Whirlpool ARC 4020 Instruction for Use


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Whirlpool ARC 4020 Instruction for Use | Manualzz
3nl33004.fm Page 36 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN
MILIEUTIPS
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
GEBRUIK VAN HET VAK “EXTRA KOUD”
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
GEWONE GELUIDEN
REINIGING EN ONDERHOUD
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
INSTALLATIE
36
3nl33004.fm Page 37 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
VRIESVAK
1. Snelvriesvak
2. IJsbakjes
3. Schap
4. Deurvakken vriesvak (indien aanwezig)
5. Bedieningspaneel vriesvak
KOELVAK
6. Vak “Extra koud”
7. Thermostaatknop koelkast
8. Binnenlampje koelkast
9. Verstelbare glazen schappen
10. Groentelade
11. Luchtventilatiesysteem met anti-geurfilter
12. Eierhouder
13. Deurvakken
14. Flessenplank
15. Blikjeshouder (indien aanwezig)
16. Verstelbare pootjes
37
3nl33004.fm Page 38 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
ALVORENS DE KOELKAST TE GEBRUIKEN
Het door u aangeschafte product is een koel/
vriescombinatie met geventileerde koeling (no-frost
systeem), die uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
is bestemd.
Het grote voordeel van dit apparaat is dat het
koelvak en het vriesvak een geventileerde koeling
hebben en er geen ijs wordt gevormd op de wanden
van de onderdelen, dankzij het proces dat
hieronder beschreven wordt. De koude lucht wordt
geproduceerd door een verdamper en over de
afzonderlijke vakken verdeeld met behulp van een
ventilator.
De lucht circuleert door bovengenoemde vakken en
wordt vervolgens opnieuw door de verdamper
opgenomen, die er het vocht uithaalt. Op deze
wijze wordt ijsvorming op de wanden van de
vakken voorkomen, zoals wel gebeurt bij de
traditionele apparaten, en hoeft het apparaat dus
niet ontdooid te worden.
Het vocht dat de verdamper heeft achtergehouden
wordt in water omgezet en automatisch afgevoerd
naar een bakje dat op de compressor gemonteerd
is, waar het verdampt. Dankzij het systeem met
geventileerde koeling worden de levensmiddelen
uitstekend bewaard en blijven de oorspronkelijke
eigenschappen langer behouden.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het
raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een
beschrijving van het apparaat en nuttige wenken
voor het conserveren van voedingsmiddelen vindt,
aandachtig door te lezen.
Bewaar dit boekje voor toekomstige raadpleging.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
het niet beschadigd is en of de deuren goed
sluiten. Uw leverancier dient in geval van schade
binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld.
2.Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen,
om het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
MILIEUTIPS
1.Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar
en draagt het recyclingssymbool. Voor de
verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
worden nageleefd.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een bron
van gevaar kan vormen.
2.Product
Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar
materiaal. Volg de plaatselijke voorschriften voor
afvalverwerking op wanneer u het apparaat
afdankt.
Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische
voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat
niet in het milieu achter, maar breng het naar een
speciaal verzamelcentrum voor de terugwinning
van koelgassen.
38
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat
R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600aisobutaan). Zie voor nadere details het typeplaatje
op het apparaat.
3nl33004.fm Page 39 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Let erop dat de ventilatie-openingen van het
apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken.
• Zet geen vloeistoffen in glas in het vriesvak;
deze kunnen ontploffen.
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het
vriesvak komen, omdat die zo koud zijn dat ze
brandwonden kunnen veroorzaken.
• Om het risico op verstikking en opsluiting in de
koelkast te vermijden, mag het kinderen niet
worden toegestaan in het apparaat te spelen of
zich erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door een bevoegd technicus.
• Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie niet
op de voedingskabel staat.
Conformiteitsverklaring
Dit apparaat is geschikt om in aanraking te komen
met voedingsmiddelen en is in overeenstemming
met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese
Richtlijn 89/109/EEG).
Informatie
Voor apparaten met isobutaan (R600a).
Isobutaan is een natuurlijk gas dat geen invloed
heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het
is daarom noodzakelijk om te controleren of de
leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
GEBRUIK VAN HET KOELVAK
Het koelvak is geschikt voor het bewaren van verse voedingsmiddelen en dranken.
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.
De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +16°C en +43°C. Optimale prestaties
worden verkregen bij temperaturen tussen +18°C en +43°C.
Ingebruikneming van het apparaat
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Het apparaat start automatisch.
• De binnenverlichting gaat branden wanneer de deur geopend wordt.
Gebruik van de koelkast
• Regeling van de temperatuur.
Voor een goede werking van het apparaat en de beste conservering van voedingsmiddelen moeten de
temperaturen voor het koelvak en het vriesvak apart ingesteld worden.
Thermostaat van de koelkast
Draai voor het instellen van de temperatuur van het koelvak de knop van de thermostaat op de gewenste
stand.
TEMPERATUUR
Minimum
GEBRUIK
Weinig geconserveerde voedingsmiddelen.
De deur wordt weinig geopend.
Gemiddeld
Normaal gebruik.
Maximum
Veel geconserveerde voedingsmiddelen.
De deur wordt vaak geopend.
• Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2 uur voordat de juiste temperatuur wordt
bereikt voor het conserveren van een normale belading van het koelvak.
Regeling van de vochtigheid
Sommige voedingsmiddelen, zoals groente en fruit, drogen uit in
een koude en droge omgeving. In de groentelade wordt de juiste
temperatuur en vochtigheid voor de perfecte conservering van
groente en fruit behouden. Met het regelmechnisme kan de toevoer
van lucht binnenin de groentelade ingesteld worden.
• Wij adviseren u om het regelmechanisme gesloten te houden
voor het conserveren van groente, en open voor het conserveren
van fruit.
39
3nl33004.fm Page 40 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
Bewaren van levensmiddelen in het koelvak
Om de vitamines, aroma’s, voedingswaarde en versheid van de
voedingsmiddelen te behouden, raden wij u aan om ze vooraf
in aluminiumfolie of plastic folie te wikkelen, of ze in
diepvriesbakjes met deksel te doen. Hiermee vermijdt u
bovendien dat de geuren zich vermengen. De koelkast is
voorzien van een anti-geursysteem; het anti-geurfilter bevindt
zich in de circulatieleiding van de koude lucht.
Belangrijk
Omdat de temperatuur gelijkmatig verdeeld is dankzij het
nieuwe geventileerde koelsysteem (MULTI-FLOW), kunnen de
voedingsmiddelen op elke schap geplaatst worden, waarbij u er
echter op moet letten dat de openingen voor de luchtcirculatie
niet geblokkeerd worden.
MULTI-FLOW
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn.
GEBRUIK VAN HET VAK “EXTRA KOUD”
In dit vak is de temperatuur lager en steeds stabiel. In dit vak kunnen zuivelproducten langer
geconserveerd worden en dranken sneller gekoeld; het vak is speciaal geschikt voor het conserveren van
zuivelproducten, vleeswaren en vlees.
• Als het nodig is om het vak “Extra koud” te verwijderen, haal dan alle voedingsmiddelen eruit. Trek
de lade naar buiten tot deze niet verder kan. Til het vak met twee handen op en trek het voorzichtig
naar eruit.
• Het wordt afgeraden om de kanteldeur van het vak “Extra koud” te verwijderen.
40
3nl33004.fm Page 41 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
In het vriesvak kunt u verse en gekookte voedingsmiddelen perfect invriezen, ijsblokjes maken en
diepgevroren en ingevroren voedingsmiddelen conserveren.
Bedieningspaneel van het vriesvak
• Om de temperatuur van het vriesvak in te stellen kiest u het gewenste niveau van invriezing met
behulp van toets
op het bedieningspaneel.
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Functioneringslampje
Alarm deur open
Alarm uitschakelen
Snelvriezen
Minimumniveau: te gebruiken als er weinig
voedingsmiddelen in het vriesvak geplaatst
zijn en de deur weinig geopend wordt.
Gemiddeld niveau: te gebruiken onder
normale omstandigheden.
Maximumniveau: te gebruiken als er veel
voedingsmiddelen in het vriesvak geplaatst
zijn en de deur vaak geopend wordt.
Snelvriezen: de drie controlelampjes
branden. De functie Snelvriezen is gekozen
om lagere temperaturen te verkrijgen. De
functie schakelt automatisch uit na 18 uur.
ELEKTRONISCHE BESTURING
Dit apparaat is voorzien van een elektronisch besturingssysteem. Dankzij dit systeem wordt de werking
van het apparaat altijd onder controle gehouden.
• In geval van slechte functionering activeert het besturingssysteem een geluidssignaal en beginnen
de controlelampjes op het bedieningspaneel te knipperen.
• Het systeem controleert of de deuren gesloten zijn. Als een deur openstaat, sluit deze dan. Het
geluidssignaal stopt.
• Het systeem controleert tevens de binnentemperatuur van het apparaat. Het geluidssignaal geeft aan
dat de binnentemperatuur hoger is geworden. Zet geen warme voedingsmiddelen in de koelkast.
• Druk op de toets “Alarm” om het geluidssignaal te stoppen. De controlelampjes blijven knipperen
totdat de ideale binnentemperatuur is bereikt.
• Het elektronische besturingssysteem kan ook preventieve controle uitvoeren. Een geluidssignaal
waarschuwt u op tijd dat het apparaat niet goed functioneert. Hierdoor kunt u tijdig de Klantenservice
bellen om het probleem op te lossen.
• Als de controlelampjes knipperen, laat het apparaat dan niet lange tijd achter elkaar werken. Neem
zo snel mogelijk contact op met de Klantenservice.
• Na ongeveer twee uur geeft een geluidssignaal aan dat het apparaat niet goed functioneert. Druk op de
toets “Alarm”. Trek de stekker uit het stopcontact tot er iemand van de Klantenservice gearriveerd is.
41
3nl33004.fm Page 42 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
Let op:
• Nadat het vriesvak is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur
voordat de juiste temperaturen voor het conserveren van
diepvriesproducten worden bereikt.
Invriezen van verse voedingsmiddelen
In het vriesvak kunnen voedingsmiddelen worden ingevroren.
De hoeveelheid verse voedingsmiddelen die in 24 uur kan worden
ingevroren, bij een omgevingstemperatuur van +25°C, is
aangegeven op het serienummerplaatje.
Ga als volgt te werk:
1.druk 24 uur vóór het invriezen van verse voedingsmiddelen
op de knop “snelvriezen”.
2. Wikkel en verzegel de levensmiddelen in aluminiumfolie,
plastic folie, waterdichte plastic verpakkingen, polyethyleen
bakjes met deksel of diepvriesbakjes.
3.Plaats de voedingsmiddelen in het bovenste vak van de
vriezer en laat voldoende plaats rondom de pakjes, zodat de
lucht kan circuleren.
4.Voor een nog doeltreffendere vriesfunctie is het raadzaam de
snelvriesfunctie ook de daaropvolgende 24 uur ingeschakeld
te laten.
5.Druk als het invriezen voltooid is opnieuw op de knop
“snelvriezen”.
Opmerking:
• Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer
9/10 uur de temperatuur voor het bewaren van levensmiddelen.
• Open bij een stroomuitval de deur van het vriesvak niet.
Belangrijk:
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse,
ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende
punten letten:
• De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het
product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er
vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale
omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en
in isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
Let op:
• Plaats nooit warm voedsel in de vriezer.
• Wikkel de levensmiddelen in aluminiumfolie of polyethyleen
of doe ze in daarvoor geschikte bakjes.
• Breng etiketten op de pakjes aan met de invriesdatum en de
inhoud.
• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet
opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur
worden geconsumeerd.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een
minimum worden beperkt.
• De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet
worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van
diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.
IJsblokjes maken
Buig de bakjes een beetje om de ijsblokjes te verwijderen.
Ga als volgt te werk als uw product is uitgerust met “Twist-Ice”:
• Til het ijsbakje op en trek het naar buiten.
• Vul het ijsbakje met water en let er daarbij op het maximumpeil
(aangegeven door de pijl) niet te overschrijden.
• Draai het hendeltje met de klok mee wanneer het ijs zich
heeft gevormd.
De ijsblokjes laten het bakje los en vallen in de ijslade.
Let op:
Zorg ervoor dat er geen water in de ijslade blijft staan.
42
MAANDEN
VOEDSEL
3nl33004.fm Page 43 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
GEWONE GELUIDEN
Sommige geluiden zijn normaal als de koelkast in werking is.
Breken van ijs:
Het breken is een gevolg van het verplaatsen van het ijs. Het gaat om hetzelfde
geluid als dat van ijsblokjes die aan de omgevingstemperatuur worden blootgesteld.
Geluid van de compressor: Dit geluid is kenmerkend voor de motor. Het betekent dat de compressor
normaal functioneert.
Geluid uitzetting van het Dit geluid is kenmerkend voor de uitzetting van het koelgas in het
koelsysteem. Het is een geluid dat lijkt op het geluid dat te horen is bij het
koelgas:
opblazen van een ballon.
Geluid van ontdooiing:
Het geluid is kenmerkend voor de waterstroom. Het geluid is te horen als het
vriesvak bezig is met ontdooien.
Geluid van het ventilatie
Kenmerkend geluid van de ventilator. Dit geluid is te horen wanneer het MultiFlow-systeem op de juiste manier werkt. Het systeem zorgt ervoor dat de
systeem:
temperatuur overal gelijk is in de koelkast en maakt ontdooien overbodig.
REINIGING EN ONDERHOUD
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat
u met reinigingswerkzaamheden begint.
• Reinig de binnenkant van het vriesvak tijdens het ontdooien.
• Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauw
water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog
met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
• Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte
doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, noch
vlekkenmiddelen (bv. aceton, trichloorethyleen), of azijn.
• Zowel het koelvak als het vriesvak worden geheel automatisch
ontdooid (no-frost-systeem).
• Reinig regelmatig de condensator (radiator), aan de
achterkant van het apparaat en de sokkel, met een
stofzuiger of een borstel.
Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt
1.Maak het koelvak en het vriesvak leeg
2.Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
3.Reinig en droog het koelvak en het vriesvak
4. Laat de deuren open om te voorkomen dat er onaangename
geuren ontstaan.
43
3nl33004.fm Page 44 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
OPSPOREN VAN STORINGEN
1. Het apparaat werkt niet.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld?
• Is de zekering doorgebrand?
• Is de voedingskabel beschadigd?
2. De temperatuur in de vakken is te hoog.
• Sluiten de deuren wel goed?
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Staat de thermostaat op de goede stand?
• Wordt de luchtcirculatie door de
ventilatieroosters gehinderd?
• Is de condensator schoon?
3. De temperatuur in het koelvak is te laag.
• Staat de thermostaat op de goede stand?
4. Het apparaat maakt te veel lawaai.
• Staat het apparaat tegen andere meubels of
voorwerpen aan?
• Raken de buizen aan de achterkant elkaar of
trillen ze?
5. De binnenverlichting functioneert niet.
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1,
en vervolgens:
•Verwijder het schap om gemakkelijker bij het
lampje te kunnen komen.
•Open het transparante deksel van de
lamphouder met behulp van een
schroevendraaier.
•Schroef het lampje los en vervang het door
een nieuw exemplaar met dezelfde
kenmerken, max. 15 Watt, dat verkrijgbaar is
bij de Klantenservice.
•Sluit het deksel weer door er voorzichtig op te
drukken.
6. Het geluidssignaal klinkt en het
controlelampje “Deur open” knippert.
•De deur is te lang opengebleven:
Sluit de deur. Druk op de knop “Alarm
uitschakelen” als u de deur langere tijd open
moet houden.
7. Het geluidssignaal klinkt en alle
controlelampjes branden.
•De deur is te lang opengebleven:
Sluit de deur.
•Defect in een onderdeel van de koelkast:
Druk op de knop “Alarm uitschakelen” om het
geluidssignaal te onderbreken. Neem contact
op met de Klantenservice.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1.Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen
(zie “Storingen opsporen”).
2.Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3.Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deuren van het apparaat
door de Klantenservice wordt niet beschouwd
als een ingreep die onder de garantie valt.
44
3nl33004.fm Page 45 Monday, October 14, 2002 9:56 AM
INSTALLATIE
• Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
• Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
• Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal staat. Stel, indien
nodig, de pootjes aan de voorzijde bij.
• Laat boven het apparaat tenminste 5 cm ruimte vrij.
• Enkele modellen hebben uitstekende zijwanden waardoor zij
rechtstreeks tegen het deel erachter kunnen worden
geplaatst. Monteer anders afstandstukken (indien
bijgeleverd) op de bovenkant van de condensator, die op de
achterkant van het apparaat zit. Voor de modellen zonder
zijwanden moet er een afstand tussen het meubel en de muur
zijn van minstens 4,5 cm.
• Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk “Reiniging en
onderhoud”).
• Breng de bijgeleverde accessoires aan.
Elektrische aansluiting
• Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische
aansluiting.
• Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt
met de spanning in uw woning.
• De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De
fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
eventueel letsel bij personen of dieren of schade aan
voorwerpen, die te wijten zijn aan het niet in acht nemen
van dit voorschrift.
• Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type
zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een
gekwalificeerd technicus.
• Gebruik geen adapters, meervoudige stopcontacten of
verlengsnoeren.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af
te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via
een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
45

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement