Whirlpool ARC 4324 Instruction for Use

Whirlpool ARC 4324 Instruction for Use
63602003PL.fm Page 210 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
7
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI
URZĄDZENIA ................................................................. STRONA 211
PORADY DOTYCZCE OCHRONY
ŚRODOWISKA ............................................................... STRONA 211
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE
ZALECENIA .................................................................... STRONA 212
OPIS URZĄDZENIA...................................................... STRONA 213
KOMORA CHŁODZIARKI ........................................... STRONA 214
KOMORA ZAMRAŻARKI ............................................ STRONA 217
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI ..................................................................... STRONA 219
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .......................... STRONA 221
INSTALOWANIE ............................................................ STRONA 221
ZALECENIA W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH
NIEOBECNOŚCI............................................................ STRONA 224
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA
USTEREK / SERWIS .................................................... STRONA 225
OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA ................................... STRONA 226
210
63602003PL.fm Page 211 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA
• Urządzenie, które Państwo zakupili
przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego
Zapraszamy Państwa do dokładnego
zapoznania się z instrukcją obsługi, w
której znajdziecie Państwo opis Waszego
urządzenia oraz pomocne wskazówki,
dotyczące przechowywania produktów
spożywczych.
Instrukcję należy zachować , aby można
było z niej korzystać w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy
upewnić się, czy nie ma uszkodzeń oraz czy
drzwi zamykają się prawidłowo. Ewentualne
szkody powinny być zgłoszone sprzedawcy
w ciągu 24 godzin.
2. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej,
pozostawić urządzenie w pozycji pionowej
przez co najmniej dwie godziny, w celu
zwiększenia efektywności obwodu
chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i
podłączenie urządzenia zostały wykonane
przez wykwalifikowanego technika, zgodnie
z instrukcją wytwórcy i zgodnie z
obowiązującymi lokalnymi przepisami
dotyczącymi zasad bezpieczeństwa
4. Przed użyciem chłodziarkę należy wyczyścić.
PORADY DOTYCZCE OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100%
do wykorzystania jako surowiec wtórny i są
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji
opakowania należy dokonać zgodnie z
przepisami lokalnymi. Materiały z
opakowania (worki plastykowe, kawałki
polistyrenu itp.) należy zabezpieczyć przed
dziećmi, gdyż stanowią potencjalne źródło
zagrożenia.
2. Złomowanie
Urządzenie zostało wykonane z materiałów,
które nadają się do recyklingu.
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/
WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia przyczynią się
Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia
negatywnego wpływu produktu na
środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby
zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji
urządzenia.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza,
że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako
odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie, w celu jego złomowania, należy
zdać w odpowiednim punkcie utylizacji
odpadów w celu recyklingu komponentów
elektrycznych i elektronicznych.
W razie złomowania urządzenia należy
odciąć przewód zasilający oraz wyjąć drzwi i
półki, aby dzieci nie mogły zamknąć się w jej
wnętrzu.
Jeśli zajdzie potrzeba złomowania
urządzenia, należy zrobić to zgodnie z
lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
odpadów i dostarczyć je do stosownej
jednostki, pamiętając o tym, aby nigdy nie
pozostawiać go niestrzeżonego, gdyż
stanowi ono potencjalne zagrożenie dla
dzieci. Dodatkowe informacje na temat
utylizacji, złomowania i recyklingu
opisywanego urządzenia można uzyskać w
lokalnym urzędzie miasta, w miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Informacja:
Urządzenie nie zawiera CFC (obwód
chłodniczy jest napełniony R134a) ani HFC
obwód chłodniczy zawiera R600a) (patrz
tabliczka znamionowa wewnątrz
urządzenia).
Dla urządzeń z izobutanem (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym,
nieszkodliwym dla środowiska, lecz
zapalnym. Należy więc koniecznie upewnić
się, czy rury obwodu chłodniczego nie są
uszkodzone.
Deklaracja zgodności
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do
kontaktu z żywnością i jest zgodne z
przepisami Dyrektyw Europejskich
90/128/EWG, 02/72/CE oraz normą (CE)
No. 1935/2004
• Urządzenie niniejsze jest zaprojektowane,
produkowane i sprzedawane zgodnie z:
- zasadami bezpieczeństwa, o których mowa
w Dyrektywie 73/23/EWG, dotyczącej
niskiego napięcia;
- zasadami bezpieczeństwa, o których mowa
w Dyrektywie dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej 89/336/EWG,
wraz ze zmianami wprowadzonymi przez
Dyrektywę 93/68/EWG.
• Urządzenie jest bezpieczne jedynie w
przypadku, gdy zostało poprawnie
podłączone do zgodnego z normami
uziemienia.
211
63602003PL.fm Page 212 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA
• Komora chłodziarki jest przeznaczona do
przechowywania tylko świeżej żywności,
a komora zamrażarki do przechowywania
zamrożonej żywności, zamrażania
świeżej żywności i do robienia kostek
lodu.
• Po zainstalowaniu upewnić się, czy
urządzenie nie stoi na przewodzie
zasilającym.
• Nie należy przechowywać szklanych
pojemników w chłodziarce, gdyż mogą
eksplodować.
• Kostki lodu lub lody nie powinny być
wkładane do ust zaraz po wyjęciu z
komory zamrażarki, gdyż może to
powodować odmrożenia.
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności konserwacyjnej lub
czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka lub wyłączyć zasilanie.
• Upewnić się, że urządzenie nie stoi w
pobliżu źródła ciepła.
• Nie przechowywać ani nie używać benzyny
lub innych płynów i gazów łatwopalnych w
pobliżu chłodziarki, bądź innych urządzeń
AGD. Wydzielane przez nie opary mogą
być przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Aby zapewnić właściwy przepływ
powietrza, należy pozostawić wolną
przestrzeń po obydwóch bokach oraz
ponad urządzeniem i przestrzegać
instrukcji instalacji.
• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w
urządzeniu.
• Wszelkie urządzenia posiadające na
wyposażeniu maszynę do lodu oraz
dystrybutory wody powinny zostać
podłączone do sieci doprowadzającej
wyłącznie wodę pitną (ciśnienie w sieci
powinno zawierać się w przedziale
pomiędzy 1,7 i 8,1 bar (25 i 117 PSI)).
Maszyna do lodu i/lub wody, które nie są
bezpośrednio podłączone do sieci
wodnej, powinny być napełniane
wyłącznie wodą pitną.
• Zainstalować i wypoziomować produkt na
powierzchni mogącej utrzymać jego
ciężar, oraz w miejscu, które jest
odpowiednie dla wymiarów i
zastosowania urządzenia.
• Do podłączenia do sieci wodociągowej
należy wykorzystać wąż dostarczany w
komplecie wraz z nowym urządzeniem.
Nie stosować węża z poprzedniego
urządzenia.
• Przesunięcie oraz instalacja urządzenia
wymaga współpracy co najmniej dwóch
osób.
212
• Urządzenie należy ustawić w miejscu
suchym i dobrze wentylowanym
Urządzenie zostało przewidziane do
funkcjonowania w środowisku, w którym
temperatura zawiera się w następujących
zakresach, zależnych od klasy
klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej: działanie urządzenia może
ulec pogorszeniu, gdy przez dłuższy czas
funkcjonować będzie w temperaturze
wyższej lub niższej w stosunku do
podanego przedziału.
Klasa
Klimatyczna
SN
N
ST
T
otocz. Otocz.
(°C)
od 10 do 32
od 16 do 32
od 18 do 38
od 18 do 43
otocz. Otocz.
(°F)
od 50 do 90
od 61 do 90
od 64 do 100
od 64 do 110
• Podczas przesuwania urządzenia
możliwe jest uszkodzenie posadzki
(na przykład. parkietu).
• Nie stosować urządzeń mechanicznych
lub innych, które różnią się od środków
zalecanych przez producenta w celu
przyspieszenia procesu odszraniania.
• Nie uszkodzić przewodów układu
chłodzenia chłodziarki.
• Nie stosować ani nie wprowadzać do
środka urządzenia żadnych przyrządów
elektrycznych, które nie zostały
dopuszczone przez producenta do tego
celu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez małe dzieci lub osoby
niepełnosprawne bez opieki.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa
zablokowania się wewnątrz i uduszenia,
nie należy dopuszczać do tego, aby dzieci
bawiły się bądź chowały wewnątrz
urządzenia.
• Przewód zasilający może być wymieniony
lub zamieniony na inny jedynie przez
wykwalifikowanego technika.
• Nie stosować adapterów, rozdzielaczy
ani przedłużaczy.
• Należy przewidzieć możliwość odłączenia
zasilania elektrycznego poprzez wyjęcie
wtyczki z gniazdka lub dzięki wyłącznikowi
dwubiegunowemu zamontowanemu w
sieci przed gniazdkiem.
• Sprawdzić, czy wartość napięcia podana
na tabliczce znamionowej, odpowiada
napięciu w Państwa mieszkaniu
• Płyn (nietoksyczny), znajdujący się w
akumulatorach zimna, nie nadaje się do
picia.
• Producent nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niestosowania się do powyższych
zaleceń i ostrzeżeń.
63602003PL.fm Page 213 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
OPIS URZĄDZENIA
1
2
10
3
4
5
11
6
7
12
13
8
14
15
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Komora szybkiego zamrażania
Tacka do lodu
Komora na lód
Termostat zamrażarki
Półka zamrażarki
Przedział o niższej temperaturze
Termostat chłodziarki
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Półki chłodziarki
Szuflady na owoce i warzywa
Półka zamrażarki
Pojemnik na jaja
Górna półka
Półka na przyprawy (*)
Podstawka pod butelki
Półka na butelki
(*) Opcja
Uwaga: Ilość półek oraz układ wyposażenia może się różnić, zależnie od modelu.
Wszystkie półki oraz półki balkonowe można wyjąć.
NIE przesłaniać żywnością obszaru zasysania.
Uwaga: Akcesoria chłodziarki nie nadają się do mycia w zmywarce.
213
63602003PL.fm Page 214 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
KOMORA CHŁODZIARKI
To urządzenie wyposażone jest w system NoFrost, a w związku z tym nie wymaga odszraniania.
Ponadto, dzięki systemowi rozprowadzania nawiewanego zimna, temperatura w całej komorze
chłodziarki jest prawie jednolita.
Produkty żywnościowe mogą być układane na każdym poziomie, ale należy zwrócić uwagę na
otwory nośników powietrza, których nie należy przesłaniać, zapewniając cyrkulację powietrza.
Najlepsze działanie uzyskuje się w zakresie temperatur otoczenia od +18°C do +43°C.
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
• Po włożeniu wtyczki do gniazdka urządzenia włącza się automatycznie.
• Po otwarciu drzwi zapala się światło wewnętrzne
UŻYWANIE CHŁODZIARKI
• Regulacja temperatury
Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia oraz optymalne warunki przechowywania
żywności, należy oddzielnie regulować temperaturę komory chłodziarki oraz komory zamrażarki.
TERMOSTAT CHŁODZIARKI
Aby dokonać regulacji temperatury w komorze zamrażarki, należy przekręcić pokrętło
termostaty na żądaną pozycję.
Temperatura Sposób użycia
Minimalna
1-2
Średnia
3-4
Maksymalna
5
• Przechowywanie niewielkich ilości artykułów
spożywczych
• Rzadko otwierane drzwiczki
• Normalne zastosowania
• Przechowywanie dużych ilości artykułów
spożywczych
• Częste otwieranie drzwiczek
• Aby temperatura komory chłodziarki osiągnęła wartość roboczą normalnego cyklu
chłodniczego, należy odczekać około 2 godzin od chwili włączenia.
Jak przechowywać produkty spożywcze w
komorze chłodziarki
Produkty spożywcze należy wkładać tak, jak to
podano na ilustracji.
A. Potrawy wstępnie podgotowane
B. Ryby, mięso
C. Owoce i warzywa
D. Butelki
E. Masło
F. Nabiał, sery
Aby jak najlepiej zachować witaminy, zapach,
strukturę oraz świeżość wszystkich produktów
aż do momentu ich wyjęcia, sugerujemy, aby
wszystkie produkty żywnościowe były
opakowane w folię aluminiową, plastykową,
lub były przechowywane w odpowiednich
pojemnikach z pokrywką. Zapobiegnie to
również przenikaniu się zapachów.
UWAGA:
• Przestrzeń pomiędzy półkami a tylną ścianą chłodziarki nie może być przesłonięta, gdyż
uniemożliwia to swobodny przepływ powietrza.
• Nie należy umieszczać żywności w bezpośrednim kontakcie z tylną ścianką komory
chłodziarki.
• Nie wkładać do zamrażarki gorącej żywności.
• Napoje należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach.
• Przechowywanie warzyw mających dużą ilość wody spowoduje kondensację pary wodnej w
dolnej szufladzie: Nie ma to wpływu na prawidłowość działania chłodziarki.
• Odszranianie komory chłodziarki następuje całkowicie automatycznie.
• Chłodziarka funkcjonuje prawidłowo w temperaturze otoczenia od +16 °C do +43 °C.
214
63602003PL.fm Page 215 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
PRZEDZIAŁ O NIŻSZEJ TEMPERATURZE (FRESH CONTROL COMPARTMENT)
Jest to wysuwany przedział, w którym panuje niższa temperatura, i w którym przechowywać
można przez dłuższy czas świeżą żywność.
Jest to doskonałe miejsce na przechowywanie nabiału, świeżych potraw, kiełbasy i mięsa.
W razie konieczności wyjąć do czyszczenia.
SZUFLADA (w zależności od modelu)
W szufladzie są cztery przegródki, które pozwalają na przechowywanie małych artykułów
spożywczych.
Dla wygody użytkownika oraz w celu zapewnienia optymalnego przechowywania żywności,
szufladę można łatwo przesunąć w prawo lub w lewo.
Dodatkowo, można ją łatwo wyjąć w razie potrzeby.
Uwaga: Aby nie dopuścić do wysuszenia artykułów spożywczych oraz do wymieszania
się zapachów należy zamykać pokrywy szuflad.
PODSTAWKA POD BUTELKI (w zależności od modelu)
Umożliwia przechowywanie butelek w poziomie.
Można bardzo łatwo zamontować podstawkę pod butelki na zwykłej półce - wystarczy przesunąć
podstawkę w prawo lub w lewo.
Podstawkę pod butelki można łatwo wyjąć ciągnąć ku sobie szklaną półkę, a następnie
zdejmując z niej podstawkę przesuwając ją w prawo lub w lewo.
Podstawka pod butelki może zostać zamontowana na dowolnej szklanej półce.
Uwaga: Aby uniknąć wypłynięcie płynów z butelek zaleca się dokładne zakręcanie
korków.
215
63602003PL.fm Page 216 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
REGULATOR WILGOTNOŚCI (w zależności od modelu)
Szuflada na owoce i warzywa wyposażona została w regulator wilgotności, który umożliwia
kontrolę poziomu wilgotności w powietrzu napływającym do szuflady.
• Zaleca się zamknięcie regulatora w przypadku przechowywania warzyw liściastych i jego
otwarcie w przypadku owoców.
SZUFLADA NA OWOCE I WARZYWA
Produkty takie jak owoce i warzywa odwadniają się, jeżeli przechowywane są w warunkach
bezpośredniego kontaktu z zimnym i suchym powietrzem.
Szuflada ta umożliwia utrzymanie temperatury oraz poziomu wilgotności, zapewniających
właściwe warunki przechowywania owoców oraz warzyw, z zachowaniem ich naturalnych
właściwości. Ponadto, szuflada jest wyposażona w filtr eliminujący nieprzyjemne zapachy.
ZDEJMOWANIE POKRYWY Z SZUFLADY NA OWOCE I WARZYWA
Krok pierwszy: Wyjmowanie szuflad na owoce i warzywa
• Szufladę można łatwo wyjąć dzięki kółeczkom.
• Wysunąć możliwie najdalej szufladę i pociągnąć do góry i na zewnątrz część przednią.
Krok drugi: Wyjmowanie przegródki centralnej znajdującej się między szufladami
• Przechylić przegródkę w lewą stronę postępując od dołu.
• Wyjąć przegródkę.
Krok trzeci: Wyjmowanie pokrywy szuflady na owoce i warzywa
• Wyjąć pokrywę szuflady na owoce i warzywa.
• Wyjąć pokrywę.
Szuflady na
owoce i warzywa
216
Przegroda szuflady na
owoce i warzywa
Pokrywa szuflada na
owoce i warzywa
63602003PL.fm Page 217 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
WKŁADANIE POKRYWY SZUFLADY NA OWOCE I WARZYWA Z POWROTEM NA JEJ
MIEJSCE
Krok pierwszy: Wkładanie pokrywy szuflady na owoce i warzywa na miejsce
• Umieścić pokrywę na miejscu wkładając ją do prowadnic.
• Popchnąć pokrywę do przodu, dopóki nie wejdzie całkowicie w swoją obsadę.
Krok drugi: Wkładanie centralnej przegródki do szuflady na owoce i warzywa
• Włożyć przegródkę do jej rowków na dnie komory oraz na ścianach szuflady na owoce i
warzywa tak, jak to pokazano na rysunku.
Krok trzeci: Wkładanie szuflady na owoce i warzywa
• Włożyć szufladę na kółkach na jej miejsce.
• Popchnąć do przodu.
Pokrywa szuflada na
owoce i warzywa
Wycentrowanie
przegrody szuflady na
owoce i warzywa
Szuflady na
owoce i warzywa
KOMORA ZAMRAŻARKI
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać około 3 godzin, zanim zostanie osiągnięta
temperatura wewnętrzna, odpowiednia do przechowywania produktów mrożonych.
Komora zamrażarki, która oznaczona jest symbolem
, umożliwia przechowywanie
mrożonek oraz zamrażanie produktów świeżych i gotowanych. Można w niej także
przygotowywać kostki lodu. Wewnętrzna strona drzwi zamrażarki nadaje się do przechowywania
lodów oraz mrożonej żywności o krótkim okresie przydatności do spożycia.
Maksymalna ilość świeżej żywności, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin, podana
jest na tabliczce znamionowej wewnątrz komory chłodziarki.
TEMPERATURA
Minimalna
1-2
Średnia
3-4
Maksymalna
5
POZIOM EKSPLOATACJI
Poziom minimalny: wskazany dla przechowywania w komorze
zamrażarki niewielkich ilości artykułów spożywczych w sytuacji,
gdy drzwiczki są rzadko otwierane.
Poziom średni: należy stosować w normalnych warunkach
Poziom maksymalny: wskazany dla przechowywania w komorze
zamrażarki większych ilości artykułów spożywczych oraz w
sytuacji, gdy drzwiczki są często otwierane.
217
63602003PL.fm Page 218 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
WYTWARZANIE LODU
• Wyjąć tackę do lodu.
• Napełnić wodą do wskazanego poziomu.
• Włożyć tackę do lodu na jej oryginalne miejsce.
• Po wytworzeniu się kostek lodu, obrócić dźwignię, aby wysypać kostki do specjalnej komory
na lód. W komorze nie powinno być wody.
KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
• Komora szybkiego zamrażania służy do szybszego zamrażania potraw przygotowanych w
domu (oraz świeżych potraw, które mają być zamrożone).
• Aby otworzyć komorę należy podnieść pokrywę i przesunąć ją do środka. Aby zamknąć,
postępować tak samo.
Uwaga: Przed zamknięciem komory należy sprawdzić, czy pokrywa komory szybkiego
zamrażania jest zamknięta.
218
63602003PL.fm Page 219 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAMRAŻANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda,
wilgoć lub skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do
drugiej, a tym samym zapewni lepsze warunki przechowywania mrożonej żywności. Polecamy
stosowanie plastykowych pojemników z hermetyczną pokrywą, aluminiowych podstawek, folii
aluminiowej, folii plastykowej oraz opakowań z materiałów nieprzepuszczalnych.
Uwaga:
• Mrożonki należy kupować w końcowej fazie zakupów, a do ich przenoszenia trzeba używać
toreb termicznych.
• Niezwłocznie po powrocie do domu należy je włożyć do zamrażarki.
• Unikać albo zredukować do minimum wahania temperatury.
• Przestrzegać daty przydatności do spożycia, podanej na opakowaniu.
• Należy zawsze postępować według instrukcji przechowywania mrożonek umieszczonej na
opakowaniu.
SZCZELNE OPAKOWYWANIE
Przed szczelnym zamknięciem opakowania, należy wypuścić znajdujące się w nim powietrze.
Do opakowań przezroczystych włożyć etykietki; na nieprzezroczystych nakleić je.
Zamknąć opakowanie za pomocą sznurka.
ROZMRAŻANIE
Oto kilka praktycznych rad.
Surowe warzywa: nie rozmrażać, zanurzyć w gorącej wodzie i gotować jak zwykle.
Mięso (duże kawałki): rozmrozić w chłodziarce bez rozpakowywania. Przed gotowaniem
zostawić przez parę godzin w temperaturze otoczenia.
Mięso (małe kawałki): rozmrozić w temperaturze pokojowej lub od razu ugotować.
Ryby: rozmrażać w komorze chłodziarki nie wyjmując z opakowania, lub przystąpić
bezpośrednio do przygotowania, nie dopuszczając do całkowitego rozmrożenia.
W przypadku przerwania dopływu prądu zamrażarka jest w stanie utrzymać temperaturę
odpowiednią do konserwacji zamrożonej żywności przez okres ok. 12 godzin; W tym okresie
radzimy nie otwierać drzwi zamrażarki. Nie zamrażać ponownie artykułów, chociażby tylko
rozmrożonych częściowo.
Potrawy wstępnie podgotowane: gotować je bezpośrednio w piekarniku, bez wyjmowania z
pojemników aluminiowych.
Owoce: rozmrozić w chłodziarce
UWAGA: nie wkładać do zamrażarki ciepłych produktów, lecz pozostawić je przez 30 minut w
temperaturze pokojowej do wcześniejszego ostygnięcia, po czym opakować i zamrozić.
Ochłodzenie potraw przed zamrożeniem oszczędza energię elektryczną oraz przedłuża czas
eksploatacji chłodziarki.
219
63602003PL.fm Page 220 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
TABELA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Czas przechowywania produktów zależy od ich rodzaju, typu opakowania (nie przepuszczające
wilgoci i pary) i temperatury przechowywania (temperatura idealna wynosi -18°C)
ARTYKUŁY I ICH DOPUSZCZALNY
CZAS PRZECHOWYWANIA
Owoce
NABIAŁ
Masło
od 6 do 9
miesięcy
Margaryna
12 miesięcy
Soki owocowe
skoncentrowane
12 miesięcy
Owoce (ogólnie)
od 8 do 12 miesięcy
Sery
Owoce cytrusowe i
świeże soki
od 4 do 6 miesięcy
Camembert, mozzarella,
sery do smarowania
3 miesiące
Sery kremowe
nie
zamrażać
Brie, Ementaler, ser
szwajcarski, itd.
(Zamrożenie może zmienić
teksturę sera)
od 6 do 8
miesięcy
Lody, soki owocowe, mleko
12 miesięcy
Warzywa
Mrożone przemysłowo
8 miesięcy
Mrożone w domu
od 8 do 12 miesięcy
Mięso
Kiełbasa
4 tygodnie lub krócej
Hamburgery
1 miesiąc
Wołowina, cielęcina,
jagnięcina
od 2 do 3 miesięcy
Pieczenie
Wołowina
od 6 do 12 miesięcy
Jagnięcina i cielęcina
od 6 do 12 miesięcy
Wieprzowina
od 4 do 8 miesięcy
Kiełbasa świeża
od 1 do 2 miesięcy
Jaja
(do żółtek lub całych ubitych
jaj dodać sól)
W całości (ubite), białko,
żółtko
12 miesięcy
Befsztyki i kotlety
Wołowina
od 8 do 12 miesięcy
Jagnięcina, cielęcina,
wieprzowina
od 2 do 4 miesięcy
Chleb pieczony i bułki
3 miesiące
Chleb surowy
1 miesiąc
6 miesięcy
Rogalik typu croissant
3 miesiące
Ciasta (bez lukru)
od 2 do 4
miesięcy
Ryby
Dorsz, flądra, sola
PIECZYWO I WYPIEKI
łosoś
od 2 do 3 miesięcy
Makrela, okoń
od 2 do 3 miesięcy
Ryba w panierce
(kupiona)
3 miesiące
Ciasta (z lukrem) i
ciastka
od 6 do 12
miesięcy
Mięczaki, ostrygi
od 3 do 4 miesięcy
od 3 do 4 miesięcy
Ciasto maślane z
owocami
12 miesięcy
Ryby gotowane, kraby
Krewetki surowe
12 miesięcy
Masa na ciasteczka
3 miesiące
Masa na ciasta
od 4 do 6
miesięcy
Drób
Kurczak lub indyk (w
całości lub w kawałkach)
12 miesięcy
Kaczka i gęś
6 miesięcy
Podroby
od 2 do 3 miesięcy
Drób w sosie
6 miesięcy
Kawałki (bez sosu)
1 miesiąc
Mięso duszone
Mięso, drób i ryby
220
od 2 do 3 miesięcy
63602003PL.fm Page 221 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka lub odłączyć urządzenie od zasilania.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić wilgotną gąbką
zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnych detergentów, stosownych do mycia
wnętrza chłodziarek. Opłukać i osuszyć. Nie stosować ściernych środków czyszczących. Nie
czyścić elementów chłodziarki za pomocą płynów łatwopalnych. Wydzielane przez nie opary
mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Wnętrze należy czyścić delikatną szmatką, zamoczoną w wodzie.
Nie stosować past, druciaków, odplamiaczy (na przykład. aceton, tri) ani octu.
Wycierać miękką szmatką.
• Odmrażanie obu komór, chłodziarki i zamrażarki, jest w pełni automatyczne (system no-frost).
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Wskazane jest regularne czyszczenie skraplacza (kratki wentylacyjne znajdują się w tylnej
części urządzenia), za pomocą odkurzacza lub szczotki (patrz rysunek).
• Utrzymywać uszczelki w czystości.
INSTALOWANIE
W przypadku urządzeń wolnostojących
(lecz nie w przypadku urządzeń
zabudowanych)
• Założyć elementy dystansowe (zależnie od
modelu) na tylnej części kondensatora
umieszczonego z tyłu urządzenia (patrz
rysunek). Ewentualnie zostawić wolne
miejsce (co najmniej 6 cm) między tylną
częścią urządzenia a ścianą.
• Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia,
należy pozostawić ponad nim co najmniej 5 cm
wolnej przestrzeni, zaś sąsiadujące meble
ustawić w dostatecznej odległości
umożliwiającej swobodną cyrkulację powietrza.
• Urządzenie należy ustawić poziomo,
regulując w razie potrzeby przednie nóżki.
• Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe
zgodnie z przepisami prawa. Producent nie
będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za
urazy cielesne u osób lub zwierząt ani za
szkody materialne wynikające z niestosowania
się do wskazanych zaleceń i norm.
• Jeśli wtyczka i gniazdko nie są tego samego
typu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego
technika, aby wymienił gniazdko.
Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy.
Odłączenie od sieci elektrycznej
Należy zapewnić możliwość odłączenia
urządzenia od zasilania poprzez wyjęcie
wtyczki lub wyłączenie wyłącznika
dwubiegunowego zainstalowanego przed
gniazdkiem.
221
63602003PL.fm Page 222 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA
DRZWICZEK
1. Odkręcić dwie śruby, które podtrzymują środkowy zawias
i wyjąć dwie duże zaślepki z lewej strony. (Rys. 1)
Zdjąć dwie
duże
zaślepki
Rysunek 1
2. Pociągnąć ku sobie drzwiczki chłodziarki i zamrażarki, aby
je zdjąć wraz ze środkowym zawiasem. (Rys. 2)
Rysunek 2
3. Zdjąć cokół ciągnąc na zewnątrz.
Odkręcić śruby mocujące zawias dolny i wyjąć je.
Odkręcić sworzeń zawiasu z otworu 1, obrócić zawias
dolny o 90° i przykręcić sworzeń w otworze 2. (Patrz
szczegół A), a następnie przykręcić zawias po lewej
stronie chłodziarki na dole. (Rys. 3)
Szczegół A
Otwór 1 Otwór 2
Dolny
zawias i
cokół
Rysunek 3
4. Odkręcić śrubę, która podtrzymuje pokrywę zawiasu
górnego i ją wyjąć. Odkręcić dwie śruby, które
podtrzymują górny zawias i wyjąć je. Włożyć dwie duże
zaślepki - dostarczone w woreczku wraz z instrukcją
obsługi - do otworów z lewej strony. (Rys. 4)
Włożyć
dwie
duże
zaślepki
Rysunek 4
5. Odkręcić śrubę, która podtrzymuje sworzeń górnego
zawiasu.
Obrócić sworzeń o 180°, a następnie przymocować do
przykręcając z lewej strony górnego zawiasu. (Rys. 5)
Obrócić
sworzeń
zawiasu górnego o
180°
Rysunek 5
222
63602003PL.fm Page 223 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
6. Zamontować górny zawias i pokrywę z lewej strony. (Rys. 6)
Rysunek 6
7. Wymienić górną tuleję wraz z odpowiednią osłona tulei.
(Rys. 7) (Użyć osłonę tulei dostarczona w woreczku z
instrukcją obsługi).
Zdjąć tuleję i dolny ogranicznik i zamontować je z lewej
stronie. Rys. 7)
7.1Zdjąć zaślepki z uchwytu na drzwiczkach. Odkręcić
śruby, które podtrzymują uchwyt drzwiowy. Zamontować
uchwyt z prawej strony wykonując wyżej opisane
czynności w odwrotnej kolejności. (Rys. 7/Szczegół A)
(tylko dla drzwi model New Emotion)
Szczegół A
DRZWI
CHŁODZIARKI
Rysunek 7
8. Zdjąć górną tuleję i włożyć w lewy otwór. Zdjąć prawy
ogranicznik z drzwi i zamontować lewy (dostarczony w
woreczku z instrukcją obsługi) z lewej strony. (Rys. 8)
8.1Zdjąć zaślepki z uchwytu na drzwiczkach. Odkręcić
śruby, które podtrzymują uchwyt drzwiowy. Zamontować
uchwyt drzwiczek z prawej strony wykonując wyżej
opisane czynności w odwrotnej kolejności. (Rys. 8/
Szczegół A)
(tylko dla drzwi model New emotion)
Szczegół A
DRZWI
ZAMRAŻARKI
Ogranicznik prawy
Ogranicznik lewy
Rysunek 8
9. Obrócić zawias środkowy o 180ș. Zamontować drzwiczki
zamrażarki oraz chłodziarki razem na środkowym
zawiasie (wykonywać czynności opisane w punkcie 2 w
odwrotnej kolejności)
Zamocować zawias środkowy dokręcając śruby.
Na końcu, przy pomocy noża, odciąć lewą stronę cokołu
i zamontować go. (Rys. 9)
Obrócić
zawias
środkowy o
180°.
Rysunek 9
223
63602003PL.fm Page 224 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
ZALECENIA W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH
NIEOBECNOŚCI
Krótkie okresy nieobecności
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy
tygodnie. Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić.
Długie wakacje
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, umyć urządzenie, opłukać i wytrzeć.
Do górnej części drzwi należy przymocować klocki drewniane lub plastykowe, aby drzwi
pozostały uchylone i aby powietrze mogło przepływać. Zapobiegnie to powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
Przeprowadzka
• Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i umocować za pomocą taśmy
samoprzylepnej tak, aby się nie przemieszczały, ani nie zgubiły.
• Zamknąć i umocować za pomocą taśmy klejącej obydwoje drzwi i przymocować kabel
zasilający do chłodziarki.
Przerwa w dopływie prądu
W razie awarii zasilania radzimy skontaktować się z zakładem energetycznym i dowiedzieć się,
jak długo będzie ona trwała.
1. W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny, nie otwierać żadnych drzwiczek
urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej przewidziana jest na okres dłuższy niż 24
godziny, należy wyjąć wszystkie zamrożone artykuły i umieścić je w przenośnym
zamrażalniku zamykanym na klucz. Jeśli nie jest to możliwe i nie dysponujecie Państwo
wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły, które mogą się zepsuć.
3. Proszę wziąć pod uwagę, że komora zamrażarki wypełniona całkowicie utrzymuje niską
temperaturę dłużej niż wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Ponadto komora zamrażarki wypełniona całkowicie mięsem utrzymuje dłużej niską
temperaturę niż wypełniona potrawami gotowanymi.
Jeśli na żywności widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić bez żadnego
ryzyka, jednakże może to mieć wpływ na jej smak i aromat. Jeśli natomiast stan artykułów
spożywczych wskazuje na to, że są w złym stanie, należy je wyrzucić.
224
63602003PL.fm Page 225 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
Niektóre dźwięki należy traktować jako normalne odgłosy pracy urządzenia
Zanim zwrócicie się Państwo do serwisu....
Wiele problemów związanych z działaniem urządzenia wynika z banalnych przyczyn, które
mogą być ustalone i rozwiązane bez stosowania narzędzi.
Urządzenie nie działa
• Może kabel zasilający jest uszkodzony?
• Czy sprawdzony został stan bezpieczników w mieszkaniu?
Na dnie komory chłodziarki znajduje się woda:
• Czy nie jest zatkany spust wody z odszraniania?
Jeżeli w pojemniku na szron zebrała się woda:
• Jest to stan normalny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura oraz wilgotność
powietrza. Pojemnik może się wypełnić nawet do połowy. Sprawdzić czy urządzenie jest
wypoziomowane tak, aby woda nie wyciekała z pojemnika.
Brzegi obudowy chłodziarki, mające kontakt z uszczelkami, są ciepłe w dotyku:
• Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy sprężarki na zewnątrz panuje
wysoka temperatura.
Jeżeli oświetlenie nie działa:
• Czy sprawdzony został stan bezpieczników w mieszkaniu?
• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka o odpowiednim napięciu?
• Czy przepaliła się żarówka?
Czy żarówka się nie przepaliła:
1. Odłączyć wtyczkę urządzenia od napięcia.
• Patrz rozdział “Instrukcja wyszukiwania usterek/Serwis”.
Jeśli silnik działa zbyt często:
• Czy na skraplaczu zebrał się kurz i pyłki?
• Czy drzwi są dobrze zamknięte?
• Czy uszczelki drzwi są szczelne?
• Gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura lub gdy pomieszczenie jest ogrzane, dłuższy
niż zazwyczaj czas pracy sprężarki należy uznać za normalny.
Urządzenie pracuje zbyt głośno:
• Czy urządzenie nie dotyka do innych mebli lub przedmiotów?
• Czy rurki w tylnej części stykają się lub drgają?
Jeżeli drzwi pozostały otwarte przez dłuższy czas lub gdy do chłodziarki włożono większą ilość
żywności, aby schłodzić wnętrze urządzenia sprężarka będzie pracowała dłużej niż zazwyczaj.
225
63602003PL.fm Page 226 Monday, May 29, 2006 11:32 AM
Należy pamiętać
Czas pracy sprężarki zależy od wielu czynników: od częstotliwości otwierania drzwi, od ilości
przechowywanych artykułów, od temperatury pomieszczenia, od nastawienia termostatów.
Jeżeli po sprawdzeniu powyższych czynników urządzenie nadal działa niepoprawnie, należy
skontaktować się z Serwisem, przedstawiając jasno charakter zaistniałego problemu i podając
typ oraz numer serii urządzenia (dane znajdują się na tabliczce znamionowej).
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka
• Czy urządzenie nie stoi blisko źródła ciepła?
• Elementy sterowania są poprawnie wyregulowane?
• Czy do komory chłodziarki lub zamrażarki włożone zostały większe ilości żywności?
• Czy drzwi chłodziarki nie są otwierane zbyt często.
• Sprawdzić, czy drzwi domykają się.
• Upewnić się, czy otwory przepływu powietrza wewnątrz komory nie zostały zasłonięte, co
mogłoby utrudnić cyrkulację zimnego powietrza.
Na dnie komory chłodziarki znajduje się skroplona woda
• Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki, mokre
pojemniki powinny zostać osuszone.
• Czy drzwi chłodziarki nie są otwierane zbyt często. Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje
się w powietrzu na zewnątrz, przedostaje się do chłodziarki. Im częściej drzwi są otwierane,
tym szybciej gromadzi się wilgoć, przede wszystkim wtedy, gdy pomieszczenie jest bardzo
wilgotne.
• Gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne, jest rzeczą normalną, iż woda gromadzi się
wewnątrz chłodziarki.
• Formowanie się kropli wody na tylnej ściance po samoczynnym odszranianiu chłodziarki jest
normalnym zjawiskiem.
Drzwi zamykają się lub otwierają niepoprawnie
• Należy sprawdzić, czy opakowania, w których przechowywana jest żywność, nie blokują
drzwi.
• Upewnić się, czy półki drzwiowe, półki i szuflady komory ustawione są poprawnie.
• Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie.
• Upewnić się, czy urządzenie zostało wypoziomowane.
Przed przystąpieniem do czynności wymiany żarówki należy odłączyć zasilanie.
Nie świeci się lampka wewnętrzna:
• Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
W zależności od modelu
• Zdjąć klosz z lampki (w zależności od modelu)
• Odkręcić lub wyjąć żarówkę.
• Sprawdzić żarówkę i, jeśli to konieczne, wymienić na nową.
• Niektóre modele wyposażone są w specjalną żarówkę, której, w razie wymiany, nie należy
odkręcać. Pociągnąć w kierunku do środka chłodziarki. Ten typ żarówki dostępny jest jedynie
w naszych centrach serwisowych. Moc nie może przekraczać 15 W.
OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Zanim zwrócicie się Państwo do serwisu:
1. Sprawdzić czy nie ma możliwości
samodzielnego usunięcia usterki (Patrz
"INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA
USTEREK / SERWIS").
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby
upewnić się czy usterka ustąpiła. Jeżeli
rezultat jest negatywny; odłączyć ponownie
urządzenie od sieci elektrycznej i powtórzyć
tę czynność po upływie godziny.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu
negatywny, należy skontaktować się z
Serwisem.
226
Należy podać:
• rodzaj usterki,
• model,
• numer serwisowy (numer po słowie
SERVICE, na tabliczce znamionowej,
znajdującej się po wewnętrznej stronie
urządzenia),
• dokładny adres,
• numer telefonu wraz z numerem
kierunkowym
Uwaga:
Czynność wyjęcia drzwi, wykonana przez
Serwis, nie jest objęta gwarancją.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement