakken is te hoog.
Zit de deur goed dicht?
Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
Staat de thermostaat in de goede stand?
Wordt de luchtcirculatie door de
ventilatieroosters gehinderd?
5. De binnenverlichting werkt niet.
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1,
en vervolgens:
• haal de stekker uit het stopcontact.
Zie de instructies en de tekening in de bijgaande
tabel om bij het lampje te kunnen komen.
• Controleer het lampje en vervang het zo nodig.
Gebruik geen lampjes van meer dan 15 W.
6. Te veel ijsvorming in het vriesvak
• Zit de deur goed dicht?
• Verhindert het voedsel dat de deur gesloten
wordt?
Opmerkingen:
• De voorste rand van het apparaat kan heet
zijn. Dit voorkomt de vorming van condens
en is geen defect.
• Het koelcircuit kan borrelen of
expansiegeluiden maken; dat is normaal.
3. De temperatuur in het koelvak is te laag.
• Staat de thermostaat in de goede stand?
4. Er ligt water op de bodem van het koelvak.
• Is de afvoer van het dooiwater misschien
verstopt?
KLANTENSERVICE
Voordat u de klantenservice belt:
1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie ”Storingen opsporen”).
2. Zet het programma opnieuw aan om te zien of
het ongemak is verholpen.
Als dit het geval is, schakel het apparaat dan uit en
wacht ongeveer één uur voordat u het weer
inschakelt.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
Vermeld het volgende:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres,
• Uw telefoonnummer en postcode.
Opmerking: De richting waarin de deur
opengaat, kan worden veranderd. Als deze
verandering verricht wordt door de
Klantenservice, wordt dit niet gedekt door de
garantie.
40

advertisement

Key Features

  • White Freestanding 224 L
  • 141 L
  • 83 L Bottom-placed 4* 4 kg/24h
  • 244 kWh 39 dB

Related manuals

advertisement