NOVA FRIT PROF LINE

NOVA FRIT PROF LINE
NOVA FRIT PROF LINE
NOTHING COMPARES TO NOVA
• NOVA Frit Prof Line 3L
Art. 180700
• NOVA Frit Prof Line 4L
Art. 180701
• NOVA Frit Prof Line
Duo 2x3L - Art. 180702
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Manual de instrucciones
Jun 2012 V10
NL
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . 3
UK
Instructions for use
...............
6
....................
9
F
Mode d’emploi
D
Anleitung
E
Manual de instrucciones
.........................
.......
12
15
NOVA FRIT PROF LINE
VOOR HET GEBRUIK
Lees deze gebruiksaanwijzing eerst volledig door. Bewaar de handleiding om deze later nog
eens te kunnen raadplegen. Sluit dit apparaat alleen op een geaard stopcontact aan.
Verwijder voor het eerste gebruik het verpakkingsmateriaal en was de accessoires en de binnenpan af in warm water. Droog deze goed voor gebruik. Zorg dat de elektrische delen droog blijven.
De NOVA friteuse is voorzien van een regelbare thermostaat en indicatielampjes. Als het rode
lampje brandt, staat er stroom op het apparaat. Zodra het groene lampje uitgaat, is de ingestelde
temperatuur bereikt. Het ‘open’ frituursysteem geeft dezelfde professionele resultaten als in het
cafetaria en maakt bovendien schoonmaken heel eenvoudig.
BEDIENING VAN DE FRITEUSE
Dit type frituurpan is uitsluitend geschikt voor gebruik met olie of vloeibaar vet en niet voor
gebruik met vast vet. Bij gebruik van vast vet kan er water opgesloten raken in het vet en
daardoor kan bij verhitting het hete vet zeer krachtig spatten. Zorg er tevens voor dat de
olie/vet niet verontreinigd wordt met water, bijvoorbeeld afkomstig van diepvriesproducten,
want dat zal overmatig spatten veroorzaken.
- Schakel de friteuse nooit in zonder olie, anders gaat het apparaat kapot. Doe ook geen andere (vloei)stoffen in de pan, zoals water.
- Plaats de friteuse op een droog en stevig oppervlak. Omdat de friteuse warm wordt tijdens
het gebruik, dient u ervoor te zorgen dat deze niet te dicht bij andere voorwerpen staat.
- Open het deksel van de friteuse.
- Vul het apparaat met de gewenste hoeveelheid olie of vet. Let goed op dat het minstens
gevuld is tot het minimumniveau en niet hoger dan het maximumniveau, zoals is aangegeven aan de binnenzijde van het apparaat. Voor het beste resultaat is het af te raden verschillende soorten olie door elkaar te gebruiken.
- Kies de geschikte temperatuur voor datgene wat u wilt frituren. Raadpleeg hiervoor de temperatuurtabel.
- Haal het mandje met de handgreep uit de friteuse.
- Plaats het te frituren voedsel in het mandje. Zorg ervoor dat de te frituren ingrediënten tijdig
uit de vriezer worden gehaald zodat de ingrediënten geen meer ijs bevatten. Voor het beste
resultaat dient u het voedsel droog in het mandje te doen.
- Dompel het mandje langzaam onder om sterk opborrelen te voorkomen en plaats het deksel
terug op de friteuse.
- Als het indicatielampje uitgaat, is de ingestelde temperatuur bereikt. Wacht altijd tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Om de olie op de ingestelde temperatuur te houden klikt de
thermostaat steeds aan en uit. Tegelijk hiermee gaat ook het indicatielampje aan en uit.
- Verwijder het deksel en haal het mandje weer omhoog als de frituurtijd is verstreken en hang
het aan de haak in de pan zodat de olie eruit kan lekken.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Als de friteuse goed is afgekoeld, kunt u het apparaat opbergen. Berg uw friteuse met gesloten
deksel op een droge en donkere plaats op. De olie en het mandje kunt u hierbij in de friteuse
laten.
FRITUURTIPS
• Diepvriesproducten boven de gootsteen uitschudden om overtollig ijs te verwijderen.
• Als u frites van verse aardappelen gebruikt, droogt u de frites na het wassen zodat er geen
water in de olie komt.
• Bak de frites in 2 beurten. Eerste bakbeurt (voorbakken) 5 tot 10 minuten op 170 graden.
Tweede bakbeurt (afbakken) 2 tot 4 minuten op 175 graden. Goed laten uitdruipen.
3
MAXIMALE HOEVEELHEID PRODUCT
TYPE
180700
180701
180702
Liter
3
4
2x3
Max. gram
900
1000
2 x 900
Max. gram
600
700
2 x 600
BAKTABEL
GERECHT
Frites voorbakken
Frites afbakken
Fondue parmesan
Kaaskroketten
Vlees- / vis- / aardappelkroketten
Vis
Vissticks
Kaasbeignet
Oliebollen
Frikandel
Kip
Garnalenbeignet
BAKTEMPERATUUR
170 °C
175 °C
170 °C
170 °C
190 °C
170 °C
180 °C
180 °C
190 °C
190 °C
160 °C
180 °C
Om het ontstaan van acrylamide te minimaliseren, moet u producten die veel zetmeel bevatten,
met name aardappel- en graanproducten, niet heter dan 175 °C frituren.
VERVERSEN VAN DE OLIE
Zorg ervoor dat het apparaat en de olie goed afgekoeld zijn voordat u de olie ververst (haal de
stekker uit het stopcontact!). Ververs de olie regelmatig. Dit is zeker noodzakelijk als de olie
donker wordt of de geur verandert. Ververs de olie in ieder geval na 10 frituurbeurten. Ververs
de olie in één keer. Meng geen oude en nieuwe olie. Afgedankte olie is milieubelastend. Gooi
deze daarom niet zomaar bij het huisvuil, maar volg de richtlijnen van de gemeentelijke afvalverwerking in uw woonplaats.
REINIGING EN ONDERHOUD
Dompel het apparaat nooit onder in water! Haal de stekker uit het stopcontact.
- Alle onderdelen, behalve het elektrische deel, kunnen in een warm sopje worden schoongemaakt. Droog ze goed af voor hergebruik.
- Het is af te raden om de onderdelen in de vaatwasser te reinigen.
- Reinig de friteuse regelmatig aan de binnen– en buitenzijde.
- Maak de buitenkant van de friteuse schoon met een vochtige doek en droog deze met een zachte,
schone doek.
- Gebruik nooit schuurmiddelen.
- Bij het verversen van de olie kunt u tevens de binnenzijde van de friteuse schoonmaken. Leeg
de friteuse en maak de binnenzijde eerst met keukenpapier en vervolgens met een natte, in
zeepsop gedompelde doek schoon. Neem daarna de binnenzijde met een vochtige doek af en
laat deze goed drogen.
4
NOVA TIPS
- Plaats de friteuse altijd op een stevig oppervlak en houdt brandbare materialen uit de buurt.
- Zorg dat de friteuse niet dichtbij of op een ingeschakelde kookplaat staat.
- Voordat u de friteuse gaat gebruiken, dient deze gevuld te zijn met de vereiste hoeveelheid olie
of vet. Gebruik de friteuse nooit zonder olie of vet want dan gaat het apparaat kapot.
- Verplaats de friteuse nooit tijdens het gebruik. De olie wordt heet en u kunt zich eraan branden.
Wacht met verplaatsen totdat de olie afgekoeld is.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Let extra goed op als de friteuse
gebruikt wordt in de nabijheid van kinderen.
- Niet gebruiken als het apparaat of het snoer beschadigd is. Stuur het voor de zekerheid naar
onze servicedienst. Bij dit type apparaat kan een beschadigd snoer alleen met behulp van
speciaal gereedschap door onze servicedienst worden vervangen.
- Zorg dat de dunne leidingen die langs het verwarmingselement lopen niet beschadigen (niet
deuken of buigen).
- Het elektrische deel is voorzien van een veiligheidsschakelaar die er voor zorgt dat het
verwarmingselement alleen werkt als het element goed op de pan geplaatst is.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken door kinderen of personen met
een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. De voor
de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze duidelijke instructies te
geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.
- Laat het deksel van het apparaat af tijdens het op
warmen en bakken, om condensvorming te voorkomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, zoals huishoudelijk gebruik en gebruik
onder vergelijkbare omstandigheden, zoals in de personeelskantine, in een winkel, kantoor of
andere werkomgeving, of een boerderij; door gasten in een hotel, motel of andere verblijfsgelegenheid, zoals een bed & breakfast.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of afzonderlijke afstandsbediening.
Bij oververhitting wordt de pan dankzij de thermische beveiliging automatisch uitgeschakeld. U kunt
de pan echter zelf weer inschakelen. Haal hiertoe
eerst de stekker uit het stopcontact. Druk vervolgens
met het bijgeleverde herstartpinnetje of een ander
lang puntig voorwerp op het inschakelknopje. Dit
bevindt zich aan de achterzijde van het elektrische
gedeelte, verzonken in een gaatje.
5
NOVA FRIT PROF LINE
BEFORE USING
Read these instructions thoroughly first and keep them for future reference. Only connect this
appliance to an earthed socket.
Before use, remove the packaging and wash the accessories and pan in warm water. Dry well
before using. Ensure that all electrical parts remain completely dry.
The Nova fryer comes complete with adjustable thermostat and indicator lights. The red light
indicates that the appliance is connected. As soon as the green light goes off the set temperature
has been reached. The 'open' frying system means you get the same professional results
you'd expect from a restaurant and also makes cleaning a breeze.
OPERATING THE FRYER
This type of fryer is only suitable for use with oil or liquid fat, and not for solid fat. Using
solid fat entails the risk of trapping water in the fat which will cause it to spatter violently
when heated up. Also ensure that the oil/fat is not contaminated with water, for example
from frozen products, as this will cause excessive spattering.
- Never use the fryer without oil or fat as this will damage the appliance. Never pour any other
liquids, such as water, into the pan.
- Place the fryer on a dry, sturdy surface. As the fryer heats up during cooking, make sure it is
not too close to any other objects.
- Open the lid of the fryer.
- Fill the appliance with the required amount of oil or fat. Ensure that the appliance is filled at
least to the minimum level and not higher than the maximum level, as indicated on the inside
of the fryer. For optimal results, we advise against mixing different types of oil.
- Select the temperature for the item you wish to fry. Consult the temperature table for information on this.
- Use the handle to place the basket in the deep fryer.
- Place the food to be fried in the basket. Ensure that the ingredients to be fried are taken out
of the freezer well in advance so that there is no ice left on them. For best results, the food
should be dry before being placed in the basket.
- Immerse the basket slowly to prevent the oil from bubbling up too strongly and place the lid
back onto the fryer.
- The light will go out when the desired temperature has been reached. Always wait until the
fryer reaches the set temperature. To ensure the oil stays at the correct temperature, the
thermostat will switch on and off. The indicator light will also go on and off.
- Remove the lid and lift the basket when the frying time has elapsed and hang it on the hook
in the pan so that the oil can drip off.
- After use, always pull the plug from the socket.
- Once the deep fryer has totally cooled off, you can put the fryer away. Store the deep fryer, with
the lid closed, in a dry and dark place. You can leave the oil and the basket in the deep fryer.
FRYING TIPS
- Shake frozen products above the sink to remove excess ice.
- When fresh chips are used: dry the chips after washing them to ensure no water gets into the oil.
- Fry the chips in two turns: First time (blanch) 5 to 10 minutes at 170 degrees. Second time
(finishing) 2 to 4 minutes at 175 degrees. Allow the oil to drip off.
MAXIMUM PRODUCT QUANTITY
TYPE
180700
180701
180702
Litres
3
4
2x3
max gr
900
1000
2 x 900
max gr
600
700
2 x 600
6
FRYING TABLE
DISH
Pre-fry chips
Final fry chips
Parmesan fondue
Cheese croquettes
Meat/fish/potato croquettes
Fish
Fish fingers
Cheese fritter
Doughnut balls
Frozen sausage
Chicken
Prawn fritter
FRYING TEMPERATURE
170 °C
175 °C
170 °C
170 °C
190 °C
170 °C
180 °C
180 °C
190 °C
190 °C
160 °C
180 °C
To minimise the development of acrylamide, do not fry products with a high starch content,
such as potato and cereal products, at a temperature higher than 175 °C.
CHANGING THE OIL
Make sure the fryer and the oil or fat have cooled down before changing the oil or fat (remove
the plug from the socket). Change the oil regularly. This is particularly necessary when the oil or
fat goes dark or the smell changes. Always change the oil after every 10 frying sessions. Change
the oil in one go – never mix old and new oil. Used oil is harmful to the environment. Do not
dispose of it with your normal rubbish but follow the guidelines issued by the local authorities.
CLEANING AND MAINTENANCE
Never immerse the appliance in water! Remove the plug from the socket.
- All the non-electrical parts can be washed in warm soapy water. Dry thoroughly before reusing.
- We do not recommend that you wash the parts in the dishwasher.
- Clean both inside and outside the fryer regularly.
- Regularly clean the outside of the fryer with a damp cloth and dry it with a soft, clean towel.
- Do not use abrasive detergents.
- When replacing the oil, you can also clean the inside of the fryer. Empty the fryer and first
clean the inside with a paper towel and then wipe with a wet cloth dipped in soapy water.
Then wipe the inside with a damp cloth and allow it to dry.
NOVA TIPS
- Always place the fryer on a stable surface and keep flammable materials away.
- Do not place the fryer on or near a switched-on hot plate.
- Before you use the fryer it must be filled with the required amount of fat or oil. Never use the
fryer without oil or fat as this will break the appliance.
- Never move the appliance during use. The oil becomes hot and you can burn yourself. Wait
until the oil has cooled down before moving the fryer.
- Never immerse the appliance in water!
- Do not leave the appliance unattended while in use. Close supervision is necessary when the
fryer is used near children.
- Do not use the appliance if the cord is damaged. Send it to our service department to minimise
any risk. With this type of appliance, a damaged cord should only be replaced by our service
department using special tools.
- Make sure the thin pipes running along the heating element are not damaged (do not dent
or bend).
- The electrical part comes complete with a safety switch which ensures that the heating
element can only operate when the element is correctly positioned in the pan.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7
- The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial
disability, or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.
- While heating up and frying, do not keep the lid on the appliance to prevent condensation.
- This appliance is intended to be used in domestic and similar applications such as staff
kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in
hotels, motels and other residential type environments; bed-and-breakfast type environments.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate
remote-control system.
In the case of overheating, the pan will switch off
auto-matically. This safety mechanism can be found
on the bottom of the electrical part. If its switches
off, it can be reactivated by pressing in the button
with a long pointed object. The button is situated
deep behind the hole and you should use the restart
pin supplied. First remove the plug from the socket.
U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE
BROWN
GREEN/YELLOW
NEUTRAL
LIVE
EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the
letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with
the letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked
with the letter E or
and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
8
NOVA FRIT PROF LINE
AVANT L'EMPLOI
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi que vous conserverez soigneusement afin de
pouvoir vous y reporter en cas de besoin. Raccordez l’appareil uniquement à une prise de terre.
Déballer l'appareil et laver les accessoires et l'intérieur à l'eau chaude avant la première utilisation.
Les sécher soigneusement avant l'usage. Veiller à ne pas mouiller les pièces électriques.
La friteuse Nova est équipée d’un thermostat réglable et de voyants lumineux. Le voyant rouge
indique que l’appareil est sous tension. Dès que la température programmée est atteinte, le voyant
vert s'éteint. Le système de friteuse « ouverte » donne des résultats comparables aux utilisations
professionnelles en cafétéria par exemple et permet de surcroît de nettoyer facilement l’appareil.
DESCRIPTION DE LA FRITEUSE
Ce type de friteuse doit uniquement être utilisé avec de l’huile ou de la graisse liquide
mais pas avec de la graisse solide ! De l’eau pourrait en effet s’accumuler dans la graisse
solide qui risquerait alors de gicler avec violence en chauffant. Veillez également à ne pas
polluer l’huile ou la graisse avec de l’eau provenant de produits surgelés par exemple, car
cela ferait gicler l’huile de façon excessive.
- Ne jamais allumer la friteuse sans huile ou graisse car cela détériorerait l'appareil. Ne jamais
mettre d'autres substances (liquides) dans la cuve.
- Posez la friteuse sur une surface stable et sèche. Ne pas poser d'autres ustensiles près de la
friteuse car celle-ci devient très chaude.
- Ouvrez le couvercle de la friteuse.
- Remplissez la friteuse avec la quantité souhaitée de graisse ou d’huile végétale. Veiller à ne
pas remplir plus que le niveau maximum ni moins que le niveau minimum indiqué à l'intérieur
de la cuve. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est déconseillé de mélanger différentes
sortes d’huiles.
- Sélectionnez la température appropriée aux ingrédients que vous désirez faire frire.
Consultez pour cela le tableau des températures.
- Utilisez la poignée pour placer le panier dans la friteuse.
- Placez les aliments à frire dans le panier. Vous obtiendrez un résultat optimal si les aliments
placés dans le panier sont secs.
- Plongez lentement le panier dans l’huile pour éviter un fort bouillonnement du liquide.
- Le témoin lumineux s’éteint quand la température sélectionnée est atteinte. Toujours attendre
que la température sélectionnée soit atteinte. Appuyez fréquemment sur le bouton du thermostat
pour maintenir l’huile à la température souhaitée. Le témoin lumineux s'allumera et s'éteindra
en conséquence.
- Relevez le panier lorsque le temps de friture est écoulé et suspendez-le au crochet dans la
cuve pour que l’huile puisse s’égoutter.
- Débranchez l’appareil.
- Quand la friteuse a bien refroidi, vous pouvez ranger l'appareil. Rangez l’appareil, avec le
couvercle fermé, à l’abri de la lumière et de l’humidité. Vous pouvez laisser l’huile et le panier
dans la friteuse.
CONSEILS DE FRITURE
- Secouez les produits surgelés au-dessus de l’évier pour enlever les restes de glace éventuels.
- Si vous faites des frites avec des pommes de terre fraîches : séchez les frites après les avoir
lavées pour éviter la présence d’eau dans l’huile.
- Faites frire les frites en 2 fois. Première friture (pré-cuisson) 5 à 10 minutes à 170ºC.
Deuxième friture (cuisson) 2 à 4 minutes à 175ºC. Laissez bien égoutter
9
QUANTITÉ D’ALIMENT MAXIMUM
TYPE
180700
180701
180702
Litres
3
4
2x3
max gr
900
1000
2 x 900
max gr
600
700
2 x 600
TABLEAU DE CUISSON
ALIMENT
TEMPERATURE DE CUISSON
Frites (pré-cuisson)
170 °C
Frites (cuisson)
175 °C
Fondue au parmesan
170 °C
Croquettes au fromage
170 °C
Viande / poisson / croquettes de pommes de terre 190 °C
Poisson
170 °C
Bâtonnets de poisson
180 °C
Beignet au fromage
180 °C
Beignets
190 °C
Saucisses à la hollandaise
190 °C
Poulet
160 °C
Beignet de crevettes
180 °C
Pour réduire au maximum la teneur en acrylamide, ne pas faire frire les produits contenant une
grande quantité de fécule (les pommes de terre et les céréales principalement), à une température
supérieure à 175°C.
POUR CHANGER L'HUILE
Attendez que la friteuse et l'huile aient complètement refroidi avant de changer l'huile. Changez
l'huile régulièrement. Il est essentiel de remplacer l'huile lorsqu'elle devient sombre ou change
d'odeur. Dans tous les cas, il faut changer l'huile après dix fritures. Changer toute l’huile en une
fois ; ne mélangez pas de l'huile fraîche avec de l'huile qui a déjà servi. L'huile de friture est
polluante pour l'environnement. Ne la jetez donc jamais directement à l'égout mais respectez
les consignes locales en vigueur pour l'élimination des déchets.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ! Débrancher l’appareil de la prise de courant.
- Toutes les pièces, sauf la partie électrique, se nettoient à l'eau savonneuse. Séchez-les
soigneusement avant de les réutiliser.
- Il est déconseillé de laver les pièces au lave-vaisselle.
- Nettoyez fréquemment l'intérieur et l'extérieur de la friteuse.
- Nettoyez la partie extérieure de la friteuse avec un chiffon humide et séchez-la avec un
chiffon propre et doux.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
- Lorsque vous remplacez l’huile, vous pouvez également nettoyer l’intérieur de la friteuse.
Videz la friteuse et nettoyez l’intérieur d’abord avec un papier essuie-tout puis avec un
chiffon que vous avez plongé dans de l’eau savonneuse. Essuyez ensuite l'intérieur avec un
chiffon humide et laissez sécher.
10
CONSEILS DE NOVA
- Placez toujours la friteuse sur un support solide et veillez à ce qu’elle ne se trouve pas à
proximité de matières inflammables.
- Veillez à ce que la friteuse se soit pas à proximité ou sur une plaque de cuisson allumée.
- Remplissez la friteuse avec la quantité d'huile ou de graisse nécessaire avant de l'utiliser. Ne
jamais allumer la friteuse sans huile ou graisse car cela détériorerait l'appareil.
- Ne déplacez jamais la friteuse quand vous l’utilisez. L’huile est bouillante et peut causer des
brûlures. Attendez que l'huile ait refroidi avant de déplacer la friteuse.
- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau !
- Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance ! Faites très attention quand vous
l’utilisez à proximité d’enfants.
- N’utilisez pas l’appareil si son cordon est endommagé. Renvoyez-le à notre service après-vente
pour éviter de l’endommager davantage. Sur ce type d’appareil, un cordon endommagé peut
uniquement être remplacé par notre service après-vente à l’aide d’outils spéciaux.
- Veillez à ce que les fins tuyaux qui longent la résistance ne soient pas endommagés
(ni tordus ni courbés).
- La partie électrique est pourvue d’un dispositif de sécurité qui fait en sorte que la résistance
ne peut fonctionner que lorsqu’elle est en place correctement dans la friteuse.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
- L’utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés physiques, sensoriels,
mentaux ou moteurs, ou dénués d’expérience et de connaissance peut être dangereuse.
Les personnes responsables de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou
surveiller l’utilisation de l’appareil.
- Laissez le couvercle de l'appareil pendant le chauffage et la friture, pour éviter la condensation.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage à l’intérieur et à des utilisations dans des
lieux tels que cuisines du personnel de magasins et de bureaux et autres lieux de travail, tels
que fermes, hôtels, motels et autres types d’hébergements à l’usage des clients, comme
dans les chambres d’hôtes etc.
- Cet appareil ne s’utilise pas avec une minuterie externe ni avec une commande a distance.
En cas de surchauffe, la protection thermique permet
de déconnecter la friteuse. Ce dispositif de sécurité
se trouve sous la partie électrique. Si la protection
thermique est déconnectée, vous pouvez la remettre
en route en appuyant sur le petit bouton à l'aide d'un
objet pointu. Ce petit bouton est enfoncé profondément
dans le trou, vous devrez donc utiliser la tige fournie.
Débranchez toujours l'appareil de la prise avant !
11
NOVA FRIT PROF LINE
VOR DEM GEBRAUCH
Diese Gebrauchsanweisung zuerst vollständig durchlesen und dann aufbewahren, um später bei
Bedarf nochmals nachlesen zu können. Das Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
Vor Inbetriebnahme das Verpackungsmaterial entfernen und das Zubehör sowie den Innentopf
mit warmem Wasser abwaschen. Vor dem Gebrauch gut abtrocknen. Darauf achten, dass die
elektrischen Teile trocken bleiben.
Die Nova Fritteuse ist mit einem regelbaren Thermostat und einem Kontrolllämpchen ausgestattet. Das rote Lämpchen gibt an, dass die Stromzufuhr eingeschaltet ist. Wenn sich das
grüne Lämpchen ausschaltet, wurde die gewünschte Temperatur erreicht. Das „offene“
Fritteusesystem erzielt professionelle Ergebnisse und lässt sich außerdem problemlos reinigen.
BEDIENUNG DER FRITTEUSE
Dieser Fritteusetyp ist ausschließlich für den Gebrauch mit Öl oder flüssigem Fett, und
nicht für den Gebrauch mit festem Fett bestimmt. Bei der Verwendung von festem Fett
kann im Fett Wasser eingeschlossen werden. Dadurch kann das heiße Fett beim Erhitzen
mit viel Kraft herausspritzen. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass das Öl oder Fett
nicht mit Wasser verunreinigt wird, beispielsweise von Tiefkühlprodukten, da ein zu
starkes Herausspritzen die Folge ist.
- Die Fritteuse nie einschalten, ohne vorher Öl in den Topf gegeben zu haben, da das Gerät
sonst beschädigt wird. Auch keine anderen (flüssigen) Mittel wie Wasser in den Topf geben.
- Die Fritteuse auf eine trockene und stabile Unterlage stellen. Da die Fritteuse während des
Gebrauchs heiß wird, ist darauf zu achten, dass sie nicht zu dicht neben anderen Gegenständen
steht.
- Den Deckel der Fritteuse öffnen.
- Die gewünschte Menge Öl oder Fett ins Gerät geben. Darauf achten, dass der innen im Gerät
angegebene Mindeststand nicht unterschritten und der Höchststand nicht überschritten wird.
Im Interesse eines optimalen Ergebnisses sollten nicht mehrere Ölsorten gleichzeitig verwendet werden.
- Die geeignete Temperatur für die jeweiligen Lebensmittel, die frittiert werden sollen,
auswählen. Dabei die Temperaturtabelle berücksichtigen.
- Beim Einsetzen des Korbs in die Fritteuse immer den Griff benutzen.
- Die zu frittierenden Lebensmittel in den Korb legen. Darauf achten, dass die Lebensmittel
rechtzeitig aus dem Gefrierfach geholt werden, so dass sie kein Eis mehr enthalten. Das beste
Ergebnis erzielt man, wenn die Lebensmittel trocken in den Korb gegeben werden.
- Den Korb langsam ins Fett tauchen, um starkes Sprudeln zu verhindern, anschließend den
Deckel wieder auf die Fritteuse legen.
- Wenn das Kontrolllämpchen erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht. Immer warten,
bis diese Temperatur erreicht ist. Um das Öl auf der eingestellten Temperatur zu halten, geht
der Thermostat immer wieder an und aus. Aufgrund dessen leuchtet auch das Kontrolllämpchen auf und erlischt wieder.
- Wenn die Frittierzeit abgelaufen ist, den Deckel entfernen und den Korb herausnehmen und
an den Haken im Topf hängen, damit das Öl abtropfen kann.
- Nach Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.
- Den Korb nach dem Gebrauch abspülen und gründlich abtrocknen.
- Wenn die Fritteuse gut abgekühlt ist, kann das Gerät weggeräumt werden. Die Fritteuse mit
geschlossenem Deckel an einem trockenen und dunklen Platz aufbewahren. Öl und Korb
können dann in der Fritteuse belassen werden.
12
FRITTIERTIPPS
• Tiefkühlprodukte über der Spüle abschütteln, um überschüssiges Eis zu entfernen.
• Bei der Zubereitung von Pommes frites aus frischen Kartoffeln: Die Pommes frites nach dem
Waschen abtrocknen, so dass kein Wasser ins Öl gelangt.
• Die Pommes frites zweimal frittieren. Erster Frittiergang (Vorfrittieren) 5 bis 10 Minuten bei
170 °C. Zweiter Frittiergang (Fertigfrittieren) 2 bis 4 Minuten bei 175 °C. Gut abtropfen lassen.
MAXIMALE PRODUKTMENGE
TYP
180700
180701
180702
Liter
3
4
2x3
max. g
900
1000
2 x 900
max. g
600
700
2 x 600
FRITTIERTABELLE
GERICHT
Pommes frites vorfrittieren
Pommes frites fertig frittieren
Fondue Parmesan
Käsekroketten
Fleisch-/Fisch-/Kartoffelkroketten
Fisch
Fischstäbchen
Käsebeignet
Krapfen
Frikadellen
Hähnchen
Krabbenbeignet
FRITTIERTEMPERATUR
170 °C
175 °C
170 °C
170 °C
190 °C
170 °C
180 °C
180 °C
190 °C
190 °C
160 °C
180 °C
Um die Bildung von Acrylamide zu minimalisieren dürfen Produkte, die viel Stärke enthalten –
hauptsächlich Kartoffel- und Getreideprodukte – bei einer Temperatur nicht heißer als 175 °C
frittiert werden.
ERNEUERN DES ÖLS
Darauf achten, dass Gerät und Öl vor dem Auswechseln des Öls gut abgekühlt sind (Stecker
aus der Steckdose ziehen!). Das Öl regelmäßig erneuern. Dies ist ganz sicher nötig, wenn das
Öl dunkel wird oder seinen Geruch verändert. Das Öl aber auf jeden Fall jeweils nach 10-maligem
Frittieren auswechseln. Immer die gesamte Ölmenge erneuern. Kein neues mit altem Öl vermischen. Altöl belastet die Umwelt. Das Öl daher nicht einfach in den Hausmüll geben, sondern
gemäß den Richtlinien der Abfallverwertung des jeweiligen Wohnortes entsorgen.
REINIGUNG UND WARTUNG
Das Gerät nie in Wasser tauchen! Den Netzstecker ziehen.
- Alle Teile außer dem elektrischen Teil können in warmem Seifenwasser gereinigt werden. Vor
dem nächsten Gebrauch gut abtrocknen.
- Die Zubehörteile sollten nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Die Fritteuse regelmäßig innen und außen reinigen.
- Die Fritteuse außen mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem weichen, sauberen Tuch
abtrocknen.
- Keine Scheuermittel verwenden.
- Beim Erneuern des Öls kann gleich die Innenseite der Fritteuse gereinigt werden.
Das Gerät leeren und die Innenseite zunächst mit Küchenkrepp und dann mit einem nassen,
in Seifenwasser getauchten Tuch reinigen.
Die Innenseite anschließend mit einem feuchten Tuch
abwischen und gut trocknen lassen.
13
NOVA-TIPPS
- Die Fritteuse nur auf eine stabile Unterlage stellen und darauf achten, dass sich keine
brennbaren Materialien in der Nähe befinden.
- Die Fritteuse darf nicht zu dicht neben einer eingeschalteten Herdplatte stehen.
- Vor Gebrauch muss die Fritteuse mit der erforderlichen Öl- oder Fettmenge gefüllt sein. Die
Fritteuse nie ohne Öl oder Fett benutzen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Die Fritteuse während des Gebrauchs nicht an einen anderen Platz stellen. Das Öl wird heiß
und es besteht Verbrennungsgefahr. Mit dem Umstellen warten, bis das Öl abgekühlt ist.
- Das Gerät nie in Wasser tauchen.
- Das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen. Wenn die Fritteuse in der Nähe
von Kindern gebraucht wird, ist besondere Vorsicht geboten.
- Das Gerät nicht mehr verwenden, wenn das Gerät selbst oder das Kabel beschädigt ist. Ein
defektes Gerät an unseren Kundendienst schicken. Ein beschädigtes Kabel kann bei diesem
Gerät ausschließlich mit Spezialwerkzeug von unserem Kundendienst ausgetauscht werden.
- Darauf achten, dass die dünnen Leitungen entlang des Heizelements nicht beschädigt werden
(nicht beulen oder beugen).
- Das elektrische Teil ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Dadurch funktioniert das
Heizelement nur, wenn es ordnungsgemäß auf dem Topf steht.
- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann
Gefahren mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter
Aufsicht benutzen.
- Lassen Sie den Deckel des Gerätes beim Erhitzen und Braten, um Kondensation zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf ausschließlich zu Hause oder unter vergleichbaren Umständen verwendet
werden, beispielsweise in Pausenräumen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen, auf Bauernhöfen, in Hotels, Motels oder anderen Unterkunfts-möglichkeiten, wie
Bed & Breakfast.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten
Fernbedienung vorgesehen.
Bei Überhitzung schaltet die thermische Sicherung den
Topf aus. Diese Sicherung befindet sich auf der
Rückseite des elektrischen Teils. Wenn die Sicherung
ausgeschaltet ist, lässt sie sich durch das Eindrücken
des Knopfes mit einem langen spitzen Gegenstand
wieder einschalten. Dazu den mitgelieferten Reset-Stift
benutzen. Der Knopf befindet sich ganz hinten im Loch.
Zuerst den Stecker aus der Steckdose ziehen!
14
NOVA FRIT PROF LINE
ANTES DE USARLA
Primero lea en su totalidadestas instrucciones de uso y guárdelas para una posible consulta
posterior. Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.
Antes del primer uso, retire el material de embalaje y lave los accesorios y la olla interior en
agua caliente. Séquelos bien antes de utilizarlos. Asegúrese de que los componentes eléctricos
estén totalmente secos.
La freidora Nova incluye un termostato ajustable e indicadores luminosos. La luz roja indica
que el aparato está conectado. Cuando la luz verde se apaga, ello indica que se ha alcanzado
la temperatura seleccionada. El sistema de freído "abierto" significa que se obtiene un resultado
profesional igual al obtenido en restaurantes además de ser muy fácil de limpiar.
FUNCIONAMIENTO DE LA FREIDORA
Este tipo de freidora es apto únicamente para uso con aceite o grasa líquida, no con grasa
sólida. El uso de grasa sólida supone el riesgo de que quede agua en la grasa y se
produzcan violentas salpicaduras al calentarla. Asegúrese de que no quede agua en
el aceite/grasa, por ejemplo de alimentos congelados, para evitar fuertes salpicaduras.
- Nunca use la freidora sin aceite o grasa porque se puede averiar el aparato. Tampoco
introduzca otras sustancias o líquidos como agua en la olla.
- Coloque la freidora en una superficie seca y estable. Puesto que la freidora se calienta
durante el uso, se ha de asegurar que el aparato no quede muy cerca de otros objetos.
- Abra la tapa de la freidora.
- Rellene el aparato con la cantidad deseada de aceite o grasa. Asegúrese de llenarla como
mínimo hasta el nivel mínimo sin sobrepasar el nivel máximo, tal como se indica en el
interior de la freidora. Para obtener un mejor resultado se desaconseja utilizar diferentes
tipos de aceite mezclados.
- Elija la temperatura adecuada para lo que desee freír. Consulte la tabla de temperaturas al
respecto.
- Utilice el asa para colocar la cesta dentro de la freidora.
- Coloque los alimentos a freír dentro de la cesta. Asegúrese de sacar del congelar con
bastante tiempo los alimentos que va a freír para que no tengan restos de hielo. Para un
mejor resultado, los alimentos deben estar secos antes de ponerlos en la cesta.
- Sumerja lentamente la cesta para evitar que el aceite borbotee con demasiada fuerza y vuelva a colocar la tapa en la freidora.
- Cuando se apaga el piloto se ha alcanzado la temperatura ajustada. Espere siempre hasta
que se haya llegado a la temperatura ajustada. Para mantener el aceite con la temperatura
ajustada, el termostato vuelve a encenderse y apagarse una y otra vez. El piloto se enciende
y apaga correspondientemente.
- Quite la tapa y levante la cesta al finalizar el tiempo de fritura y cuélguela del gancho de la
cubeta para escurrir el aceite.
- Tras el uso debe siempre desenchufar la clavija de la toma de corriente:
- Cuando la freidora esté totalmente enfriada, ya la puede recoger. Guarde su freidora con la
tapa cerrada en un lugar seco y oscuro. Se pueden dejar el aceite y la cesta dentro de la
freidora.
CONSEJOS PARA FREÍR
- Sacuda sobre el fregadero los productos congelados para desprender el hielo pegado a los
mismos.
- Si se van a freír patatas frescas: seque las patatas lavadas, evitando que entre agua en el aceite.
- Fría las patatas en 2 tandas. La primera tanda (prefritura) durante 5 a 10 minutos a 170 grados.
La segunda tanda (fritura final) durante 2 a 4 minutos a
175 grados. Déjelas escurrir bien.
15
CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO
TIPO
180700
180701
180702
Litros
3
4
2x3
máx. gr
900
1000
2 x 900
máx. gr
600
700
2 x 600
TABLA PARA FREÍR
PLATO
TEMPERATURA PARA FREÍR
Prefreír patatas
170 °C
Fritura final patatas
175 °C
Fondue parmesano
170 °C
Croquetas de queso
170 °C
Croquetas de carne/pescado/patatas
190 °C
Pescado
170 °C
Varitas de pescado
180 °C
Buñuelos de queso
180 °C
Buñuelos
190 °C
Salchichas congeladas
190 °C
Pollo
160 °C
Buñuelos de gamba
180 °C
Para minimizar la formación de acrilamida, no fría productos con alto contenido en almidón,
como patatas y cereales, a temperaturas superiores a 175ºC.
CAMBIO DEL ACEITE
Asegure de haber dejado enfriar bien el aparato y el aceite antes de cambiar el aceite
(¡desenchufe la clavija de la toma de corriente!). Cambie el aceite con regularidad. Esto es
absolutamente necesario cuando el aceite se oscurece o cambia de olor. El aceite se ha de
cambiar siempre al cabo de 10 usos de fritura. Cambie todo el aceite a la vez. No mezcle nunca
aceite nuevo con usado. El aceite usado es malo para el medioambiente. No debe desecharlo
con la basura normal sino seguir el procedimiento que indiquen las autoridades competentes.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
¡No sumerja nunca el aparto en el agua y desenchúfelo de la toma de corriente!
- Todas las partes no eléctricas se pueden limpiar con agua jabonosa caliente. Séquelas bien
antes de volver a usarlas.
- No recomendamos el lavado de las piezas en el lavavajillas.
- Limpie la freidora con regularidad por el interior y exterior.
- Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo y séquelo con un paño seco y suave.
- No use nunca productos abrasivos.
- Al cambiar el aceite se puede limpiar el interior de la freidora al mismo tiempo. Vacíe la
freidora y primero limpie el interior con papel de cocina y luego con un paño mojado en
agua jabonosa. A continuación, pase un paño húmedo por el interior y déjelo secar bien.
SUGERENCIAS NOVA
- Coloque la freidora siempre en una superficie sólida y mantenga alejado de ella cualquier
material inflamable.
- No coloque la freidora encima o cerca de una superficie caliente.
- Antes de usar la freidora, rellénela con la cantidad deseada de aceite o grasa. Nunca utilice la
freidora sin aceite o grasa, pues dañaría el aparato.
16
- Nunca mueva la freidora durante su funcionamiento. El aceite se calienta mucho y podría
quemarse. Espere a que se haya enfriado el aceite antes de moverla.
- ¡No sumerja nunca el aparato en agua!
- Durante el funcionamiento no deje nunca sin vigilar el aparato. Tenga cuidado al utilizar la
freidora cuando hay niños cerca.
- No use el aparato si el cable está dañado. Envíelo a nuestro servicio técnico para minimizar
riesgos.
El cable dañado de este tipo de aparatos sólo debe sustituirlo nuestro servicio técnico con
herramientas especiales.
- Tenga cuidado de que no se dañen los tubos finos que hay en la resistencia (no los deteriore ni
los tuerza).
- La parte eléctrica está provista de un interruptor de seguridad que asegura que la resistencia
funcionará sólo cuando ésta se haya colocado correctamente en la cubeta.
- Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
- El uso de este aparato por niños o personas con alguna discapacidad física, sensorial, mental
o motora, o con falta de experiencia o conocimientos puede implicar riesgos. Las personas
responsables de su seguridad deberán
proporcionar instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.
- Deje la tapa del dispositivo durante el calentamiento y la fritura, para evitar la condensación.
- Este utensilio se ha diseñado para su uso exclusivo en interior y otros usos similares, como
en zonas de cocina para trabajadores de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; comedores agrícolas; por clientes en hoteles, hostales y otros entornos residenciales similares;
alojamientos tipo “dormir y desayuno”.
- Este aparato no es apto para usar con un temporizador externo o mando a distancia separado.
En caso de sobrecalentamiento, la freidora se
desconectará automáticamente. Este dispositivo d
e seguridad se encuentra en la parte inferior del
componente eléctrico. Si se desconecta, se puede
volver a conectar pulsando el botón con un objeto
puntiagudo. El botón está situado muy al fondo del
orificio por lo que deberá usar el palillo de reinicio
proporcionado. Antes desenchúfelo de la toma de
corriente.
17
18
19
© NOVA 2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement